<<
>>

ПОСТАНОВА від 11.02.2020 № 370 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП". Нацком.енергетики. 2020

Документ актуальний на 14.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

11.02.2020  № 370

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до статей 4, 32 та 33 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1383/27828, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2517, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1388/27833, що додаються.

4. Розподіл потужності для періодів газового року 2019/2020 здійснюється відповідно до положень Кодексу газотранспортної системи в редакції, що діяла до дня набрання чинності цією постановою.

5.

Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання

у сферах енергетики

та комунальних послуг

11.02.2020  № 370

ЗМІНИ

до Кодексу газотранспортної системи

1. У розділі І:

1) у пункті 5 глави 1:

абзац сімнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий-дев’яносто дев’ятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим-дев’яносто восьмим;

в абзаці сімнадцятому слова «або не реалізоване замовником послуг транспортування згідно з договором транспортування природного газу» виключити;

після абзацу тридцять сьомого доповнити новими абзацами тридцять восьмим та тридцять дев’ятим такого змісту:

«додаткова потужність - потужність газотранспортної системи, яка може бути додатково розподілена на гарантованій основі в результаті вжитих заходів із врегулювання договірних перевантажень;

економічний тест - тест, який застосовується для оцінки економічної доцільності реалізації проектів нової (збільшеної) потужності;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять восьмий-дев’яносто восьмий вважати відповідно абзацами сороковим-сотим;

після абзацу п’ятдесят другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«механізм альтернативного розподілу потужності - механізм розподілу рівня пропозиції або нової (збільшеної) потужності, розроблений для кожного окремого випадку оператором газотранспортної системи та погоджений Регулятором для розміщення заявок на умовний попит на потужність;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятдесят третій-сотий вважати відповідно абзацами п’ятдесят четвертим-сто першим;

після абзацу п’ятдесят дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«нова (збільшена) потужність - можливе майбутнє збільшення технічної потужності за допомогою ринкових процедур або створення нової потужності в разі відсутності достатньої існуючої потужності, яка може бути запропонована на основі інвестиції у фізичну інфраструктуру або довгострокової оптимізації використання потужності та згодом розподіленої за умови позитивного результату економічного тесту, у таких випадках:

1) на існуючих точках міждержавного з’єднання;

2) шляхом створення нової точки або точок міждержавного з’єднання;

3) як потужність фізичного реверсного потоку в точці або точках міждержавного з’єднання, яка не була запропонована раніше для процедури розподілу;».

У зв’язку з цим абзаци шістдесятий-сто перший вважати відповідно абзацами шістдесят першим-сто другим;

після абзацу шістдесят першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«об’єднана потужність - гарантована потужність, що складається з потужності на вході та виході з обох сторін кожної точки міждержавного з’єднання двох суміжних газотранспортних систем;».

У зв’язку з цим абзаци шістдесят другий-сто другий вважати відповідно абзацами шістдесят третім-сто третім;

після абзацу шістдесят шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«передача потужності - відчуження права доступу до потужності одним замовником послуг транспортування та набуття права доступу до цієї потужності іншим замовником послуг транспортування в межах газотранспортної системи;».

У зв’язку з цим абзаци шістдесят сьомий-сто третій вважати відповідно абзацами шістдесят восьмим-сто четвертим;

після абзацу сімдесят восьмого доповнити новими абзацами сімдесят дев’ятим та вісімдесятим такого змісту:

«проект нової (збільшеної) потужності - проект збільшення обсягу технічної потужності в існуючій точці міждержавного з’єднання або створення нової точки міждержавного з’єднання на основі розподілу потужності у процедурі нової (збільшеної) потужності;

процедура нової (збільшеної) потужності - процес оцінки ринкового попиту на нову (збільшену) потужність, що включає необов’язковий етап, на якому замовники послуг транспортування висловлюють і кількісно визначають свій попит на нову (збільшену) потужність, та обов’язковий етап, на якому оператором газотранспортної системи встановлюється вимога замовникам послуг транспортування зарезервувати визначений обсяг потужності та взяти на себе обов’язок по сплаті за користування такою потужністю;».

У зв’язку з цим абзаци сімдесят дев’ятий-сто четвертий вважати відповідно абзацами вісімдесят першим-сто шостим;

після абзацу вісімдесят п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«рівень пропозиції - сума вільної потужності та відповідного обсягу нової (збільшеної) потужності, запропонованих для кожної річної потужності в точці міждержавного з’єднання;».

У зв’язку з цим абзаци вісімдесят шостий-сто шостий вважати відповідно абзацами вісімдесят сьомим-сто сьомим;

абзац дев’яносто другий після слів «встановленому Регулятором» доповнити символами, словами та знаком «(з урахуванням коефіцієнта, який ураховує період та сезон замовлення потужності)»;

абзац сто другий після слів «газотранспортної системи» доповнити словами «під час фактичного транспортування природного газу у певний момент часу»;

після абзацу сто другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«ф-фактор - частка поточної вартості очікуваного збільшення необхідного доходу оператора газотранспортної системи (пов’язаного зі збільшенням потужності, включеного до відповідного рівня пропозиції), яку необхідно покрити за рахунок поточної вартості зобов’язань замовників послуг транспортування щодо придбання потужності, визначених відповідно до глави 6 розділу XIX цього Кодексу;».

У зв’язку з цим абзаци сто третій-сто сьомий вважати відповідно абзацами сто четвертим-сто восьмим;

2) у пункті 8 глави 3 слова «з урахуванням вимог цього Кодексу» замінити словами, символами та цифрами «відповідно до вимог цього Кодексу та Регламенту Комісії (ЄС) № 2015/703 від 30 квітня 2015 року, яким запроваджується кодекс мереж щодо правил взаємодії та обміну даними».

2. У розділі IV:

1) у пункті 1 глави 1 слова «про взаємодію положення якої не можуть суперечити положенням цього Кодексу» замінити словами, символами та цифрами «укладеною відповідно до вимог цього Кодексу та Регламенту Комісії (ЄС) № 2015/703 від 30 квітня 2015 року, яким запроваджується кодекс мереж щодо правил взаємодії та обміну даними»;

2) абзац другий пункту 6 глави 3 після слів «певних обсягів природного газу» доповнити словами та символами «та/або права користування розподіленою (договірною) потужністю».

3. Пункт 3 глави 2 розділу VIII після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зміни ліцензіата, який виконує функції оператора газотранспортної системи, новий ліцензіат повинен здійснювати визначення розміру достатнього фінансового забезпечення замовника послуг транспортування з урахуванням інформації щодо випадків прострочення такими замовниками послуг транспортування оплати грошових зобов’язань перед попереднім ліцензіатом.».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий-тридцять перший вважати відповідно абзацами двадцять першим-тридцять другим.

4. У розділі IX:

1) у главі 1:

пункт 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«5) протягом доби - потужність визначеного обсягу, яка доступна з певного часу протягом газової доби і до часу закінчення газової доби з постійним потоком. При цьому одиниця виміру потужності протягом доби - тис куб. м/добу.»;

у пункті 3:

абзац перший після слів «на добу наперед» доповнити знаком та словами «, протягом доби»;

друге речення абзацу другого пункту 4 виключити;

пункти 13-15 замінити одним пунктом 13 такого змісту:

«13. Потужність точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях у разі замовлення гарантованих та/або переривчастих потужностей надається замовнику послуг транспортування згідно з вимогами розділу XIX цього Кодексу.».

У зв’язку з цим пункти 16-20 вважати відповідно пунктами 14-18;

пункт 18 виключити;

2) пункти 3-5 глави 2 замінити новими пунктами 3 та 4 такого змісту:

«3. Оператор газотранспортної системи визначає обсяг вільної потужності на точках входу та точках виходу з урахуванням потужностей, які були надані в рамках процедури розподілу потужності.

4. Розподіл потужності здійснюється за таких умов:

у випадку річних періодів - для будь-яких п’ятнадцяти (15) газових років, наступних за газовим роком, у якому відбулося розподілення потужності;

у випадку квартальних періодів - для будь-яких послідовних окремих газових кварталів газового року, які слідують за газовим кварталом, у якому відбувся розподіл потужності, або останнього газового кварталу газового року, наступного за газовим кварталом, у якому відбувся розподіл потужності;

у випадку місячних періодів - для газового місяця, наступного за газовим місяцем, у якому відбувся розподіл потужності;

у випадку потужності на період на добу наперед - для будь-якої газової доби, наступної за газовою добою, у якій відбувся розподіл потужності;

у випадку потужності протягом доби - для будь-яких годин, які починаються наступної години, у якій відбувся розподіл потужності, і до часу закінчення газової доби.».

У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5;

3) у главі 3:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Замовник послуг транспортування, який має намір замовити (забронювати) потужність (крім потужності на добу наперед/протягом доби) в певній точці входу до газотранспортної системи та/або точці виходу з газотранспортної системи, крім точок міждержавного з’єднання у разі бронювання гарантованих та/або переривчастих потужностей, подає у строки, визначені цим Кодексом, оператору газотранспортної системи заявку на розподіл потужності за формою оператора газотранспортної системи, опублікованою на його веб-сайті.»;

пункт 5 виключити;

4) у главі 5:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У рамках процедури розподілу потужності беруть участь заявки щодо:

1) річних періодів, які були подані в робочі дні в період з останнього понеділка червня до другого понеділка липня включно, які належать до одного або декількох з п’ятнадцяти газових років, наступних за газовим роком, у якому подається заявка;

2) квартальних періодів, які були подані щодо кожного кварталу окремо:

І-IV кварталів наступного газового року (починається 01 жовтня) в робочі дні в період з останнього понеділка липня поточного газового року до другого понеділка серпня поточного газового року включно;

II-IV кварталів поточного газового року (починається 01 січня) в робочі дні в період з останнього понеділка жовтня до другого понеділка листопада включно;

III-IV кварталів поточного газового року (починається 01 квітня) в робочі дні в період з останнього понеділка січня до другого понеділка лютого включно;

IV кварталу поточного газового року (починається 01 липня) в робочі дні в період з останнього понеділка квітня до другого понеділка травня включно;

3) місячних періодів, які були подані в робочі дні в період з першого до третього понеділка місяця, що передує місяцю, у якому розподіляється потужність.»;

пункти 8-11 замінити одним пунктом 8 такого змісту:

«8. Оператор газотранспортної системи за результатами проведення процедури розподілу потужності повідомляє замовнику послуг транспортування:

1) для заявок, поданих на річні періоди, - до третього понеділка липня поточного року про розподілену йому потужність у точках входу та виходу;

2) для заявок, поданих на квартальні періоди:

до третього понеділка серпня щодо І-IV кварталів наступного газового року (починається 01 жовтня) про розподілену йому потужність у точках входу та виходу;

до третього понеділка листопада щодо II-IV кварталів поточного газового року (починається 01 січня) про розподілену йому потужність у точках входу та виходу;

до третього понеділка лютого щодо III-IV кварталів поточного газового року (починається 01 квітня) про розподілену йому потужність у точках входу та виходу;

до третього понеділка травня щодо IV кварталу поточного газового року (починається 01 липня) про розподілену йому потужність у точках входу та виходу;

3) для заявок, поданих на місячні періоди, які належать до поточного року, - протягом двох днів після завершення періоду прийому заявок про розподілену йому потужність у точках входу та виходу.»;

5) пункти 1 та 2 глави 7 викласти в такій редакції:

«1. Доступ до потужності точок входу/виходу на добу наперед надається на підставі укладеного договору транспортування та номінації, підтвердженої оператором газотранспортної системи.

Доступ до потужності точок входу/виходу протягом доби надається на підставі укладеного договору транспортування та реномінації, підтвердженої оператором газотранспортної системи.

Номінація/реномінація підтверджується оператором газотранспортної системи відповідно до глави 1 цього розділу та вимог розділу XI цього Кодексу.

2. У випадку якщо обсяг природного газу, визначений у номінації, поданій замовником послуг транспортування, перевищує величину суми вже розподіленої йому потужності на річний, квартальний та місячний періоди, то вважається, що замовник послуг транспортування на величину перевищення подав заявку на розподіл потужності на добу наперед.

Підтверджена оператором газотранспортної системи номінація на газову добу є підтвердженням розподілу потужності на добу наперед (на величину перевищення обсягом природного газу, визначеним у номінації, величини суми вже розподіленої замовнику послуг транспортування потужності на річний, квартальний та місячний періоди).

У випадку якщо обсяг природного газу, визначений у реномінації, поданій замовником послуг транспортування, перевищує величину суми вже розподіленої йому потужності на річний, квартальний, місячний періоди та на добу наперед, то вважається, що замовник послуг транспортування на величину перевищення подав заявку на розподіл потужності протягом доби.

Підтверджена оператором газотранспортної системи реномінація на газову добу є підтвердженням розподілу потужності протягом доби (на величину перевищення обсягом природного газу, визначеним у реномінації, величини суми вже розподіленої замовнику послуг транспортування потужності на річний, квартальний, місячний періоди та на добу наперед).»;

6) у главі 9:

пункт 1 після слів «право доступу до такої потужності» доповнити словами та знаками «повністю або частково на період, який кратний газовому місяцю,»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Підставою для відмови у передачі потужності є:

1) наявність простроченої заборгованості принаймні в одного суб’єкта, що подає заявку, за чинним договором транспортування;

2) відсутність чинного договору транспортування в одного із суб’єктів, що подає заявку;

3) невиконання суб'єктом, що подає заявку, вимог до подання заявки про відчуження або про набуття права користування потужністю;

4) наявність прийнятої до розгляду оператором газотранспортної системи заявки на повернення розподіленої (договірної) потужності згідно з вимогами глави 2 розділу XV цього Кодексу, потужність якої визначається в заявці про відчуження права користування;

5) надсилання оператором газотранспортної системи повідомлення про намір та/або факт вилучення розподіленої (договірної) потужності згідно з вимогами глави 2 розділу XV цього Кодексу.»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«5. У випадку розподілу об’єднаної потужності передача потужності з однієї сторони міждержавного з’єднання не дозволяється.».

5. У главі 1 розділу ХI:

1) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У випадку якщо обсяг природного газу, визначений у номінації, поданій замовником послуг транспортування, перевищує величину вже розподіленої йому потужності, крім потужностей точок міждержавного з’єднання на гарантованій та/або переривчастій основі, на річний, квартальний та місячний періоди, то вважається, що замовник послуг транспортування на величину перевищення подав заявку на розподіл потужності на добу наперед.»;

2) у пункті 14:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«перевищення номінацією/реномінацією потужності, що розподілена замовнику послуг транспортування природного газу на міждержавних точках, крім випадків потужності з обмеженнями та/або випадків замовлення переривчастої потужності протягом доби на міждержавних з’єднаннях;»;

абзац десятий доповнити знаком, словами та символами «, за винятком подачі оператором газорозподільної системи номінації/реномінації на точку виходу до газорозподільної системи для покриття об’ємів (обсягів) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі».

6. Главу 8 розділу XIV викласти в такій редакції:

«8. Нейтральність балансування

1. Оператор газотранспортної системи не повинен отримувати фінансову вигоду або зазнавати фінансових втрат унаслідок сплати та отримання плати за добовий небаланс, витрат за вчинення балансуючих дій, пов’язаних зі своєю діяльністю з балансування.

2. З метою забезпечення принципів нейтральності балансування, які визначені у пункті 1 цієї глави, оператор газотранспортної системи щомісячно розраховує плату за нейтральність балансування, здійснює оплату замовнику послуг транспортування природного газу або стягує кошти із замовника послуг транспортування природного газу у порядку, визначеному цією главою.

3. Розмір коштів, які підлягають оплаті оператором газотранспортної системи замовникам послуг транспортування  або оплаті замовниками послуг транспортування оператору газотранспортної системи, визначається як різниця між коштами, які були отримані оператором газотранспортної системи або підлягають оплаті оператору газотранспортної системи (у тому числі у випадках розгляду спору в суді), та коштами, які були оплачені оператором газотранспортної системи або підлягають виплаті внаслідок здійснення оператором газотранспортної системи балансуючих дій протягом газового місяця. При цьому враховуються інші витрати та доходи оператора газотранспортної системи у порядку, встановленому цією главою.

4. Оператор газотранспортної системи при розрахунку плати за нейтральність балансування за газовий місяць М ураховує:

будь-які витрати та доходи, пов’язані з платою за добовий небаланс за газовий місяць М;

будь-які витрати та доходи, пов’язані із вчиненням балансуючих дій відповідно до цього розділу, а саме витрати, пов’язані з операціями купівлі-продажу короткострокових стандартизованих продуктів для цілей балансуючих дій, а також витрати, пов’язані з виконанням договору про надання послуг балансування за газовий місяць М;

доходи у вигляді відсотків банку на суму отриманого від замовників послуг транспортування фінансового забезпечення у формі грошових коштів, що має обліковуватись на окремому банківському рахунку, та витрати на обслуговування такого рахунку.

Оператор газотранспортної системи здійснює окремий облік нейтральності балансування, а саме всіх грошових надходжень та видатків, що передбачені пунктами цієї глави.

5. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний до 21 числа місяця, наступного за звітним, публікувати на своєму веб-сайті інформацію про витрати та доходи, визначені пунктом 4 цієї глави, інформувати через інформаційну платформу замовників послуг транспортування про розмір плати за нейтральність балансування за звітний газовий місяць М.

6. Плата за нейтральність балансування визначається пропорційно до обсягів транспортування замовників послуг транспортування місяця М, крім обсягів транспортування природного газу, що транспортується в митному режимі транзиту та митному режимі митного складу.

Плата за нейтральність балансування (НП) розраховується окремо для кожного замовника послуг транспортування за формулою

де

СПН

-

ставка плати за нейтральність балансування за газовий місяць М, грн/тис. м-3;

ОВГ

-

обсяг транспортування природного газу замовника послуг транспортування за газовий місяць М, який визначається згідно з абзацом першим цього пункту, тис. м-3.

7. Ставка плати за нейтральність балансування (СПН) визначається за формулою

де

ВТ

-

витрати оператора газотранспортної системи згідно з пунктом 4 цієї глави за газовий місяць М, грн;

ДХ

-

доходи оператора газотранспортної системи згідно з пунктом 4 цієї глави за газовий місяць М, грн;

СОТ

-

сумарні обсяги транспортування природного газу замовників послуг транспортування за газовий місяць М, які визначаються згідно з абзацом першим пункту 6 цієї глави, тис. м-3.

Ставка плати за нейтральність балансування може бути:

позитивного значення (більше нуля) - у такому випадку плата за нейтральність балансування стягується з замовника послуг транспортування природного газу на користь оператора газотранспортної системи;

від’ємного значення (менше нуля) - у такому випадку плата за нейтральність балансування оплачується замовнику послуг транспортування природного газу.

8. Оператор газотранспортної системи здійснює виплату замовникам послуг транспортування грошових коштів у якості плати за нейтральність балансування за газовий місяць М за рахунок грошових коштів, отриманих від замовників послуг транспортування в якості плати за добовий небаланс за газовий місяць М.

При цьому кошти, отримані від замовників послуг транспортування в якості плати за добовий небаланс за газовий місяць М, у першу чергу зараховуються оператором газотранспортної системи в якості погашення витрат, визначених пунктом 4 цієї глави, відповідного звітного періоду.

9. Для газового року 2019/2020 починаючи з 01 березня 2020 року плата за нейтральність балансування застосовується таким чином.

Оператор газотранспортної системи до 21 числа місяця, наступного за звітним, здійснює публікацію розрахунку та величини ставки плати за нейтральність балансування за місяць М на своєму веб-сайті та по кожному замовнику послуг транспортування через інформаційну платформу повідомляє про розмір грошових коштів, який мав би стягуватися із замовників послуг транспортування природного газу (якщо ставка нейтральної плати більше нуля) або мав би виплачуватися йому (якщо ставка плати за нейтральність балансування менше нуля) в якості плати за нейтральність балансування за місяць М.

За газовий рік 2019/2020 плата за нейтральність балансування не стягується та не виплачується.

10. Для газового року 2020/2021 плата за нейтральність балансування застосовується таким чином.

Оператор газотранспортної системи до 21 числа місяця, наступного за звітним, здійснює публікацію розрахунку та величини ставки плати за нейтральність балансування за місяць М на своєму веб-сайті та по кожному замовнику послуг транспортування через інформаційну платформу повідомляє про розмір грошових коштів, який мав би стягуватися з замовників послуг транспортування природного газу (якщо ставка нейтральної плати більше нуля) або мав би виплачуватися йому (якщо ставка плати за нейтральність балансування менше нуля) в якості плати за нейтральність балансування за місяць М.

За газовий рік 2020/2021 плата за нейтральність балансування стягується та виплачується в загальному обсязі за всі місяці газового року один раз на рік у строк до 01 січня 2022 року. При цьому плата за нейтральність балансування виплачується в межах розміру грошових коштів, що залишилися після зарахування фактично отриманих коштів від замовників послуг транспортування в якості плати за добовий небаланс за відповідні місяці газового року та здійснення оплат оператором газотранспортної системи в якості погашення витрат, визначених пунктом 4 цієї глави, станом на 31 грудня 2021 року. Така виплата здійснюється пропорційно до розміру нарахованої замовнику послуг транспортування плати за нейтральність балансування.

Грошові кошти, що залишаються після зарахування отриманих коштів оператором газотранспортної системи від замовників послуг транспортування в якості погашення заборгованості з плати за добовий небаланс за газовий місяць М та/або стягнуті з замовників послуг транспортування після настання строку на здійснення плати за добовий небаланс в якості погашення витрат, визначених пунктом 4 цієї глави, відповідного звітного місяця  газового року 2020/2021, виплачуються на рахунок замовників послуг транспортування  в перший робочий день місяця, наступного за місяцем надходження таких коштів на рахунок оператора газотранспортної системи, пропорційно до розміру нарахованої замовнику послуг транспортування плати за нейтральність балансування.

11. Для газового року 2021/2022 та наступних газових років плата за нейтральність балансування застосовується таким чином.

У випадку якщо ставка плати за нейтральність більше нуля, оператор газотранспортної системи до 21 числа місяця, наступного за звітним, надає замовникам послуг транспортування природного газу рахунок на оплату плати за нейтральність балансування, у якому надається розрахунок такої плати. Замовник послуг транспортування природного газу зобов’язаний до 25 числа місяця, наступного за звітним, здійснити оплату за нейтральність балансування.

У випадку якщо ставка плати за нейтральність балансування менше нуля, оператор газотранспортної системи до 21 числа місяця, наступного за звітним, повідомляє замовників послуг транспортування природного газу про розмір грошових коштів, які підлягають виплаті в якості плати за нейтральність балансування.

Оператор газотранспортної системи до 25 числа місяця, наступного за звітним, здійснює виплату грошових коштів у якості плати за нейтральність балансування за газовий місяць М на рахунок замовників послуг транспортування в межах розміру грошових коштів, що залишаються після зарахування фактично отриманих коштів від замовників послуг транспортування в якості плати за добовий небаланс за відповідний газовий місяць та здійснення оплат у якості погашення витрат, визначених пунктом 4 цієї глави, відповідного звітного періоду, станом на 20 число місяця, наступного за звітним. Така виплата здійснюється пропорційно до розміру нарахованої замовнику послуг транспортування плати за нейтральність балансування.

Грошові кошти, що залишаються після зарахування отриманих коштів оператором газотранспортної системи від замовників послуг транспортування в якості погашення заборгованості з плати за добовий небаланс за газовий місяць М та/або стягнуті з замовників послуг транспортування після 20 числа місяця, наступного за звітним, в якості погашення витрат, визначених пунктом 4 цієї глави, відповідного звітного періоду, виплачуються на рахунок замовників послуг транспортування в перший робочий день місяця,  наступного за місяцем надходження таких коштів на рахунок оператора газотранспортної системи, пропорційно до розміру нарахованої замовнику послуг транспортування плати за нейтральність балансування.

12. Розрахунок плати за нейтральність балансування здійснюється з 01 березня 2020 року.».

7. У розділі XV:

1) главу 1 замінити двома новими главами такого змісту:

«1. Загальні умови

1. Оператор газотранспортної системи вживає всіх необхідних заходів для забезпечення надання максимального обсягу потужності в точках входу/виходу для потреб замовників послуг транспортування. З метою запобігання виникненню фізичних перевантажень газотранспортної системи оператор газотранспортної системи вживає заходів, передбачених главою 2 цього розділу.

2. Замовник послуг транспортування, якому була розподілена потужність на річний, квартальний та/або місячний періоди, має право передати розподілену (договірну) потужність іншому замовнику послуг транспортування в порядку, визначеному розділом IX цього Кодексу.

3. Положення глави 2 цього розділу застосовуються для точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях, крім випадку розподілу потужності з обмеженнями в цих точках.

4. Додаткова потужність, яка була отримана оператором газотранспортної системи в результаті вжиття заходів з управління договірними перевантаженнями, розподіляється замовникам послуг транспортування на гарантованій основі разом із вільною потужністю згідно з вимогами розділу XIX цього Кодексу.

2. Врегулювання договірних перевантажень газотранспортної системи

1. Оператор газотранспортної системи може надати право користування додатковою потужністю точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях понад розмір технічної потужності.

Розмір додаткової потужності визначається оператором газотранспортної системи шляхом здійснення оцінки використання розподіленої (договірної) потужності з урахуванням технічних умов газотранспортної системи, теплоти згоряння природного газу, температури, потужності суміжних газотранспортних систем, очікуваного обсягу споживання природного газу та ймовірності невикористання розподіленої (договірної) потужності замовниками послуг транспортування. При цьому надання права користування додатковою потужністю понад розмір технічної потужності не повинно негативно впливати на фізико-хімічні показники природного газу, який транспортується оператором газотранспортної системи.

Під час визначення та перегляду розміру технічної потужності та додаткової потужності, визначеної цим пунктом, оператор газотранспортної системи повинен співпрацювати з операторами суміжних газотранспортних систем.

Оператор газотранспортної системи здійснює розподіл додаткової потужності, визначеної в цьому пункті, після розподілу всієї вільної потужності та іншої додаткової потужності, визначеної пунктами 2 та 3 цієї глави.

Якщо в результаті розподілу додаткової потужності згідно з вимогами цього пункту право користування такою потужністю не може бути гарантоване, то оператор газотранспортної системи зобов’язаний здійснити викуп розподіленої (договірної) потужності у замовників послуг транспортування шляхом проведення аукціону, який проводиться за алгоритмом єдиної ціни за зворотнім ранжуванням заявок.

При цьому максимальна вартість, за якою оператор газотранспортної системи має право здійснити викуп, не перевищує 120 % вартості розподіленої (договірної) потужності, оплаченої замовниками послуг транспортування.

Оголошення про деталі проведення аукціону на викуп розподіленої (договірної) потужності оператором газотранспортної системи розміщується на його веб-сайті.

2. Замовник послуг транспортування, якому була розподілена потужність на річний, квартальний та/або місячний періоди на гарантованій основі, може відмовитись від права користування такою потужністю за умови, що оператор газотранспортної системи здійснить її розподіл іншим замовникам послуг транспортування.

Для відмови від права користування розподіленою (договірною) потужністю замовник послуг транспортування повинен надати оператору газотранспортної системи заявку на повернення розподіленої (договірної) потужності протягом останніх семи робочих днів до моменту публікації розміру вільної потужності на аукціоні, на якому оператор газотранспортної системи пропонуватиме таку потужність для розподілу іншим замовникам послуг транспортування.

Заявка на повернення розподіленої (договірної) потужності повинна включати таку інформацію:

точка входу та/або виходу на міждержавних з’єднаннях;

розмір розподіленої (договірної) потужності, яку замовник послуг транспортування має намір повернути;

строк та період, на який замовник послуг транспортування має намір повернути розподілену (договірну) потужність;

строк та період, на який потужність була розподілена;

дата та номер договору транспортування та/або додатка до нього, яким було визначено розмір та вартість розподіленої (договірної) потужності.

Підставами для відмови замовнику послуг транспортування в розгляді заявки на повернення розподіленої (договірної) потужності для оператора газотранспортної системи є:

наявність простроченої заборгованості замовника послуг транспортування, що подає заявку на повернення повного розміру розподіленої (договірної) потужності за чинним договором транспортування;

надсилання оператором газотранспортної системи повідомлення про намір та/або факт вилучення розподіленої (договірної) потужності згідно з вимогами пункту 3 цієї глави;

невиконання суб'єктом, що подає заявку, вимог до подання заявки на повернення розподіленої (договірної) потужності;

розмір потужності, яку замовник послуг транспортування має намір повернути, перевищує розмір розподіленої (договірної) потужності за чинним договором транспортування;

відсутність чинного договору транспортування у суб’єкта, що подає заявку.

Оператор газотранспортної системи здійснює розподіл потужності, визначеної у прийнятих до розгляду заявках на повернення розподіленої (договірної) потужності, після розподілу всієї вільної потужності. При цьому, якщо декілька замовників послуг транспортування подали оператору газотранспортної системи заявки на повернення розподіленої (договірної) потужності, загальний розмір якої не може бути розподілений іншим замовникам послуг транспортування повністю, то розмір розподіленої (договірної) потужності кожного замовника послуг транспортування, який повертається, розраховується пропорційно обсягам потужності, визначеним у заявках на повернення розподіленої (договірної) потужності. За результатами проведення аукціону з розподілу потужності оператор газотранспортної системи не пізніше ніж на наступний робочий день після завершення аукціону повідомляє замовника послуг транспортування, який подав заявку на повернення розподіленої (договірної) потужності, про розмір потужності, яка підлягає та/або не підлягає поверненню.

У випадку розподілу об’єднаної потужності відмова потужності з однієї сторони міждержавного з’єднання не дозволяється.

Права та обов’язки замовника послуг транспортування, визначені договором транспортування природного газу та цим Кодексом, щодо розподіленої (договірної) потужності, визначеної в заявці на повернення, залишаються незмінними до моменту повідомлення оператором газотранспортної системи про розмір потужності, яку фактично було повернено. При цьому замовник послуг транспортування, який подав заявку на повернення розподіленої (договірної) потужності, не має права подавати оператору газотранспортної системи заявку про відчуження цієї самої розподіленої (договірної) потужності. Після отримання замовником послуг транспортування повідомлення про підтвердження факту повернення розподіленої (договірної) потужності права та обов’язки такого замовника послуг транспортування, визначені договором транспортування природного газу та цим Кодексом, на використання зазначеної потужності втрачаються.

Оператор газотранспортної системи зобов’язаний протягом п’яти робочих днів відшкодувати замовнику послуг транспортування вартість оплаченої ним потужності, яку було повернено в результаті розподілу оператором газотранспортної системи іншим замовникам. Величина відшкодування не може перевищувати величину вартості потужності, оплаченої замовником послуг транспортування, який здійснив повернення.

Відшкодування коштів замовнику послуг транспортування здійснюється шляхом їх зарахування оператором газотранспортної системи в оплату послуг транспортування природного газу наступних періодів. За заявою замовника послуг транспортування оператор газотранспортної системи зобов’язаний виплатити зараховані кошти протягом п’яти робочих днів після звернення замовника.

3. Оператор газотранспортної системи на постійній основі здійснює аналіз попиту замовників послуг транспортування на потужність з гарантією реалізації права її користування та рівня використання розподіленої (договірної) потужності замовниками послуг транспортування, яким було надано право її користування на період більше ніж один газовий рік. За результатами такого аналізу оператор газотранспортної системи має право прийняти рішення про вилучення частини потужності, яку було розподілено замовнику послуг транспортування на період більше ніж один газовий рік, якщо одночасно виконуються такі умови:

замовник послуг транспортування згідно з діючим договором транспортування природного газу використовує розподілену (договірну) потужність у середньому менше ніж на 80 % протягом періоду з 01 квітня по 30 вересня та з 01 жовтня по 31 березня;

у період, на який планується здійснити вилучення потужності, оператором газотранспортної системи було розподілено весь розмір річної та квартальної потужності, яку було виставлено на аукціон розподілу потужності, або розподілено з аукціонною надбавкою.

Оператор газотранспортної системи має право вилучити частину розподіленої (договірної) потужності на весь період (або його частину), що залишився до завершення чинного договору транспортування.

Максимальний розмір потужності, який може бути вилучений оператором газотранспортної системи згідно з вимогами цього пункту, визначається як різниця розміру розподіленої (договірної) потужності та середньої використаної потужності за газову добу протягом періоду з 01 квітня по 30 вересня та з 01 жовтня по 31 березня. Якщо замовник послуг транспортування, потужність якого підлягає вилученню згідно з цим пунктом, здійснював повернення розподіленої (договірної) потужності згідно з вимогами пункту 2 цієї глави, то розмір розподіленої (договірної) потужності розраховується як середнє значення розподіленої (договірної) потужності на кожну газову добу протягом періоду з 01 квітня по 30 вересня та з 01 жовтня по 31 березня.

Період, на який здійснюється вилучення розподіленої (договірної) потужності, а також її розмір визначаються оператором газотранспортної системи в залежності від розміру дефіциту вільної потужності, який визначається згідно з критеріями, передбаченими абзацом першим цього пункту.

Оператор газотранспортної системи повинен повідомити про намір вилучити розподілену (договірну) потужність замовника послуг транспортування не пізніше ніж за 30 днів до 01 числа місяця, у якому повинно бути розпочато транспортування природного газу, та про факт  вилучення потужності (у разі його настання) не пізніше ніж на наступний робочий день після закінчення аукціону розподілу потужності (на річний, квартальний або місячний періоди) або не пізніше ніж через 30 хвилин після завершення аукціону розподілу потужності на добу наперед, у якому було розподілено таку потужність іншим замовникам послуг транспортування.

Повідомлення про намір вилучити розподілену (договірну) потужність повинно включати таку інформацію:

розмір розподіленої (договірної) потужності, яка підлягає вилученню;

період, на який може бути вилучено розподілену (договірну) потужність;

дані, що підтверджують виконання кожного з критеріїв, визначених абзацом першим цього пункту.

Оператор газотранспортної системи не може вилучити розподілену (договірну) потужність, якщо замовник послуг транспортування документально підтвердить таке:

замовник послуг транспортування намагався на інформаційній платформі та/або платформі розподілу потужності здійснити передачу розподіленої (договірної) потужності іншим замовникам послуг транспортування не менше ніж на три послідовні газові місяці за ціною, яка не перевищувала стартову ціну аукціону річної потужності у період моніторингу, проведеного оператором газотранспортної системи згідно з абзацом першим цього пункту; або

розподілена (договірна) потужність, яку оператор газотранспортної системи має намір вилучити, буде використовуватись у зв’язку з договірними зобов’язаннями замовника послуг транспортування, у тому числі з метою забезпечення безпеки постачання природного газу.

Права та обов’язки замовника послуг транспортування, визначені договором транспортування природного газу та цим Кодексом, щодо розподіленої (договірної) потужності, яку оператор газотранспортної системи має намір вилучити, залишаються незмінними до моменту повідомлення оператором газотранспортної системи про розмір потужності, яку було фактично вилучено у зв’язку з її розподілом іншим замовникам послуг транспортування. При цьому після отримання повідомлення про намір вилучення розподіленої (договірної) потужності замовник послуг транспортування не має права подавати оператору газотранспортної системи заявку про передачу та/або заявку на повернення цієї самої потужності.

Повідомлення оператора газотранспортної системи про факт вилучення розподіленої (договірної) потужності повинно включати інформацію про фактичний розподіл такої потужності іншим замовникам послуг транспортування. Після отримання замовником послуг транспортування повідомлення про факт вилучення розподіленої (договірної) потужності права та обов’язки такого замовника послуг транспортування, визначені договором транспортування природного газу та цим Кодексом, на використання зазначеної потужності втрачаються.

Оператор газотранспортної системи не відшкодовує замовнику послуг транспортування вартість оплаченої ним розподіленої (договірної) потужності, яку було вилучено в результаті заходів, вжитих згідно з вимогами цього пункту.».

У зв’язку з цим главу 2 вважати главою 3;

2) у главі 3:

пункт 2 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«заходи, передбачені главою 2 цього розділу;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-дванадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим-тринадцятим;

після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Оператор газотранспортної системи може здійснювати заходи, передбачені пунктом 3 цієї глави, шляхом переривання розподіленої гарантованої потужності. Переривання розподіленої гарантованої потужності замовника послуг транспортування здійснюється пропорційно до розподілених гарантованих потужностей у точках входу/виходу, в яких відбувається таке переривання.

Переривання гарантованої потужності відбувається в такому порядку періодів розподілу потужностей:

1) протягом доби;

2) на період на добу наперед;

3) місячна;

4) квартальна;

5) річна.

У разі переривання оператором газотранспортної системи гарантованої потужності оператор газотранспортної системи здійснює замовнику послуг транспортування оплату вартості переривання у випадках, визначених договором транспортування природного газу.

Величина, порядок нарахування та сплати вартості переривання гарантованої потужності визначаються договором транспортування природного газу.».

У зв’язку з цим пункти 4-7 вважати відповідно пунктами 5-8;

пункти 6-8 виключити.

8. У розділі XIX:

1) глави 1 та 2 викласти в такій редакції:

«1. Загальні умови

1. У точках міждержавного з’єднання потужність розподіляється в рамках аукціону, за винятком випадків, коли застосовується альтернативний механізм розподілу потужності або розподіляється потужність з обмеженнями.

У випадку відсутності вільної потужності в точках входу або виходу на міждержавних з’єднаннях аукціони не проводяться.

Замовникам послуг транспортування надається максимальна технічна потужність точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях з урахуванням вимог щодо цілісності газотранспортної системи, її безпечного та ефективного функціонування. Аукціони, що стосуються одного періоду, на різних точках міждержавного з’єднання розпочинаються одночасно та за однаковим алгоритмом. На кожному аукціоні потужність розподіляється незалежно від інших аукціонів, окрім випадків, коли пропонується нова (збільшена) потужність на більше ніж одному міждержавному з’єднанні.

2. Оператор газотранспортної системи у процесі розподілу потужності на аукціоні пропонує потужність на такі періоди:

1) річна потужність - потужність визначеного обсягу, доступна строком не менше ніж 5 років і не більше ніж 15 років, наступних за газовим роком, у якому відбувся розподіл потужності, з постійним потоком на кожну добу протягом кожного з газових років, на які була розподілена потужність;

2) квартальна потужність - потужність визначеного обсягу, доступна строком щонайменше на 1 газовий квартал газового року, у якому відбувся розподіл потужності, з постійним потоком на кожну добу протягом будь-якого кварталу (квартали газового року починаються 01 жовтня, 01 січня, 01 квітня або 01 липня відповідно);

3) місячна потужність - потужність визначеного обсягу, доступна строком на 1 газовий місяць, наступний за газовим місяцем, у якому відбувся розподіл потужності, з постійним потоком на кожну добу протягом газового місяця (місяці починаються кожного першого дня газового місяця);

4) потужність на добу наперед - потужність визначеного обсягу, доступна строком на 1 газову добу, наступну за газовою добою, у якій відбувся розподіл потужності, з постійним потоком протягом газової доби;

5) потужність протягом газової доби - потужність визначеного обсягу, доступна з певного часу протягом газової доби і до часу закінчення газової доби з постійним потоком. При цьому одиниця виміру потужності протягом доби - тис куб. м/добу.

3. Оператор газотранспортної системи пропонує вільні потужності, у тому числі у формі об’єднаної потужності на точках входу/виходу на міждержавних з’єднаннях, окремо для кожного виду потужності:

1) гарантованої потужності, у тому числі нової (збільшеної) потужності;

2) переривчастої потужності;

3) потужності з обмеженнями з урахуванням особливостей, визначених розділом IX цього Кодексу.

4. Якщо розподілена потужність є гарантованою, оператор газотранспортної системи зобов’язується надавати право користування визначеним обсягом потужності на постійній основі.

Якщо розподілена потужність є переривчастою, оператор газотранспортної системи зобов’язується докласти максимальних зусиль для надання права користування визначеним обсягом потужності, якщо для цього є технічна можливість, але має право в будь-який час (із додержанням мінімального часу повідомлення про переривання) перервати надання послуги, якщо транспортування технічно неможливе.

Потужність з обмеженнями надається оператором газотранспортної системи відповідно до глави 8 розділу IX цього Кодексу.

Нова (збільшена) потужність надається оператором газотранспортної системи відповідно до положень розділу XX цього Кодексу.

5. Процедура передачі потужності для точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях визначена главою 9 розділу IX цього Кодексу.

6. Оператор газотранспортної системи оприлюднює на своєму веб-сайті перелік відповідних точок міждержавного з’єднання, обсяг технічної та вільної потужності, іншу інформацію відповідно до глави 2 розділу XVIII цього Кодексу. Під час оприлюднення такої інформації оператор газотранспортної системи зазначає про точки входу/виходу, для яких відповідно до технічних можливостей або обмежень обсяг та вид потужності може відрізнятися в окремі періоди газового року.

7. Не менше ніж 20 % існуючої технічної потужності в кожній точці міждержавного з’єднання відкладається і пропонується в порядку, визначеному пунктом 8 цієї глави. У випадку якщо вільна потужність є меншою ніж 20 %, то відкладається вся вільна потужність, яка має бути запропонована для розподілу згідно з підпунктом 2 пункту 8 цієї глави, а решта відкладеної потужності має бути запропонована відповідно до підпункту 1 пункту 8 цієї глави.

8. Будь-яка відкладена потужність згідно з пунктом 7 цієї глави має бути запропонована в такому порядку:

1) не менше ніж 10 % технічної потужності в кожній точці міждержавного з’єднання пропонується не раніше ніж на аукціоні розподілу річної потужності на п’ятий газовий рік, що передує початку відповідного газового року; та

2) не менше ніж 10 % технічної потужності в кожній точці міждержавного з’єднання пропонується не раніше ніж проводиться щорічний аукціон з розподілу квартальної потужності протягом газового року, що передує початку відповідного газового року.

9. У випадку нової (збільшеної) потужності не менше ніж 10 % від нової (збільшеної) технічної потужності в кожній точці міждержавного з’єднання відкладається та пропонується не раніше ніж на щорічному аукціоні розподілу квартальної потужності, який проводиться протягом газового року, що передує початку відповідного газового року.

При визначенні чи зміні обсягу технічної потужності, зазначеного в підпунктах 1 і 2 пункту 8 цієї глави та абзаці першому цього пункту, оператор газотранспортної системи погоджує рішення щодо визначення чи зміни такого обсягу технічної потужності з Регулятором.

Потужність фізичних точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях, яку в майбутньому планується збільшити, або потужність фізичних точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях, які планується створити в майбутньому, визначається оператором газотранспортної системи в рамках процесу нової (збільшеної) потужності відповідно до розділу XX цього Кодексу.

10. Право користування потужністю надається оператором газотранспортної системи замовникам послуг транспортування на підставі договору транспортування природного газу.

В окремому додатку до договору транспортування природного газу зазначаються точки входу/виходу, обсяг розподіленої (договірної) потужності, вид потужності та період її користування.

11. Реалізація права користування будь-яким видом потужності може бути обмежена оператором газотранспортної системи на період проведення планових ремонтних робіт у газотранспортній системі, виникнення аварій чи аварійних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків, а також впровадження обмежень згідно з положеннями цього Кодексу та чинного законодавства.

12. Аукціони розподілу потужностей на міждержавних з’єднаннях проводяться у строки, визначені в календарі аукціонів Європейської мережі операторів газотранспортних систем (календар ENTSOG). Календар аукціонів розподілу потужностей на міждержавних з’єднаннях розміщується на веб-сайті оператора газотранспортної системи у триденний строк з дня публікації календаря ENTSOG Європейською мережею операторів газотранспортних систем (ENTSOG).

У разі відсутності відповідного строку, визначеного в календарі ENTSOG, аукціони розподілу річної, квартальної та місячної потужності проводяться відповідно до таких строків:

1) початок аукціону розподілу річної потужності - перший понеділок липня відповідного року;

2) початок аукціонів розподілу квартальної потужності:

для перших квартальних аукціонів (І-IV квартали) - перший понеділок серпня;

для других квартальних аукціонів (II-IV квартали) - перший понеділок листопада;

для третіх квартальних аукціонів (III-IV квартали) - перший понеділок лютого;

для четвертого квартального аукціону (IV квартал) - перший понеділок травня;

3) початок аукціонів розподілу місячної потужності - третій понеділок місяця, що передує місяцю, для якого розподіляється потужність.

13. Аукціон розподілу потужності проводиться на визначених оператором газотранспортної системи та погоджених Регулятором аукціонних платформах, про що оператор газотранспортної системи повідомляє на власному веб-сайті.

Оператор газотранспортної системи на власному веб-сайті публікує інструкції з порядку доступу та роботи аукціонних платформ українською та англійською мовами.

Для розподілу об’єднаних потужностей міждержавного з’єднання оператор газотранспортної системи та відповідний суміжний оператор газотранспортної системи мають використовувати спільну аукціонну платформу. До 01 січня 2021 року по кожній точці міждержавного з’єднання оператор газотранспортної системи має досягти згоди із суміжними операторами газотранспортних систем щодо використання спільних аукціонних платформ та укласти відповідні договори. Якщо протягом зазначеного строку оператори газотранспортних систем не зможуть належним чином оформити договірні відносини щодо використання спільної аукціонної платформи, то розподіл об’єднаних потужностей не проводиться.

14. Право на участь в аукціоні має будь-який замовник послуг транспортування, який дотримується вимог цього розділу та не має простроченої заборгованості перед оператором газотранспортної системи за раніше надані послуги.

15. Для отримання статусу учасника аукціону замовник послуг транспортування зобов’язаний:

1) здійснити безкоштовну реєстрацію на аукціонній платформі відповідно до інструкції роботи аукціонної платформи;

2) надати оператору газотранспортної системи аукціонний внесок або аукціонне зобов’язання не пізніше ніж за один робочий день до початку аукціону розподілу потужності.

Надання банківської гарантії, виданої банком, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії проблемного або неплатоспроможного, не є належним аукціонним зобов’язанням.

Строк дії аукціонного зобов'язання повинен закінчуватись не раніше ніж через сім робочих днів після закінчення аукціону.

Учасник аукціону самостійно визначає необхідний розмір аукціонного внеску або аукціонного зобов’язання.

Якщо під час проведення аукціону добуток ставки (заявленого обсягу потужності під час аукціону) на період користування цією потужністю та аукціонної надбавки у відповідному раунді перевищує розмір аукціонного внеску або аукціонного зобов’язання учасника аукціону, оператор газотранспортної системи або адміністратор платформи повідомляє про це учасника аукціону та у разі невжиття учасником аукціону заходів зі зменшення ставки (заявленого обсягу потужності під час аукціону) відмовляє у прийнятті ставки.

16. Учасникам аукціону може пропонуватися об'єднана потужність відповідно до положень, визначених у главі 6 розділу XIX цього Кодексу.

17. Обсяг вільної потужності, яка розподіляється в рамках аукціону, визначається оператором газотранспортної системи відповідно до положень цього Кодексу.

Повідомлення про проведення аукціону та величина потужності, яка розподіляється в рамках аукціону, публікуються на веб-сайті оператора газотранспортної системи в мережі Інтернет та на веб-сайті аукціонної платформи в мережі Інтернет за місяць для річної потужності, за два тижні для потужності І - IV/II - IV/III - IV/IV кварталів відповідного газового року, за тиждень до проведення аукціону для місячної потужності.

Інформування учасників аукціону про величину потужності, яка розподіляється в рамках аукціону потужностей на добу наперед, здійснюється під час відкриття раунду аукціону.

Інформування учасників аукціону про величину потужності, яка розподіляється в рамках аукціону потужностей протягом доби, здійснюється відразу після завершення аукціону потужностей на добу наперед.

18. Оператор газотранспортної системи забезпечує:

інформаційну підтримку всім учасникам аукціону щодо роботи з аукціонною платформою;

складання та оприлюднення графіків проведення аукціонів відповідно до вимог цього Кодексу;

визначення розмірів малого і великого цінових кроків;

конфіденційність інформації про учасників аукціону та їх аукціонні внески або аукціонні зобов’язання;

здійснення розподілу потужності за результатами аукціону.

19. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний забезпечити відповідність проведення аукціонів положенням цього розділу.

20. Аукціони проводяться з 08:00 UTC (10:00 за київським часом) до 17:00 UTC (19:00 за київським часом) для зимового часу або з 07:00 UTC (10:00 за київським часом) до 16:00 UTC (19:00 за київським часом) для літнього часу, крім аукціонів розподілу потужності на добу наперед та аукціонів розподілу потужності протягом доби.

21. Раунд аукціону розподілу потужності на добу наперед починається кожного дня о 15:30 UTC (17:30 за київським часом) для зимового часу або 14:30 UTC (17:30 за київським часом) для літнього часу. Подача, відкликання або зміна заявок на потужності на добу наперед повинні здійснюватися з 15:30 UTC до 16:00 UTC (з 17:30 до 18:00 за київським часом) для зимового часу або з 14:30 UTC до 15:00 UTC (з 17:30 до 18:00 за київським часом) для літнього часу.

22. Перший раунд аукціону розподілу потужності протягом доби починається через годину після оприлюднення підсумків останнього аукціону з розподілу потужності на добу наперед (включаючи переривчасту, якщо вона пропонувалася).

Перший раунд закривається о 01:30 UTC (03:30 за київським часом) для зимового часу або 00:30 UTC (03:30 за київським часом) для літнього часу до початку газової доби. Розподіл за успішними заявками набирає чинності з 05:00 UTC (07:00 за київським часом) для зимового часу або 4:00 UTC (07:00 за київським часом) для літнього часу у відповідну газову добу.

Останній раунд аукціону закривається о 00:30 UTC (02:30 за київським часом) для зимового часу або 23:30 UTC (02:30 за київським часом) для літнього часу відповідної газової доби. Кожен раунд аукціону відкривається на початку кожної години відповідної газової доби, при цьому тривалість кожного раунду аукціону складає 30 хвилин з моменту відкриття раунду. За умови, що заявки були прийняті, потужність повинна бути розподілена протягом 30 хвилин після закриття раунду.

Розподіл за заявками, за якими укладені угоди, набирає чинності з 05:00 UTC (07:00 за київським часом) для зимового часу або 4:00 UTC (07:00 за київським часом) для літнього часу у відповідну газову добу.

23. Для розподілу потужності на річні/квартальні/місячні періоди застосовується алгоритм зростаючого аукціону.

Для розподілу потужності на добу наперед/протягом доби застосовується алгоритм єдиної ціни.

24. Учасники аукціону мають право брати участь в одному або декількох аукціонах по кожній точці міждержавного з’єднання.

25. Узагальнені результати аукціону (крім аукціону розподілу потужностей протягом доби) публікуються оператором газотранспортної системи не пізніше наступного робочого дня після закриття аукціону на своєму веб-сайті.

Узагальнені результати аукціону розподілу потужностей протягом доби публікуються оператором газотранспортної системи на своєму веб-сайті до завершення доби, в якій проводилися аукціони.

У випадку пропозиції нової (збільшеної) потужності на аукціоні інформація про зобов’язання замовників послуг транспортування щодо розподіленої потужності, включаючи інформацію щодо настання умов для проведення повторного аукціону відповідно до пункту 3 глави 4 розділу XX цього Кодексу, має бути надана не пізніше ніж на наступний робочий день після закриття раунду аукціону одночасно для всіх учасників аукціону, що брали участь у відповідному аукціоні. Результати економічних тестів мають бути надані не пізніше 2 робочих днів після закриття раунду аукціону одночасно для всіх учасників аукціону, що брали участь у відповідному аукціоні.

26. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний у строк до 3 робочих днів після оголошення результатів аукціону на веб-сайті оператора газотранспортної системи повернути в повному обсязі аукціонний внесок учаснику аукціону, якому за результатами аукціону не були розподілені потужності.

27. Доступ до потужностей, розподілених у рамках аукціону, отримують учасники аукціону виключно за результатами проведеного аукціону, передбаченого цим розділом.

Оператор газотранспортної системи надає замовникам послуг транспортування, які беруть участь в аукціонах на добу наперед, можливість автоматично включити дійсні заявки, за якими не були укладені угоди, у наступний аукціон на потужності протягом доби.

28. Учасник аукціону, який за результатами аукціону отримав доступ до розподілу потужності, зобов’язаний у строк до 2 робочих днів після оголошення результатів аукціону здійснити оплату аукціонної премії грошовими коштами.

Розмір аукціонної премії визначається як добуток обсягу потужності (до якої за результатами аукціону надано доступ) на період користування цією потужністю та аукціонної надбавки.

Оплата аукціонної премії може здійснюватися учасником аукціону за рахунок аукціонного внеску, який було надано оператору газотранспортної системи перед початком аукціону.

У випадку порушення строків оплати аукціонної премії її розмір стягується в односторонньому порядку оператором газотранспортної системи за рахунок аукціонного внеску або аукціонного зобов’язання.

Після здійснення оплати аукціонної премії оператор газотранспортної системи у строк до 2 робочих днів повертає учаснику аукціону, який за результатами аукціону отримав доступ до розподілу потужності, залишок його аукціонного внеску.

29. У випадку відмови учасника аукціону, який за результатами аукціону отримав доступ до розподілу потужності, від розподілу потужності аукціонний внесок не повертається та/або оператор газотранспортної системи стягує аукціонне зобов’язання.

30. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний використовувати аукціонну премію виключно як джерело для компенсації витрат на оплату послуг адміністратора аукціонної платформи та/або фінансування плану розвитку газотранспортної системи.

2. Визначення обсягів потужностей, які пропонуються на аукціоні

1. Обсяг вільної потужності, яка реалізується за допомогою аукціону, визначається оператором газотранспортної системи. У рамках аукціонів відповідно до пунктів 2-6 цієї глави вільна потужність може пропонуватися, у тому числі, як об’єднана потужність.

2. Оператор газотранспортної системи пропонує на аукціоні розподілу потужності на річні періоди вільну потужність щонайменше на найближчі 5 років, але не більше ніж на найближчі 15 років.

У випадку коли пропонується нова (збільшена) потужність, рівні пропозиції можуть пропонуватися на аукціонах розподілу річної потужності на максимальний строк, який не може перевищувати 15 років після введення в експлуатацію такої потужності.

Потужність, що пропонується на аукціоні розподілу потужності на річні періоди (Р), визначається за формулою

де

A

-

технічна потужність точок входу або виходу на міждержавних з'єднаннях;

B

-

для щорічних аукціонів з розподілу річної потужності, на яких пропонується потужність на наступні п’ять років, це обсяг технічної потужності (А), відкладений відповідно до пункту 8 глави 1 цього розділу; для щорічних аукціонів з розподілу річної потужності, на яких пропонується потужність на наступні газові роки, які слідують за першими п’ятьма роками, це обсяг технічної потужності (А), відкладений відповідно до пункту 8 глави 1 цього розділу;

C

-

розподілена (договірна) потужність у попередні періоди, скоригована на обсяг потужності, що повторно пропонується відповідно до діючих процедур врегулювання перевантажень;

D

-

додаткова потужність, яку було отримано за рахунок процедури, визначеної главою 2 розділу XV цього Кодексу;

Е

-

у разі наявності нова (збільшена) потужність для такого року, включена до відповідного рівня пропозиції;

F

-

у разі наявності обсяг нової (збільшеної) потужності (Е), відкладеної відповідно до пункту 9 глави 1 цього розділу.

Аукціон розподілу річної потужності проводиться один раз на рік.

3. Потужність, що пропонується на аукціоні розподілу потужності на квартальні періоди (К), визначається за формулою

де

A

-

технічна потужність фізичних точок входу або виходу на міждержавних з'єднаннях;

C

-

розподілена (договірна) потужність у попередні періоди, скоригована на обсяг потужності, що повторно пропонується відповідно до діючих процедур врегулювання перевантажень;

D

-

додаткова потужність, яку було отримано за рахунок процедури, визначеної главою 2 розділу XV цього Кодексу.

Чотири аукціони розподілу квартальної потужності проводяться кожного газового року.

4. Потужність, що пропонується на аукціоні на місячні періоди (М), визначається за формулою

де

A

-

технічна потужність фізичних точок входу або виходу на міждержавних з'єднаннях;

C

-

розподілена (договірна) потужність у попередні періоди, скоригована на обсяг потужності, що повторно пропонується відповідно до діючих процедур врегулювання перевантажень;

D

-

додаткова потужність, яку було отримано за рахунок процедури, визначеної главою 2 розділу XV цього Кодексу.

Аукціон розподілу місячної потужності проводиться раз на місяць.

5. Потужність, яка пропонується на аукціоні розподілу потужності для потужності на добу наперед (Дн), визначається за формулою

де

A

-

технічна потужність точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні;

C

-

розподілена (договірна) потужність у попередні періоди, скоригована на обсяг потужності, що повторно пропонується відповідно до діючих процедур врегулювання перевантажень;

D

-

додаткова потужність, яку було отримано за рахунок процедури, визначеної главою 2 розділу XV цього Кодексу.

Аукціон розподілу потужності на добу наперед проводиться один раз на добу.

6. Потужність, яка пропонується на аукціоні розподілу потужності для потужності протягом газової доби (пД), визначається за формулою

де

A

-

технічна потужність точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні;

C

-

розподілена (договірна) потужність у попередні періоди, скоригована на обсяг потужності, що повторно пропонується відповідно до діючих процедур врегулювання перевантажень;

D

-

додаткова потужність, яку було отримано за рахунок процедури, визначеної главою 2 розділу XV цього Кодексу.

За наявності вільної потужності аукціон з розподілу потужності протягом доби проводиться щогодини протягом газової доби.»;

2) у главі 3:

назву глави після слова «проведення» доповнити словом «зростаючого»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Ставка учасника аукціону має містити:

1) ідентифікаційні дані учасника аукціону (дані, які присвоюються учаснику аукціону адміністратором платформи при реєстрації);

2) точку входу/виходу міждержавного з’єднання та напрям потоку, що стосується поданої ставки;

3) період розподілу потужності та обсяг потужності на кожний ціновий крок, яку учасник аукціону хоче отримати відповідно до вимог цього розділу, але не більше ніж обсяг потужності, яка пропонується до розподілу на аукціоні;

4) якщо на аукціоні пропонується нова (збільшена) потужність, обсяг потужності для відповідного рівня пропозиції.»;

після пункту 5 доповнити новими пунктами 6 та 7 такого змісту:

«6. Оператор газотранспортної системи надає замовникам послуг транспортування можливість подавати ставку в автоматичному режимі на будь-який ціновий крок.

7. Після закриття відповідного раунду аукціону жодні коригування, скасування чи зміни до дійсних ставок не приймаються. Усі дійсні ставки стають для замовника послуг транспортування зобов’язанням забронювати потужність на заявлений обсяг за оголошеною ціною за умови, що кінцева ціна аукціону є тією, що оголошена у відповідному раунді, крім випадку, передбаченого пунктом 18 цієї глави.».

У зв’язку з цим пункти 6-20 вважати відповідно пунктами 8-22;

у пункті 8 цифри та знак «7, 8» замінити цифрою «9»;

у пункті 9 цифри та знак «14, 15» замінити цифрами та знаком «16, 17»;

у пункті 14 знаки, слова та цифри «, або у випадках, передбачених пунктом 16 цієї глави» виключити;

у пункті 15 знак та слова «, який передував раунду» виключити;

пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Обсяг потужностей, визначених у ставці учасника аукціону в будь-якому раунді аукціону з малим ціновим кроком, повинен дорівнювати або бути меншим за обсяг, визначений у ставці в раунді, який передував раунду, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок. Обсяг потужності, визначеної у ставці учасника аукціону, у будь-якому раунді аукціонів з малим ціновим кроком повинен дорівнювати або бути меншим за обсяг, визначений у ставці попереднього раунду з малим ціновим кроком.»;

у пункті 20 цифру «16» замінити цифрою «18»;

пункт 21 виключити.

У зв’язку з цим пункт 22 вважати пунктом 21;

доповнити новими пунктами такого змісту:

«22. Якщо на аукціоні пропонується нова (збільшена) потужність, то при її розподілі враховуються результати економічного тесту відповідно до глави 6 цього розділу.

23. Після завершення аукціону кінцевий результат аукціону, включаючи сумарний обсяг розподіленої потужності і кінцеву ціну, оприлюднюється. Замовникам послуг транспортування, яким було розподілено потужність на аукціоні, повідомляється обсяг розподіленої потужності. Індивідуальна інформація окремого замовника послуг транспортування про результати акуціону повідомляється виключно такому замовнику не пізніше ніж на наступний робочий день. Така інформація надається одночасно всім учасникам аукціону.

Якщо було розподілено нову (збільшену) потужність, цей пункт застосовується лише до результатів аукціону щодо рівня пропозиції з найбільшим обсягом потужності, який було визначено за результатами позитивного економічного тесту.»;

3) доповнити новими главами такого змісту:

«4. Алгоритм проведення аукціону за єдиною ціною

1. Аукціон за єдиною ціною проводиться в один раунд, протягом якого учасник аукціону має право подати до 10 ставок, які не пов’язані між собою та розглядаються окремо одна від одної.

2. Оператор газотранспортної системи встановлює рейтинг усіх ставок відповідно до їх заявленої ціни, найвища ціна займає перше місце. У першу чергу потужність надається учаснику аукціону з найвищим рейтингом ціни. Обсяг запропонованої на аукціоні потужності зменшується на обсяг потужності, наданої учаснику аукціону з найвищим рейтингом ціни, після чого процес повторюється для учасника аукціону, який зайняв наступне місце в рейтингу.

3. Ставка учасника аукціону має містити:

1) ідентифікаційні дані учасника аукціону (дані, які присвоюються учаснику аукціону адміністратором платформи при реєстрації);

2) точку входу/виходу міждержавного з’єднання та напрям потоку, що стосується поданої ставки;

3) період розподілу потужності та обсяг, що має бути рівним або меншим ніж обсяг потужності, запропонований на відповідному аукціоні;

4) мінімальний обсяг потужності для відповідного періоду розподілу потужності, який учасник аукціону бажає отримати у випадку, якщо учаснику аукціону не розподіляється потужність, заявлена відповідно до підпункту 3 цього пункту;

5) ціну, яка не повинна бути меншою стартової ціни, що застосовується для відповідного періоду розподілу потужності, яку учасник аукціону готовий заплатити. Ціна, менша стартової ціни, не приймається.

4. Оператор газотранспортної системи упорядковує всі ставки щодо кожного відповідного періоду розподілу потужності відповідно до їх заявленої ціни, найвища ціна займає перше місце.

5. Усі інші ставки на час закриття раунду вважаються обов’язковими до виконання для тих учасників аукціону, яким було розподілено принаймні мінімальний обсяг потужностей, зазначений у ставці відповідно до підпункту 4 пункту 3 цієї глави.

6. При оцінці ставок відповідно до пункту 4 цієї глави потужність повинна бути розподілена між учасниками аукціону залежно від рейтингу їх ціни. Після розподілу потужності згідно з рейтингом ціни, зазначеної у ставках, потужність, яка залишилась нерозподіленою, розподілу не підлягає.

7. У випадку якщо обсяг потужності за ставкою учасника аукціону перевищує нерозподілену потужність, що залишилася (після розподілу потужності учасникам аукціону, що робили більші ставки), такому учаснику аукціону буде розподілена потужність, що дорівнює нерозподіленій потужності, що залишилася.

8. У випадку якщо у двох або більше ставках вказується однакова ціна, а обсяг потужності, на яку подані ставки, перевищує обсяг нерозподіленої потужності, що залишилася, такий обсяг нерозподіленої потужності розподіляється пропорційно обсягам, вказаним у кожній такій ставці.

9. У випадку якщо обсяг у ставці, який повинен бути розподілений відповідно до пунктів 6, 7 або 8 цієї глави, менше ніж мінімальний обсяг потужності, визначений у ставці відповідно до підпункту 4 пункту 3 цієї глави, ставка не задовольняється, а розподіл потужності здійснюється за ціною наступної ставки відповідно до пункту 6 цієї глави або у випадку однакових цін, визначених у ставках, розподіл повинен бути здійснений між учасниками аукціону відповідно до пункту 8 цієї глави.

10. Коли обсяг, що має бути розподілений за ставками відповідно до пунктів 6, 7, 8 або 9 цієї глави, дорівнює нулю, потужність для таких заявок не розподіляється. Такі ставки не задовольняються.

11. Кінцева ціна визначається як найнижча ціна ставки, що була задоволена, якщо обсяг потужності за поданими ставками перевищує обсяг запропонованої потужності за стартовою ціною. У всіх інших випадках кінцева ціна повинна дорівнювати стартовій ціні.

12. Після завершення аукціону кінцевий результат аукціону, включаючи сумарний обсяг розподіленої потужності і кінцеву ціну, оприлюднюється. Замовникам послуг транспортування, яким було розподілено потужність на аукціоні, повідомляється обсяг розподіленої потужності. Індивідуальна інформація окремого замовника послуг транспортування про результати аукціону повідомляється виключно такому замовнику не пізніше ніж через 30 хвилин після завершення аукціону. Така інформація надається одночасно всім учасникам аукціону.

5. Розподіл переривчастої потужності

1. Оператор газотранспортної системи розподіляє переривчасту потужність на період більший ніж на добу наперед лише в тому разі, якщо відповідна місячна, квартальна або річна гарантована потужність була розподілена на аукціоні із премією або повністю розподілена, або не пропонувалася до розподілу.

2. Оператор газотранспортної системи пропонує переривчасту потужність на період на добу наперед в обох напрямах в точці міждержавного з’єднання, де відповідна гарантована потужність була розподілена на добу наперед або не була запропонована до розподілу. У тому разі якщо в точці міждержавного з’єднання гарантована потужність пропонується лише в одному напрямі, оператор газотранспортної системи пропонує переривчасту потужність щонайменше на період на добу наперед у зворотному напрямі.

3. Якщо пропонується переривчаста потужність, це не повинно зменшувати обсяг пропонованої до розподілу гарантованої потужності. Забороняється зменшувати обсяг гарантованої потужності, який пропонується до розподілу, для того, щоб збільшити обсяг пропонованої до розподілу переривчастої потужності.

4. Переривчаста потужність розподіляється на аукціоні, за винятком переривчастої потужності на період протягом доби.

5. Переривчаста потужність на період протягом газової доби розподіляється шляхом подачі реномінації/номінації, яка перевищує розподілену потужність.

6. Переривчаста потужність на період протягом доби розподіляється, якщо гарантована потужність (технічна потужність або додаткова потужність) повністю розподілена.

7. Якщо аукціони проводяться для переривчастої потужності на період довший ніж на період протягом доби, оператор газотранспортної системи повинен, якщо відповідна інформація наявна, оприлюднювати обсяги переривчастої потужності, що пропонується до розподілу, до початку аукціону.

8. Якщо пропонується переривчаста потужність до розподілу, то така потужність повинна бути розподілена на окремому аукціоні після того, як була розподілена гарантована потужність на такий самий період, на який розподіляється переривчаста потужність, але до проведення аукціону розподілу гарантованої потужності на коротший період, за винятком переривчастої потужності на період протягом газової доби.

9. Якщо пропонується для розподілу переривчаста потужність, аукціони розподілу переривчастої потужності проводяться за такою ж процедурою, що й аукціони розподілу гарантованої потужності. Точні дати аукціонів розподілу переривчастої потужності, крім аукціонів розподілу переривчастої потужності на період протягом доби, мають бути зазначені в календарі аукціонів. Оператор газотранспортної системи повідомляє розмір переривчастої потужності на періоди інші ніж періоди на добу наперед та протягом доби, який розподілятиметься на аукціонах, за тиждень до початку відповідних аукціонів.

У випадку якщо аукціон розподілу гарантованої потужності не завершився у запланований день початку аукціону розподілу переривчастої потужності, то аукціон розподілу переривчастої потужності розпочинається не пізніше наступного робочого дня після завершення відповідних аукціонів гарантованої потужності. У такому випадку про будь-яку зміну пропонованих до розподілу потужностей повідомляють щонайменше за 12 годин до початку відповідного аукціону розподілу переривчастої потужності.

10. Оператор газотранспортної системи повідомляє суміжного оператора газотранспортної системи у відповідній точці міждержавного з’єднання про початок переривання. У разі отримання від суміжного оператора газотранспортної системи повідомлень щодо початку переривання оператор газотранспортної системи протягом 45 хвилин повідомляє про це всіх замовників послуг транспортування, яким розподілено потужність у точці, де буде переривання.

11. Якщо загальна кількість номінацій перевищує об'єм газу, який може бути протранспортовано у відповідній точці міждержавного з’єднання, оператор газотранспортної системи надає доступ до переривчастої потужності замовникам послуг транспортування в черговості надання доступу до такої потужності.

У випадку якщо дві або більше номінацій мають однакову черговість переривання і одночасне їх виконання є неможливим, застосовується пропорційне скорочення таких номінацій.

Оператор газотранспортної системи може розробити разом із суміжними операторами газотранспортних систем спільну процедуру переривань у відповідній(-их) точці(-ах) міждержавного з’єднання відповідно до цього пункту.

12. Причинами для переривання можуть бути якість газу, тиск, температура, виконання договорів, за якими була розподілена гарантована потужність, технічне обслуговування, спеціальні обов’язки, передбачені законодавством, та управління потужністю у зв’язку з процедурами врегулювання перевантажень.

6. Об’єднана потужність

1. У разі якщо з однієї сторони точки міждержавного з’єднання України є більше вільної гарантованої потужності ніж з іншої сторони точки міждержавного з’єднання сусідньої країни, для будь-якого періоду, на який розподіляється потужність, оператор газотранспортної системи у випадку наявності у нього більшого обсягу вільної гарантованої потужності може запропонувати такий обсяг потужності замовникам послуг транспортування як необ’єднану потужність згідно з календарем аукціону та такими правилами:

1) якщо є укладений окремий договір транспортування природного газу з іншої сторони точки міждержавного з’єднання, потужність може бути запропонована як необ’єднана потужність, що не перевищує обсягів та строку укладеного договору транспортування природного газу з іншої сторони точки міждержавного з’єднання;

2) якщо така додаткова потужність не підпадає під дію підпункту 1 цього пункту, вона може бути запропонована максимально на період один рік.

2. Оператор газотранспортної системи повинен співпрацювати з суміжними операторами газотранспортних систем для того, щоб визначити спільну процедуру подачі та підтвердження номінації для об’єднаної потужності, а також надати можливість замовникам послуг транспортування подавати єдину номінацію для об’єднаної потужності.

3. Якщо дві або більше точок міждержавного з’єднання з’єднують сусідню газотранспортну систему, оператор газотранспортної системи, співпрацюючи із суміжним оператором газотранспортної системи, пропонує вільну потужність у точках міждержавного з’єднання в одній віртуальній точці міждержавного з’єднання. Віртуальна точка міждержавного з’єднання утворюється, якщо виконуються такі умови:

1) загальна технічна потужність у віртуальній точці міждержавного з’єднання повинна бути рівною або вищою за суму технічної потужності на кожній з точок міждержавного з’єднання, що входитимуть до віртуальної точки міждержавного з'єднання;

2) це сприятиме економічному та ефективному використанню системи з дотриманням вимог статті 34 Закону України «Про ринок природного газу».

Оператор газотранспортної системи має розпочати необхідний аналіз і впровадити функціонуючі віртуальні точки міждержавного з'єднання не пізніше 01 листопада 2021 року.».

9. Доповнити новим розділом такого змісту:

«XX. ПРОЦЕДУРА НОВОЇ (ЗБІЛЬШЕНОЇ) ПОТУЖНОСТІ НА МІЖДЕРЖАВНИХ З’ЄДНАННЯХ

1. Оцінка ринкового попиту

1. Одразу після початку аукціону розподілу річної потужності кожного непарного року оператор газотранспортної системи співпрацює з відповідним(-и) суміжним(-и) оператором(-ами) газотранспортної(-их) системи(-м) іншої(-их) країни(-н) у процесі здійснення оцінки ринкового попиту щодо збільшення потужності та проведення технічних досліджень проектів нової (збільшеної) потужності для точок міждержавного з’єднання. Перша оцінка ринкового попиту має бути здійснена у 2021 році.

2. Не пізніше ніж через 8 тижнів після початку аукціону річної потужності оператор газотранспортної системи розробляє спільний звіт з оцінки ринкового попиту для всіх точок міждержавного з’єднання разом із суміжними операторами газотранспортної системи. У звіті з оцінки ринкового попиту визначається розмір потенційного попиту на нову (збільшену) потужність замовників послуг транспортування та зазначається, чи було розпочато проект нової (збільшеної) потужності.

Звіт з оцінки ринкового попиту оприлюднюється українською та англійською мовами на веб-сайті оператора газотранспортної системи не пізніше ніж через 16 тижнів після початку аукціону річної потужності.

Оператор газотранспортної системи формує звіт з оцінки ринкового попиту на основі стандартного шаблону, розробленого Європейською мережею операторів газотранспортних систем (ENTSOG).

3. Якщо серед замовників послуг транспортування існує попит на нову (збільшену) потужність, не пізніше ніж через 8 тижнів після початку аукціону з розподілу річної потужності в парних роках оператор газотранспортної системи разом із суміжним оператором газотранспортної системи може вирішити провести оцінку ринкового попиту також у парному році за таких умов:

1) процес, визначений главами 1-5 цього розділу, може бути завершений до початку наступної оцінки ринкового попиту згідно з пунктом 1 цієї глави;

2) це не призведе до зміни календаря аукціону.

4. Під час проведення оцінки ринкового попиту оператор газотранспортної системи розглядає незобов’язуючі заявки на нову (збільшену) потужність, подані замовниками послуг транспортування не пізніше ніж через 8 тижнів після початку аукціону річної потужності.

5. Оператор газотранспортної системи може розглянути незобов’язуючі заявки на нову (збільшену) потужність, подані після терміну, визначеного пунктом 4 цієї глави, у поточній оцінці ринкового попиту або розглянути їх під час наступної оцінки ринкового попиту.

6. Незобов’язуюча заявка на нову (збільшену) потужність повинна включати як мінімум таку інформацію:

міждержавне з’єднання та напрям потоку;

газовий рік (роки);

розмір потужності, яку потрібно збільшити або побудувати;

інформація щодо подання незобов’язуючих заявок на нову (збільшену) потужність іншим операторам газотранспортних систем.

7. Замовники послуг транспортування зазначають, чи їх незобов’язуючі заявки на нову (збільшену) потужність є умовними стосовно пункту 6 цієї глави.

8. Оператор газотранспортної системи надає відповідь на незобов’язуючу заявку на нову (збільшену) потужність протягом 16 тижнів після початку аукціонів з розподілу річної потужності або протягом 8 тижнів після отримання таких заявок відповідно до пункту 5 цієї глави. Відповідь має містити щонайменше таку інформацію:

1) можливість оператора газотранспортної системи розглянути незобов’язуючу заявку на нову (збільшену) потужність протягом процесу оцінки ринкового попиту, який триває в теперішній момент; або

2) достатність потужності в незобов’язуючій заявці на нову (збільшену) потужність, яка була подана згідно з пунктом 5 цієї глави, для того, щоб розглянути питання про початок процедури відповідно до пункту 3 цієї глави; або

3) у якому звіті з оцінки ринкового попиту, визначеного абзацом другим пункту 2 цієї глави, така незобов’язуюча заявка на нову (збільшену) потужність буде оцінюватися, якщо вона не підпадає під дію підпунктів 1 або 2 цього пункту.

9. Оператор газотранспортної системи може стягувати плату, погоджену Регулятором, за розгляд незобов’язуючої заявки на нову (збільшену) потужність, яка має відображати адміністративні витрати, понесені оператором газотранспортної системи, пов’язані з таким розглядом. Інформація щодо плати за незобов’язуючі заявки на нову (збільшену) потужність оприлюднюється на веб-сайті оператора газотранспортної системи. Плата підлягає відшкодуванню відповідному замовнику послуг транспортування, якщо економічний тест є позитивним принаймні на один рівень пропозиції, що включає нову (збільшену) потужність у відповідній точці міждержавного з’єднання.

10. Звіт з оцінки ринкового попиту повинен ураховувати такі критерії одночасно:

1) визначення у плані розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років, де це можливо, дефіциту фізичної потужності, якщо певний регіон недостатньо забезпечений природним газом під час можливих обґрунтованих пікових навантажень, і чи може нова (збільшена) потужність у точці міждержавного з'єднання, яка пропонується, задовольнити зазначений дефіцит потужності;

2) наявність вільної річної об’єднаної потужності на аукціоні розподілу річної потужності, у якому нова (збільшена) потужність могла бути запропонована вперше та протягом трьох наступних років;

3) подання замовниками послуг транспортування незобов’язуючих заявок на нову (збільшену) потужність протягом тривалої кількості років та відсутність усіх інших економічно ефективних засобів для збільшення існуючої потужності.

11. Звіт з оцінки ринкового попиту має включати принаймні таку інформацію:

1) висновок щодо того, чи слід ініціювати проект нової (збільшеної) потужності;

2) узагальнення незобов’язуючих заявок на нову (збільшену) потужність, які отримані не пізніше ніж через 8 тижнів після початку аукціону розподілу річної потужності в рік оприлюднення відповідного звіту з оцінки попиту;

3) узагальнення незобов’язуючих заявок на нову (збільшену) потужність, поданих після строку, зазначеного в пункті 4 цієї глави, під час попередньої процедури нової (збільшеної) потужності у випадку, якщо ці заявки не були розглянуті під час попередньої оцінки попиту;

4) узагальнення незобов’язуючих заявок на нову (збільшену) потужність, поданих відповідно до пункту 5 цієї глави, якщо оператор газотранспортної системи прийняв рішення розглянути їх у цій оцінці ринкового попиту;

5) оцінка очікуваних розміру, напряму та тривалості попиту на нову (збільшену) потужність у точці міждержавного з’єднання з кожною суміжною системою;

6) висновок про те, чи будуть проводитись технічні дослідження для проектів нової (збільшеної) потужності, зазначаючи точки міждержавного з’єднання та очікуваний рівень попиту на нову (збільшену) потужність;

7) попередні строки для проекту нової (збільшеної) потужності, технічних досліджень та консультацій;

8) висновок про те, які платежі будуть запроваджені для виконання оператором газотранспортної системи вимог пункту 10 цієї глави;

9) типи та, за наявності, сукупний розмір умовних незобов’язуючих заявок на нову (збільшену) потужність згідно з пунктом 7 цієї глави;

10) як оператор газотранспортної системи намагається виконати вимоги пункту 2 глави 2 розділу XIX цього Кодексу щодо обмежень кількості років, що пропонуються на аукціонах розподілу річної потужності під час процедури нової (збільшеної) потужності.

2. Етап проектування

1. Якщо за результатами звіту з оцінки ринкового попиту визначено, що існує попит на проекти нової (збільшеної) потужності, то наступного дня після опублікування цього звіту починається етап проектування.

2. Для розробки проектів нової (збільшеної) потужності та рівнів пропозиції, узгоджених із суміжними операторами газотранспортних систем, оператор газотранспортної системи проводить технічні дослідження проектів нової (збільшеної) потужності, ураховуючи технічну можливість та звіти про оцінку ринкового попиту.

3. Не пізніше ніж через 12 тижнів після початку етапу проектування оператор газотранспортної системи зобов’язаний разом із суміжними операторами газотранспортних систем провести спільну консультацію щодо проекту пропозицій зі збільшення потужності, які триватимуть від одного до двох місяців.

Консультація щодо проекту пропозицій зі збільшення потужності охоплює принаймні такі питання:

1) опис проекту нової (збільшеної) потужності, включаючи оцінку витрат;

2) рівень пропозиції для об’єднаної потужності;

3) за необхідності запропонований оператором газотранспортної системи механізм альтернативного розподілу потужності на основі отриманих умовних незобов’язуючих заявок на нову (збільшену) потужність, включаючи обґрунтування такого механізму;

4) попередні строки проекту нової (збільшеної) потужності;

5) загальні правила та умови, на які замовники послуг транспортування повинні погодитись для того, щоб отримати доступ до потужності на обов’язковому етапі розподілу потужності процедури нової (збільшеної) потужності, включаючи внесення будь-якої застави замовниками послуг транспортування,  та положення відповідних умов договорів, згідно з якими вирішується проблема можливих затримок у наданні доступу потужності чи у випадку зриву проекту;

6) якщо для проектів нової (збільшеної) потужності застосовується підхід із фіксованою ціною, значення IND та RP визначені у статті 24 (b) Регламенту (ЄС) 2017/460;

7) рівень зобов’язань замовника послуг транспортування, виражений у вигляді оцінки ф-фактора, що застосовується відповідно до глави 6 цього розділу, який запропонований оператором газотранспортної системи після консультацій із операторами суміжних газотранспортних систем та погоджений Регулятором;

8) будь-які додаткові незобов’язуючі заявки на нову (збільшену) потужність, отримані відповідно до пункту 5 глави 1 цього розділу;

9) чи існує ймовірність того, що нова (збільшена) потужність призведе до постійного, значного зниження використання іншої неамортизованої частини газотранспортної системи оператора газотранспортної системи та газотранспортної системи суміжного оператора або того ж самого маршруту.

4. У процесі проектування узгодженого рівня пропозиції оператор газотранспортної системи повинен тісно співпрацювати з оператором суміжної газотранспортної системи з метою забезпечення пропозиції нової (збільшеної) об’єднаної потужності. Результати консультацій, передбачені в пункті 3 цієї глави, повинні враховуватись у проекті пропозицій зі збільшення потужності та під час проектування узгоджених рівнів пропозицій.

3. Погодження та оприлюднення інформації щодо процедури нової (збільшеної) потужності

1. Після консультацій та завершення етапу проектування нової (збільшеної) потужності відповідно до глави 2 цього розділу оператор газотранспортної системи подає Регулятору на погодження проект пропозицій зі збільшення потужності. Проект пропозицій зі збільшення потужності оприлюднюється оператором газотранспортної системи та включає таку інформацію:

1) усі рівні пропозиції, які відображають рівень очікуваного попиту на нову (збільшену) потужність у відповідних точках міждержавного з'єднання в результаті процесів, передбачених абзацом другим пункту 2 глави 1 цього розділу та пунктом 3 глави 2 цього розділу;

2) загальні правила та умови, на які замовники послуг транспортування повинні погодитись для того, щоб отримати доступ до потужності на обов’язковому етапі розподілу потужності процедури нової (збільшеної) потужності, включаючи внесення будь-якої застави замовниками послуг транспортування, та положення відповідних умов договорів, згідно з якими вирішується проблема можливих затримок у наданні доступу потужності чи у випадку зриву проекту;

3) строки проекту нової (збільшеної) потужності, включаючи будь-які зміни після консультацій, описаних у пункті 3 глави 2 цього розділу, та заходи щодо запобігання затримкам та мінімізації впливу затримок;

4) параметри, визначені у пункті 1 глави 6 цього розділу;

5) необхідність прийняття рішення про змінення часових рамок для укладення договорів з розподілу потужності на додатковий період до 5 років після розподілу до 15 років після початку введення в експлуатацію відповідно до глави 5 цього розділу;

6) за необхідності запропонований механізм альтернативного розподілу, включаючи його обґрунтування відповідно до пункту 2 глави 5 цього розділу, а також умови, визначені оператором газотранспортної системи на обов'язковому етапі відповідно до пункту 3 глави 5 цього розділу;

7) якщо для проекту нової (збільшеної) потужності застосовується підхід із фіксованою ціною, елементи описані у статті 24(b) Регламенту (ЄС) 2017/460.

2. Не пізніше ніж за 2 місяці до розподілу нової (збільшеної) потужності на аукціоні розподілу річної потужності оператор газотранспортної системи публікує спільне повідомлення із суміжним оператором газотранспортної системи, що включає як мінімум таку інформацію:

1) інформація, визначена у пункті 1 цієї глави та погоджена Регулятором;

2) примірний договір розподілу потужності, яка пропонується.

4. Аукціон нової (збільшеної) потужності

1. За умови виконання етапу попереднього проектування оператор газотранспортної системи пропонує нову (збільшену) потужність разом із відповідною вільною потужністю на щорічному аукціоні з розподілу річної потужності.

2. Аукціони для відповідних рівнів пропозицій нової (збільшеної) потужності проводяться паралельно та незалежно один від одного відповідно до вимог глави 3 розділу XIX цього Кодексу. На аукціоні виставляються лише узгоджені із суміжним оператором газотранспортної системи рівні пропозицій нової (збільшеної) потужності.

3. З метою зменшення потенційної премії на аукціоні та досягнення позитивного результату економічного тесту для найвищого рівня пропозиції нової (збільшеної) потужності новий аукціон може бути ініційований один раз і лише у випадку виконання всіх умов:

1) до початку аукціонів було не менше двох рівнів пропозиції нової (збільшеної) потужності, встановлених оператором газотранспортної системи;

2) принаймні один рівень пропозиції нової (збільшеної) потужності був невдалим і призвів до негативного результату економічного тесту;

3) наступний нижчий рівень пропозиції з найнижчим неуспішним рівнем пропозиції нової (збільшеної) потужності призвів до позитивного результату економічного тесту та отримав аукціонну премію при розподілі хоча б однієї річної потужності.

У випадку дотримання умов, визначених цим пунктом, новий аукціон може бути ініційований для найнижчого рівня неуспішної пропозиції, визначеної підпунктом 2 цього пункту.

4. Якщо новий аукціон не призведе до позитивного результату економічного тесту, результати розподілу первинного аукціону, зазначеного в підпункті 3 пункту 3 цієї глави, мають перевагу згідно з пунктами 22-23 глави 3 розділу XIX цього Кодексу.

5. Альтернативні механізми розподілу потужності

1. Розподіл потужностей можливий не більше ніж на 15 газових років з використанням альтернативного механізму розподілу потужностей. Якщо економічний тест неможливо провести для 15 газових років, Регулятор за поданням оператора газотранспортної системи може погодити збільшення періоду, в межах якого може застосовуватися альтернативний механізм розподілу потужностей, додатково на 5 років.

2. Альтернативний механізм розподілу потужностей може бути застосований після погодження Регулятором і якщо за результатами оцінки ринкового попиту відповідно до глави 1 цього розділу та спільних консультацій відповідно до пункту 3 глави 2 цього розділу встановлено, що розподіл потужностей на аукціоні є неефективним, а проект нової (збільшеної) потужності задовольняє обидві такі умови:

1) проект нової (збільшеної) потужності залучає більше ніж дві газотранспортні системи і заявки подаються щодо декількох точок міждержавного з’єднання протягом розподілу потужностей;

2) подаються заявки більше ніж на один рік.

3. При альтернативному механізмі розподілу потужностей замовники послуг транспортування подають зобов’язуючі заявки з умовами щодо розподілу потужностей при виконанні однієї або декількох таких умов:

1) наявності зобов’язань в інших точках міждержавного з’єднання;

2) наявності зобов’язань щодо декількох різних видів річної потужності в точці міждержавного з’єднання;

3) наявності зобов’язань, пов’язаних із розподілом певного визначеного або мінімального обсягу потужності.

Наведені умови визначаються у проектній документації, складеній відповідно до пункту 1 глави 3 цього розділу.

4. Альтернативний механізм розподілу підлягає погодженню Регулятором. Механізм має бути прозорим і недискримінаційним, але може передбачати пріоритетність тривалості бронювання або подання заявок на більші обсяги потужності для річної потужності.

5. Якщо визначено пріоритет для періоду розподілу або заявок для більших обсягів, Регулятор приймає рішення про визначення обсягу від 10 % до 20 % від технічної потужності в точці міждержавного з'єднання, яка має бути запропонована для розподілу на аукціоні річної потужності.

6. Економічний тест та ф-фактор

1. Оператор газотранспортної системи проводить економічний тест для кожного рівня пропозиції проекту нової (збільшеної) потужності після укладення з замовниками послуг транспортування договорів, у яких передбачено обов’язок замовників послуг транспортування забронювати потужність. Якщо договори не були укладені, то економічний тест не проводиться.

2. Економічний тест включає такі значення:

1) поточну вартість зобов’язань замовників послуг транспортування з бронювання розподіленої потужності, яка розраховується як дисконтована сума таких параметрів:

сума розрахункових вартості потужності на річний період, потенційної аукціонної премії та потенційної обов'язкової мінімальної премії, помножених на обсяг нової (збільшеної) потужності, розподіленої за договором;

сума потенційної аукціонної премії та потенційної обов'язкової мінімальної премії, помноженої на обсяг вільної потужності, який був заброньований за договором разом з новою (збільшеною) потужністю;

2) поточну вартість очікуваного збільшення необхідного доходу оператора газотранспортної системи, пов'язаного з новою (збільшеною) потужністю, включеною у відповідний рівень пропозиції, що погоджується Регулятором відповідно до глави 3 цього розділу;

3) ф-фактор.

3. Результат економічного тесту вважається позитивним, якщо значення параметра, зазначеного в підпункті 1 цього пункту, менше або дорівнює частці параметра, визначеного в підпункті 2 цього пункту, помноженого на ф-фактор. Результат економічного тесту вважається негативним, якщо значення параметра, визначеного в підпункті 1 цього пункту, є нижчим ніж частка параметра, визначеного в підпункті 2 цього пункту, помноженого на ф-фактор.

4. Проект нової (збільшеної) потужності розпочинається, якщо економічний тест має позитивний результат з обох сторін точки міждержавного з’єднання для мінімум одного рівня пропозиції, який включає нову (збільшену) потужність. Якщо більше ніж один рівень пропозиції має позитивний результат економічного тесту, то рівень пропозицій із найвищим обсягом потужності, що мав позитивний результат, використовується для продовження проекту нової (збільшеної) потужності аж до введення її в експлуатацію. У разі якщо рівень пропозиції не має позитивного результату, відповідний процес нової (збільшеної) потужності припиняється.

5. Для проведення економічного тесту оператор газотранспортної системи розраховує рівень ф-фактора. Рівень ф-фактора повинен бути погоджений Регулятором.

6. Для розрахунку рівня ф-фактора оператор газотранспортної системи враховує такі критерії:

1) обсяг технічної потужності, відкладеної відповідно до пункту 9 глави 1 розділу XIX цього Кодексу;

2) позитивний вплив від проекту нової (збільшеної) потужності на ринок та/або газотранспортну систему;

3) тривалість зобов’язань замовників послуг транспортування за договорами в частині сплати за розподілену потужність замовників послуг транспортування у порівнянні зі строком корисного використання відповідного активу;

4) рівень, до якого попит на потужність, встановлений у проекті нової (збільшеної) потужності, очікується, що може продовжитись після закінчення часового періоду, який застосовується в економічному тесті.

7. Об’єднаний економічний тест

1. З метою сприяння формуванню пропозиції об’єднаної потужності оператор газотранспортної системи співпрацює із суміжними операторами газотранспортної системи для об’єднання окремих показників економічного тесту в об’єднаний економічний тест.

2. Об’єднаний економічний тест має включати такі показники:

1) поточне значення зобов’язань замовників послуг транспортування з бронювання об’єднаної потужності замовників послуг транспортування залученим операторам газотранспортної системи, яке розраховується як сума значень параметрів, визначених відповідно до підпункту 1 пункту 2 глави 6 цього розділу;

2) сума окремих поточних значень вартості очікуваного збільшення необхідного доходу залучених операторів газотранспортних систем, пов’язаного з новою (збільшеною) потужністю відповідного рівня пропозиції;

3) ф-фактор, який визначає частку значення, визначеного відповідно до підпункту 2 цього пункту, яку необхідно покрити значенням, визначеним відповідно до підпункту 1 цього пункту, і який також забезпечує можливість оператору газотранспортної системи покрити свою попередньо визначену відповідну частку.

3. Результат застосування об’єднаного економічного тесту є позитивним, якщо результати всіх економічних тестів, що лежать в основі, є позитивними, відповідно до вимог глави 6 цього розділу з урахуванням можливого перерозподілу доходів відповідно до пунктів 4 та 5 цієї глави. В іншому випадку результат проведеного єдиного економічного тесту є негативним.

8. Вимоги щодо оприлюднення інформації для економічного тесту

1. Оператор газотранспортної системи повинен подати Регулятору для затвердження таку інформацію по кожному рівню пропозицій:

значення вартості потужності на річний період, визначені для часового проміжку початкової пропозиції нової (збільшеної) потужності, які використовувалися для розрахунку параметрів відповідно до підпункту 1 пункту 2 глави 6 цього розділу або підпункту 2 пункту 2 глави 7 цього розділу, залежно від того, який економічний тест проводився;

значення, визначені відповідно до підпунктів 2 та 3 пункту 2 глави 6 цього розділу або підпунктів 2 та 3 пункту 2 глави 7 цього розділу, залежно від того, який економічний тест проводився;

діапазон рівня потенційної обов'язкової мінімальної аукціонної премії для кожного рівня пропозиції та точки міждержавного з’єднання, що застосовувався в першому аукціоні та в наступних аукціонах, у яких пропонувалась нова (збільшена) потужність, у разі якщо подібна обов’язкова мінімальна премія застосовувалась.

2. Після погодження Регулятором оператор газотранспортної системи оприлюднює згідно з вимогами пункту 2 глави 3 цього розділу інформацію, визначену пунктом 1 цієї глави.».

Директор Департаменту

із регулювання відносин

у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання

у сферах енергетики

та комунальних послуг

11.02.2020  № 370

ЗМІНИ

до Типового договору транспортування природного газу

1. Абзаци перший та другий пункту 2.7 розділу II доповнити словами та символом «та/або протягом доби».

2. У розділі III:

1) в абзаці третьому пункту 3.1 слова «послуг балансування» замінити словами «послуг з врегулювання добового небалансу»;

2) пункт 3.2 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«здійснювати заходи із врегулювання перевантажень, передбачені розділом XV Кодексу;».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

3. В абзаці четвертому пункту 7.1 розділу VII слово «балансування» замінити словами «послуги з врегулювання добового небалансу».

4. У розділі VIII:

1) у пункті 8.2:

абзац п’ятий доповнити знаками та буквами «+Сігдд × Ті × КДД»;

абзац сьомий доповнити знаками та буквами «+Сіпдд × Ті × КДД»;

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«

-

обсяг відповідної замовленої гарантованої потужності протягом доби;

».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий-тридцять четвертий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим-тридцять п’ятим;

після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:

«

-

обсяг відповідної замовленої переривчастої потужності протягом доби;

».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий-тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцятим-тридцять шостим;

після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом двадцять четвертим такого змісту:

«

-

коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності протягом доби;

».

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий-тридцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим-тридцять сьомим;

2) в абзацах десятому та дванадцятому пункту 8.3 слова «та на добу наперед» замінити знаком та словами «, на добу наперед та протягом доби»;

3) у пункті 8.4:

абзац п’ятий доповнити знаками та буквами «+Сігдд х Ті»;

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

«

-

обсяг відповідної замовленої гарантованої потужності протягом доби;

».

У зв’язку з цим абзаци десятий-двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-двадцять шостим;

в абзацах двадцять першому та двадцять третьому слова «та на добу наперед» замінити знаком та словами «, на добу наперед та протягом доби»;

4) доповнити новим пунктом 8.6 такого змісту:

«8.6. У разі переривання Оператором гарантованої потужності Оператор здійснює Замовнику оплату вартості переривання.

Величина вартості переривання гарантованої потужності визначається на рівні двократної вартості перерваної гарантованої потужності, крім випадків настання форс-мажорних обставин, проведення планових ремонтних робіт відповідно до розділу VII Кодексу та/або випадків запровадження обмежень згідно з Національним планом дій/Правилами про безпеку постачання природного газу. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку. При цьому у випадку нездійснення оплати гарантованої потужності, доступ до якої не було надано, величина вартості переривання зменшується на величину вартості гарантованої потужності, яку не було оплачено Замовником.

У випадку настання форс-мажорних обставин, проведення планових ремонтних робіт відповідно до розділу VII Кодексу та/або випадків запровадження обмежень згідно з Національним планом дій/Правилами про безпеку постачання природного газу Оператор здійснює оплату вартості переривання на суму фактично оплаченої Замовником вартості гарантованої потужності, доступ до якої не було надано.

У випадку якщо Замовнику розподілено гарантовану потужність на різні періоди, переривання гарантованої потужності відбувається в такому порядку періодів розподілу потужностей:

1) протягом доби;

2) на період на добу наперед;

3) місячна;

4) квартальна;

5) річна.

Нарахування вартості переривання гарантованої потужності здійснюється Оператором до 14 числа місця, наступного за місяцем, в якому відбулося переривання гарантованої потужності.

Вартість переривання гарантованої потужності зараховується в рахунок оплати послуг транспортування на наступний розрахунковий період або у п’ятиденний строк з дня отримання письмової вимоги Замовника повертається на його поточний рахунок.».

5. У пункті 11.1 розділу XI слова «послуг балансування» замінити словами «послуг з врегулювання добового небалансу».

6. Розділ XVI доповнити новим абзацом такого змісту:

«

За згодою сторін, у разі якщо Замовником є нерезидент України, усі спори,

що виникають за цим Договором, вирішуються в міжнародному арбітражі:

_____________________________________________________________.

                                              (інформація про міжнародний арбітраж)

».

Директор Департаменту

із регулювання відносин

у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання

у сферах енергетики

та комунальних послуг

11.02.2020  № 370

ЗМІНИ

до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання

1. В абзаці третьому пункту 7 розділу III слова «та на добу наперед» замінити знаком та словами «, на добу наперед та протягом доби».

2. У розділі VI:

1) у пункті 10:

абзац перший після слів «на добу наперед» доповнити знаком та словами «, протягом доби»;

абзац другий після слів та знака «на добу наперед,» доповнити словами та знаком «протягом доби,»;

в абзаці третьому слова «або на добу наперед» замінити знаком та словами «, на добу наперед або протягом доби»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності (квартал, місяць, на добу наперед, протягом доби) та сезон замовлення потужності, розраховуються як добуток коефіцієнтів, які враховують період замовлення потужності (квартал, місяць, на добу наперед або протягом доби), та коефіцієнтів, які враховують сезон замовлення потужності.»;

2) у пункті 11 слова «або на добу наперед» замінити знаком та словами «, на добу наперед або протягом доби»;

3) у пункті 12:

цифру «9» замінити цифрами «10»;

доповнити реченням такого змісту: «У випадку незатвердження коефіцієнта, який ураховує період замовлення потужності протягом доби, такий коефіцієнт приймається на рівні в 1,1 раза більшим за затверджений коефіцієнт, який ураховує період замовлення потужності на добу наперед.».

Директор Департаменту

із регулювання відносин

у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха


Публікації документа

 • Оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади України від 12.02.2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацком.енергетики:

 1. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 158 "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 96 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 95 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 94 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 93 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 92 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «ТЕХНОВА»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 91 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 90 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 89 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 87 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 86 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 85 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 84 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 83 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 82 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ЛЬВІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 81 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 80 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОМЕНЕРГОСЕРВІС» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 549 "Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 548 "Про затвердження Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 547 "Про внесення змін до Порядку формування цін на універсальні послуги". Нацком.енергетики. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -