>>

НАКАЗ від 25.05.2022 № 295 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022

Документ актуальний на 20.07.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2022  № 295

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 травня 2022 р.

за № 579/37915

Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», частини четвертої статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 26 січня 2022 року № 33 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок застосування Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 30 серпня 2011 року № 399 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1102/19840.

3. Департаменту кадрового забезпечення Управління державної охорони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління

генерал-майор

С.

Рудь


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління

державної охорони України

25 травня 2022 року № 295

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 травня 2022 р.

за № 579/37915

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок застосування Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок застосування вимог Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 26 січня 2022 року № 33 (далі - Положення).

2. Прийняття на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України (далі - УДО України), її проходження та звільнення з військової служби, зокрема зарахування військовослужбовців до списків особового складу УДО України або виключення з таких списків, укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його дії, присвоєння військових звань, пониження у військових званнях, призначення на посади та звільнення з посад, покладання тимчасового виконання обов’язків, підпорядкування, зарахування у розпорядження, залишення на військовій службі понад граничний вік оформлюється письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, форма яких встановлюється цією Інструкцією.

Накази по особовому складу видаються за підписом начальника УДО України.

3. Застосування вимог Положення до громадян України здійснюється рішеннями посадових осіб, яким надано таке право відповідно до законодавства. У разі тимчасової відсутності зазначених посадових осіб рішення з питань проходження військової служби приймаються особами, які виконують їх обов’язки.

II. Прийняття на військову службу за контрактом, та укладення контракту

1. Прийняття громадян України на військову службу за контрактом в УДО України здійснюється відповідно до статей 19 і 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», в порядку, визначеному розділом ІІ Положення та нормативно-правовими актами УДО України, що регламентують порядок відбору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом в УДО України.

2. Кадровим підрозділом до 01 вересня поточного року складається список військовослужбовців, у яких строк контракту закінчується у наступному році, та список військовослужбовців, які наступного року досягають граничного віку перебування на військовій службі. Ці списки підписуються керівником кадрового підрозділу та надсилаються до самостійних структурних підрозділів для ознайомлення.

Керівники підрозділів доводять відповідну інформацію до військовослужбовців, зазначених у списках, та з’ясовують їх бажання щодо подальшого проходження військової служби. Після ознайомлення списки повертаються до кадрового підрозділу.

3. Для прийняття рішення начальником УДО України про укладення нового контракту до кадрового підрозділу у строки, визначені Положенням, подається відповідний рапорт військовослужбовця (додаток 1) з клопотаннями безпосередніх (прямих) начальників.

У разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший укладений з ним контракт припиняється, а з таким військовослужбовцем укладається новий контракт для проходження відповідного виду військової служби на строк, визначений частиною другою статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» без подання рапорту військовослужбовцем.

4. З військовослужбовцем, який у визначений Положенням строк не повідомив про бажання укласти новий контракт, посадовою особою, визначеною у пункті 142 Положення, проводиться бесіда щодо звільнення такого військовослужбовця з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту, про що оформлюється лист бесіди (додаток 2).

5. Військовослужбовці, яким відмовлено в укладенні контракту, підлягають звільненню з військової служби, про що їм, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту, повідомляється посадовою особою, визначеною в пункті 142 Положення та посадовою особою кадрового підрозділу, під час проведення бесіди та оформлюється лист бесіди.

6. Дія контракту продовжується наказом по особовому складу:

з військовослужбовцями, зазначеними в підпунктах 1 та 3 пункту 29 Положення, за відсутності клопотань цих військовослужбовців про звільнення їх з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту або про укладення нового контракту;

з військовослужбовцями, зазначеними в підпункті 2 пункту 29 Положення,- на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу про те, що такі військовослужбовці перебувають в умовах, що з об’єктивних причин унеможливлюють укладення нового контракту;

з військовослужбовцями, зазначеними в підпункті 4 пункту 29 Положення,- на підставі виправдувального вироку суду, що набрав законної сили, або постанови про закриття кримінального провадження;

з військовослужбовцями, зазначеними в підпункті 5 пункту 29 Положення,- на підставі наказу про надання відпустки або документа, що засвідчує перебування військовослужбовця на лікуванні.

III. Військові звання

1. Присвоєння військових звань, пониження у військових званнях, переатестація осіб, які мають спеціальні звання або класні чини, для присвоєння військових звань здійснюється з урахуванням вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV (далі - Дисциплінарний статут), та в порядку, визначеному розділом III Положення.

2. Кадровим підрозділом до 01 листопада поточного року складається список військовослужбовців, у яких строк вислуги у військовому званні закінчується в наступному році (далі - список військових звань). Також до цього списку окремо включаються військовослужбовці, у яких закінчився строк вислуги в попередньому військовому званні та яким чергові військові звання не присвоєно. Список військових звань підписується керівником кадрового підрозділу та надсилається у підрозділи для подальшої організації роботи та контролю.

На підставі списку військових звань у підрозділах оформлюються подання до присвоєння чергового військового звання (додаток 3), які підписуються безпосередніми (прямими) начальниками, та після прийняття рішення за ними начальником УДО України направляються не пізніше ніж за місяць до закінчення строку вислуги військовослужбовця у попередньому військовому званні у кадровий підрозділ для підготовки відповідного наказу.

3. Пропозиції щодо переатестації у військовому званні громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, вносяться під час розгляду питання стосовно прийняття цих осіб на військову службу за контрактом в УДО України. Під час розгляду визначається відповідність спеціального звання, класного чину, рівня освіти військовому званню і військовій посаді, на яку особу можна прийняти на військову службу. Під час визначення відповідності військове звання особи не має бути вищим за її спеціальне звання чи класний чин, а також військове звання за посадою, на яку вона призначається.

4. Пропозиції щодо присвоєння первинного військового звання викладаються у поданні до призначення осіб сержантського і старшинського складу на посади офіцерського складу або в окремому рапорті керівника самостійного структурного підрозділу. При прийнятті на військову службу за контрактом в УДО України, пропозиції щодо присвоєння первинного військового звання або присвоєння відповідного військового звання в порядку переатестації викладаються у висновку про прийняття на військову службу за контрактом в УДО України, підготовку якого здійснює кадровий підрозділ.

IV. Призначення на посади, переміщення по службі, зарахування у розпорядження

1. Призначення на посади та звільнення з посад військовослужбовців, зарахування їх у розпорядження, покладання тимчасового виконання обов’язків здійснюється в порядку, визначеному розділом IV Положення.

2. Військовослужбовці призначаються на вищі посади (у порядку просування по службі) за рішенням начальника УДО України, з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей, досягнутих результатів у службовій діяльності, успішного складання заліків із професійної підготовки, та з дотриманням вимог пункту 63 Положення.

Призначення на вищі посади здійснюється на підставі подання до призначення на посаду (додаток 4), яке оформлюється в підрозділах та підписується безпосередніми (прямими) начальниками.

Військовослужбовці, які вперше призначаються на керівну посаду в УДО України, в обов’язковому порядку проходять психологічне дослідження.

3. Військовослужбовці призначаються на рівнозначні посади (переміщуються по службі), а також на нижчі посади (понижуються в посаді) за рішенням начальника УДО України, на підставі рапортів керівників підрозділів та/або заступників начальника УДО України відповідно до розподілу повноважень, а на прохання військовослужбовців - за їх рапортами.

Рапорт про призначення військовослужбовця з одного самостійного структурного підрозділу до іншого погоджується з керівником самостійного структурного підрозділу, в якому проходить військову службу військовослужбовець, та до якого планується призначення, а також із заступниками начальника УДО України відповідно до розподілу повноважень.

У такому ж порядку підписуються рапорти та приймаються рішення за ними у разі тимчасового підпорядкування військовослужбовців керівнику іншого підрозділу УДО України без звільнення з посад, які вони обіймають.

4. Призначення військовослужбовців на нижчі посади за рахунок вищих допускається з дотриманням повного або часткового збереження функціонального призначення посад у підрозділі. Призначення на некерівні посади за рахунок керівних забороняється.

5. Особи рядового складу можуть призначатися на посади, за якими штатом передбачені військові звання сержантського і старшинського складу.

6. Якщо протягом шести місяців після накладення такого дисциплінарного стягнення, як попередження про неповну службову відповідність військовослужбовець не виправив своєї поведінки і вчинив правопорушення, начальником УДО України приймається рішення про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду або звільнення з військової служби.

Виконання рішення про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду або звільнення з військової служби здійснюється шляхом накладення таких дисциплінарних стягнень, як пониження в посаді або звільнення з військової служби через службову невідповідність.

На підставі наказу про накладення одного з вищезазначених дисциплінарних стягнень військовослужбовець призначається на нижчу посаду або звільняється з військової служби у строки, встановлені Дисциплінарним статутом.

Призначення на нижчі посади військовослужбовців, до яких застосовано таке дисциплінарне стягнення, як пониження в посаді, здійснюється на підставі рапортів керівників самостійних структурних підрозділів, де вони проходять військову службу, посадових осіб, відповідальних за виконання обов’язків військової служби особами, які зараховані у розпорядження, або заступників начальника УДО України відповідно до розподілу повноважень.

7. Зарахування військовослужбовців у розпорядження начальника УДО України - це визначення їх тимчасового службово-посадового становища під час проходження військової служби без призначення на посаду (проходження ними військової служби не на військових посадах).

8. У наказі по особовому складу про зарахування військовослужбовців у розпорядження зазначається підстава зарахування у розпорядження та призначаються посадові особи, відповідальні за виконання обов’язків військової служби особами, які зараховані у розпорядження, у випадках, визначених підпунктами 1, 2, 4-13 пункту 77 Положення.

Військовослужбовці, які зараховані в розпорядження відповідно до підпунктів 1, 2, 4-13 пункту 77 Положення, виконують обов’язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, призначеною відповідальною за виконання ними обов’язків військової служби. Такі посадові особи зобов’язані визначити службові обов’язки військовослужбовців, які зараховані у розпорядження, організовувати їх службову діяльність, здійснювати контроль за виконанням покладених на них завдань, відповідають за дотримання встановлених строків перебування підлеглих у розпорядженні та зобов’язані своєчасно, до закінчення строку перебування у розпорядженні, ініціювати призначення таких військовослужбовців на відповідні посади.

9. Час перебування військовослужбовців на лікуванні, в основній або додатковій відпустці, час тимчасового виконання військовослужбовцем обов’язків виключається із загального періоду перебування у розпорядженні начальника УДО України.

У разі перебування військовослужбовця, який зарахований у розпорядження, на лікуванні, видається наказ по особовому складу про виключення із загального періоду перебування у розпорядженні часу перебування військовослужбовця на лікуванні на підставі документа, що це засвідчує.

10. Тимчасове виконання обов’язків за іншою рівнозначною або вищою посадою покладається на військовослужбовців без звільнення з посад, які вони обіймають. Військовослужбовці, на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за іншою посадою, не звільняються від виконання службових обов’язків за основною посадою, якщо наказом про покладання тимчасового виконання обов’язків їх не звільнено від виконання службових обов’язків за основною посадою.

У разі прийняття рішення про звільнення військовослужбовця від виконання службових обов’язків за основною посадою тимчасове виконання обов’язків за цією посадою може покладатись на інших військовослужбовців у межах строків тимчасового виконання обов’язків за іншою посадою військовослужбовцем, який займає цю посаду.

У наказі по особовому складу та рапорті керівника самостійного структурного підрозділу або заступника начальника УДО України відповідно до розподілу повноважень зазначається строк тимчасового виконання обов’язків за посадою відповідно до пункту 83 Положення та у разі службової потреби - про звільнення військовослужбовця від виконання обов’язків за основною посадою.

11. У разі службової необхідності військовослужбовці, які тимчасово підпорядковані керівнику іншого підрозділу УДО України або на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за іншою рівнозначною або вищою посадою, на підставі наказу по особовому складу приступають до виконання обов’язків за штатною посадою до закінчення строків, на які їх підпорядковано або покладено тимчасове виконання обов’язків, за рапортами керівників підрозділів або заступників начальника УДО України відповідно до розподілу повноважень.

V. Відпустки

1. Надання військовослужбовцям відпусток, відкликання з них, виплата грошової компенсації за невикористані дні відпусток здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та в порядку, визначеному розділом VII Положення.

2. Тривалість щорічної основної відпустки військовослужбовцям визначається відповідно до пункту 1 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» у залежності від вислуги років у календарному обчисленні, до якої зараховуються періоди, зазначені в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб».

3. Щорічна основна відпустка надається відповідно до графіка відпусток та оформляється шляхом видання наказу про відпустки на підставі відповідного рапорту військовослужбовця (додаток 5), за яким рішення прийнято керівником самостійного структурного підрозділу. Рішення про надання відпустки керівникам самостійних структурних підрозділів та заступникам начальника УДО України приймається за їх рапортами начальником УДО України.

При наявності у керівника підрозділу одного заступника, одночасне перебування у відпустці керівника підрозділу та його заступника не допускається.

У рапорті зазначаються дата початку відпустки, її тривалість, потреба виплати допомоги для оздоровлення, коли передбачена відпустка за графіком, місце проведення відпустки та тривалість часу для проїзду до місця проведення відпустки та назад.

4. Час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, надається один раз на щорічну основну відпустку з огляду на віддаленість і тривалість проїзду до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку за видом транспорту, обраним військовослужбовцем (але не більше двох діб в один кінець), та з урахуванням пропозиції військовослужбовця.

При проведенні відпустки у декількох населених пунктах час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, надається військовослужбовцю за його бажанням для проїзду від місця служби до одного із цих населених пунктів і назад.

Військовослужбовці, які вибувають у відпустку, прибувають до кадрового підрозділу для отримання відпускних карток (додаток 6). Після повернення з відпустки відпускні картки передаються до кадрового підрозділу для зберігання протягом одного року.

Порядок обліку військовослужбовців, які перебувають у відпустці, визначено у додатку 2 до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV.

Військовослужбовець, який не вибув до зазначеного в рапорті місця проведення відпустки або не в змозі надати підтвердження постановки на облік, прибуває до підрозділу наступного дня після закінчення строку відпустки, визначеного відповідно до пункту 2 цього розділу.

5. Соціальна відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається на підставі медичного висновку, а відпустка для лікування у зв’язку з хворобою - на підставі висновку військово-лікарської комісії про потребу надання такої відпустки.

6. У разі прийняття на військову службу або переміщення військовослужбовця до іншого підрозділу у графік відпусток вносяться відповідні зміни.

7. Рішення про відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток приймається начальником УДО України, та оформляється наказом по особовому складу на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу або заступника начальника УДО України відповідно до розподілу повноважень.

У рапорті зазначаються підстава для відкликання та дата відкликання з щорічної основної відпустки.

VI. Звільнення з військової служби

1. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах, передбачених частиною п’ятою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», та в порядку, визначеному розділом Х Положення.

2. З військовослужбовцями перед їх звільненням проводиться бесіда з питань звільнення в порядку, визначеному пунктом 142 Положення, зміст якої вноситься до листа бесіди.

3. У разі неможливості використання військовослужбовця на військовій службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному пунктом 133 Положення, кадровим підрозділом оформлюється висновок про неможливість використання військовослужбовця на військовій службі (додаток 7).

4. На військовослужбовця, який подається до звільнення з військової служби оформлюється подання до звільнення з військової служби (додаток 8).

5. Під час оформлення документів для звільнення військовослужбовця, який набуває право на пенсію згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», кадровим підрозділом складається розрахунок вислуги років (страхового стажу) для призначення пенсії (додаток 9) та доводиться до відома військовослужбовця під його особистий підпис. У разі незгоди з обчисленням вислуги років військовослужбовець письмово обґрунтовує свої заперечення щодо розрахунку вислуги років (страхового стажу) та засвідчує їх своїм підписом. У разі відмови військовослужбовця підписати розрахунок вислуги років (страхового стажу) про це робиться відповідний запис у ньому та засвідчується підписами осіб, які були присутні під час бесіди.

6. Після прийняття начальником УДО України рішення про звільнення військовослужбовця з військової служби (або про направлення для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу УДО України) кадровий підрозділ видає такому військовослужбовцю лист-розрахунок (додаток 10), який є підставою для розрахунку з відповідними підрозділами УДО України. Перелік цих підрозділів та відповідальних посадових осіб затверджується начальником УДО України за обгрунтованими рапортами керівників самостійних підрозділів. Термін здавання посади визначається керівниками підрозділів, але не більше встановлених законодавством термінів.

Військовослужбовець, який здає посаду, повинен здати визначеним у листі-розрахунку посадовим особам усе отримане для виконання своїх службових обов’язків військове та інше майно, зокрема зброю, техніку, засоби зв’язку, документи, матеріальні носії інформації, службове посвідчення, особисту номерну металеву печатку (далі - матеріальні цінності). Після підписання листа-розрахунку визначеними посадовими особами військовослужбовець доповідає про це керівнику самостійного структурного підрозділу та після його підпису у листі-розрахунку передає його до кадрового підрозділу для видання наказу по особовому складу про звільнення з військової служби або про направлення до інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу УДО України.

Керівники підрозділів зобов’язані забезпечити своєчасне здавання посади, проведення усіх необхідних розрахунків військовослужбовця. Якщо військовослужбовець не розрахувався в установлені строки з відповідними підрозділами УДО України, керівник самостійного структурного підрозділу доповідає про це рапортом начальнику УДО України перед звільненням військовослужбовця з військової служби або направленням його до інших військових формувань. За результатами розгляду рапорту приймається рішення про зняття з обліку матеріальних цінностей.

Директор Департаменту

кадрового забезпечення

Управління державної

охорони України

полковник

С. Пащенко

Додаток 1

до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження

громадянами України військової служби

за контрактом в Управлінні державної

охорони України

(пункт 3 розділу II)

РАПОРТ

Додаток 2

до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження

громадянами України військової служби

за контрактом в Управлінні державної

охорони України

(пункт 4 розділу II)

ЛИСТ БЕСІДИ

Додаток 3

до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження

громадянами України військової служби

за контрактом в Управлінні державної

охорони України

(пункт 2 розділу ІІІ)

ПОДАННЯ

до присвоєння чергового військового звання

Додаток 4

до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження

громадянами України військової служби

за контрактом в Управлінні державної

охорони України

(пункт 2 розділу ІV)

ПОДАННЯ

до призначення на посаду

Додаток 5

до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження

громадянами України військової служби

за контрактом в Управлінні державної

охорони України

(пункт 3 розділу V)

РАПОРТ

Додаток 6

до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження

громадянами України військової служби

за контрактом в Управлінні державної

охорони України

(пункт 4 розділу V)

ВІДПУСКНА КАРТКА

Додаток 7

до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження

громадянами України військової

служби за контрактом в Управлінні

державної охорони України

(пункт 3 розділу VI)

ВИСНОВОК

про неможливість використання військовослужбовця на військовій службі

Додаток 8

до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження

громадянами України військової служби

за контрактом в Управлінні державної

охорони України

(пункт 4 розділу VІ)

ПОДАННЯ

до звільнення з військової служби

Додаток 9

до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження

громадянами України військової служби

за контрактом в Управлінні державної

охорони України

(пункт 5 розділу VІ)

РОЗРАХУНОК

вислуги років (страхового стажу) для призначення пенсії

Додаток 10

до Інструкції про порядок застосування

Положення про проходження

громадянами України військової служби

за контрактом в Управлінні державної

охорони України

(пункт 6 розділу VІ)

ЛИСТ-РОЗРАХУНОК


Документи та файли

Сигнальний документ — f517504n119.docx
Сигнальний документ — f517504n118.docx
Сигнальний документ — f517504n117.docx
Сигнальний документ — f517504n116.docx
Сигнальний документ — f517504n114.docx
Сигнальний документ — f517504n113.docx
Сигнальний документ — f517504n112.docx
Сигнальний документ — f517504n111.docx
Сигнальний документ — f517504n120.docx
Сигнальний документ — f517504n109.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.06.2022 — 2022 р., № 45, стор. 180, стаття 2487, код акта 111648/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 29.03.2022 № 212 "Про внесення змін до Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 13.04.2022 № 233 "Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 13.05.2022 № 281 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 09.03.2021 № 176 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 20.04.2021 № 306 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 10.03.2021 № 184 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення". Управління державної охорони. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 10.06.2021 № 455 "Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 08.06.2021 № 445 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління державної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 19.04.2021 № 303 "Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 11.06.2021 № 464 "Про внесення змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 08.06.2021 № 444 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 15. носіння військової форми одягу військовослужбовцями Управління державної охорони України. Управління державної охорони. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 27.05.2021 № 406 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 11.10.2021 № 815 "Про пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»". Управління державної охорони. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 04.11.2021 № 885 "Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -