<<
>>

Рішення у справі «Рибалкін та інші проти України» (Заява № 10771/06 та 6 інших - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2017

Документ актуальний на 25.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Четверта секція

РІШЕННЯ

Рішення у справі «Рибалкін та інші проти України»

(Заява № 10771/06 та 6 інших - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ

18 травня 2017 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Рибалкін та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Вінсент А. Де Гаетано (<...>), Голова,

Егідіюс Кюріс (<...>),

Габріеле Куцско-Штадльмайєр (<...>), судді,

а також Карен Рейд (<...>), Секретар секції,

після обговорення за зачиненими дверима 27 квітня 2017 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначеними у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у доданій таблиці.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість цивільного провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Деякі заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ'ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

II.

СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ
ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, головним чином, на те, що тривалість цивільних проваджень у їх справах була несумісною з вимогами щодо «розумного строку», та, у зв'язку з цим, - на відсутність ефективних засобів юридичного захисту. Вони посилалися на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які передбачають наступне:

Пункт 1 статті 6

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... судом,який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру...».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.».

7. Після вивчення всіх наданих матеріалів Суд вважає, що скарги пані М.Н. Єзерської в заяві № 2738/07 та скарги заявника в заяві № 51948/08 стосовно проваджень в період з 29 листопада 1993 року по 11 вересня 1997 року повинні бути відхилені як такі, що не містять будь-яких ознак порушення прав і свобод, закріплених в Конвенції або Протоколах до неї.

8. Що стосується інших скарг, поданих у відповідності до пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції, Суд повторює, що розумність тривалості судового розгляду повинна оцінюватися у світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявників (див. рішення у справі «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], № 30979/96, п. 43, ЄСПЛ 2000-VII).

9. У характерних справах «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine), № 41984/98, від 09 листопада 2004 року, та «Єфименко проти України» (Efimenko v. Ukraine), № 55870/00, від 18 липня 2006 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, про які йдеться в цій справі.

10. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. Беручи до уваги свою практику з вказаного питання, Суд вважає, що в даному випадку тривалість судових розглядів була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку».

11. Суд також зазначає, що заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг.

12. Таким чином, ці скарги є прийнятними та розкривають порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ СУДУ

13. У заявах № 34640/07 та № 52228/14 заявники скаржились на порушення інших статей Конвенції згідно з відповідною усталеною практикою Суду (див. додаток). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, вони також не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Відповідно вони мають бути визнані прийнятними Вивчивши всі надані йому матеріали, Суд дійшов висновку, що вони також вказують на порушення Конвенції у світлі його висновків у справі «Юрій Миколайович Іванов» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), № 40450/04, від 15 жовтня 2009 року).

IV. ІНШІ СКАРГИ

14. В заявах №№ 2738/07, 38519/07, 51948/08 та 55948/09 заявники скаржилися також за іншими статтями Конвенції.

15. Суд розглянув заяви та вважає, що з огляду на всі наявні в нього матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції, ці скарги не відповідають критеріям прийнятності, викладеним у статтях 34 і 35 Конвенції, та не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї.

Отже, ця частина заяв має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

16. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

17. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, рішення у справ «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine), № 41984/98, пп. 109 і 112, від 09 листопада 2004 року), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у переліку в додатку

18. Суд вважає за належне призначити пеню, виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об'єднати заяви.

2. Оголошує скарги пані M.Н. Єзерської в заяві № 2738/07 та скарги заявника в заяві № 51948/08 щодо проваджень з 29 листопада 1993 по 11 вересня 1997 - неприйнятними.

3. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості цивільних проваджень та відсутності в національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, а також інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, як вказано у переліку в додатку, а решту скарг у заявах №№ 2738/07, 38519/07, 51948/08 та 55948/09 - неприйнятними.

4. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв'язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень.

5. Постановляє, що було порушення щодо інших скарг відповідно до усталеної практики Суду (див. додаток).

6. Постановляє, що.

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

7. Відхиляє решту скарг заявників щодо справедливої сатисфакції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 травня 2017 відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Секретар

Карен РЕЙД

Голова

Вінсент А. Де ГАЕТАНО

Додаток

ПЕРЕЛІК

заяв зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви, дата подання

П.І.Б. заявника, дата народження

П.І.Б. представника та місцеперебування

Початок провадження

Закінчення провадження

Загальна тривалість. інстанції

Інші скарги відповідно до усталеної практики

Суми, присуджені заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)-1

1

10771/06 22/02/2006

Борис Миколайович

РИБАЛКІН

31/01/1963

16/10/1997

31/01/2001

22/06/2000

16/02/2006

2 роки, 8 місяців та 7 днів,

2 інстанції;

5 років та 17 днів,

2 інстанції

1,900

2

2738/07 30/12/2006

Георгій Миколайович

ЄЗЕРСЬКИЙ

26/01/1953

26/02/1998

30/06/2006

8 років, 4 місяці та 6 днів,

3 інстанції

1,200

3

34640/07 06/07/2007

Федір Микитович

СТАРЧИКОВ

21/05/1949

26/11/1998 09/04/2001

22/12/1998 05/11/2007

27 днів.

3 інстанції;

6 років, 6 місяців та 28 днів,

3 інстанції

п. 1 статті 6 - невиконання або тривале виконання рішення національного суду - рішення Нахімовського районного суду м. Севастополя від 03/12/2004

2,600

4

38518/07 23/08/2007

Алла Олександрівна

ХОВАНЕЦЬ

06/09/1959

07/12/1999

29/12/2010

11 років та 23 дні,

3 інстанції

3,000

5

51948/08 10/10/2008

Наталія Георгіївна

ЛЕБЕНКОВА

10/05/1953

11/09/1997

28/05/2008

10 років, 8 місяців та 13 днів,

3 інстанції

3,000

6

55948/09 05/10/2009

Роман Йосипович

ПОТОЧНЯК

17/03/1936

Заявник помер 31/05/2011.

Пані

Валентина Олександрівна

Поточняк

є спадкоємицею.

18/06/2001

10/08/2009

8 років, 1 місяць та 24 днів,

3 інстанція

1,200

7

52228/14 11/07/2014

Віталій Васильович

КУЦЕВИЧ

01/02/1949

Заявник помер 16/04/2016

Пані

Лідія Андріївна

Куцевич

є спадкоємицею.

Андрій Анатолійович

Крістенко,

Харків

27/03/2008

23/01/2014

5 років, 9 місяців та 28 днів,

3 інстанції

п. 1 статті 6 - невиконання або тривале виконання рішення національного суду - рішення Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 20/01/2009

2,600

__________

-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявників.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.10.2017 — 2017 р., № 79, стор. 99, стаття 2437

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Борисов проти України» (Заява № 2371/11). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 2. Справа «Береза проти України» (Заява № 67800/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 3. Справа «Дедеш проти України» (Заява № 50705/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 4. Справа «Гранков проти України» (Заява № 16800/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 5. Справа «Величко проти України» (Заява № 22273/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 6. Справа «Каплатий проти України» (Заява № 39997/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 7. Справа «Гусєв проти України» (Заява № 25531/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 8. Справа «Кадура та Смалій проти України» (Заяви № 42753/14 та № 43860/14). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 9. Справа «Лещенко проти України» (Заяви № 14220/13 та № 72601/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 10. Справа «Авраімов проти України» (Заява № 71818/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 11. Справа «Александровська проти України» (Заява № 38718/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 12. Справа «Бідашко проти України» (Заява № 42475/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 13. Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 14. Справа «Добринь проти України» (Заява № 27916/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 15. Справа «Бєліков проти України» (Заява № 57291/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 16. Заява № 32116/15, подана Дмитром Володимировичем Дьоміним, та інші проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 17. Заява № 26983/19, подана Сергієм Миколайовичем Бабуром проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 18. Заява № 52003/19, подана Олександром Володимировичем Басаном проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 19. Справа «Воронкін проти України» (Заява № 19112/20). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 20. Справа «Баранов та інші проти України» (Заява № 15027/20 та 3 інші заяви - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк