<<
>>

НАКАЗ від 21.01.2020 № 50 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2020

Документ актуальний на 26.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2020  № 50

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2020 р.

за № 248/34531

Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 1401-р «Про утворення Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка» з метою організації заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що додається.

2. Департаменту кадрового забезпечення Управління державної охорони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Начальник правління

полковник

С. Рудь

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Г. Новосад


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління

державної охорони України

21 січня 2020 року № 50

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заміщення на конкурсній основі військовослужбовцями Управління державної охорони України (далі - УДО України) та цивільними особами вакантних посад науково-педагогічних працівників Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Інститут УДО України).

Посади військовослужбовців Інституту УДО України, військова служба яких не пов’язана з науково-педагогічною діяльністю, заміщуються військовослужбовцями відповідно до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982.

У мирний час окремі військові посади в Інституті УДО України можуть заміщуватися до одного року цивільними особами на умовах строкового трудового договору відповідно до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору, затвердженого наказом УДО України від 16 листопада 2011 року № 530, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 року за № 1357/20095.

Прийняття на роботу на посади науково-педагогічних працівників Інституту УДО України за результатами конкурсного відбору та укладання відповідного договору (контракту) здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України.

Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників.

2. Основні посади, що належать до посад науково-педагогічних працівників в Інституті УДО України, визначені Законом України «Про вищу освіту».

3. Брати участь у конкурсі на посаду має право особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на посади науково-педагогічних працівників.

4. Не допускається невмотивована відмова відповідних керівників від розгляду документів особи на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади.

5. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії:

військовослужбовці - рапорт про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, службову характеристику, завірену копію службової картки, довідку про проходження військової служби, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

цивільні особи - заяву про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, копію трудової книжки, характеристику з місця попередньої роботи, копію паспорта, документи, що підтверджують науково-педагогічний стаж, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.

6. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників, які знаходяться у довготривалому відрядженні (на лікуванні) без виключення зі списків особового складу Інституту УДО України, а також науково-педагогічних працівників - жінок, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або по догляду за дитиною, не проводиться.

7. В окремих випадках у разі неможливості забезпечення освітньої діяльності в Інституті УДО України наявними штатними працівниками УДО України, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за строковим трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

II. Вимоги до кандидатів на посади науково-педагогічних працівників Інституту УДО України

1. Кандидати на посади науково-педагогічних працівників Інституту УДО України повинні бути громадянами України та вільно володіти державною мовою.

2. Начальник Інституту УДО України обирається шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

Одна і та сама особа не може займати посаду начальника Інституту УДО України більше ніж два строки.

3. Посаду начальника Інституту УДО України можуть займати військовослужбовці (працівники), які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь та вчене звання і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років.

4. Посаду начальника (завідувача) кафедри Інституту УДО України можуть займати військовослужбовці (працівники), які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років. Начальник (завідувач) кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Інституту УДО України строком на п’ять років.

Одна і та сама особа не може займати посаду начальника (завідувача) кафедри більше ніж два строки.

5. Інші посади науково-педагогічних працівників Інституту УДО України можуть займати військовослужбовці (працівники), які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту».

III. Організація проведення конкурсу кандидатів на посаду начальника Інституту УДО України

1. Конкурс на заміщення посади начальника Інституту УДО України оголошується:

не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку перебування на цій посаді військовослужбовця (працівника);

на вакантну посаду - протягом тижня з дня утворення вакантної посади.

На строк до проведення виборів, виконуючим обов’язки начальника Інституту УДО України призначається військовослужбовець (працівник), який відповідає вимогам до займаної посади, але не більш як на шість місяців.

2. Рішення про проведення конкурсу приймає начальник Управління державної охорони України за поданням першого заступника начальника Управління державної охорони України.

3. Для проведення конкурсу утворюється конкурсна комісія, яку очолює Перший заступник начальника Управління державної охорони України.

До складу комісії залучаються по два представники від підрозділів, які забезпечують організацію діяльності УДО України, організовують та здійснюють постійний контроль за діяльністю підрозділів УДО України, організовують кадрове супроводження підрозділів УДО України та організовують правову роботу в УДО України, представники Інституту УДО України (за поданням вченої ради Інституту УДО України), та представник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою).

Персональний склад комісії затверджується наказом Управління державної охорони України.

4. Конкурсна комісія розміщує на офіційних вебсайтах Управління державної охорони України та Інституту УДО України оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду, вимоги до претендентів, перелік документів, що подаються на конкурс.

Після оголошення про проведення конкурсу до підрозділів УДО України, Інституту УДО України конкурсною комісією розсилаються інформаційні листки про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - інформаційний листок) (додаток).

5. Строк подання документів для участі в конкурсі кандидатами на заміщення вакантної посади - два місяці з дня опублікування оголошення про конкурс.

6. Кандидати, документи яких не відповідають вимогам, визначеним у розділі II цієї Інструкції, до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією письмово.

Якщо документи на участь у конкурсі, який оголошено, до конкурсної комісії не надійшли або якщо кандидати на заміщення вакантних посад не відповідають вимогам, конкурс вважається таким, що не відбувся й оголошується повторно.

Після закінчення строку подання документів члени конкурсної комісії протягом десяти днів розглядають подані документи претендентів на посаду на предмет відповідності кандидатів до вимог, визначених у розділі II цієї Інструкції.

Рішення про допуск претендентів до участі в конкурсі приймається на засіданні конкурсної комісії таємним голосуванням більшістю голосів.

У разі відмови в наданні допуску до участі в конкурсі щодо кожного з претендентів, це відображається в протоколі з вмотивованим висновком щодо відмови.

Конкурсна комісія припиняє участь кандидата в конкурсі та вносить відповідні зміни до бюлетенів для голосування, якщо він зняв свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу.

Для проведення таємного голосування конкурсна комісія обирає зі своїх членів лічильну комісію.

Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма членами лічильної комісії.

Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.

7. На підставі співбесіди з кандидатами на вакантну посаду, поданих ними документів, конкурсна комісія на своєму засіданні (у складі не менше 2/3 членів комісії) приймає рішення, хто з кандидатів є переможцем конкурсу. Рішення конкурсної комісії приймається таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів комісії.

Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

За підсумками конкурсу голова конкурсної комісії письмово доповідає начальнику УДО України пропозиції щодо заміщення вакантної посади особи, яка стала переможцем конкурсу.

8. Особа, яка стала переможцем конкурсу на вакантну посаду у встановленому порядку укладає контракт (строковий трудовий договір) та призначається на посаду начальника Інституту УДО України за погодженням з ректором. Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

9. У разі якщо після голосування жоден з кандидатів на вакантну посаду не набрав необхідної кількості голосів, за поданням першого заступника начальника УДО України, наказом УДО України (по особовому складу) призначається виконуючий обов’язки начальника Інституту УДО України з числа військовослужбовців (працівників), які відповідають вимогам до займаної посади.

10. У разі створення нового інституту (факультету) наказом УДО України (по особовому складу) призначається виконуючий обов’язки начальника Інституту УДО України на строк до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.

IV. Організація проведення конкурсу кандидатів на посаду начальника (завідувача) кафедри Інституту УДО України, що є у штаті

1. Конкурс на заміщення посади начальника (завідувача) кафедри Інституту УДО України, що є у штаті, оголошується:

не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту (строкового трудового договору) військовослужбовця (працівника), який займає цю посаду;

на вакантну посаду - протягом тижня з дня утворення вакансії.

2. Рішення про проведення конкурсу приймає начальник УДО України відповідним наказом за поданням начальника Інституту УДО України.

3. Склад конкурсної комісії формується з членів Вченої ради Інституту УДО України.

4. Конкурсна комісія розміщує на офіційних вебсайтах УДО України та Інституту УДО України оголошення про проведення конкурсу на посаду, вимоги до претендентів, перелік документів, що подаються на конкурс.

5. Обрання на посаду начальника (завідувача) кафедри здійснює таємним конкурсною комісією, з урахуванням пропозицій трудового колективу Інституту та кафедр, відповідно до вимог законодавства.

6. Призначення особи, яка стала переможцем конкурсу, на посаду начальника (завідувача) кафедри Інституту УДО України, здійснюється в установленому порядку.

V. Організація проведення конкурсу кандидатів на інші посади науково-педагогічних працівників Інституту УДО України

1. Конкурс на інші посади науково-педагогічних працівників оголошується в такі строки:

не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку перебування на цій посаді;

не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту (строкового трудового договору) військовослужбовця (працівника), який займає цю посаду;

на вакантну посаду - протягом тижня з дня утворення вакансії.

2. Рішення про проведення конкурсу приймає начальник Інституту УДО України, про що видається відповідний наказ.

Начальник Інституту УДО України, у разі утворення нових навчальних структурних підрозділів в Інституті, за погодженням з начальником УДО України, призначає наказом тимчасово виконуючого обов’язки керівника цього структурного підрозділу на строк до проведення виборів керівника структурного підрозділу.

3. Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наказом Інституту УДО України строком на один навчальний рік призначається конкурсна комісія (за посадами) у складі голови, яким є заступник начальника Інституту УДО України з навчальної і наукової роботи та членів комісії.

4. Оголошення про проведення конкурсу на вакантні посади науково-педагогічних працівників розміщується на офіційних вебсайтах УДО України та Інституту УДО України.

В інформаційному листку зазначається перелік усіх вакантних посад, на які оголошується конкурс, з визначенням кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади та дати проведення конкурсу.

5. Після закінчення строку подання документів конкурсна комісія протягом десяти днів вивчає документи, подані претендентами на участь у конкурсі, і визначає відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам для заміщення посади, на яку оголошено конкурс.

Конкурсна комісія приймає рішення таємним голосуванням простою більшістю голосів. Результати роботи комісії оформлюються протоколом, який має містити вмотивовані висновки про допуск до участі в конкурсі або про відмову в допуску щодо кожного з претендентів. Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.

6. Для підрахунку голосів, комісія обирає лічильну комісію в складі не менше трьох осіб. Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма членами лічильної комісії.

7. За наявності двох і більше претендентів на заміщення посади науково-педагогічних працівників конкурсна комісія шляхом таємного голосування визначає рейтинг претендентів на підставі кількості набраних голосів.

Голова конкурсної комісії або його заступник подає Вченій раді Інституту УДО України документи та протокол конкурсної комісії щодо кожного кандидата.

8. Вчена рада Інституту УДО України (у складі не менше 2/3 її членів) таємним голосуванням приймає рішення щодо кандидатур претендентів на заміщення вакантної посади відповідно до умов оголошеного конкурсу.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів Вченої ради Інституту УДО України. Рішення вченої ради затверджується головою Вченої ради.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, якщо за підсумками голосування жоден з учасників конкурсу не набрав більше 50 відсотків голосів виборців.

9. Особи, які беруть участь у конкурсі, можуть бути присутні на засіданнях кафедри, конкурсної комісії, Вченої ради Інституту УДО України та мають бути ознайомлені з відповідними рішеннями.

Конкурсна комісія та Вчена рада Інституту УДО України можуть на своїх засіданнях заслуховувати учасників конкурсу з питань їх службової, науково-педагогічної та наукової діяльності.

10. На підставі прийнятого рішення Вчена рада Інституту УДО України надає пропозиції начальнику Інституту УДО України щодо укладання з переможцем контракту (строкового трудового договору) та призначення на посаду науково-педагогічних працівників осіб, які стали переможцями.

Розділ VI. Порядок роботи конкурсної комісії при проведенні конкурсу.

1. Проведення конкурсу здійснюється в підготовленому приміщенні.

Бюлетені для голосування виготовляються конкурсною комісією не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку конкурсу в кількості, що відповідає кількості осіб, які братимуть участь у голосуванні.

Прізвища, імена та по батькові осіб, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, вносять до одного бюлетеня для таємного голосування.

Претенденти мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування зберігаються у секретаря конкурсної комісії.

2. Проведення конкурсу передбачає оголошення головою комісії інформації щодо кожного з претендентів та рекомендаційного рішення вченої ради. Члени комісії можуть звернутися із запитаннями до кожного з претендентів.

Організація проведення голосування, підтримання належного порядку в приміщенні для голосування та забезпечення таємності голосування покладаються на голову конкурсної комісії.

3. Скринька для голосування повинна бути прозорою, опломбованою та опечатаною печаткою голови лічильної комісії.

Голова конкурсної комісії перед початком голосування надає для огляду членам конкурсної комісії та присутнім кандидатам виборчу скриньку.

Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому мають право перебувати тільки члени конкурсної комісії та претенденти.

4. Підрахунок голосів членами лічильної комісії починається негайно після закінчення голосування та проводиться відкрито у тому самому приміщенні, де відбувалося голосування, без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про результати голосування.

5. Члени лічильної комісії підраховують загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скринці для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, на яких з обох боків зазначається власне ім’я та прізвище претендента. Окремо робиться табличка з написом «Недійсні».

6. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня конкурсна комісія приймає рішення шляхом голосування. При цьому кожен член конкурсної комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

Бюлетень для голосування визнається недійсним, якщо:

позначка у бюлетені проставлена більш як за одного претендента;

не проставлена жодна позначка;

зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

7. У разі коли члени конкурсної комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам конкурсної комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член конкурсної комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

8. Після розкладення бюлетенів окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів визначений конкурсною комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів.

9. На вимогу члена конкурсної комісії чи кандидата може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними.

Результати підрахунку голосів оголошуються головою лічильної комісії і підлягають включенню секретарем до протоколу про результати голосування.

10. Лічильна комісія зобов’язана під час підрахунку голосів перевірити відповідність кількості осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного претендента, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

Протоколи засідань конкурсної комісії та бюлетені зберігаються протягом року з дня призначення науково-педагогічного працівника на посаду за результатами конкурсу.

Директор Департаменту

кадрового забезпечення

Управління державної

охорони України

полковник

С. Пащенко

Додаток

до Інструкції про порядок заміщення

на конкурсній основі вакантних посад

науково-педагогічних працівників

в Інституті Управління державної

охорони України Київського

національного університету

імені Тараса Шевченка

(пункт 4 розділу III)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Документи та файли

Сигнальний документ — f493829n123.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.03.2020 — 2020 р., № 22, стор. 90, стаття 835, код акта 98348/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 15.09.2020 № 800 "Про затвердження Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності". Управління державної охорони. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.12.2020 № 990 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління держаної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 16.11.2020 № 946 "Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2019 № 40 "Про затвердження Інструкції із забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 12.08.2019 № 426 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 07 грудня 2010 року № 515/дск". Управління державної охорони. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 23.10.2019 № 713 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 25 березня 2016 року № 90/ДСК". Управління державної охорони. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 21.10.2019 № 704 "Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 26.12.2019 № 940 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 11 липня 2016 року № 201". Управління державної охорони. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 17.04.2018 № 161 "Про затвердження Особливостей прийому на навчання військовослужбовців Управління державної охорони України до Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка в умовах особливого періоду". Управління державної охорони. 2018 рікк
 12. НАКАЗ від 16.05.2018 № 199 "Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 31.05.2018 № 222 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 14. НАКАЗ 27.11.2013 N 743 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 13.07.2018 № 278 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 14.09.2018 № 359 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 17.09.2018 № 371 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 30.03.2017 № 130 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 19 вересня 2014 року № 560". Управління державної охорони. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 03.08.2017 № 248/404 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства оборони України від 12 вересня 2013 року № 597/ДСК/608/ДСК". Управління державної охорони. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 01.12.2017 № 368 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та в особливий період". Управління державної охорони. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -