Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці " (ухвалена Міжнародною конференцією праці на її вісімдесят шостій сесії в Женеві, 18 червня 1998 року)"Беручи до уваги, що при створенні МОП виходили з переконання, що соціальна справедливість має найбільшу значущість у забезпеченні умов загального та міцного миру;. 1998

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Декларація 

МОП основних принципів та прав у світі праці

(ухвалена Міжнародною конференцією праці

на її вісімдесят шостій сесії в

Женеві, 18 червня 1998 року)

Беручи до уваги, що при створенні МОП виходили з переконання,

що соціальна справедливість має найбільшу значущість у

забезпеченні умов загального та міцного миру; беручи до уваги, що економічне зростання має найбільшу

значущість, але не є достатнім для досягнення рівності,

соціального прогресу та для викорінення бідності, що підтверджує

потребу у зусиллях МОП, спрямованих на підтримку сильної

соціальної політики, справедливості та демократичних інститутів; беручи до уваги, що МОП повинна, як ніколи раніше,

використовувати усі свої ресурси в сфері нормотворчої діяльності,

технічної співпраці та увесь свій дослідницький потенціал в усіх

областях своєї компетенції, зокрема в таких, як зайнятість,

професійна підготовка та умови праці, домагаючись таким чином в

межах глобальної стратегії соціально-економічного розвитку того,

щоб економічна політика та соціальна політика були компонентами,

що підсилюють один одного, сприяють створенню умов для

широкомасштабного та стійкого розвитку; беручи до уваги, що МОП повинна звертати особливу увагу на

проблеми, що постають перед особами, які мають особливі соціальні

потреби, особливо перед безробітними та трудящими-мігрантами, та

мобілізовувати і підтримувати зусилля, що докладаються на

міжнародному, регіональному та національному рівнях і спрямовані

на вирішення їхніх проблем, та сприяти проведенню дійової політики

щодо створення робочих місць; беручи до уваги, що для зусиль по збереженню зв'язків між

соціальним прогресом та економічним зростанням особливе значення

та сенс має гарантія дотримання фундаментальних принципів і прав у

світі праці, оскільки вона дає змогу зацікавленим особам відкрито

та на рівних умовах вимагати свою справедливу частку в багатстві,

накопиченню якого вони допомагали, а також надає їм можливості

повністю реалізувати свій людський потенціал; беручи до уваги, що МОП є міжнародною організацією, чий

мандат, передбачений Статутом ( 993_154 ), а також установою,

компетентною ухвалювати міжнародні трудові стандарти та вирішувати

пов'язані з їхнім застосуванням питання, та що вона користується

загальною підтримкою та визнанням в тому, що стосується сприяння

дотриманню основних прав у світі праці, що є проявом її статутних

принципів; беручи до уваги, що в умовах економічної взаємозалежності

настійно вимагається підтвердити незмінність основних принципів та

прав, проголошених у Статуті Організації ( 993_154 ) та сприяти їх

універсальному дотриманню; Міжнародна конференція праці: 1.

Нагадує: a) що вільно вступаючи до МОП, усі її члени підтримали

принципи та права, закріплені у Статуті ( 993_154 ) та

Філадельфійській декларації, та взяли на себе зобов'язання

добиватися реалізації усіх цілей Організації, використовуючи для

цього всі наявні у їхньому розпорядженні засоби та з повним

врахуванням притаманних їм особливостей; b) що ці принципи та права втілилися та розвинулися у формі

конкретних прав та обов'язків у Конвенціях, визнаних

фундаментальними як у самій Організації, так і поза її межами. 2.

Заявляє, що всі члени Організації, навіть ті з них, які не

ратифікували вказані Конвенції, мають зобов'язання, що випливають

вже з самого факту їхнього членства в Організації, дотримуватися,

зміцнювати та реалізовувати добросовісно та відповідно до Статуту

( 993_154 ) принципи, що стосуються основних прав, які є предметом

цих Конвенцій, а саме: a) свобода асоціації та реальне визнання права на ведення

колективних переговорів; b) скасування усіх форм примусової чи обов'язкової праці; c) реальна заборона дитячої праці; та d) недопущення дискримінації в області праці та занять. 3. Визнає зобов'язання Організації сприяти своїм членам у

задоволенні їхніх потреб, встановлених та висловлених ними, для

досягнення цих цілей, використовуючи повною мірою всі свої

статутні, практичні та бюджетні ресурси та залучаючи зовнішні

ресурси та підтримку, а також заохочуючи інші міжнародні

організації, з якими МОП встановила відносини відповідно до статті

12 її Статуту ( 993_154 ), до надання підтримки цим зусиллям: a) надаючи технічну співпрацю та консультативні послуги з

метою сприяння ратифікації та застосуванню фундаментальних

Конвенцій; b) сприяючи тим членам Організації, які поки що не можуть

ратифікувати деякі чи усі з цих Конвенції, в їх зусиллях

добиватися дотримання, зміцнення та реалізації принципів, що

стосуються основних прав, які є предметом цих Конвенцій; та c) допомагаючи членам Організації у їхніх зусиллях,

спрямованих на створення умов, сприятливих для економічного та

соціального розвитку. 4. Постановляє, що для забезпечення повного виконання цієї

Декларації буде застосовуватися механізм, що містить заходи,

перераховані у нижченаведеному додатку, який вважається

невід'ємною частиною цієї Декларації. 5.

Підкреслює, що трудові стандарти не повинні

використовуватися для запровадження торговельних заходів

протекціоністського характеру і ніщо у цій Декларації та у

механізмі її реалізації не повинно слугувати підставою чи

використовуватися для подібних цілей; окрім того, ця Декларація та

механізм її реалізації ні в якому разі не ставлять під сумнів

порівняльні переваги кожної із країн.

Додаток

Механізм реалізації декларації

I. Загальна мета

1. Мета нижченаведеного механізму реалізації полягає у

наданні підтримки зусиллям, які докладаються членами Організації і

спрямовані на сприяння основним принципам та правам, проголошеним

у Статуті МОП ( 993_154 ) та Філадельфійській декларації та

підтвердженим у цій Декларації. 2. Відповідно до цієї мети, яка має суто характер сприяння,

цей механізм реалізації дасть змогу виявити області, у яких

допомога Організації через її заходи з технічної співпраці може

принести користь її членам та допоможе їм у застосуванні цих

основних принципів та прав. Він не підмінює собою існуючі

контролюючі механізми і ніяк не перешкоджає їхньому

функціонуванню; відповідно, конкретні ситуації, які підпадають під

сферу дії цих контролюючих механізмів, не будуть розглядатися чи

переглядатися в рамках цього механізму реалізації. 3. В основу наведених нижче двох аспектів цього механізму

покладено існуючі процедури: щорічні заходи з реалізації, що

стосуються нератифікованих фундаментальних Конвенцій, спричинять

лише деякі зміни в існуючих методах застосування параграфа 5 e)

статті 19 Статуту ( 993_154 ); і глобальна доповідь, що має на

меті досягти найповнішої результативності від процедур, що

здійснюються відповідно до Статуту.

II. Щорічні заходи реалізації щодо нератифікованих

фундаментальних конвенцій

A. Мета та сфера охоплення

1. Мета полягає в тому, щоб надати можливість щорічно

розглядати за допомогою спрощених процедур, замість обговорення,

що проводиться раз на чотири роки, запровадженого Адміністративною

радою у 1995 році, зусилля, що докладаються відповідно до

Декларації членами Організації, які поки що не ратифікували усіх

фундаментальних Конвенцій. 2. Ці заходи будуть щорічно охоплювати чотири області

основних принципів та прав, вказаних у цій Декларації.

B. Методи реалізації

1. Заходи будуть грунтуватися на доповідях, що запитуються у

членів Організації відповідно до параграфа 5 e) статті 19 Статуту

( 993_154 ). Формуляри доповідей будуть підготовлені таким чином,

щоб отримати від урядів, які не ратифікували одну чи більше

фундаментальних Конвенцій, інформацію стосовно усіх змін, які

могли мати місце в їхньому законодавстві та практиці, беручи

належним чином до уваги статтю 23 Статуту та встановлену практику. 2. Ці доповіді, після того, як їх підготує МБП, будуть

розглядатися Адміністративною радою. 3. Для того щоб представити вступ до підготовлених таким

чином доповідей та привернути увагу до будь-яких з аспектів, які

можуть потребувати більш глибокого обговорення, МБП може

звертатися до групи експертів, призначених з цією метою

Адміністративною радою. 4. Зміни в існуючих процедурах Адміністративної ради повинні

бути перевірені, щоб дати можливість членам Організації, не

представленим у Адміністративній раді, у найбільш зручний спосіб

вносити роз'яснення, які можуть виявитися необхідними чи корисними

під час обговорення на Адміністративній раді, на додаток до

інформації, що міститься у їхніх доповідях.

III. Глобальна доповідь

A. Мета та сфера охоплення

1. Мета цієї доповіді полягає в тому, щоб надати динамічну

повну картину по кожній з категорій основних принципів та прав, що

склалася протягом попередніх чотирьох років, та слугувати основою

для оцінки ефективності наданої Організацією підтримки, а також

для визначення пріоритетів на наступний період у формі планування

заходів з технічної співпраці, що мають на меті, зокрема,

мобілізувати внутрішні та зовнішні ресурси, необхідні для їхнього

виконання. 2. Доповідь буде щорічно по черзі охоплювати одну з чотирьох

категорій основних принципів та прав.

В. Методи підготовки

1. Доповідь, буде готуватися Генеральним директором на

підставі офіційної інформації чи інформації, зібраної та

перевіреної відповідно до встановлених процедур. Що стосується

членів Організації, які не ратифікували фундаментальних Конвенцій,

то основою для неї будуть, зокрема, результати виконання

вищезгаданих щорічних заходів щодо реалізації. Що стосується

членів Організації, які ратифікували відповідні Конвенції, основою

для цієї доповіді будуть, зокрема, доповіді, що розглядаються

відповідно до статті 22 Статуту ( 993_154 ). 2. Ця доповідь буде подаватися Конференції для тристороннього

обговорення як доповідь Генерального директора. Конференція може

розглядати цю доповідь окремо від доповідей, передбачених у статті

12 її Регламенту ( 993_165 ), і може обговорювати її на засіданні,

повністю присвяченому цій доповіді, чи у будь-який інший

відповідний спосіб. Потім Адміністративна рада повинна буде на

одній із своїх найближчих сесій на основі цього обговорення

зробити висновки стосовно пріоритетів та планів дій щодо технічної

співпраці, які мають бути реалізовані у наступний чотирирічний

період.

IV. При цьому розуміється, що:

A. Будуть підготовлені пропозиції щодо поправок до Регламенту

Адміністративної ради та Конференції ( 993_165 ), які вимагаються

для виконання попередніх пропозицій. B. Конференція у належний термін обговорить хід виконання цих

заходів щодо реалізації у світлі набутого досвіду та дасть оцінку

тому, якою мірою було досягнуто викладену у Частині I загальну

мету.

Конвенції та рекомендації, ухвалені

Міжнародною організацією праці

1965-1999, Том II

Міжнародне бюро праці, Женева

|
Законодавчий акт: Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці " (ухвалена Міжнародною конференцією праці на її вісімдесят шостій сесії в Женеві, 18 червня 1998 року)"Беручи до уваги, що при створенні МОП виходили з переконання, що соціальна справедливість має найбільшу значущість у забезпеченні умов загального та міцного миру;. Міжнародна організація праці. 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці " (ухвалена Міжнародною конференцією праці на її вісімдесят шостій сесії в Женеві, 18 червня 1998 року)"Беручи до уваги, що при створенні МОП виходили з переконання, що соціальна справедливість має найбільшу значущість у забезпеченні умов загального та міцного миру;. 1998

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -