Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

подання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021

Документ актуальний на 01.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства з питань

запобігання корупції

28 грудня 2021 року № 830/21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 лютого 2022 р.

за № 220/37556

ПОРЯДОК

подання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру подання державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами, визначеними у частині першій статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - організація), до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) на погодження антикорупційних програм та змін до них, а також процедуру їх погодження Національним агентством.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Методології управління корупційними ризиками, затвердженій наказом Національного агентства від 28 грудня 2021 року № 830/21.

II. Порядок подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства, залишення їх без розгляду

1. Антикорупційна програма подається на погодження до Національного агентства протягом 3 робочих днів з дня її затвердження.

Антикорупційна програма подається на погодження до Національного агентства у двох примірниках (підписана кваліфікованим електронним підписом електронна форма антикорупційної програми (із додатками) або завірена в установленому законодавством порядку копія антикорупційної програми (із додатками) та електронний примірник у форматах даних PDF, Excel (з текстовим змістом, нескановане зображення)).

Антикорупційна програма подається на погодження до Національного агентства разом із супровідним листом, у якому зазначаються власне ім’я та прізвище керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції та його (її) контактний номер телефону.

2.

Разом з антикорупційною програмою та супровідним листом до неї до Національного агентства подаються:

1) підписаний кваліфікованим електронним підписом електронний документ або завірена в установленому законодавством порядку копія розпорядчого документа, яким затверджено персональний склад робочої групи з оцінювання корупційних ризиків (далі - робоча група), у разі проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності організації у форматі самооцінювання або інформація про досвід роботи експертів, які проводили зовнішнє оцінювання корупційних ризиків у діяльності організації;

2) підписаний кваліфікованим електронним підписом електронний документ або завірена в установленому законодавством порядку розпорядчого копія документа про затвердження антикорупційної програми;

3) підписаний кваліфікованим електронним підписом електронний документ або завірена в установленому законодавством порядку копія розпорядчого документа, який підтверджує повноваження особи на підписання розпорядчого документа про затвердження антикорупційної програми (у разі підписання розпорядчого документа особою, яка виконує обов’язки керівника організації);

4) матеріали щодо проведеного оцінювання корупційних ризиків у діяльності організації, а саме:

план оцінювання корупційних ризиків у діяльності організації та підготовки антикорупційної програми;

перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації, згрупований за функціями організації;

аналітичні довідки за результатами збору та аналізу інформації про середовище організації.

3. Антикорупційна програма із супровідним листом та документами, зазначеними в пункті 2 цього розділу, подаються на погодження до Національного агентства в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису (печатки) та з обов’язковим використанням позначки часу чи спеціальний вебмодуль системи взаємодії.

4. Антикорупційна програма із супровідним листом та документами, зазначеними в пункті 2 цього розділу, подаються на погодження до Національного агентства у паперовій формі у випадках, якщо:

в організації відсутні система електронного документообігу, інтегрована до системи взаємодії, або спеціальний вебмодуль системи взаємодії;

антикорупційна програма містить інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

У випадку подання антикорупційної програми на погодження до Національного агентства у паперовій формі її електронний примірник направляється на адресу електронної пошти: anticor_program@nazk.gov.ua (у разі якщо антикорупційна програма не містить інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом).

5. Національне агентство залишає антикорупційну програму без розгляду та повідомляє про це організацію із відповідним обґрунтуванням протягом 5 робочих днів з дня надходження антикорупційної програми на погодження до Національного агентства у разі подання на погодження неповного комплекту документів, передбачених у пункті 2 цього розділу.

6. У разі залишення антикорупційної програми без розгляду організація протягом 10 робочих днів з дня отримання листа Національного агентства усуває виявлені недоліки та надсилає до Національного агентства необхідні документи.

Вимоги, зазначені в абзаці першому цього пункту, не застосовуються у разі скасування розпорядчого документа про затвердження антикорупційної програми.

У разі скасування розпорядчого документа про затвердження антикорупційної програми організація інформує про зазначене Національне агентство у межах строку, встановленого в абзаці першому цього пункту.

7. Національне агентство повертає антикорупційну програму без розгляду для доопрацювання на прохання організації при її поданні на погодження вперше.

Для повернення антикорупційної програми на доопрацювання на прохання організації така організація звертається до Національного агентства з відповідним листом із зазначенням підстав для доопрацювання, підписаним керівником організації (особою, яка виконує обов’язки керівника організації).

Організація подає доопрацьовану антикорупційну програму на погодження до Національного агентства не пізніше 40 робочих днів з дня її повернення Національним агентством.

8. У разі якщо документи, подання яких передбачено в пункті 2 цього розділу, подавалися до Національного агентства раніше і не зазнали змін, при повторному поданні на погодження антикорупційної програми до Національного агентства такі документи не подаються, про що організація зазначає у супровідному листі із посиланням на реквізити листа, з яким такі документи подавалися раніше.

III. Порядок подання змін до антикорупційної програми на погодження до Національного агентства, залишення їх без розгляду

1. Зміни до антикорупційної програми подаються на погодження до Національного агентства протягом 3 робочих днів з дня прийняття розпорядчого документа, яким внесені зміни до антикорупційної програми.

Зміни до антикорупційної програми подаються на погодження у двох примірниках (завірена в установленому законодавством порядку копія змін до антикорупційної програми та електронний примірник у форматах даних PDF, Excel (з текстовим змістом, нескановане зображення)).

Зміни до антикорупційної програми подаються на погодження разом із супровідним листом, у якому зазначаються власне ім’я та прізвище керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції та його(її) контактний номер телефону.

2. Разом зі змінами до антикорупційної програми та супровідним листом до них до Національного агентства подаються:

1) підписаний кваліфікованим електронним підписом електронний документ або завірена в установленому законодавством порядку копія розпорядчого документа, яким внесені зміни до антикорупційної програми;

2) порівняльна таблиця до змін до антикорупційної програми згідно з додатком до цього Порядку;

3) підписаний кваліфікованим електронним підписом електронний документ або завірена в установленому законодавством порядку копія розпорядчого документа, який підтверджує повноваження особи на підписання розпорядчого документа, яким внесені зміни до антикорупційної програми (у разі підписання розпорядчого документа особою, яка виконує обов’язки керівника організації).

3. Зміни до антикорупційної програми із супровідним листом та документами, зазначеними в пункті 2 цього розділу, подаються на погодження до Національного агентства у порядку, передбаченому в пунктах 3, 4 розділу II цього Порядку.

4. Національне агентство залишає зміни до антикорупційної програми без розгляду та повідомляє про це організацію із відповідним обґрунтуванням протягом 5 робочих днів з дня надходження змін до антикорупційної програми у разі подання на погодження неповного комплекту документів, передбачених у пункті 2 цього розділу.

5. У разі залишення змін до антикорупційної програми без розгляду організація протягом 10 робочих днів з дня отримання листа Національного агентства усуває недоліки та надсилає до Національного агентства необхідні документи.

Вимоги, зазначені в абзаці першому цього пункту, не застосовуються у випадку скасування розпорядчого документа, яким внесені зміни до антикорупційної програми.

У разі скасування розпорядчого документа, яким внесені зміни до антикорупційної програми, організація інформує про це Національне агентство у межах строку, встановленого в абзаці першому цього пункту.

6. Національне агентство повертає зміни до антикорупційної програми без розгляду для доопрацювання на прохання організації.

Для повернення змін до антикорупційної програми на доопрацювання на прохання організації така організація звертається до Національного агентства з відповідним листом із зазначенням підстав для доопрацювання, підписаним керівником організації (особою, яка виконує обов’язки керівника організації).

IV. Порядок погодження Національним агентством антикорупційної програми

1. При погодженні антикорупційної програми Національне агентство здійснює її аналіз на відповідність вимогам антикорупційного законодавства до змісту антикорупційної програми, процедури прийняття антикорупційної програми, процедури оцінювання корупційних ризиків у діяльності організації, розробки заходів впливу на корупційні ризики.

2. До аналізу антикорупційної програми відповідно до законодавства можуть залучатися зовнішні експерти, науковці, представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, громадські організації, інші заінтересовані особи (на громадських засадах та за їх згодою).

3. Строк погодження антикорупційної програми Національним агентством становить 25 робочих днів з дня, наступного за днем надходження антикорупційної програми до Національного агентства.

У разі необхідності аналізу антикорупційної програми із залученням осіб, зазначених у пункті 2 цього розділу, вивчення значної кількості актів законодавства строки погодження антикорупційної програми можуть бути продовжені, але не більш як на 15 робочих днів, про що Національне агентство повідомляє організацію, яка подала антикорупційну програму на погодження.

У разі якщо під час аналізу антикорупційної програми до Національного агентства надходять на погодження зміни до неї (крім змін редакційного характеру), перебіг строку погодження антикорупційної програми починається заново з дня надходження таких змін. У такому випадку Національне агентство здійснює аналіз антикорупційної програми з урахуванням внесених до неї змін.

4. З метою залучення громадськості до розгляду антикорупційної програми така антикорупційна програма у машиночитаному форматі не пізніше 3 робочих днів з дня її надходження публікується у відповідному розділі на офіційному вебсайті Національного агентства.

Пропозиції до антикорупційної програми можуть бути надіслані на електронну пошту, зазначену на офіційному вебсайті Національного агентства.

Пропозиції до антикорупційної програми, висловлені громадськістю, які надійшли до Національного агентства протягом 15 днів з дня її опублікування на офіційному вебсайті Національного агентства, розглядаються під час аналізу такої антикорупційної програми.

5. За результатами аналізу антикорупційної програми Національне агентство погоджує антикорупційну програму або відмовляє у її погодженні.

6. Національне агентство погоджує антикорупційну програму, якщо вона повністю відповідає вимогам, визначеним у пункті 1 цього розділу.

7. Національне агентство відмовляє у погодженні антикорупційної програми у випадках, коли:

1) не дотримані вимоги до змісту антикорупційної програми:

положення антикорупційної програми не відповідають антикорупційному законодавству;

відсутній один або декілька розділів антикорупційної програми, передбачених Методологією;

у розділах антикорупційної програми відсутня інформація, передбачена Методологією;

2) порушено процедуру прийняття антикорупційної програми, передбачену Методологією;

3) порушено процедуру оцінювання корупційних ризиків у діяльності організації, передбачену Методологією:

потенційно вразливі до корупції функції, процеси визначено із порушенням Методології;

корупційні ризики та/або джерела корупційних ризиків ідентифіковано не у повному обсязі;

ідентифіковані корупційні ризики, їхні описи не відповідають терміну «корупційний ризик», визначеному Методологією;

ідентифіковані джерела корупційних ризиків не відповідають терміну «джерело корупційного ризику», визначеному Методологією;

рівні корупційних ризиків визначено із порушенням вимог Методології;

4) заходи впливу на корупційні ризики не відповідають принципам, встановленим Методологією;

5) у доопрацьованій антикорупційній програмі не усунуто недоліків, які стали підставою для відмови у погодженні Національним агентством попередньої редакції антикорупційної програми, і не обґрунтовано причин, які унеможливили їх усунення.

Відмова Національного агентства у погодженні антикорупційної програми має бути обґрунтованою.

8. У разі відсутності підстав для відмови у погодженні антикорупційної програми, передбачених у пункті 7 цього розділу, однак неповної відповідності вимогам, визначеним у пункті 1 цього розділу, Національне агентство погоджує антикорупційну програму з наданням обов’язкових для розгляду пропозицій до неї щодо:

конкретизації або уточнення корупційних ризиків, заходів впливу на корупційні ризики, строків, відповідальних виконавців, індикаторів виконання заходів впливу на корупційні ризики;

доповнення додатковими заходами впливу на корупційні ризики;

конкретизації або уточнення інформації, викладеної у розділах антикорупційної програми;

редакційних змін у тексті антикорупційної програми.

Національне агентство може надавати інші обов’язкові для розгляду пропозиції до антикорупційної програми.

9. Пропозиції, висловлені Національним агентством відповідно до пункту 8 цього розділу, підлягають обов’язковому розгляду організацією протягом 20 робочих днів з дня отримання відповідного листа Національного агентства.

Організація враховує такі пропозиції, усуває виявлені недоліки та подає зміни до антикорупційної програми на погодження до Національного агентства або обґрунтовує і повідомляє Національному агентству причини неврахування таких пропозицій.

10. У разі відмови в погодженні антикорупційної програми організація протягом 45 робочих днів з дня отримання відповідного листа Національного агентства розглядає висловлені Національним агентством зауваження, проводить додаткове оцінювання корупційних ризиків у діяльності організації (за потреби або у разі відмови у погодженні антикорупційної програми на підставі підпункту 3 пункту 7 цього розділу), усуває виявлені недоліки та подає доопрацьовану антикорупційну програму на погодження до Національного агентства.

V. Порядок погодження Національним агентством змін до антикорупційних програм

1. Зміни до антикорупційної програми погоджуються у порядку, визначеному у пунктах 1, 2, 5-10 розділу IV цього Порядку.

Зміни до антикорупційної програми аналізуються з урахуванням погодженої Національним агентством антикорупційної програми.

2. Строк погодження змін до антикорупційної програми Національним агентством становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем її надходження до Національного агентства.

У разі необхідності проведення аналізу змін до антикорупційної програми із залученням зовнішніх експертів, науковців, представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, інших заінтересованих осіб (на громадських засадах та за їх згодою), вивчення значної кількості актів законодавства строки погодження змін до антикорупційної програми Національним агентством можуть бути продовжені, але не більш як на 10 робочих днів, про що повідомляється організація, яка подала зміни до антикорупційної програми на погодження.

3. З метою залучення громадськості до розгляду змін до антикорупційної програми такі зміни у машиночитаному форматі не пізніше 3 робочих днів з дня їх надходження до Національного агентства публікуються у відповідному розділі на офіційному вебсайті Національного агентства.

Пропозиції до змін до антикорупційної програми можуть бути подані на електронну пошту, зазначену на офіційному вебсайті Національного агентства.

Пропозиції до змін до антикорупційної програми, висловлені громадськістю, які надійшли до Національного агентства протягом 7 днів з дня їх опублікування на офіційному вебсайті Національного агентства, розглядаються під час опрацювання таких змін до антикорупційної програми.

Керівник Департаменту

запобігання та виявлення

корупції

С. Деркач

Додаток

до Порядку подання

антикорупційних програм, змін

до них на погодження

до Національного агентства

з питань запобігання корупції

та здійснення їх погодження

(пункт 2 розділу III)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до змін до антикорупційної програми

___________________________________________________

(назва організації)

на _______ рік (роки)

Зміст положення

антикорупційної програми

Зміст відповідного положення змін

до антикорупційної програми

________________________

(найменування посади керівника

уповноваженого підрозділу

(уповноваженої особи)

_______________

(підпис)

________________________

(власне ім’я та прізвище)

___  _________________ 202___ року


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.03.2022 — 2022 р., № 18, стор. 331, стаття 1012, код акта 110168/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 18.05.2021 № 263/21 "Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 21.05.2021 № 268/21 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.05.2021 № 277/21 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 23.07.2021 № 448/21 "Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.07.2021 № 449/21 "Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 23.07.2021 № 450/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.07.2021 № 451/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 31.08.2021 № 553/21 "Про затвердження Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 17.09.2021 № 592/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 грудня 2019 року № 159/19". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 20.08.2021 № 539/21 "Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 03.11.2021 № 701/21 "Про внесення зміни в додаток до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 травня 2020 року № 225/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 10.12.2021 № 794/21 "Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -