<<
>>

Справа «Біла та інші проти України» (Заява № 36245/12 та 10 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2018

Документ актуальний на 28.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Біла та інші проти України»
(Заява № 36245/12 та 10 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ
20 грудня 2018 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Біла та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Сіофра О’Лірі (<…>), Голова,
Мартіньш Мітс (<…>),
Ладо Чантурія (<…>), судді,
та Лів Тігерштедт (<…>), в.о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 29 листопада 2018 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені в таблиці у додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у таблиці в додатку.

4. Заявники скаржилися на позбавлення їх можливості надати свої зауваження на апеляційні скарги, подані відповідачами у їхніх справах. Деякі заявники також висували інші скарги за статтею 6 Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. ЩОДО LOCUS STANDI ПАНІ ГАЛИНИ ГРИГОРІВНИ ТОВСТОКОР

6. Щодо скарг, поданих заявником у заяві № 17387/14, Суд зазначає, що він помер 11 червня 2015 року під час розгляду справи у Суді.

Дружина заявника пані Галина Григорівна Товстокор заявила про своє бажання підтримувати заяву від імені свого чоловіка. Оскільки таке клопотання відповідає практиці Суду, Суд не вбачає жодних підстав для відмови (див., серед інших джерел, рішення у справах «Беньямінсон проти України» (Benyaminson v. Ukraine), заява № 31585/02, пункт 83, від 26 липня 2007 року, «Петро Корольов проти Росії» (Petr Korolev v. Russia), заява № 38112/04, пункти 43-45, від 21 жовтня 2010 року, «Сергій Денисов та інші проти Росії» (Sergey Denisov and Others v. Russia), заява № 1985/05 та 4 інші заяви, пункти 73-75, від 19 квітня 2016 року, та «Хорватова проти Словаччини» (<…>), заява № 74456/01, пункти 25-27, від 17 травня 2005 року). Однак по тексту цього рішення посилання робитиметься на заявника.

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

7. Заявники скаржилися на порушення принципу рівності сторін у зв’язку з неврученням їм національними судами апеляційних скарг або неповідомленням їм будь-яким іншим чином про апеляційні скарги, подані у їхніх справах. Вони посилались на пункт 1 статті 6 Конвенції, який передбачає:

Пункт 1 статті 6

«Кожен має право на … розгляд його справи упродовж розумного строку … судом, …, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру…».

8. Суд нагадує, що загальна концепція справедливого судового розгляду, яка охоплює фундаментальний принцип змагальності процесу (див. рішення у справі «Руїз-Матеос проти Іспанії» (Ruiz-Mateos v. Spain), від 23 червня 1993 року, пункт 63, Серія А, № 262), вимагає, щоб особу, щодо якої порушено провадження, було проінформовано про цей факт (див. рішення у справі «Діліпак та Каракайя проти Туреччини» (Dilipak and Karakaya v. Turkey), заяви № 7942/05 та № 24838/05, пункт 77, від 04 березня 2014 року). Принцип рівності сторін вимагає надання кожній стороні розумної можливості представляти свою справу за таких умов, які не ставлять її у явно гірше становище порівняно з протилежною стороною (див. рішення у справах «Авотіньш проти Латвії» (<…>) [ВП], заява № 17502/07, пункт 119, ЄСПЛ 2016, та «Домбо Бехеєр Б.В. проти Нідерландів» (Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands), від 27 жовтня 1993 року, пункт 33, Серія А № 274). Кожній стороні має бути забезпечена можливість ознайомитись із зауваженнями або доказами, наданими іншою стороною, у тому числі із апеляційною скаргою іншої сторони, та надати власні зауваження з цього приводу. Під загрозою стоїть впевненість сторін у функціонуванні правосуддя, яке ґрунтується, зокрема, на усвідомленні, що вони мали змогу висловити свою позицію щодо кожного документа в матеріалах справи (див. рішення у справі «Беер проти Австрії» (Beer v. Austria), заява № 30428/96, пункти 17 та 18, від 06 лютого 2001 року).

9. Може тому на національні суди покладено обов’язок з’ясувати, чи були судові повістки або інші документи завчасно отримані сторонами та, за необхідності, зафіксувати таку інформацію у тексті рішення (див. рішення у справі «Ганкін та інші проти Росії» (Gankin and Others v. Russia), заява № 2430/06 та інші, пункт 36, від 31 травня 2016 року. У разі невручення стороні належним чином судових документів, вона може бути позбавлена можливості захищати себе у провадженні (див. рішення у справі «Заводнік проти Словенії» (Zavodnik v. Slovenia), заява № 53723/13, пункт 70, від 21 травня 2015 року, із подальшими посиланнями).

10. У справі «Лазаренко та інші проти України» (Lazarenko and Others v. Ukraine), заява № 70329/12 та 5 інших заяв, від 27 червня 2017 року, Суд вже встановив порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

11. Розглянувши всі надані матеріали та за відсутності будь-яких доказів належного інформування заявників, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що національні суди, розглянувши подані у справах заявників апеляційні скарги та не здійснивши спроб дізнатись, чи були вони вручені заявникам або чи були заявники повідомлені про апеляційні скарги будь-яким іншим чином, позбавили їх можливості надати зауваження щодо поданих у їхніх справах апеляційних скарг та не виконали свого зобов’язання щодо дотримання закріпленого у статті 6 Конвенції принципу рівності сторін.

12. Отже, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ СУДУ

13. Заявники у своїх заявах №№ 15850/13, 24909/13 та 17387/14 висували інші скарги, які також порушували питання за статтею 6 Конвенції, з огляду на відповідну усталену практику Суду (див. таблицю у додатку). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані прийнятними. Розглянувши всі наявні у нього матеріали, Суд доходить висновку, що вони також свідчать про порушення Конвенції у світлі його висновків у рішеннях у справах «Устименко проти України» (Ustimenko v. Ukraine), заява № 2053/13, пункти 48-54, від 29 жовтня 2015 року, та «Пономарьов проти України» (Ponomaryov v. Ukraine), заява № 3236/03, пункти 40-42, 43 та 47, від 3 квітня 2008 року.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

14. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

15. Зважаючи на наявні у нього документи та свою практику, Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені в таблиці у додатку.

16. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Вирішує, що пані Товстокор, дружина заявника у заяві № 17387/14, має locus standi у провадженні.

3. Оголошує заяви прийнятними.

4. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з несправедливістю цивільних проваджень.

5. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо інших скарг, поданих відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку).

6. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 грудня 2018 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В.о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Сіофра О’ЛІРІ


Додаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами за пунктом 1 статті 6 Конвенції
(відсутність можливості надати зауваження на апеляційні скарги)


з/п

№ заяви,
дата подання

П.І.Б. заявника,
дата народження

П.І.Б. представника та місцезнаходження

Дата ухвалення рішення суду першої інстанції

Дата ухвалення рішення суду апеляційної інстанції

Інші скарги відповідно до усталеної практики Суду

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат
(в євро)-1

1

36245/12
01/06/2012

Антоніна Якимівна
БІЛА
04/04/1951


29/06/2011
Самарський
районний суд м. Дніпропетровська

01/03/2012
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд


500

2

15850/13
14/02/2013

Петро Єгорович
ГАВРИЛОВ
09/08/1938


31/03/2009
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

26/01/2012
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

Пункт 1 статті 6 - порушення принципу юридичної визначеності:
Постанова Олександрійського міськрайонного суду
Кіровоградської обл. від 31/03/2009, яка 19/06/2009 набрала законної сили та підлягала виконанню,
була скасована Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом 26/01/2012 у звязку з поданням відповідачем апеляційної скарги після закінчення встановленого строку

650

3

24909/13
03/04/2013

Лідія Павлівна
КАМЕННА
20/10/1937


22/02/2011
Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровськ

01/10/2012
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

Пункт 1 статті 6 - порушення принципу юридичної визначеності:
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд від 01/10/2012 скасував постанову Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 22/02/2011 про перерахунок пенсії заявнику.
Заявниця дізналася про постанову апеляційного суду у лютому 2013 року з листа Управління Пенсійного фонду України про майбутній перерахунок її пенсії

650

4

42389/13
20/06/2013

Валентина Григорівна
ШАРИК
20/01/1955


24/06/2011
Дзержинський районний суд м. Кривий Ріг

06/12/2012
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд


500

5

50700/13
02/08/2013

Федір Іванович
НІМИЙ
24/05/1949


27/05/2011
Жовтневий
районний суд м. Дніпропетровськ

25/03/2013
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд


500

6

68994/13
25/10/2013

Людмила Анатоліївна
НЕСТИЧЕНКО
16/03/1956


30/12/2010
Деснянський районний суд м. Чернігів

27/03/2012
Київський апеляційний адміністративний суд


500

7

17387/14
18/02/2014

Микола Іванович
ТОВСТОКОР
21/05/1953

Заявник помер 11/06/2015.
Його дружина,
Галина Григорівна Товстокор
є спадкоємицею.

Наталія Віталіївна Губська
м. Запоріжжя

29/11/2010
Хортицький районний суд м. Запоріжжя

15/10/2013
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

Пункт 1 статті 6 - порушення принципу юридичної визначеності:
Постанова Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 29/11/2010,
яка 10/12/2010 набрала законної сили та підлягала виконанню, була скасована Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом 15/10/2013 у звязку з поданням відповідачем апеляційної скарги після закінчення встановленого строку

650

8

29138/14
03/04/2014

Любов Володимирівна
СЕМЕРНЯ
26/12/1947


24/05/2011
Саксаганський районний суд м. Кривий Ріг

18/09/2013
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд


500

9

58263/14
16/08/2014

Лариса Станіславівна
БУЛКА
26/01/1954


12/04/2011
Саксаганський районний суд м. Кривий Ріг

30/04/2013
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд


500

10

32249/15
26/06/2015

Любов Петрівна
САМСОНІК
13/10/1951


04/03/2011
Володимир-Волинський міський суд Волинської області

28/02/2013
Львівський апеляційний адміністративний суд


500

11

50232/17
30/06/2017

Віталій Петрович
ЗУБКО
04/08/1963


06/09/2011
Броварський міськрайонний суд Київської обл.

11/10/2012
Київський апеляційний адміністративний суд


500

__________
-1 Та додатково будь-який податок, який може бути стягнутий із заявників.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2019 — 2019 р., № 22, стор. 331, стаття 814

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Осипенков проти України» (Заява № 31283/17). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 2. Справа «Андрєєва проти України» (Заява № 24385/10). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 3. Справа «Журавльова проти України» (Заява № 45526/08). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 4. Справа «Іванов і Кашуба проти України» (Заяви № 12258/09 та № 54754/10). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 5. Справа «Бекетов проти України» (Заява № 44436/09). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 6. Справа «Чуприна проти України» (Заява № 876/16). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 7. Справа «Бургазли проти України» (Заява № 41920/09). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 8. Справа «Маріянчук та інші проти України» (Заява № 14490/07 та 2 інші заяви - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 9. Справа «Бігун проти України» (Заява № 30315/10). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 10. Справа «М.Т. проти України» (Заява № 950/17). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 11. Справа «Медяніков проти України» (Заява № 31694/06). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 12. Справа «Мінак та інші проти України» (Заява № 19086/12 та 13 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 13. Справа «Віра Довженко проти України» (Заява № 26646/07). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 14. Справа «Капштан проти України» (Заява № 56224/10). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 15. Справа «Бургазли проти України» (Заява № 41920/09). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 16. Справа «Кінаш і Дзюбенко проти України» (Заяви № 31090/18 та № 33574/18). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 17. Справа «Сєнін проти України» (Заява № 19585/18). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 18. Справа «Левченко та інші проти України» (Заява № 46993/13 та 2 інші заяви - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 19. Справа «Григорьєв проти України» (Заява № 32569/08). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк
 20. Справа «Король та інші проти України» (Заява № 54503/08 та 7 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2019 рікк