Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 31.01.2019 № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань". 2019

Інформація актуальна на 29.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2019  № 16

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 лютого 2019 р.

за № 179/33150

Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань

Відповідно до частини першої статті 38, частини другої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, з метою приведення порядку ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2016 року № 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2016 року за № 680/28810 (із змінами), що додаються.

2.

Управлінню організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра юстиції України -

Уповноважений у справах

Європейського суду з прав людини

Міністр внутрішніх справ України

Міністр фінансів України

В.о. Голови

Державної фіскальної служби України

Директор Національного

антикорупційного бюро України

Директор Державного бюро розслідувань

Голова Національної поліції України

Перший заступник

Голови Служби безпеки України

І. Ліщина

А. Аваков

О. Маркарова

О. Власов

А. Ситник

Р. Труба

С.М. Князєв

П. Демчина


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

31 січня 2019 року № 16

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 лютого 2019 р.

за № 179/33150

ЗМІНИ

до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань

1.

У розділі I:

1) у главі 1:

абзац четвертий пункту 5 викласти у такій редакції:

«організацію взаємодії з іншими державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних;»;

в абзаці четвертому пункту 8 та абзаці четвертому пункту 9 слова «, органів Державної кримінально-виконавчої служби України» виключити;

у пункті 11 слова «органів Державної кримінально-виконавчої служби України,» виключити;

2) у главі 2:

у пункті 1:

абзац дев’ятий після слів «дату затримання» доповнити словом «(звільнення)»;

абзац одинадцятий після слів «час та дату повідомлення про підозру, зміну» доповнити словом «, скасування», після слова та цифр «стаття 279» доповнити словами та цифрами «, частина друга статті 307»;

в абзаці двадцять першому слова «первинними обліковими документами» замінити словами «в електронних картках»;

пункти 3, 4 викласти у такій редакції:

«3.

Внесення відомостей здійснюється шляхом фіксації Реєстратором інформації в Реєстрі та вибору даних у довідниках для заповнення електронних карток про:

кримінальне правопорушення, що містить реквізити, передбачені у додатку 1 до цього Положення;

наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення, що містить реквізити, передбачені у додатку 2 до цього Положення;

заподіяні збитки, результати їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності, що містить реквізити, передбачені у додатку 3 до цього Положення;

особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні, що містить реквізити, передбачені у додатку 4 до цього Положення;

рух кримінального провадження, що містить реквізити, передбачені у додатку 5 до цього Положення.

4. Установлений перелік реквізитів електронних карток, довідників є єдиним для Реєстраторів усіх правоохоронних органів. Унесення змін та доповнень до них здійснює Держатель Реєстру.»;

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Обмін інформацією, що міститься у Реєстрі та інших державних інформаційних системах, реєстрах та базах даних, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.»;

пункт 7 виключити;

3) у пункті 1 глави 3:

абзац п’ятий після слів «дата складання» доповнити словом «(скасування)»;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

«продовження строків досудового розслідування прокурором (статті 219, 295, пункт 1 частини третьої статті 294 КПК України) - протягом 24 годин з моменту задоволення прокурором клопотання з цих питань;»;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«продовження строків досудового розслідування слідчим суддею (статті 219, 295-1, пункти 2, 3 частини третьої статті 294 КПК України) - протягом 24 годин з моменту постановлення ухвали про задоволення слідчим суддею клопотання з цих питань;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий-одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-дванадцятим;

в абзаці дванадцятому слова «первинними обліковими документами» замінити словами «в електронних картках»;

4) у главі 4:

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Витяг з Реєстру - згенерований програмними засобами ведення Реєстру документ, який засвідчує факт реєстрації в Реєстрі відомостей про кримінальне правопорушення, отриманих за визначеними у пункті 3 цієї глави параметрами, які є актуальними на момент його формування.»;

абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції:

«номер та дату реєстрації кримінального провадження (виділення матеріалів досудового розслідування);»;

після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Надання витягу з Реєстру на всіх стадіях кримінального провадження, а також копії інформації, яка міститься у Реєстрі, у конкретному кримінальному провадженні до закінчення досудового розслідування здійснюється Реєстраторами, уповноваженими на здійснення досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у ньому.».

У зв’язку з цим пункти 5-7 вважати відповідно пунктами 6-8.

2. У розділі II:

1) у главі 2:

у пункті 14 слова «фабули кримінального правопорушення» замінити словами «відомостей про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (фабули),»;

пункт 15 викласти у такій редакції:

«15. У разі якщо невідомі дата та час учинення кримінального правопорушення, зазначається дата реєстрації заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відомості, невідомі на час реєстрації кримінального правопорушення, вносяться до Реєстру після їх встановлення відповідно до порядку, визначеного главою 8 цього розділу.»;

абзац другий пункту 19 викласти у такій редакції:

«До кримінальних правопорушень цієї категорії належать злочини, вчинені при складанні, розгляді, затвердженні й виконанні бюджетів Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Рахунковою палатою, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також при здійсненні ними контролю за виконанням бюджету, використанням на підприємствах, в установах та організаціях асигнувань, виділених їм з відповідного бюджету, тобто кримінальні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про бюджетну систему; привласненням, розтратою або заволодінням фінансовими ресурсами шляхом зловживання службовим становищем, шахрайства, де предметом посягання є бюджетні кошти; службовою діяльністю посадових осіб державних установ, які завдали істотної шкоди державним, громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, при виконанні чи невиконанні ними своїх службових обов’язків, де предметом посягання є бюджетні кошти.»;

у пункті 26 слова та цифри «наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426» замінити словами та цифрами «наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» (із змінами)»;

2) у главі 3:

абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

«1. Облік відомостей про рух кримінальних проваджень під час досудового розслідування здійснюється шляхом внесення до Реєстру відомостей про:»;

пункт 2 після слів «У разі» доповнити словами та цифрами «продовження слідчим суддею строку досудового розслідування на підставі пунктів 2, 3 частини третьої статті 294, статті 295-1 КПК України,»;

3) у главі 4:

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Зазначені відомості є підставою для відображення у звітності даних про наслідки досудового розслідування кримінальних правопорушень у зв’язку з прийняттям рішення про закінчення досудового розслідування (стаття 283 КПК України), зупинення досудового розслідування (стаття 280 КПК України), а також про передачу матеріалів досудового розслідування за підслідністю (частина сьома статті 214, стаття 216 КПК України), за місцем проведення досудового розслідування (стаття 218 КПК України).»;

у пункті 3 слова та цифри «частини третьої статті 284 КПК України» замінити словами та цифрами «частини четвертої статті 284 КПК України»;

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. При визначенні та внесенні відомостей до Реєстру про кримінальні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством, необхідно керуватися Кримінальним, Сімейним кодексами України, Житловим кодексом Української РСР та Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Відомості про заподіяні збитки, їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності вносяться до Реєстру одночасно з інформацією про наслідки досудового розслідування у разі:

звернення до суду з обвинувальним актом (пункт 3 частини другої статті 283 КПК України), клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (стаття 292 КПК України), клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності (статті 44-49 КК України);

закриття кримінального провадження у разі смерті підозрюваного, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (пункт 1 частини другої статті 283, пункт 5 частини першої статті 284 КПК України).

Суми збитків, встановлених під час досудового розслідування, їх відшкодування, суми коштів і майна (у грошовому виразі), на які судом накладено арешт, вносяться до Реєстру у закінчених кримінальних провадженнях (крім замахів) у тисячах гривень. Якщо зазначені суми виражені в будь-якій іноземній валюті, їх відображають у перерахунку на гривні за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення кримінального правопорушення.

Розмір збитків має відповідати сумі, зазначеній в обвинувальному акті, клопотанні про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанні про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, постанові про закриття кримінального провадження.

Під час формування показника розміру відшкодованих збитків (у тисячах гривень) ураховуються наявні у кримінальному провадженні докази - заяви, розписки потерпілих, первинні фінансові документи (платіжні доручення, прибуткові касові ордери, чеки), інші докази, які підтверджують фактичне отримання потерпілим, цивільним позивачем (їх представниками) коштів (майна) як компенсації спричинених збитків та фактичну сплату сум заподіяних збитків.

До відшкодованих збитків також належать суми повернутої заробітної плати у закінчених кримінальних провадженнях.

Відомості про площу та вартість повернутих у ході досудового розслідування земельних ділянок обліковуються в Реєстрі, якщо факт припинення права власності або користування підтверджується відповідним документом уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Повернення земель за рішенням суду, ініційоване прокурором або іншими особами в порядку цивільного, господарського або адміністративного судочинства, до відшкодованих збитків не включається.

Сума відшкодування збитків у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, обчислюється з врахуванням норм глави 9 Податкового кодексу України.

Показник відшкодування збитків у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, визначається відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Під час формування показника розміру суми, на яку пред’явлено цивільний позов у кримінальних провадженнях, враховується сума, на яку в ході досудового розслідування пред’явлено цивільні позови цивільним позивачем, його представником або прокурором у порядку кримінального судочинства.

У разі залишення судом позову без розгляду або відмови в його розгляді у зв’язку із закриттям провадження на підставі акта амністії або з інших передбачених законом підстав та в подальшому пред’явлення цього позову в порядку цивільного судочинства суми позовних вимог у Реєстрі підлягають коригуванню шляхом виключення.»;

4) пункт 2 глави 5 викласти у такій редакції:

«2. Особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та стосовно якої прийнято рішення, передбачене пунктами 1-4, 6, 9-1 частини першої статті 284 КПК України, пунктом 1-1 частини другої статті 307 КПК України, виключається із загальної кількості облікованих осіб у кримінальному провадженні.».

3. В абзаці п’ятому розділу III слова «органів Державної кримінально-виконавчої служби України,» виключити.

4. Пункт 4 розділу V після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«існує нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини першої статті 284 КПК України, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося із дотриманням вимог щодо підслідності (пункт 9-1 частини першої статті 284 КПК України);».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

5. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

у пунктах 1, 3 слова та цифру «, орган Державної кримінально-виконавчої служби України (7)» виключити;

пункт 17.1 викласти у такій редакції:

«17.1. Кримінальне правопорушення, пов’язане з проведенням антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил (1), не пов’язане з проведенням антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил (2)»;

доповнити новим пунктом 17.2 такого змісту:

«17.2. Кримінальне правопорушення щодо застосування катування та іншого жорстокого поводження з особами (1), кримінальне правопорушення, не пов’язане із застосуванням катування та іншого жорстокого поводження з особами (2)»;

у пункті 19 слова та цифри «у зоні проведення антитерористичної операції (26)» замінити словами та цифрами «у зоні проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил (26), на тимчасово окупованій території (28), лінії розмежування (29), блокпосту (30)»;

доповнити новим пунктом 28.1 такого змісту:

«28.1. Установлена сума легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом (тис. грн)»;

пункт 29.2 викласти у такій редакції:

«29.2. Сума одержаної неправомірної вигоди (тис. грн)»;

у пункті 31:

назву позиції 5 «жертв насильства в сім’ї» викласти у такій редакції:

«осіб, які постраждали від домашнього насильства»;

назву позиції 14 «інвалідів» викласти у такій редакції:

«осіб з інвалідністю»;

позиції 13, 18 доповнити словами «, операції Об’єднаних сил»;

у пункті 32:

позиції 6, 11 доповнити словами «, операції Об’єднаних сил»;

позицію 7 «інвалідів» викласти у такій редакції:

«осіб з інвалідністю»;

2) у додатку 2:

у пункті 3 слова та цифри «, орган Державної кримінально-виконавчої служби України (7)» виключити;

у пункті 12:

слова «пов’язане з насильством в сім’ї» замінити словами «пов’язане з домашнім насильством»;

слова та цифри «учасником антитерористичної операції (19)» замінити словами та цифрами «учасником антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил (19), учасником незаконного збройного формування (20), військовослужбовцем Російської Федерації, який бере участь у збройному конфлікті на території України (21), іноземцем, який бере участь у збройному конфлікті на території України (22)»;

у пункті 15 слова та цифри «пов’язані з насильством в сім’ї (5)» замінити словами та цифрами «пов’язані з домашнім насильством (5), на ґрунті статевої приналежності (16)»;

у пункті 16:

слова «Правопорушення, пов’язане з насильством в сім’ї» замінити словами «Правопорушення, пов’язане з домашнім насильством»;

слово «усиновителями» замінити словом «усиновлювачами»;

слова «іншими особами, які схильні до вчинення насильства в сім’ї» замінити словами «іншими особами, які схильні до вчинення домашнього насильства»;

після слів «злочин учинено:» доповнити словом та цифрами «подружжям (11),»;

пункт 18 після слів та цифр «закрито (частина перша статті 284 КПК України: пункти 1 (11), 2 (12), 3 (13), 4 (14), 5 (15), 6 (16), 7 (17), 8 (18), 9 (24)» доповнити словами та цифрами «, 9-1 (26), 10 (27), абзац чотирнадцятий (28), частина дев’ята статті 284 КПК України (29)»;

доповнити новим пунктом 18.1 такого змісту:

«18.1 Рішення про закриття прийнято: прокурором (1), слідчим (2), слідчим суддею (3)»;

3) у додатку 3:

у пункті 3 слова та цифру «, орган Державної кримінально-виконавчої служби України (7)» виключити;

пункт 11 викласти у такій редакції:

«11. Сума одержаної неправомірної вигоди»;

пункт 13 після цифр та слів «13. Тимчасово вилучено майно на суму (тис. грн)» доповнити рядком:

«з них: у зв’язку зі спричиненням шкоди державі чи територіальній громаді»;

у пункті 14:

після цифр та слів «14. Накладено арешт на майно (тис. грн) доповнити рядком:

«з них: у зв’язку зі спричиненням шкоди державі чи територіальній громаді»;

після слів «корпоративні права (тис. грн)» доповнити позиціями такого змісту:

«у тому числі з метою забезпечення:

збереження речових доказів;

конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи одержаної неправомірної вигоди;

спеціальної конфіскації;

з них:

нерухоме майно (тис. грн);

рухоме майно (тис. грн);

майнові права інтелектуальної власності;

готівка (тис. грн);

готівка в іноземній валюті (тис. грн) (за курсом НБУ);

безготівкові кошти (тис. грн);

цінні папери (тис. грн);

корпоративні права (тис. грн);»;

пункт 15 «Пред’явлено цивільний позов (без моральної шкоди) на суму, тис. грн» доповнити рядком:

«з них: у зв’язку зі спричиненням шкоди державі чи територіальній громаді»;

4) у додатку 4:

у пункті 3 слова та цифру «, орган Державної кримінально-виконавчої служби України (7)» виключити;

доповнити новими пунктами 15.1-15.3 такого змісту:

«15.1. Дата звільнення особи.

15.2. Підстава звільнення особи: звільнено особу слідчим (прокурором, судом) без застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (1), з них за непідтвердженням підозри у вчиненні злочину (2), у зв’язку із закінченням установленого законом строку затримання (3), у зв’язку із внесенням клопотань слідчими про обрання більш м’яких запобіжних заходів (застави, домашнього арешту тощо) (4), у зв’язку з відмовою прокурора підтримати клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (5), через відмову суду в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (6), з них у зв’язку з обранням: домашнього арешту (7), застави (8), особистої поруки (9), особистого зобов’язання (10), у зв’язку із скасуванням апеляційним судом ухвали суду про тримання під вартою (11), інші (12).

15.3. Рішення про звільнення особи прийнято: прокурором (1), слідчим (2), судом (3)»;

пункт 16 після слів та цифр «арешт майна (7)» доповнити словами та цифрами «у тому числі з метою забезпечення спеціальної конфіскації (9)»;

пункт 16.2 викласти у такій редакції:

«16.2. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд: батьків, опікунів чи піклувальників (8), дитячої установи (9), поміщення у приймальник-розподільник для дітей (10). Дата обрання запобіжного заходу»;

пункт 19.3 викласти у такій редакції:

«19.3. Дата скасування підозри»;

пункт 20 викласти у такій редакції:

«20. Прийнято постанову про закриття провадження щодо підозрюваного: частина перша статті 284 КПК України (пункти 1 (5), 2 (1), 3 (2), 4 (3), 6(4), 9-1 (7), щодо юридичної особи: частина третя статті 284 КПК України (6)»;

пункт 53.1 викласти у такій редакції:

«53.1. Правопорушення вчинив: учасник антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил (1), учасник незаконного збройного формування (2), військовослужбовець Російської Федерації, який бере участь у збройному конфлікті на території України (3), іноземець, який бере участь у збройному конфлікті на території України (4)»;

у пункті 58 слова та цифру «пов’язані з насильством в сім’ї (5)» замінити словами та цифрами «пов’язані з домашнім насильством (5), на ґрунті статевої приналежності (16)»;

пункт 63 після слів та цифр «частиною першою пункту 9 статті 284 КПК (13)» доповнити словами та цифрами «, частиною першою пункту 10 статті 284 КПК (14)»;

5) у додатку 5:

у пункті 6 слова та цифри «органів Державної кримінально-виконавчої служби України (17),» виключити;

пункт 12 після слів та цифр «від 6 до 12 місяців (4)» доповнити словами та цифрами «, від 12 до 18 місяців (5), понад 18 місяців (6)»;

пункт 14 після слів та цифр «закрито (закрито за частиною першою статті 284 КПК України: пункти 1 (11), 2 (12), 3 (13), 4 (14), 5 (15), 6 (16), 7 (17), 8 (18), 9 (19)» доповнити цифрами та словами «, 9-1 (20), 10 (21), абзац чотирнадцятий (22), частина дев’ята статті 284 КПК України (23)».

6) додаток 6 викласти у такій редакції:

«

Додаток 6

до Положення про порядок ведення

Єдиного реєстру досудових розслідувань

(пункт 1 глави 4 розділу I)

ВИТЯГ

З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

1

Номер кримінального провадження

2

Дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування)

3

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення

4

Прізвище, ім’я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР))

5

Дата та час внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення

6

Правова кваліфікація кримінального правопорушення

7

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення

8

Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї

9

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Прізвище, ім’я, по батькові представника юридичної особи

10

Наслідок розслідування кримінального правопорушення

11

Орган досудового розслідування

12

Прізвище, ім’я, по батькові слідчого (слідчих), який (які) здійснює(ють) досудове розслідування

13

Прізвище, ім’я, по батькові прокурора (прокурорів), який (які) здійснює(ють) процесуальне керівництво

Підпис Реєстратора _______________________ Прізвище, ім’я, по батькові Реєстратора

Посада Реєстратора

Дата формування витягу»;

7) у додатку 7:

назву додатка викласти у такій редакції:

«Довідники для заповнення електронних карток про кримінальні правопорушення, осіб, що їх вчинили, рух кримінальних проваджень»;

у Довіднику 2:

після рядка «Національної поліції 02» доповнити рядком такого змісту:

«у тому числі детективного підрозділу (109)»;

рядок «Державної кримінально-виконавчої служби України (108)» викласти у такій редакції:

«Державної кримінально-виконавчої служби України (108)*»;

після рядка «підрозділів боротьби з організованою злочинністю (БОЗ)*(11)» доповнити рядком такого змісту:

«підрозділів стратегічних розслідувань (110)»;

після рядка «підрозділів оперативно-технічних заходів (55)» доповнити рядком такого змісту:

«підрозділів забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами (111)»;

після рядка «у тому числі групи швидкого реагування (107)» доповнити рядками такого змісту:

«підрозділів патрульної служби поліції особливого призначення (112);

підрозділи поліції на воді (113)»;

у Довіднику 6:

після слів та цифр «Кабельно-провідникова продукція 98.» доповнити словами та цифрами «Телекомунікаційне обладнання та мережі: Держспецзв’язку 210, ПАТ «Укртелеком» 211, ТОВ «Інтертелеком» 212, ПрАТ «Київстар» 213, ТОВ «Лайфселл» 214, ПрАТ «ВФ «Україна» 215.»;

у Довіднику 7:

назву довідника викласти у такій редакції:

«Статистична класифікація країн світу (СККС)»;

у графі «Назва країни (коротка)»:

рядок 028 викласти у такій редакції:

«Антигуа і Барбуда»;

рядок 056 викласти у такій редакції:

«Бельгія»;

рядок 070 викласти у такій редакції:

«Боснія і Герцеговина»;

рядок 092 викласти у такій редакції:

«Віргінські Острови (Брит.)»;

рядок 144 викласти у такій редакції:

«Шри-Ланка»;

рядок 152 викласти у такій редакції:

«Чилі»;

рядок 166 викласти у такій редакції:

«Кокосові (Кілінг) Острови»;

рядок 188 викласти у такій редакції:

«Коста-Рика»;

рядок 254 викласти у такій редакції:

«Французька Гвіана»;

рядок 262 викласти у такій редакції:

«Джибуті»;

рядок 270 викласти у такій редакції:

«Гамбія»;

рядок 292 викласти у такій редакції:

«Гібралтар»;

рядок 296 викласти у такій редакції:

«Кірибаті»;

рядок 304 викласти у такій редакції:

«Гренландія»;

рядок 308 викласти у такій редакції:

«Гренада»;

рядок 312 викласти у такій редакції:

«Гваделупа»;

рядок 316 викласти у такій редакції:

«Гуам»;

рядок 320 викласти у такій редакції:

«Гватемала»;

рядок 328 викласти у такій редакції:

«Гаяна»;

рядок 384 викласти у такій редакції:

«Кот-Д’Івуар Республіка Кот-Д’Івуар»;

рядок 442 викласти у такій редакції:

«Люксембург»;

рядок 474 викласти у такій редакції:

«Мартиніка»;

рядок 558 викласти у такій редакції:

«Нікарагуа»;

рядок 578 викласти у такій редакції:

«Норвегія»;

рядок 600 викласти у такій редакції:

«Парагвай»;

рядок 620 викласти у такій редакції:

«Португалія»;

рядок 626 викласти у такій редакції:

«Тимор-Лешті»;

рядок 630 викласти у такій редакції:

«Пуерто-Рико»;

рядок 660 викласти у такій редакції:

«Ангілья»;

рядок 670 викласти у такій редакції:

«Сент-Вінсент і Гренадіни»;

рядок 674 викласти у такій редакції:

«Сан-Марино»;

рядок 678 викласти у такій редакції:

«Сан-Томе і Принсіпі»;

рядок 702 викласти у такій редакції:

«Сингапур»;

рядок 740 викласти у такій редакції:

«Суринам»;

рядок 744 викласти у такій редакції:

«Шпіцберген та Ян-Маєн»;

рядок 776 викласти у такій редакції:

«Тонга»;

рядок 780 викласти у такій редакції:

«Тринідад і Тобаго»;

рядок 795 викласти у такій редакції:

«Туркменистан»;

рядок 807 викласти у такій редакції:

«Республіка Македонія (колишня Югославська Республіка)»;

рядок 831 викласти у такій редакції:

«Гернсі»;

рядок 850 викласти у такій редакції:

«Віргінські Острови (США)»;

рядок 858 викласти у такій редакції:

«Уругвай»;

у графі «Назва країни (коротка, англійською мовою)»:

рядок 132 викласти у такій редакції:

«Cabo Verde»;

рядок 678 викласти у такій редакції:

«San Tome and Principe»;

рядок 807 викласти у такій редакції:

«Macedonia (The former Yugoslav Republic of)»;

у Довіднику 8:

абзац четвертий після слів та цифр «із них банківських установ 51» доповнити словами та цифрами «, у тому числі посадові та службові особи Національного банку України 225»;

в абзаці шостому слова та цифри «інвалід 1-2 груп 42» замінити словами та цифрами «особа з інвалідністю 1-2 груп 42»;

в абзаці сьомому:

після слів та цифр «органів Національної поліції 63» доповнити словами та цифрами «, у тому числі особою вищого складу 226»;

після слова «прокуратури» доповнити цифрами «244»;

після слів та цифр «у тому числі військової 64» доповнити словами та цифрами «, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 227»;

після слів та цифр «органів Державної кримінально-виконавчої служби 222» доповнити словами та цифрами «, у тому числі особою вищого начальницького складу 228»;

після слів та цифр «органів та підрозділів цивільного захисту 125» доповнити словами та цифрами «, у тому числі особою вищого начальницького складу 229»;

абзац двадцять сьомий викласти у такій редакції:

«Президент України 200, радник або помічник Президента України 230, Голова Верховної Ради України, його перший заступник та заступники 201, радник або помічник Голови Верховної Ради України 231, голови постійних комісій Верховної Ради України та їх заступники 214, Прем’єр-міністр 202, радник, помічник Прем’єр-міністра 232, міністри (члени Кабінету Міністрів України) 210, перший заступник та заступники міністра 233, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники 211, Голова Служби безпеки України, його перший заступник та заступники 203, Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники 204, у тому числі заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 234, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники 205, Голова Рахункової палати 206, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 235, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 236, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 237, член Антимонопольного комітету України 238, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України 239, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник та заступник 240, член Ради Національного банку України 241, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник 242, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступник 243, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 207, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим 208, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим 209.»;

у Довіднику 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

«Статті 262, 289, 308, 312, 313, 332-2, 357, 362 КК:»;

після рядка «145 Очевидне вбивство, з них у ході бойових дій» доповнити рядками такого змісту:

«Статті 115, 121, 127, 146, 147, 149, 150-1, 176, 177, 185, 186, 187, 188-1, 189, 190, 191, 192, 197, 197-1, 198, 199, 200, 201, 203-1, 203-2, 204, 205, 206, 206-2, 210, 212, 212-1, 213, 216, 218-1, 220-1, 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 229, 231, 232-1, 233, 236, 239-1, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 253, 255, 256, 257, 258-258-5, 262, 263, 263-1, 265, 265-1, 267-1, 268, 289, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 317, 318, 319, 320, 321, 321-1, 321-2, 322, 327, 328, 330, 332, 332-1, 333, 334, 353, 354, 357, 358, 359, 361, 361-1, 361-2, 362, 363-1, 364, 364-1, 365, 365-2, 366, 367, 368-369, 369-2, 369-3, 370, 410, 422, 426-1, 432, 433, 435, 440, 446 КК України:

146 Предикатні злочини.»;

після рядка «124 З погреба, сараю, подвір’я.» доповнити рядком такого змісту:

«147 Викрадення обладнання операторів зв’язку.»;

після рядка «48 Шляхом вибуху.» доповнити рядками такого змісту:

«148 Пошкодження обладнання операторів зв’язку (для статті 194 КК).

149 Умисне пошкодження ліній зв’язку (для статті 360 КК).»;

після рядка «98 Втрата документів, матеріалів, предметів.» доповнити рядками такого змісту:

«Статті 402-405, 407-411, 413, 418-421, 425-426-1, 428, 435 КК:

150 В умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.»;

у Довіднику 10:

підгрупу «Наркотичні засоби в грамах» після позиції «262 Ацетилметадол.» доповнити позицією такого змісту:

«611 Ацетилфентаніл.»;

після позиції «347 Трамадол.» доповнити позиціями такого змісту:

«612 AH-7921.

613 МТ-45 (IС-6).

614 U-47700.

615 4-FIBF (4-Fluoroisobutyrylfentanyl).»;

виключити позиції:

«599 AB-PINACA-CHM.

600 ADBICA.

601 В-22.

602 5F-ADBICA.

603 Метил 1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксилат.

604 FUBIMINA.

605 AB-FUBINACA.

606 AB-PINACA.

607 RH-34.

608 Діметокси-PVP.

609 2С-1.»;

підгрупу «Психотропні речовини в грамах» після позиції «447 5-IAI.» доповнити позицією такого змісту:

«602 5F-ADBICA.»;

після позиції «522 WIN 55, 212-2.» доповнити позиціями такого змісту:

«600 ADBICA.

601 ВВ-22.

604 FUBIMINA.

605 AB-FUBINACA.

606 AB-PINACA.

607 RH-34.

609 2С-1.

616 РХ 1(5-fluoro АРР-РICA; SRF-30).

617 РХ 2 (5-fluoro АРР-PINACA; FU-PX).

618 AB-СНМINACA (AB-PINACA-CHM; MBA(N)-CHM).

619 MDMB-FUBINACA (FUD- MDMB; MDMB-Bz-F).

620 ADB-FUBINACA.

621 FUB-AMB (AMB-FUBINACA; MMB-FUBINACA).

622 5-fluoro AB-PINACA (5F-AB-PINACA).

623 MDMB-СНМINACA, ((S)-MDMB-СНМINACA).

624 АМ-1248.

625 5F-APINACA (5F-AKB-48; АКВ-48 F).

626 5F-РВ-22 (5-fluoro PB-22).

627 5F-AMB (5-fluoro AMB; 5-fluoro AMP).

628 РВ-22.

629 BZP-2201.

630 NM-2201 (СBL-2201).

631 MN-24 (NNE1; NNEI; CBM-018).

632 SDB-006.

633 DBZP.

634 αPHtP.

635 3-MeO-PCP (3-methoxy PCP; 3-MeO Phencyclidine).

636 5-MAPB.

637 α-PVТ.

638 3-MMC (3-methyl MC).

639 MXE (3-Meo-2-Oxo-PCE).

640 EP (EPH, етилфенідат).

641 2C-B-NBOMe (25B-NBOMe; NBOMe-2C-B; Cimbi-36; Nova; BOM 2-CB).

642 2C-С-NBOMe (NBOMe-2C-C; 25C-NBOMe).

643 ADB-CHMINACA (МAB-CHMINACA).

644 5F-ADВ (5F-MDMB-PINACA).

645 5F-ADB-PINACA.

646 5F-MN-18.

647 SDВ-001.

648 MDMB-CHMICA.

649 MMB-CHMICA.

650 ADB-FUBICA.

651 3-CMC.

652 4-CMC.

653 5F-ADMB.

654 TH-PVP.

655 3-MeO-MPBP.

656 FUB-PB-22.

657 BIM-018.

658 bk-МРА.

659 4,4 DMAR.

660 PMMA.»;

після позиції «110 Діазепам.» доповнити позицією такого змісту:

«608 Діметокси-PVP.»;

після позиції «361 Метилфенідат.» доповнити позиціями такого змісту:

«603 Метил-1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксилат.

661 Метоксетамін (MXE).

662 4-МЕС (4-метилеткатинон).»;

після позиції «569 Пемолін.» доповнити позицією такого змісту:

«663 Пентедрон (α-methylamino-Valerophenone).»;

цифри та літери «475 АКВ-48» замінити цифрами та літерами «475 АКВ-48 (APINACA)»;

слова та цифри «488 N-ізопропілбензиламін» замінити словами та цифрами «488 N-(фенілметил)пропан-2-амін»;

слова та цифри «489 N,N-диметил-4-меткатинон (N-метилмефедрон)» замінити словами та цифрами «489 2-(N,N-диметиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он)»;

цифри та літери «358 GNB.» замінити цифрами та літерами «358 GHB.»;

підгрупу «Прекурсори в кілограмах» після позиції «610 Фенілнітропропен.» доповнити позиціями такого змісту:

«664 Альфа-фенілацетоацетонітрил (APAAN).

665 АNPP NPP.».

Начальник управління

організаційного забезпечення

Єдиного реєстру

досудових розслідувань

та інформаційно-аналітичної

роботи

І. Бакай

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 31.01.2019 № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань". Генеральна прокуратура України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 31.01.2019 № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -