Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 28.07.2016 № 2 "Про затвердження Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2016

Документ актуальний на 18.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

28.07.2016  № 2

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 серпня 2016 р.

за № 1185/29315

{Рішення втратило чинність на підставі Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 102/21 від 19.02.2021. Див. п. 7 Наказу}

Про затвердження Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Відповідно до статей 8, 12 Закону України “Про запобігання корупції”, частини восьмої статті 17 Закону України “Про політичні партії в Україні” Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що додається.

2. Департаменту з питань запобігання політичній корупції подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Н. Корчак


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного

агентства з питань

запобігання корупції

28.07.2016 № 2

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 серпня 2016 р.

за № 1185/29315

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

І.

Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі - Закон), визначає порядок складання та подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), а також вимоги до розкриття елементів такого звіту.

2. Політичні партії та їх місцеві організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, подають Звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі - Звіт) за формою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09 червня 2016 року № 3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 904/29034.

ІІ. Порядок та терміни подання політичними партіями Звіту до Національного агентства

1. Політичні партії щокварталу, але не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язані подати до Національного агентства Звіт (за підписами керівника політичної партії і головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку), засвідченими печаткою політичної партії) у паперовій формі та в електронному вигляді.

Звіт у паперовій формі повинен бути пронумерований, прошитий та містити на останній сторінці напис «Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів», найменування посади керівника (уповноваженої особи політичної партії), його (її) прізвище, ініціали та підпис, відбиток печатки.

В електронному вигляді Звіт подається на електронних носіях інформації (CDR - дисках, з’ємних носіях інформації тощо) та передбачає наявність Звіту у форматі MS Excel і сканованої копії звіту у форматі PDF (сканування проводиться з роздільною здатністю не менше 300 dpi та не більше 600 dpi і зберігається у форматі PDF (*.pdf), у якій повинні бути закриті відомості про фізичну особу, що належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, що підлягають обов’язковому оприлюдненню (прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи (місто, селище міського типу, село, без зазначення адреси проживання)).

Звіт в електронному вигляді повинен відповідати Звіту зі всіма додатками, наданим в паперовому вигляді.

Звіт, поданий з недотриманням вищезазначених вимог, вважається оформленим з порушенням вимог Закону.

2. Звіт подається: за І квартал - до 10 травня звітного року, за ІІ квартал - до 09 серпня звітного року, за ІІІ квартал - до 09 листопада звітного року включно, за ІV квартал та за рік - до 09 лютого наступного за звітним року включно.

3. Датою подання Звіту вважається дата присвоєння реєстраційного індексу структурним підрозділом Національного агентства, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції, а в разі надходження звітності поштою - дата на поштовому штемпелі підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника.

4. Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку подання Звіту вважається наступний робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

5. Звіт має викладатися українською мовою. Відомості, що містяться у Звіті, повинні бути достовірними. Не допускається подання Звітів з виправленнями (закресленнями, підчистками тощо).

6. Звіт та додатки до нього заповнюються друкарським способом або від руки друкованими літерами, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору на папері формату А4. Заповнення олівцем не дозволяється.

7. Форма Звіту заповнюється представником або керівником політичної партії, її місцевої організації за всіма передбаченими у ній позиціями. У разі відсутності відомостей у відповідних графах проставляються тире або нулі. Забороняється включати додаткові таблиці та показники. Для внесення повної інформації розміри таблиці збільшують.

8. У Звіті цифрові показники операцій на відповідних рахунках зазначаються в гривнях. Цифри, що відображають гривні та копійки, відокремлюються комою. Копійки позначаються двома цифрами.

9. Відомості, зазначені у Звіті, відображаються окремо за І - ІV квартали, а за рік - наростаючим підсумком щодо політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи.

10. До Звіту додаються:

1) інформація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної місцевої організації політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи. Ця інформація додається шляхом заповнення відповідних розділів Звіту, що стосуються місцевої організації партії та обов’язково додається разом із Звітом політичної партії;

2) копії документів, що підтверджують відображені у звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках, копії фінансової звітності);

3) копії фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів політичної партії, її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, кандидата від політичної партії (місцевої організації партії) на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах, що подаються до Центральної виборчої комісії згідно із законодавством про вибори (у разі проведення виборів);

4) Звіт в електронному вигляді, оформлений відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 1 цього розділу.

11. До річного Звіту політична партія, її місцева організація, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, додають:

1) висновки щорічного внутрішнього фінансового аудиту своєї діяльності;

2) висновки незалежного зовнішнього фінансового аудиту (політична партія, яка була суб’єктом виборчого процесу на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або брала участь у чергових чи позачергових місцевих виборах, а також в разі отримання політичною партією державного фінансування).

Зазначені висновки є невід’ємними частинами такого Звіту.

12. Додатки є складовими частинами Звіту та подаються виключно політичною партією.

13. Достовірність даних Звіту підтверджується власноручними підписами керівника (уповноваженої особи) та головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку) на останній сторінці Звіту, кріпленими печаткою політичної партії.

14. Державний контроль за дотриманням політичними партіями вимог щодо встановлення відповідності оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам законодавства, своєчасності подання Звіту, повноти та  достовірності відображеної у Звіті інформації, встановлення  наявності або відсутності порушень законодавства щодо фінансування політичних партій або передвиборної агітації здійснюється Національним агентством.

15. Політичні партії зобов’язані подавати на вимогу Національного агентства необхідні документи та пояснення.

16. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства, у тому числі у формі відкритих даних, не пізніше ніж на десятий день з дня його надходження та розміщується у відкритому доступі впродовж не менше п’яти років. У Звіті обов’язковому оприлюдненню підлягають прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи. Інші відомості про фізичну особу, віднесені до інформації з обмеженим доступом, оприлюдненню не підлягають.

ІІІ. Особливості заповнення деяких розділів Звіту

1. Місцевою організацією політичної партії обов’язково заповнюються титульна сторінка, таблиці «Загальна інформація про політичну партію», «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи» та «Зведена таблиця Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», остання сторінка форми Звіту. Розділи та таблиці заповнюються та подаються у разі наявності інформації (таблиці з прочерками або нулями можуть не надаватися). Звіт відповідної місцевої організації подається за підписами керівника і головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку) відповідної місцевої організації політичної партії, засвідченими печаткою місцевої організації.

Відомості щодо майна, доходів, витрат і зобов’язань місцевої організації політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, є обов’язковими для подачі в Звіті політичної партії.

2. Зведена таблиця Звіту політичної партії (місцевої організації) відображає перелік відомостей, які містяться у Звіті. Код рядка, що визначає відповідність відомостей, зазначених у розділах, главах, підрозділах Звіту.

3. У главах 1, 2 розділу І, главі 3 розділу ІІІ відомості про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість однієї одиниці  такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року.

4. У таблиці 1.2 «Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії» глави 1 розділу ІІ зазначаються відомості щодо рахунку виборчого фонду політичної партії, виборчого фонду висунутого політичною партією чи її місцевою організацією кандидата на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах.

5. У таблиці «Внески грошовими коштами на рахунки виборчого фонду політичної партії» глави 1 розділу ІІІ зазначаються відомості щодо внесків на рахунки кандидата від політичної партії на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах.

6. У таблиці «Спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном» глави 6 розділу ІІІ зазначаються всі внески товарами, роботами, послугами, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку) на користь політичної партії.

7. У розділі ІІІ в таблицях, де містяться відомості щодо повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків, в графі «сума повернення» зазначається сума повернення внеску особі, що зробила внесок.

8. У таблиці «Фінансові зобов’язання політичної партії» розділу V у графі «сума (вартість) грн» зазначається загальна сума зобов’язання (при зобов’язанні місячного платежу - місячна), у графі «сума (вартість) на кінець звітного періоду, грн» зазначається сума виконаного зобов’язання за звітний квартал.

9. До Звіту обов’язково додаються засвідчені печаткою (за наявності) політичної партії або її місцевої організації копії документів, що підтверджують відображені у звіті відомості.

Керівник Департаменту

з питань запобігання

політичній корупції

Р.П. Смик


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.09.2016 — 2016 р., № 71, стор. 288, стаття 2420, код акта 83054/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національне агентство з питань запобігання корупції:

 1. НАКАЗ від 14.01.2021 № 6/21 "Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2021 № 25/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 26/21 "Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 18.01.2021 № 11/21 "Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 6. формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2021 № 102/21 "Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 18.05.2021 № 263/21 "Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 21.05.2021 № 268/21 "Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.05.2021 № 277/21 "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 23.07.2021 № 448/21 "Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.07.2021 № 449/21 "Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 23.07.2021 № 450/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.07.2021 № 451/21 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 31.08.2021 № 553/21 "Про затвердження Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 17.09.2021 № 592/21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 грудня 2019 року № 159/19". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 20.08.2021 № 539/21 "Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 03.11.2021 № 701/21 "Про внесення зміни в додаток до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 травня 2020 року № 225/20". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 30.01.2020 № 20/20 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення". Національне агентство з питань запобігання корупції. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -