>>

ПОСТАНОВА від 03.02.2021 № 173 "Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450". Нацком.енергетики. 2021

Документ актуальний на 22.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

03.02.2021 № 173

Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 березня 2019 року № 450 «Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» (далі - Зміни), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім пунктів 12, 13, 28, 29, 32, 33, 34 Змін, які набирають чинності з 20 лютого 2021 року.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

03.02.2021  № 173

ЗМІНИ

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 березня 2019 року № 450 «Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»

1.

У пункті 1:

1) у підпункті 9 слова «та купівлі» виключити;

2) у підпункті 10 слова «та купівлі» виключити;

3) після підпункту 16 доповнити новими підпунктами 17 та 18 такого змісту:

«17) Форму звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії»;

18) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії»;».

У зв’язку з цим підпункти 17-110 вважати відповідно підпунктами 19-112;

4) у підпункті 23 після слова «закупівлі» доповнити словами «та продажу»;

5) у підпункті 24 після слова «закупівлі» доповнити словами «та продажу»;

6) у підпункті 43 слова «надання послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів» замінити словами «виконання спеціальних обов'язків у процесі функціонування ринку електричної енергії»;

7) у підпункті 44 слова «надання послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів» замінити словами «виконання спеціальних обов'язків у процесі функціонування ринку електричної енергії»;

8) у підпункті 51 після слів «обсяги виробництва» доповнити словами «та споживання»;

9) у підпункті 52 після слів «обсяги виробництва» доповнити словами «та споживання»;

10) у підпункті 61 слово «квартальна» замінити словом «місячна»;

11) у підпункті 62 слово «квартальна» замінити словом «місячна»;

12) у підпункті 67 слово «річна» замінити словом «квартальна»;

13) у підпункті 68 слово «річна» замінити словом «квартальна»;

14) після підпункту 72 доповнити новими підпунктами 73 та 74 такого змісту:

«73) Форму звітності № 15-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії оператором системи передачі»;

74) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 15-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії оператором системи передачі»;».

У зв’язку з цим підпункти 73-112 вважати відповідно підпунктами 75-114;

15) у підпункті 83 слово «квартальна» замінити словом «місячна»;

16) у підпункті 84 слово «квартальна» замінити словом «місячна»;

17) після підпункту 84 доповнити новими підпунктами 85 та 86 такого змісту:

«85) Форму звітності № 2 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії»;

86) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії»;».

У зв’язку з цим підпункти 85-114 вважати відповідно підпунктами 87-116;

18) у підпункті 87 слова «та балансуючому ринку» виключити;

19) у підпункті 88 слова «та балансуючому ринку» виключити;

20) підпункт 91 викласти в такій редакції:

«91) Форму звітності № 4 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії»;»;

21) підпункт 92 викласти в такій редакції:

«92) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 4 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії»;»;

22) після підпункту 92 доповнити новими підпунктами 93 та 94 такого змісту:

«93) Форму звітності № 4 АЕС-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії»;

94) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 4 АЕС-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії»;».

У зв’язку з цим підпункти 93-116 вважати відповідно підпунктами 95-118;

23) після підпункту 98 доповнити новими підпунктами 99 та 100 такого змісту:

«99) Форму звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про участь на балансуючому ринку»;

100) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про участь на балансуючому ринку»;».

У зв’язку з цим підпункти 99-118 вважати відповідно підпунктами 100-120;

24) у підпункті 101 слово «квартальна» замінити словом «місячна»;

25) у підпункті 102 слово «квартальна» замінити словом «місячна».

2. У формі звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності з розподілу електричної енергії»:

1) у розділі І «Загальна інформація про оператора системи розподілу» пункти та підпункти 10-12.2.1 замінити пунктами та підпунктами 10-12.3.1 такого змісту:

«пункти 10-12.3.1»;

2) у розділі II «Збитки від пошкодження електричних мереж та страхові витрати» слова «На початок звітного періоду» замінити словами «На кінець попереднього періоду».

3. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності з розподілу електричної енергії»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 1 ОСР подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 1 надсилає ОСР повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 1 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 1 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 1 надсилається ОСР до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 1 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСР визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 1 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 1 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСР, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСР не зазначив цього при поданні форми звітності № 1.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у главі 3:

у пункті 3.1:

у підпункті 28 цифри «335» замінити цифрами «331»;

у підпункті 29 цифри «355» замінити цифрами «351»;

у підпункті 30 слова та цифри «рядків 375 і 390» замінити словами і цифрами «рядків 371, 375 і 390»;

після підпункту 30 доповнити новим підпунктом 31 такого змісту:

«31) у рядку 371 «ВН/СН (ВН/СН/НН), у тому числі:» вказуються сумарні дані щодо кількості трансформаторних підстанцій ВС/СН основного споживача, які використовує ОСР, та за ступенями напруги (рядки 372-374);».

У зв’язку з цим підпункти 31-50 вважати відповідно підпунктами 32-51;

у підпункті 34 слова та цифри «рядків 405 і 420» замінити словами і цифрами «рядків 401, 405 і 420»;

після підпункту 34 доповнити новим підпунктом 35 такого змісту:

«35) у рядку 401 «ВН/СН (ВН/СН/НН), у тому числі:» вказуються дані щодо сумарної потужності власних трансформаторних підстанцій ВН/СН основного споживача, які використовує ОСР, та за ступенями напруги (рядки 402-404);».

У зв’язку з цим підпункти 35-51 вважати відповідно підпунктами 36-52;

в абзаці першому пункту 3.2 слово «початок» замінити словами «кінець попереднього періоду»;

абзац перший пункту 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Додаток «Структура власності оператора системи розподілу» до форми звітності № 1 (далі - додаток) подається ОСР до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 в електронному вигляді на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.».

4. Форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про характеристику користувачів системи розподілу» викласти в новій редакції, що додається.

5. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про характеристику користувачів системи розподілу» викласти в новій редакції, що додається.

6. Форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про характеристику постачальників електричної енергії на території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу» викласти в новій редакції, що додається.

7. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про характеристику постачальників електричної енергії на території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу» викласти в новій редакції, що додається.

8. Форму звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про зміну споживачами електропостачальника» викласти в новій редакції, що додається.

9. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про зміну споживачами електропостачальника» викласти в новій редакції, що додається.

10. Форму звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (квартальна) «Звіт про обсяг розподілу та купівлі електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

11. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (квартальна) «Звіт про обсяг розподілу та купівлі електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

12. У додатку до форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (квартальна) «Звіт про рівень розрахунків» після графи Б доповнити новою графою В такого змісту:

«

Код ЄДРПОУ

В

».

У зв’язку з цим графи В та Г вважати відповідно графами Г та Д.

13. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (квартальна) «Звіт про рівень розрахунків»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 6 ОСР подають не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 6 надсилає ОСР повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 6 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 6 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 6 надсилається ОСР до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 6 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСР визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 6 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 6 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСР, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСР не зазначив цього при поданні форми звітності № 6.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у пункті 3.2 глави 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.2. Додаток «Інформація щодо заборгованості електропостачальників за послугу з розподілу електричної енергії» до форми звітності № 6 (далі - додаток) подається ОСР до НКРЕКП разом із формою звітності № 6 в електронному вигляді на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.»;

після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:

«2) у графі В «Код ЄДРПОУ» зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відповідного електропостачальника;».

У зв’язку з цим підпункти 2-8 вважати відповідно підпунктами 3-9;

у підпункті 3 слова «у графі В» замінити словами «у графі Г»;

у підпункті 4 слова «у графі Г» замінити словами «у графі Д».

14. Форму звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про доступ та приєднання до системи розподілу електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

15. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про доступ та приєднання до системи розподілу електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

16. У розділі III «Інформація щодо складених ОСР актів про порушення» форми звітності № 8-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про звернення та скарги користувачів (споживачів) оператора системи розподілу»:

1) слова «Сума оплачених нарахувань за актами про порушення» замінити словами «Сума оплачених нарахувань за актами про порушення, складеними у звітному періоді»;

2) після графи 6 доповнити новою графою 7 такого змісту:

«

Сума оплачених нарахувань за актами про порушення, складеними у попередніх періодах

тис. грн

7

».

17. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 8-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про звернення та скарги користувачів (споживачів) оператора системи розподілу»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 8 ОСР подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 8 надсилає ОСР повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 8 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 8 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 8 надсилається ОСР до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 8 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСР визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 8 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 8 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСР, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСР не зазначив цього при поданні форми звітності № 8.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у пункті 3.3 глави 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.3. У розділі III «Інформація щодо складених ОСР актів про порушення» відображається інформація щодо кількості складених актів про порушення (графа 1), кількості актів про порушення, які було скасовано (графа 2), обсягу необлікованої електричної енергії, розрахованого на підставі актів про порушення (графа 3), суми нарахувань за актами про порушення (графа 4), скасованої суми нарахувань за актами про порушення (графа 5), суми оплачених нарахувань за актами про порушення, складеними у звітному періоді (графа 6), та суми оплачених нарахувань за актами про порушення, складеними у попередніх періодах (графа 7), у розрізі категорій споживачів (рядки 545-575):»;

у підпункті 1 цифри «570» замінити цифрами «565».

18. Форму звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

19. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

20. Форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

21. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

22. Форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

23. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

24. У формі звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини»:

1) у розділі II «Інформація щодо зміни споживачами електропостачальника»:

графу 9 виключити.

У зв’язку з цим графу 10 вважати графою 9;

підпункти 1.2.2-1.2.3 пункту 1 викласти в такій редакції:

«

1.2.1.1

у т.ч. бюджетні установи

080

1.2.2

інші cпоживачі (з потужністю вище 50 кВт)

085

1.2.2.1

у т.ч. бюджетні установи

090

»;

підпункти 1.2.3-1.2.4 виключити;

2) у розділі III «Інформація про договірні відносини електропостачальника зі споживачами»:

графи 7-9 викласти в такій редакції:

«

у т.ч. бюджетні установи

інші cпоживачі (з потужністю вище 50 кВт)

у т.ч. бюджетні установи

7

8

9

»;

3) додаток 1 виключити.

У зв’язку з цим додатки 2 та 3 вважати відповідно додатками 1 та 2;

4) у додатку 1:

у назві додатка після слова «господарювання» доповнити словами «або афілійованим»;

після графи Б додати нову графу В «Код ЄДРПОУ».

У зв’язку з цим графу В вважати графою Г;

5) у додатку 2:

у графах 3 та 4 цифру «І» замінити цифрами «II»;

у графах 5 та 6 цифру «І» замінити цифрами «III»;

у графах 7 та 8 цифру «І» замінити цифрами «IV».

25. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 4 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 4 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 4 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 4 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 4 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 4 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 4 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 4 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 4 до НКРЕКП.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у главі 3:

у пункті 3.2:

в абзаці першому цифру «9» замінити цифрою «8»;

у підпункті 1 слова та знаки «електропостачальника до іншого (нового) електропостачальника щодо наміру» замінити словами «до електропостачальника про намір змінити попереднього електропостачальника та»;

у підпункті 2 слова та знаки «іншого (нового)» виключити;

у підпункті 3 слова та знаки «іншого (нового)» виключити;

підпункт 9 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 10-13 вважати відповідно підпунктами 9-12;

у підпункті 10 після слова «рядка» доповнити словами, знаком та цифрами «у графах 1-9»;

у підпункті 12 цифри «110» замінити цифрами «090»;

у підпункті 2 пункту 3.3 цифри «13» замінити цифрою «9»;

пункт 3.5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.6 та 3.7 вважати відповідно пунктами 3.5 та 3.6;

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

«3.5. Додаток 1 «Інформація щодо договорів про постачання електричної енергії, укладених з учасниками ринку, що входять до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання» до форми звітності № 4 (далі - додаток 1) подається електропостачальником до НКРЕКП разом із формою звітності № 4 в електронному вигляді на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 1 наводиться перелік учасників ринку, що входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, із якими електропостачальник уклав договір про постачання електричної енергії, із зазначенням кількості договорів про постачання електричної енергії з електропостачальником (графа 1), обсягу спожитої протягом звітного періоду електричної енергії (графа 2), вартості спожитої протягом звітного періоду електричної енергії (графа 3) та назви оператора системи, до якого приєднаний споживач (графа 4).»;

пункт 3.6 викласти в такій редакції:

«3.6. Додаток 2 «Інформація щодо додаткових послуг (товарів), що пропонуються разом із постачанням електричної енергії» до форми звітності № 4 (далі - додаток 2) подається електропостачальником до НКРЕКП разом із формою звітності № 4 в електронному вигляді на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 2 наводиться перелік додаткових послуг (товарів) у комерційних пропозиціях, що пропонуються разом із постачанням електричної енергії, із зазначенням найменування послуги (товару) та основи, на якій така послуга пропонується (платна або безоплатна), протягом відповідних кварталів звітного року.».

26. У формі звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про надання універсальної послуги»:

1) у пункті 1 розділу І «Інформація щодо постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг»:

підпункти 1.2.1-1.2.2 викласти в такій редакції:

«

1.2.1

малі непобутові, з них

045

1.2.1.1

бюджетні установи

050

»;

підпункт 1.2.3 виключити;

2) у пункті 1 розділу II «Інформація про форми оплати електричної енергії»:

підпункти 1.2.1-1.2.2 викласти в такій редакції:

«

1.2.1

малі непобутові, з них

105

1.2.1.1

бюджетні установи

120

»;

підпункт 1.2.3 виключити;

3) у розділі III «Обсяг та вартість закупівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств»:

після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:

«

4

Для перепродажу

кВт·год

151

»;

4) розділ IV «Інформація щодо вразливих споживачів, що мають пільги та субсидії» виключити.

27. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про надання універсальної послуги»:

1) у главі 2:

пункті 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 5 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 5 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 5 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 5 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 5 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 5 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 5 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 5 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 5 до НКРЕКП.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у главі 3:

у пункті 3.1:

у підпункті 1 цифри «070» замінити цифрами «060»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) у рядку 040 «непобутові, у т.ч.:» зазначаються дані щодо непобутових споживачів, у тому числі щодо малих непобутових споживачів (рядок 045), з них бюджетних установ (рядок 050).»;

у пункті 3.2:

у підпункті 4 цифри «075», «080» та «100» замінити відповідно цифрами «065», «070» та «090»;

у підпункті 5 цифри «080», «085» та «095» замінити відповідно цифрами «070», «075» та «085»;

у підпункті 6 цифри «085» та «090» замінити відповідно цифрами «075» та «080»;

у підпункті 7 цифри «095» замінити цифрами «085»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) у рядку 090 «непобутові, у т.ч.:» зазначається інформація щодо непобутових споживачів електропостачальника, які використовують одну із можливих форм оплати електричної енергії відповідно до умов їхніх договорів про постачання електричної енергії, у тому числі малих непобутових споживачів (рядок 095), з них бюджетних установ (рядок 105);»;

у підпункті 9 цифри «135» замінити цифрами «115»;

у пункті 3.3:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) у графі 1 «Усього» зазначаються сумарні дані щодо приватних домогосподарств з генеруючими установками. Значення цієї графи у рядках 145-151 дорівнює сумі значень граф 2 та 3;»;

у підпункті 4 цифри «140» замінити цифрами «120»;

у підпункті 5 цифри «145» замінити цифрами «125»;

у підпункті 6 цифри «150» замінити цифрами «130»;

після підпункту 6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«7) у рядку 135 «Сумарна встановлена потужність генеруючих установок» зазначається сумарна встановлена потужність генеруючих установок приватних домогосподарств станом на кінець звітного періоду.»;

пункт 3.4 виключити.

28. У формі звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги постачання постачальником універсальної послуги»:

1) у розділі І «Обсяг та вартість споживання електричної енергії»:

підпункти 1.2.1-1.2.2 викласти в такій редакції:

«

1.2.1

малі непобутові, у т.ч.:

035

1.2.1.1

бюджетні установи

040

»;

підпункти 1.2.2-1.2.3 виключити;

2) підпункти 1.2.1-1.2.2 розділу II «Рівень розрахунків за договором постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги» викласти в такій редакції:

«

1.2.1

малі непобутові, у т.ч.:

095

1.2.1.1

бюджетні установи

100

»;

підпункти 1.2.2-1.2.3 виключити;

3) доповнити новим додатком «Інформація щодо споживання електричної енергії споживачами, яким постачання електричної енергії здійснюється за цінами побутових споживачів», що додається.

29. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги постачання постачальником універсальної послуги»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 6 електропостачальники подають не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 6 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 6 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 6 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 6 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 6 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 6 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 6 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 6 до НКРЕКП.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у главі 3:

у пункті 3.1:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) у графах 4 та 8 «вартість постачання (без ПДВ)» відображається сума вартості закупівлі електричної енергії на сегментах ринку електричної енергії та вартості послуги постачальника універсальних послуг (без ПДВ);»;

у підпункті 5 знак та слова «. До дати початку дії нового ринку електричної енергії зазначається лише вартість послуг операторів систем розподілу та операторів малих систем розподілу» виключити;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) у рядку 030 «непобутові, з них:» відображається інформація щодо непобутових споживачів, у тому числі щодо малих непобутових (рядок 035), з них бюджетних установ (рядок 040).»;

у пункті 3.2:

у підпункті 1 знак та слова «, яка включає розмір пільг та субсидій» виключити;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) у рядку 090 «непобутові, з них:» зазначаються дані щодо непобутових споживачів, у тому числі щодо малих непобутових споживачів (рядок 095), з них бюджетних установ (рядок 100).»;

після пункту 3.2 доповнити новим пунктом 3.3 такого змісту:

«3.3. Додаток «Обсяг та вартість споживання електричної енергії споживачам, яким постачання електричної енергії здійснюється за цінами побутових споживачів» до форми звітності № 6 (далі - додаток) подається електропостачальником до НКРЕКП разом із формою звітності № 6 в електронному вигляді на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У розділі І «Обсяг та вартість споживання електричної енергії» додатка відображається інформація щодо обсягів та вартості споживання електричної енергії споживачами, які оплачують електричну енергію за цінами, за якими постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам:

1) у графі 1 «Кількість споживачів» зазначається кількість споживачів електропостачальника станом на кінець звітного періоду;

2) у графах 2 та 6 «обсяг споживання (фактичний)» зазначається інформація щодо фактичного обсягу споживання електричної енергії, яка оплачувалася за цінами, за якими постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам;

3) у графах 3 та 7 «усього вартість споживання (без ПДВ)» відображається загальна вартість спожитої електричної енергії без ПДВ за категоріями споживачів (добуток фактичного обсягу споживання на кінцеву ціну електричної енергії);

4) у графах 4 та 8 «вартість постачання (без ПДВ)» відображається сума вартості закупівлі електричної енергії на сегментах ринку електричної енергії та вартості послуги постачальника універсальних послуг (без ПДВ);

5) у графах 5 та 9 «вартість послуг операторів систем (без ПДВ)» відображається вартість послуг операторів систем передачі та розподілу, яка визначається як сума добутку обсягу споживання електричної енергії на тариф на передачу електричної енергії (без ПДВ), добутків обсягів споживання електричної енергії на тарифи на розподіл електричної енергії (без ПДВ) відповідних операторів систем розподілу та добутків обсягів споживання електричної енергії на плату за послуги оператора малої системи розподілу відповідних операторів малих систем розподілу;

6) у рядку 005 «Усього, у тому числі:» відображається сумарна інформація щодо обсягу та вартості спожитої електричної енергії;

7) у рядку 010 «ОСББ, ЖЕК, управляючі компанії тощо» відображається інформація щодо багатоквартирних житлових будинків, які споживають електричну енергію на технічні цілі (роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків;

8) у рядку 015 «Дачні та дачно-будівельні кооперативи, садові товариства, гаражно-будівельні кооперативи» відображається інформація щодо дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових товариств та гаражно-будівельних кооперативів, які споживають електричну енергію на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території;

9) у рядку 020 «Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб» відображається інформація щодо юридичних осіб, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), що споживають електричну енергію для задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб;

10) у рядку 025 «Релігійні організації» відображається інформація щодо релігійних організацій, які споживають електричну енергію на комунально-побутові потреби.

У розділі II «Рівень розрахунків за договором постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги» відображається інформація щодо розрахунків споживачів, які оплачують електричну енергію за цінами, за якими постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам, із постачальником універсальних послуг за звітний період (графи 1-5) та з початку звітного року (накопичувальним підсумком) (графи 6-8):

1) у графах 1 та 6 «Сума коштів, нарахована за фактично спожитий обсяг електричної енергії (без ПДВ)» вказуються дані за звітний період щодо суми коштів, нарахованої за фактично спожитий обсяг електричної енергії;

2) у графах 2 та 7 «Сума коштів, сплачена за фактично поставлений обсяг електричної енергії (без ПДВ)» вказуються дані за звітний період щодо суми коштів, сплаченої за фактично поставлений обсяг електричної енергії (без ПДВ) у звітному періоді, у тому числі із державного та/або місцевого бюджетів;

3) у графі 3 «Сума коштів, сплачена як попередня оплата за наступні періоди (без ПДВ)» вказуються дані щодо суми коштів, сплаченої в якості попередньої оплати за наступні розрахункові періоди (без ПДВ);

4) у графі 4 «Залишок оплати» зазначаються дані щодо суми коштів, не оплаченої споживачами за обсяг електричної енергії, спожитий протягом звітного періоду;

5) у графі 5 «Сума коштів, сплачена за обсяг електричної енергії попереднього періоду (без ПДВ)» вказуються дані щодо суми коштів, сплаченої протягом звітного періоду за обсяг електричної енергії, спожитий у попередніх періодах;

6) у графі 8 «залишок оплати за попередні періоди» зазначаються дані щодо суми коштів, не оплаченої споживачами за обсяг електричної енергії, спожитий протягом попередніх періодів;

7) у рядку 030 «Усього, у тому числі:» зазначаються сумарні дані за всіма категоріями споживачів;

8) у рядку 035 «ОСББ, ЖЕК, управляючі компанії тощо» відображається інформація щодо багатоквартирних житлових будинків, які споживають електричну енергію на технічні цілі (роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків;

9) у рядку 040 «Дачні та дачно-будівельні кооперативи, садові товариства, гаражно-будівельні кооперативи» відображається інформація щодо дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових товариств та гаражно-будівельних кооперативів, які споживають електричну енергію на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території;

10) у рядку 045 «Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб» відображається інформація щодо юридичних осіб, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), що споживають електричну енергію для задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб;

11) у рядку 050 «Релігійні організації» відображається інформація щодо релігійних організацій, які споживають електричну енергію на комунально-побутові потреби.».

30. У формі звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про надання послуг «останньої надії»:

1) у пункті 1 розділу І «Інформація щодо договорів про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»:

підпункти 1.2.1-1.2.2 викласти в такій редакції:

«

1.2.1

малі непобутові, з них

030

1.2.1.1

бюджетні установи

035

1.2.2

інші cпоживачі (з потужністю вище 50 кВт), з них

040

1.2.2.1

бюджетні установи

045

»;

підпункти 1.2.3-1.2.4 виключити;

2) у пункті 1 розділу II «Інформація про форми оплати електричної енергії»:

підпункти 1.2.1-1.2.2 викласти в такій редакції:

«

1.2.1

малі непобутові, з них

095

1.2.1.1

бюджетні установи

100

1.2.2

інші cпоживачі (з потужністю вище 50 кВт), з них

105

1.2.2.1

бюджетні установи

110

»;

підпункти 1.2.3-1.2.4 виключити;

3) у додатку до форми звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна):

підпункти 2.1-2.2 викласти в такій редакції:

«

2.1

малі непобутові, з них

025

2.1.1

бюджетні установи

030

2.2

інші cпоживачі (з потужністю вище 50 кВт), з них

035

2.2.1

бюджетні установи

040

»;

підпункти 2.3-2.4 виключити.

31. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про надання послуг «останньої надії»:

1) у главі 2:

у пункті 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 7 електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 7 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 7 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 7 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«Форма звітності № 7 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 7 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 7 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 7 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 7 до НКРЕКП.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у главі 3:

підпункт 6 пункту 3.1 викласти в такій редакції:

«6) у рядку 025 «непобутових споживачів:» зазначаються дані щодо непобутових споживачів, у тому числі щодо малих непобутових споживачів (рядок 030), у тому числі бюджетних установ (рядок 035), та інших споживачів з договірною потужністю вище 50 кВт (рядок 040), у тому числі бюджетних установ (рядок 045).»;

підпункт 6 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«6) у рядку 090 «непобутові» зазначається кількість непобутових споживачів електропостачальника, які використовують одну із можливих форм оплати електричної енергії відповідно до умов їхніх договорів про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», у тому числі малих непобутових споживачів (рядок 095), у тому числі бюджетних установ (рядок 100), та інших споживачів із договірної потужністю 50 кВт і вище (рядок 105), у тому числі бюджетних установ (рядок 110);»;

підпункт 6 пункту 3.3 викласти в такій редакції:

«6) у рядках 025-040 зазначаються дані щодо малих непобутових споживачів (рядок 025), у тому числі бюджетних установ (рядок 030), та інших споживачів з договірною потужністю 1вище 50 кВт (рядок 035), у тому числі бюджетних установ (рядок 040);»;

абзац перший пункту 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Додаток «Інформація щодо мінімальної та максимальної тривалості постачання електричної енергії за категоріями споживачів, що переведені до постачальника «останньої надії» до форми звітності № 7 (далі - додаток) подається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.».

32. У формі звітності № 8-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги постачання постачальником «останньої надії» та рівень розрахунків»:

1) підпункти 1.2.1-1.2.2 розділу І «Обсяг та вартість споживання електричної енергії» викласти в такій редакції:

«

1.2.1

малі непобутові, у т.ч.:

030

1.2.1.1

Бюджетні установи

035

1.2.2

інші cпоживачі (з потужністю вище 50 кВт), у т.ч:

040

1.2.2.1

бюджетні установи

045

»;

підпункти 1.2.3-1.2.4 виключити;

2) підпункти 1.2.1-1.2.2 розділу II «Рівень розрахунків за договором про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» викласти в такій редакції:

«

1.2.1

малі непобутові, у т.ч.:

095

1.2.1.1

Бюджетні установи

100

1.2.2

інші cпоживачі (з потужністю вище 50 кВт), у т.ч:

110

1.2.2.1

Бюджетні установи

115

»;

підпункти 1.2.3-1.2.4 виключити;

3) доповнити новим додатком «Інформація щодо заборгованості споживачів», що додається.

33. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 8-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги постачання постачальником «останньої надії» та рівень розрахунків»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 8 електропостачальники подають не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 8 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 8 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 8 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 8 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 8 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 8 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 8 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 8 до НКРЕКП.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у главі 3:

у пункті 3.1:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) у графах 4 та 8 «вартість постачання (без ПДВ)» відображаються вартість закупівлі електроенергії на сегментах ринку електричної енергії та вартості послуг постачальника «останньої надії» (без ПДВ);»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) у рядку 025 «непобутовим споживачам» відображається інформація щодо непобутових споживачів, у тому числі щодо малих непобутових споживачів (рядок 030), з них бюджетних установ (рядок 35), та інших споживачів із договірною потужністю вище 50 кВт (рядок 045), з них бюджетних установ (рядок 045).»;

підпункт 9 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«9) у рядку 090 «непобутовими споживачами» зазначаються дані щодо непобутових споживачів, у тому числі щодо малих непобутових споживачів (рядок 095), з них бюджетним установам (рядок 100) та інших споживачів із договірною потужністю вище 50 кВт (рядок 105), з них бюджетним установам (рядок 110).»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«3.3. Додаток «Інформація щодо заборгованості споживачів» до форми звітності № 8 (далі - додаток) подається електропостачальником до НКРЕКП разом із формою звітності № 8 в електронному вигляді на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку відображається інформація щодо споживачів, які мають заборгованість перед електропостачальником:

1) у графі Б «Найменування споживача» наводиться перелік споживачів, які мають заборгованість перед електропостачальником;

2) у графі В «Код ЄДРПОУ» зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відповідного споживача;

3) у графі 1 «Обсяг постачання електричної енергії» вказуються дані щодо обсягу постачання електричної енергії споживачу;

4) у графі 2 «Сума коштів, нарахована за фактично спожитий у звітному періоді обсяг електричної енергії (без ПДВ)» вказуються дані щодо суми коштів, нарахованої за фактично спожитий у звітному періоді обсяг електричної енергії (без ПДВ);

5) у графі 3 «Сума коштів, сплачена за фактично поставлений у звітному періоді обсяг електричної енергії (без ПДВ)» вказуються дані щодо суми коштів, сплаченої за фактично поставлений у звітному періоді обсяг електричної енергії (без ПДВ);

6) у графі 4 «Борг (залишок оплати) за фактичний період (місяць)» зазначаються дані щодо суми коштів, не оплаченої споживачами за обсяг електричної енергії, спожитий протягом звітного періоду;

7) у графі 5 «Борг (залишок оплати) за попередні місяці» зазначаються дані щодо суми коштів, не оплаченої споживачами за обсяг електричної енергії, спожитий протягом попередніх періодів.».

34. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію»:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» (далі - форма звітності № 9), а також термін її подання до НКРЕКП.»;

2) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 9 електропостачальники подають не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 9 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 9 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 9 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 9 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 9 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 9 (супровідним листом), з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 9 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 9 до НКРЕКП.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити.

35. У формі звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику форм оплати за спожиту електричну енергію та виставлення рахунків»:

1) у розділі І «Інформація про форми оплати за спожиту електричну енергію»:

підпункти 1.2.1-1.2.2 викласти в такій редакції:

«

1.2.1

малі непобутові, у т.ч.:

030

1.2.1.1

бюджетні установи

035

1.2.2

інші cпоживачі (з потужністю вище 50 кВт), у т.ч:

040

1.2.2.1

бюджетні установи

045

»;

підпункти 1.2.3-1.2.4 виключити;

2) у розділі II «Інформація про форми виставлення споживачу платіжних документів за спожиту електричну енергію»:

підпункти 1.2.1-1.2.2 викласти в такій редакції:

«

1.2.1

малі непобутові, у т.ч.:

100

1.2.1.1

бюджетні установи

105

1.2.2

інші cпоживачі (з потужністю вище 50 кВт), у т.ч:

110

1.2.2.1

бюджетні установи

115

»;

підпункти 1.2.3-1.2.4 виключити.

36. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику форм оплати за спожиту електричну енергію та виставлення рахунків»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 10 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 10 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 10 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 10 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 10 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 10 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 10 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 10 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 10 до НКРЕКП.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у главі 3:

підпункт 6 пункту 3.1 викласти в такій редакції:

«6) у рядку 025 «непобутових, з них:» зазначається кількість непобутових споживачів електропостачальника, які використовують одну із можливих форм оплати електричної енергії відповідно до умов їхніх договорів про постачання електричної енергії, у тому числі малих непобутових споживачів (рядок 030), з них бюджетних установ (рядок 035), та інших споживачів з договірною потужністю вище 50 кВт (рядок 040), з них захищених споживачів (рядок 045);»;

у пункті 3.2:

в абзаці першому слова «виключно за договором про постачання електричної енергії споживачу» виключити;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) у рядку 095 «непобутових, з них:» зазначається кількість непобутових споживачів у розрізі форм виставлення їм платіжного документа за спожиту електричну енергію, у тому числі малих непобутових споживачів (рядок 100), з них бюджетних установ (рядок 105), та інших споживачів з договірною потужністю вище 50 кВт (рядок 110), з них бюджетних установ (рядок 115).».

37. У главі 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів електропостачальника»:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 11 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 11 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 11 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 11 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 11 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 11 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 11 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 11 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 11 до НКРЕКП.»;

3) пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

4) у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити.

38. Форму звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

39. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

40. Форму звітності № 13-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про виконання спеціальних обов'язків у процесі функціонування ринку електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

41. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про виконання спеціальних обов'язків у процесі функціонування ринку електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

42. У розділі II «Збитки від пошкодження електричних мереж та страхові витрати» форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності з передачі електричної енергії» слова «На початок звітного періоду» замінити словами «На кінець попереднього періоду».

43. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності з передачі електричної енергії»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 1 ОСП подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 1 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 1 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 1 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 1 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 1 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 1 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 1 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 1.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) в абзаці першому пункту 3.2 глави 3 слова, знаки та цифри «на початок (графа 1) та на кінець (графа 2) звітного періоду» замінити словами, знаками та цифрами «на кінець попереднього (графа 1) та на кінець звітного (графа 2) періоду».

44. У главі 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт про характеристику користувачів системи передачі електричної енергії»:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 2 ОСП подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 2 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 2 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 2 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 2 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 2 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 2 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 2 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 2.»;

3) пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

4) у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити.

45. У главі 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт про розвиток потужності виробництва»:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 3 ОСП подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 3 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 3 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 3 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 3 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 3 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 3 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 3.»;

3) пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

4) у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити.

46. Форму звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про фактичні обсяги виробництва електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

47. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про фактичні обсяги виробництва електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

48. Форму звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про фактичні обсяги передачі електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

49. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про фактичні обсяги передачі електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

50. Форму звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринках електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

51. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринках електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

52. Форму звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про роботу балансуючого ринку» викласти в новій редакції, що додається.

53. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про роботу балансуючого ринку» викласти в новій редакції, що додається.

54. Форму звітності № 8-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про роботу ринку допоміжних послуг» викласти в новій редакції, що додається.

55. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 8-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про роботу ринку допоміжних послуг» викласти в новій редакції, що додається.

56. Форму звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів» викласти в новій редакції, що додається.

57. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів» викласти в новій редакції, що додається.

58. У формі звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт про доступ та приєднання до системи передачі електричної енергії»:

1) у розділі І «Інформація щодо здійснення приєднань»:

слова «з ПДВ» замінити словами «без ПДВ»;

слово «Споживачі» замінити словами «Електроустановки, призначені для споживання»;

слова «Виробники електричної енергії, у т.ч.:» замінити словами «Електроустановки, призначені для виробництва, у т.ч.:»;

2) у розділі ІІ «Інформація щодо запитів на приєднання до системи передачі»:

слова «Виробники електричної енергії» замінити словами «Електроустановки, призначені для виробництва»;

слово «Споживачі» замінити словами «Електроустановки, призначені для споживання».

59. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт про доступ та приєднання до системи передачі електричної енергії»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 10 ОСП подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 10 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 10 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 10 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 10 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 10 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 10 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 10 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 10.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у главі 3:

у пункті 3.1:

у підпунктах 2 та 3 слова «з ПДВ» замінити словами «без ПДВ»;

підпункти 5 та 6 викласти в такій редакції:

«5) у рядку 010 «Електроустановки, призначені для споживання» зазначаються сумарні дані щодо приєднань електроустановок, призначених для споживання, протягом звітного періоду;

6) у рядку 015 «Електроустановки, призначені для виробництва, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо приєднань до мереж ОСП електроустановок, призначених для виробництва, а також за типами електростанцій (рядки 020-045, 060) та видами відновлюваних джерел енергії (рядки 050 - 055). Значення рядка 015 дорівнює сумі рядків 020-045, 060;»;

підпункт 2 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«2) у графах 2-12 зазначаються дані за категоріями приєднання електроустановок: призначених для виробництва електричної енергії (графи 2-10), електроустановок операторів систем розподілу (графа 11) та призначених для споживання електричної енергії (графа 12);»;

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

«3.5. Додаток «Інформація щодо причин відмови у приєднанні до системи передачі» до форми звітності № 10 (далі - додаток) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 10 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку відображається інформація щодо кількості замовників, яким було відмовлено у приєднанні (у розрізі категорій замовників) (графи 1-7), та причин відмови у приєднанні.».

60. У розділі І «Інформація щодо зміни електропостачальника споживачами, які приєднані до мереж ОСП» форми звітності № 11-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт про зміну споживачами електропостачальника»:

1) у графі 13 слова «кількість реалізованих змін» замінити словами «кількість споживачів»;

2) графу 14 виключити.

У зв’язку з цим графи 15-22 вважати відповідно графами 14-21.

61. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт про зміну споживачами електропостачальника»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 11 ОСП подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 11 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 11 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 11 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 11 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 11 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 11 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 11 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 11.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у главі 3:

у пункті 3.1:

в абзаці першому слова, знаки та цифри «(графи 13-15), середньої тривалості зміни електропостачальника (графа 16), кількості випадків зміни електропостачальника, що були реалізовані із затримкою (графи 17-22)» замінити словами, знаками та цифрами «(графи 13-14), середньої тривалості зміни електропостачальника (графа 15), кількості випадків зміни електропостачальника, що були реалізовані із затримкою (графи 16-21)»;

у підпункті 2 після слів «зазначається кількість точок комерційного обліку» доповнити знаками та словами «(що зазначені у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником)»;

у підпункті 5 після слів «зазначається кількість точок комерційного обліку» доповнити знаками та словами «(що зазначені у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником)»;

у підпункті 11 після слів «зазначається загальна кількість точок комерційного обліку» доповнити знаками та словами «(що зазначені у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником)»;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) у графі 13 «кількість споживачів» зазначається кількість споживачів, які змінювали постачальника більше одного разу протягом звітного періоду. При цьому дані такого споживача мають ураховуватися лише один раз;»;

підпункт 14 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 15-17 вважати відповідно підпунктами 14-16;

у підпункті 14 слово та цифри «графі 15» замінити словом та цифрами «графі 14»;

у підпункті 15 слово та цифри «графі 16» замінити словом та цифрами «графі 15»;

у підпункті 16 слово та цифри «графі 17» замінити словом та цифрами «графі 16», слова, знак та цифри «графи 18-22» замінити словами, знаком та цифрами «графи 17-21»;

абзац перший пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2. Додаток 1 «Причини відмови у зміні електропостачальника» до форми звітності № 11 (далі - додаток 1) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 11 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.»;

абзац перший пункту 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Додаток 2 «Кількість випадків зміни електропостачальника одним і тим самим споживачем більше одного разу протягом звітного періоду» до форми звітності № 11 (далі - додаток 2) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 11 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.».

62. Форму звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт щодо експортно-імпортних операцій за міждержавними перетинами» викласти в новій редакції, що додається.

63. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт щодо експортно-імпортних операцій за міждержавними перетинами» викласти в новій редакції, що додається.

64. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт про пропускну спроможність міждержавних перетинів»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 13 ОСП подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 13 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 13 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 13 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 13 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 13 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 13 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 13 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 13.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) абзац перший пункту 3.7 глави 3 викласти в такій редакції:

«3.7. Додаток «Інформація про причини обмеження пропускної спроможності» до форми звітності № 13 (далі - додаток) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 13 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.».

65. У главі 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт про звернення та скарги користувачів системи передачі»:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 14 ОСП подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 14 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 14 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 14 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 14 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 14 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 14 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 14 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 14.»;

3) пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

4) у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

66. У додатку до форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-гарантований покупець (місячна) «Звіт про участь на ринках електричної енергії» після графи Б доповнити новою графою В такого змісту:

«

Код ЄДРПОУ/ІПН

В

».

67. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-гарантований покупець (місячна) «Звіт про участь на ринках електричної енергії»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 1 гарантований покупець подає щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 1 надсилає гарантованому покупцю повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 1 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 1 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 1 надсилається гарантованим покупцем до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 1 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації гарантований покупець визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 1 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 1 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані гарантованим покупцем, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо гарантований покупець не зазначив цього при поданні форми звітності № 1.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у главі 3:

у пункті 3.1:

в абзаці першому знаки та слова «(дані про обсяги купівлі на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку та за двосторонніми договорами зазначаються лише щодо купівлі електричної енергії у виробників електричної енергії за «зеленим» тарифом»)» виключити;

у підпункті 10 після слів «купленої гарантованим покупцем» доповнити словами та знаком «за двосторонніми договорами, у тому числі»;

підпункт 12 викласти в такій редакції:

«12) у рядку 025 «На балансуючому ринку електричної енергії» зазначаються обсяг, вартість та середньозважена ціна купленої та/або проданої електричної енергії гарантованим покупцем на балансуючому ринку (купівля і продаж електричної енергії для балансування обсягів попиту і пропозиції електричної енергії, а також купівля і продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів) протягом звітного періоду;»;

абзац перший пункту 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Додаток «Інформація щодо небалансів електричної енергії, спричинених виробниками за «зеленим» тарифом» до форми звітності № 1 (далі - додаток) подається гарантованим покупцем до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.».

68. У формі звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-гарантований покупець (місячна) «Звіт про виконання спеціальних обов’язків»:

1) у розділі І «Інформація щодо виконання спеціальних обов'язків у частині купівлі-продажу електричної енергії для забезпечення доступності електричної енергії»:

підпункти 4.2 «операторам системи розподілу» та 4.3 «оператору системи передачі» виключити;

підпункти 6.2 «операторам системи розподілу» та 6.3 «оператору системи передачі» виключити;

2) додаток до форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-гарантований покупець (місячна) «Звіт про виконання спеціальних обов’язків» після графи Б доповнити новою графою В такого змісту:

«

Код ЄДРПОУ/ІПН

В

».

69. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-гарантований покупець (місячна) «Звіт про виконання спеціальних обов’язків»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 2 гарантований покупець подає щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 2 надсилає гарантованому покупцю повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 2 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 2 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 2 надсилається гарантованим покупцем до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 2 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації гарантований покупець визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 2 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 2 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані гарантованим покупцем, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо гарантований покупець не зазначив цього при поданні форми звітності № 2.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) у главі 3:

у пункті 3.1:

підпункти 13 та 14 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 15-19 вважати відповідно підпунктами 13-17; підпункти 15 та 16 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 17 вважати відповідно підпунктом 15;

абзац перший пункту 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Додаток «Інформація щодо закупленої електричної енергії у виробників за «зеленим» тарифом до форми звітності № 2 (далі - додаток) подається гарантованим покупцем до НКРЕКП разом із формою звітності № 2 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.».

70. У графі 4 розділу І «Інформація щодо укладених двосторонніх договорів на купівлю-продаж електричної енергії» форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-гарантований покупець (квартальна) «Звіт про договірні відносини» слова «Усього з початку року» замінити словами «Усього станом на кінець звітного періоду».

71. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-гарантований покупець (квартальна) «Звіт про договірні відносини»:

1) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 3 гарантований покупець подає щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 3 надсилає гарантованому покупцю повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 3 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 3 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 3 надсилається гарантованим покупцем до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації гарантований покупець визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 3 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 3 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані гарантованим покупцем, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо гарантований покупець не зазначив цього при поданні форми звітності № 3.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити;

2) підпункт 4 пункту 3.1 глави 3 викласти в такій редакції:

«4) у графі 4 «Усього станом на кінець звітного періоду» зазначаються дані щодо загальної кількості двосторонніх договорів на купівлю-продаж електричної енергії з виробниками за «зеленим» тарифом та кількості двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії з суб'єктами господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, станом на кінець звітного кварталу;».

72. Форму звітності № 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

73. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

74. Форму звітності № 1 А-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (АЕС) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

75. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1 А-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (АЕС) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

76. Форму звітності № 1 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

77. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

78. Форму звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

79. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

80. Форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

81. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

82. Форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку» викласти в новій редакції, що додається.

83. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку» викласти в новій редакції, що додається.

84. Форму звітності № 4 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

85. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 4 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

86. Форму звітності № 4 АГ-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (АЕС, ГЕС, ГАЕС) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

87. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 4 АГ-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (АЕС, ГЕС, ГАЕС) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

88. Форму звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

89. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

90. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про виконання спеціальних обов’язків»:

1) у пункті 1.1 глави 1 після слів «виробництва електричної енергії» доповнити словами «та на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії»;

2) у главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 5 виробники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 5 надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 5 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 5 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 5 надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_v@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 5 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 5 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 5 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 5.»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити.

91. Форму звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (місячна) «Звіт про діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)» викласти в новій редакції, що додається.

92. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (місячна) «Звіт про діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)» викласти в новій редакції, що додається.

93. Форму звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

94. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії» викласти в новій редакції, що додається.

95. Форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про активність участі на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку» викласти в новій редакції, що додається.

96. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про активність участі на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку» викласти в новій редакції, що додається.

97. У главі 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про фактичні ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед»:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 3 оператор ринку подає щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 3 надсилає оператору ринку повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 3 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 3 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 3 надсилається оператором ринку до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації оператор ринку визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 3 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 3 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані оператором ринку, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо оператор ринку не зазначив цього при поданні форми звітності № 3 до НКРЕКП.»;

3) пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

4) у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити.

98. У главі 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про фактичні ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку»:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 4 оператор ринку подає щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 4 надсилає оператору ринку повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 4 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 4 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 4 надсилається оператором ринку до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 4 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації оператор ринку визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 4 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 4 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані оператором ринку, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо оператор ринку не зазначив цього при поданні форми звітності № 4 до НКРЕКП.»;

3) пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

4) у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити.

99. У главі 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-ринок (квартальна) «Звіт про укладання договорів на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку»:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 5 оператор ринку подає щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 5 надсилає оператору ринку повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 5 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 5 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 5 надсилається оператором ринку до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 5 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації оператор ринку визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 5 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 5 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані оператором ринку, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо оператор ринку не зазначив цього при поданні форми звітності № 5 до НКРЕКП.»;

3) пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

4) у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити.

100. У главі 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про призупинення та припинення участі на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку»:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 6 оператор ринку подає щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 6 надсилає оператору ринку повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 6 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 6 вважається дата її надходження до НКРЕКП.»;

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 6 надсилається оператором ринку до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 6 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації оператор ринку визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 6 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 6 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані оператором ринку, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо оператор ринку не зазначив цього при поданні форми звітності № 6 до НКРЕКП.»;

3) пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.8 вважати відповідно пунктами 2.4-2.7;

4) у пункті 2.7 слова «в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи» виключити.

101. У тексті форм звітності знаки та слово «(підпис)» видалити.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про обсяги купівлі-продажу електричної енергії

(Форма № 9-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі - ОСР).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії» (далі - форма звітності № 9) та додатків до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 9 ОСР подають до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 9 надсилає ОСР повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 9 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 9 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є місяць.

2.3. Форма звітності № 9 надсилається ОСР до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 9 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСР визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 9 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 9 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСР, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСР не зазначив цього при поданні форми звітності № 9 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 9 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСР не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 9 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСР зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

Форма № 9 обов’язково коригується у разі проведення врегулювання адміністратором розрахунків у строк не пізніше 5 робочих днів після підписання акта-коригування (врегулювання) до акта купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 9

3.1. У розділі І «Інформація щодо обсягу закупівлі електричної енергії» відображається інформація щодо обсягів та вартості закупівлі електричної енергії ОСР, усього (графи 1-2), для власних господарських потреб (графи 3-4), для компенсації технологічних витрат (графи 5-6), а також для врегулювання небалансів (графи 7-8) з точністю до двох знаків після коми:

1) у графах 1, 3, 5, 7 зазначається обсяг купованої електричної енергії у тис. кВтгод, значення графи 1 дорівнює сумі значень граф 3, 5, 7;

2) у графах 2, 4, 6, 8 зазначається вартість купованої електричної енергії у тис. грн, значення графи 2 дорівнює сумі значень граф 4, 6, 8;

3) у рядку 005 «Загалом за сегментами закупівлі електричної енергії, у т.ч.:» вказуються дані щодо загального обсягу закупівлі електроенергії на всіх сегментах ринку електричної енергії. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 010-030, 065;

4) у рядку 010 «на ринку «на добу наперед» зазначається інформація щодо закупівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед»;

5) у рядку 015 «на внутрішньодобовому ринку» зазначається інформація щодо закупівлі електричної енергії на внутрішньодобовому ринку;

6) у рядку 020 «на балансуючому ринку» зазначається інформація щодо закупівлі електричної енергії на балансуючому ринку (у якості сторони, відповідальної за баланс (СВБ)). Якщо ОСР є стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, то в рядку 020 він зазначає інформацію щодо обсягів купівлі електричної енергії не всієї балансуючої групи, а виключно в рамках своїх небалансів. Для рядка 020 у графі В необхідно вказати версію комерційного обліку, за якою надані дані;

7) у рядку 025 «за договором зі стороною, відповідальною за баланс» зазначаються дані щодо обсягів закупівлі електричної енергії у сторони, відповідальної за баланс, до балансуючої групи якої входить ОСР, як небалансу в межах балансуючої групи. Зазначений рядок заповнюється у випадку передання ОСР своєї фінансової відповідальності за небаланси іншій СВБ шляхом входження до її балансуючої групи. Для рядка 025 у графі В необхідно вказати версію комерційного обліку, за якою надані дані;

8) у рядку 030 «за двосторонніми договорами (розшифрувати в додатку), у т.ч.:» зазначається інформація щодо закупівлі електричної енергії за договорами купівлі-продажу електричної енергії, укладеними між ОСР та іншими учасниками ринку поза організованими сегментами ринку, крім договору постачання електричної енергії споживачу та крім купівлі електричної енергії у сторони, відповідальної за баланс, до балансуючої групи якої входить ОСР, як небалансу в межах балансуючої групи;

9) у рядку 035 «у виробників електричної енергії, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами безпосередньо у виробників електричної енергії;

10) у рядку 040 «що входять до складу ВІК або є афілійованими» зазначаються дані щодо купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами безпосередньо у виробників електричної енергії, які входять до складу або є афілійованими до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ОСР (відповідно до норм Закону), або є афілійованими до ОСР (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

11) у рядку 045 «у трейдерів, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у трейдерів;

12) у рядку 050 «що входять до складу ВІК або є афілійованими» зазначаються дані щодо купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у трейдерів, які входять до складу або є афілійованими до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ОСР (відповідно до норм Закону), або є афілійованими до ОСР (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

13) у рядку 055 «у електропостачальників, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у електропостачальників;

14) у рядку 060 «що входять до складу ВІК або є афілійованими» зазначаються дані щодо купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у електропостачальників, які входять до складу або є афілійованими до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ОСР (відповідно до норм Закону), або є афілійованими до ОСР (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

15) у рядку 065 «у гарантованого покупця» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у гарантованого покупця;

16) у рядку 070 «на роздрібному ринку за договорами про постачання електричної енергії, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії на роздрібному ринку за договорами про постачання електричної енергії споживачу;

17) у рядку 075 «в електропостачальників, що входять до складу ВІК або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії на роздрібному ринку за договорами про постачання електричної енергії споживачу у електропостачальників, які входять до складу або є афілійованими до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ОСР (відповідно до норм Закону), або є афілійованими до ОСР (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»).

3.2. У розділі II «Інформація щодо обсягу продажу електричної енергії» відображається інформація щодо обсягів та вартості продажу електричної енергії ОСР (графи 1-2) з точністю до двох знаків після коми:

1) у графі 1 зазначається обсяг продажу електричної енергії у тис. кВтгод;

2) у графі 2 зазначається вартість проданої електричної енергії у тис. грн;

3) у рядку 080 «Загалом за сегментами продажу електричної енергії, у т.ч.:» вказуються дані щодо загального обсягу продажу електроенергії;

4) у рядку 085 «на балансуючому ринку» зазначається інформація щодо продажу електричної енергії на балансуючому ринку (у якості сторони, відповідальної за баланс (СВБ)). Якщо ОСР є стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, то в рядку 085 він зазначає інформацію щодо обсягів продажу електричної енергії не всієї балансуючої групи, а виключно в рамках своїх небалансів. Для рядка 085 у графі В необхідно вказати версію комерційного обліку, за якою надані дані;

5) у рядку 090 «за договором зі стороною, відповідальною за баланс» зазначаються дані щодо обсягів продажу електричної енергії стороні, відповідальній за баланс, до балансуючої групи якої входить ОСР, як небалансу в межах балансуючої групи. Зазначений рядок заповнюється у випадку передання ОСР своєї фінансової відповідальності за небаланси іншій СВБ шляхом входження до її балансуючої групи. Для рядка 090 у графі В необхідно вказати версію комерційного обліку, за якою надані дані.

3.3. Додаток 1 «Інформація щодо умов двосторонніх договорів з метою купівлі електричної енергії в учасників ринку» до форми звітності № 9 (далі - додаток 1) подається ОСР до НКРЕКП разом із формою звітності № 9 в електронному вигляді на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 1 відображається інформація щодо умов двосторонніх договорів з метою купівлі електричної енергії в учасників ринку за кожним контрагентом та договором:

1) у графі 1 «Контрагент входить із ОСР до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим (Так/Ні)» зазначається «Так», якщо контрагент входить до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання із ОСР (відповідно до норм Закону) або є афілійованим до ОСР (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

2) у графі 2 «Опис взаємозв’язку з контрагентом, що входить із ОСР до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим» наводиться короткий опис взаємозв’язку з контрагентом, що входить до складу або є афілійованим до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ОСР, або є афілійованим до ОСР;

3) у графі 3 «Номер договору» зазначається інформація щодо номера укладеного договору;

4) у графі 4 «Дата укладення договору/дата додаткової угоди до договору» зазначається дата укладення договору або укладення додаткової угоди до договору у форматі «рррр-мм-дд»;

5) у графі 5 «Організатор аукціону» зазначається найменування організованого торговельного майданчика, на якому відбулося укладання двостороннього договору. У випадку прямого укладання договору (без посередників) у графі 4 зазначається «-»;

6) у графах 6 та 11 «Обсяг купленої електричної енергії» зазначається обсяг купленої електричної енергії відповідно до договору з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо обсягів електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

7) у графах 7 та 12 «Ціна купівлі електричної енергії (без ПДВ)» зазначається ціна купівлі електричної енергії (без ПДВ) з точністю до двох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо ціни електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

8) у графах 8 та 13 «Вартість купівлі (без ПДВ)» зазначається вартість купівлі електричної енергії (без ПДВ) з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо вартості електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

9) у графах 9, 10 та 14, 15 «Строки постачання електричної енергії» зазначаються дати початку та завершення постачання у звітному місяці для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. Якщо кінцева дата завершення постачання за договором наступає пізніше звітного місяця, то відповідна інформація щодо умов такого договору відображається в додатку 1 в наступних звітних періодах;

10) у графі 16 «Примітки» зазначаються примітки до інформації щодо укладеного договору, зокрема щодо змін в умовах договору відповідно до укладеної додаткової угоди.

3.4. Додаток 2 «Закупівля та продаж електричної енергії на балансуючому ринку стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи» до форми звітності № 9 (далі - додаток 2) подається ОСР до НКРЕКП разом із формою звітності № 9 в електронному вигляді на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

Додаток 2 заповнюється виключно ОСР, які є сторонами, відповідальними за баланс балансуючих груп.

У додатку 2 відображається інформація щодо обсягів та вартості закупівлі (рядки 005-010) та продажу (рядки 015-020) електричної енергії на балансуючому ринку стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи (для усієї балансуючої групи), протягом звітного періоду.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про обсяги купівлі-продажу електричної енергії оператором системи передачі

(Форма № 15-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 15-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії оператором системи передачі»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - ОСП).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 15-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії оператором системи передачі» (далі - форма звітності № 15), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єкта господарської діяльності з передачі електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 15 ОСП подає до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 15 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 15 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 15 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є місяць.

2.3. Форма звітності № 15 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох варіантах:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 15 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 15 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 15 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 15 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 15 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСП не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ОСП надає форму звітності № 15 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСП зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

Форма № 15 обов’язково коригується у разі проведення врегулювання адміністратором розрахунків у строк не пізніше 5 робочих днів після виставлення рахунків з врегулювання.

3. Порядок заповнення форми звітності № 15

3.1. У розділі І «Інформація щодо обсягу закупівлі електричної енергії» відображається інформація щодо обсягів та вартості закупівлі електричної енергії ОСП усього (графи 1 та 2), для власних господарських потреб (графи 3 та 4), для компенсації технологічних витрат (графи 5 та 6), а також для врегулювання небалансів (графи 7 та 8) з точністю до двох знаків після коми:

1) у графах 1, 3, 5 та 7 зазначається обсяг купованої електричної енергії у тис. кВт•год, значення графи 1 дорівнює сумі значень граф 3, 5 та 7;

2) у графах 2, 4, 6 та 8 зазначається вартість купованої електричної енергії у тис. грн, значення графи 2 дорівнює сумі значень граф 4, 6 та 8;

3) у рядку 005 «Загалом за сегментами закупівлі електричної енергії, у т.ч.:» вказуються дані щодо загального обсягу закупівлі електричної енергії на всіх сегментах ринку електричної енергії. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 010-025, 045;

4) у рядку 010 «на ринку «на добу наперед» зазначається інформація щодо закупівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед»;

5) у рядку 015 «на внутрішньодобовому ринку» зазначається інформація щодо закупівлі електричної енергії на внутрішньодобовому ринку;

6) у рядку 020 «на балансуючому ринку» зазначається інформація щодо закупівлі електричної енергії на балансуючому ринку. Для рядка 020 у графі В необхідно вказати версію комерційного обліку, за якою надані дані;

7) у рядку 025 «за двосторонніми договорами, у т.ч.:» зазначається інформація щодо закупівлі електричної енергії за договорами купівлі-продажу електричної енергії, укладеними між ОСП та іншими учасниками ринку поза організованими сегментами ринку, крім договору постачання електричної енергії споживачу, та за учасниками ринку (рядки 030-045). Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 030-045;

8) у рядку 050 «на роздрібному ринку за договорами про постачання електричної енергії» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії на роздрібному ринку за договорами про постачання електричної енергії споживачу.

3.2. У розділі II «Інформація щодо обсягу продажу електричної енергії» відображається інформація щодо обсягів та вартості продажу електричної енергії ОСП (графи 1-2) для врегулювання небалансів з точністю до двох знаків після коми. Для рядка 055 у графі В необхідно вказати версію комерційного обліку, за якою надані дані.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про купівлю-продаж електричної енергії

(Форма № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 2 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів) (далі - виробники) та продають електричну енергію за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» (далі - форма звітності № 2 В), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про альтернативні джерела енергії», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467, постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641 «Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною»;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 2 В виробники подають щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 2 В надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 2 В (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 2 В вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Форма звітності № 2 В надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 2 В містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 2 В (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 2 В у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 2 В.

2.4. Усі дані форми звітності № 2 В мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Виробник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді виробник надає форму звітності № 2 В за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» (нуль) у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення до НКРЕКП, виробник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

Форма № 2 В обов’язково коригується у разі проведення коригування обсягів та вартості купівлі-продажу електричної енергії гарантованим покупцем у строк не пізніше 5 робочих днів після отримання актів коригування до актів купівлі-продажу електричної енергії з гарантованим покупцем за всі місяці звітного періоду.

3. Порядок заповнення форми звітності № 2 В

3.1. У розділі I «Інформація щодо обсягу та вартості купівлі-продажу електричної енергії за сегментами» відображається інформація щодо обсягів (графи 1, 3, 5, 7 та 9) та вартості (графи 2, 4, 6, 8 та 10) купівлі-продажу електричної енергії за сегментами ринку загалом за звітний квартал (графи 1 та 2), помісячно (графи 3-8) та з початку звітного року (графи 9 та 10):

1) у рядку 005 «Обсяг продажу електричної енергії» вказуються дані щодо загального обсягу та вартості продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку електричної енергії. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 010, 015, 020, 075 та 080;

2) у рядку 010 «на ринку «на добу наперед» зазначається інформація щодо продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед»;

3) у рядку 015 «на внутрішньодобовому ринку» зазначається інформація щодо продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку;

4) у рядку 020 «за двосторонніми договорами, у т.ч.:» зазначається інформація щодо продажу електричної енергії за договорами купівлі-продажу електричної енергії, укладеними між виробником та іншими учасниками ринку поза організованими сегментами ринку. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055 та 060;

5) у рядку 025 «гарантованому покупцю» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії гарантованому покупцю за двосторонніми договорами;

6) у рядку 030 «електропостачальникам, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії електропостачальникам за двосторонніми договорами;

7) у рядку 031 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії електропостачальникам за двосторонніми договорами між виробником і електропостачальниками, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

8) у рядку 035 «оператору системи передачі» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії оператору системи передачі за двосторонніми договорами;

9) у рядку 040 «операторам систем розподілу, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії операторам систем розподілу за двосторонніми договорами;

10) у рядку 041 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії операторам систем розподілу за двосторонніми договорами між виробником і операторами систем розподілу, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

11) у рядку 045 «операторам малих систем розподілу, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії операторам малих систем розподілу за двосторонніми договорами;

12) у рядку 046 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії операторам малих систем розподілу за двосторонніми договорами між виробником і операторами малих систем розподілу, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

13) у рядку 050 «трейдерам, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії трейдерам за двосторонніми договорами;

14) у рядку 051 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії трейдерам за двосторонніми договорами між виробником і трейдерами, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

15) у рядку 055 «виробникам електричної енергії, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії виробникам електричної енергії за двосторонніми договорами;

16) у рядку 056 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії виробникам за двосторонніми договорами між виробником і виробниками, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

17) у рядку 060 «споживачам електричної енергії, з них:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії споживачам електричної енергії за двосторонніми договорами, а також залежно від типу живлення споживача: що не приєднані по прямій лінії (рядок 065) та приєднані по прямій лінії (рядок 070). Значення рядка 060 дорівнює сумі рядків 065 та 070;

18) у рядку 071 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії споживачам за двосторонніми договорами між виробником і споживачами електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

19) у рядку 075 «на балансуючому ринку, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії на балансуючому ринку в якості постачальника послуг з балансування (ППБ) (рядок 076), у якості сторони, відповідальної за баланс (СВБ) (рядок 077). Значення рядка 075 дорівнює сумі значень рядків 076-077;

20) у рядку 076 «балансуюча електрична енергія» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії на балансуючому ринку в якості постачальника послуг з балансування (ППБ);

21) у рядку 077 «небаланси» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії в якості сторони, відповідальної за баланс (СВБ). Якщо виробник є стороною відповідальною за баланс балансуючої групи, то в рядку 077 він зазначає інформацію щодо обсягів продажу електричної енергії не всієї балансуючої групи, а виключно в рамках своїх небалансів;

22) у рядку 078 «за договором зі стороною, відповідальною за баланс» зазначаються сумарні дані щодо обсягів продажу електричної енергії стороні, відповідальній за баланс, до балансуючої групи якої входить виробник, як небалансу в межах балансуючої групи. Зазначений рядок заповнюється у випадку передання виробником своєї фінансової відповідальності за небаланси іншій СВБ шляхом входження до її балансуючої групи;

23) у рядку 080 «гарантованому покупцю, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії гарантованому покупцю за договором купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом (рядок 085) (згідно з актом купівлі-продажу, отриманим від гарантованого покупця) та у разі набуття права на підтримку за результатами аукціону (рядок 090). Значення рядка 080 дорівнює сумі значень рядків 085 та 090;

24) у рядку 095 «Обсяг купівлі електричної енергії» вказуються дані щодо загального обсягу та вартості купівлі електричної енергії на всіх сегментах ринку електричної енергії. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 105, 105, 110, 130 та 135;

25) у рядку 100 «на ринку «на добу наперед» зазначається інформація щодо купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед»;

26) у рядку 105 «на внутрішньодобовому ринку» зазначається інформація щодо купівлі електричної енергії на внутрішньодобовому ринку;

27) у рядку 110 «за двосторонніми договорами, у т.ч.:» зазначається інформація щодо купівлі електричної енергії за договорами купівлі-продажу електричної енергії, укладеними між виробником та іншими учасниками ринку поза організованими сегментами ринку. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 115, 120 та 125;

28) у рядку 115 «у трейдерів, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії у трейдерів за двосторонніми договорами;

29) у рядку 116 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії у трейдерів за двосторонніми договорами між виробником і трейдерами, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

30) у рядку 120 «у виробників електричної енергії, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії у виробників електричної енергії за двосторонніми договорами;

31) у рядку 121 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії у виробників за двосторонніми договорами між виробником і виробниками, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

32) у рядку 125 «у електропостачальників, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії у електропостачальників за двосторонніми договорами;

33) у рядку 126 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії у електропостачальників за двосторонніми договорами між виробником і електропостачальниками, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

34) у рядку 130 «на балансуючому ринку, у т.ч.:» зазначається інформація щодо купівлі електричної енергії на балансуючому ринку в якості постачальника послуг з балансування (ППБ) (рядок 131) та в якості сторони, відповідальної за баланс (СВБ) (рядок 132). Значення рядка 130 дорівнює сумі значень рядків 131 та 132;

35) у рядку 131 «балансуюча електрична енергія» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії на балансуючому ринку в якості постачальника послуг з балансування (ППБ);

36) у рядку 132 «небаланси» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії в якості сторони, відповідальної за баланс (СВБ). Якщо виробник є стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, то в рядку 132 він зазначає інформацію щодо обсягів купівлі електричної енергії не всієї балансуючої групи, а виключно в рамках своїх небалансів;

37) у рядку 133 «за договором зі стороною, відповідальною за баланс» зазначаються сумарні дані щодо обсягів купівлі електричної енергії у сторони, відповідальної за баланс, до балансуючої групи якої входить виробник, як небалансу в межах балансуючої групи. Зазначений рядок заповнюється у випадку передання виробником своєї фінансової відповідальності за небаланси іншій СВБ шляхом входження до її балансуючої групи;

38) у рядку 135 «на роздрібному ринку за договорами постачання електричної енергії» зазначається інформація щодо купівлі електричної енергії на роздрібному ринку за договором постачання електричної енергії.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про місячні обсяги виробництва електричної енергії

(Форма № 4 АЕС-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 4 АЕС-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та виробляє електричну енергію на атомних електростанціях (далі - АЕС) (далі - виробники).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 4 АЕС-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» (далі - форма звітності № 4 АЕС), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 4 АЕС виробники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 4 АЕС надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 4 АЕС (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 4 АЕС вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. Форма звітності № 4 АЕС надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 4 АЕС містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 4 АЕС (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 4 АЕС у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 4 АЕС.

2.4. Усі дані форми звітності № 4 АЕС мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Виробник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді виробник надає форму звітності № 4 АЕС за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення виробник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 4 АЕС

3.1. У розділі I «Інформація про місячні обсяги виробництва електричної енергії» відображається загальна інформація щодо виробництва електричної енергії протягом звітного місяця (графи 1-8), яка заповнюється згідно з даними актів про виробіток і відпуск електричної енергії в розрізі об’єктів електроенергетики та/або блоків (гідроагрегатів):

1) у графі А «№ з/п» вказується номер об’єкта електроенергетики;

2) у графі Б «Назва електростанції» вказуються назви об’єктів електроенергетики (назва електростанції), які зазначені в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

3) у графі В «Номер блока» зазначається номер енергоблока (гідроагрегату), призначеного для виробництва електричної енергії, що входить до складу одиниці виробництва;

4) у графі 1 «Сумарний обсяг виробництва електричної енергії (брутто), тис. кВтгод» вказуються дані щодо загального обсягу виробленої електричної енергії протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми;

5) у графі 2 «Спожито на власні потреби з власної виробленої електричної енергії, тис. кВт•год» вказується обсяг спожитої електричної енергії на власні потреби з власної виробленої електричної енергії, а також на власні технологічні потреби (у тому числі втрати у власних мережах) протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми. Інформація вказується в цілому по електростанції й заповнюється у першому рядку блока даних відповідної електростанції;

6) у графі 3 «Обсяг відбору електричної енергії із зовнішніх мереж на власні потреби, тис. кВтгод» вказуються дані щодо обсягу відбору електричної енергії на власні потреби, що надійшла із зовнішніх мереж протягом звітного місяця, з точністю до трьох знаків після коми. Інформація вказується в цілому по електростанції й заповнюється в першому рядку блока даних відповідної електростанції;

7) у графах 4-8 «Відпуск електричної енергії, тис. кВтгод» вказуються дані щодо обсягу відпуску електричної енергії залежно від типу електричних мереж протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми. Якщо комерційний облік ведеться в цілому по станції або системі шин за сукупністю блоків, інформація вказується в цілому по кожній електростанції й заповнюється в першому рядку відповідного блока даних;

8) у графі 9 «Виробнича собівартість кВтгод електричної енергії, грн/кВтгод» вказується виробнича собівартість виробництва 1 кВтгод електричної енергії з точністю до двох знаків після коми.

Виробнича собівартість електричної енергії - виражені у грошовій формі поточні витрати, які безпосередньо пов’язані з діяльністю з виробництва електричної енергії. Виробнича собівартість електричної енергії визначається шляхом ділення щомісячних витрат, пов’язаних з діяльністю з виробництва електричної енергії, на обсяг виробленої протягом місяця електричної енергії. До складу виробничої собівартості електричної енергії, зокрема, включаються: виробничі послуги; сировина і допоміжні матеріали (у т.ч. витрати на паливо); витрати на оплату праці; відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників підприємства виходячи із запланованих витрат на оплату праці; амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; інші витрати, які пов’язані з виробництвом електричної енергії.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про участь на балансуючому ринку

(Форма № 6-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про участь на балансуючому ринку»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та внесені оператором системи передачі до Реєстру постачальників послуг з балансування (далі - виробники).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про участь на балансуючому ринку» (далі - форма звітності № 6), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 6 виробники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 6 надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 6 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 6 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є місяць.

2.3. Форма звітності № 6 надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 6 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 6 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 6 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 6.

2.4. Усі дані форми звітності № 6 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Виробник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення виробник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 6

3.1. У розділі «Інформація щодо надання послуг з балансування на балансуючому ринку» зазначається інформація щодо надання послуг з балансування на балансуючому ринку:

1) у графі А «№ з/п» вказується номер об’єкта електроенергетики;

2) у графі Б «Назва об’єкта електроенергетики» вказуються назви об’єктів електроенергетики (електростанції), які зазначені в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

3) у графі В «Одиниця надання послуг з балансування» вказується окрема одиниця відбору або одиниця відпуску, для якої визначено точку комерційного обліку, що має можливості надавати послуги з балансування, що належить учаснику ринку, який набув статусу постачальника послуг з балансування;

4) у графі 1 «обсяг балансуючої електричної енергії» зазначається обсяг балансуючої електричної енергії на завантаження в торговій зоні «ОЕС України» в МВт•год з точністю до трьох знаків після коми;

5) у графі 2 «вартість послуги (без ПДВ)» зазначається вартість послуги з балансування на балансуючому ринку (без ПДВ) на завантаження в торговій зоні «ОЕС України» в тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

6) у графі 3 «обсяг отриманих коштів ППБ від ОСП (без ПДВ) за надані послуги з балансування» зазначається обсяг отриманих коштів ППБ від ОСП (без ПДВ) за надані послуги з балансування на завантаження в торговій зоні «ОЕС України» в тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

7) у графі 4 «обсяг балансуючої електричної енергії» зазначається обсяг балансуючої електричної енергії на розвантаження в торговій зоні «ОЕС України» в МВт•год з точністю до трьох знаків після коми;

8) у графі 5 «вартість послуги (без ПДВ)» зазначається вартість послуги з балансування на балансуючому ринку (без ПДВ) на розвантаження в торговій зоні «ОЕС України» в тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

9) у графі 6 «обсяг сплачених коштів ППБ до ОСП (без ПДВ) за надані послуги з балансування» зазначається обсяг сплачених коштів ППБ від ОСП (без ПДВ) за надані послуги з балансування на розвантаження в торговій зоні «ОЕС України» в тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

10) у графі 7 «обсяг балансуючої електричної енергії» зазначається обсяг балансуючої електричної енергії на завантаження в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» у МВт•год з точністю до трьох знаків після коми;

11) у графі 8 «вартість послуги (без ПДВ)» зазначається вартість послуги з балансування на балансуючому ринку (без ПДВ) на завантаження в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

12) у графі 9 «обсяг отриманих коштів ППБ від ОСП (без ПДВ) за надані послуги з балансування» зазначається обсяг отриманих коштів ППБ від ОСП (без ПДВ) за надані послуги з балансування на завантаження в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

13) у графі 10 «обсяг балансуючої електричної енергії» зазначається обсяг балансуючої електричної енергії на розвантаження в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» у МВт•год з точністю до трьох знаків після коми;

14) у графі 11 «вартість послуги (без ПДВ)» зазначається вартість послуги з балансування на балансуючому ринку (без ПДВ) на розвантаження в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

15) у графі 12 «обсяг сплачених коштів ППБ до ОСП (без ПДВ) за надані послуги з балансування» зазначається обсяг сплачених коштів ППБ від ОСП (без ПДВ) за надані послуги з балансування на розвантаження в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про характеристику користувачів системи розподілу

(Форма № 2-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

від 03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про характеристику користувачів системи розподілу»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі - ОСР).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про характеристику користувачів системи розподілу» (далі - форма звітності № 2) та додатка до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 2 ОСР подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 2 надсилає ОСР повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 2 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 2 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Форма звітності № 2 надсилається ОСР до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 2 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСР визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 2 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 2 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСР, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСР не зазначив цього при поданні форми звітності № 2.

2.4. Усі дані форми звітності № 2 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСР не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 2 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСР зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 2

3.1. У розділі I «Характеристика користувачів системи розподілу» відображається інформація щодо користувачів електричних мереж ОСР на території ліцензованої діяльності ОСР станом на початок (графи 1-4) та на кінець (графи 5-8) звітного періоду:

1) у графах 1, 5 «загальна кількість» зазначаються дані щодо кількості фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, або юридичних осіб, які відпускають або приймають електричну енергію до/з системи розподілу, або використовують систему розподілу для розподілу електричної енергії;

2) у графах 2, 6 «приєднана потужність» зазначається сумарна за об'єктами користувачів номінальна потужність приєднаних до електричної мережі струмоприймачів та трансформаторів користувачів (без урахування резервних трансформаторів), які перетворюють електричну енергію на робочу напругу (яка безпосередньо живить струмоприймачі);

3) у графах 3, 7 «договірна потужність» зазначається сумарна величина потужності за об'єктами користувачів, яка вказується в договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії (величина потужності, замовленої до приєднання);

4) у графах 4, 8 «кількість точок комерційного обліку» зазначається сумарна кількість точок комерційного обліку електричної енергії незалежно від сторони, відповідальної за організацію комерційного обліку в цих точках;

5) у рядку 005 «Усього, з них:» вказуються сумарні дані щодо користувачів системи розподілу. Значення рядка 005 дорівнює сумі значень рядків 010, 065, 070, 125;

6) у рядку 010 «Споживачі, приєднані до мереж ОСР, з них:» зазначаються сумарні дані щодо споживачів, приєднаних до мереж ОСР (у тому числі споживачів, розподіл електричної енергії яким здійснюється мережами основного споживача (субспоживачів)). Значення рядка 010 дорівнює сумі значень рядків 015, 030;

7) у рядку 015 «побутові споживачі, з них:» зазначаються сумарні дані щодо побутових споживачів, приєднаних до мережі ОСР (у тому числі субспоживачів), та за категоріями побутових споживачів (рядки 020-025);

8) у рядку 030 «непобутові споживачі (крім малих систем розподілу), з них:» зазначаються сумарні дані щодо непобутових споживачів, приєднаних до мереж ОСР (у тому числі субспоживачів), та за категоріями непобутових споживачів (рядки 035 - 060).

Категорія непобутового споживача визначається за сумарною потужністю об’єктів споживача відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії;

9) у рядку 065 «Малі системи розподілу» зазначаються дані щодо електричних мереж, які класифіковані НКРЕКП як малі системи розподілу, на території ліцензованої діяльності ОСР;

10) у рядку 070 «Виробники електричної енергії, з них:» зазначаються сумарні дані щодо виробників електричної енергії, приєднаних до мереж ОСР, та залежно від типу електростанції (рядки 071-090, 120), виду відновлюваного джерела енергії (рядки 095-115). Значення рядка 070 дорівнює сумі рядків 071-090, 120;

11) у рядку 125 «Оператори суміжних систем розподілу» зазначаються дані щодо суміжних операторів систем розподілу, які приєднані до мереж ОСР;

12) у рядку 130 «Користувачі малих систем розподілу на території ліцензованої діяльності ОСР, з них:» зазначаються сумарні дані щодо користувачів електричних мереж, які класифіковані НКРЕКП як малі системи розподілу. Значення рядка 130 дорівнює сумі рядків 135 та 150;

13) у рядку 135 «споживачі малих систем розподілу, з них:» зазначаються сумарні дані щодо споживачів малих систем розподілу, приєднаних до малих систем розподілу, та за категоріями споживачів (рядки 140-145). Значення рядка 135 дорівнює сумі рядків 140 та 145;

14) у рядку 150 «виробники, приєднані до малих систем розподілу» зазначаються дані щодо виробників, приєднаних до малих систем розподілу.

3.2. У розділі IІ «Інформація щодо спільного використання технологічних мереж» відображається інформація щодо основних споживачів та споживачів, приєднаних до мереж основного споживача (субспоживачів), на території ліцензованої діяльності ОСР станом на початок (графи 1-4) та на кінець (графи 5-8) звітного періоду:

1) у графах 1, 5 «загальна кількість» зазначаються дані щодо кількості основних споживачів та субспоживачів;

2) у графах 2, 6 «приєднана потужність» зазначається сумарна за об'єктами користувачів номінальна потужність приєднаних до електричної мережі струмоприймачів та трансформаторів користувачів (без урахування резервних трансформаторів), які перетворюють електричну енергію на робочу напругу (яка безпосередньо живить струмоприймачі);

3) у графах 3, 7 «договірна потужність» зазначається сумарна величина потужності за об'єктами користувачів, яка вказується в договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії (величина потужності, замовленої до приєднання);

4) у графах 4, 8 «кількість точок комерційного обліку» зазначається сумарна кількість точок комерційного обліку електричної енергії незалежно від сторони, відповідальної за організацію комерційного обліку в цих точках;

5) рядку 155 «Основні споживачі» зазначаються дані стосовно споживачів та/або власників електричних мереж, які не є операторами системи розподілу, електричні мережі яких використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи розподілу;

6) у рядку 160 «Споживачі, приєднані до мереж основного споживача (субспоживачі), з них:» зазначаються сумарні дані щодо споживачів, розподіл електричної енергії яким здійснюється мережами основного споживача (субспоживачів). Значення рядка 160 дорівнює сумі значень рядків 165, 180;

7) у рядку 165 «побутові споживачі, з них:» зазначаються сумарні дані щодо побутових споживачів, розподіл електричної енергії яким здійснюється мережами основного споживача, та за категоріями побутових споживачів (рядки 170-175). Значення рядка 165 дорівнює сумі рядків 170 та 175;

8) у рядку 180 «непобутові споживачі, з них:» зазначаються сумарні дані щодо непобутових споживачів, розподіл електричної енергії яким здійснюється мережами основного споживача, та за категоріями непобутових споживачів (рядки 185 - 210). Значення рядка 180 дорівнює сумі рядків 185 та 200.

3.3. У розділі ІІІ «Інформація щодо споживачів, які мають більше одного постачальника електричної енергії» зазначаються дані щодо споживачів, постачання електричної енергії яким здійснюється більше ніж одним електропостачальником: кількість таких споживачів на початок (графа 1) та на кінець (графа 2) звітного періоду, кількість точок комерційного обліку електричної енергії таких споживачів на кінець звітного періоду (графа 3) та річний обсяг споживання таких споживачів (графа 4):

1) у рядку 215 «Споживачі, які отримують електричну енергію від кількох електропостачальників (розшифрувати в додатку), з них:» зазначаються сумарні дані щодо споживачів, які отримують електричну енергію від кількох електропостачальників. Значення рядка 215 дорівнює сумі значень рядків 220 та 235;

2) у рядку 220 «побутові споживачі, з них:» зазначаються сумарні дані щодо побутових споживачів, які отримують електричну енергію від кількох електропостачальників, та за категоріями побутових споживачів (рядки 225-230). Значення рядка 220 дорівнює сумі значень рядків 225 та 230;

3) у рядку 235 «непобутові споживачі, з них:» зазначаються сумарні дані щодо непобутових споживачів, які отримують електричну енергію від кількох електропостачальників, та за категоріями непобутових споживачів (рядки 240-265). Значення рядка 235 дорівнює сумі значень рядків 240 та 255.

3.4. У розділі ІV «Інформація щодо споживачів з власними електроустановками для виробництва електричної енергії, приєднаних до мереж оператора системи розподілу» зазначаються дані щодо кількості (графи 1-10) та сумарної встановленої потужності (графи 11-20) споживачів з власними електроустановками для виробництва електричної енергії з величиною встановленої потужності електрогенеруючого обладнання до 5 МВт, усього на кінець звітного періоду (графи 1, 11) та в розрізі величини встановленої потужності (графи 2-10, 12-20):

1) у рядку 270 «Усього, з них» зазначаються сумарні дані щодо споживачів з власними електроустановками для виробництва електричної енергії. Значення рядка 270 дорівнює сумі значень рядків 275, 310, 345;

2) у рядку 275 «побутові, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо побутових споживачів з власними електроустановками для виробництва електричної енергії. Значення рядка 275 дорівнює сумі значень рядків 280 та 295;

3) у рядку 280 «індивідуальні побутові, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо індивідуальних побутових споживачів з власними електроустановками для виробництва електричної енергії та за типами генеруючих установок (рядки 285-290);

4) у рядку 295 «колективні побутові, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо колективних побутових споживачів з власними електроустановками для виробництва електричної енергії та за типами генеруючих установок (рядки 300-305);

5) у рядку 310 «непобутові, крім малих систем розподілу, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо непобутових споживачів (крім малих систем розподілу) з власними електроустановками для виробництва електричної енергії за категоріями непобутових споживачів (рядки 315-340) та за типами генеруючих установок (рядки 320-325, 335-340). Значення рядка 310 дорівнює сумі значень рядків 315 та 330;

6) у рядку 345 «малі системи розподілу, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо власників електричних мереж, які класифіковані НКРЕКП як малі системи розподілу, з власними електроустановками для виробництва електричної енергії та за типами генеруючих установок (рядки 350-355);

7) у рядку 360 «Споживачі малих систем розподілу» зазначаються сумарні дані щодо споживачів з власними електроустановками для виробництва електричної енергії, приєднаних до малих систем розподілу, за категоріями споживачів (рядки 365-390) та за типами генеруючих установок (рядки 370-375, 385-390).

3.4. Додаток «Споживачі, які мають більше одного електропостачальника» до форми звітності № 2 (далі - додаток) подається ОСР до НКРЕКП разом із формою звітності № 2 в електронному вигляді на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку відображається інформація щодо споживачів, які мають більше одного електропостачальника: ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи (графа А), кількість електропостачальників споживача (графа 1), перелік електропостачальників (найменувань (графа 2) та ЄДРПОУ (графа 3) юридичної особи), річний обсяг споживання (графа 4) та кількість точок комерційного обліку (графа 5).

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про характеристику постачальників електричної енергії на території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу

(Форма № 3-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про характеристику постачальників електричної енергії на території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі - ОСР).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про характеристику постачальників електричної енергії на території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу» (далі - форма звітності № 3) та додатка до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 3 ОСР подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 3 надсилає ОСР повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 3 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 3 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Форма звітності № 3 надсилається ОСР до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСР визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 3 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 3 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСР, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСР не зазначив цього при поданні форми звітності № 3.

2.4. Усі дані форми звітності № 3 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСР не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 3 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСР зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 3

3.1. У розділі I «Характеристика постачальників електричної енергії на території ліцензованої діяльності ОСР» відображається інформація щодо кількості постачальників електричної енергії на території ліцензованої діяльності ОСР та щодо їх споживачів протягом І-го (графи 1-23), II-го (графи 24-46), III-го (графи 47-69) та IV-го (графи 70-92) кварталів звітного року:

1) у графах 1, 24, 47, 70 «Загальна кількість електропостачальників на кінець кварталу» зазначаються дані щодо кількості електропостачальників, які уклали з ОСР договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, станом на кінець відповідного кварталу;

2) у графах 2, 25, 48, 71 «Загальна кількість споживачів електропостачальників на кінець кварталу» зазначаються дані щодо кількості споживачів електропостачальників станом на кінець відповідного кварталу;

3) у графах 3, 26, 49, 72 «Загальний обсяг постачання» зазначаються дані щодо обсягу постачання електричної енергії споживачам на території ліцензованої діяльності ОСР протягом відповідного кварталу;

4) у графах 4-23, 27-46, 50-69, 73-92 зазначаються дані щодо кількості споживачів та обсягів постачання електричної енергії за категоріями споживачів;

5) у рядку 005 «Активні електропостачальники, з них:» зазначаються сумарні дані щодо активних електропостачальників (які протягом відповідного періоду здійснювали постачання електричної енергії споживачам на території ліцензованої діяльності ОСР);

6) у рядку 010 «електропостачальники, що входять до складу ВІК» зазначаються дані щодо активних електропостачальників, які входять до складу або є афілійованими до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ОСР;

7) у рядку 015 «Неактивні електропостачальники (розшифрувати в додатку), з них:» зазначаються сумарні дані щодо неактивних електропостачальників (які протягом звітного періоду не здійснювали постачання електричної енергії споживачам на території ліцензованої діяльності ОСР, але мають укладений договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії з ОСР);

8) у рядку 020 «електропостачальники, що входять до складу ВІК» зазначаються дані щодо неактивних електропостачальників, які входять до складу або є афілійованими до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ОСР;

9) у рядку 025 «Постачальники універсальних послуг» зазначається інформація щодо електропостачальників, які надають універсальні послуги на території ліцензованої діяльності ОСР;

10) у рядку 030 «Постачальники «останньої надії» зазначається інформація щодо електропостачальників, які виконують функції постачальника «останньої надії» на території ліцензованої діяльності ОСР;

11) у рядках 035 «Нові електропостачальники» зазначається інформація щодо електропостачальників, які почали провадити свою діяльність у відповідному періоді (уклали з ОСР договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії).

3.2. Додаток «Інформація щодо неактивних електропостачальників» до форми звітності № 3 (далі - додаток) подається ОСР до НКРЕКП разом із формою звітності № 3 в електронному вигляді на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку відображається інформація щодо обсягів постачання електричної енергії електропостачальниками, які протягом звітного року або окремого місяця звітного року не здійснювали постачання електричної енергії споживачам на території ліцензованої діяльності ОСР, з розбивкою за місяцями (графи 1-12). Якщо електропостачальник був неактивним протягом усього року, у графах 1-12 відображається «0».

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про зміну споживачами електропостачальника

(Форма № 4-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про зміну споживачами електропостачальника»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі - ОСР).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про зміну споживачами електропостачальника» (далі - форма звітності № 4) та додатків до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 4 ОСР подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 4 надсилає ОСР повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 4 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 4 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Форма звітності № 4 надсилається ОСР до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 4 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСР визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 4 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 4 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСР, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСР не зазначив цього при поданні форми звітності № 4 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 4 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСР не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 4 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСР зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 4

3.1. У розділі І «Інформація щодо зміни електропостачальника споживачами, які приєднані до мереж ОСР» відображається інформація щодо зміни споживачами електропостачальника, зокрема щодо споживачів, які виявили намір змінити електропостачальника (графи 1-3), які анулювали процедуру переходу (графи 4-6), яким відмовили в можливості зміни електропостачальника (графи 7-9), які реалізували процедуру зміни електропостачальника (графи 10-12), які повторно змінили електропостачальника (графи 13-14), середньої тривалості зміни електропостачальника (графа 15), кількості випадків зміни електропостачальника, що були реалізовані із затримкою (графи 16-21):

1) у графі 1 «кількість повідомлень» зазначається кількість зафіксованих за звітний період звернень споживачів щодо наміру змінити електропостачальника за даними запитів щодо зміни електропостачальника від нових електропостачальників;

2) у графі 2 «кількість точок комерційного обліку» зазначається кількість точок комерційного обліку (що зазначені у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником) споживачів, які виявили намір змінити електропостачальника протягом звітного періоду;

3) у графі 3 «річний (фактичний) обсяг споживання» зазначається фактичний річний обсяг споживання споживачами, які виявили намір змінити електропостачальника. Якщо споживач змінював постачальника більше одного разу за звітний рік, його обсяг споживання має враховуватися лише один раз;

4) у графі 4 «кількість анулювань процесу зміни електропостачальника за ініціативою споживача» зазначається кількість випадків анулювання (зупинки) процесу зміни електропостачальника за ініціативою споживача протягом звітного періоду;

5) у графі 5 «кількість точок комерційного обліку» зазначається кількість точок комерційного обліку (що зазначені у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником) споживачів, які анулювали (зупинили) процес зміни електропостачальника протягом звітного періоду;

6) у графі 6 «річний (фактичний) обсяг споживання» зазначається фактичний річний обсяг споживання протягом звітного року споживачами, які анулювали процес зміни електропостачальника протягом звітного періоду і не здійснили зміну електропостачальника протягом звітного періоду. Якщо споживач анульовував процес зміни електропостачальника більше одного разу за звітний рік, його річний обсяг споживання повинен ураховуватися лише один раз;

7) у графі 7 «кількість випадків відмови у забезпеченні зміни електропостачальника» зазначається кількість випадків відмови у забезпеченні зміни електропостачальника протягом звітного періоду;

8) у графі 8 «кількість точок комерційного обліку» зазначається кількість точок комерційного обліку споживачів, яким адміністратором комерційного обліку відмовлено в забезпеченні зміни електропостачальника протягом звітного періоду;

9) у графі 9 «річний (фактичний) обсяг споживання» зазначається фактичний річний обсяг споживання протягом звітного року споживачами, яким адміністратором комерційного обліку відмовлено в забезпеченні зміни електропостачальника;

10) у графі 10 «кількість реалізованих змін» зазначається кількість реалізованих процедур зміни електропостачальника протягом звітного періоду;

11) у графі 11 «кількість точок комерційного обліку» зазначається загальна кількість точок комерційного обліку (що зазначені у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником) споживачів, які змінили електропостачальника протягом звітного періоду;

12) у графі 12 «річний (фактичний) обсяг споживання» зазначається фактичний річний обсяг споживання протягом звітного року споживачами, які змінили електропостачальника;

13) у графі 13 «кількість споживачів» зазначається кількість споживачів, які змінювали постачальника більше одного разу протягом звітного періоду. При цьому дані такого споживача мають ураховуватися лише один раз;

14) у графі 14 «річний (фактичний) обсяг споживання» зазначається фактичний річний обсяг споживання протягом звітного року споживачами, які змінювали постачальника більше одного разу протягом звітного періоду. При цьому дані щодо обсягу споживання такого споживача мають ураховуватися лише один раз;

15) у графі 15 «Середня тривалість зміни електропостачальника» зазначається середнє арифметичне значення тривалості процедури зміни електропостачальника споживачами. Тривалість зміни електропостачальника охоплює період, що починається з дня фіксації новим електропостачальником повідомлення споживача про наміри змінити попереднього електропостачальника і триває до дати зміни записів у реєстрах груп споживачів електропостачальників;

16) у графі 16 «Кількість випадків зміни електропостачальника, що були реалізовані із затримкою, усього» відображається інформація щодо кількості випадків зміни електропостачальника, реалізація яких завершилася у звітному періоді та тривалість яких перевищувала 21 день, та за причинами затримки (графи 17-21);

17) у рядку 005 «Споживачі, усього, у тому числі:» відображається сумарна інформація щодо зміни споживачами електропостачальника. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 010 та 025;

18) у рядку 010 «побутові, з них:» відображаються сумарні дані щодо зміни електропостачальника побутовими споживачами та за категоріями побутових споживачів (рядки 015-020). Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 015 та 020;

19) у рядку 025 «непобутові» відображаються сумарні дані щодо зміни електропостачальника непобутовими споживачами та за категоріями непобутових споживачів (рядки 030-055). Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 030 та 045.

3.2. Додаток 1 «Причини відмови у зміні електропостачальника» до форми звітності № 4 (далі - додаток 1) подається ОСР до НКРЕКП разом із формою звітності № 4 в електронному вигляді на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 1 відображається інформація щодо кількості споживачів, яким відмовили в можливості зміни електропостачальника, у розрізі категорій споживачів (графи 1-11) та причин відмови в забезпеченні зміни електропостачальника (рядки 005-040). Інформація щодо інших причин відмови в забезпеченні зміни електропостачальника, ніж зазначені в рядках 005-040, зазначається в окремих рядках.

3.3. Додаток 2 «Кількість випадків зміни електропостачальника одним і тим самим споживачем більше одного разу протягом звітного періоду» до форми звітності № 4 (далі - додаток 2) подається ОСР до НКРЕКП разом із формою звітності № 4 в електронному вигляді на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 2 відображається інформація щодо споживачів, які змінювали постачальника більше одного разу протягом звітного періоду: кількість випадків зміни електропостачальника протягом року (графа 1), річний (фактичний) обсяг споживання (за точками комерційного обліку, відносно яких відбувалася зміна електропостачальника) (графа 2), кількість точок комерційного обліку (графа 3), найменування (графа 4) та ЄДРПОУ (графа 5) електропостачальників.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про обсяги розподілу електричної енергії

(Форма № 5-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (квартальна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (квартальна) «Звіт про обсяги розподілу електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі - ОСР).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (квартальна) «Звіт про обсяги розподілу електричної енергії» (далі - форма звітності № 5), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 5 ОСР подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 5 надсилає ОСР повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 5 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 5 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Форма звітності № 5 надсилається ОСР до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 5 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСР визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 5 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 5 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСР, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСР не зазначив цього при поданні форми звітності № 5 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 5 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСР не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 5 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСР зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 5

3.5. У розділі I «Загальна інформація про обсяг розподіленої електричної енергії мережами ОСР» відображається інформація щодо величин прийому/віддачі, обсягів витрат, транзиту, відбору/відпуску електричної енергії по 1 класу напруги (графи 1, 3, 5, 7) та по 2 класу напруги (графи 2, 4, 6, 8) помісячно (графи 1-6) і загалом за звітний квартал (графи 7-8):

1) у рядку 005 «Загальний обсяг прийому (надходження) електричної енергії в мережі території ліцензованої діяльності ОСР*, у т.ч.:» вказуються дані щодо несальдованих значень обсягів прийому (надходження) електричної енергії в мережі ОСР (у тому числі мережами інших власників електричних мереж) та за учасниками ринку, з мереж яких надходить електрична енергія (рядки 010-040). Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 010-040;

2) у рядку 045 «Загальний обсяг віддачі електричної енергії з мереж території ліцензованої діяльності ОСР*, у т.ч.:» вказуються дані щодо несальдованих значень обсягів віддачі електричної енергії з мереж ОСР (у тому числі мережами інших власників електричних мереж) та за учасниками ринку, у мережі яких віддається електрична енергія (рядки 050-085). Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 050-085;

3) у рядку 090 «Витрати електричної енергії в системі розподілу» зазначаються обсяги витрат електричної енергії в системі розподілу;

4) у рядку 095 «витрати в мережах основних споживачів» зазначаються обсяги технологічних витрат електричної енергії в мережах основних споживачів, приєднаних до мереж системи розподілу;

5) у рядку 100 «обсяг електричної енергії, спожитої споживачами без електропостачальника або після дати, зазначеної електропостачальником у вимозі про відключення (розшифрувати в додатку)» зазначаються обсяги спожитої електричної енергії споживачами без договору постачання електричної енергії споживачу та які не укладали договір про врегулювання небалансів з оператором системи передачі, а також після дати, зазначеної електропостачальником у вимозі про відключення;

6) у рядку 105 «Обсяг транзиту електричної енергії мережами ОСР» зазначаються технологічні обсяги транзиту електричної енергії. Обсяг транзиту визначається як різниця між обсягами прийому (надходження) з мереж інших операторів систем та обсягами віддачі електричної енергії в мережі інших операторів систем, у тому числі через мережі інших учасників ринку;

7) у рядку 110 «Обсяг відбору електричної енергії**, у т.ч.:» зазначаються дані щодо обсягів відбору електричної енергії (сальдовані протягом розрахункового періоду значення) від інших учасників ринку. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 115, 120, 180, 185, 190, 195;

8) у рядку 115 «від мереж ОСП» вказуються дані щодо обсягу відбору електричної енергії від мереж оператора системи передачі;

9) у рядку 120 «від виробників електричної енергії, у т.ч.:» вказуються дані щодо обсягів відбору електричної енергії від виробників електричної енергії, приєднаних до мереж ОСР, а також залежно від типу електростанції (рядки 125-145, 175). Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 125-145 та 175;

10) у рядку 145 «ВДЕ:» вказуються дані щодо обсягів відбору електричної енергії від виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, приєднаних до мереж ОСР, а також залежно від виду відновлюваного джерела енергії (рядки 150-170). У цьому рядку вказуються сальдовані значення протягом періоду в одну годину;

11) у рядку 180 «від побутових споживачів з власними генеруючими електроустановками» вказуються дані щодо обсягу відбору електричної енергії від побутових споживачів з власними генеруючими електроустановками, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру;

12) у рядку 185 «від мереж непобутових споживачів з власними генеруючими установками» вказуються дані щодо обсягу відбору електричної енергії від непобутових споживачів з власними генеруючими електроустановками;

13) у рядку 190 «від мереж суміжних ОСР» вказуються дані щодо обсягу відбору електричної енергії від мереж суміжних ОСР;

14) у рядку 195 «від мереж малих систем розподілу» вказуються дані щодо обсягу відбору електричної енергії від мереж малих систем розподілу;

15) у рядку 200 «Обсяг відпуску електричної енергії (розподілена електрична енергія)**, у т.ч.:» зазначаються дані щодо обсягів відпуску/розподілу електричної енергії (сальдовані протягом розрахункового періоду значення) іншим учасникам ринку. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 205, 220, 255, 260, 265, 270;

16) у рядку 205 «побутовим споживачам, з них:» зазначається сумарний обсяг розподіленої електричної енергії побутовим споживачам, приєднаним до мережі ОСР (у тому числі споживачам, розподіл електричної енергії яким здійснюється мережами основного споживача (субспоживачам)), та за категоріями побутових споживачів (рядки 210-215). Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 210-215;

17) у рядку 220 «непобутовим споживачам (крім малих систем розподілу), з них:» зазначається сумарний обсяг розподіленої електричної енергії непобутовим споживачам, приєднаним до мережі ОСР (у тому числі споживачам, розподіл електричної енергії яким здійснюється мережами основного споживача (субспоживачам)), та за категоріями непобутових споживачів (рядки 225-250). Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 225-240;

18) у рядку 255 «малим системам розподілу» зазначається обсяг розподіленої електричної енергії малим системам розподілу;

19) у рядку 260 «для власних господарських потреб ОСР» зазначається обсяг розподіленої електричної енергії для забезпечення господарської діяльності оператора системи розподілу;

20) у рядку 265 «для господарських потреб ОСП» зазначається обсяг розподіленої електричної енергії для забезпечення господарської діяльності оператора системи передачі;

21) у рядку 270 «виробникам електричної енергії, у т.ч.:» вказуються дані щодо обсягів відпуску електричної енергії виробникам електричної енергії, приєднаним до мереж ОСР, а також залежно від типу електростанції (рядки 275-295, 315). Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 275-295 та 315;

22) у рядку 295 «ВДЕ:» вказуються дані щодо обсягів відпуску електричної енергії виробникам електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, приєднаним до мереж ОСР, а також залежно від виду відновлюваного джерела енергії (рядки 300-320). У цьому рядку вказуються сальдовані значення протягом періоду в одну годину;

23) у рядку 330 «Обсяги відпуску (розподілу) мережами основних споживачів» зазначається обсяг розподіленої електричної енергії споживачам, приєднаним до мереж основного споживача (субспоживачів), по мережах основних споживачів, з якими укладено договори про спільне використання технологічних електричних мереж (рядок 335), та по мережах основних споживачів, з якими не укладено договори про спільне використання технологічних електричних мереж (рядок 350). Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 335 та 350;

24) у рядку 335 «по мережах основних споживачів, з якими укладено договори про спільне використання технологічних електричних мереж» зазначається обсяг розподіленої електричної енергії споживачам, приєднаним до мереж основного споживача (субспоживачів), по мережах основних споживачів, з якими укладено договори про спільне використання технологічних електричних мереж, та за категоріями споживачів (рядки 340-345). Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 340-345;

25) у рядку 350 «по мережах основних споживачів, з якими не укладено договори про спільне використання технологічних електричних мереж» зазначається обсяг розподіленої електричної енергії споживачам, приєднаним до мереж основного споживача (субспоживачів), по мережах основних споживачів, з якими не укладено договори про спільне використання технологічних електричних мереж, та за категоріями споживачів (рядки 355-360). Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 355-360.

3.6. Додаток «Обсяг електричної енергії, спожитої споживачами без електропостачальника або після дати, зазначеної електропостачальником у вимозі про відключення» до форми звітності № 5 (далі - додаток) подається ОСР до НКРЕКП разом із формою звітності № 5 в електронному вигляді на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку відображається інформація щодо споживачів без електропостачальника, які мають чинний договір споживача про надання послуг з розподілу з ОСР та які не укладали договір про врегулювання небалансів з оператором системи передачі, або здійснювали споживання електричної енергії після дати, зазначеної електропостачальником у вимозі про відключення, у розрізі електропостачальника (попереднього електопостачальника) (графи 1-2), причини здійснення розподілу електричної енергії такому споживачу (графа 3) та обсягів споживання помісячно (графи 4-6) та усього з початку року (графа 7).

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про доступ та приєднання до системи розподілу електричної енергії

(Форма № 7-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про доступ та приєднання до системи розподілу електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної (далі - ОСР).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-розподіл (річна) «Звіт про доступ та приєднання до системи розподілу електричної енергії» (далі - форма звітності № 7), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 7 ОСР подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 7 надсилає ОСР повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 7 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 7 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Форма звітності № 7 надсилається ОСР до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 7 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСР визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 7 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 7 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСР, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСР не зазначив цього при поданні форми звітності № 7 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 7 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСР не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 7 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСР зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 7

3.1. У розділі І «Інформація щодо кількості договорів» відображається інформація щодо кількості укладених договорів оператором системи розподілу станом на 01.01 (графа 1), 01.04 (графа 2), 01.07 (графа 3), 01.10 (графа 4) та 31.12 (графа 5) звітного року:

1) у рядку 005 «Загальна кількість договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії споживачу, з них:» зазначаються дані щодо сумарної кількості укладених договорів споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. Значення рядка 005 дорівнює сумі значень рядків 010 та 025;

2) у рядку 010 «з побутовими споживачами, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо кількості укладених договорів споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з побутовими споживачами та за категоріями побутових споживачів (рядки 015-020);

3) у рядку 025 «непобутовими споживачами, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо кількості укладених договорів споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з непобутовими споживачами та за категоріями непобутових споживачів (рядки 030-055). Значення рядка 025 дорівнює сумі значень рядків 030 та 045.

Категорія непобутового споживача визначається за сумарною потужністю об’єктів споживача відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії;

4) у рядку 060 «Кількість договорів про надання послуг комерційного обліку електричної енергії» зазначаються дані щодо сумарної кількості укладених договорів про надання послуг комерційного обліку електричної енергії. Значення рядка 060 дорівнює сумі значень рядків 065 та 080;

5) у рядку 065 «з побутовими споживачами, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо кількості укладених договорів споживача про надання послуг комерційного обліку електричної енергії з побутовими споживачами та за категоріями побутових споживачів (рядки 070-075). Значення рядка 065 дорівнює сумі значень рядків 070 та 075;

6) у рядку 080 «непобутовими споживачами, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо кількості укладених договорів споживача про надання послуг комерційного обліку електричної енергії з непобутовими споживачами та за категоріями непобутових споживачів (рядки 085-110). Значення рядка 080 дорівнює сумі значень рядків 085 та 100

Категорія непобутового споживача визначається за сумарною потужністю об’єктів споживача відповідно до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії;

7) у рядку 115 «Кількість договорів про спільне використання технологічних електричних мереж» зазначаються дані щодо сумарної кількості укладених з основними споживачами договорів про спільне використання технологічних електричних мереж;

8) у рядку 120 «Кількість договорів електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії» зазначаються дані щодо сумарної кількості укладених між ОСР та електропостачальниками договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії;

9) у рядку 125 «Кількість договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та виробником» зазначаються дані щодо сумарної кількості укладених між ОСР та виробниками договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії;

10) у рядку 130 «Кількість договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та суміжним ОСР» зазначаються дані щодо сумарної кількості укладених між ОСР та суміжними ОСР договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії.

3.2. У розділі II «Інформація щодо запитів на укладення договорів з оператором системи розподілу» відображається інформація щодо запитів від користувачів стосовно укладення договорів з оператором системи розподілу та випадків відмови в укладенні договору:

1) у графі 1 «Разом за рік» зазначаються сумарні дані за рік, значення цієї графи дорівнює сумі граф 2, 5, 12, 13;

2) у графах 2-10 зазначаються дані за категоріями користувачів: побутових споживачів (графи 2-4), непобутових споживачів (графи 5-11), виробників електричної енергії (графа 12) та електропостачальників (графа 13);

3) у рядку 135 «Кількість запитів на укладення договору про надання послуг з розподілу» відображається інформація щодо кількості запитів на укладення договору про надання послуг з розподілу (кількість отриманих заяв від користувачів на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та/або заяв-приєднань до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії). У цьому рядку відображається інформація як щодо договорів, які укладаються в результаті надання послуги з приєднання до електричних мереж, так і у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки;

4) у рядку 140 «Кількість випадків відмови в укладенні договору про надання послуг з розподілу» відображається інформація щодо кількості випадків відмови в укладенні договору про надання послуг з розподілу. У цьому рядку відображається інформація як щодо договорів, які укладаються в результаті надання послуги з приєднання до електричних мереж, так і у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки;

5) у рядку 145 «Кількість запитів на укладення договору про надання послуг з комерційного обліку» відображається інформація щодо кількості запитів на укладення договору про надання послуг з комерційного обліку;

6) у рядку 150 «Кількість випадків відмови в укладенні договору про надання послуг з комерційного обліку» відображається інформація щодо кількості випадків відмови в укладенні договору про надання послуг з комерційного обліку.

3.3. У розділі III «Інформація щодо запитів на приєднання до системи розподілу» відображається інформація щодо запитів на приєднання та їх реалізації:

1) у графі 1 «Разом за рік» зазначаються сумарні дані за рік, значення цієї графи дорівнює сумі граф 2, 5 та 8;

2) у графах 2-8 зазначаються дані за категоріями замовників: фізичних осіб (графи 2-4), юридичних осіб (графи 5-7), інших операторів систем розподілу (графа 8) у розрізі приєднання електроустановок, призначених для споживання (графи 3 та 6) та виробництва (графи 4 та 7) електричної енергії;

3) у рядку 155 «Кількість запитів на приєднання» відображаються сумарні дані щодо кількості запитів на приєднання до мереж ОСР (кількість заяв про приєднання від замовників);

4) у рядку 160 «Кількість випадків відмови (розшифрувати в додатку 1)» вказується кількість випадків відмови у приєднанні до мереж ОСР;

5) у рядку 165 «Кількість реалізованих запитів (факт приєднання), з них:» відображаються сумарні дані щодо кількості здійснених приєднань у звітному періоді (кількість укладених актів щодо надання послуги з приєднання). Значення рядка 165 дорівнює сумі значень рядків 170 та 220;

6) у рядку 170 «Нове приєднання» відображаються сумарні дані щодо кількості здійснених нових приєднань та за типами приєднань (рядки 175-190), у тому числі кількість нових приєднань до мереж основних споживачів (рядок 195). Значення рядка 170 дорівнює сумі значень рядків 175 та 190;

7) у рядку 200 «Зміна технічних параметрів» відображаються сумарні дані щодо кількості здійснених приєднань з метою зміни технічних параметрів та за типами приєднань (рядки 205-220), у тому числі кількість приєднань з метою зміни технічних параметрів до мереж основних споживачів (рядок 225). Значення рядка 200 дорівнює сумі значень рядків 205 та 220;

8) у рядку 230 «Кількість реалізованих приєднань тимчасових (сезонних) об’єктів та будівельних струмоприймачів» відображаються сумарні дані щодо кількості здійснених приєднань тимчасових (сезонних) об’єктів та будівельних струмоприймачів;

9) у рядку 235 «Залишились незавершеними у звітному періоді (перенесені на наступний період)» відображаються сумарні дані щодо приєднань, які залишилися незавершеними у звітному періоді та будуть виконані в наступних періодах, та за типами приєднань (рядки 240-255). Значення рядка 235 дорівнює сумі значень рядків 240 та 255;

10) у рядку 260 «Середня тривалість виконання робіт з приєднання» відображаються сумарні дані щодо середньої тривалості виконання робіт з приєднання, які були завершені у звітному періоді, та за типами приєднань (рядки 265-280).

Тривалість виконання робіт з приєднання дорівнює кількості календарних днів з дати оплати замовником послуги з приєднання до дати підписання сторонами акта про надання послуги з приєднання. Значення рядка 265 дорівнює середньозваженому (на кількість реалізованих приєднань) значенню рядків 270 та 275.

3.4. У розділі IV «Інформація щодо здійснення приєднань» відображається інформація щодо кількості реалізованих приєднань протягом звітного періоду та вартості виконання приєднань:

1) у графах 1-4 відображається інформація щодо здійснених у звітному періоді стандартних приєднань: кількість приєднань (графи 1, 3) та їх приєднана потужність (графи 2, 4);

2) у графах 5-6 відображається інформація щодо суми коштів, які ОСР отримав за надані у звітному періоді послуги зі стандартного приєднання за ступенями потужності приєднань (величина надходження коштів за договорами про приєднання), без ПДВ. Тобто зазначається інформація щодо приєднань, завершених у звітному періоді, що включає кошти, отримані за відповідні приєднання протягом попередніх періодів;

3) у графах 7-8 відображається інформація щодо фактичних витрат під час надання послуг зі стандартного приєднання за ступенями потужності приєднань, завершених у звітному періоді, що включає сукупні фактичні витрати (капітальні витрати та витрати, що формують виробничу собівартість) за відповідні приєднання, у тому числі здійснені протягом попередніх періодів, без ПДВ;

4) у графах 9-10 відображається інформація щодо здійснених у звітному періоді нестандартних приєднань: кількість здійснених приєднань (графа 9) та їх приєднана потужність (графа 10);

5) у графі 11 «сума, отримана ОСР за надані послуги (без ПДВ)» відображається інформація щодо суми коштів, які ОСР отримав за надані у звітному періоді послуги з нестандартного приєднання, без ПДВ. Тобто зазначається інформація щодо приєднань, завершених у звітному періоді, що включає кошти, отримані за відповідні приєднання протягом попередніх періодів;

6) у графі 12 «фактичні витрати під час надання послуг з приєднання (без ПДВ)» зазначаються фактичні витрати, що виникають під час надання послуг з нестандартного приєднання, завершених у звітному періоді, які включають сукупні фактичні витрати (капітальні витрати та витрати, що формують виробничу собівартість) на відповідні приєднання, у тому числі здійснені протягом попередніх періодів, без ПДВ;

7) у рядку 285 «Приєднання електроустановок замовників, з них:» відображається сумарна інформація щодо приєднань електроустановок замовників протягом звітного періоду. Значення рядка 285 дорівнює сумі значень рядків 290, 305 та 370;

8) у рядку 290 «електроустановок фізичних осіб:» зазначаються сумарні дані щодо приєднань електроустановок фізичних осіб, у тому числі призначених для споживання (рядок 295) та виробництва (рядок 300) електричної енергії. Значення рядка 290 дорівнює сумі значень рядків 295 та 300;

9) у рядку 305 «електроустановок юридичних осіб:» зазначаються сумарні дані щодо приєднань електроустановок юридичних осіб, у тому числі призначених для споживання (рядок 310) та виробництва (рядок 315) електричної енергії. Значення рядка 305 дорівнює сумі значень рядків 310 та 315;

10) у рядку 315 «призначених для виробництва» зазначаються сумарні дані щодо приєднань електроустановок виробників електричної енергії, приєднаних до мереж ОСР, а також за типами електростанцій (рядки 320-335, 365) та видами відновлюваних джерел енергії (рядки 340-360). Значення рядка 315 дорівнює сумі рядків 320-335 та 365;

11) у рядку 370 «операторів суміжних систем розподілу» зазначається інформація щодо приєднань електроустановок операторів суміжних систем розподілу.

3.5. У розділі V «Інформація щодо лічильників електричної енергії, встановлених у споживачів/користувачів» відображається інформація щодо встановлених у користувачів лічильників на початок (графи 1, 3, 5, 7, 9) та кінець (графи 2, 4, 6, 8, 10) звітного періоду, усього (графи 1-2) та за типами лічильників (графи 3-10):

1) у рядку 375 «Кількість лічильників електричної енергії у користувачів, у т.ч.:» відображається сумарна інформація щодо кількості лічильників електричної енергії у користувачів, приєднаних до мереж ОСР та мереж основного споживача. Значення рядка 415 дорівнює сумі значень рядків 380, 400, 435-445;

2) у рядку 380 «побутових споживачів:» зазначаються сумарні дані щодо лічильників побутових споживачів та за категоріями побутових споживачів (рядки 385-395). Значення рядка 380 дорівнює сумі значень рядків 385 та 395;

3) у рядку 400 «непобутових споживачів, крім малих систем розподілу» зазначаються сумарні дані щодо лічильників непобутових споживачів (крім малих систем розподілу) та за категоріями непобутових споживачів (рядки 405-430). Значення рядка 400 дорівнює сумі значень рядків 405 та 420;

4) у рядку 435 «малих систем розподілу» зазначаються дані щодо лічильників малих систем розподілу;

5) у рядку 440 «виробників електричної енергії» зазначаються дані щодо лічильників виробників електричної енергії;

6) у рядку 445 «операторів суміжних систем розподілу» зазначаються дані щодо лічильників операторів суміжних систем розподілу, що адмініструються оператором системи розподілу;

7) у рядку 450 «Кількість точок комерційного обліку з безобліковим споживанням» відображається сумарна інформація щодо кількості точок комерційного обліку, приєднаних до мереж ОСР та мереж основного споживача, з безобліковим споживанням.

3.6. У розділі VІ «Інформація щодо відключення/відновлення електроживлення споживачів електричної енергії» відображається інформація щодо відключення/відновлення електроживлення споживачів протягом звітного періоду:

1) у графі 1 «Разом за рік» зазначаються сумарні дані за рік, значення цієї графи дорівнює сумі граф 2 та 5;

2) у графах 2-13 зазначаються дані за категоріями користувачів: побутових споживачів (графи 2-4), непобутових споживачів (графи 5-11);

3) у рядку 455 «Кількість випадків відключення електроживлення споживачів, з них за ініціативою:» зазначаються дані щодо загальної кількості випадків відключення електроживлення споживачів у звітному періоді;

4) у рядку 460 «ОСР, зокрема» зазначаються дані щодо кількості випадків відключення електроживлення споживачів у звітному періоді за ініціативою ОСР;

5) у рядку 465 «за заборгованість» зазначаються дані щодо кількості випадків відключення електроживлення споживачів за заборгованість за надані послуги з розподілу у звітному періоді за ініціативою ОСР;

6) у рядку 470 «електропостачальника, зокрема» зазначаються дані щодо кількості випадків відключення електроживлення споживачів у звітному періоді за ініціативою електропостачальника;

7) у рядку 475 «за заборгованість» зазначаються дані щодо кількості випадків відключення електроживлення споживачів за заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію у звітному періоді за ініціативою електропостачальника;

8) у рядку 480 «споживача» зазначаються дані щодо кількості випадків відключення електроживлення споживачів у звітному періоді за ініціативою споживача;

9) у рядку 485 «Кількість випадків відновлення електроживлення споживачів, які були відключені за ініціативою:» зазначаються дані щодо загальної кількості випадків відновлення електроживлення споживачів у звітному періоді;

10) у рядку 490 «ОСР, зокрема» зазначаються дані щодо загальної кількості випадків відновлення електроживлення споживачів у звітному періоді, які були відключені за ініціативою ОСР;

11) у рядку 495 «за заборгованість» зазначаються дані щодо загальної кількості випадків відновлення електроживлення споживачів, які були відключені за заборгованість за надані послуги з розподілу за ініціативою ОСР;

12) у рядку 500 «електропостачальника, зокрема» зазначаються дані щодо загальної кількості випадків відновлення електроживлення споживачів у звітному періоді, які були відключені за ініціативою електропостачальника;

13) у рядку 505 «за заборгованість» зазначаються дані щодо загальної кількості випадків відновлення електроживлення споживачів, які були відключені за заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію за ініціативою електропостачальника;

14) у рядку 510 «споживача» зазначаються дані щодо кількості випадків відновлення електроживлення споживачів, які були відключені за ініціативою споживача;

15) у рядку 515 «Кількість випадків самовільного підключення споживачів» зазначаються дані щодо кількості підключень до мереж ОСР та/або споживання електричної енергії без укладення передбачених чинним законодавством договорів або не санкціоноване (не погоджене) ОСР підключення після припинення електроживлення;

16) у рядку 520 «Максимальний термін відключення електроживлення споживача за його запитом» зазначаються дані щодо максимального фактичного терміну здійснення відключення електроживлення споживача за його запитом (кількість календарних днів від дати подання запиту до дати фактичного припинення електроживлення);

17) у рядку 525 «Мінімальний термін відключення електроживлення споживача за його запитом» зазначаються дані щодо мінімального фактичного терміну здійснення відключення електроживлення споживача за його запитом (кількість календарних днів від дати подання запиту до дати фактичного припинення електроживлення);

18) у рядку 530 «Максимальний термін відключення електроживлення споживача за заборгованість» зазначаються дані щодо максимального фактичного терміну здійснення відключення електроживлення споживача за заборгованість за надані послуги з розподілу (кількість календарних днів від дати кінцевого строку оплати за надані послуги з розподілу до дати фактичного відключення електроживлення) та/або з оплати за спожиту електричну енергію (кількість календарних днів від дати звернення електропостачальника до ОСР до дати фактичного відключення електроживлення);

19) у рядку 535 «Мінімальний термін відключення електроживлення споживача за заборгованість» зазначаються дані щодо мінімального фактичного терміну здійснення відключення електроживлення споживача за заборгованість за надані послуги з розподілу (кількість календарних днів від дати кінцевого строку оплати за надані послуги з розподілу до дати фактичного відключення електроживлення) та/або з оплати за спожиту електричну енергію (кількість календарних днів від дати звернення електропостачальника до ОСР до дати фактичного відключення електроживлення);

20) у рядку 540 «Максимальний термін відновлення електроживлення споживача (після відключення за заборгованість)» зазначаються дані щодо максимального фактичного терміну здійснення відновлення електроживлення споживача після відключення за заборгованість за надані послуги з розподілу (кількість календарних днів від дати підтвердження оплати заборгованості за надані послуги з розподілу до дати фактичного відновлення електроживлення) та/або з оплати за спожиту електричну енергію (кількість календарних днів від дати звернення електропостачальника до ОСР до дати фактичного відновлення електроживлення);

21) у рядку 545 «Мінімальний термін відновлення електроживлення споживача (після відключення за заборгованість)» зазначаються дані щодо мінімального фактичного терміну здійснення відновлення електроживлення споживача після відключення за заборгованість за надані послуги з розподілу (кількість календарних днів від дати підтвердження оплати заборгованості за надані послуги з розподілу до дати фактичного відновлення електроживлення) та/або з оплати за спожиту електричну енергію (кількість календарних днів від дати звернення електропостачальника до ОСР до дати фактичного відновлення електроживлення)

3.7. Додаток 1 «Причини відмови у приєднанні» до форми звітності № 7 (далі - додаток 1) подається ОСР до НКРЕКП разом із формою звітності № 7 в електронному вигляді на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 1 відображається інформація щодо кількості споживачів, яким було відмовлено у приєднанні (у розрізі категорій споживачів) (графи 1-9), та причин відмови у приєднанні.

3.8. Додаток 2 «Відшкодування за перевищення строків надання послуги з приєднання» до форми звітності № 7 (далі - додаток 2) подається ОСР до НКРЕКП разом із формою звітності № 7 в електронному вигляді на адресу: monitoring_DS@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 2 відображається інформація щодо кількості випадків, загальної суми пені, наданої за кожен день прострочення виконання приєднання, та загальної суми зменшення плати за приєднання у звітному періоді, що здійснюється у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого договором про приєднання, для стандартного (графи 1-6) та нестандартного (графи 7-9) приєднань у розрізі категорій замовників (рядки 005-015).

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії

(Форма № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі - електропостачальники, ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії» (далі - форма звітності № 1) та додатка до неї, а також термін її подання до НКРЕКП.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 1 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 1 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 1 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 1 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Форма звітності № 1 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 1 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 1 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 1 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 1 до НКРЕКП.

2.4 Усі дані форми звітності № 1 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Електропостачальник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 1 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення електропостачальник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 1

3.1. У розділі I «Загальна інформація про постачальника електричної енергії» відображається загальна інформація щодо діяльності електропостачальника станом на початок (графи 1, 3, 5, та 7) та на кінець (графи 2, 4, 6 та 8) звітного періоду:

1) у графах 1 та 2 «Постачальник за вільними цінами» відображається інформація щодо провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії електропостачальником на конкурентних умовах (окрім виконання функцій постачальника «останньої надії» та постачальника універсальних послуг);

2) у графах 3 та 4 «Постачальник універсальних послуг» відображається інформація щодо виконання електропостачальником функцій постачальника універсальних послуг, які здійснюються у визначених Законом випадках;

3) у графах 5 та 6 «Постачальник «останньої надії» відображається інформація щодо виконання електропостачальником функцій постачальника «останньої надії», які здійснюються у визначених Законом випадках;

4) у графах 7 та 8 «Усього» зазначаються сумарні дані щодо діяльності електропостачальника. Значення графи 7 дорівнює сумі значень граф 1, 3 та 5. Значення графи 8 дорівнює сумі граф 2, 4 та 6;

5) у рядку 005 «Структура власності (акції, частки, паї) (розшифрувати в додатку), з них:» зазначається сума значень рядків 010-020, яка дорівнює 100 %. Детальна структура власності електропостачальника розшифровується в додатку «Структура власності електропостачальника» до форми звітності № 1;

6) у рядку 010 «державна» зазначається відсоток акцій (часток, паїв) електропостачальника, що належать державі;

7) у рядку 015 «комунальна» зазначається відсоток акцій (часток, паїв) електропостачальника, якими володіли територіальні громади та/або утворені ними органи місцевого самоврядування, та/або суб’єкти господарювання комунального сектору економіки;

8) у рядку 020 «приватна» зазначається відсоток акцій (часток, паїв) електропостачальника, якими володіли юридичні та/або фізичні особи (крім визначених у рядках 010 та 015);

9) у рядку 025 «Вартість послуг оператора ринку (без ПДВ)» зазначається вартість послуг оператора ринку, який забезпечує функціонування та організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (без ПДВ), відповідно до виставлених рахунків за звітний період;

10) у рядку 030 «Вартість послуги із забезпечення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (без ПДВ)» вказується різниця між вартістю електричної енергії, купленої за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств (без ПДВ) (виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючими установками, величина встановленої потужності яких не перевищує 50 кВт), та її вартістю, розрахованою за цінами ринку «на добу наперед» (без ПДВ) за звітний період;

11) у рядках 035-075 зазначається інформація щодо розміру середньої торговельної націнки електропостачальника для відповідних категорій споживачів протягом звітного року. Розмір торговельної націнки визначається як відношення суми витрат електропостачальника, що пов’язані з процесом реалізації (постачання) електричної енергії, та прибутку до суми витрат на закупівлю електричної енергії для її постачання споживачам (вартість закупівлі електричної енергії на сегментах ринку електричної енергії). У випадку встановлення Кабінетом Міністрів України фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів у рядках 275-285 графи 4 зазначається «-»;

12) у рядках 080-120 зазначається інформація щодо мінімальної цінової пропозиції відповідно до запропонованих відповідним категоріям споживачів комерційних пропозицій електропостачальника протягом звітного року;

13) у рядках 125-165 зазначається інформація щодо максимальної цінової пропозиції відповідно до запропонованих відповідним категоріям споживачів комерційних пропозицій електропостачальника протягом звітного року;

14) у рядку 170 «Кількість комерційних пропозицій щодо спільного постачання електроенергії та газу» зазначається кількість комерційних пропозицій, які передбачають надання послуг як з постачання електричної енергії, так і з постачання природного газу;

15) у рядку 175 «Отримані кошти у зв'язку із нарахуванням пені/штрафу за порушення строку оплати рахунку за електричну енергію» зазначається загальна сума сплачених споживачами пені та штрафів у разі прострочення розрахунків за електричну енергію за звітний період.

3.2. Додаток «Структура власності електропостачальника» до форми звітності № 1 (далі - додаток) подається електропостачальником до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 в електронному вигляді на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У розділі І «Інформація щодо акцій компаній*» додатка відображається інформація щодо кількості та вартості акцій (якщо за організаційно-правовою формою електропостачальник є публічним акціонерним товариством або приватним акціонерним товариством) станом на початок (графа 1) та кінець (графа 2) звітного періоду:

1) у рядку 005 «Кількість акцій, у тому числі:» зазначається сумарна кількість акцій акціонерного товариства, у тому числі простих (рядок 010) та привілейованих (рядок 015) акцій;

2) у рядках 025 та 030 зазначається вартість однієї простої (рядок 025) та привілейованої (рядок 030) акції.

У розділі II «Інформація про учасників у структурі власності електропостачальника» додатка відображається інформація про учасників у структурі власності електропостачальника:

1) у графі 1 «ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток» зазначається:

щодо фізичних осіб - громадян України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток електропостачальника, - прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток електропостачальника, - повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

щодо юридичних осіб України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток електропостачальника, - повне найменування відповідно до установчих документів;

щодо юридичних осіб інших держав, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток електропостачальника, - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

2) у графі 2 «Тип особи (Д, ПК, ТГ, ФО, ЮО)» зазначається тип особи у вигляді літер:

«Д» - для держави (в особі відповідного державного органу);

«ПК» - для публічної компанії;

«ТГ» - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

«ФО» - для фізичної особи;

«ЮО» - для юридичної особи;

3) у графі 3 «Інформація про особу (громадянство, юридичне місцезнаходження)» зазначається:

щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), ідентифікаційний код;

щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс;

4) у графі 4 «Участь особи в компанії, %/пряма» зазначається відсоток прямої участі особи в електропостачальнику. Пряма участь особи в компанії - володіння самостійно або спільно часткою статутного капіталу юридичної особи на праві власності;

5) у графі 5 «Участь особи в компанії, %/опосередкована» зазначається відсоток опосередкованої участі особи в електропостачальнику. Опосередкована участь особи в компанії - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю в статутному капіталі власника участі (юридичної особи) статутного капіталу компанії, та/або набуває право голосу на загальних зборах учасників компанії за дорученням учасника (учасників);

6) у графі 6 «Участь особи в компанії, %/сукупна» зазначається сума значень граф 4 та 5;

7) у графі 7 «*Опис взаємозв'язку та частка участі, %» зазначаються взаємозв’язки особи з електропостачальником та частка участі:

якщо особа має тільки пряму участь у компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) компанії та частка такої участі;

якщо особа має опосередковану участь у компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у компанії, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в компанії та частка такої участі.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про характеристику споживачів електричної енергії

(Форма № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі - електропостачальники, ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії» (далі - форма звітності № 2) та додатка до неї, а також термін її подання до НКРЕКП.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 2 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 2 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 2 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 2 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Форма звітності № 2 надсилається електропостачальником до НКРЕКП

в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 2 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 2 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 2 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 2 до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді.

2.4. Усі дані форми звітності № 2 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Електропостачальник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 2 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.8. У разі внесення змін до звіту після відправлення електропостачальник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 2

3.1. У розділі І «Характеристика споживачів за договорами постачання електричної енергії» відображаються дані щодо кількості споживачів відповідно до типів їх договорів з електропостачальником станом на 01.01 (графи 1-4), 01.04 (графи 5-8), 01.07 (графи 9-12), 01.10 (графи 13-16) та 31.12 (графи 17-20) число звітного року:

1) у графах 1, 5, 9, 13 та 17 «Усього» відображається сумарна інформація щодо кількості споживачів. Якщо споживачі приєднані до одного оператора системи, то значення графи 1 дорівнює сумі значень граф 2-4; значення графи 5 дорівнює сумі значень граф 6 - 8; значення графи 9 дорівнює сумі значень граф 10-12; значення графи 13 дорівнює сумі значень граф 14-16; значення графи 17 дорівнює сумі значень граф 18-20. Якщо споживач приєднаний одночасно до декількох операторів систем (наприклад, одночасно і до мереж оператора системи передачі, і до мереж оператора системи розподілу), то у графах 1, 5, 9, 13 та 17 він відображається один раз;

2) у графах 2, 6, 10, 14 та 18 «електроустановки яких приєднані до мереж оператора системи передачі» відображається інформація щодо кількості споживачів, електроустановки яких приєднані до мереж оператора системи передачі;

3) у графах 3, 7, 11, 15 та 19 «електроустановки яких приєднані до мереж оператора системи розподілу» відображається інформація щодо кількості споживачів, електроустановки яких приєднані до мереж оператора системи розподілу;

4) у графах 4, 8, 12, 16 та 20 «електроустановки яких приєднані до мереж оператора малих систем розподілу» відображається інформація щодо кількості споживачів, електроустановки яких приєднані до мереж оператора малих систем розподілу;

5) у рядку 005 «Побутові споживачі:» зазначається сумарна інформація щодо кількості побутових споживачів. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 010, 025 та 030;

6) у рядку 010 «за договором постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги» зазначається інформація щодо кількості побутових споживачів, які уклали з електропостачальником договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, у тому числі щодо споживачів, які уклали договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з генеруючими установками, призначеними для виробництва електроенергії з енергії сонячного випромінювання (рядок 015), та з генеруючими установками, призначеними для виробництва електроенергії з енергії вітру (рядок 020);

7) у рядку 025 «за договором постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» зазначається інформація щодо кількості побутових споживачів, які уклали з електропостачальником договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»;

8) у рядку 030 зазначається інформація щодо кількості побутових споживачів, які уклали з електропостачальником договір про постачання електричної енергії споживачу;

9) у рядку 035 «Непобутові споживачі:» зазначається сумарна інформація щодо кількості непобутових споживачів. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 040, 045 та 050;

10) у рядку 040 «за договором постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги» зазначається інформація щодо кількості непобутових споживачів, які уклали з електропостачальником договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг;

11) у рядку 045 «за договором постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» зазначається інформація щодо кількості непобутових споживачів, які уклали з електропостачальником договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»;

12) у рядку 050 «за договором постачання електричної енергії споживачу, з них» зазначається інформація щодо кількості непобутових споживачів, які уклали з електропостачальником договір про постачання електричної енергії споживачу, у тому числі щодо кількості неактивних (які не здійснювали споживання електричної енергії) споживачів (рядок 055) протягом І кварталу (графи 5-8), II кварталу (графи 9-12), III кварталу (графи 13-16) та IV кварталу (графи 17-20).

3.2. У розділі II «Кількість споживачів за договорами постачання електричної енергії споживачу» відображаються дані щодо кількості споживачів, які уклали з електропостачальником договір про постачання електричної енергії споживачу (крім договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг), з урахуванням кількості точок комерційного обліку, обсягів та вартості їх споживання протягом І кварталу (графи 1-4), II кварталу (графи 5-8), III кварталу (графи 9-12), IV кварталу (графи 13-16) та усього протягом звітного періоду (графи 17-20):

1) у графах 1, 5, 9, 13 та 17 «Кількість споживачів на кінець кварталу/на кінець року» зазначається інформація щодо кількості споживачів, які уклали з електропостачальником договір про постачання електричної енергії споживачу (крім договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг), станом на кінець періоду;

2) у графах 2, 6, 10, 14 та 18 «кількість точок комерційного обліку на кінець кварталу/на кінець року» зазначається інформація щодо кількості точок комерційного обліку споживачів, які уклали з електропостачальником договір про постачання електричної енергії споживачу (крім договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг), станом на кінець періоду;

3) у графах 3, 7, 11, 15 та 19 «обсяг споживання» відображається інформація щодо обсягів споживання електричної енергії за відповідний період споживачами, які уклали з електропостачальником договір про постачання електричної енергії споживачу (крім договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг). Значення графи 19 дорівнює сумі значень граф 3, 7, 11 та 15;

4) у графах 4, 8, 12, 16 та 20 «Вартість постачання, без ПДВ (без вартості послуг операторів систем)» відображається інформація щодо вартості постачання електричної енергії за відповідний період, яка розраховується як вартість спожитої електричної енергії з торговельною націнкою електропостачальника без витрат на послуги операторів систем (без ПДВ). Значення графи 20 дорівнює сумі значень граф 4, 8 та 16;

5) у рядку 060 «Усього побутові споживачі, з них:» відображається сумарна інформація щодо побутових споживачів;

6) у рядках 065-070 відображається інформація щодо індивідуальних та колективних побутових споживачів відповідно;

7) у рядку 075 «Усього непобутові споживачі, з них:» відображається інформація щодо непобутових споживачів за категоріями таких споживачів (рядки 080-095);

8) у рядках 080-095 відображається інформація щодо непобутових споживачів за категоріями «малі непобутові», (у тому числі «бюджетні установи»), «інші споживачі (з потужністю вище 50 кВт)» (у тому числі «бюджетні установи»).

3.3. У розділі III «Характеристика побутових та непобутових споживачів за територіями приєднань до мереж операторів систем розподілу» відображаються дані щодо споживачів, приєднаних до мереж операторів систем розподілу, у розрізі їх територіального місцезнаходження протягом І кварталу (графи 1-3), II кварталу (графи 4-6), III кварталу (графи 7-9) та IV кварталу (графи 10-12):

1) у графах 1, 4, 7 та 10 «кількість споживачів на кінець кварталу» зазначаються дані щодо кількості споживачів електропостачальника, приєднаних до мереж операторів систем розподілу, станом на кінець відповідного періоду;

3) у графах 2, 5, 8 та 11 «обсяги споживання» зазначаються дані щодо обсягів споживання електричної енергії за відповідний період споживачів електропостачальника, приєднаних до мереж операторів систем розподілу;

4) у графах 3, 6, 9 та 12 «вартість постачання, без ПДВ (без вартості послуг операторів систем)» зазначаються дані щодо вартості постачання електричної енергії за відповідний період, яка розраховується як вартість спожитої електричної енергії з торговельною націнкою електропостачальника без витрат на послуги операторів систем;

5) у рядку 100 «Побутові споживачі:» зазначається інформація щодо побутових споживачів у розрізі областей, міст Київ та Севастополь, Автономної Республіки Крим (рядки 100-235). Якщо точки комерційного обліку споживача розташовані в кількох областях, то в рядку 100 граф 1, 5, 9 та 13 такий споживач відображається один раз;

6) у рядку 240 «Непобутові споживачі:» зазначається інформація щодо непобутових споживачів у розрізі областей, міст Київ та Севастополь, Автономної Республіки Крим (рядки 240-375). Якщо точки комерційного обліку споживача розташовані в кількох областях, то в рядку 240 граф 1, 5, 9 та 13 такий споживач відображається один раз.

3.4. Додаток «Перелік захищених споживачів електропостачальника» до форми звітності № 2 (далі - додаток) подається електропостачальником до НКРЕКП разом із формою звітності № 2 в електронному вигляді на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку наводиться перелік захищених споживачів із зазначенням найменування підприємства, установи, організації (графа Б), форми власності та органу/організації, до сфери управління якого належить споживач електричної енергії (графа В), виду основної діяльності (графа Г), найменування оператора системи, до мереж якого приєднаний споживач (Д), за видами фінансування діяльності споживачів (розділи І-III).

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії

(Форма № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг- постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі - електропостачальники, ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії» (далі - форма звітності № 3) та додатків до неї, а також термін її подання до НКРЕКП.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 3 електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 3 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 3 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 3 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. Форма звітності № 3 надсилається електропостачальником до НКРЕКП

в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 3 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 3 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 3 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 3 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Електропостачальник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 3 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення електропостачальник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

Форма звітності № 3 обов’язково коригується у разі проведення врегулювання адміністратором розрахунків у строк не пізніше 5 робочих днів після підписання акта-коригування (врегулювання) до акту купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів.

3. Порядок заповнення форми звітності № 3

3.1. У розділі І «Обсяг та вартість закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії» відображаються дані щодо обсягів та вартості закупівлі (без ПДВ) електропостачальником електричної енергії за сегментами ринку електричної енергії, що підтверджуються актами купівлі-продажу електричної енергії:

1) у графах 1 та 2 зазначаються дані щодо обсягу (графа 1) та вартості (графа 2) закупленої електропостачальником електричної енергії протягом звітного періоду на ринку «на добу наперед»;

2) у графах 3 та 4 зазначаються дані щодо обсягу (графа 3) та вартості (графа 4) закупленої електропостачальником електричної енергії протягом звітного періоду на внутрішньодобовому ринку;

3) у графах 5 та 6 зазначаються дані щодо обсягу (графа 5) та вартості (графа 6) закупленої електропостачальником електричної енергії протягом звітного періоду на балансуючому ринку. Якщо електропостачальник є стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, то в цих графах він зазначає інформацію щодо обсягів закупівлі електричної енергії не для всієї балансуючої групи, а виключно в рамках власних небалансів;

4) у графах 7 та 8 зазначаються дані щодо обсягу (графа 7) та вартості (графа 8) закупленої електричної енергії за договором зі стороною, відповідальною за баланс. Ці графи заповнюються у випадку, якщо електропостачальник входить до балансуючої групи;

5) у графах 9 та 10 зазначаються дані щодо обсягу (графа 9) та вартості (графа 10) закупленої електропостачальником електричної енергії протягом звітного періоду за двосторонніми договорами. Зазначені дані розшифровуються в додатку 1 «Закупівля електричної енергії за двосторонніми договорами» до форми звітності № 3 (далі - додаток 1);

6) у графах 11 та 12 зазначаються дані щодо обсягу (графа 11) та вартості (графа 12) закупленої електропостачальником електричної енергії протягом звітного періоду за договорами купівлі-продажу за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами;

7) у графах 13 та 14 зазначаються сумарні дані щодо обсягу (графа 13) та вартості (графа 14) закупленої електропостачальником електричної енергії протягом звітного періоду. Значення графи 13 дорівнює сумі значень граф 1, 3, 5, 7, 9 та 11 а значення графи 14 - сумі значень граф 2, 4, 6, 8, 10 та 12;

8) у рядку 005 «Загальний обсяг електричної енергії, закуплений на внутрішньому ринку, зокрема:» зазначається сумарний обсяг закупівлі електричної енергії електропостачальником на внутрішньому ринку електричної енергії протягом звітного періоду. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 010, 030, 035, 036 та 037;

9) у рядку 010 «Для власних споживачів електричної енергії, з них:» зазначається сумарний обсяг закупівлі електричної енергії електропостачальником на внутрішньому ринку електричної енергії з метою постачання електричної енергії власним споживачам протягом звітного періоду за типами договорів (рядки 015-025). Значення рядка 010 дорівнює сумі значень рядків 015, 020 та 025;

10) у рядку 030 «Для власних господарських потреб» зазначається обсяг закупівлі електричної енергії електропостачальником на внутрішньому ринку електричної енергії для власного споживання з метою забезпечення господарських потреб протягом звітного періоду;

11) у рядку 035 «Для врегулювання небалансів» зазначається обсяг закупівлі електричної енергії електропостачальником на внутрішньому ринку електричної енергії з метою врегулювання небалансів протягом звітного періоду;

12) у рядку 036 «Для перепродажу» зазначається обсяг закупівлі електричної енергії електропостачальником на внутрішньому ринку електричної енергії з метою перепродажу протягом звітного періоду. Цей рядок заповнюється виключно у випадку відсутності в електропостачальника ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);

13) у рядку 037 «Для експорту» зазначається обсяг закупівлі електричної енергії електропостачальником на внутрішньому ринку електричної енергії з метою експорту протягом звітного періоду;

14) у рядку 040 «Загальний обсяг імпортованої електричної енергії» зазначається сумарний обсяг закупівлі електричної енергії електропостачальником на зовнішніх ринках електричної енергії протягом звітного періоду.

3.2. У розділі II «Обсяг та вартість продажу (у т.ч. перепродажу) електричної енергії на сегментах ринку електричної енергії» відображаються дані щодо обсягів та вартості продажу (що підтверджуються актами купівлі-продажу електричної енергії), у тому числі перепродажу, електропостачальником електричної енергії у випадку відсутності ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) за сегментами ринку електричної енергії:

1) у графі 1 «Обсяг електричної енергії» зазначається загальний обсяг продажу електричної енергії електропостачальником на сегментах ринку електричної енергії;

2) у графі 2 «у т.ч. власного виробництва» зазначається загальний обсяг продажу електричної енергії на сегментах ринку електричної енергії, виробленої на власних генеруючих установках електропостачальника (заповнюється у випадку відсутності ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії);

3) у графі 3 «Вартість електричної енергії (без ПДВ)» зазначається вартість продажу електричної енергії електропостачальником на сегментах ринку електричної енергії без урахування вартості послуг операторів систем (без ПДВ);

4) у графі 4 «у т.ч. власного виробництва (без ПДВ)» вартість продажу електричної енергії на сегментах ринку електричної енергії, виробленої на власних генеруючих установках електропостачальника (заповнюється у випадку відсутності ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії);

5) у рядках 045-090 зазначається інформація щодо обсягів та вартості продажу електричної енергії електропостачальником, усього (рядок 045) та на відповідних сегментах ринку (рядки 050-090);

6) якщо електропостачальник є стороною відповідальною за баланс балансуючої групи, то в рядку 085 він зазначає інформацію щодо обсягів продажу електричної енергії не всієї балансуючої групи, а виключно в рамках своїх небалансів;

7) рядок 090 заповнюється лише у випадку, якщо електропостачальник є членом балансуючої групи.

3.3. Додаток 1 до форми звітності № 3 (далі - додаток 1) подається електропостачальником до НКРЕКП разом із формою звітності № 3 в електронному вигляді на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У розділі І «Закупівля електричної енергії за двосторонніми договорами» відображається інформація щодо обсягу та вартості закупівлі електричної енергії електропостачальником за двосторонніми договорами протягом звітного періоду:

1) у графі 1 «Обсяг» зазначається обсяг електричної енергії, закуплений електропостачальником за двосторонніми договорами;

2) у графі 2 «Вартість закупівлі (без ПДВ)» зазначається інформація щодо вартості електричної енергії (без ПДВ), закупленої електропостачальником за двосторонніми договорами;

3) у рядку 005 «Усього, з них:» зазначається сума значень рядків 010, 020, 030 та 040;

4) у рядку 010 «у виробників електричної енергії, у т.ч.:» зазначається інформація щодо закупівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у виробників, у тому числі у виробників, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до електропостачальника (рядок 015);

5) у рядку 020 «у електропостачальників, у т.ч.:» зазначається інформація щодо закупівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у електропостачальників, у тому числі у електропостачальників, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до електропостачальника (рядок 025);

6) у рядку 030 «у трейдерів, у т.ч.:» зазначається інформація щодо закупівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у трейдерів, у тому числі у трейдерів, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до електропостачальника (рядок 035);

7) у рядку 026 «у гарантованого покупця» зазначається інформація щодо закупівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у гарантованого покупця.

У розділі II «Інформація про контрагентів двостороннього договору з метою купівлі» відображається інформація щодо умов двосторонніх договорів з метою купівлі електричної енергії в учасників ринку, у тому числі учасників ринку, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими, за кожним контрагентом та договором:

1) у графі 1 «Контрагент входить з електропостачальником до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим (Так/Ні)» зазначається «Так», якщо контрагент входить до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання з електропостачальником (відповідно до норм Закону) або є афілійованим до електропостачальника (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

2) у графі 2 «Опис взаємозв`язку з контрагентом, що входить із електропостачальником до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим» наводиться короткий опис взаємозв’язку з контрагентом, що входить до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить електропостачальник, або є афілійованим до електропостачальника;

3) у графі 3 «Номер договору» зазначається інформація щодо номеру укладеного договору;

4) у графі 4 «Організатор аукціону» зазначається найменування організованого торговельного майданчика, на якому відбулося укладання двостороннього договору. У випадку прямого укладання договору (без посередників) у графі 4 зазначається «-»;

5) у графах 5 та 10 «Обсяг купленої електричної енергії» зазначається обсяг купленої електричної енергії відповідно до договору з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо обсягів електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

6) у графах 6 та 11 «Ціна купівлі електричної енергії (без ПДВ)» зазначається ціна купівлі електричної енергії (без ПДВ) з точністю до двох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо ціни електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

7) у графах 7 та 12 «Вартість купівлі (без ПДВ)» зазначається вартість купівлі електричної енергії (без ПДВ) з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У даних графах наводяться дані щодо вартості електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

8) у графах 8, 9, 13 та 14 «Строки постачання електричної енергії» зазначаються дати початку та завершення постачання у звітному місяці для торгових зон «ОЕС України» (графи 8 та 9) та «Острів Бурштинської ТЕС» (графи 13 та 14). Якщо кінцева дата завершення постачання за договором наступає пізніше звітного місяця, то відповідна інформація щодо умов такого договору відображається в додатку в наступних звітних періодах;

9) у графі 15 «Примітки» зазначаються примітки до інформації щодо укладеного договору, зокрема щодо змін в умовах договору відповідно до укладеної додаткової угоди.

3.4. Додаток 2 до форми звітності № 3 (далі - додаток 2) подається електропостачальником до НКРЕКП разом із формою звітності № 3 в електронному вигляді на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У розділі І «Продаж (у т.ч. перепродаж) електричної енергії за двосторонніми договорами» відображається інформація щодо обсягу та вартості продажу, у тому числі перепродажу, електричної енергії електропостачальником за двосторонніми договорами протягом звітного періоду:

1) у графі 1 «Обсяг» зазначається обсяг електричної енергії, проданий (у тому числі перепроданий) електропостачальником за двосторонніми договорами;

2) у графі 2 «Вартість продажу (без ПДВ)» зазначається інформація щодо вартості електричної енергії (без ПДВ), проданої (у тому числі перепроданої) електропостачальником за двосторонніми договорами;

3) у рядку 005 «Усього, з них:» зазначається сума значень рядків 010, 020, 030, 040, 050, 055 та 060;

4) у рядку 010 «виробникам електричної енергії, у т.ч.:» зазначається інформація щодо продажу (у тому числі перепродажу) електричної енергії за двосторонніми договорами виробникам, у тому числі виробникам, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до електропостачальника (рядок 015);

5) у рядку 020 «електропостачальникам, у т.ч.:» зазначається інформація щодо продажу (у тому числі перепродажу) електричної енергії за двосторонніми договорами електропостачальникам, у тому числі електропостачальникам, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до електропостачальника (рядок 025);

6) у рядку 030 «трейдерам, у т.ч.:» зазначається інформація щодо продажу (у тому числі перепродажу) електричної енергії за двосторонніми договорами трейдерам, у тому числі трейдерам, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до електропостачальника (рядок 035);

7) у рядку 040 «операторам систем розподілу, у т.ч.:» зазначається інформація щодо продажу (у тому числі перепродажу) електричної енергії за двосторонніми договорами операторам систем розподілу, у тому числі операторам систем розподілу, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до електропостачальника (рядок 045);

8) у рядку 050 «оператору системи передачі» зазначається інформація щодо продажу (у тому числі перепродажу) електричної енергії за двосторонніми договорами оператору системи передачі;

9) у рядку 055 «гарантованому покупцю» зазначається інформація щодо продажу (у тому числі перепродажу) електричної енергії за двосторонніми договорами гарантованому покупцю;

9) у рядку 060 «споживачам, у т.ч.:» зазначається сумарна інформація щодо продажу (у тому числі перепродажу) електричної енергії за двосторонніми договорами споживачам, у тому числі побутовим (рядок 065) та непобутовим споживачам (рядок 070), зокрема що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими до електропостачальника (рядок 075).

У розділі II «Інформація про контрагентів двостороннього договору з метою продажу (у т.ч. перепродажу)» відображається інформація щодо умов двосторонніх договорів з метою продажу (у т.ч. перепродажу) електричної енергії учасникам ринку, у тому числі учасникам, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими, за кожним контрагентом та договором:

1) у графі 1 «Контрагент входить з електропостачальником до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим (Так/Ні)» зазначається «Так», якщо контрагент входить до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання з електропостачальником (відповідно до норм Закону), або є афілійованим до електропостачальника (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

2) у графі 2 «Опис взаємозв`язку з контрагентом, що входить із електропостачальником до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим» наводиться короткий опис взаємозв’язку з контрагентом, що входить до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить електропостачальник, або є афілійованим до електропостачальника;

3) у графі 3 «Номер договору» зазначається інформація щодо номеру укладеного договору;

4) у графі 4 «Організатор аукціону» зазначається найменування організованого торговельного майданчика, на якому відбулося укладання двостороннього договору. У випадку прямого укладання договору (без посередників) у графі 4 зазначається «-»;

4) у графах 5 та 10 «Обсяг продажу електричної енергії» зазначається обсяг продажу електричної енергії відповідно до договору з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У даних графах наводяться дані щодо обсягів електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

5) у графах 6 та 11 «Ціна продажу електричної енергії (без ПДВ)» зазначається ціна продажу електричної енергії (без ПДВ) з точністю до двох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо ціни електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

6) у графах 7 та 12 «Вартість продажу (без ПДВ)» зазначається вартість продажу електричної енергії (без ПДВ) з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо вартості електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

7) у графах 8, 9, 13 та 14 «Строки постачання електричної енергії» зазначаються дати початку та завершення постачання у звітному місяці для торгових зон «ОЕС України» (графи 8 та 9) та «Острів Бурштинської ТЕС» (графи 13 та 14) відповідно. Якщо кінцева дата завершення постачання за договором наступає пізніше звітного місяця, то відповідна інформація щодо умов такого договору відображається в додатку в наступних звітних періодах;

8) у графі 15 «Примітки» зазначаються примітки до інформації щодо укладеного договору, зокрема щодо змін в умовах договору відповідно до укладеної додаткової угоди.

3.5. Додаток 3 «Закупівля та продаж електричної енергії на балансуючому ринку стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи» до форми звітності № 3 (далі - додаток 3) подається електропостачальником до НКРЕКП разом із формою звітності № 3 в електронному вигляді на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

Додаток 3 заповнюється виключно електропостачальниками, які є сторонами, відповідальними за баланс балансуючих груп.

У додатку 3 відображається інформація щодо обсягів та вартості закупівлі (рядки 005-010) та продажу (рядки 015-020) електричної енергії на балансуючому ринку стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи (для усієї балансуючої групи), протягом звітного періоду.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

Додаток

до форми звітності

№ 6-НКРЕКП-моніторинг-постачання

(місячна)

ІНФОРМАЦІЯ

щодо споживання електричної енергії споживачами, яким постачання електричної енергії здійснюється за цінами побутових споживачів

Додаток

до форми звітності

№ 8-НКРЕКП-моніторинг-постачання

(місячна)

ІНФОРМАЦІЯ

щодо заборгованості споживачів


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про ціни на роздрібному ринку електричної енергії

(Форма № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг- постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі - електропостачальники, ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії» (далі - форма звітності № 12), а також термін її подання до НКРЕКП.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 12 електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 12 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 12 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 12 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Форма звітності № 12 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 12 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 12 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 12 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 12 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 12 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Електропостачальник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 12 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення електропостачальник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 12

3.1. У розділі І «Інформація щодо фактичних цін на електричну енергію протягом І кварталу» відображається інформація щодо мінімальної, середньозваженої та максимальної цін на електричну енергію виключно за договорами про постачання електричної енергії споживачу за споживачами групи А (графа 1) та групи Б (графа 2):

1) у рядках 010-025 зазначаються дані щодо мінімальної кінцевої ціни електричної енергії за категоріями споживачів без урахування плати за послуги операторів систем (без ПДВ);

2) у рядках 035-050 зазначаються дані щодо середньозваженої (на обсяг постачання електричної енергії) кінцевої ціни електричної енергії за категоріями споживачів без урахування плати за послуги операторів систем (без ПДВ);

3) у рядках 060-075 зазначаються дані щодо максимальної кінцевої ціни електричної енергії за категоріями споживачів без урахування плати за послуги операторів систем (без ПДВ).

3.2. У розділі II «Інформація щодо кількості договорів, укладених зі споживачами» відображається інформація щодо кількості договорів електропостачальника, укладених зі споживачами, станом на кінець звітного періоду:

1) у графі 1 «Загальна кількість договорів, з них:» зазначається сумарна кількість договорів електропостачальника, укладених зі споживачами. Значення графи 1 дорівнює сумі значень граф 2-4;

2) у графі 2 «про постачання електричної енергії споживачу» зазначається кількість укладених договорів про постачання електричної енергії споживачу;

3) у графі 3 «про постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги» зазначається кількість укладених договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги;

4) у графі 4 «про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» зазначається кількість укладених договорів про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»;

5) у рядку 080 «Усього» зазначаються сумарні дані щодо кількості укладених договорів. Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 085 та 100;

6) у рядку 085 «побутових споживачів, у тому числі:» зазначаються дані щодо побутових споживачів, у тому числі щодо індивідуальних (рядок 090) та колективних (095) побутових споживачів. Значення рядка 085 дорівнює сумі значень рядків 090 та 095;

7) у рядку 100 «непобутових споживачів, у тому числі:» зазначаються дані щодо непобутових споживачів, у тому числі щодо малих непобутових споживачів (рядок 105), у тому числі бюджетних установ (рядок 110), інших споживачів з договірною потужністю вище 50 кВт (рядок 115), у тому числі бюджетних (рядок 120).

3.2. У розділі III «Інформація щодо кількості комерційних пропозицій» відображається інформація щодо кількості пропонованих електропостачальником комерційних пропозицій за договорами про постачання електричної енергії споживачу (графи 1-3) та про постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги (графи 4-6) станом на кінець звітного періоду:

1) у графах 1 та 4 «загальна кількість» зазначається сумарна кількість комерційних пропозицій, пропонованих електропостачальником;

2) у графах 2 та 5 «з них розміщені на вебсайті» зазначається кількість комерційних пропозицій, розміщених на вебсайті електропостачальника;

3) у графах 3 та 6 «з них обрані споживачами» зазначається кількість комерційних пропозицій, які були обрані споживачами електропостачальника;

4) у рядку 145 «Усього, з них для:» зазначаються сумарні дані щодо кількості пропонованих електропостачальником комерційних пропозицій. У випадку застосування однієї комерційної пропозиції для декількох категорій споживачів така комерційна пропозиція в цьому рядку відображається як одна комерційна пропозиція;

5) у рядку 150 «побутових споживачів, у тому числі:» зазначаються дані щодо побутових споживачів, у тому числі щодо індивідуальних (рядок 155) та колективних (160) побутових споживачів. У випадку застосування однієї комерційної пропозиції для декількох категорій споживачів така комерційна пропозиція в цьому рядку відображається як одна комерційна пропозиція;

6) у рядку 165 «непобутових споживачів, у тому числі:» зазначаються дані щодо непобутових споживачів, у тому числі щодо малих непобутових споживачів (рядок 170), у тому числі бюджетних установ (рядок 175), інших споживачів з договірною потужністю 50 кВт і вище (рядок 180), у тому числі бюджетних установ (рядок 185). У випадку застосування однієї комерційної пропозиції для декількох категорій споживачів така комерційна пропозиція в цьому рядку відображається як одна комерційна пропозиція.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про виконання спеціальних обов'язків у процесі функціонування ринку електричної енергії

(Форма № 13-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019 № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021  № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-моніторинг- постачання (місячна) «Звіт про виконання спеціальних обов’язків у процесі функціонування ринку електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі - електропостачальники, ліцензіати) та на яких покладено спеціальні обов'язки щодо забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про виконання спеціальних обов’язків у процесі функціонування ринку електричної енергії» (далі - форма звітності № 13) та додатка до неї, а також термін її подання до НКРЕКП.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469, Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 483;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 13 електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 13 надсилає електропостачальнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 13 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 13 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є місяць.

2.3. Форма звітності № 13 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 13 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації електропостачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 13 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 13 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані електропостачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми звітності № 13 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 13 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Електропостачальник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 13 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення електропостачальник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 13

3.1. У розділі І «Інформація щодо виконання спеціальних обов'язків у процесі функціонування ринку електричної енергії» відображається інформація щодо виконання постачальниками універсальних послуг відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 483, спеціальних обов'язків у частині закупівлі електричної енергії для забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів протягом звітного місяця (графа 1), коригування попередніх місяців звітного року (графа 2), з початку звітного року (графа 3) та коригування попереднього року (графа 4):

1) у рядку 005 «Обсяг електричної енергії, закуплений у ГП для постачання побутовим споживачам» зазначається обсяг купівлі електричної енергії у гарантованого покупця для постачання побутовим споживачам;

2) у рядку 010 «Загальна вартість закупленої електричної енергії у ГП, без ПДВ» зазначається вартість закупленої електричної енергії у гарантованого покупця для постачання побутовим споживачам, без ПДВ;

3) у рядку 015 «Середня ціна купівлі (без ПДВ)» зазначається ціна закупленої електричної енергії у гарантованого покупця для постачання побутовим споживачам, без ПДВ;

4) у рядку 020 «Обсяг електричної енергії, закуплений у приватних домогосподарств (розшифрувати в додатку)» зазначається обсяг закупленої електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, за «зеленим» тарифом;

5) у рядку 025 «Загальна вартість закупленої електричної енергії у приватних домогосподарств, без ПДВ» зазначається вартість закупленої електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, за «зеленим» тарифом (без ПДВ);

6) у рядку 030 «Загальна сума нарахованої компенсації на виконання спеціальних обов’язків, у тому числі:» зазначається загальна сума нарахованої компенсації електропостачальнику за виконання спеціальних обов’язків;

7) у рядку 035 «на оплату ГП» зазначається сума нарахованої компенсації за надання послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відповідно до підписаного з гарантованим покупцем акта приймання-передачі послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів;

8) у рядку 040 «на оплату ОСП» зазначається сума нарахованої компенсації оператору системи передачі за надання послуги зі збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;

9) у рядку 045 «Загальна сума отриманої компенсації, у тому числі:» зазначається загальна сума отриманої компенсації електропостачальником за виконання спеціальних обов’язків;

10) у рядках 050-052 зазначається сума отриманої від гарантованого покупця компенсації за надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відповідно до акта приймання-передачі послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів станом на 20-те число звітного місяця, усього (рядок 050), за звітний рік (рядок 051) та за попередні роки (рядок 052);

11) у рядках 055-060 зазначається сума отриманої від оператора системи передачі компенсації за надання послуги зі збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії станом на 20-те число звітного місяця, усього (рядок 055), за звітний рік (рядок 060) та за попередні роки (рядок 065).

3.2. Додаток «Інформація щодо закупленої електричної енергії у приватних домогосподарств за «зеленим» тарифом» до форми звітності № 13 (далі - додаток) подається електропостачальником до НКРЕКП разом із формою звітності № 13 поштою на паперових носіях та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua.

У додатку наводиться перелік приватних домогосподарств, у яких електропостачальник закуповував електричну енергію за «зеленим» тарифом (графа Б), із зазначенням обсягу закупівлі електричної енергії (графа 1), розміру встановленого «зеленого» тарифу (графа 2).

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про фактичні обсяги виробництва та споживання електричної енергії

(Форма № 4-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про фактичні обсяги виробництва та споживання електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - ОСП).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про фактичні обсяги виробництва та споживання електричної енергії» (далі - форма звітності № 4), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єкта господарської діяльності з передачі електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 4 ОСП подає до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 4 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 4 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 4 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Форма звітності № 4 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 4 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 4 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 4 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 4 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 4 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСП не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ОСП надає форму звітності № 4 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСП зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

Форма № 4 обов’язково коригується у разі проведення врегулювання адміністратором розрахунків у строк не пізніше 5 робочих днів після виставлення рахунків з врегулювання.

3. Порядок заповнення форми звітності № 4

3.1. У розділі I «Інформація про фактичний обсяг виробництва електричної енергії в торговій зоні ОЕС України» відображається інформація з точністю до двох знаків після коми щодо загального обсягу виробленої електричної енергії (графи 1, 7 та 13), загального обсягу відпущеної електричної енергії (сальдовані протягом розрахункового періоду значення) (графи 2, 8 та 14) у мережі системи передачі (графи 3, 9 та 15), системи розподілу (графи 4, 10 та 16), у мережі малих систем розподілу (графи 5, 11 та 17), безпосередньо споживачам, у тому числі споживачам, з’єднаним по прямій лінії (графи 6, 12 та 18), за кожен місяць звітного кварталу (графи 1-6; 7-12; 13-18) в торговій зоні «ОЕС України»:

1) у рядку 005 «Загалом (розшифрувати в додатку), у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо обсягів виробництва електричної енергії у звітному періоді та в залежності від типу електростанції (рядки 010-035, 070), виду відновлюваного джерела енергії (рядки 040-065). Значення рядка 005 дорівнює сумі рядків 010-035 та 070.

Дані щодо відпущеної електричної енергії від виробників з відновлюваних джерел енергії зазначаються як сальдовані значення протягом періоду в одну годину.

3.2. У розділі IІ «Інформація про фактичний обсяг виробництва електричної енергії в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» відображається інформація з точністю до двох знаків після коми щодо загального обсягу виробленої електричної енергії (графи 1, 7 та 13), загального обсягу відпущеної електричної енергії (сальдовані протягом розрахункового періоду значення) (графи 2, 8 та 14) у мережі системи передачі (графи 3, 9, 15), системи розподілу (графи 4, 10 та 16), у мережі малих систем розподілу (графи 5, 11 та 17), безпосередньо споживачам, у тому числі споживачам, з’єднаним по прямій лінії (графи 6, 12 та 18), за кожен місяць звітного кварталу (графи 1-6; 7-12; 13-18) в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС»:

1) у рядку 075 «Загалом (розшифрувати в додатку), у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо обсягів виробництва електричної енергії у звітному періоді та в залежності від типу електростанції (рядки 080-105, 140), виду відновлюваного джерела енергії (рядки 110-135). Значення рядка 075 дорівнює сумі рядків 080-105 та 140.

Дані щодо відпущеної електричної енергії від виробників з відновлюваних джерел енергії зазначаються як сальдовані значення протягом періоду в одну годину.

3.3. У розділі III «Інформація про фактичний обсяг споживання електричної енергії» відображається інформація з точністю до двох знаків після коми щодо загального обсягу спожитої електричної енергії за кожен місяць звітного кварталу (графи 1-3; 5-7; 9-11) та усього з початку року (графи 4, 8 та 12) у торговій зоні «ОЕС України» (графи 1-4), у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» (графи 5-8) та загалом (графи 9-12).

3.4. Додаток «Обсяг відпуску електричної енергії виробниками в розрізі торгових зон» до форми звітності № 4 (далі - додаток) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 4 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку відображається інформація щодо обсягів відпуску електричної енергії виробниками (сальдовані протягом розрахункового періоду значення) у розрізі торгових зон (графа 1), типу генерації (графа 2), місяців звітного кварталу (графи 3-5) та усього з початку року (графа 6).

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про фактичні обсяги передачі електричної енергії

(Форма № 5-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про фактичні обсяги передачі електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - ОСП).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про фактичні обсяги передачі електричної енергії» (далі - форма звітності № 5), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єкта господарської діяльності з передачі електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 5 ОСП подає до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 5 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 5 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 5 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Форма звітності № 5 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 5 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 5 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 5 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 5 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 5 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСП не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ОСП надає форму звітності № 5 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСП зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

Форма № 5 обов’язково коригується у разі проведення врегулювання адміністратором розрахунків у строк не пізніше 5 робочих днів після виставлення рахунків з врегулювання.

3. Порядок заповнення форми звітності № 5

3.1. У розділі І «Інформація про обсяги передачі електричної енергії» зазначаються дані щодо величин прийому/віддачі, обсягів витрат, передачі електричної енергії за кожен місяць звітного кварталу (графи 1-3, 5-7, 9-11) та всього з початку року (графи 4, 8 та 12) в розрізі торгових зон «ОЕС України» (графи 1-4), «Острів Бурштинської ТЕС» (графи 5-8) та загалом (графи 9-12) з точністю до двох знаків після коми:

1) у рядку 005 «Загальний обсяг прийому (надходження) електричної енергії в мережі ОСП (IN)*, у т.ч.:» вказуються дані щодо несальдованих значень обсягів прийому (надходження) електричної енергії в мережі ОСП та за мережами, з яких надходить електрична енергія (рядки 010 - 045). Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 010, 030-045;

2) у рядку 010 «з мереж суміжних ОСП:» вказуються дані щодо несальдованих значень обсягів прийому (надходження) електричної енергії з мереж суміжних ОСП, у тому числі імпортованої електричної енергії (рядок 015), обсягів електричної енергії, отриманих від суміжних ОСП для аварійної допомоги, за даними відповідних договорів із суміжними ОСП (рядок 020) та обсягів незапланованих відхилень (технологічних перетоків) за даними комерційного обліку (рядок 025). Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 015-025. У цьому рядку значення вказуються за київським часом;

3) у рядку 050 «Загальний обсяг віддачі електричної енергії з мереж ОСП (OUT)*, у т.ч.:» вказуються дані щодо несальдованих значень обсягів віддачі електричної енергії з мереж ОСП та за мережами, в які віддається електрична енергія (рядки 055-090). Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 055, 075-090;

4) у рядку 055 «у мережі суміжних ОСП:» вказуються дані щодо несальдованих значень обсягів віддачі електричної енергії в мережі суміжних ОСП, у тому числі експортованої електричної енергії (рядок 060), обсягів електричної енергії, наданих від суміжних ОСП для аварійної допомоги, за даними відповідних договорів із суміжними ОСП (рядок 065) та обсягів незапланованих відхилень (технологічних перетоків) за даними комерційного обліку (рядок 070). Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 060-070. У цьому рядку значення вказуються за київським часом;

5) у рядку 095 «Технологічні витрати електричної енергії в системі передачі, у т.ч.:» зазначаються обсяги технологічних витрат електричної енергії в системі передачі та втрати у ПЛ 220 кВ Добротвірська ТЕС - Замостя (рядок 100);

6) у рядку 105 «Загальний обсяг переданої електричної енергії (відпуск із мереж ОСП)**, у т.ч.:» зазначається сумарний обсяг переданої/відпущеної електричної енергії (сальдовані протягом розрахункового періоду значення, без урахування транзиту) виробникам електричної енергії, що приєднані до мережі системи передачі, для забезпечення власних потреб електричних станцій (рядок 110), споживачам, приєднаним до мережі ОСП (рядок 115), у мережі операторів систем розподілу (рядок 120) та операторів малих систем розподілу (рядок 125). Значення рядка 105 дорівнює сумі значень рядків 110-125.

3.2. Додаток «Інформація про обсяги передачі електричної енергії операторам систем розподілу» до форми звітності № 5 (далі - додаток) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 5 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку відображається інформація щодо обсягів передачі електричної енергії операторам систем розподілу (сальдовані протягом розрахункового періоду значення) у розрізі місяців звітного кварталу (графи 1, 2 та 3) та усього з початку року (графа 4). У графі Б «Найменування ОСР» в алфавітному порядку зазначається перелік операторів систем розподілу.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринках електричної енергії

(Форма № 6-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринках електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - ОСП).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринках електричної енергії» (далі - форма звітності № 6), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єкта господарської діяльності з передачі електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 6 ОСП подає щороку не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 6 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 6 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 6 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. Форма звітності № 6 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 6 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 6 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 6 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 6 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 6 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСП не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ОСП надає форму звітності № 6 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСП зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 6

3.1. У розділі I «Інформація щодо обсягів купівлі-продажу на ринку електричної енергії в торговій зоні «ОЕС України» відображається інформація щодо обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» (графи 1, 2, 9 та 10), внутрішньодобовому ринку (графи 3, 4, 11 та 12), ринку двосторонніх договорів (графи 5, 6, 13, 14), балансуючому ринку (графи 7, 8, 15 та 16) протягом звітного періоду (графи 1-8) та з початку року (графи 9-16) в торговій зоні «ОЕС України» з точністю до двох знаків після коми:

1) у графах 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 та 15 «загальний обсяг проданої електричної енергії» зазначаються дані щодо обсягів продажу на ринках електричної енергії;

2) у графах 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 та 16 «загальний обсяг купленої електричної енергії (фізичний відбір)» зазначаються дані щодо обсягів купівлі на ринках електричної енергії;

3) у рядку 005 «Загалом, з них:» зазначаються сумарні обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 010-035;

4) у рядку 010 «Виробники електричної енергії» зазначаються сумарні обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії виробниками електричної енергії;

5) у рядку 015 «Електропостачальники» зазначаються обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії електропостачальниками;

6) у рядку 020 «Трейдери» зазначаються обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії трейдерами;

7) у рядку 025 «Гарантований покупець» зазначаються обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії гарантованим покупцем;

8) у рядку 030 «Споживачі» зазначаються обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії споживачами;

9) у рядку 035 «Оператори мереж, у тому числі:» зазначаються сумарні обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії ОСП (рядок 040), операторами систем розподілу (045), операторами малих систем розподілу (рядок 050). Значення рядка 035 дорівнює сумі рядків 040-050.

3.2. У розділі II «Інформація щодо обсягів купівлі-продажу на ринку електричної енергії в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» відображається інформація щодо обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» (графи 1, 2, 9 та 10), внутрішньодобовому ринку (графи 3, 4, 11 та 12), ринку двосторонніх договорів (графи 5, 6, 13 та 14), балансуючому ринку (графи 7, 8, 15 та 16) протягом звітного періоду (графи 1-8) та з початку року (графи 9-16) в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» з точністю до двох знаків після коми:

1) у графах 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 та 15 «загальний обсяг проданої електричної енергії» зазначаються дані щодо обсягів продажу на ринках електричної енергії;

2) у графах 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 та 16 «загальний обсяг купленої електричної енергії (фізичний відбір)» зазначаються дані щодо обсягів купівлі на ринках електричної енергії;

3) у рядку 055 «Загалом, з них:» зазначаються сумарні обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 060 - 085;

4) у рядку 060 «Виробники електричної енергії» зазначаються сумарні обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії виробниками електричної енергії;

5) у рядку 065 «Електропостачальники» зазначаються обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії електропостачальниками;

6) у рядку 070 «Трейдери» зазначаються обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії трейдерами;

7) у рядку 075 «Гарантований покупець» зазначаються обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії гарантованим покупцем;

8) у рядку 080 «Споживачі» зазначаються обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії споживачами;

9) у рядку 085 «Оператори мереж, у тому числі:» зазначаються сумарні обсяги купівлі та продажу на ринках електричної енергії ОСП (рядок 090), операторами систем розподілу (095), операторами малих систем розподілу (рядок 100). Значення рядка 085 дорівнює сумі рядків 090-100.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про роботу балансуючого ринку

(Форма № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про роботу балансуючого ринку»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - ОСП).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про роботу балансуючого ринку» (далі - форма звітності № 7) та додатка до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єкта господарської діяльності з передачі електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 7 ОСП подає до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 7 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 7 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 7 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Форма звітності № 7 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 7 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 7 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 7 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 7 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 7 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСП не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ОСП надає форму звітності № 7 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСП зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

Форма № 7 обов’язково коригується у разі проведення врегулювання адміністратором розрахунків у строк не пізніше 5 робочих днів після виставлення рахунків з врегулювання.

3. Порядок заповнення форми звітності № 7

3.1. У розділі I «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії оператором системи передачі на балансуючому ринку в торговій зоні «ОЕС України» відображається інформація з точністю до двох знаків після коми щодо обсягу балансуючої електричної енергії (графи 1, 4, 7, 10, 13 та 16), вартості електричної енергії для балансування (графи 2, 5, 8, 11, 14 та 17), середньозваженої ціни, що склалася на ринку (графи 3, 6, 9, 12, 15 та 18), на завантаження (графи 1-3, 7-9, 13-15) та розвантаження (графи 4-6, 10-12, 16-18) за кожен місяць звітного кварталу (графи 1-6; 7-12; 13-18) в торговій зоні «ОЕС України»:

1) у рядку 005 «Загальний обсяг проданої електричної енергії, у т.ч. з метою» зазначаються сумарні дані щодо обсягів проданої електричної енергії у звітному періоді, з них для врегулювання балансування обсягів попиту/пропозиції (рядок 010), врегулювання системних обмежень (рядок 015), надання аварійної допомоги суміжним операторам систем передачі (рядок 020), з точністю до двох знаків після коми. Значення рядка 005 дорівнює сумі рядків 010-020;

2) у рядку 025 «Загальний обсяг закупленої електричної енергії, у т.ч. з метою» зазначаються сумарні дані щодо обсягів закупленої електричної енергії у звітному періоді, з них для врегулювання балансування обсягів попиту/пропозиції (рядок 030), врегулювання системних обмежень (рядок 035), надання аварійної допомоги суміжним операторам систем передачі (рядок 040), з точністю до двох знаків після коми. Значення рядка 025 дорівнює сумі рядків 030-040.

3.2. У розділі II «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії оператором системи передачі на балансуючому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» відображається інформація з точністю до двох знаків після коми щодо обсягу балансуючої електричної енергії (графи 1, 4, 7, 10, 13 та 16), вартості електричної енергії для балансування (графи 2, 5, 8, 11, 14 та 17), середньозваженої ціни, що склалася на ринку (графи 3, 6, 9, 12, 15 та 18), на завантаження (графи 1-3, 7-9, 13-15) та розвантаження (графи 4-6, 10-12, 16-18) за кожен місяць звітного кварталу (графи 1-6; 7-12; 13-18) в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС»:

1) у рядку 045 «Загальний обсяг проданої електричної енергії, у т.ч. з метою» зазначаються сумарні дані щодо обсягів проданої електричної енергії у звітному періоді, з них для врегулювання балансування обсягів попиту/пропозиції (рядок 050), врегулювання системних обмежень (рядок 055), надання аварійної допомоги суміжним операторам систем передачі (рядок 050), з точністю до двох знаків після коми. Значення рядка 005 дорівнює сумі рядків 050-060;

2) у рядку 065 «Загальний обсяг закупленої електричної енергії, у т.ч. з метою» зазначаються сумарні дані щодо обсягів закупленої електричної енергії у звітному періоді, з них для врегулювання балансування обсягів попиту/пропозиції (рядок 070), врегулювання системних обмежень (рядок 075), надання аварійної допомоги суміжним операторам систем передачі (рядок 080), з точністю до двох знаків після коми. Значення рядка 065 дорівнює сумі рядків 070-080.

3.3. У розділі ІIІ «Інформація щодо прийнятих пропозицій на балансуючому ринку з поміткою в торговій зоні «ОЕС України» відображається інформація щодо мінімальної (рядок 085) та максимальної (рядок 090) ціни пропозиції на балансуючу електричну енергію з поміткою (з метою врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого системними обмеженнями або обмеженнями на перетинах, які виникли після подання остаточних повідомлень імпорту/експорту) на завантаження (графи 1, 3 та 5) та розвантаження (графи 2, 4 та 6) за кожен місяць звітного кварталу (графи 1 та 2; 3 та 4; 5 та 6) з точністю до двох знаків після коми в торговій зоні «ОЕС України».

3.4. У розділі IV «Інформація щодо прийнятих пропозицій на балансуючому ринку з поміткою в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» відображається інформація щодо мінімальної (рядок 095) та максимальної (рядок 100) ціни пропозиції на балансуючу електричну енергію з поміткою (з метою врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого системними обмеженнями або обмеженнями на перетинах, які виникли після подання остаточних повідомлень імпорту/експорту) на завантаження (графи 1, 3 та 5) та розвантаження (графи 2, 4 та 6) за кожен місяць звітного кварталу (графи 1 та 2; 3 та 4; 5 та 6) з точністю до двох знаків після коми в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС».

3.5. У розділі V «Інформація щодо постачальників послуг з балансування в торговій зоні «ОЕС України» відображаються дані щодо кількості постачальників послуг з балансування (графи 1, 4, 7, 10, 13 та 16), обсягів (графи 2, 5, 8, 11, 14 та 17) та вартості (графи 3, 6, 9, 12, 15 та 18) балансуючої електричної енергії з точністю до двох знаків після коми на збільшення (графи 1-3, 7-9, 13-15) та зменшення (графи 4 - 6, 10-12, 16-18) навантаження за кожен місяць звітного кварталу (графи 1-6, 7-12, 13-18) в торговій зоні «ОЕС України»:

1) у рядку 105 «Усього, у т.ч. (розшифрувати в додатку 2):» зазначаються сумарні дані щодо учасників балансуючого ринку у звітному періоді. Значення рядка 105 дорівнює сумі рядків 110 та 150;

2) у рядку 110 «виробники електричної енергії, з них:» зазначаються сумарні дані щодо виробників, які є учасниками балансуючого ринку, та за типами генерації (рядки 115-145). Значення рядка 110 дорівнює сумі рядків 115-145;

3) у рядку 150 «споживачі електричної енергії» зазначаються сумарні дані щодо споживачів (диспетчеризоване навантаження), які є учасниками балансуючого ринку.

3.6. У розділі VI «Інформація щодо постачальників послуг з балансування в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» відображаються дані щодо кількості постачальників послуг з балансування (графи 1, 4, 7, 10, 13, 16), обсягів (графи 2, 5, 8, 11, 14, 17) та вартості (графи 3, 6, 9, 12, 15, 18) балансуючої електричної енергії з точністю до двох знаків після коми на збільшення (графи 1-3, 7-9, 13-15) та зменшення (графи 4-6, 10-12, 16-18) навантаження за кожен місяць звітного кварталу (графи 1-6, 7-12, 13-18) в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС»:

1) у рядку 155 «Усього, у т.ч. (розшифрувати в додатку 2):» зазначаються сумарні дані щодо учасників балансуючого ринку у звітному періоді. Значення рядка 155 дорівнює сумі рядків 160 та 200;

2) у рядку 160 «виробники електричної енергії, з них:» зазначаються сумарні дані щодо виробників, які є учасниками балансуючого ринку, та за типами генерації (рядки 165-195). Значення рядка 160 дорівнює сумі рядків 165-195;

3) у рядку 200 «споживачі електричної енергії» зазначаються сумарні дані щодо споживачів (диспетчеризоване навантаження), які є учасниками балансуючого ринку.

3.7. У розділі VII «Інформація щодо купівлі-продажу небалансів у торговій зоні «ОЕС України» відображаються дані щодо обсягів (графи 1, 3, 5, 7, 9, 11) та вартості (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12) продажу (графи 3-4, 7-8, 11-12) та купівлі (графи 1-2, 5-6, 9-10) небалансів сторонами, відповідальними за баланс, з точністю до двох знаків після коми за кожен місяць звітного кварталу (графи 1-4, 5-8, 9-12) в торговій зоні «ОЕС України»:

1) у рядку 205 «Усього, у т.ч. (розшифрувати в додатку 3):» зазначаються сумарні дані щодо купівлі-продажу небалансів у звітному періоді в розрізі учасників ринку (рядки 210 - 240). Значення рядка 205 дорівнює сумі рядків 210 - 240.

3.8. У розділі VIII «Інформація щодо купівлі-продажу небалансів у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» відображаються дані щодо обсягів (графи 1, 3, 5, 7, 9, 11) та вартості (графи 2, 4, 6, 8, 10 та 12) продажу (графи 3-4, 7-8, 11-12) та купівлі (графи 1-2, 5-6, 9-10) небалансів сторонами, відповідальними за баланс, з точністю до двох знаків після коми за кожен місяць звітного кварталу (графи 1-4, 5-8, 9-12) в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС»:

1) у рядку 245 «Усього, у т.ч. (розшифрувати в додатку 3):» зазначаються сумарні дані щодо купівлі-продажу небалансів у звітному періоді в розрізі учасників ринку (рядки 250-280). Значення рядка 245 дорівнює сумі рядків 250-280.

3.9. Додаток 1 «Інформація щодо постачальників послуг з балансування, для пропозицій на балансуючу електричну енергію яких здійснено акцепт з поміткою» до форми звітності № 7 (далі - додаток 1) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 7 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 1 відображається інформація щодо обсягів (графи 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 та 15) та ціни (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 та 16) пропозиції на балансуючу електричну енергію з поміткою (з метою врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого системними обмеженнями або обмеженнями на перетинах, які виникли після подання остаточних повідомлень імпорту/експорту) загалом (графи 1 та 2, 9 та 10), у тому числі в години базового (графи 3 та 4, 11 та 12), напівпікового (графи 5 та 6, 13 та 14), пікового (графи 7 та 8, 15 та 16) навантаження, на завантаження (графи 1-8) та розвантаження (графи 9-16) з точністю до двох знаків після коми в розрізі постачальників послуг з балансування.

3.10. Додаток 2 «Інформація щодо результатів балансуючого ринку» до форми звітності № 7 (далі - додаток 2) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 7 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 2 відображається інформація щодо обсягів (графи 1-3, 7-9) та вартості (графи 4-6, 10-12) проданої (графи 1-6) та купленої (графи 7-12) балансуючої енергії постачальником послуг з балансування за кожен місяць звітного кварталу з точністю до двох знаків після коми в розрізі постачальників послуг з балансування.

3.11. Додаток 3 «Інформація щодо купівлі-продажу небалансів» до форми звітності № 7 (далі - додаток 3) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 7 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 3 відображається інформація щодо обсягів (графи 1-3, 7-9) та вартості (графи 4-6, 10-12) продажу (графи 1-6) та купівлі (графи 7-12) небалансів сторонами, відповідальними за баланс, за кожен місяць звітного кварталу з точністю до двох знаків після коми в розрізі сторін, відповідальних за баланс.

3.12. Додаток 4 «Інформація щодо балансуючих груп» до форми звітності № 7 (далі - додаток 4) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 7 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 4 відображається інформація щодо учасників балансуючих груп та сторін, відповідальних за баланс балансуючих груп, станом на кінець звітного періоду.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про роботу ринку допоміжних послуг

(Форма № 8-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 8-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про роботу ринку допоміжних послуг»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - ОСП).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 8-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про роботу ринку допоміжних послуг» (далі - форма звітності № 8) та додатків до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єкта господарської діяльності з передачі електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 8 ОСП подає до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 8 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 8 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 8 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Форма звітності № 8 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох варіантах:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 8 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 8 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 8 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 8 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 8 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСП не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ОСП надає форму звітності № 8 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСП зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 8

3.1. У розділі I «Інформація щодо придбаних допоміжних послуг оператором системи передачі в області регулювання ОЕС України» відображається інформація з точністю до двох знаків після коми щодо необхідного обсягу допоміжних послуг (графа 1), обсягу придбаних допоміжних послуг (графи 2 та 8), з них фактично наданих (активованих) (графи 3 та 9), середньозваженої ціни послуги без ПДВ (графи 4 та 10), вартості придбаних (фактично оплачених) послуг, без ПДВ (графи 5 та 11), обсягу невиконання надавачами послуг своїх зобов’язань (графи 6 та 12), нарахованих санкцій за невиконання або неякісне виконання надавачами послуг своїх зобов’язань (графи 7 та 13) за виробниками (графи 2-7) та споживачами (графи 8-13) електричної енергії:

1) у графі 14 «Загалом обсяг придбаних послуг» зазначаються сумарні дані щодо обсягів придбаних допоміжних послуг. Значення графи 14 дорівнює сумі граф 2 та 8;

2) у графі 15 «Загалом вартість придбаних послуг, тис. грн без ПДВ» зазначаються сумарні дані щодо вартості придбаних допоміжних послуг. Значення графи 15 дорівнює сумі граф 5 та 11;

3) у рядку 005 «Для регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення:» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України. Значення рядка 005 дорівнює сумі рядків 010, 015, 020, 035, 050;

4) у рядку 010 «резервів підтримки частоти (РПЧ)» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для резервів підтримки частоти (первинне регулювання, РПЧ);

5) у рядку 015 «автоматичних резервів відновлення частоти (симетричне аРВЧ)» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне симетричне вторинне регулювання, аРВЧс);

6) у рядку 020 «автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ)» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання, аРВЧ) на розвантаження (рядок 025) та завантаження (рядок 030). Значення рядка 020 дорівнює сумі рядків 025 та 030;

7) у рядку 035 «ручних резервів відновлення частоти (рРВЧ)» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для ручних резервів відновлення частоти (ручне вторинне регулювання, рРВЧ) на розвантаження (рядок 040) та завантаження (рядок 045). Значення рядка 035 дорівнює сумі рядків 040 та 045;

8) у рядку 050 «резервів заміщення (РЗ)» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для резервів заміщення (третинне регулювання, РЗ) на розвантаження (рядок 055) та завантаження (рядок 060). Значення рядка 050 дорівнює сумі рядків 055 та 060;

9) у рядку 065 «Для підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України, а саме:» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України, а саме послуги з регулювання напруги та реактивної потужності (рядок 070) та послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій (рядок 075). Значення рядка 065 дорівнює сумі рядків 070 та 075.

3.2. У розділі II «Інформація щодо придбаних допоміжних послуг оператором системи передачі в області регулювання «острів Бурштинської ТЕС» відображається інформація з точністю до двох знаків після коми щодо необхідного обсягу допоміжних послуг (графа 1), обсягу придбаних допоміжних послуг за звітний період (графи 2 та 8), з них фактично наданих (активованих) (графи 3 та 9), середньозваженої ціни послуги, без ПДВ (графи 4 та 10), вартості придбаних (фактично оплачених) послуг, без ПДВ (графи 5 та 11), обсягу невиконання надавачами послуг своїх зобов’язань (графи 6 та 12), нарахованих санкцій за невиконання або неякісне виконання надавачами послуг своїх зобов’язань (графи 7 та 13) за виробниками (графи 2-7) та споживачами (графи 8-13) електричної енергії:

1) у графі 14 «Загалом обсяг придбаних послуг» зазначаються сумарні дані щодо обсягів придбаних допоміжних послуг. Значення графи 14 дорівнює сумі граф 2 та 8;

2) у графі 15 «Загалом вартість придбаних послуг, тис. грн без ПДВ» зазначаються сумарні дані щодо вартості придбаних допоміжних послуг. Значення графи 15 дорівнює сумі граф 5 та 11;

3) у рядку 080 «Для регулювання частоти та активної потужності в «острові Бурштинської ТЕС», а саме забезпечення:» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для регулювання частоти та активної потужності в «острові Бурштинської ТЕС». Значення рядка 080 дорівнює сумі рядків 085, 090, 095, 110, 125;

4) у рядку 085 «резервів підтримки частоти (РПЧ)» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для резервів підтримки частоти (первинне регулювання, РПЧ);

5) у рядку 090 «автоматичних резервів відновлення частоти (симетричне аРВЧ)» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне симетричне вторинне регулювання, аРВЧс);

6) у рядку 095 «автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ)» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання, аРВЧ) на розвантаження (рядок 100) та завантаження (рядок 105). Значення рядка 095 дорівнює сумі рядків 100 та 105;

7) у рядку 110 «ручних резервів відновлення частоти (рРВЧ)» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для ручних резервів відновлення частоти (ручне вторинне регулювання, рРВЧ) на розвантаження (рядок 115) та завантаження (рядок 120). Значення рядка 110 дорівнює сумі рядків 115 та 120;

8) у рядку 125 «резервів заміщення (РЗ)» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для резервів заміщення (третинне регулювання, РЗ) на розвантаження (рядок 130) та завантаження (рядок 135). Значення рядка 125 дорівнює сумі рядків 130 та 135;

9) у рядку 140 «Для підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в «острові Бурштинської ТЕС», а саме:» зазначаються сумарні дані щодо придбаних допоміжних послуг для підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в «острові Бурштинської ТЕС», а саме послуги з регулювання напруги та реактивної потужності (рядок 145) та послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій (рядок 150). Значення рядка 140 дорівнює сумі рядків 145 та 150.

3.3. У розділі III «Інформація щодо учасників ринку допоміжних послуг» відображаються дані щодо кількості постачальників допоміжних послуг (графа 1), загальної кількості одиниць надання допоміжних послуг (графа 2), сумарної встановленої потужності одиниць надання допоміжних послуг (графа 3):

1) у рядку 155 «Усього, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо учасників ринку допоміжних послуг у звітному періоді. Значення рядка 155 дорівнює сумі рядків 160 та 200;

2) у рядку 160 «виробники електричної енергії, з них:» зазначаються сумарні дані щодо виробників, які є учасниками ринку допоміжних послуг, та за типами генерації (рядки 165-195). Значення рядка 160 дорівнює сумі рядків 165-195;

3) у рядку 200 «споживачі електричної енергії, з них:» зазначаються сумарні дані щодо споживачів, які є учасниками ринку допоміжних послуг, та за окремими споживачами (рядки 205 і більше).

3.4. У розділі IV «Інформація щодо ненадання допоміжних послуг» зазначається інформація щодо ненадання допоміжних послуг, яка була придбана ОСП на ринку допоміжних послуг, постачальниками допоміжних послуг у розрізі учасників ринку:

1) у графі 1 «Придбана потужність» зазначається сумарна потужність, придбана відповідним постачальником допоміжних послуг, з точністю до двох знаків після коми;

2) у графах 2-4 «Обсяг послуги, що не була надана» зазначаються сумарні дані щодо виведеної з роботи потужності, придбаної відповідним постачальником допоміжних послуг;

3) у графі 5 «Кількість випадків протягом кварталу (розшифрувати в додатку 2)» зазначається кількість випадків виведення потужності, яка була придбана ОСП на ринку допоміжних послуг, відповідним постачальником допоміжних послуг усього та за видами допоміжних послуг (графи 6-15). Значення цієї графи дорівнює сумі значень граф 6-15.

3.5. Додаток 1 «Інформація щодо обсягів надання допоміжних послуг» до форми звітності № 8 (далі - додаток 1) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 8 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 1 відображається інформація щодо обсягів надання допоміжних послуг за видами допоміжних послуг (графи 1-10) у розрізі надавачів допоміжних послуг.

3.6. Додаток 2 «Інформація щодо випадків ненадання допоміжних послуг» до форми звітності № 8 (далі - додаток 2) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 8 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 2 відображається інформація щодо кожного випадку ненадання допоміжних послуг, у тому числі дати (графа 1) та години (графа 2) ненадання допоміжної послуги, виду допоміжної послуги (графа 3), обсягу (графа 4) та причини (графа 5) ненадання послуги послуг.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів

(Форма № 9-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - ОСП).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів» (далі - форма звітності № 9), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єкта господарської діяльності з передачі електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 9 ОСП подає до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 9 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 9 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 9 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є місяць.

2.3. Форма звітності № 9 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох варіантах:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 9 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 9 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 9 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 9 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 9 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСП не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ОСП надає форму звітності № 9 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСП зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 9

3.1. У розділі І «Інформація щодо обсягів купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в торговій зоні «ОЕС України»» зазначається загалом (графи 4, 8, 12) та в години базового (графи 1, 5, 9), напівпікового (графи 2, 6, 10) та пікового (графи 3, 7, 11) навантаження за кожен місяць звітного кварталу (графи 1-4; 5-8; 9-12) в торговій зоні «ОЕС України» з точністю до двох знаків після коми:

1) у рядку 005 «Загальний обсяг продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на внутрішньому ринку, з них:» зазначаються сумарні дані щодо обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на внутрішньому ринку, з них за типами учасників ринку (рядки 010-030). Значення рядка 005 дорівнює сумі рядків 010-030;

2) у рядку 035 «Загальний обсяг купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами на внутрішньому ринку, з них:» зазначаються сумарні дані щодо обсягу купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами на внутрішньому ринку, з них за типами учасників ринку (рядки 040-070). Значення рядка 035 дорівнює сумі рядків 040-070.

3.2. У розділі II «Інформація щодо обсягів купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС»» зазначається загалом (графи 4, 8, 12) та в години базового (графи 1, 5, 9), напівпікового (графи 2, 6, 10) та пікового (графи 3, 7, 11) навантаження за кожен місяць звітного кварталу (графи 1-4; 5-8; 9-12) в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» з точністю до двох знаків після коми:

1) у рядку 075 «Загальний обсяг продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на внутрішньому ринку, з них:» зазначаються сумарні дані щодо обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на внутрішньому ринку, з них за типами учасників ринку (рядки 080-100). Значення рядка 075 дорівнює сумі рядків 080-100;

2) у рядку 105 «Загальний обсяг купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами на внутрішньому ринку, з них:» зазначаються сумарні дані щодо обсягу купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами на внутрішньому ринку, з них за типами учасників ринку (рядки 110-140). Значення рядка 105 дорівнює сумі рядків 110-140.

3.3. Додаток 1 «Інформація про обсяги купівлі-продажу за двосторонніми договорами в торговій зоні «ОЕС України»» до форми звітності № 9 (далі - додаток 1) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 9 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 1 відображається інформація щодо обсягів купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в торговій зоні «ОЕС України» у звітному періоді в розрізі учасників ринку.

3.4. Додаток 2 «Інформація про обсяги купівлі-продажу за двосторонніми договорами в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС»» до форми звітності № 9 (далі - додаток 2) подається ОСП до НКРЕКП разом із формою звітності № 9 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 2 відображається інформація щодо обсягів купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» у звітному періоді в розрізі учасників ринку.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

щодо експортно-імпортних операцій за міждержавними перетинами

(Форма № 12-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт щодо експортно-імпортних операцій за міждержавними перетинами»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - ОСП).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт щодо експортно-імпортних операцій за міждержавними перетинами» (далі - форма звітності № 12), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єкта господарської діяльності з передачі електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 12 ОСП подає щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 12 надсилає ОСП повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 12 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 12 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Форма звітності № 12 надсилається ОСП до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 12 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ОСП визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 12 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 12 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 12 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 12 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. ОСП не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ОСП надає форму звітності № 12 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення ОСП зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 12

3.1. У розділі І «Обсяги експортованої електричної енергії» відображається інформація щодо обсягів експорту електричної енергії в розрізі учасників ринку, міждержавних перетинів та торгових зон за кожен місяць звітного періоду (графи 1-3) та усього з початку року (графа 4) за київським часом.

3.2. У розділі II «Обсяги імпортованої електричної енергії» відображається інформація щодо обсягів імпорту електричної енергії в розрізі учасників ринку, міждержавних перетинів та торгових зон за кожен місяць звітного періоду (графи 1-3) та усього з початку року (графа 4) за київським часом.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про загальну характеристику виробника електричної енергії

(Форма № 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (річна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та виробляють електричну енергію на теплоелектроцентралях (далі - ТЕЦ), теплових електростанціях (далі - ТЕС) та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії (далі - виробники).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» (далі - форма звітності № 1 Т) та додатка до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 1 Т виробники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 1 Т надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 1 Т (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 1 Т вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Форма звітності № 1 Т надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 1 Т містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 1 Т (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 1 Т у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 1 Т.

2.4. Усі дані форми звітності № 1 Т мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Виробник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді виробник надає форму звітності № 1 Т за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» (нуль) у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення виробник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт в електронному вигляді, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 1 Т

3.1. У розділі I «Характеристика виробника електричної енергії» відображається загальна інформація щодо генеруючих одиниць виробника електричної енергії:

1) у графі А «№ з/п» вказується номер об’єкта електроенергетики;

2) у графі Б «Назва об’єкта електроенергетики» вказуються назви об’єктів електроенергетики (назва електростанції), які зазначені в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

3) у графі В «Номер блока» зазначається номер енергоблока, призначеного для виробництва електричної енергії, що входить до складу одиниці виробництва;

4) у графі Г «область» вказується область, в якій фактично розташований об’єкт електроенергетики;

5) у графі Д «населений пункт» вказується населений пункт, в якому фактично розташований об’єкт електроенергетики;

6) у графах Е та Є «Координати місцезнаходження місця розташування об'єкта електроенергетики» вказуються координати блоків у форматі десяткових градусів (у графі Е «Широта» та у графі Є «Довгота») з точністю до шести знаків після коми (наприклад: широта - 48,000000, довгота - 37,000000);

1) у графах 1-4 відображається інформація щодо виду палива, на якому працюють блоки/станція. Може набувати значення: «основний», «резервний»;

7) у графі 5 «Встановлена потужність, МВт» вказуються дані щодо встановленої потужності блоків у МВт з точністю до трьох знаків після коми, яка зазначена в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

8) у графі 6 «Використання встановленої потужності, МВт» вказуються дані щодо використання встановленої потужності блоків. Використання встановленої потужності розраховується за формулою

де

О

-

річний обсяг виробництва (брутто) станції/блока, МВтгод;

Д

-

кількість днів у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики здійснював діяльність (365(366 днів)). У разі введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики у звітному році кількість днів визначається з дати введення в експлуатацію;

9) у графі 7 «Наявна генеруюча потужність, МВт» вказуються дані щодо максимального рівня потужності, який одиниця генерації здатна видавати до системи, скоригований з урахуванням умов навколишнього середовища або часткової непрацездатності, у МВт з точністю до трьох знаків після коми;

10) у графах 8 та 9 «Використано потужності з метою надання допоміжних послуг, МВт» вказуються дані щодо фактично наданих об’єктом електроенергетики допоміжних послуг на завантаження (графа 8) та розвантаження (графа 9) (незалежно від того, чи були надані допоміжні послуги в повному обсязі або з порушенням договірних зобов’язань щодо величини придбаної ОСП потужності), які розраховуються як середньозважені значення за кожним розрахунковим періодом (60 хв) звітного року, з точністю до трьох знаків після коми. У разі якщо неможливо зазначити дані щодо фактично наданих допоміжних послуг на завантаження та розвантаження за кожним блоком електростанції, інформація вказується в цілому по кожній електростанції й заповнюється у першому рядку відповідного блока даних щодо електростанції;

11) у графах 10-13 «Приєднання» зазначається рівень напруги, до якого приєднаний об’єкт електроенергетики залежно від типу електричних мереж;

12) у графах 14-20 «Обсяг інвестованих коштів, з них:» зазначаються сумарний запланований обсяг інвестицій в об’єкти електроенергетики (графа 14) та фактичний обсяг інвестицій з початку інвестування (у тому числі за попередні періоди) (графа 15), обсяг інвестованих коштів протягом звітного року (графа 16) та за джерелами інвестицій (графи 17-20) з точністю до двох знаків після коми (згідно з платіжним дорученням). Значення графи 20 дорівнює сумі значень граф 17, 18 та 20. У разі якщо неможливо зазначити дані щодо інвестицій за кожним блоком електростанції, інформація вказується в цілому по кожній електростанції й заповнюється в першому рядку відповідного блока даних щодо електростанції.

3.2. У розділі II «Інформація про роботу електрогенеруючого обладнання» зазначається інформація щодо роботи електрогенеруючого обладнання протягом звітного періоду в розрізі об’єктів електроенергетики:

1) у графі 1 «Кількість годин перебування в роботі» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики виробляв електричну енергію або надавав допоміжні послуги;

2) у графах 2 «Кількість годин перебування в резерві» та 3 «у тому числі на вимогу ОСП» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у резерві, у цілому (графа 2) та, у тому числі, на вимогу оператора системи передачі (графа 3);

3) у графі 4 «Кількість годин зупинки на вимогу ОСП» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики було зупинено примусово на вимогу оператора системи передачі;

4) у графі 5 «Кількість годин перебування у стані консервації» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані консервації;

5) у графі 6 «Кількість годин планового ремонту» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані планового ремонту;

6) у графі 7 «Кількість годин аварійного/непланового ремонту» зазначається кількість календарних днів у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані аварійного ремонту.

3.3. Додаток «Інформація про учасників у структурі власності компанії» до форми звітності № 1 А (далі - додаток) подається виробником до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 А в електронному вигляді на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку відображається інформація про учасників у структурі власності виробника:

1) у графі Б «ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи, що сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток» зазначається:

щодо фізичних осіб-громадян України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

щодо юридичних осіб України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - повне найменування українською мовою відповідно до установчих документів;

щодо юридичних осіб інших держав, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

2) у графі 1 «Тип особи» зазначається тип особи у вигляді літер:

«Д» - для держави (в особі відповідного державного органу);

«ПК» - для публічної компанії;

«ТГ» - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

«ФО» - для фізичної особи;

«ЮО» - для юридичної особи;

3) у графі 2 «Інформація про особу (громадянство, юридичне місцезнаходження)» зазначається:

щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), ідентифікаційний код;

щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс;

4) у графі 3 «Участь особи в компанії, %/пряма» зазначається відсоток прямої участі особи в ОСР. Пряма участь особи в компанії - володіння самостійно або спільно часткою статутного капіталу юридичної особи на праві власності;

5) у графі 4 «Участь особи в компанії, %/опосередкована*» зазначається відсоток опосередкованої участі особи в ОСР. Опосередкована участь особи в компанії - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю у статутному капіталі власника участі (юридичної особи) статутного капіталу компанії та/або набуває права голосу на загальних зборах учасників компанії за дорученням учасника (учасників);

6) у графі 5 «Участь особи в компанії, %/сукупна» зазначається сума значень граф 3 та 4;

7) у графі 6 «*Опис взаємозв'язку та частка участі, %» зазначаються взаємозв’язки особи з ОСР та частка участі:

якщо особа має тільки пряму участь у компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) компанії та частка такої участі;

якщо особа має опосередковану участь у компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у компанії, та частка такої участі щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в компанії.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про загальну характеристику виробника електричної енергії

(Форма № 1 А-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (АЕС) (річна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 1 А-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (АЕС) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та виробляють електричну енергію на атомних електростанціях (далі - АЕС) (далі - виробники).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 1 А-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (АЕС) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» (далі - форма звітності № 1 А) та додатка до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 1 А виробники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 1 А надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 1 А (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 1 А вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Форма звітності № 1 А надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 1 А містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 1 А (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 1 А у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 1 А.

2.4. Усі дані форми звітності № 1 А мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Виробник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді виробник надає форму звітності № 1 А за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» (нуль) у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення виробник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 1 А

3.1. У розділі I «Характеристика виробника електричної енергії» відображається загальна інформація щодо генеруючих одиниць виробника електричної енергії:

1) у графі А «№ з/п» вказується номер об’єкта електроенергетики;

2) у графі Б «Назва об’єкта електроенергетики» вказуються назви об’єктів електроенергетики (назва електростанції), які зазначені в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

3) у графі В «Номер блока» зазначається номер енергоблока, призначеного для виробництва електричної енергії, що входить до складу одиниці виробництва;

4) у графі Г «область» вказується область, в якій фактично розташований об’єкт електроенергетики;

5) у графі Д «населений пункт» вказується населений пункт, в якому фактично розташований об’єкт електроенергетики;

6) у графах Е та Є «Координати місцезнаходження місця розташування об’єкта електроенергетики» вказуються координати блоків у форматі десяткових градусів (у графі Е «Широта» та у графі Є «Довгота») з точністю до шести знаків після коми (наприклад: широта - 48,000000, довгота - 37,000000);

7) у графі 1 «Встановлена потужність, МВт» вказуються дані щодо встановленої потужності блоків у МВт з точністю до трьох знаків після коми, яка зазначена в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

8) у графі 2 «Використання встановленої потужності, МВт» вказуються дані щодо використання встановленої потужності блоків. Використання встановленої потужності розраховується за формулою

де

О

-

річний обсяг виробництва (брутто) станції/блока, МВтгод;

Д

-

кількість днів у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики здійснював діяльність (365 (366 днів)). У разі введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики у звітному році кількість днів визначається з дати введення в експлуатацію;

9) у графі 3 «Наявна генеруюча потужність, МВт» вказуються дані щодо максимального рівня потужності, який одиниця генерації здатна видавати до системи, скоригований з урахуванням умов навколишнього середовища або часткової непрацездатності, у МВт з точністю до трьох знаків після коми;

10) у графах 4 та 5 «Використано потужності з метою надання допоміжних послуг, МВт» вказуються дані щодо фактично наданих об’єктом електроенергетики допоміжних послуг на завантаження (графа 4) та розвантаження (графа 5) (незалежно від того, чи були надані допоміжні послуги в повному обсязі або з порушенням договірних зобов’язань щодо величини придбаної ОСП потужності), які розраховуються як середньозважені значення за кожним розрахунковим періодом (60 хв) звітного року, з точністю до трьох знаків після коми. У разі якщо неможливо зазначити дані щодо фактично наданих допоміжних послуг на завантаження та розвантаження за кожним блоком електростанції, інформація вказується в цілому по кожній електростанції й заповнюється у першому рядку відповідного блока даних щодо електростанції;

11) у графах 6 та 7 «Приєднання:» зазначається рівень напруги, до якого приєднаний об’єкт електроенергетики залежно від типу електричних мереж;

12) у графах 8-14 «Обсяг інвестованих коштів, з них:» зазначаються сумарний запланований обсяг інвестицій в об’єкти електроенергетики (графа 8) та фактичний обсяг інвестицій з початку інвестування (у тому числі за попередні періоди) (графа 9), обсяг інвестованих коштів протягом звітного року (графа 10) та за джерелами інвестицій (графи 11-14) з точністю до двох знаків після коми (згідно з платіжним дорученням). Значення графи 10 дорівнює сумі значень граф 11, 12 та 14. У разі якщо неможливо зазначити дані щодо інвестицій за кожним блоком електростанції, інформація вказується в цілому по кожній електростанції й заповнюється у першому рядку відповідного блока даних щодо електростанції.

3.2. У розділі II «Інформація про роботу електрогенеруючого обладнання» зазначається інформація щодо роботи електрогенеруючого обладнання протягом звітного періоду в розрізі об’єктів електроенергетики/блоків:

1) у графі 1 «Кількість годин перебування в роботі» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики виробляв електричну енергію або надавав допоміжні послуги;

2) у графах 2 «Кількість годин перебування в резерві» та 3 «у тому числі на вимогу ОСП» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у резерві, у цілому (графа 2) та, у тому числі, на вимогу оператора системи передачі (графа 3);

3) у графах 4 «Кількість годин зупинки на вимогу ОСП» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики було зупинено примусово на вимогу оператора системи передачі;

4) у графі 5 «Кількість годин перебування у стані консервації» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані консервації;

5) у графі 6 «Кількість годин планового ремонту» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані планового ремонту;

6) у графі 7 «Кількість годин аварійного/непланового ремонту» зазначається кількість календарних днів у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані аварійного ремонту.

3.3. Додаток «Інформація про учасників у структурі власності компанії» до форми звітності № 1 А (далі - додаток) подається виробником до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 А в електронному вигляді на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку відображається інформація про учасників у структурі власності виробника:

1) у графі Б «ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи, що сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток» зазначається:

щодо фізичних осіб-громадян України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

щодо юридичних осіб України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - повне найменування українською мовою відповідно до установчих документів;

щодо юридичних осіб інших держав, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

2) у графі 1 «Тип особи» зазначається тип особи у вигляді літер:

«Д» - для держави (в особі відповідного державного органу);

«ПК» - для публічної компанії;

«ТГ» - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

«ФО» - для фізичної особи;

«ЮО» - для юридичної особи;

3) у графі 2 «Інформація про особу (громадянство, юридичне місцезнаходження)» зазначається:

щодо фізичних осіб: громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), ідентифікаційний код;

щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс;

4) у графі 3 «Участь особи в компанії, %/пряма» зазначається відсоток прямої участі особи в ОСР. Пряма участь особи в компанії - володіння самостійно або спільно часткою статутного капіталу юридичної особи на праві власності;

5) у графі 4 «Участь особи в компанії, %/опосередкована*» зазначається відсоток опосередкованої участі особи в ОСР. Опосередкована участь особи в компанії - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю у статутному капіталі власника участі (юридичної особи) статутного капіталу компанії та/або набуває права голосу на загальних зборах учасників компанії за дорученням учасника (учасників);

6) у графі 5 «Участь особи в компанії, %/сукупна» зазначається сума значень граф 3 та 4;

7) у графі 6 «*Опис взаємозв'язку та частка участі, %» зазначаються взаємозв’язки особи з ОСР та частка участі:

якщо особа має тільки пряму участь у компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) компанії та частка такої участі;

якщо особа має опосередковану участь у компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у компанії, та частка такої участі щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в компанії.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про загальну характеристику виробника електричної енергії

(Форма № 1 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (річна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 1 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та виробляють електричну енергію на гідроелектростанціях (далі - ГЕС) та (або) гідроакумулюючих електростанціях (далі - ГАЕС) (далі - виробники).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 1 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» (далі - форма звітності № 1 Г) та додатка до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 1 Г виробники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 1 Г надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 1 Г (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 1 Г вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Форма звітності № 1 Г надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 1 Г містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 1 Г (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 1 Г у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 1 Г до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 1 Г мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Виробник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді виробник надає форму звітності № 1 Г за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» (нуль) у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення виробник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт в електронному вигляді, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 1 Г

3.1. У розділі I «Характеристика виробника електричної енергії» відображається загальна інформація щодо генеруючих одиниць виробника електричної енергії:

1) у графі А «№ з/п» вказується номер об’єкта електроенергетики;

2) у графі Б «Назва об’єкта електроенергетики» вказуються назви об’єктів електроенергетики (у тому числі черги будівництва, пускового комплексу), які зазначені в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії. Якщо декілька об’єктів електроенергетики поєднані між собою у площадку комерційного обліку (площадка вимірювання), то їх назви слід перераховувати в комірці через крапку з комою (;);

3) у графі В «Номер блока (гідроагрегату)» зазначається номер електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії (енергоблок), що входить до складу одиниці виробництва;

4) у графі Г «область» вказується область, в якій фактично розташований об’єкт електроенергетики;

5) у графі Д «населений пункт» вказується населений пункт, в якому фактично розташований об’єкт електроенергетики;

6) у графах Е та Є «Координати місцезнаходження місця розташування об'єкта електроенергетики» вказуються координати блоків у форматі десяткових градусів (у графі Е «Широта» та у графі Є «Довгота») з точністю до шести знаків після коми (наприклад: широта - 48,000000, довгота - 37,000000);

7) у графі 1 «Встановлена потужність, МВт» вказуються дані щодо встановленої потужності блоків у МВт з точністю до трьох знаків після коми, яка зазначена в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

8) у графі 2 «Використання встановленої потужності, МВт» вказуються дані щодо використання встановленої потужності блоків. Використання встановленої потужності розраховується за формулою

де

О

-

річний обсяг виробництва (брутто) станції/блока, МВт•год;

Д

-

кількість днів у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики здійснював діяльність (365 (366 днів)). У разі введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики у звітному році кількість днів визначається з дати введення в експлуатацію;

9) у графі 3 «Наявна генеруюча потужність, МВт» вказуються дані щодо максимального рівня потужності, який одиниця генерації здатна видавати до системи, скоригований з урахуванням умов навколишнього середовища або часткової непрацездатності, в МВт з точністю до трьох знаків після коми;

10) у графах 4 та 5 «Використано потужності з метою надання допоміжних послуг, МВт» вказуються дані щодо фактично наданих об’єктом електроенергетики допоміжних послуг на завантаження (графа 4) та розвантаження (графа 5) (незалежно від того, чи були надані допоміжні послуги в повному обсязі або з порушенням договірних зобов’язань щодо величини придбаної ОСП потужності), які розраховуються як середньозважені значення за кожним розрахунковим періодом (60 хв) звітного року, з точністю до трьох знаків після коми. У разі якщо неможливо зазначити дані щодо фактично наданих допоміжних послуг на завантаження та розвантаження за кожним блоком електростанції, інформація вказується в цілому по кожній електростанції й заповнюється в першому рядку відповідного блока даних щодо електростанції;

11) у графах 6-9 «Приєднання» зазначається рівень напруги, до якого приєднаний об’єкт електроенергетики залежно від типу електричних мереж;

12) у графах 10-16 «Обсяг інвестованих коштів, з них:» зазначаються сумарний запланований обсяг інвестицій в об’єкти електроенергетики (графа 10) та фактичний обсяг інвестицій в об’єкти електроенергетики з початку інвестування (у тому числі за попередні періоди) (графа 11), обсяг інвестованих коштів протягом звітного року (графа 12) та за джерелами інвестицій (графи 13-16) з точністю до двох знаків після коми (згідно з платіжним дорученням). Значення графи 12 дорівнює сумі значень граф 13, 14 та 16. У разі якщо неможливо зазначити дані щодо інвестицій за кожним блоком електростанції, інформація вказується в цілому по кожній електростанції й заповнюється в першому рядку відповідного блока даних щодо електростанції.

3.2. У розділі II «Інформація про роботу електрогенеруючого обладнання» зазначається інформація щодо роботи електрогенеруючого обладнання протягом звітного періоду в розрізі об’єктів електроенергетики:

1) у графі 1 «Кількість годин перебування в роботі» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики виробляв електричну енергію або надавав допоміжні послуги;

2) у графах 2 «Кількість годин перебування в резерві» та 3 «у тому числі на вимогу ОСП» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у резерві, у цілому (графа 2) та, у тому числі, на вимогу оператора системи передачі (графа 3);

3) у графі 4 «Кількість годин зупинки на вимогу ОСП» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики було зупинено примусово на вимогу оператора системи передачі;

4) у графі 5 «Кількість годин перебування у стані консервації» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані консервації;

5) у графі 6 «Кількість годин планового ремонту» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані планового ремонту;

6) у графі 7 «Кількість годин аварійного/непланового ремонту» зазначається кількість календарних днів у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані аварійного ремонту.

3.3. Додаток «Інформація про учасників у структурі власності компанії» до форми звітності № 1 Г (далі - додаток) подається виробником до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 Г в електронному вигляді на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку відображається інформація про учасників у структурі власності виробника:

1) у графі Б «ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи, що сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток» зазначається:

щодо фізичних осіб-громадян України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

щодо юридичних осіб України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - повне найменування українською мовою відповідно до установчих документів;

щодо юридичних осіб інших держав, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

2) у графі 1 «Тип особи» зазначається тип особи у вигляді літер:

«Д» - для держави (в особі відповідного державного органу);

«ПК» - для публічної компанії;

«ТГ» - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

«ФО» - для фізичної особи;

«ЮО» - для юридичної особи;

3) у графі 2 «Інформація про особу (громадянство, юридичне місцезнаходження)» зазначається:

щодо фізичних осіб: громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), ідентифікаційний код;

щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс;

4) у графі 3 «Участь особи в компанії, %/пряма» зазначається відсоток прямої участі особи в ОСР. Пряма участь особи в компанії - володіння самостійно або спільно часткою статутного капіталу юридичної особи на праві власності;

5) у графі 4 «Участь особи в компанії, %/опосередкована*» зазначається відсоток опосередкованої участі особи в ОСР. Опосередкована участь особи в компанії - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю у статутному капіталі власника участі (юридичної особи) статутного капіталу компанії та/або набуває права голосу на загальних зборах учасників компанії за дорученням учасника (учасників);

6) у графі 5 «Участь особи в компанії, %/сукупна» зазначається сума значень граф 3 та 4;

7) у графі 6 «*Опис взаємозв'язку та частка участі, %» зазначаються взаємозв’язки особи з ОСР та частка участі:

якщо особа має тільки пряму участь у компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) компанії та частка такої участі;

якщо особа має опосередковану участь у компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у компанії, та частка такої участі щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в компанії.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про загальну характеристику виробника електричної енергії

(Форма № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (далі - ВДЕ) (далі - виробники).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» (далі - форма звітності № 1 В) та додатка до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 1 В виробники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 1 В надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 1 В (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 1 В вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Форма звітності № 1 В надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 1 В містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 1 В (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 1 В у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 1 В.

2.4. Усі дані форми звітності № 1 В мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Виробник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді виробник надає форму звітності № 1 В за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» (нуль) у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення виробник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт в електронному вигляді, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 1 В

3.1. У розділі I «Характеристика виробника електричної енергії» відображається загальна інформація щодо генеруючих одиниць виробника електричної енергії:

1) у графі А «№ з/п» вказується номер об’єкта електроенергетики;

2) у графі Б «Назва об’єкта електроенергетики» вказуються назви об’єктів електроенергетики (у тому числі черги будівництва, пускового комплексу), які зазначені в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії. Якщо декілька об’єктів електроенергетики поєднані між собою у площадку комерційного обліку (площадка вимірювання), то їх назви слід перераховувати в комірці через крапку з комою (;);

3) у графі В «Номер одиниці генерації (черги)» зазначається номер електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, що входить до складу одиниці виробництва;

4) у графі Г «область» вказується область, в якій фактично розташований об’єкт електроенергетики;

5) у графі Д «населений пункт» вказується населений пункт, в якому фактично розташований об’єкт електроенергетики;

6) у графах Е та Є «Координати місцезнаходження місця розташування об'єкта електроенергетики» вказуються координати блоків у форматі десяткових градусів (у графі Е «Широта» та у графі Є «Довгота») з точністю до шести знаків після коми (наприклад: широта - 48,000000, довгота - 37,000000);

7) у графах 1-8 «Джерела енергії» відображається інформація щодо джерела енергії, з якого здійснюється виробництво електричної енергії на одиниці генерації. Може набувати значення: «основне», «резервне»;

8) у графі 9 «Встановлена потужність, МВт» вказуються дані щодо встановленої потужності блоків у МВт з точністю до трьох знаків після коми, яка зазначена в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

9) у графі 10 «Використання встановленої потужності, МВт» вказуються дані щодо використання встановленої потужності блоків. Використання встановленої потужності розраховується за формулою

де

О

-

річний обсяг виробництва (брутто) станції/блока, МВтгод;

Д

-

кількість днів у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики здійснював діяльність (365 (366 днів)). У разі введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики у звітному році кількість днів визначається з дати введення в експлуатацію;

10) у графі 11 «Наявна генеруюча потужність, МВт» вказуються дані щодо максимального рівня потужності, який одиниця генерації здатна видавати до системи, скоригований з урахуванням умов навколишнього середовища або часткової непрацездатності, у МВт з точністю до трьох знаків після коми;

11) у графах 12 та 13 «Використано потужності з метою надання допоміжних послуг, МВт» вказуються дані щодо фактично наданих об’єктом електроенергетики допоміжних послуг на завантаження (графа 12) та розвантаження (графа 13) (незалежно від того, чи були надані допоміжні послуги в повному обсязі або з порушенням договірних зобов’язань щодо величини придбаної ОСП потужності), які розраховуються як середньозважені значення за кожним розрахунковим періодом (60 хв) звітного року, з точністю до трьох знаків після коми;

12) у графах 14-17 «Приєднання» зазначається рівень напруги, до якого приєднаний об’єкт електроенергетики залежно від типу електричних мереж;

13) у графах 18-24 «Обсяг інвестованих коштів, з них:» зазначаються сумарний запланований обсяг інвестицій в об’єкти електроенергетики (графа 18) та фактичний обсяг інвестицій в об’єкти електроенергетики з початку інвестування (у тому числі за попередні періоди) (графа 19), обсяг інвестованих коштів протягом звітного року (графа 20) та за джерелами інвестицій (графи 21-24) з точністю до двох знаків після коми (згідно з платіжним дорученням). Значення графи 20 дорівнює сумі значень граф 21, 22 та 24.

3.2. У розділі II «Інформація про роботу електрогенеруючого обладнання» зазначається інформація щодо роботи електрогенеруючого обладнання протягом звітного періоду в розрізі об’єктів електроенергетики:

1) у графі 1 «Кількість годин перебування в роботі» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики виробляв електричну енергію або надавав допоміжні послуги;

2) у графах 2 «Кількість годин перебування в резерві» та 3 «у тому числі на вимогу ОСП» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у резерві, у цілому (графа 2) та, у тому числі, на вимогу оператора системи передачі (графа 3);

3) у графі 4 «Кількість годин зупинки на вимогу ОСП» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики було зупинено примусово на вимогу оператора системи передачі;

4) у графі 5 «Кількість годин перебування у стані консервації» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані консервації;

5) у графі 6 «Кількість годин планового ремонту» зазначається кількість годин у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані планового ремонту;

6) у графі 7 «Кількість годин аварійного/непланового ремонту» зазначається кількість календарних днів у звітному році, протягом яких об’єкт електроенергетики перебував у стані аварійного ремонту.

3.3. Додаток «Інформація про учасників у структурі власності компанії» до форми звітності № 1 В (далі - додаток) подається виробником до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 В в електронному вигляді на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку відображається інформація про учасників у структурі власності виробника:

1) у графі Б «ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи, що сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток» зазначається:

щодо фізичних осіб-громадян України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

щодо юридичних осіб України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - повне найменування українською мовою відповідно до установчих документів;

щодо юридичних осіб інших держав, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток ОСР, - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

2) у графі 1 «Тип особи» зазначається тип особи у вигляді літер:

«Д» - для держави (в особі відповідного державного органу);

«ПК» - для публічної компанії;

«ТГ» - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

«ФО» - для фізичної особи;

«ЮО» - для юридичної особи;

3) у графі 2 «Інформація про особу (громадянство, юридичне місцезнаходження)» зазначається:

щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта;

щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс;

4) у графі 3 «Участь особи в компанії, %/пряма» зазначається відсоток прямої участі особи в ОСР. Пряма участь особи в компанії - володіння самостійно або спільно часткою статутного капіталу юридичної особи на праві власності;

5) у графі 4 «Участь особи в компанії, %/опосередкована*» зазначається відсоток опосередкованої участі особи в ОСР. Опосередкована участь особи в компанії - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю у статутному капіталі власника участі (юридичної особи) статутного капіталу компанії та/або набуває права голосу на загальних зборах учасників компанії за дорученням учасника (учасників);

6) у графі 5 «Участь особи в компанії, %/сукупна» зазначається сума значень граф 3 та 4;

7) у графі 6 «*Опис взаємозв'язку та частка участі, %» зазначаються взаємозв’язки особи з ОСР та частка участі:

якщо особа має тільки пряму участь у компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) компанії та частка такої участі;

якщо особа має опосередковану участь у компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у компанії, та частка такої участі щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в компанії.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про купівлю-продаж електричної енергії

(Форма № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі - виробники), крім виробників, які здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії та продають електричну енергію за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» (далі - форма звітності № 2) та додатків до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 2 виробники подають щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 2 надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 2 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 2 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є місяць.

2.3. Форма звітності № 2 надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 2 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 2 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 2 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 2.

2.4. Усі дані форми звітності № 2 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Виробник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді виробник надає форму звітності № 2 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» (нуль) у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення виробник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 2

3.1. У розділі I «Інформація щодо обсягу та вартості купівлі-продажу електричної енергії за сегментами» відображається інформація щодо обсягів (графи 1 та 3) та вартості (графи 2 та 4) купівлі-продажу електричної енергії за сегментами ринку загалом за звітний місяць (графи 1 та 2) та з початку звітного року (графи 3 та 4):

1) у рядку 005 «Обсяг продажу електричної енергії» вказуються дані щодо загального обсягу та вартості продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку електричної енергії. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 010, 015, 020, 075, 078 та 080;

2) у рядку 010 «на ринку «на добу наперед» зазначається інформація щодо продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед»;

3) у рядку 015 «на внутрішньодобовому ринку» зазначається інформація щодо продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку;

4) у рядку 020 «за двосторонніми договорами, у т.ч.:» зазначається інформація щодо продажу електричної енергії за договорами купівлі-продажу електричної енергії, укладеними між виробником та іншими учасниками ринку поза організованими сегментами ринку. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055 та 060;

5) у рядку 025 «гарантованому покупцю» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії гарантованому покупцю за двосторонніми договорами;

6) у рядку 030 «електропостачальникам, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії електропостачальникам за двосторонніми договорами;

7) у рядку 031 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії електропостачальникам за двосторонніми договорами між виробником і електропостачальниками, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

8) у рядку 035 «оператору системи передачі» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії оператору системи передачі за двосторонніми договорами;

9) у рядку 040 «операторам систем розподілу, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії операторам систем розподілу за двосторонніми договорами;

10) у рядку 041 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії операторам систем розподілу за двосторонніми договорами між виробником і операторами системи розподілу, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

11) у рядку 045 «операторам малих систем розподілу, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії операторам малих систем розподілу за двосторонніми договорами;

12) у рядку 046 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії операторам малих систем розподілу за двосторонніми договорами між виробником і операторами малих систем розподілу, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

13) у рядку 050 «трейдерам, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії трейдерам за двосторонніми договорами;

14) у рядку 051 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії трейдерам за двосторонніми договорами між виробником і трейдерами, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

15) у рядку 055 «виробникам електричної енергії, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії виробникам електричної енергії за двосторонніми договорами;

16) у рядку 056 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії виробникам за двосторонніми договорами між виробником і виробниками, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

17) у рядку 060 «споживачам електричної енергії, з них:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії споживачам електричної енергії за двосторонніми договорами, а також залежно від типу живлення споживачів: що не приєднані по прямій лінії (рядок 065) та приєднані по прямій лінії (рядок 070). Значення рядка 060 дорівнює сумі рядків 065 та 070;

18) у рядку 071 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії споживачам за двосторонніми договорами між виробником і споживачами електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

19) у рядку 075 «на балансуючому ринку, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії на балансуючому ринку у якості постачальника послуг з балансування (ППБ) (рядок 076), в якості сторони, відповідальної за баланс (СВБ) (рядок 077). Значення рядка 075 дорівнює сумі значень рядків 076 та 077;

20) у рядку 076 «балансуюча електрична енергія» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії на балансуючому ринку в якості постачальника послуг з балансування (ППБ);

21) у рядку 077 «небаланси» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії в якості сторони, відповідальної за баланс (СВБ). Якщо виробник є стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, то в рядку 077 він зазначає інформацію щодо обсягів продажу електричної енергії не всієї балансуючої групи, а виключно в рамках своїх небалансів;

22) у рядку 078 «за договором зі стороною, відповідальною за баланс» зазначаються сумарні дані щодо обсягів продажу електричної енергії стороні, відповідальній за баланс, до балансуючої групи якої входить виробник, як небалансу в межах балансуючої групи. Зазначений рядок заповнюється у випадку передання виробником своєї фінансової відповідальності за небаланси іншій СВБ шляхом входження до її балансуючої групи;

23) у рядку 080 «гарантованому покупцю, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо продажу електричної енергії гарантованому покупцю за договором купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом (рядок 085) та у разі набуття права на підтримку за результатами аукціону (рядок 090). Значення рядка 080 дорівнює сумі значень рядків 085 та 090;

24) у рядку 095 «Обсяг купівлі електричної енергії» вказуються дані щодо загального обсягу та вартості купівлі електричної енергії на всіх сегментах ринку електричної енергії. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 105, 105, 110, 130, 133 та 135;

25) у рядку 100 «на ринку «на добу наперед» зазначається інформація щодо купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед»;

26) у рядку 105 «на внутрішньодобовому ринку» зазначається інформація щодо купівлі електричної енергії на внутрішньодобовому ринку;

27) у рядку 110 «за двосторонніми договорами, у т.ч.:» зазначається інформація щодо купівлі електричної енергії за договорами купівлі-продажу електричної енергії, укладеними між виробником та іншими учасниками ринку поза організованими сегментами ринку. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 115, 120 та 125;

28) у рядку 115 «у трейдерів, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії у трейдерів за двосторонніми договорами;

29) у рядку 116 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії у трейдерів за двосторонніми договорами між виробником і трейдерами, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

30) у рядку 120 «у виробників електричної енергії, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії у виробників електричної енергії за двосторонніми договорами;

31) у рядку 121 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії у виробників за двосторонніми договорами між виробником і виробниками, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

32) у рядку 125 «у електропостачальників, у т.ч.:» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії у електропостачальників електричної енергії за двосторонніми договорами;

33) у рядку 126 «що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії у електропостачальників за двосторонніми договорами між виробником і електропостачальниками, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

34) у рядку 130 «на балансуючому ринку, у т.ч.:» зазначається інформація щодо купівлі електричної енергії на балансуючому ринку в якості постачальника послуг з балансування (ППБ) (рядок 131) та в якості сторони, відповідальної за баланс (СВБ) (рядок 132). Значення рядка 130 дорівнює сумі значень рядків 131 та 132;

35) у рядку 131 «балансуюча електрична енергія» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії на балансуючому ринку в якості постачальника послуг з балансування (ППБ);

36) у рядку 132 «небаланси» зазначаються сумарні дані щодо купівлі електричної енергії в якості сторони, відповідальної за баланс (СВБ). Якщо виробник є стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, то в рядку 132 він зазначає інформацію щодо обсягів купівлі електричної енергії не всієї балансуючої групи, а виключно в рамках своїх небалансів;

37) у рядку 133 «за договором зі стороною, відповідальною за баланс» зазначаються сумарні дані щодо обсягів купівлі електричної енергії у сторони, відповідальної за баланс, до балансуючої групи якої входить виробник, як небалансу у межах балансуючої групи. Зазначений рядок заповнюється у випадку передання виробником своєї фінансової відповідальності за небаланси іншій СВБ шляхом входження до її балансуючої групи;

38) у рядку 135 «на роздрібному ринку за договорами постачання електричної енергії» зазначається інформація щодо купівлі електричної енергії на роздрібному ринку за договором постачання електричної енергії (без урахування вартості послуг операторів систем).

3.2. Додаток 1 «Інформація про контрагентів двостороннього договору з метою продажу» до форми звітності № 2 (далі - додаток 1) подається виробником до НКРЕКП разом із формою звітності № 2 в електронному вигляді на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 1 відображається інформація щодо умов двосторонніх договорів з метою продажу електричної енергії учасникам ринку за кожним контрагентом та договором:

1) у графі 1 «Контрагент входить із виробником до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим (Так/Ні)» зазначається «Так», якщо контрагент входить до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання із виробником (відповідно до норм Закону) або є афілійованим до виробника (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

2) у графі 2 «Опис взаємозв’язку з контрагентом, що входить із виробником до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим» наводиться короткий опис взаємозв’язку з контрагентом, що входить до складу або є афілійованим до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить виробник, або є афілійованим до виробника;

3) у графі 3 «Номер договору» зазначається інформація щодо номера укладеного договору;

4) у графах 4 та 9 «Обсяг продажу електричної енергії» зазначається обсяг проданої електричної енергії відповідно до договору з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо обсягів електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

5) у графах 5 та 10 «Ціна продажу електричної енергії (без ПДВ)» зазначається ціна продажу електричної енергії (без ПДВ) з точністю до двох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо ціни електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

6) у графах 6 та 11 «Вартість продажу (без ПДВ)» зазначається вартість продажу електричної енергії (без ПДВ) з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо вартості електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

7) у графах 7, 8 та 12, 13 «Строки постачання електричної енергії» зазначаються дати початку та завершення постачання у звітному місяці для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. Якщо кінцева дата завершення постачання за договором наступає пізніше звітного місяця, то відповідна інформація щодо умов такого договору відображається в додатку в наступних звітних періодах.

3.3. Додаток 2 «Інформація про контрагентів двостороннього договору з метою купівлі» до форми звітності № 2 (далі - додаток 2) подається виробником до НКРЕКП разом із формою звітності № 2 в електронному вигляді на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 2 відображається інформація щодо умов двосторонніх договорів з метою купівлі електричної енергії у учасників ринку за кожним контрагентом та договором:

1) у графі 1 «Контрагент входить із виробником до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим (Так/Ні)» зазначається «Так», якщо контрагент входить до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання із виробником (відповідно до норм Закону) або є афілійованим до виробника (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

2) у графі 2 «Опис взаємозв`язку з контрагентом, що входить із виробником до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим» наводиться короткий опис взаємозв’язку з контрагентом, що входить до складу або є афілійованим до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить виробник, або є афілійованим до виробника;

3) у графі 3 «Номер договору» зазначається інформація щодо номера укладеного договору;

4) у графі 4 «Дата укладення договору/дата додаткової угоди до договору» зазначається дата укладення договору або укладення додаткової угоди до договору у форматі «рррр-мм-дд»;

6) у графах 4 та 9 «Обсяг купленої електричної енергії» зазначається обсяг купленої електричної енергії відповідно до договору з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо обсягів електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

7) у графах 5 та 10 «Ціна купівлі електричної енергії (без ПДВ)» зазначається ціна купівлі електричної енергії (без ПДВ) з точністю до двох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо ціни електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

8) у графах 6 та 11 «Вартість купівлі (без ПДВ)» зазначається вартість купівлі електричної енергії (без ПДВ) з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У даних графах наводяться дані щодо вартості електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

9) у графах 7, 8 та 12, 13 «Строки постачання електричної енергії» зазначаються дати початку та завершення постачання у звітному місяці для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. Якщо кінцева дата завершення постачання за договором наступає пізніше звітного місяця, то відповідна інформація щодо умов такого договору відображається в додатку в наступних звітних періодах;

3.4. Додаток 3 «Закупівля та продаж електричної енергії на балансуючому ринку стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи» до форми звітності № 2 (далі - додаток 3) подається виробником до НКРЕКП разом із формою звітності № 2 в електронному вигляді на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

Додаток 3 заповнюється виключно виробниками, які є сторонами, відповідальними за баланс у межах своєї балансуючої групи.

У додатку 3 відображається інформація щодо обсягів та вартості закупівлі (рядки 005 та 010) та продажу (рядки 015 та 020) електричної енергії на балансуючому ринку стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи (для всієї балансуючої групи), протягом звітного періоду.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про участь на ринку допоміжних послуг

(Форма № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та набули статусу постачальника допоміжних послуг (далі - виробники).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг» (далі - форма звітності № 3), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі - КСП), Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 3 виробники подають щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 3 надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 3 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 3 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Форма звітності № 3 надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 3 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 3 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 3.

2.4. Усі дані форми звітності № 3 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Виробник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення виробник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 3

3.1. У розділі I «Інформація щодо обсягу та вартості надання допоміжних послуг у торговій зоні «ОЕС України» відображається інформація щодо обсягів (графи 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 та 19) (для обсягів наданих допоміжних послуг зазначаються сумарні дані за звітний період) та вартості (без ПДВ) (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 та 20) наданих допоміжних послуг оператору системи передачі в розрізі одиниць надання допоміжних послуг та видів допоміжних послуг у торговій зоні «ОЕС України»:

1) у графі А «№ з/п» вказується номер об’єкта електроенергетики;

2) у графі Б «Назва об’єкта електроенергетики» вказуються назви об’єктів електроенергетики (електростанції), які зазначені в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

3) у графі В «Одиниця надання ДП» вказується окрема одиниця відбору або одиниця відпуску, для якої визначено точку комерційного обліку, що має визначені КСП технічні можливості надавати допоміжні послуги, що належить учаснику ринку, який набув статусу постачальника допоміжних послуг;

4) у графі 1 «Для регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора в МВт•год з точністю до трьох знаків після коми;

5) у графі 2 «Для регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора» вказуються дані щодо вартості (без ПДВ) наданих допоміжних послуг з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора в тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

6) у графі 3 «Для забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з відновлення функціонування ОЕС України після системної аварії в МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

7) у графі 4 «Для забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій» вказуються дані щодо вартості (без ПДВ) наданих допоміжних послуг з відновлення функціонування ОЕС України після системної аварії в тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

8) у графі 5 «РПЧ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення резервів підтримки частоти (первинне регулювання), у МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

9) у графі 6 «РПЧ» вказуються дані щодо вартості (без ПДВ) наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення резервів підтримки частоти (первинне регулювання), у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

10) у графі 7 «аРВЧс» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності (симетрично), а саме забезпечення автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання), у МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

11) у графі 8 «аРВЧс» вказуються дані щодо вартості (без ПДВ) наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності (симетрично), а саме забезпечення автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання), у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

12) у графі 9 «аРВЧ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання) на завантаження, у МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

13) у графі 10 «аРВЧ» вказуються дані щодо вартості (без ПДВ) наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності в тис.грн, а саме забезпечення автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання) на завантаження, у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

14) у графі 11 «рРВЧ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення ручних резервів відновлення частоти (ручне вторинне регулювання) на завантаження, у МВт•год з точністю до трьох знаків після коми;

15) у графі 12 «рРВЧ» вказуються дані щодо вартості наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення ручних резервів відновлення частоти (ручне вторинне регулювання) на завантаження, у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

16) у графі 13 «РЗ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання) на завантаження, у МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

17) у графі 14 «РЗ» вказуються дані щодо вартості наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання) на завантаження, у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

18) у графі 15 «аРВЧ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання) на розвантаження, у МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

19) у графі 16 «аРВЧ» вказуються дані щодо вартості наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання) на розвантаження, у тис. грн з точністю до двох знаків після коми;

20) у графі 17 «рРВЧ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення ручних резервів відновлення частоти (ручне вторинне регулювання) на розвантаження, у МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

21) у графі 18 «рРВЧ» вказуються дані щодо вартості наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення ручних резервів відновлення частоти (ручне вторинне регулювання) на розвантаження, у тис. грн з точністю до двох знаків після коми;

22) у графі 19 «РЗ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання) на розвантаження, у МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

23) у графі 20 «РЗ» вказуються дані щодо вартості наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання) на розвантаження, у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми.

3.2. У розділі II «Інформація щодо обсягу та вартості надання допоміжних послуг у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» відображається інформація щодо обсягів (графи 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 та 19) (для обсягів наданих допоміжних послуг зазначаються сумарні дані за звітний період) та вартості (без ПДВ) (графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 та 20) наданих допоміжних послуг оператору системи передачі в розрізі одиниць надання допоміжних послуг та видів допоміжних послуг у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС»:

1) у графі А «№ з/п» вказується номер об’єкта електроенергетики;

2) у графі Б «Назва об’єкта електроенергетики» вказуються назви об’єктів електроенергетики (електростанції), які зазначені у додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

3) у графі В «Одиниця надання ДП» вказується окрема одиниця відбору або одиниця відпуску, для якої визначено точку комерційного обліку, що має визначені КСП технічні можливості надавати допоміжні послуги, що належить учаснику ринку, який набув статусу постачальника допоміжних послуг;

4) у графі 1 «Для регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора в МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

5) у графі 2 «Для регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора» вказуються дані щодо вартості (без ПДВ) наданих допоміжних послуг з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора в тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

6) у графі 3 «Для забезпечення відновлення функціонування Острова Бурштинської ТЕС після системних аварій» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з відновлення функціонування Острова Бурштинської ТЕС після системної аварії в МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

7) у графі 4 «Для забезпечення відновлення функціонування Острова Бурштинської ТЕС після системних аварій» вказуються дані щодо вартості (без ПДВ) наданих допоміжних послуг з відновлення функціонування Острова Бурштинської ТЕС після системної аварії в тис.грн з точністю до п’яти знаків після коми;

8) у графі 5 «РПЧ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення резервів підтримки частоти (первинне регулювання), у МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

9) у графі 6 «РПЧ» вказуються дані щодо вартості (без ПДВ) наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення резервів підтримки частоти (первинне регулювання),у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

10) у графі 7 «аРВЧс» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності (симетрично), а саме забезпечення автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання), у МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

11) у графі 8 «аРВЧс» вказуються дані щодо вартості (без ПДВ) наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності (симетрично), а саме забезпечення автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання), у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

12) у графі 9 «аРВЧ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання) на завантаження, у МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

13) у графі 10 «аРВЧ» вказуються дані щодо вартості (без ПДВ) наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності в тис.грн, а саме забезпечення автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання) на завантаження, у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

14) у графі 11 «рРВЧ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення ручних резервів відновлення частоти (ручне вторинне регулювання) на завантаження, у МВт•год з точністю до трьох знаків після коми;

15) у графі 12 «рРВЧ» вказуються дані щодо вартості наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення ручних резервів відновлення частоти (ручне вторинне регулювання) на завантаження, у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

16) у графі 13 «РЗ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання) на завантаження, у МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

17) у графі 14 «РЗ» вказуються дані щодо вартості наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання) на завантаження, у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми;

18) у графі 15 «аРВЧ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання) на розвантаження в МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

19) у графі 16 «аРВЧ» вказуються дані щодо вартості наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення автоматичних резервів відновлення частоти (автоматичне вторинне регулювання) на розвантаження, у тис. грн з точністю до двох знаків після коми;

20) у графі 17 «рРВЧ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення ручних резервів відновлення частоти (ручне вторинне регулювання) на розвантаження, у МВт•год з точністю до трьох знаків після коми;

21) у графі 18 «рРВЧ» вказуються дані щодо вартості наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення ручних резервів відновлення частоти (ручне вторинне регулювання) на розвантаження, у тис. грн з точністю до двох знаків після коми;

22) у графі 19 «РЗ» вказуються дані щодо обсягу наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання) на розвантаження, у МВтгод з точністю до трьох знаків після коми;

23) у графі 20 «РЗ» вказуються дані щодо вартості наданих допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання) на розвантаження, у тис. грн з точністю до п’яти знаків після коми.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про місячні обсяги виробництва електричної енергії

(Форма № 4 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 4 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та виробляють електричну енергію на теплоелектроцентралях (далі - ТЕЦ), теплових електростанціях (далі - ТЕС) та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії (далі - виробники).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 4 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» (далі - форма звітності № 4 Т), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 4 Т виробники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 4 Т надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 4 Т (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 4 Т вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. Форма звітності № 4 Т надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 4 Т містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 4 Т (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 4 Т у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 4 Т.

2.4. Усі дані форми звітності № 4 Т мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Виробник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді виробник надає форму звітності № 4 Т за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення виробник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 4 Т

3.1. У розділі I «Інформація про місячні обсяги виробництва електричної енергії» відображається загальна інформація щодо виробництва електричної енергії протягом звітного місяця (графи 1-7), яка заповнюється згідно з показниками актів про виробіток і відпуск електричної енергії в розрізі об’єктів електроенергетики та/або блоків:

1) у графі А «№ з/п» вказується номер об’єкта електроенергетики;

2) у графі Б «Назва об’єкта електроенергетики» вказуються назви об’єктів електроенергетики (назва електростанції), які зазначені в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

3) у графі В «Номер блока» зазначається номер енергоблока, призначеного для виробництва електричної енергії, що входить до складу одиниці виробництва;

4) у графі 1 «Сумарний обсяг виробництва електричної енергії (брутто), тис. кВтгод» вказуються дані щодо загального обсягу виробленої електричної енергії об’єктом електроенергетики протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми;

5) у графі 2 «Спожито на власні потреби з власної виробленої електричної енергії, тис. кВтгод» вказується обсяг спожитої електричної енергії на власні потреби з власної виробленої електричної енергії протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми. Інформація вказується в цілому по електростанції й заповнюється в першому рядку блока даних відповідної електростанції;

6) у графі 3 «Обсяг відбору електричної енергії із зовнішніх мереж на власні потреби, тис. кВтгод» вказуються дані щодо обсягу відбору електричної енергії на власні потреби, що надійшла із зовнішніх мереж протягом звітного місяця, з точністю до трьох знаків після коми. Інформація вказується в цілому по електростанції й заповнюється в першому рядку блока даних відповідної електростанції;

7) у графах 4-7 «Обсяг відпуску електричної енергії, тис. кВтгод» вказуються дані щодо обсягу відпуску електричної енергії залежно від типу електричних мереж протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми. Якщо комерційний облік ведеться в цілому по станції або системі шин за сукупністю блоків, інформація вказується в цілому по кожній електростанції й заповнюється в першому рядку відповідного блока даних;

8) у графах 8-12 «Вид палива, яке було використано, %» вказуються дані щодо частки виду палива, яке було використано для виробництва електричної енергії блоком електростанції протягом звітного місяця, у відсотках з точністю до одного знака після коми. Частка кожного джерела енергії, використаного виробником для виробництва електричної енергії, визначається пропорційно обсягам електричної енергії, виробленої з відповідного джерела енергії в цілому по електростанції.

У разі використання для виробництва електричної енергії на одній електростанції (одиниці генерації) одночасно декількох джерел енергії частка кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії на цій генеруючій одиниці, визначається як частка обсягу відповідного палива, визначеного (у тоннах умовного палива) в загальному обсязі палива (у тоннах умовного палива), використаного для виробництва електричної енергії. Сума значень граф 8-12 дорівнює 100 %;

9) у графі 13 «Виробнича собівартість електричної енергії, грн/кВтгод» вказується виробнича собівартість виробництва 1 кВтгод електричної енергії з точністю до двох знаків після коми. Виробнича собівартість електричної енергії - це виражені у грошовій формі поточні витрати, які безпосередньо пов’язані з діяльністю з виробництва електричної енергії.

Виробнича собівартість електричної енергії визначається шляхом ділення щомісячних витрат, пов’язаних з діяльністю з виробництва електричної енергії, на обсяг виробленої протягом місяця електричної енергії. До складу виробничої собівартості електричної енергії, зокрема, включаються: виробничі послуги; сировина і допоміжні матеріали (у т.ч. витрати на паливо); витрати на оплату праці; відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників підприємства виходячи із запланованих витрат на оплату праці; амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; інші витрати, які пов’язані з виробництвом електричної енергії.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про місячні обсяги виробництва електричної енергії

(Форма № 4 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 4 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та виробляють електричну енергію на гідроелектростанціях (далі - ГЕС) та (або) гідроакумулюючих електростанціях (далі - ГАЕС) (далі - виробники).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 4 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» (далі - форма звітності № 4 Г), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 4 Г виробники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 4 Г надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 4 Г (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 4 Г вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. Форма звітності № 4 Г надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 4 Г містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 4 Г (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 4 Г у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 4 Г.

2.4. Усі дані форми звітності № 4 Г мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Виробник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді виробник надає форму звітності № 4 Г за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення виробник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 4 Г

3.1. У розділі I «Інформація про місячні обсяги виробництва електричної енергії» відображається загальна інформація щодо виробництва електричної енергії протягом звітного місяця (графи 1-8), яка заповнюється згідно з даними актів про виробіток і відпуск електричної енергії в розрізі об’єктів електроенергетики та/або блоків (гідроагрегатів):

1) у графі А «№ з/п» вказується номер об’єкта електроенергетики;

2) у графі Б «Назва об’єкта електроенергетики» вказуються назви об’єктів електроенергетики (назва електростанції), які зазначені в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії;

3) у графі В «Номер блока (гідроагрегату)» зазначається номер енергоблока (гідроагрегату), призначеного для виробництва електричної енергії, що входить до складу одиниці виробництва;

4) у графі 1 «Сумарний обсяг виробництва електричної енергії (брутто), тис. кВтгод» вказуються дані щодо загального обсягу виробленої електричної енергії протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми;

5) у графі 2 «Спожито на власні потреби з власної виробленої електричної енергії, тис. кВтгод» вказується обсяг спожитої електричної енергії на власні потреби з власної виробленої електричної енергії протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми. Інформація вказується в цілому по електростанції й заповнюється у першому рядку блока даних відповідної електростанції;

6) у графі 3 «Обсяг електричної енергії на власні потреби із власних мереж інших електростанцій ліцензіата, тис. кВтгод» вказуються дані щодо обсягу відбору електричної енергії на власні потреби, що надійшла із власних мереж інших електростанцій ліцензіата протягом звітного місяця, з точністю до трьох знаків після коми. Інформація вказується в цілому по електростанції й заповнюється в першому рядку блока даних відповідної електростанції;

7) у графі 4 «Обсяг відбору електричної енергії із зовнішніх мереж на власні потреби, тис. кВтгод» вказуються дані щодо обсягу відбору електричної енергії на власні потреби, що надійшла із зовнішніх мереж протягом звітного місяця, з точністю до трьох знаків після коми. Інформація вказується в цілому по електростанції й заповнюється в першому рядку блока даних відповідної електростанції;

8) у графах 4-8 «Обсяг відпуску електричної енергії, тис. кВтгод» вказуються дані щодо обсягу відпуску електричної енергії залежно від типу електричних мереж протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми. Якщо комерційний облік ведеться в цілому по станції або системі шин за сукупністю блоків, інформація вказується в цілому по кожній електростанції й заповнюється у першому рядку відповідного блока даних;

9) у графі 9 «Виробнича собівартість кВтгод електричної енергії, грн/кВтгод» вказується виробнича собівартість виробництва 1 кВт•год електричної енергії з точністю до двох знаків після коми.

Виробнича собівартість електричної енергії - це виражені у грошовій формі поточні витрати, які безпосередньо пов’язані з діяльністю з виробництва електричної енергії. Виробнича собівартість електричної енергії визначається шляхом ділення щомісячних витрат, пов’язаних з діяльністю з виробництва електричної енергії, на обсяг виробленої протягом місяця електричної енергії. До складу виробничої собівартості електричної енергії, зокрема, включаються: виробничі послуги; сировина і допоміжні матеріали (у т.ч. витрати на паливо); витрати на оплату праці; відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників підприємства виходячи із запланованих витрат на оплату праці; амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; інші витрати, які пов’язані з виробництвом електричної енергії.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про місячні обсяги виробництва електричної енергії

(Форма № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (далі - ВДЕ) (далі - виробники).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» (далі - форма звітності № 4 В), а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про альтернативні джерела енергії», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 4 В виробники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 4 В надсилає виробнику повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 4 В (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 4 В вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. Форма звітності № 4 В надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 4 В містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації виробник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 4 В (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 4 В у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані виробником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо виробник не зазначив цього при поданні форми звітності № 4 В до НКРЕКП .

2.4. Усі дані форми звітності № 4 В мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Виробник не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді виробник надає форму звітності № 4 В за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення виробник зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 4 В

3.1. У розділі I «Інформація про місячні обсяги виробництва електричної енергії» відображається загальна інформація щодо виробництва електричної енергії протягом звітного місяця (графи 1-7), яка заповнюється згідно з даними актів про виробіток і відпуск електричної енергії в розрізі об’єктів електроенергетики:

1) у графі А «№ з/п» вказується номер об’єкта електроенергетики;

2) у графі Б «Назва об’єкта електроенергетики» вказуються назви об’єктів електроенергетики (у тому числі черги будівництва, пускового комплексу), які зазначені в додатку до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії. Якщо коли декілька об’єктів електроенергетики поєднані між собою у площадку комерційного обліку (площадка вимірювання), то їх назви слід перераховувати в комірці через крапку з комою (;);

3) у графі В «Номер одиниці генерації (черги)» зазначається номер електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії (енергоблок), що входить до складу одиниці виробництва;

4) у графі 1 «Сумарний обсяг виробництва електричної енергії (брутто), тис. кВтгод» вказуються дані щодо загального обсягу виробленої електричної енергії протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми;

5) у графі 2 «Cпожито на власні потреби з власної виробленої електричної енергії, тис. кВтгод» вказується обсяг спожитої електричної енергії на власні потреби з власної виробленої електричної енергії протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми;

6) у графі 3 «Обсяг відбору електричної енергії із зовнішніх мереж на власні потреби, тис. кВтгод» вказуються дані щодо обсягу відбору електричної енергії на власні потреби, що надійшла із зовнішніх мереж протягом звітного місяця, з точністю до трьох знаків після коми;

7) у графах 4-7 «Відпуск електричної енергії, тис. кВтгод» вказуються дані щодо обсягу відпуску електричної енергії залежно від типу електричних мереж протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми;

8) у графах 8-15 «Джерело енергії, яке було використано, %» вказуються дані щодо джерела енергії, яке було використано для виробництва електричної енергії протягом звітного місяця, у відсотках з точністю до одного знака після коми. Сума значень граф 8-15 дорівнює 100 %;

9) у графі 16 «Виробнича собівартість електричної енергії, грн/кВтгод*» вказується виробнича собівартість виробництва 1 кВт•год електричної енергії з точністю до двох знаків після коми.

Виробнича собівартість електричної енергії - виражені у грошовій формі поточні витрати, які безпосередньо пов’язані з діяльністю з виробництва електричної енергії. Виробнича собівартість електричної енергії визначається шляхом ділення щоквартальних витрат, пов’язаних з діяльністю з виробництва електричної енергії, на загальний обсяг виробленої протягом кварталу електричної енергії. До складу виробничої собівартості електричної енергії, зокрема, включаються: виробничі послуги; сировина і допоміжні матеріали (у т.ч. витрати на паливо); витрати на оплату праці; відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників підприємства виходячи із запланованих витрат на оплату праці; амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; інші витрати, які пов’язані з виробництвом електричної енергії.

Дана графа заповнюється при поданні форми звітності № 4 В за березень, червень, вересень, грудень місяць в цілому за перший, другий, третій та четвертий квартали відповідно.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

(Форма № 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (місячна) «Звіт про діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (далі - трейдери).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (місячна) «Звіт про діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)» (далі - форма звітності № 1) та додатків до неї, а також термін її подання до НКРЕКП.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 1 трейдери подають до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми звітності № 1 надсилає трейдеру повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 1 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 1 вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є місяць.

2.3. Форма звітності № 1 надсилається трейдером до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_t@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 1 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації трейдер визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 1 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 1 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані трейдером, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо трейдер не зазначив цього при поданні форми звітності № 1 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 1 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Трейдер не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді трейдер надає форму звітності № 1 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення трейдер зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 1

3.1. У розділі І «Інформація про обсяги закупівлі електричної енергії» відображаються дані щодо обсягів (графи 1 та 4), вартості (графи 2 та 5) та середньозваженої ціни (графи 3 та 6) закупівлі трейдером електричної енергії за сегментами ринку електричної енергії за звітний місяць (графи 1-3) та усього з початку року (графи 4-6):

1) у рядку 005 «Загальний обсяг електричної енергії, закуплений:» зазначається сумарний обсяг закупівлі електричної енергії трейдером протягом звітного періоду. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 010 та 055;

2) у рядку 010 «На внутрішньому ринку електричної енергії, зокрема:» зазначається сумарний обсяг закупівлі електричної енергії трейдером на внутрішньому ринку електричної енергії. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 015, 025, 035, 075 та 080;

3) у рядку 015 «на ринку «на добу наперед» зазначається обсяг закупівлі електричної енергії трейдером на ринку «на добу наперед»;

4) у рядку 025 «на внутрішньодобовому ринку» зазначається обсяг закупівлі електричної енергії трейдером на внутрішньодобовому ринку;

5) у рядку 035 «за двосторонніми договорами (розшифрувати в додатку 4):» зазначається сумарний обсяг закупівлі електричної енергії трейдером на внутрішньому ринку електричної енергії за двосторонніми договорами у виробників, електропостачальників та інших трейдерів за типами договорів (рядки 040 - 070). Значення рядка 035 дорівнює сумі значень рядків 040, 050, 060 та 070;

6) у рядках 045, 055 та 065 зазначаються дані щодо закупівлі електричної енергії за двосторонніми договорами між трейдером і виробниками (рядок 045), електропостачальниками (рядок 055) та іншими трейдерами (рядок 065), що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими до трейдера (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

7) у рядку 075 «на балансуючому ринку» зазначається обсяг закупівлі електричної енергії трейдером на балансуючому ринку. Якщо трейдер є стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, то в цьому рядку він зазначає інформацію щодо обсягів закупівлі електричної енергії не для всієї балансуючої групи, а виключно в рамках власних небалансів;

8) рядку 080 «за договором зі стороною відповідальною за баланс» зазначається обсяг закупівлі електричної енергії у сторони, відповідальної за баланс, до балансуючої групи якої входить трейдер, як небалансу в межах балансуючої групи. Зазначений рядок заповнюється у випадку передання трейдером своєї фінансової відповідальності за небаланси іншій СВБ шляхом входження до її балансуючої групи;

9) у рядку 085 «Поза внутрішнім ринком електричної енергії України (розшифрувати в додатку 1)» зазначається сумарний обсяг закупівлі електричної енергії трейдером на зовнішніх ринках електричної енергії (імпортована електрична енергія).

3.2. У розділі II «Інформація про обсяги продажу електричної енергії» відображаються дані щодо обсягів (графи 1 та 4), вартості (графи 2 та 5) та середньозваженої ціни (графи 3 та 6) продажу трейдером електричної енергії за сегментами ринку електричної енергії за звітний місяць (графи 1-3) та усього з початку року (графи 4-6):

1) у рядку 090 «Загальний обсяг перепроданої електричної енергії:» зазначається сумарний обсяг продажу електричної енергії трейдером протягом звітного періоду. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 095 та 185;

2) у рядку 095 «На внутрішньому ринку електричної енергії, зокрема:» зазначається сумарний обсяг продажу електричної енергії трейдером на внутрішньому ринку електричної енергії. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 100, 105, 110, 175 та 180;

3) у рядку 100 «на ринку «на добу наперед» зазначається інформація щодо продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед»;

4) у рядку 105 «на внутрішньодобовому ринку» зазначається інформація щодо продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку;

5) у рядку 110 «за двосторонніми договорами (розшифрувати у додатку 4):» зазначається інформація щодо продажу електричної енергії трейдером за двосторонніми договорами виробникам, електропостачальникам, іншим трейдерам, споживачам, операторам систем розподілу, оператору системи передачі за типами договорів (рядки 115-170). Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 115, 125, 135, 145, 155, 165 та 170;

6) у рядках 120, 130, 140, 150 та 160 зазначаються дані щодо продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між трейдером і виробниками (рядок 120), електропостачальниками (рядок 130), іншими трейдерами (рядок 140), споживачами (рядок 150) та операторами систем розподілу (рядок 160), що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (відповідно до норм, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії») або є афілійованими до трейдера (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

7) у рядку 175 «на балансуючому ринку» зазначається обсяг продажу електричної енергії трейдером на балансуючому ринку. Якщо трейдер є стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, то в цьому рядку він зазначає інформацію щодо обсягів продажу електричної енергії не для всієї балансуючої групи, а виключно в рамках власних небалансів;

8) рядку 180 «за договором зі стороною відповідальною за баланс» зазначається обсяг продажу електричної енергії стороні, відповідальній за баланс, до балансуючої групи якої входить трейдер, як небалансу в межах балансуючої групи. Зазначений рядок заповнюється у випадку передання трейдером своєї фінансової відповідальності за небаланси іншій СВБ шляхом входження до її балансуючої групи;

9) у рядку 185 «Поза внутрішнім ринком електричної енергії (експорт) України (розшифрувати в додатку 2)» зазначається сумарний обсяг продажу електричної енергії трейдером на зовнішні ринки електричної енергії протягом звітного періоду.

3.3. Додаток 1 «Інформація щодо закупівлі електричної енергії поза внутрішнім ринком електричної енергії України» до форми звітності № 1 (далі - додаток 1) подається трейдером до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 в електронному вигляді на адресу: monitoring_t@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 1 відображається інформація щодо закупівлі електричної енергії поза внутрішнім ринком електричної енергії України:

1) у графі 1 «Назва біржі» зазначається назва біржі, на якій електрична енергія була закуплена трейдером;

2) у графі 2 зазначається обсяг закупленої електричної енергії трейдером поза внутрішнім ринком електричної енергії України протягом звітного періоду;

3) у графі 3 зазначається інформація щодо вартості електричної енергії, закупленої трейдером поза внутрішнім ринком України протягом звітного періоду;

4) у рядках 005, 010 тощо зазначається країна, в якої трейдером була закуплена електрична енергія.

3.4. Додаток 2 «Інформація щодо продажу електричної енергії поза внутрішнім ринком електричної енергії України» до форми звітності № 1 (далі - додаток 2) подається трейдером до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 в електронному вигляді на адресу: monitoring_t@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 2 відображається інформація щодо продажу електричної енергії поза внутрішнім ринком електричної енергії України:

1) у графі 1 «Назва біржі» зазначається назва біржі, на якій трейдером була продана електрична енергія;

2) у графі 2 зазначається обсяг проданої електричної енергії трейдером поза внутрішнім ринком електричної енергії України протягом звітного періоду;

3) у графі 3 зазначається інформація щодо вартості електричної енергії, проданої трейдером поза внутрішнім ринком України протягом звітного періоду;

4) у рядках 005, 010 тощо зазначається країна, в яку трейдером була продана електрична енергія.

3.5. Додаток 3 «Інформація про учасників у структурі власності трейдера» до форми звітності № 1 (далі - додаток 3) подається трейдером до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 в електронному вигляді на адресу: monitoring_t@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У додатку 3 відображається інформація про учасників у структурі власності трейдера:

1) у графі Б «ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи, що сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток» зазначається:

щодо фізичних осіб-громадян України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток трейдера, - прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток трейдера, - повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

щодо юридичних осіб України, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток трейдера, - повне найменування відповідно до установчих документів;

щодо юридичних осіб інших держав, які сукупно володіють 5 % та більше акцій/часток трейдера, - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

2) у графі 1 «Тип особи» зазначається тип особи у вигляді літер:

«Д» - для держави (в особі відповідного державного органу);

«ПК» - для публічної компанії;

«ТГ» - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

«ФО» - для фізичної особи;

«ЮО» - для юридичної особи;

3) у графі 2 «Інформація про особу (громадянство, юридичне місцезнаходження)» зазначається:

щодо фізичних осіб: громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), ідентифікаційний код;

щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

4) у графі 3 «Участь особи в компанії, %/пряма» зазначається відсоток прямої участі особи у трейдері. Пряма участь особи в компанії - володіння самостійно або спільно часткою статутного капіталу юридичної особи на праві власності;

5) у графі 4 «Участь особи в компанії, %/опосередкована» зазначається відсоток опосередкованої участі особи у трейдері. Опосередкована участь особи в компанії - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю у статутному капіталі власника участі (юридичної особи) статутного капіталу компанії та/або набуває права голосу на загальних зборах учасників компанії за дорученням учасника (учасників);

6) у графі 5 «Участь особи в компанії, %/сукупна» зазначається сума значень граф 3 та 4;

7) у графі 6 «*Опис взаємозв'язку та частка участі, %» зазначаються взаємозв’язки особи з трейдером та частка участі:

якщо особа має тільки пряму участь у компанії, зазначається, що особа є акціонером (учасником) компанії та частка такої участі;

якщо особа має опосередковану участь у компанії, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у компанії (щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в компанії), та частка такої участі.

3.6. Додаток 4 «Інформація про контрагентів двостороннього договору» до форми звітності № 1 (далі - додаток 4) подається трейдером до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 в електронному вигляді на адресу: monitoring_t@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У розділі І «Інформація про контрагентів двостороннього договору з метою купівлі» відображається інформація щодо умов двосторонніх договорів з метою купівлі електричної енергії у учасників ринку за кожним контрагентом та договором:

2) у графі 1 «Контрагент входить із трейдером до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим (Так/Ні)» зазначається «Так, якщо входить до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання із трейдером (відповідно до норм Закону) або є афілійованим до трейдера (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

2) у графі 2 «Опис взаємозв`язку з контрагентом, що входить з трейдером до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим» наводиться короткий опис взаємозв’язку з контрагентом, що входить до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить трейдер, або є афілійованим до трейдера;

3) у графі 3 «Номер договору» зазначається інформація щодо номера укладеного договору;

4) у графі 4 «Організатор аукціону» зазначається найменування організованого торговельного майданчика, на якому відбулося укладання двостороннього договору. У випадку прямого укладання договору (без посередників) у графі 4 зазначається «-»;

4) у графах 5 та 10 «Обсяг купленої електричної енергії» зазначається обсяг купленої електричної енергії відповідно до договору з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо обсягів електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

5) у графах 6 та 11 «Ціна купівлі електричної енергії (без ПДВ)» зазначається ціна купівлі електричної енергії (без ПДВ) з точністю до двох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо ціни електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

6) у графах 7 та 12 «Вартість купівлі (без ПДВ)» зазначається вартість купівлі електричної енергії (без ПДВ) з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У даних графах наводяться дані щодо вартості електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

7) у графах 8, 9, 13 та 14 «Строки постачання електричної енергії» зазначаються дати початку та завершення постачання у звітному місяці для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. Якщо кінцева дата завершення постачання за договором наступає пізніше звітного місяця, то відповідна інформація щодо умов такого договору відображається в додатку в наступних звітних періодах;

8) у графі 15 «Примітки» зазначаються примітки до інформації щодо укладеного договору, зокрема щодо змін в умовах договору відповідно до укладеної додаткової угоди.

У розділі II «Інформація про контрагентів двостороннього договору з метою продажу» відображається інформація щодо умов двосторонніх договорів з метою продажу (у т.ч. перепродажу) електричної енергії учасникам ринку за кожним контрагентом та договором:

1) у графі 1 «Контрагент входить із трейдером до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим (Так/Ні)» зазначається «Так», якщо контрагент входить до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання із трейдером (відповідно до норм Закону) або є афілійованим до трейдера (відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

2) у графі 2 «Опис взаємозв`язку з контрагентом, що входить з трейдером до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим» наводиться короткий опис взаємозв’язку з контрагентом, що входить до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить трейдер, або є афілійованим до трейдера;

3) у графі 3 «Номер договору» зазначається інформація щодо номера укладеного договору;

4) у графі 4 «Організатор аукціону» зазначається найменування організованого торговельного майданчика, на якому відбулося укладання двостороннього договору. У випадку прямого укладання договору (без посередників) у графі 4 зазначається «-»;

5) у графах 5 та 10 «Обсяг продажу електричної енергії» зазначається обсяг продажу електричної енергії відповідно до договору з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо обсягів електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

6) у графах 6 та 11 «Ціна продажу електричної енергії (без ПДВ)» зазначається ціна продажу електричної енергії (без ПДВ) з точністю до двох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У цих графах наводяться дані щодо ціни електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

7) у графах 7 та 12 «Вартість продажу (без ПДВ)» зазначається вартість продажу електричної енергії (без ПДВ) з точністю до трьох знаків після коми для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. У даних графах наводяться дані щодо вартості електричної енергії, що постачається лише у звітному місяці;

8) у графах 8, 9, 13 та 14 «Строки постачання електричної енергії» зазначаються дати початку та завершення постачання у звітному місяці для торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС» відповідно. Якщо кінцева дата завершення постачання за договором наступає пізніше звітного місяця, то відповідна інформація щодо умов такого договору відображається в додатку в наступних звітних періодах;

9) у графі 15 «Примітки» зазначаються примітки до інформації щодо укладеного договору, зокрема щодо змін в умовах договору відповідно до укладеної додаткової угоди.

3.7. Додаток 5 «Закупівля та продаж електричної енергії на балансуючому ринку стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи» до форми звітності № 1 (далі - додаток 5) подається трейдером до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 в електронному вигляді на адресу: monitoring_t@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

Додаток 5 заповнюється виключно трейдерами, які є сторонами, відповідальними за баланс балансуючих груп.

У додатку 5 відображається інформація щодо обсягів та вартості закупівлі (рядки 005 та 010) та продажу (рядки 015 та 020) електричної енергії на балансуючому ринку стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи (для усієї балансуючої групи), протягом звітного періоду.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про обсяги купівлі-продажу електричної енергії

(Форма № 1-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку (у тому числі з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії) (далі - оператор ринку).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про обсяги купівлі-продажу електричної енергії» (далі - форма звітності № 1) та додатків до неї, а також термін її подання до НКРЕКП.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1466;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єкта господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 1 оператор ринку подає щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження в НКРЕКП форми звітності № 1 надсилає оператору ринку повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 1 (на електронну адресу з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 1 вважається дата її надходження в НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є місяць.

2.3. Форма звітності № 1 надсилається оператором ринку до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 1 містить інформацію та дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації оператор ринку визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 1 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 1 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та дані, надані оператором ринку, такими, що мають конфіденційний характер та становлять комерційну таємницю, якщо оператор ринку не зазначив цього при поданні форми звітності № 1 до НКРЕКП.

2.4. Усі дані форми звітності № 1 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Оператор ринку не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді оператор ринку надає форму звітності № 1 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення оператор ринку зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 1

3.1. У розділі І «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» відображаються загальні дані щодо обсягів та вартості електричної енергії, закупленої або проданої учасниками ринку «на добу наперед» (далі - учасник РДН) протягом звітного періоду (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Кількість активних учасників» зазначаються дані щодо кількості активних учасників ринку, які уклали з оператором ринку договір про участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (далі - ВДР) та подавали протягом звітного періоду заявки на цьому сегменті ринку. Ідентифікація оператором учасника ринку за видом діяльності здійснюється на основі даних, зазначених у договорі про участь на РДН/ВДР;

2) у графі 2 «Обсяг заявленої електричної енергії на продаж» зазначаються дані щодо обсягу заявленої електричної енергії на продаж учасниками РДН на ринку «на добу наперед» протягом звітного періоду;

3) у графі 3 «Обсяг заявленої електричної енергії на купівлю» зазначаються дані щодо обсягу заявленої електричної енергії на купівлю учасниками РДН на ринку «на добу наперед» протягом звітного періоду;

4) у графі 4 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів учасниками РДН на ринку «на добу наперед» протягом звітного періоду;

5) у графі 5 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії учасниками РДН на ринку «на добу наперед» (без ПДВ) протягом звітного періоду;

6) у графах 6 «Фактичний обсяг купленої електричної енергії за результатами проведених торгів» та 7 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії учасниками РДН на ринку «на добу наперед» протягом звітного періоду;

7) у графі 8 «Середньозважена ціна електричної енергії, що склалась на ринку» зазначаються дані щодо середньозваженої ціни електричної енергії, що склалася на ринку «на добу наперед» протягом звітного періоду;

8) у рядку 005 «Виробники електричної енергії (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються дані щодо виробників електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

9) у рядку 010 «Електропостачальники (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються дані щодо електропостачальників, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

10) у рядку 015 «Трейдери (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються дані щодо трейдерів, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

11) у рядку 020 «Гарантований покупець» зазначаються дані щодо гарантованого покупця, який уклав з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклав з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

12) у рядку 025 «ОСП» зазначаються дані щодо оператора системи передачі, який уклав з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

13) у рядку 030 «ОСР (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються дані щодо операторів систем розподілу, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

14) у рядку 035 «МСР» зазначаються дані щодо малих систем розподілу, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

15) у рядку 040 «Споживачі» зазначаються дані щодо споживачів електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

16) у рядку 045 «Усього» зазначаються всі учасники ринку, які беруть участь на РДН/ВДР. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 005-040.

3.2. У розділі II «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» відображаються дані щодо обсягів та вартості електричної енергії, закупленої або проданої учасниками ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Кількість активних учасників» зазначаються дані щодо кількості активних учасників ринку, які уклали з оператором ринку договір про участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та подавали протягом звітного періоду заявки на цьому сегменті ринку в торговій зоні «ОЕС України». Ідентифікація оператором учасника ринку за видом діяльності здійснюється на основі даних, зазначених у договорі про участь на РДН/ВДР;

2) у графі 2 «Обсяг заявленої електричної енергії на продаж» зазначаються дані щодо обсягу заявленої електричної енергії на продаж учасниками РДН на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

3) у графі 3 «Обсяг заявленої електричної енергії на купівлю» зазначаються дані щодо обсягу заявленої електричної енергії на купівлю учасниками РДН на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

4) у графі 4 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів учасниками РДН на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

5) у графі 5 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії учасниками РДН на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» (без ПДВ) протягом звітного періоду;

6) у графах 6 «Фактичний обсяг купленої електричної енергії за результатами проведених торгів» та 7 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії учасниками РДН на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

7) у графі 8 «Середньозважена ціна електричної енергії, що склалась на ринку» зазначаються дані щодо середньозваженої ціни електричної енергії, що склалася на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

8) у рядку 050 «Виробники електричної енергії (розшифрувати в додатку 2)» зазначаються дані щодо виробників електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

9) у рядку 055 «Електропостачальники (розшифрувати в додатку 2)» зазначаються дані щодо електропостачальників, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

10) у рядку 060 «Трейдери» зазначаються дані щодо трейдерів, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

11) у рядку 065 «Гарантований покупець» зазначаються дані щодо гарантованого покупця, який уклав з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклав з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

12) у рядку 070 «ОСП» зазначаються дані щодо оператора системи передачі, який уклав з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

13) у рядку 075 «ОСР (розшифрувати в додатку 2)» зазначаються дані щодо операторів систем розподілу, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

14) у рядку 080 «МСР» зазначаються дані щодо малих систем розподілу, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

15) у рядку 085 «Споживачі» зазначаються дані щодо споживачів електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

16) у рядку 090 «Усього» зазначаються всі учасники ринку, які беруть участь на РДН/ВДР. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 050-090.

3.3. У розділі III «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» відображаються дані щодо обсягів та вартості електричної енергії, закупленої або проданої учасниками ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Кількість активних учасників» зазначаються дані щодо кількості активних учасників ринку, які уклали з оператором ринку договір про участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та подавали протягом звітного періоду заявки на цьому сегменті ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС». Ідентифікація оператором учасника ринку за видом діяльності здійснюється на основі даних, зазначених у договорі про участь на РДН/ВДР;

2) у графі 2 «Обсяг заявленої електричної енергії на продаж» зазначаються дані щодо обсягу заявленої електричної енергії на продаж учасниками РДН на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

3) у графі 3 «Обсяг заявленої електричної енергії на купівлю» зазначаються дані щодо обсягу заявленої електричної енергії на купівлю учасниками РДН на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

4) у графі 4 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів учасниками РДН на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

5) у графі 5 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії учасниками РДН на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» (без ПДВ) протягом звітного періоду;

6) у графах 6 «Фактичний обсяг купленої електричної енергії за результатами проведених торгів» та 7 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії учасниками РДН на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

7) у графі 8 «Середньозважена ціна електричної енергії, що склалась на ринку» зазначаються дані щодо середньозваженої ціни електричної енергії, що склалася на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

8) у рядку 095 «Виробники електричної енергії (розшифрувати в додатку 3)» зазначаються дані щодо виробників електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

9) у рядку 100 «Електропостачальники (розшифрувати в додатку 3)» зазначаються дані щодо електропостачальників, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

10) у рядку 105 «Трейдери» зазначаються дані щодо трейдерів, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

11) у рядку 110 «Гарантований покупець» зазначаються дані щодо гарантованого покупця, який уклав з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклав з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

12) у рядку 115 «ОСП» зазначаються дані щодо оператора системи передачі, який уклав з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

13) у рядку 120 «ОСР (розшифрувати в додатку 3)» зазначаються дані щодо операторів систем розподілу, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

14) у рядку 125 «МСР» зазначаються дані щодо малих систем розподілу, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

15) у рядку 130 «Споживачі» зазначаються дані щодо споживачів електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

16) у рядку 135 «Усього» зазначаються всі учасники ринку, які беруть участь на РДН/ВДР. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 095-135.

3.4. У розділі IV «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку» відображаються загальні дані щодо обсягів та вартості електричної енергії, закупленої або проданої учасниками на внутрішньодобовому ринку (далі - учасник ВДР) протягом звітного періоду (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Кількість активних учасників» зазначаються дані щодо кількості активних учасників ринку, які уклали з оператором ринку договір про участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та подавали протягом звітного періоду заявки на цьому сегменті ринку;

2) у графі 2 «Обсяг заявленої електричної енергії на продаж» зазначаються дані щодо обсягу заявленої електричної енергії на продаж учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку протягом звітного періоду;

3) у графі 3 «Обсяг заявленої електричної енергії на купівлю» зазначаються дані щодо обсягу заявленої електричної енергії на купівлю учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку протягом звітного періоду;

4) у графі 4 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку протягом звітного періоду;

5) у графі 5 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку (без ПДВ) протягом звітного періоду;

6) у графах 6 «Фактичний обсяг купленої електричної енергії за результатами проведених торгів» та 7 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку протягом звітного періоду;

7) у графі 8 «Середньозважена ціна електричної енергії, що склалась на ринку» зазначаються дані щодо середньозваженої ціни електричної енергії (без ПДВ), що склалася на ВДР протягом звітного періоду;

8) у рядку 140 «Виробники електричної енергії (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються дані щодо виробників електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь у РДН та ВДР;

9) у рядку 145 «Електропостачальники (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються дані щодо електропостачальників, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на ВДР;

10) у рядку 150 «Трейдери» зазначаються дані щодо трейдерів, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

11) у рядку 155 «Гарантований покупець» зазначаються дані щодо гарантованого покупця, який уклав з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклав з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

12) у рядку 160 «ОСП» зазначаються дані щодо оператора системи передачі, який уклав з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

13) у рядку 165 «ОСР (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються дані щодо операторів систем розподілу, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

14) у рядку 170 «МСР» зазначаються дані щодо малих систем розподілу, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

15) у рядку 175 «Споживачі» зазначаються дані щодо споживачів електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

16) у рядку 180 «Усього» зазначаються всі учасники ринку, які беруть участь на ВДР. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 140-175.

3.5. У розділі V «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України» відображаються дані щодо обсягів та вартості електричної енергії, закупленої або проданої учасниками на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Кількість активних учасників» зазначаються дані щодо кількості активних учасників ринку, які уклали з оператором ринку договір про участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та подавали протягом звітного періоду заявки на цьому сегменті ринку в торговій зоні «ОЕС України»;

2) у графі 2 «Обсяг заявленої електричної енергії на продаж» зазначаються дані щодо обсягу заявленої електричної енергії на продаж учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

3) у графі 3 «Обсяг заявленої електричної енергії на купівлю» зазначаються дані щодо обсягу заявленої електричної енергії на купівлю учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

4) у графі 4 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

5) у графі 5 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України» (без ПДВ) протягом звітного періоду;

6) у графах 6 «Фактичний обсяг купленої електричної енергії за результатами проведених торгів» та 7 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

7) у графі 8 «Середньозважена ціна електричної енергії, що склалась на ринку» зазначаються дані щодо середньозваженої ціни електричної енергії (без ПДВ), що склалася на ВДР в торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

8) у рядку 185 «Виробники електричної енергії (розшифрувати в додатку 2)» зазначаються дані щодо виробників електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН та ВДР;

9) у рядку 190 «Електропостачальники (розшифрувати в додатку 2)» зазначаються дані щодо електропостачальників, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на ВДР;

10) у рядку 195 «Трейдери» (розшифрувати в додатку 2) зазначаються дані щодо трейдерів, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

11) у рядку 200 «Гарантований покупець» зазначаються дані щодо гарантованого покупця, який уклав з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклав з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

12) у рядку 205 «ОСП» зазначаються дані щодо оператора системи передачі, який уклав з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

13) у рядку 210 «ОСР (розшифрувати в додатку 2)» зазначаються дані щодо операторів систем розподілу, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

14) у рядку 215 «МСР» зазначаються дані щодо малих систем розподілу, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

15) у рядку 220 «Споживачі» зазначаються дані щодо споживачів електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

16) у рядку 225 «Усього» зазначаються всі учасники ринку, які беруть участь на ВДР. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 185-220.

3.6. У розділі VI «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» відображаються дані щодо обсягів та вартості електричної енергії, закупленої або проданої учасниками на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Кількість активних учасників» зазначаються дані щодо кількості активних учасників ринку, які уклали з оператором ринку договір про участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та подавали протягом звітного періоду заявки на цьому сегменті ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС»;

2) у графі 2 «Обсяг заявленої електричної енергії на продаж» зазначаються дані щодо обсягу заявленої електричної енергії на продаж учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

3) у графі 3 «Обсяг заявленої електричної енергії на купівлю» зазначаються дані щодо обсягу заявленої електричної енергії на купівлю учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

4) у графі 4 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

5) у графі 5 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» (без ПДВ) протягом звітного періоду;

6) у графах 6 «Фактичний обсяг купленої електричної енергії за результатами проведених торгів» та 7 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії учасниками ВДР на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

7) у графі 8 «Середньозважена ціна електричної енергії, що склалась на ринку» зазначаються дані щодо середньозваженої ціни електричної енергії (без ПДВ), що склалася на ВДР в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

8) у рядку 230 «Виробники електричної енергії (розшифрувати в додатку 3)» зазначаються дані щодо виробників електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь у РДН та ВДР;

9) у рядку 235 «Електропостачальники (розшифрувати в додатку 3)» зазначаються дані щодо електропостачальників, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на ВДР;

10) у рядку 240 «Трейдери» зазначаються дані щодо трейдерів, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

11) у рядку 245 «Гарантований покупець» зазначаються дані щодо гарантованого покупця, який уклав з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклав з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

12) у рядку 250 «ОСП» зазначаються дані щодо оператора системи передачі, який уклав з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

13) у рядку 255 «ОСР (розшифрувати в додатку 3)» зазначаються дані щодо операторів систем розподілу, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

14) у рядку 260 «МСР» зазначаються дані щодо малих систем розподілу, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

15) у рядку 265 «Споживачі» зазначаються дані щодо споживачів електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР;

16) у рядку 270 «Усього» зазначаються всі учасники ринку, які беруть участь на ВДР. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 230-270.

3.7. Додаток 1 до форми звітності № 1 (далі - додаток 1) подається оператором ринку до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У розділі І «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії виробниками електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку» відображається загальна інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії виробниками електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів виробниками електричної енергії на РДН протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо вартості проданої електричної енергії кожним виробником електричної енергії (без ПДВ) на РДН протягом звітного періоду;

3) у графах 3 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 4 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо обсягу та вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії кожним виробником електричної енергії на РДН протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів виробниками електричної енергії на ВДР протягом звітного періоду;

5) у графі 6 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії виробниками електричної енергії (без ПДВ) на ВДР протягом звітного періоду;

6) у графах 7 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 8 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії виробниками електричної енергії на ВДР протягом звітного періоду;

7) у рядку 1 «Виробники електричної енергії, з них:» зазначаються дані щодо виробників електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. У рядках 1.1-n зазначається детальний перелік виробників електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. Значення рядка 1 дорівнює сумі рядків 1.1-n.

У розділі II «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії електропостачальниками на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку» відображається загальна інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії електропостачальниками на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів електропостачальниками на РДН протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо вартості проданої електричної енергії кожним електропостачальником (без ПДВ) на РДН протягом звітного періоду;

3) у графах 3 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 4 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо обсягу та вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії кожним електропостачальником на РДН протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів електропостачальниками на ВДР протягом звітного періоду;

5) у графі 6 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії електропостачальниками (без ПДВ) на ВДР протягом звітного періоду;

6) у графах 7 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 8 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії електропостачальниками на ВДР протягом звітного періоду;

7) у рядку 1 «Електропостачальники, з них:» зазначаються дані щодо електропостачальників, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. У рядках 1.1-n зазначається детальний перелік електропостачальників, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. Значення рядка 1 дорівнює сумі рядків 1.1-n.

У розділі III «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії ОСР на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку» відображається загальна інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії ОСР на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів ОСР на РДН протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо вартості проданої електричної енергії кожним ОСР (без ПДВ) на РДН протягом звітного періоду;

3) у графах 3 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 4 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо обсягу та вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії кожним ОСР на РДН протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів ОСР на ВДР протягом звітного періоду;

5) у графі 6 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії ОСР (без ПДВ) на ВДР протягом звітного періоду;

6) у графах 7 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 8 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії ОСР на ВДР протягом звітного періоду;

7) у рядку 1 «ОСР, з них:» зазначаються дані щодо ОСР, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. У рядках 1.1-n зазначається детальний перелік ОСР, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. Значення рядка 1 дорівнює сумі рядків 1.1-n.

У розділі IV «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії трейдерами на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку» відображається загальна інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії трейдерами на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів трейдерами на РДН протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо вартості проданої електричної енергії кожним трейдером (без ПДВ) на РДН протягом звітного періоду;

3) у графах 3 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 4 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо обсягу та вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії кожним трейдером на РДН протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів трейдерами на ВДР протягом звітного періоду;

5) у графі 6 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії трейдерами (без ПДВ) на ВДР протягом звітного періоду;

6) у графах 7 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 8 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії трейдерами на ВДР протягом звітного періоду;

7) у рядку 1 «Трейдери, з них:» зазначаються дані щодо трейдерів, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. У рядках 1.1-n зазначається детальний перелік трейдерів, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. Значення рядка 1 дорівнює сумі рядків 1.1-n.

3.8. Додаток 2 до форми звітності № 1 (далі - додаток 2) подається оператором ринку до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У розділі І «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії виробниками електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України» відображається інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії виробниками електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів виробниками електричної енергії на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо вартості проданої електричної енергії кожним виробником електричної енергії (без ПДВ) на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

3) у графах 3 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 4 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо обсягу та вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії кожним виробником електричної енергії на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів виробниками електричної енергії на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

5) у графі 6 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії виробниками електричної енергії (без ПДВ) на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

6) у графах 7 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 8 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії виробниками електричної енергії на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

7) у рядку 1 «Виробники електричної енергії, з них:» зазначаються дані щодо виробників електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. У рядках 1.1-n зазначається детальний перелік виробників електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. Значення рядка 1 дорівнює сумі рядків 1.1-n.

У розділі II «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії електропостачальниками на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України» відображається інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії електропостачальниками на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України» (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів електропостачальниками на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо вартості проданої електричної енергії кожним електропостачальником (без ПДВ) на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

3) у графах 3 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 4 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо обсягу та вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії кожним електропостачальником на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів електропостачальниками на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

5) у графі 6 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії електропостачальниками (без ПДВ) на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

6) у графах 7 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 8 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії електропостачальниками на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

7) у рядку 1 «Електропостачальники, з них:» зазначаються дані щодо електропостачальників, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. У рядках 1.1-n зазначається детальний перелік електропостачальників, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. Значення рядка 1 дорівнює сумі рядків 1.1-n.

У розділі III «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії ОСР на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку у торговій зоні «ОЕС України» відображається інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії ОСР на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України» (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів ОСР на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо вартості проданої електричної енергії кожним ОСР (без ПДВ) на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

3) у графах 3 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 4 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо обсягу та вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії кожним ОСР на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів ОСР на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

5) у графі 6 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії ОСР (без ПДВ) на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

6) у графах 7 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 8 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії ОСР на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

7) у рядку 1 «ОСР, з них:» зазначаються дані щодо ОСР, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. У рядках 1.1-n зазначається детальний перелік ОСР, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. Значення рядка 1 дорівнює сумі рядків 1.1-n.

У розділі IV «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії трейдерами на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку у торговій зоні «ОЕС України» відображається інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії трейдерами на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «ОЕС України» (з точністю до двох знаків після коми):

2) у графі 1 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів трейдерами на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо вартості проданої електричної енергії кожним трейдером (без ПДВ) на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

3) у графах 3 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 4 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо обсягу та вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії кожним трейдером на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів трейдерами на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

5) у графі 6 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії трейдерами (без ПДВ) на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

6) у графах 7 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 8 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії трейдерами на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду;

7) у рядку 1 «Трейдери, з них:» зазначаються дані щодо трейдерів, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. У рядках 1.1-n зазначається детальний перелік трейдерів, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. Значення рядка 1 дорівнює сумі рядків 1.1-n.

3.9. Додаток 3 до форми звітності № 1 (далі - додаток 3) подається оператором ринку до НКРЕКП разом із формою звітності № 1 в електронному вигляді на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у форматі, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

У розділі І «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії виробниками електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» відображається інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії виробниками електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів виробниками електричної енергії на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо вартості проданої електричної енергії кожним виробником електричної енергії (без ПДВ) на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

3) у графах 3 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 4 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо обсягу та вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії кожним виробником електричної енергії на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів виробниками електричної енергії на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

5) у графі 6 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії виробниками електричної енергії (без ПДВ) на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

6) у графах 7 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 8 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії виробниками електричної енергії на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

7) у рядку 1 «Виробники електричної енергії, з них:» зазначаються дані щодо виробників електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. У рядках 1.1-n зазначається детальний перелік виробників електричної енергії, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. Значення рядка 1 дорівнює сумі рядків 1.1-n.

У розділі II «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії електропостачальниками на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» відображається інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії електропостачальниками на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів електропостачальниками на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо вартості проданої електричної енергії кожним електропостачальником (без ПДВ) на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

3) у графах 3 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 4 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо обсягу та вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії кожним електропостачальником на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів електропостачальниками на ВДР у торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

5) у графі 6 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії електропостачальниками (без ПДВ) на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

6) у графах 7 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 8 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії електропостачальниками на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

7) у рядку 1 «Електропостачальники, з них:» зазначаються дані щодо електропостачальників, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. У рядках 1.1-n зазначається детальний перелік електропостачальників, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. Значення рядка 1 дорівнює сумі рядків 1.1-n.

У розділі III «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії ОСР на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» відображається інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії ОСР на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів ОСР на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо вартості проданої електричної енергії кожним ОСР (без ПДВ) на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

3) у графах 3 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 4 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо обсягу та вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії кожним ОСР на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів ОСР на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

5) у графі 6 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії ОСР (без ПДВ) на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

6) у графах 7 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 8 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії ОСР на ВДР у торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

7) у рядку 1 «ОСР, з них:» зазначаються дані щодо ОСР, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. У рядках 1.1-n зазначається детальний перелік ОСР, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. Значення рядка 1 дорівнює сумі рядків 1.1-n.

У розділі IV «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії трейдерами на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» відображається інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії трейдерами на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» (з точністю до двох знаків після коми):

1) у графі 1 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів трейдерами на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо вартості проданої електричної енергії кожним трейдером (без ПДВ) на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

3) у графах 3 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 4 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо обсягу та вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії кожним трейдером на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Фактичний обсяг проданої електричної енергії за результатами проведених торгів» зазначаються дані щодо фактичного обсягу проданої електричної енергії за результатами проведених торгів трейдерами на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

5) у графі 6 «Загальна вартість проданої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загальної вартості проданої електричної енергії трейдерами (без ПДВ) на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

6) у графах 7 «Загальний обсяг купленої електричної енергії» та 8 «Загальна вартість купленої електричної енергії (без ПДВ)» зазначаються дані щодо загального обсягу та загальної вартості (без ПДВ) купленої електричної енергії трейдерами на ВДР у торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду;

7) у рядку 1 «Трейдери, з них:» зазначаються дані щодо трейдерами, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. У рядках 1.1-n зазначається детальний перелік трейдерів, які уклали з оператором системи передачі договір про врегулювання небалансів та уклали з оператором ринку договір про участь на РДН/ВДР. Значення рядка 1 дорівнює сумі рядків 1.1-n.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

ЗВІТ

про активність участі на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку

(Форма № 2-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна))


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.03.2019  № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

03.02.2021 № 173)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про активність участі на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку (у тому числі з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії) (далі - оператор ринку).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про активність участі на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку» (далі - форма звітності № 2), а також термін її подання до НКРЕКП.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1466;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єкта господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 2 оператор ринку подає щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження в НКРЕКП форми звітності № 2 надсилає оператору ринку повідомлення в електронній формі про одержання форми звітності № 2 (на електронну адресу з якої було надіслано зазначену форму звітності). Датою подання форми звітності № 2 вважається дата її надходження в НКРЕКП.

2.2. Звітним періодом є місяць.

2.3. Форма звітності № 2 надсилається оператором ринку до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_r@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

У випадку якщо форма звітності № 2 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації оператор ринку визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 2 (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 2 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані оператором ринку, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо оператор ринку не зазначив цього при поданні форми звітності № 2 до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді.

2.4. Усі дані форми звітності № 2 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

2.5. Оператор ринку не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді оператор ринку надає форму звітності № 2 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення оператор ринку зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок заповнення форми звітності № 2

3.1. У розділі І «Інформація щодо активності участі на РДН» відображаються дані щодо заявок (оформлена учасником ринку на ринку «на добу наперед» (далі - РДН) та/або внутрішньодобовому ринку (далі - ВДР) для одного або кількох розрахункових періодів доби постачання пропозиція продажу та/або купівлі певного обсягу електричної енергії на торгах на ринку «на добу наперед»):

1) у графах 1-5 «Кількість заявок на купівлю, од.» зазначаються дані щодо кількості заявок на купівлю електричної енергії на РДН протягом звітного періоду. У графі 1 «Усього» зазначається загальна кількість заявок на купівлю електричної енергії. У графі 2 «з них прийнятих (акцептованих)» зазначаються дані щодо кількості заявок на купівлю електричної енергії, що були прийняті (акцептовані) повністю або частково, у графі 3 «з них неприйнятих (неакцептованих)» - неприйнятих (неакцептованих) заявок на купівлю електричної енергії, у графі 4 «з них відхилених» - відхилених заявок і у графі 5 «з них скасованих» - скасованих заявок. Значення графи 1 дорівнює сумі граф 2-5;

2) у графах 6-10 «Кількість заявок на продаж, од.» зазначаються дані щодо кількості заявок на продаж електричної енергії на РДН протягом звітного місяця. У графі 6 «Усього» зазначається загальна кількість заявок на продаж електричної енергії. У графі 7 «з них прийнятих (акцептованих)» зазначаються дані щодо кількості заявок на продаж електричної енергії, що були прийняті (акцептовані) повністю або частково, у графі 8 «з них неприйнятих (неакцептованих)» - неприйнятих (неакцептованих) заявок на продаж електричної енергії, у графі 9 «з них відхилених» - відхилених заявок і у графі 10 «з них скасованих» - скасованих заявок. Значення графи 6 дорівнює сумі граф 7-10;

3) у рядку 005 «Виробники електричної енергії» зазначається загальна кількість заявок, поданих виробниками електричної енергії на торги на РДН щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного місяця;

4) у рядку 010 «Електропостачальники» зазначається загальна кількість заявок, поданих електропостачальниками на торги на РДН щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного місяця;

5) у рядку 015 «Трейдери» зазначається загальна кількість заявок, поданих трейдерами на торги на РДН щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

6) у рядку 020 «Гарантований покупець» зазначається загальна кількість заявок, поданих гарантованим покупцем на торги на РДН щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

7) у рядку 025 «ОСП» зазначається загальна кількість заявок, поданих оператором системи передачі на торги на РДН щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

8) у рядку 030 «ОСР» зазначається загальна кількість заявок, поданих операторами систем розподілу на торги на РДН щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

9) у рядку 035 «МСР» зазначається загальна кількість заявок, поданих малими системами розподілу на торги на РДН щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

10) у рядку 040 «Споживачі» зазначається загальна кількість заявок, поданих споживачами електричної енергії на торги на РДН щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

11) у рядку 045 «Загалом» зазначаються сумарні дані щодо кількості заявок, поданих учасниками ринку щодо купівлі та/або продажу електричної енергії на РДН протягом звітного періоду. Значення рядка 045 дорівнює сумі рядків 005-040;

12) у рядку 050 «Виробники електричної енергії» зазначається кількість заявок, поданих виробниками електричної енергії на торги на РДН у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного місяця;

13) у рядку 055 «Електропостачальники» зазначається кількість заявок, поданих електропостачальниками на торги на РДН у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного місяця;

14) у рядку 060 «Трейдери» зазначається кількість заявок, поданих трейдерами на торги на РДН у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

15) у рядку 065 «Гарантований покупець» зазначається кількість заявок, поданих гарантованим покупцем на торги на РДН у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

16) у рядку 070 «ОСП» зазначається кількість заявок, поданих оператором системи передачі на торги на РДН у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

17) у рядку 075 «ОСР» зазначається кількість заявок, поданих операторами систем розподілу на торги на РДН у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

18) у рядку 080 «МСР» зазначається кількість заявок, поданих малими системами розподілу на торги на РДН у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

19) у рядку 085 «Споживачі» зазначається кількість заявок, поданих споживачами електричної енергії на торги на РДН у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

20) у рядку 090 «Загалом» зазначаються сумарні дані щодо кількості заявок, поданих учасниками ринку щодо купівлі та/або продажу електричної енергії на РДН у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду. Значення рядка 090 дорівнює сумі рядків 050-085;

21) у рядку 095 «Виробники електричної енергії» зазначається кількість заявок, поданих виробниками електричної енергії на торги на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного місяця;

22) у рядку 100 «Електропостачальники» зазначається кількість заявок, поданих електропостачальниками на торги на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного місяця;

23) у рядку 105 «Трейдери» зазначається кількість заявок, поданих трейдерами на торги на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

24) у рядку 110 «Гарантований покупець» зазначається кількість заявок, поданих гарантованим покупцем на торги на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

25) у рядку 115 «ОСП» зазначається кількість заявок, поданих оператором системи передачі на торги на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

26) у рядку 120 «ОСР» зазначається кількість заявок, поданих операторами системи розподілу на торги на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

27) у рядку 125 «МСР» зазначається кількість заявок, поданих малими системами розподілу на торги на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

28) у рядку 130 «Споживачі» зазначається кількість заявок, поданих споживачами електричної енергії на торги на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

29) у рядку 135 «Загалом» зазначаються сумарні дані щодо кількості заявок, поданих учасниками ринку щодо купівлі та/або продажу електричної енергії на РДН у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду. Значення рядка 135 дорівнює сумі рядків 095-130.

3.2. У розділі II «Інформація щодо активності участі на ВДР» відображаються загальні дані щодо заявок (оформлена учасником ринку на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку для одного або кількох розрахункових періодів доби постачання пропозиція продажу та/або купівлі певного обсягу електричної енергії на торгах на внутрішньодобовому ринку):

1) у графах 1-5 «Кількість заявок на купівлю, од.» зазначаються дані щодо кількості заявок на купівлю електричної енергії на ВДР протягом звітного періоду. У графі 1 «Усього» зазначається загальна кількість заявок на купівлю електричної енергії. У графі 2 «з них прийнятих (акцептованих)» зазначаються дані щодо кількості заявок на купівлю електричної енергії, що були прийняті (акцептовані) повністю або частково, у графі 3 «з них неприйнятих (неакцептованих)» - неприйнятих (неакцептованих) заявок на купівлю електричної енергії, у графі 4 «з них відхилених» - відхилених заявок і у графі 5 «з них скасованих» - скасованих заявок. Значення графи 1 дорівнює сумі граф 2-5;

2) у графах 6-10 «Кількість заявок на продаж, од.» зазначаються дані щодо кількості заявок на продаж електричної енергії на ВДР протягом звітного місяця. У графі 6 «Усього» зазначається загальна кількість заявок на продаж електричної енергії. У графі 7 «з них прийнятих (акцептованих)» зазначаються дані щодо кількості заявок на продаж електричної енергії, що були прийняті (акцептовані) повністю або частково, у графі 8 «з них неприйнятих (неакцептованих)» - неприйнятих не(акцептованих) заявок на продаж електричної енергії, у графі 9 «з них відхилених» - відхилених заявок і у графі 10 «з них скасованих» - скасованих заявок. Сума графи 6 дорівнює сумі граф 7-10;

3) у рядку 140 «Виробники електричної енергії» зазначається загальна кількість заявок, поданих виробниками електричної енергії на торги на ВДР щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного місяця;

4) у рядку 145 «Електропостачальники» зазначається загальна кількість заявок, поданих електропостачальниками на торги на ВДР щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного місяця;

5) у рядку 150 «Трейдери» зазначається загальна кількість заявок, поданих трейдерами на торги на ВДР щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

6) у рядку 155 «Гарантований покупець» зазначається загальна кількість заявок, поданих гарантованим покупцем на торги на ВДР щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

7) у рядку 160 «ОСП» зазначається загальна кількість заявок, поданих оператором системи передачі на торги на ВДР щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

8) у рядку 165 «ОСР» зазначається загальна кількість заявок, поданих операторами систем розподілу на торги на ВДР щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

9) у рядку 170 «МСР» зазначається загальна кількість заявок, поданих малими системами розподілу на торги на ВДР щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

10) у рядку 175 «Споживачі» зазначається загальна кількість заявок, поданих споживачами електричної енергії на торги на ВДР щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

11) у рядку 180 «Загалом» зазначаються сумарні дані щодо кількості заявок, поданих учасниками ринку щодо купівлі та/або продажу електричної енергії на ВДР протягом звітного періоду. Значення рядка 180 дорівнює сумі рядків 140-175;

12) у рядку 185 «Виробники електричної енергії» зазначається кількість заявок, поданих виробниками електричної енергії на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного місяця;

13) у рядку 190 «Електропостачальники» зазначається кількість заявок, поданих електропостачальниками на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного місяця;

14) у рядку 195 «Трейдери» зазначається кількість заявок, поданих трейдерами на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

15) у рядку 200 «Гарантований покупець» зазначається кількість заявок, поданих гарантованим покупцем на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

16) у рядку 205 «ОСП» зазначається кількість заявок, поданих оператором системи передачі на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

17) у рядку 210 «ОСР» зазначається кількість заявок, поданих операторами систем розподілу на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

18) у рядку 215 «МСР» зазначається кількість заявок, поданих малими системами розподілу на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

19) у рядку 220 «Споживачі» зазначається кількість заявок, поданих споживачами електричної енергії на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

20) у рядку 225 «Загалом» зазначаються сумарні дані щодо кількості заявок, поданих учасниками ринку щодо купівлі та/або продажу електричної енергії на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» протягом звітного періоду. Значення рядка 225 дорівнює сумі рядків 185 - 220;

21) у рядку 230 «Виробники електричної енергії» зазначається кількість заявок, поданих виробниками електричної енергії на торги на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного місяця;

22) у рядку 235 «Електропостачальники» зазначається кількість заявок, поданих електропостачальниками на торги на ВДР у торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного місяця;

23) у рядку 240 «Трейдери» зазначається кількість заявок, поданих трейдерами на торги на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

24) у рядку 245 «Гарантований покупець» зазначається кількість заявок, поданих гарантованим покупцем на торги на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

25) у рядку 250 «ОСП» зазначається кількість заявок, поданих оператором системи передачі на торги на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

26) у рядку 255 «ОСР» зазначається кількість заявок, поданих операторами систем розподілу на торги на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

27) у рядку 260 «МСР» зазначається кількість заявок, поданих малими системами розподілу на торги на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

28) у рядку 265 «Споживачі» зазначається кількість заявок, поданих споживачами електричної енергії на торги на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» щодо купівлі та/або продажу електричної енергії протягом звітного періоду;

29) у рядку 270 «Загалом» зазначаються сумарні дані щодо кількості заявок, поданих учасниками ринку щодо купівлі та/або продажу електричної енергії на ВДР у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» протягом звітного періоду. Значення рядка 270 дорівнює сумі рядків 230-265.

3.3. У розділі III «Інформація про найбільш активних учасників ринків за кількістю заявок на купівлю електричної енергії» відображаються дані щодо учасників, які подали найбільше заявок на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку на купівлю електричної енергії:

1) у графі Б «Суб’єкт господарювання/споживач» зазначаються найменування суб’єктів господарювання (споживачі), які подали найбільше заявок на РДН і ВДР на купівлю електричної енергії протягом звітного періоду;

2) у графі В «Вид діяльності» зазначається вид діяльності суб’єктів господарювання, які подали найбільше заявок на РДН і ВДР на купівлю електричної енергії протягом звітного періоду;

3) у графі Г «Кількість заявок на купівлю» зазначається кількість заявок на купівлю електричної енергії, поданих найбільш активними учасниками на РДН та ВДР протягом звітного періоду.

3.4. У розділі IV «Інформація про найбільш активних учасників ринків за кількістю заявок на продаж електричної енергії» відображаються дані щодо учасників, які подали найбільше заявок на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку на продаж електричної енергії:

1) у графі Б «Суб’єкт господарювання/споживач» зазначаються найменування суб’єктів господарювання (споживачі), які подали найбільше заявок на РДН і ВДР на продаж електричної енергії протягом звітного періоду;

2) у графі В «Вид діяльності» зазначається вид діяльності суб’єктів господарювання, які подали найбільше заявок на РДН і ВДР на продаж електричної енергії протягом звітного періоду;

3) у графі Г «Кількість заявок на продаж» зазначається кількість заявок на продаж електричної енергії, поданих найбільш активними учасниками на РДН та ВДР протягом звітного періоду.

3.5. У розділі V «Інформація про найбільш активних учасників ринків за обсягами продажу електричної енергії» відображаються дані щодо учасників, які продали найбільшу кількість електричної енергії на РДН і ВДР:

1) у графі Б «Суб’єкт господарювання/споживач» зазначаються суб’єкти господарювання (споживачі), які продали найбільшу кількість електричної енергії на РДН і ВДР протягом звітного періоду;

2) у графі В «Вид діяльності» зазначається вид діяльності суб’єктів господарювання, які продали найбільшу кількість електричної енергії на РДН і ВДР протягом звітного періоду;

3) у графі 1 «Обсяг продажу» та у графі 2 «Вартість продажу (без ПДВ)» зазначаються обсяг (графа 1) та вартість (графа 2) продажу електричної енергії (без ПДВ) найбільш активними учасниками на РДН та ВДР протягом звітного періоду.

3.6. У розділі VI «Інформація про найбільш активних учасників ринків за обсягом купівлі електричної енергії» відображаються дані щодо учасників, які придбали найбільшу кількість електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку:

1) у графі Б «Суб’єкт господарювання/споживач» зазначаються суб’єкти господарювання (споживачі), які придбали найбільшу кількість електричної енергії на РДН і ВДР протягом звітного періоду;

2) у графі В «Вид діяльності» зазначається вид діяльності суб’єктів господарювання, які придбали найбільшу кількість електричної енергії на РДН і ВДР протягом звітного періоду;

3) у графі 1 «Обсяг купівлі» та у графі 2 «Вартість купівлі (без ПДВ)» зазначаються обсяг (графа 1) та вартість (графа 2) купівлі електричної енергії (без ПДВ) найбільш активними учасниками на РДН та ВДР протягом звітного періоду.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

{Форма звітності № 4 АГ-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (АЕС, ГЕС, ГАЕС) (місячна) та Інструкція до неї не наводяться}


Документи та файли

Сигнальний документ — f502856n3027.xls
Сигнальний документ — f502856n3030.xls
Сигнальний документ — f502856n3031.xls
Сигнальний документ — f502856n3033.xls
Сигнальний документ — f502856n3034.xls
Сигнальний документ — f502856n3035.xls
Сигнальний документ — f502856n3036.xls
Сигнальний документ — f502856n3037.xls
Сигнальний документ — f502856n3038.xls
Сигнальний документ — f502856n3039.xls
Сигнальний документ — f502856n3040.xls
Сигнальний документ — f502856n3041.xls
Сигнальний документ — f502856n3042.xls
Сигнальний документ — f502856n3043.xls
Сигнальний документ — f502856n3044.xls
Сигнальний документ — f502856n3045.xls
Сигнальний документ — f502856n3046.xls
Сигнальний документ — f502856n3047.xls
Сигнальний документ — f502856n3048.xls
Сигнальний документ — f502856n3049.xls
Сигнальний документ — f502856n3050.xls
Сигнальний документ — f502856n3051.xls
Сигнальний документ — f502856n3052.xls
Сигнальний документ — f502856n3053.xls
Сигнальний документ — f502856n3054.xls
Сигнальний документ — f502856n3055.xls
Сигнальний документ — f502856n3056.xls
Сигнальний документ — f502856n3057.xls
Сигнальний документ — f502856n3058.xls
Сигнальний документ — f502856n3059.xls
Сигнальний документ — f502856n3060.xls
Сигнальний документ — f502856n3061.xls
Сигнальний документ — f502856n3062.xls
Сигнальний документ — f502856n3063.xls
Сигнальний документ — f502856n3064.xls
Сигнальний документ — f502856n3065.xls
Сигнальний документ — f502856n3066.xls

Публікації документа

 • Оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади України від 05.02.2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацком.енергетики:

 1. ПОСТАНОВА від 13.01.2021 № 42 "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 січня 2020 року № 92". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 13.01.2021 № 41 "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 січня 2020 року № 89". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 13.01.2021 № 40 "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 січня 2020 року № 77". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 11.01.2021 № 16 "Про затвердження Змін до Порядку формування цін на універсальні послуги". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15.01.2021 № 46 "Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 30.01.2021 № 127 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2458". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 30.01.2021 № 126 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2456". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 30.01.2021 № 125 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2772". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 30.01.2021 № 124 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2770". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 30.01.2021 № 127 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2458". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 30.01.2021 № 126 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2456". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 30.01.2021 № 125 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2772". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 30.01.2021 № 124 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2770". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 03.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 05.02.2021 № 189 "Про внесення зміни до Правил ринку". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 03.02.2021 № 143 "Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 03.02.2021 № 175 "Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 10.02.2021 № 218 "Про затвердження Змін до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 158 "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 96 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України -