<<
>>

Стаття 6

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Докази

6.1. Усім зацікавленим сторонам антидемпінгового розслідування надається повідомлення про інформацію, яку вимагають уповноважені органи влади, та широкі можливості представити в письмовому вигляді всі докази, які вони вважають доречними, стосовно зазначеного розслідування.

6.1.1 Експортерам або зарубіжним виробникам, які одержують запитальники, що використовуються в антидемпінговому розслідуванні, надається щонайменше 30 днів для відповіді.

(15) Має бути належним чином розглянуте будь-яке прохання щодо продовження 30-денного періоду, і після подачі причин таке продовження має бути надано, коли тільки це практично можливо.

_______________ (15) Загальне правило полягає в тому, що обмеження часу для експортерів обчислюється з дати одержання запитальника, який для цих цілей вважається отриманим через один тиждень з дати, коли він був надісланий відповідачу або переданий відповідному дипломатичному представнику Члена СОТ-експортера або, у випадку існування окремої митної території Члена СОТ, офіційному представнику території, звідки відбувається експорт.

6.1.2. За умови дотримання вимоги захисту конфіденційної інформації докази, представлені у письмовому вигляді однією зацікавленою стороною, негайно передаються іншим зацікавленим сторонам, що беруть участь у розслідуванні.

6.1.3. Як тільки розслідування порушено, уповноважені органи влади надають повний текст письмової заяви, одержаної згідно з параграфом 1 Статті 5, відомим експортерам (16) та органам влади Члена СОТ експортера та надають їх на вимогу іншим задіяним зацікавленим сторонам. Слід приділяти належну увагу вимозі захисту конфіденційної інформації, як це передбачено в параграфі 5.

_______________ (16) Зрозуміло, що коли кількість задіяних експортерів особливо велика, повний текст письмової заяви замість цього надається лише органам влади Члена СОТ-експортера або відповідному торговельному об'єднанню.

6.2.

У ході всього антидемпінгового розслідування всі зацікавлені сторони повинні мати повні можливості для захисту своїх інтересів. З цією метою органи влади на вимогу надають можливість всім зацікавленим сторонам зустрічатися зі сторонами, що мають протилежні інтереси з тим, щоб можна було представити протилежні думки та запропонувати заперечні аргументи. Надання таких можливостей повинно здійснюватися з урахуванням потреби збереження конфіденційності та зручності для сторін. Жодного зобов'язання для будь-якої сторони щодо зустрічі не існує, і неучасть у ній не завдає шкоди позиціям цієї сторони. Зацікавлені сторони також мають право, при обгрунтуванні цього, подавати іншу інформацію в усному вигляді.

6.3. Усна інформація, що передбачена параграфом 2, береться до уваги уповноваженими органами влади лише тоді, якщо вона в подальшому відтворюється в письмовому вигляді і передається іншим зацікавленим сторонам, як це передбачено підпараграфом 1.2.

6.4. Якщо це практично можливо, уповноважені органи влади вчасно надають можливості всім зацікавленим сторонам для ознайомлення з усією інформацією, що пов'язана з представленням їхніх позицій, яка не є конфіденційною, як це визначено в параграфі 5, і використовується уповноваженими органами влади в антидемпінговому розслідуванні, та підготовки виступів на підставі цієї інформації.

6.5. Будь-яка інформація, яка за своєю природою є конфіденційною (наприклад, тому що її розкриття надасть значні конкурентні переваги конкурентові або тому, що її розкриття справить значний негативний вплив на особу, яка подає цю інформацію, або на особу, від якої ця особа одержала інформацію) або яка надається на конфіденційній основі сторонами розслідування, повинна, при достатньому обгрунтуванні, вважатися такою уповноваженими органами влади. Така інформація не повинна розкриватися без конкретного дозволу сторони, що її надала.

(17)

_______________ (17) Членам відомо, що на території деяких Членів СОТ може вимагатися розкриття інформації відповідно до детально розробленого захисного наказу.

6.5.1. Органи влади вимагають від зацікавлених сторін, що надають конфіденційну інформацію, подати її неконфіденційні узагальнені виклади. Ці виклади мають бути досить детальними, щоб дозволити одержати раціональне розуміння суті інформації, поданої в конфіденційному вигляді. За виняткових обставин ці сторони можуть зазначити, що така інформація не може бути узагальнена. За таких обставин має бути надана заява з поясненням причин того, чому узагальнення не є можливим.

6.5.2. Якщо уповноважені органи влади виявлять, що вимога конфіденційності не є обгрунтованою і якщо подавач інформації чи то не бажає публікувати її, чи то давати дозвіл на її розкриття в узагальненій формі або у вигляді резюме, органи влади можуть не брати такої інформації до уваги, якщо тільки їм не зможе бути продемонстровано з відповідних джерел, щоб їх переконати, що ця інформація є вірною. (18)

_______________ (18) Члени СОТ погоджуються, що вимоги про конфіденційність не повинні безпідставно відхилятися.

6.6. За винятком обставин, наведених в параграфі 8, в ході розслідування уповноважені органи влади повинні упевнитися в точності інформації, поданої зацікавленими сторонами, на якій базуються їхні висновки.

6.7. Для того, щоб перевірити надану інформацію або з'ясувати подальші подробиці, уповноважені органи влади можуть проводити розслідування на території інших Членів СОТ, якщо це необхідно, за умови одержання згоди зацікавлених фірм, та повідомити представників уряду відповідного Члена СОТ, якщо тільки цей Член не заперечує проти розслідування. До розслідувань, які виконуються на території інших Членів, застосовуються процедури, описані в Додатку I. За умови дотримання вимоги про захист конфіденційної інформації органи влади надають результати будь-яких таких розслідувань або здійснюють їх розкриття відповідно до параграфа 9 фірмам, до яких вони мають відношення, а також можуть надати такі результати заявникам.

6.8.

У випадках, коли будь-яка зацікавлена сторона відмовляє в доступі до необхідної інформації або іншим чином не надає її протягом розумного періоду часу чи значною мірою перешкоджає розслідуванню, попередні та остаточні рішення, позитивні або негативні, можуть бути зроблені на підставі наявних фактів. При застосуванні цього параграфа слід дотримуватися положень Додатка II.

6.9. Органи влади перед винесенням остаточного рішення інформують всі зацікавлені сторони про суттєві факти, що розглядаються, які становлять основу для рішення, і про те, чи слід застосувати остаточні заходи. Таке розкриття інформації повинно відбутися завчасно, щоб сторони змогли захистити свої інтереси.

6.10. Органи влади, як правило, визначають окрему демпінгову різницю для кожного відомого зацікавленого експортера або виробника товару, стосовно якого проводиться розслідування. У випадках, коли кількість задіяних експортерів, виробників, імпортерів або видів товарів настільки велика, що зробити таке визначення практично неможливо, уповноважені органи влади можуть обмежити своє вивчення чи то розумною кількістю зацікавлених сторін або товарів, використовуючи вибірки, які є статистично обгрунтованими, на основі інформації, наявної в органів влади на момент відбору, чи то найбільшим процентним відношенням обсягів експорту з відповідної країни, яке може обгрунтовано бути дослідженим.

6.10.1. Будь-який відбір експортерів, виробників, імпортерів або типів товарів, зроблений згідно з цим параграфом, повинен переважно робитися при консультуванні з зацікавленими експортерами, виробниками або імпортерами та за їх згодою.

6.10.2. У випадках, коли уповноважені органи влади обмежили своє вивчення, як передбачено цим параграфом, вони, проте, повинні визначити окрему демпінгову різницю для будь-якого експортера або виробника, який спочатку не був відібраний, котрий подає необхідну інформацію завчасно для того, щоб така інформація була розглянута в ході розслідування, за винятком того, коли кількість експортерів або виробників настільки велика, що окремі вивчення будуть надто обтяжливими для органів влади і перешкодять вчасному завершенню розслідування. Не слід відбивати охоту від надання добровільних відповідей.

6.11 Для цілей цієї Угоди "зацікавлені сторони" включають:

(i) експортера або зарубіжного виробника чи імпортера товару, стосовно якого проводиться розслідування, або торговельне чи ділове об'єднання, більшість членів якого є виробниками, експортерами або імпортерами такого товару;

(ii) уряд Члена-експортера;

(iii) виробника аналогічного товару в Члені СОТ-імпортері або торговельне та ділове об'єднання, більшість членів якого виробляють аналогічний товар на території Члена СОТ-імпортера. Цей список не заважає Членам дозволяти включати в якості зацікавлених сторін вітчизняні та зарубіжні сторони на додачу до названих вище.

6.12. Органи влади надають можливість галузевим користувачам товару, щодо якого проводиться розслідування, і для представницьких організацій-споживачів у випадках, коли товар звичайно продається вроздріб, надавати інформацію, яка має відношення до розслідування, стосовно демпінгу, шкоди та причинного зв'язку.

6.13. Органи влади належним чином враховують будь-які труднощі, які відчувають зацікавлені сторони, особливо малі компанії, в наданні інформації, яка вимагається, і надають будь-яку практичну можливу допомогу.

6.14. Викладені вище процедури не спрямовані на те, щоб перешкодити органам влади Члена СОТ швидко діяти щодо порушення розслідування, одержання попередніх або остаточних висновків, позитивних чи негативних, або застосування попередніх чи остаточних заходів згідно з відповідними положеннями цієї Угоди.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 6

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -