<<
>>

Стаття 2

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Визначення демпінгу

2.1. Для цілей цієї Угоди товар вважається таким, що демпінгується, тобто вводиться в торгівлю іншої країни за вартістю, меншою від звичайної, якщо експортна ціна товару, що експортується з однієї країни до іншої, менша від порівняльної ціни, яка встановлюється в ході звичайної торгівлі на аналогічний товар призначений для споживання в країні-експортері.

2.2.

Якщо продаж аналогічного товару в ході звичайної торгівлі на внутрішньому ринку країни-експортера не здійснюється або якщо, через конкретну кон'юнктуру чи малі обсяги продажу на внутрішньому ринку країни-експортера, (2) такий продаж не дозволяє зробити належне порівняння, демпінгова різниця визначається шляхом зіставлення з порівняльною ціною аналогічного товару, коли він експортується до відповідної третьої країни, за умови, що така ціна є представницькою або з вартістю виробництва в країні походження плюс обгрунтована сума на адміністративні, продажні та загальні витрати і прибутки.

_______________ (2) Продаж аналогічного товару, призначеного для споживання на внутрішньому ринку країни-експортера, як правило, вважається достатньою величиною для визначення звичайної вартості, якщо такий продаж становить 5 відсотків або більше продажу товару, що розглядається, Члену-імпортеру, за умови, що має бути прийнятним і менший коефіцієнт, де докази демонструють, що внутрішній продаж за таким більш низьким коефіцієнтом все ж є достатньо великим, щоб дозволити зробити належне порівняння.

2.2.1. Продаж аналогічного товару на внутрішньому ринку країни-експортера або продаж третій країні за цінами, нижчими від витрат виробництва на одиницю (фіксованих або змінних), плюс адміністративні, продажні та загальні витрати можуть розглядатися як такі, що не належать до звичайного ходу торгівлі через ціну і можуть не враховуватися при визначенні звичайної вартості тільки тоді, коли уповноважені органи влади (3) визначать, що такий продаж здійснюється протягом тривалого періоду часу (4) в суттєвих кількостях (5) і здійснюється за цінами, які не дозволяють відшкодувати всі витрати протягом розумного періоду часу.

Якщо ціни, які нижчі витрат за одиницю продукції, на момент продажу перевищують середньозважені витрати на одиницю продукції за період розслідування, то вважається, що такі ціни забезпечують відшкодування витрат протягом розумного періоду часу.

_______________ (3) Коли в цій Угоді використовується термін "органи влади", його слід тлумачити як органи влади на відповідному верховному рівні.

(4) Тривалим періодом часу здебільшого є один рік, але в жодному разі не менше шести місяців.

(5) Продаж нижче вартості за одиницю продукції здійснюється в суттєвих кількостях, якщо органи влади встановлять, що середньозважена продажна ціна операцій, що розглядаються, є нижчою від середньозважених витрат на одиницю продукції або що обсяги продажу, нижчі від витрат за одиницю, становлять не менше 20 відсотків обсягів, проданих в ході операцій, які беруться для визначення звичайної вартості.

2.2.1.1. Для цілей параграфа 2 витрати, звичайно, обчислюються на основі обліку, що ведеться експортером або виробником, щодо якого проводиться розслідування, за умови, що такий облік ведеться відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку країни-експортера та обгрунтовано відображає витрати, пов'язані з виробництвом і продажем товару, який розглядається. Органи влади розглядають всі наявні докази стосовно належного розподілу витрат, включаючи надані експортером або виробником в ході розслідування, за умови, що такий розподіл раніше використовувався експортером або виробником, зокрема, відносно встановлення відповідних періодів амортизації і знецінення та поправок на капітальні витрати й інші витрати на розвиток виробництва. Якщо тільки це ще не відображено в розподілі витрат згідно з даним підпараграфом, витрати повинні бути відповідно скориговані на суму тих одноразових компонентів витрат, які сприятливо впливають на майбутнє та/або поточне виробництво, або на обставини, за яких витрати протягом періоду розслідування зазнають впливу початкового етапу діяльності.

(6)

_______________ (6) Поправка, зроблена на початковий період діяльності, повинна відображати витрати на кінець початкового періоду діяльності або, якщо такий період триває понад період розслідування, найостанніші витрати, які можуть обгрунтовано бути взяті до уваги компетентними органами протягом розслідування.

2.2.2. Для цілей параграфа 2 суми адміністративних, продажних і загальних витрат та прибутків повинні грунтуватися на фактичних даних, що відносяться до виробництва та продажу в ході звичайної торгівлі аналогічним товаром експортером або виробником, стосовно якого проводиться розслідування. Якщо такі суми не можуть бути визначені на цій підставі, то такі суми можуть бути визначені на підставі:

(i) фактичних сум, витрачених та реалізованих експортером або виробником пов'язаних з виробництвом та продажем на внутрішньому ринку країни походження тієї ж загальної категорії товарів;

(ii) середньозваженої величини фактичних сум, витрачених та реалізованих іншими експортерами або виробниками, що підлягають розслідуванню, відносно виробництва та продажу аналогічного товару на внутрішньому ринку країни походження;

(iii) будь-якого іншого обгрунтованого методу за умови, що сума таким чином встановленого прибутку не перевищує прибутку, який, звичайно отримують інші експортери або виробники від продажу товарів цієї ж загальної категорії на внутрішньому ринку країни походження.

2.3. У випадках, якщо експортної ціни не існує або якщо зацікавленим органам влади видається, що експортна ціна є ненадійною через угоду про асоціацію або компенсаційну угоду між експортером та імпортером чи третьою стороною, експортна ціна може бути виведена на підставі ціни, за якою імпортні товари вперше перепродаються незалежному покупцеві, або якщо товари не перепродаються незалежному покупцеві, або не перепродаються в тому стані, в якому вони були імпортовані - на таких обгрунтованих підставах, як уповноважені органи можуть вирішити.

2.4.

Проводиться справедливе порівняння між експортною ціною та звичайною вартістю. Це порівняння робиться на одному і тому ж етапі торговельної операції, звичайно на етапі відвантаження з заводу, і відносно продажу, який здійснено в період, якомога ближчий до того, що розглядається. В кожному випадку робиться відповідна поправка, залежно від обставин, відносно різниць, які впливають на можливість порівняння цін, включаючи різницю в умовах продажу, оподаткуванні, рівнях торгівлі, кількостей, фізичних характеристик та будь-яких інших розбіжностей, які, як було продемонстровано, впливають на порівняння цін. (7) У випадках, згаданих у параграфі 3, слід також робити поправку на витрати, включаючи мита і податки, які сплачувалися в період між імпортуванням та перепродажем, а також на нарощування прибутку. Якщо в таких випадках зачіпається порівнянність цін, уповноважені органи влади встановлюють звичайну вартість на умовах торгівлі, еквівалентних умовам торгівлі виведеної експортної ціни, або повинні зробити відповідну поправку, як передбачено в цьому параграфі.

Уповноважені органи влади вказують відповідним сторонам, яка інформація необхідна для забезпечення справедливого порівняння і не повинні накладати необгрунтований тягар надання доказів.

_______________ (7) Зрозуміло, що деякі з названих вище факторів можуть частково збігатися, і органи влади повинні забезпечити, щоб вони не дублювали поправки, які вже було зроблено згідно з цим положенням.

2.4.1. Коли порівняння згідно з параграфом 4 вимагає переобчислення валют, таке переобчислення здійснюється з використанням обмінного курсу на дату продажу (8) за умови, що коли продаж іноземної валюти на форвардних ринках безпосередньо пов'язаний з експортним продажем, що розглядається, то використовується обмінний курс форвардного продажу. Коливання обмінного курсу не беруться до уваги, і при розслідуванні уповноважені органи влади дозволяють експортерам коригувати протягом щонайменше 60 днів свої експортні ціни для відображення постійних змін в обмінних курсах протягом періоду розслідування.

_______________ (8) Датою продажу, як правило, є дата укладення контракту, замовлення на поставку, підтвердження замовлення або виставлення рахунку-фактури в залежності від того, яка з них встановлює суттєві умови продажу.

2.4.2. За умови дотримання положень, які регулюють справедливе порівняння згідно з параграфом 4, існування демпінгових різниць протягом стадії розслідування, як правило, встановлюється на основі порівняння середньозваженої звичайної вартості з середньозваженими цінами всіх порівнюваних експортних операцій або шляхом порівняння звичайної вартості та експортних цін для кожної операції. Звичайна вартість, встановлена на середньозваженій основі, може бути порівняна з цінами окремих експортних операцій, якщо уповноважені органи влади виявлять зразок експортних цін, які значно відрізняються у різних покупців, в різних регіонах або в різні періоди часу, і якщо подається пояснення стосовно того, чому така різниця не може бути належним чином взята до уваги шляхом використання порівняння кожної середньозваженої величини з кожною середньозваженою величиною або кожної операції з кожною операцією.

2.5. У випадку, коли товари не імпортуються безпосередньо з країни походження, а експортуються до Члена-імпортера з країни-посередника, ціни, за якими ці товари продаються з країни експорту Членові-імпортеру, здебільшого зіставляються з порівнянними цінами в країні експорту. Однак можуть проводитися порівняння з ціною в країні походження, якщо, наприклад, товари просто перевозяться транзитом через країну експорту, або такі товари не виробляються в країні експорту, або для них немає порівняльної ціни в країні експорту.

2.6. В усьому тексті цієї Угоди термін "аналогічний товар" ("like product", "produit similaire") тлумачиться так, що означає товар, який є ідентичним, тобто подібним у всьому до товару, який розглядається, або, за відсутності такого товару, до іншого товару, хоча й не подібного в усьому, але який має характеристики, що дуже нагадують характеристики товару, який розглядається.

2.7. Ця Стаття не суперечить другому Додатковому Положенню параграфа 1 Статті VI Додатку I ГАТТ 1994 ( 981_003 ).

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 2

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -