<<
>>

РІШЕННЯ від 09.02.2018 № 166 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2018

Документ актуальний на 11.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

09.02.2018  № 166


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2018 р.
за № 345/31797

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань
запобігання корупції
№ 605 від 01.03.2019}

Відповідно до частини першої статті 8, статей 11, 12 та 59 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що додається.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Н.М.

КорчакЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
09.02.2018  № 166


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2018 р.
за № 345/31797

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок формування, ведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (далі - Реєстр), та надання відомостей з нього.

2. Реєстр - електронна база даних, яка містить відомості про осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

3. Реєстр ведеться з метою:

1) забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення;

2) забезпечення в установленому порядку проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком;

3) аналізу відомостей про осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою визначення сфер державної політики та посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, з найбільш корупційними ризиками, а також формування та реалізації державної антикорупційної політики;

4) аналізу відомостей про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

4. Держатель та Адміністратор Реєстру - Національне агентство.

5. Національне агентство розробляє нормативно-правову базу для функціонування Реєстру, затверджує методичні рекомендації щодо його ведення, здійснює безпосередній контроль за створенням нормативно-правової бази для функціонування Реєстру та дотриманням вимог цього Положення.

6. Національне агентство забезпечує програмно-технічне супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і захист даних, що містяться у Реєстрі, навчання реєстраторів щодо наповнення та користування Реєстром, а також виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

7. Реєстратором Реєстру (далі - Реєстратор) є відділ з питань обробки повідомлень про корупцію Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції Національного агентства, що вносить або вилучає відомості про:

1) фізичних осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

Реєстратор також виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

8. Реєстр ведеться державною мовою.

9. Реєстратор забезпечує відповідність відомостей, що вносяться до Реєстру, даним документів, на підставі яких здійснюється їх внесення.

10. Право доступу до інформації, яка міститься у Реєстрі, має Національне агентство через Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції.

ІІ. Формування та ведення Реєстру

1. Внесенню до Реєстру підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

2. Підставою для внесення Реєстратором відомостей про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, є:

1) електронна копія рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень;

2) засвідчена в установленому порядку паперова копія розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення.

3. Електронна копія рішення суду про притягнення до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності особи за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення надсилається Реєстратору відповідно до порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

4. Кадрові служби органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, посадові особи яких є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, в день підписання розпорядчого документа про накладення на особу дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення зобов’язані надати Реєстратору електронну та засвідчену в установленому порядку паперову копію відповідного розпорядчого документа разом з інформаційною карткою до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (додаток 1).

{Пункт 4 розділу II в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 605 від 01.03.2019}

5. Реєстратор вносить до Реєстру відомості протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до Національного агентства електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень та засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення чи скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення.

{Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 605 від 01.03.2019}

6. До Реєстру вносяться такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього);

2) число, місяць, рік народження;

3) місце народження;

4) паспортні дані (серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий);

5) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

6) місце проживання (для іноземців, осіб без громадянства - місце проживання за межами України);

7) місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

8) стаття (частина статті) Кримінального кодексу України або Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності;

9) склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

10) дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

11) дата, номер судового рішення, номер судової справи, найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

12) вид покарання (стягнення), суть задоволення позовних вимог;

13) підстава та дата зняття, погашення судимості;

14) реквізити розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення;

15) спосіб вчинення дисциплінарного проступку;

16) вид дисциплінарного стягнення;

17) підстава та дата скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення.

{Підпункт 17 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 605 від 01.03.2019}

7. Відомості про осіб, які входять до особового складу органів, що провадять оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, належність яких до вказаних органів становить державну таємницю, та яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вносяться до Реєстру у розділ з обмеженим доступом відповідно до законодавства з питань державної таємниці.

8. Підставами для вилучення з Реєстру відомостей про особу, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, є ухвала суду про скасування вироку, винесення виправдувального вироку, відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, розпорядчого документа або судового рішення про скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення.

9. Підставою для внесення Реєстратором відомостей про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, є електронна копія рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень.

10. До Реєстру вносяться такі відомості про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення:

1) належність до резидентів України;

2) найменування юридичної особи (повне та скорочене);

3) ідентифікаційний код юридичної особи, присвоєний та внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або ідентифікаційний код юридичної особи іншої країни (для нерезидентів);

4) організаційно-правова форма юридичної особи;

5) місцезнаходження юридичної особи на час скоєння правопорушення;

6) стаття (частина статті) Кримінального кодексу України, згідно з якою до юридичної особи застосовано заходи кримінально-правового характеру;

7) склад корупційного правопорушення;

8) дата набрання законної сили судовим рішенням про застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи за вчинення корупційних правопорушень;

9) дата, номер судового рішення, номер судової справи, найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи за вчинення корупційних правопорушень;

10) вид заходу кримінально-правового характеру, застосованого до юридичної особи, суть задоволення позовних вимог;

11) підстава та дата звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру.

11. Підставою для вилучення з Реєстру відомостей про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, є ухвала суду про звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру за визначеними у статті 96-5 Кримінального кодексу України обставинами.

12. У разі виявлення фізичною або юридичною особою стосовно себе помилок у відомостях, що містяться у Реєстрі, такі особи письмово звертаються до Реєстратора, який вживає заходів щодо перевірки інформації та у разі підтвердження факту помилки здійснює заходи щодо її усунення, про що письмово повідомляє цю фізичну або юридичну особу.

13. Реєстратор зобов’язаний протягом тридцяти робочих днів з дня внесення до Реєстру відомостей про фізичну особу, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, повідомити таку особу про її права, визначені Законом України "Про захист персональних даних" (додаток 2).

ІІІ. Надання інформації з Реєстру

1. Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки.

2. Витяг з Реєстру - документ, який містить інформацію про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі, отриману за параметрами пошуку, визначеними в пункті 5 цього розділу.

3. Національне агентство надає безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі:

1) письмового запиту державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством);

2) письмового запиту правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження;

3) письмового запиту фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе (додаток 3), до якого додаються ксерокопія паспорта та згода на обробку персональних даних особи, що перевіряється, довіреність на представлення інтересів особи, засвідчена в установленому законодавством порядку.

4. Витяг з Реєстру містить таку інформацію:

1) номер витягу, дата формування;

2) відомості про запитувача, який звернувся за наданням витягу;

3) відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Реєстрі;

4) відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

5) стаття (частина статті) Кримінального кодексу України та/або Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, в тому числі до цивільно-правової відповідальності;

6) дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення та/або цивільно-правової відповідальності;

7) дата, номер судового рішення, номер судової справи, найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

8) реквізити наказу про накладення дисциплінарного стягнення;

9) відмітка про відсутність у Реєстрі відомостей, зазначених у запиті;

10) відомості про Реєстратора, який надав витяг.

5. Пошук у Реєстрі здійснюється за одним або сукупністю параметрів, якими є прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), місце народження та число, місяць, рік народження.

6. Реєстратор відмовляє у наданні витягу з Реєстру в строки, встановлені для надання витягу, у разі відсутності у запитувача підстав для отримання запитуваної інформації або якщо у запиті про видачу витягу відсутні, неповністю, нечітко або нерозбірливо зазначені відомості, передбачені пунктом 5 цього розділу.

7. Не приймаються запити з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

8. Витяги з Реєстру надаються в одному примірнику з обов’язковим супровідним листом на бланку Національного агентства за підписом Голови Національного агентства або особи, яка виконує його обов’язки.

9. Витяг з Реєстру надсилається засобами поштового зв’язку.

10. Інформаційна довідка з Реєстру (далі - довідка) - документ, сформований будь-яким користувачем в онлайн-режимі, що містить інформацію про наявність або відсутність відомостей в Реєстрі стосовно нього та стосовно юридичної особи, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення корупційного правопорушення.

11. Довідка може бути сформована будь-яким зареєстрованим користувачем стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його кваліфікованому електронному підписі.

{Пункт 11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 605 від 01.03.2019}

12. Довідка формується програмно-апаратними засобами Реєстру на основі даних, вказаних в кваліфікованій електронній печатці юридичної особи, шляхом пошуку у Реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів) та безоплатно надається запитувачу.

{Пункт 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 605 від 01.03.2019}

13. У довідці, крім відомостей, за якими здійснювався пошук у Реєстрі, зазначається така інформація (за її наявності):

1) відомості про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру (найменування юридичної особи, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), або про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), місце народження, число, місяць, рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта);

2) дата набрання законної сили судовим рішенням про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру або про притягнення фізичної особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

3) дата, номер судового рішення, номер судової справи, найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про застосування заходів кримінально-правового характеру або притягнення фізичної особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, та/або дата, номер організаційно-розпорядчого документа, відповідно до якого фізичну особу притягнуто до цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

4) відмітка про відсутність у Реєстрі відомостей, за якими здійснювався пошук.

14. Відкритою для безоплатного цілодобового доступу до відомостей з Реєстру через офіційний веб-сайт Національного агентства є така інформація:

1) про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:

прізвище, ім’я, по батькові;

місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

вид покарання (стягнення);

спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;

вид дисциплінарного стягнення;

2) про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру:

найменування;

юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру;

вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.

15. Національне агентство забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Реєстру протягом трьох робочих днів після їх внесення до Реєстру.

16. Відомості про осіб, що виключені з Реєстру з підстав, визначених пунктом 8 розділу ІІ цього Положення, не підлягають розміщенню на веб-сайті.

IV. Заходи щодо забезпечення ведення Реєстру

1. Національне агентство здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

2. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до законодавства є особи, які надали цю інформацію.

3. Посадові особи Реєстратора є відповідальними за повноту та достовірність внесення інформації до Реєстру.

4. Національне агентство відповідно до законодавства є відповідальним за втрату інформації, допущену з його вини.

Керівник
Департаменту організації
роботи із запобігання
та виявлення корупції
О.Є. Онищук


Додаток 1
до Положення про Єдиний державний
реєстр осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією
правопорушення
(пункт 4 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення)  дисциплінарного стягнення на особу за вчинення  корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

{Додаток 1 в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 605 від 01.03.2019}


Додаток 2
до Положення про Єдиний державний
реєстр осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією
правопорушення
(пункт 13 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 3
до Положення про Єдиний державний
реєстр осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією
правопорушення
(підпункт 3 пункту 3 розділу ІІІ)

ЗАПИТ
про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення


Документи та файли

Сигнальний документ — f474126n147.doc
Сигнальний документ — f474126n137.doc
Сигнальний документ — f474126n139.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.04.2018 — 2018 р., № 28, стор. 302, стаття 1010, код акта 89781/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.02.2020 № 70/20 "Про затвердження Змін до Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 26.02.2020 № 72/20 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2016 року № 44". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 13.03.2020 № 96/20 "Про деякі питання подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 20.03.2020 № 109/20 "Про затвердження Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 15.04.2020 № 144/20 "Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2020 № 112/20 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 16.03.2020 № 97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 02.04.2020 № 127/20 "Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 17.03.2020 № 100/20 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 17.03.2020 № 102/20 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 01.02.2019 № 293 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 01.03.2019 № 605 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 18.01.2019 № 43 "Про затвердження Регламенту взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 01.03.2019 № 609 "Про внесення змін до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 17.05.2019 № 1382 "Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 05.07.2019 № 1901 "Про внесення зміни до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 02.08.2019 № 2305 "Про затвердження Змін до Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.08.2019 № 2304 "Про затвердження Змін до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 13.11.2019 № 144/19 "Про внесення змін до Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -