<<
>>

Стаття 18

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Заключні положення

18.1. З боку іншого Члена СОТ не можуть бути вжиті ніякі конкретні дії проти демпінгу експорту, окрім як відповідно до положень ГАТТ 1994 ( 981_003 ), про що записано в цій Угоді.

(24)

_______________ (24) Це не має на меті створення перешкод для подачі позову за іншими відповідними положеннями ГАТТ 1994 ( 981_003 ), якщо це доречно.

18.2. Застереження відносно будь-яких положень цієї Угоди не можуть вноситися без згоди інших Членів СОТ.

18.3. Відповідно до підпараграфів 3.1 і 3.2 положення цієї Угоди застосовуються до розслідувань та переглядів існуючих заходів, розпочатих відповідно до заяв, які було зроблено на дату набрання чинності Угодою про заснування СОТ ( 995_342 ) для Члена або після цієї дати.

18.3.1. Щодо обчислення демпінгових різниць при процедурах відшкодування згідно з параграфом 3 Статті 9 застосовуються правила, використані при здійсненні найостаннішого визначення або перегляду.

18.3.2. Для цілей параграфа 3 Статті 11 вважається, що існуючі антидемпінгові заходи застосовуються на дату, не пізнішу за дату набрання чинності Угодою про заснування СОТ ( 995_342 ) для Члена, окрім випадків, коли внутрішнє законодавство Члена СОТ, яке чинне на цю дату, вже включає клаузулу того типу, який передбачений цим параграфом.

18.4. Кожний Член робить усі необхідні кроки загального або особливого характеру для забезпечення не пізніше, ніж на дату набрання для нього чинності Угодою про заснування СОТ ( 995_342 ), відповідності його законів, нормативних актів та адміністративних процедур положенням цієї Угоди, як вони можуть застосовуватися до зазначеного Члена.

18.5.

Кожний Член інформує Комітет про будь-які зміни в його законах та нормативних актах, які мають відношення до цієї Угоди, а також застосуванні таких законів та нормативних актів.

18.6. Комітет щороку переглядає виконання та дію цієї Угоди, беручи до уваги її цілі. Комітет щорічно інформує Раду з торгівлі товарами про події, які відбулися протягом періоду, що охоплюється таким оглядом.

18.7. Додатки до цієї Угоди становлять її невід'ємну частину.

Додаток I

Процедури розслідування на місці відповідно до параграфа 7 Статті 6

1. Після порушення розслідування слід інформувати органи влади Члена-експортера та зацікавлені фірми про намір провести розслідування на місці.

2. Якщо за виняткових обставин є намір включити до групи розслідування неурядових експертів, то фірми і органи влади Члена-експортера повинні бути про це поінформовані. Такі неурядові експерти мають бути піддані дієвим санкціям за порушення вимог конфіденційності.

3. Стандартною практикою має бути одержання явної згоди зацікавлених фірм Члена СОТ-експортера перед тим, як буде остаточно заплановано візит.

4. Як тільки згоду зацікавлених фірм одержано, органи, що проводять розслідування, повинні повідомити органи влади Члена СОТ-експортера про назви та адреси фірм, які мають бути відвідані, та узгоджені дати.

5. Перед тим, як здійснити візит, зазначеним фірмам має бути заздалегідь про нього повідомлено.

6. Візити для роз'яснення запитальника здійснюються тільки на прохання фірми-експортера. Такий візит здійснюється тільки тоді, коли (a) органи влади Члена СОТ-імпортера повідомлять представників відповідного Члена СОТ та (b) коли останній не заперечує проти візиту.

7. Оскільки основною метою розслідування на місці є перевірка наданої інформації або одержання подальших деталей, вона повинна виконуватися після того, як буде одержано відповіді на запитальник, якщо тільки фірма не погодиться на протилежне, а уряд Члена СОТ-експортера буде поінформований органами, що проводять розслідування, про передбачуваний візит і не заперечуватиме проти нього; крім того, стандартною практикою має бути інформування до початку візиту зацікавлених фірм про загальний характер інформації, яка перевірятиметься, та про будь-яку додаткову інформацію, яку необхідно надати, хоча це не повинно перешкоджати поданню прохань на місці про надання додаткових деталей у світлі одержаної інформації.

8.

На запити або запитання, поставлені органами влади або фірмами Члена СОТ-експортера і які є суттєво важливими для успішного проведення розслідування на місці, має бути, якщо це можливо, одержано відповіді до здійснення візиту.

Додаток II

Найточніша наявна інформація в розумінні параграфа 8 Статті 6

1. Як тільки стає можливо після порушення розслідування, органи влади, що проводять його, повинні конкретно в деталях зазначити інформацію, яка вимагається від будь-якої зацікавленої сторони, та спосіб, у який ця інформація повинна бути структурно побудована зацікавленою стороною в її відповіді. Органи влади також повинні забезпечити, щоб ця сторона знала, що якщо інформацію не буде надано протягом розумного проміжку часу, то органи влади мають повне право робити визначення на підставі наявних фактів, включаючи ті, які містяться в заяві від галузі вітчизняного виробництва про порушення розслідування.

2. Органи влади можуть також вимагати, щоб зацікавлена сторона надала свої відповіді на конкретному носії (наприклад, на комп'ютерній стрічці) або в електронному вигляді. Коли подається така вимога, органи влади повинні враховувати обгрунтованість можливості зацікавленої сторони надати відповідь на бажаному носії або в електронному вигляді і не повинні вимагати від сторони використання для її відповіді іншої комп'ютерної системи, ніж та, що використовується цією стороною. Орган влади не повинен висувати вимогу про відповідь у комп'ютерній формі, якщо зацікавлена сторона не веде комп'ютерних рахунків та якщо надання відповіді, як це вимагається, приведе до невиправданого додаткового тягаря для зацікавленої сторони, наприклад потягне за собою необгрунтовані додаткові витрати та незручності. Органи влади не повинні висувати вимогу про надання відповідей на конкретному носії або в електронному вигляді, якщо зацікавлена сторона не веде комп'ютерних рахунків на такому носії або машинною мовою та якщо надання відповіді, як це вимагається, приведе до невиправданого додаткового тягаря для зацікавленої сторони, наприклад потягне за собою необгрунтовані додаткові витрати та незручності.

3.

Уся інформація, яка піддається перевірці і належним чином надана для використання при розслідуванні без зайвих труднощів та надається своєчасно і - якщо це застосовується - яка подається на носії або в електронному вигляді, як цього вимагають органи влади, має братися до уваги при визначеннях. Якщо сторона не надає відповіді на бажаному носії або в електронному вигляді, але органи влади виявлять, що умови, викладені в параграфі 2, виконано, то ненадання відповіді на бажаному носії або в електронному вигляді не вважається таким, що значним чином перешкоджає розслідуванню.

4. Коли органи влади не мають можливості обробити інформацію, якщо вона надана на конкретному носії (наприклад на комп'ютерній стрічці), то інформація повинна надаватися у вигляді письмового матеріалу або в будь-якій іншій формі, прийнятній для органів влади.

5. Навіть якщо надана інформація може не бути ідеальною в усіх відношеннях, це не виправдовує її відкидання уповноважениими органами влади за умови, що зацікавлена сторона доклала усіх зусиль.

6. Якщо докази або інформація не приймаються, то сторона, яка їх подає, повинна негайно бути поінформована про причини цього і повинна мати можливість надати додаткові пояснення протягом розумного періоду, з належним врахуванням часових рамок розслідувань. Якщо ці пояснення вважаються уповноваженими органами влади непереконливими, причини відкидання таких доказів або інформації мають бути надані у будь-яких опублікованих визначеннях.

7. Якщо уповноважені органи влади повинні базувати свої висновки, включаючи ті, що стосуються звичайної вартості, на інформації з вторинного джерела, включаючи інформацію, надану в заяві про порушення розслідування, вони повинні зробити це з особливою обачністю. В таких випадках органи влади повинні, якщо це практично можливо, перевірити цю інформацію з інших незалежних джерел, які є у них в розпорядженні, таких як опубліковані прейскуранти, офіційна статистика імпорту та дані про митні надходження, а також з інформації, одержаної від інших зацікавлених сторін у ході розслідування. Однак зрозуміло, що якщо зацікавлена сторона не надає сприяння, а отже, відповідна інформація приховується від органів влади, то така ситуація може привести до результату, який буде менш сприятливим для цієї сторони, ніж якби ця сторона сприяла.

"Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів" Тексти офіційних документів

Соглашение по применению статьи VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года

Члены настоящим договариваются о нижеследующем:

ЧАСТЬ I

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 18

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -