<<
>>

ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 548 "Про затвердження Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2020

Документ актуальний на 06.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

03.03.2020  № 548

Про затвердження Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додається.

2. Заяви про отримання ліцензії, подані здобувачами ліцензії до набрання чинності цією постановою, розглядаються відповідно до положень Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг

03.03.2020 № 548

ПОРЯДОК

ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1.

Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та визначає процедуру видачі, переоформлення, зупинення та анулювання ліцензій на провадження видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які провадять або мають намір провадити такі види господарської діяльності, ліцензування яких здійснює НКРЕКП:

1) на ринку електричної енергії:

виробництво електричної енергії,

передача електричної енергії,

розподіл електричної енергії,

постачання електричної енергії споживачу,

перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність),

здійснення функцій оператора ринку,

здійснення функцій гарантованого покупця;

2) на ринку природного газу, нафти та нафтопродуктів:

транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом,

постачання природного газу,

розподіл природного газу,

транспортування природного газу,

зберігання (закачування, відбір) природного газу;

3) у сфері комунальних послуг:

виробництво теплової енергії,

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами,

постачання теплової енергії,

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

анулювання ліцензії - позбавлення суб'єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття НКРЕКП рішення про анулювання ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;

відновлення дії ліцензії - поновлення суб'єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, повністю або частково (у межах частини виду господарської діяльності або місць провадження господарської діяльності), шляхом прийняття НКРЕКП рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;

видача ліцензії - надання суб'єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття НКРЕКП рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;

здобувач ліцензії - суб'єкт господарювання, який звернувся в установленому порядку до НКРЕКП із заявою про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;

зупинення дії ліцензії - тимчасове припинення суб'єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, повністю або частково (у межах частини виду господарської діяльності або місць провадження господарської діяльності), шляхом прийняття НКРЕКП рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;

ліцензійні умови - нормативно-правовий акт НКРЕКП, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;

ліцензія - право суб'єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до НКРЕКП від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців або фізичних осіб чи прийняті НКРЕКП в результаті реалізації своїх повноважень;

ліцензійний реєстр - автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про суб'єктів господарювання, які в установленому законом порядку звернулися до НКРЕКП із заявою про отримання ліцензії, провадять діяльність на підставі ліцензії, дія ліцензії яких зупинена, ліцензія яких анульована;

матеріально-технічна база - сукупність засобів та/або місць провадження виду господарської діяльності, які дають можливість провадити господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню;

місце провадження виду господарської діяльності - місце (об'єкт, приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), на якому (у межах якого) суб'єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується в його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб'єкта господарювання);

недостовірність даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії до НКРЕКП - документи, що подані до НКРЕКП, містять відомості, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання» та Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.

2. Документи, що подаються для отримання ліцензії

2.1. Здобувач ліцензії може подати заяву разом із підтвердними документами до НКРЕКП одним із таких способів:

нарочно (у паперовій формі);

поштовим відправленням з описом вкладення;

в електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2.2. Заява про отримання ліцензії подається за формою, визначеною ліцензійними умовами.

Якщо заява разом із підтвердними документами подаються нарочно, здобувач ліцензії пред’являє документ, що посвідчує його особу. У разі подання документів представником здобувача ліцензії додатково пред'являється оригінал документа (засвідчена копія), що засвідчує його повноваження.

2.3. Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи,подані нарочно, приймаються за описом.

2.4. У заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація про:

1) здобувача ліцензії:

для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті. У такому випадку подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;

2) вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений у пункті 1.2 глави 1 цього Порядку, на провадження якого здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію.

2.5. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) документи, перелік яких визначений відповідними ліцензійними умовами та є вичерпним;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);

3) опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі). При поданні заяви поштовим відправленням посадовою особою НКРЕКП один екземпляр опису повертається здобувачу ліцензії поштовим відправленням.

2.6. Посадовим особам НКРЕКП забороняється вимагати від здобувача ліцензії:

1) подання оригіналів документів (крім документів, що складаються безпосередньо здобувачем ліцензії);

2) зазначення в документах, що подаються для отримання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених ліцензійними умовами;

3) документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього, які видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (виписки, витяги, довідки, листи);

4) наявність на документі (його копії), що подається суб'єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов'язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом.

2.7. НКРЕКП може за зверненням здобувача ліцензії повернути заяву разом із підтвердними документами, поданими ним для отримання ліцензії, протягом десяти робочих днів з дати отримання звернення та зняти розгляд цього питання з порядку денного засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання.

3. Процедура залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду

3.1. НКРЕКП протягом семи робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду. У разі наявності таких підстав відповідний структурний підрозділ НКРЕКП готує проєкт листа про залишення заяви без розгляду, який надається на підпис члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

3.2. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, крім подання документів у порядку, передбаченому пунктом 3.4 цієї глави;

2) заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, підписані особою, яка не має на це повноважень;

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених пунктом 4.2 глави 4 цього Порядку у разі відмови здобувачу ліцензії у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірності даних у підтвердних документах;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

3.3. У листі про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду зазначаються:

1) реквізити заяви про отримання ліцензії;

2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії в заяві про отримання ліцензії;

3) дані про здобувача ліцензії (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті));

4) опис підстави (підстав) для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду і пропозиції щодо порядку її усунення.

3.4. Після усунення причин залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

При повторному поданні до НКРЕКП здобувачем ліцензії заяви про отримання ліцензії до такої заяви можуть додаватися лише ті підтвердні документи, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що наявні в ліцензійній справі, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність.

3.5. При повторному розгляді документів не допускається залишення заяви без розгляду з причин, раніше не зазначених у листі про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, за умови, що на момент повторного розгляду раніше подані документи зберегли свою актуальність.

4. Процедура відмови у видачі ліцензії та видачі ліцензії

4.1. Після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду відповідальні структурні підрозділи НКРЕКП розглядають її з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

4.2. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії є:

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами;

2) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;

3) ненадання гарантійного листа, передбаченого пунктом 6.3 глави 6 цього Порядку;

4) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії;

5) наявність у НКРЕКП інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити вид господарської діяльності, на право провадження якого ним подано заяву, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам здобувач ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення, може подати до НКРЕКП нову заяву про отримання ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірності даних у підтвердних документах здобувач ліцензії може подати до НКРЕКП нову заяву про отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову.

При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі ліцензії з причин, раніше не зазначених у рішенні про відмову у видачі ліцензії (крім неусунення чи усунення не в повному обсязі здобувачем ліцензії причин, що стали підставою для попередньої відмови; наявності в новій інформації, поданій здобувачем ліцензії, підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії), за умови, що на момент повторного розгляду раніше подані документи зберегли свою актуальність.

4.3. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються:

1) реквізити заяви про отримання ліцензії;

2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про отримання ліцензії;

3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті);

4) опис підстави (підстав) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії;

5) пропозиції щодо порядку усунення підстави (підстав), що стала причиною відмови у видачі ліцензії.

Рішення про відмову у видачі ліцензії набирає чинності з дня його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті НКРЕКП наступного робочого дня після його прийняття.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

4.4. У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії НКРЕКП приймає рішення про видачу ліцензії.

У рішенні про видачу ліцензії зазначається код класифікації доходів бюджету, за яким на рахунок Державної казначейської служби України має бути внесена плата за видачу ліцензії.

Рішення про видачу ліцензії набирає чинності з дня його прийняття, якщо більш пізній строк набрання ним чинності не встановлено в рішенні.

Оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП та внесення до ліцензійного реєстру рішення про видачу ліцензії здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

4.5. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття НКРЕКП рішення про видачу ліцензії.

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.

4.6. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі становить:

десять робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності, що належить до суміжних ринків;

двадцять робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності, що належить до сфери діяльності суб'єктів природних монополій.

4.7. Ліцензія видається на необмежений строк.

5. Зміна даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії

5.1. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами, але не більше одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.

5.2. У разі зміни серії та номера паспорта ліцензіата - фізичної особи-підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний контролюючий орган та має відповідну відмітку в паспорті, ліцензіат протягом п'яти робочих днів після зазначених змін подає до НКРЕКП повідомлення про таку зміну, додавши до нього копію (фотокопію) паспорта з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

5.3. Особливості повідомлення про зміну даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, зокрема в результаті припинення ліцензіата шляхом його реорганізації або ліквідації, передачі об'єктів державної власності, які використовуються ліцензіатом у процесі господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, суб'єктом управління такими об'єктами іншому суб'єкту господарювання, правонаступництва, зміни власника матеріально-технічної бази та спадкоємства:

1) якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи перетворення або все його майно передається приватному партнеру, концесіонеру і його правонаступник або приватний партнер, концесіонер має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий правонаступник або приватний партнер, концесіонер має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з отриманням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не перевищує шести місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник або приватний партнер, концесіонер зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню;

2) якщо об’єкти державної власності, які використовуються ліцензіатом у процесі господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, передаються суб’єктом управління об’єктами державної власності на праві господарського відання іншому суб’єкту господарювання і такий суб’єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію та був сертифікований уповноваженим органом відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність такого суб’єкта господарювання, зазначений суб’єкт господарювання має право здійснювати протягом строку, що не перевищує одного року, відповідний вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії. Після закінчення цього строку раніше видана ліцензія підлягає анулюванню;

3) якщо ліцензіат припиняється в результаті поділу, то лише один правонаступник за згодою правонаступників має право провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію. Такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з отриманням ліцензії на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шести місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню;

4) у разі якщо частина майна ліцензіата передається приватному партнеру, концесіонеру, то приватний партнер, концесіонер на умовах, визначених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, концесійним договором, має право провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію. Такий приватний партнер, концесіонер має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з отриманням ліцензії на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шести місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії ліцензіата. Після закінчення цього строку приватний партнер, концесіонер зобов’язаний отримати нову ліцензію. Ліцензіат може продовжувати провадити вид господарської діяльності, на провадження якого він мав ліцензію, за умови додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов або звузити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на певну частину, або звернутися до НКРЕКП із заявою про анулювання ліцензії відповідно до цього Порядку;

5) правонаступник або суб’єкт господарювання, який сертифікований уповноваженим органом відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність такого суб’єкта господарювання та має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, має повідомити НКРЕКП про початок своєї господарської діяльності, вид якої підлягає ліцензуванню. Протягом строку, встановленого в цьому пункті, правонаступник або суб’єкт господарювання, який сертифікований уповноваженим органом відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність такого суб’єкта господарювання та має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, вважається ліцензіатом;

6) право на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою-підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем. Така ліцензія ліцензіата підлягає в місячний строк переоформленню НКРЕКП на ім’я спадкоємця з дати набуття ним такого права, за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов.

У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов’язаний протягом місяця подати до НКРЕКП заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

Зміна власника всього майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу відповідно до затвердженого судом плану санації не є підставою для переоформлення ліцензії. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії.

6. Переоформлення, зупинення та відновлення дії ліцензії

6.1. У разі переходу права на провадження виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, від ліцензіата, що був фізичною особою-підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем, така ліцензія підлягає переоформленню на ім'я спадкоємця у місячний строк з дати набуття ним такого права за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов.

У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов'язаний протягом місяця подати до НКРЕКП заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

Переоформлення ліцензії є безоплатним.

Непереоформлена у встановлений строк ліцензія підлягає анулюванню.

6.2. У разі зміни найменування ліцензіата (акціонерного товариства), у тому числі у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку із перетворенням ліцензіата (акціонерного товариства) в інше господарське товариство, провадження господарської діяльності здійснюється на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії.

6.3. У разі передачі цілісного майнового комплексу ліцензіата іншому суб’єкту господарювання, який має намір отримати відповідну ліцензію, такий суб’єкт господарювання до заяви про отримання ліцензії подає гарантійний лист про виконання зобов’язань щодо усунення порушень ліцензійних умов, встановлених відповідними рішеннями НКРЕКП та невиконаних попереднім ліцензіатом, у частині коригування витрат та доходів. Суб’єкт господарювання, який має намір передати цілісний майновий комплекс іншому суб’єкту господарювання, має не пізніше ніж за місяць до передачі цілісного майнового комплексу звернутися до НКРЕКП щодо проведення перевірки додержання ним ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг (якщо статутними документами не передбачено, що до суб’єкта господарювання, якому передається цілісний майновий комплекс, переходять усі права і обов'язки попереднього ліцензіата).

6.4. НКРЕКП має право прийняти рішення про зупинення дії ліцензії (повністю або частково) у разі настання таких підстав:

1) отримання заяви ліцензіата про зупинення власної ліцензії на строк до шести місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії.

Не є підставою для зупинення дії ліцензії заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії, подана після видання НКРЕКП розпорядчого документа про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг і до закінчення строку:

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;

протягом тридцяти робочих днів після закінчення спливу строку виконання ліцензіатом рішення про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку НКРЕКП розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом рішення про усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг);

2) складення акта про невиконання рішення про усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг за результатами перевірки НКРЕКП до повного виконання ліцензіатом такого рішення, але не більше шести місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії;

3) передача ліцензіатом цілісного майнового комплексу іншому суб’єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію;

4) передача цілісного майнового комплексу ліцензіата в управління іншому суб’єкту господарювання за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

5) несплата за видачу ліцензії.

6.5. У разі встановлення наявності підстав для зупинення дії ліцензії повністю або частково НКРЕКП протягом двадцяти робочих днів з дня виявлення таких підстав має право прийняти рішення про зупинення дії ліцензії.

Рішення НКРЕКП про зупинення дії ліцензії на підставі заяви ліцензіата набирає чинності з дня його прийняття, якщо більш пізній строк набрання ним чинності не встановлено в рішенні.

Рішення НКРЕКП про зупинення дії ліцензії на підставі акта про невиконання рішення про усунення порушень ліцензійних умов або несплати за видачу ліцензії набирає чинності через десять робочих днів з дня його прийняття.

Рішення про зупинення дії ліцензії може бути продовжено на строк до шести місяців.

6.6. Рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково має містити:

1) дату та номер;

2) підстави для зупинення дії ліцензії;

3) назву виду господарської діяльності, зазначеного в ліцензії, дія якої зупиняється;

4) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті);

5) місце провадження діяльності, в якому зупиняється провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (вказується в разі наявності більше ніж одного місця провадження діяльності, зазначеного в ліцензійній справі);

6) строк зупинення дії ліцензії.

6.7. Зупинення дії ліцензії не позбавляє права НКРЕКП на проведення перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг.

6.8. Про прийняття рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково НКРЕКП письмово інформує ліцензіата не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

6.9. Для відновлення дії ліцензії ліцензіат надає заяву про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії, разом із підтверджуючими документами і відомостями.

Якщо підтвердні документи містять повну інформацію про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії, НКРЕКП приймає рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково протягом двадцяти днів з дня надання заяви про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії.

Рішення НКРЕКП про відновлення дії ліцензії набирає чинності з дня його прийняття, якщо більш пізній строк набрання ним чинності не встановлено в рішенні.

Рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково має містити:

1) дату та номер;

2) підстави для відновлення дії ліцензії;

3) назву виду господарської діяльності, зазначеного в ліцензії, дія якої відновлюється;

4) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті);

5) місце провадження діяльності, в якому відновлюється провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (вказується в разі наявності більше ніж одного місця провадження діяльності, зазначеного в ліцензійній справі).

6.10. Запис щодо рішення НКРЕКП про зупинення та відновлення дії ліцензії повністю або частково вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

6.11. Рішення про зупинення дії ліцензії може бути оскаржено до суду.

7. Анулювання ліцензії

7.1. НКРЕКП має право прийняти рішення про анулювання ліцензії у разі настання таких підстав:

1) отримання заяви ліцензіата про анулювання власної ліцензії.

Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії може не розглядатися як підстава для її анулювання, якщо:

вона подана після видання НКРЕКП розпорядчого документа про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг і до закінчення строку перевірки та усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;

ліцензіатом не сплачено внесків на регулювання за звітний період;

ліцензіатом не надано НКРЕКП у повному обсязі звітності, передбаченої законодавством, за звітний період;

ліцензіат не звернувся до НКРЕКП щодо проведення перевірки додержання ним ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг відповідно до пункту 6.3 цього Порядку і до закінчення перевірки додержання ним ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або усунення ним порушень ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;

2) наявність акта про неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення за результатами перевірки НКРЕКП;

3) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця), крім випадку та строку, передбачених у пункті 5.3 цього Порядку;

4) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи-підприємця (у разі відсутності правонаступника);

5) наявність судового рішення про визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою у зв'язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою (у разі відсутності правонаступника);

6) наявність акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг за результатами перевірки НКРЕКП;

7) наявність акта про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії.

У разі якщо недостовірними даними в документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії, є інформація про відсутність контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», складається акт, передбачений підпунктом 9 цього пункту;

8) наявність акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки НКРЕКП;

9) наявність акта про документальне підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», за результатами перевірки НКРЕКП.

7.2. НКРЕКП приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви та двадцяти робочих днів з дня складення актів, передбачених підпунктами 2, 6 - 9 пункту 7.1 цієї глави.

7.3. Рішення про анулювання ліцензії має містити:

1) дату і номер;

2) вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія;

3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті);

4) підстави для анулювання ліцензії.

7.4. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності з дня його прийняття, якщо більш пізній строк набрання ним чинності не встановлено в рішенні.

7.5. НКРЕКП вносить інформацію щодо рішення про анулювання ліцензії до ліцензійного реєстру, а також оприлюднює його на офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів після його прийняття та повідомляє ліцензіата щодо прийняття такого рішення протягом п'яти календарних днів з дня його прийняття шляхом направлення йому листа.

7.6. У разі анулювання ліцензії на підставах, передбачених підпунктами 2,6 - 9 пункту 7.1 цієї глави, посадова особа суб'єкта господарювання може бути притягнена до адміністративної відповідальності, а суб'єкт господарювання може подати заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через один рік з дня набрання чинності рішенням НКРЕКП про анулювання попередньої ліцензії.

7.7. Рішення НКРЕКП про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

Начальник Управління

ліцензування

Ю. Антонюк


Публікації документа

 • Оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади України від 03.03.2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацком.енергетики:

 1. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 158 "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 96 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 95 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 94 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 93 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 92 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «ТЕХНОВА»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 91 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 90 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 89 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 87 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 86 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 85 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 84 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 83 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 82 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ЛЬВІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 81 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 80 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОМЕНЕРГОСЕРВІС» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 11.02.2020 № 370 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 549 "Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 547 "Про внесення змін до Порядку формування цін на універсальні послуги". Нацком.енергетики. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -