<<
>>

Справа «Івань та інші проти України» (Заява № 24500/07 та 13 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2017

Документ актуальний на 31.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Івань та інші проти України»

(Заява № 24500/07 та 13 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ

12 січня 2017 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Івань та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Ханлар Гаджієв (<…>), Голова,

Фаріс Вегабовіч (<…>),

Карло Ранцоні (<…>), судді,

та Хасан Бакірчі (<…>), заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 15 грудня 2016 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначеними у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені в додатку,

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Деякі заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, зокрема, на те, що тривалість цивільних проваджень була несумісною із вимогою «розумного строку» та на відсутність ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим.

Вони посилались на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які передбачають таке:

Пункт 1 статті 6

«При визначенні його цивільних прав та обов’язків ... кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку [а] ... судом ...».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження,».

7. Суд повторює, що розумність тривалості судового розгляду повинна оцінюватися в світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявників (див. «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).

8. У справах «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine), № 41984/98, від 9 листопада 2004 року, та «Єфименко проти України» (Efimenko v. Ukraine), № 55870/00, від 18 липня 2006 року Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання, Суд вважає, що у цій справі тривалість проваджень була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».

10. Суд також зазначає, що заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг.

11. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

III. ІНШІ СКАРГИ

12. Деякі заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції відповідно до різних статей Конвенції.

13. Суд розглянув заяви, наведені у переліку, та вважає, що з огляду на всі наявні в нього матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції ці скарги не відповідають критеріям прийнятності, передбаченим статтями 34 та 35 Конвенції, та не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї.

Отже, ця частина заяви має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

14. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

15. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, рішення у справі «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine), № 41984/98, пп. 109 та 112, від 09 листопада 2004 року), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у переліку в додатку.

16. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості цивільних проваджень та відсутності в національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, а також інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, як вказано у переліку в додатку, а решту скарг у заявах - неприйнятними.

3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень.

4. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 січня 2017 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Заступник Секретаря

Хасан БАКІРЧІ

Голова

Ханлар ГАДЖІЄВ

Додаток

ПЕРЕЛІК

заяв зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви,

дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження

П. І. Б. представника, місце проживання

Початок провадження

Закінчення провадження

Загальна тривалість, інстанції

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат

(в євро)-1

1

24500/07

17/05/2007

Надія Олексіївна

ІВАНЬ

24/01/1961

26/12/2000

25/12/2006

6 років,

3 інстанції

500

2

51276/07

06/11/2007

Анна Іванівна

РЕМНЬОВА

21/04/1957

12/01/2001

30/10/2008

7 років, 9 місяців та 19 днів

3 інстанції

1 200

3

15998/08

23/03/2008

Василь Григорович

ТРОФИМЧУК

10/09/1944

11/09/1997

11/10/2000

03/11/1999

16/10/2007

2 роки, 1 місяць та 24 дні

3 інстанції

7 років та 6 днів

3 інстанції

1 800

4

49123/08

22/09/2008

Валентин Прокопійович

ШАРУДА

03/07/1941

Ренат

Камбарджанович

Мухамеджанов

м. Дніпро

14/04/1999

22/11/2006

24/02/2005

06/05/2008

5 років, 10 місяців та 11 днів

3 інстанції

1 рік, 5 місяців та 15 днів

3 інстанції

1 200

5

4393/10

25/12/2009

Тетяна Олександрівна

СВЯТА

06/04/1963

18/12/2002

01/07/2003

30/09/2003

15/10/2007

19/11/2008

25/06/2009

27/05/2003

04/09/2003

29/08/2007

21/10/2008

26/05/2009

29/12/2009

5 місяців та 10 днів

3 інстанції

2 місяці та 4 дні

3 інстанції

3 роки та 11 місяців

3 інстанції

1 рік та 7 днів

3 інстанції

6 місяців та 8 днів

3 інстанції

6 місяців та 5 днів

3 інстанції

1 200

6

18598/10

15/03/2010

Марія Іванівна

МАТЕЛЕШКО

06/07/1949

18/12/2001

25/12/2008

12/09/2007

04/03/2011

5 років, 8 місяців та 26 днів

3 інстанції

2 роки, 2 місяці та 8 днів

3 інстанції

1 200

7

35062/10

08/06/2010

Ольга Нікіфорівна

ЗЕЛЕНЦОВА

20/06/1953

26/06/2001

01/04/2010

8 років, 9 місяців та 7 днів

3 інстанції

1 800

8

26352/11

14/04/2011

СД, ПБП

08/02/2000

14/02/2006

31/08/2010

30/03/2010

04/04/2013

4 роки, 1 місяць та 17 днів

3 інстанції

2 роки, 7 місяців та 5 днів

3 інстанції

900

9

56854/11

26/08/2011

Роксолана Іванівна

ЛЕНЧЕВСЬКА

23/03/1946

11/09/1997

23/05/2011

13 років, 8 місяців та 13 днів

3 інстанції

4 800

10

56272/12

22/08/2012

Євгенія Миколаївна

ШУСТИЦЬКА

05/11/1953

03/11/2004

08/06/2012

7 років, 7 місяців та 6 днів

3 інстанції

1 200

11

37013/13

03/06/2013

Наталія Олексіївна

ОЛЕФІРЕНКО

27/02/1957

15/06/2006

28/02/2013

6 років, 8 місяців та 14 днів

2 інстанції

1 800

12

47193/13

16/07/2013

Катерина Георгіївна

ХМІЛЬ

11/10/1962

01/03/2005

09/12/2015

10 років, 9 місяців та 9 днів

3 інстанції

3 900

13

12066/15

02/03/2015

Олексій Андрійович

ВОРОНКО

09/05/1996

02/10/2007

03/08/2010

09/09/2009

04/09/2014

1 рік, 11 місяців та 8 днів

3 інстанції

4 роки, 1 місяць та 2 дні

3 інстанції

500

14

60798/15

11/11/2015

Віталій Васильович

КУЦЕВИЧ

01/02/1949

Заявник помер

16/04/2016.

Пані Лідія Андріївна

Куцевич

є спадкоємицею.

06/03/2009

17/09/2015

6 років, 6 місяців та 12 днів

3 інстанції

900

__________

-1 Та додатково будь-який податок, який може бути стягнутий з заявника.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.05.2017 — 2017 р., № 39, стор. 19, стаття 1239

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський суд з прав людини:

 1. Справа «Борисов проти України» (Заява № 2371/11). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 2. Справа «Береза проти України» (Заява № 67800/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 3. Справа «Дедеш проти України» (Заява № 50705/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 4. Справа «Гранков проти України» (Заява № 16800/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 5. Справа «Величко проти України» (Заява № 22273/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 6. Справа «Каплатий проти України» (Заява № 39997/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 7. Справа «Гусєв проти України» (Заява № 25531/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 8. Справа «Кадура та Смалій проти України» (Заяви № 42753/14 та № 43860/14). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 9. Справа «Лещенко проти України» (Заяви № 14220/13 та № 72601/13). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 10. Справа «Авраімов проти України» (Заява № 71818/17). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 11. Справа «Александровська проти України» (Заява № 38718/16). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 12. Справа «Бідашко проти України» (Заява № 42475/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 13. Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 14. Справа «Добринь проти України» (Заява № 27916/12). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 15. Справа «Бєліков проти України» (Заява № 57291/19). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 16. Заява № 32116/15, подана Дмитром Володимировичем Дьоміним, та інші проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 17. Заява № 26983/19, подана Сергієм Миколайовичем Бабуром проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 18. Заява № 52003/19, подана Олександром Володимировичем Басаном проти України (див. таблицю у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 19. Справа «Воронкін проти України» (Заява № 19112/20). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк
 20. Справа «Баранов та інші проти України» (Заява № 15027/20 та 3 інші заяви - див. перелік у додатку). Європейський суд з прав людини. 2021 рікк