Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Рекомендація N R(2000)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини"(1) (укр/рос) " ПРИЙНЯТО Комітетом міністрів на 694-му засіданні заступників міністрів від 19 січня 2000 року"_______________ (1) Враховуючи, що у найближчому майбутньому, згідно з колишньою статтею 32 Конвенції, Комітет міністрів припинить виконання квазісудових функцій, а про рішення Комітету міністрів нічого не згадується, зрозуміло, що в разі прийняття рекомендації, коли певні справи ще перебувають у судовому провадженні, принципи цієї рекомендації на ці справи все одно поширюватимуться.. Комітет Міністрів Ради Європи. 2000

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

           Рекомендація N R(2000)2 

Комітету міністрів Ради Європи державам-членам

"Щодо повторного розгляду або поновлення провадження

у певних справах на національному рівні після

прийняття рішень Європейським судом

з прав людини" (1)

(укр/рос)

ПРИЙНЯТО

Комітетом міністрів на

694-му засіданні заступників

міністрів

від 19 січня 2000 року

_______________

(1) Враховуючи, що у найближчому майбутньому, згідно з

колишньою статтею 32 Конвенції, Комітет міністрів припинить

виконання квазісудових функцій, а про рішення Комітету міністрів

нічого не згадується, зрозуміло, що в разі прийняття рекомендації,

коли певні справи ще перебувають у судовому провадженні, принципи

цієї рекомендації на ці справи все одно поширюватимуться.

Комітет міністрів, згідно з умовами статті 15 (b) Статуту

Ради Європи ( 994_001 ),

враховуючи, що Рада Європи має на меті досягти більшого

єднання між її членами;

беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини та основних

свобод ( 995_004 ) (далі - Конвенція);

наголошуючи на тому, що, згідно зі статтею 46 Конвенції

( 995_004 ), Договірні Сторони взяли на себе зобов'язання

виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав людини

(далі - Суд) в будь-якій справі, сторонами якої вони є, і на тому,

що Комітет міністрів здійснюватиме нагляд за виконанням цих

рішень;

пам'ятаючи, що за певних обставин згадані вище зобов'язання

включають вжиття інших заходів, окрім справедливої сатисфакції,

яку присуджує Суд, згідно зі статтею 41 Конвенції ( 995_004 ),

та/або загальних заходів, якими потерпілій стороні забезпечується,

наскільки це можливо, відновлення попереднього правового

становища, яке ця сторона мала до порушення Конвенції;

наголошуючи на тому, що компетентні органи

держави-відповідача самі вирішують, які заходи, зважаючи на наявні

в національній правовій системі засоби, є найбільш відповідними

для досягнення restitutio in integrum;

пам'ятаючи про те, що практика Комітету міністрів у

здійсненні нагляду за виконанням рішень Суду показує, що у

виняткових випадках повторний розгляд справи або поновлення

провадження є найбільш ефективним, якщо не єдиним засобом

досягнення restitutio in integrum;

I. Звертається, виходячи з цих міркувань, до Договірних

Сторін з рекомендацією забезпечити на національному рівні

адекватні можливості досягнення, наскільки це можливо restitutio

in integrum.

II. Закликає Договірні Сторони, зокрема, до перегляду своїх

національних правових систем з метою забезпечення адекватних

можливостей повторного розгляду справи, включаючи поновлення

провадження, у випадках, коли Суд визнав порушення Конвенції

( 995_004 ), особливо:

i) коли потерпіла сторона і далі зазнає значних негативних

наслідків рішення, ухваленого на національному рівні, - наслідків,

щодо яких справедлива сатисфакція не була адекватним засобом

захисту і які не можна виправити інакше ніж через повторний

розгляд або поновлення провадження;

ii) коли рішення Суду спонукає до висновку, що

a) оскаржене рішення національного суду суперечить

Конвенції ( 995_004 ) по суті,

або

b) в основі визнаного порушення лежали суттєві процедурні

помилки чи недоліки, які ставлять під серйозний сумнів результат

оскарженого провадження на національному рівні.

Рекомендация N R(2000)2

по пересмотру дел и возобновлению производства

по делу на внутригосударственном уровне в связи

с решениями Европейского суда по правам человека *

(19 января 2000 года)

(неофициальный перевод)

Комитет Министров в соответствии с положениями статьи 15.b

Устава Совета Европы ( 994_001 ),

------------------- * Учитывая, что квазисудебные функции Комитета Министров в

соответствии с ранее действовавшей статьей 32 Конвенции будут

прекращены в ближайшее время, упоминание о решениях Комитета

Министров опускается. Следует также учитывать, что некоторые дела

будут находиться на изучении и в то время, когда Рекомендация

будет принята. Принципы, изложенные в Рекомендации, будут

применяться и к таким делам.

учитывая, что целью Совета Европы является достижение

большего единства между его членами; принимая во внимание Конвенцию о защите прав человека и

основных свобод ( 995_004 ) (далее "Конвенцию"); отмечая, что в соответствии со статьей 46 Конвенции о защите

прав человека и основных свобод ( 995_004 ) (далее Конвенция)

Договаривающиеся Стороны приняли обязательство придерживаться

решения Европейского Суда по правам человека (далее Суд), по

которому они являются стороной и, что Комитет Министров будет

осуществлять контроль за его исполнением; имея в виду, что в определенных условиях вышеуказанное

обязательство может повлечь за собой принятие мер иных, нежели

только удовлетворение присужденного Судом в соответствии со

статьей 41 Конвенции ( 995_004 ) и/или общих мер, обеспечивающих,

насколько это возможно, восстановление той ситуации, в которой

находилось лицо до нарушения Конвенции (restitutio in integrum); отмечая, что именно компетентные органы государства-ответчика

решают, какие меры являются наиболее соответствующими для

достижения restitutio in integrum, принимая во внимание меры,

доступные в соответствие с национальной правовой системой; имея в виду, однако, что практика Комитета Министров по

осуществлению контроля за выполнением решений Суда показывает, что

в определенных обстоятельствах пересмотр дел или возобновление

производства по делу оказываются самыми эффективными, если не

единственными, мерами для достижения restitutio in integrum; I. В свете изложенного, предлагает Договаривающимся Сторонам

убедиться в том, что на национальном уровне существуют адекватные

возможности для достижения, насколько это возможно, restitutio in

integrum. II. Поддерживает Договаривающиеся Стороны в их стремлении

изучать свои национальные правовые системы для обеспечения

существования адекватных возможностей для пересмотра дел, включая

возобновление производства в тех инстанциях, в которых Суд

установил нарушения Конвенции ( 995_004 ) и, в особенности, в

случаях, когда: i) потерпевшая сторона продолжает испытывать влияние

негативных последствий от решения национальной инстанции, которое

не обеспечивает справедливой компенсации и не может быть изменено

путем пересмотра или возобновления производства по делу; и ii) решение Суда позволяет заключить, что

a) оспоренное решение национальной инстанции по существу

противоречит Конвенции ( 995_004 ), или

b) признанное нарушение основывается на процедурных

ошибках или нарушениях, имеющих такой серьезный характер, что

оказывают влияние на результаты внутригосударственного

разбирательства.

Пояснительная записка

к Рекомендации

Введение

1. Учитывая контрольные функции Комитета Министров,

Договаривающиеся Стороны по Конвенции ( 995_004 ) по своему

усмотрению несут обязательства в соответствии со статьей 46

Конвенции "исполнять окончательные постановления Суда по спорам, в

которых они являются сторонами". 2. Суд постановил: "Решение, в котором Суд признает нарушение

прав, накладывает на государство-ответчика обязательство

прекратить нарушение прав, произвести репарации по последствиям

такого нарушения таким образом, чтобы, насколько это возможно,

восстановить положение, имевшее место до такого нарушения" (см.

inter alia Решение Суда по делу Papamichalopoulos against Greece

от 31 октября 1995 года, статья 34, серия А 330-В). Таким образом

Суд выразил широко известный принцип международного права

restitutio in integrum, который также неоднократно использовался в

резолюциях Комитета Министров. В этом контексте, необходимость

улучшения в национальных правовых системах возможностей гарантий

restitutio in integrum для потерпевшей стороны становится все

более очевидной. 3. Несмотря на то, что Конвенция ( 995_004 ) не содержит

положений, обязывающих Договаривающиеся Стороны предусматривать во

внутреннем праве возможности пересмотра дел и возобновления

производства по делу, наличие таких возможностей было, в

определенных обстоятельствах, чрезвычайно важным, а в некоторых

делах действительно единственным средством достижения restitutio

in integrum. Все большее количество государств принимает

специальное законодательство, обеспечивающее возможность

пересмотра дел и возобновления производства по делу. В других

государствах такая возможность появилась в результате деятельности

судов или национальных органов власти в рамках существующего

права. 4. Настоящая Рекомендация является следствием такого

развития. Она призывает все Договаривающиеся Стороны убедиться,

что в их национальных правовых системах существуют необходимые

возможности для достижения, насколько это возможно, restitutio in

integrum, и, в особенности, обеспечить соответствующие возможности

для пересмотра дел, включая и возобновление производства по делу. 5. В отношении терминов следует отметить, что в Рекомендации

термин "пересмотр" используется в качестве общего термина. Термин

"возобновление производства по делу" означает возобновление

судебного разбирательства в качестве характерного средства

пересмотра дела. Нарушения Конвенции ( 995_004 ) могут быть

устранены, начиная от административного пересмотра дела (к

примеру, разрешение на проживание, в котором ранее было отказано),

и заканчивая полным возобновлением судебного разбирательства (к

примеру, по уголовным делам). 6. Рекомендация применяется, прежде всего, к судебным

процедурам в тех случаях, когда существующее законодательство

может препятствовать новому разбирательству. Однако Рекомендация

применяется также к административным и иным процедурам, хотя

правовые препятствия в подобных процедурах, как правило, менее

серьезны. 7. Далее следуют, во-первых, комментарии к ключевым

положениям Рекомендации и, во-вторых, более общие комментарии по

вопросам, прямо не вытекающим из Рекомендации.

Комментарии по ключевым положениям Рекомендации

8. Пункт 1 Рекомендации устанавливает основной принцип,

согласно которому все жертвы нарушений Конвенции ( 995_004 )

должны быть наделены эффективным правом на restitutio in integrum.

Договаривающиеся Стороны должны соответствующим образом

пересматривать свои правовые системы с целью обеспечить

существование таких возможностей. 9. Пункт 2 Рекомендации содействует государствам в

обеспечении возможностей для пересмотра дел и возобновления

производства по делу на внутринациональном уровне в целях придания

решениям Суда наибольшей эффективности. В указанном пункте

устанавливаются обстоятельства, при которых пересмотр дел и

возобновление производства по делу на внутринациональном уровне

имеют особую важность, а в некоторых случаях являются единственной

возможностью для достижения restitutio in integrum. 10. Практика органов, созданных в рамках Конвенции

( 995_004 ) (далее конвенциональные органы - прим. перевод.),

показывает, что особую важность пересмотр дел, включая и

возобновление производства по делу на внутринациональном уровне,

имеет в уголовном праве. Однако Рекомендация не ограничивает круг

дел исключительно уголовным правом. В сферу ее действия попадают

любые категории дел, удовлетворяющие критериям, изложенным в

подпунктах "i" и "ii". Целью введения дополнительных критериев

является определение тех исключительных случаев, когда защита прав

личности и имплементация решений Суда превалируют над принципами,

лежащими в основе доктрины res judicata, особенно, в отношении

правовой определенности, при этом ни сколь не умаляя важности

указанных принципов. 11. В подпункте "i" определяются случаи, когда потерпевшая

сторона продолжает испытывать влияние неблагоприятных последствий

от решения национальной инстанции, не обеспечивающее справедливой

компенсации. Положения указанного подпункта будут применяться к

лицам, приговоренным к длительному сроку заключения, и к тем, кто

находится в заключении по время изучения "дела" конвенциональными

органами. Положения указанного подпункта будут применяться также и

в иных случаях, к примеру, когда лицо неправомерно лишено

определенных гражданских или политических прав (в особенности в

делах о потери или непризнании право- или дееспособности, об

объявлении банкротства или о запрете политической деятельности),

когда нарушается право лица на семейную жизнь, когда ребенок

неправомерно лишается права иметь какие-либо контакты с одним из

родителей. При этом совершенно очевидно, что должна существовать

причинная связь между выявленным нарушением и неблагоприятными

последствиями. 12. В подпункте "ii" указывается характер нарушений, в делах,

отвечающих вышеуказанным условиям, по которым пересмотр дела и

возобновление производства по делу имеют особую важность. Примерами таких ситуаций в соответствии с подпунктом "а"

могут служить уголовное осуждение, нарушающее статью 10 Конвенции

( 995_004 ), поскольку действия, квалифицируемые властями как

уголовные, на самом деле составляют право потерпевшей стороны на

свободу выражения мнения, либо нарушающее статью 9 Конвенции,

поскольку действия, квалифицируемые как уголовные, являются

пользованием законным правом на свободу религии. Примерами таких ситуаций в смысле подпункта "b" могут

являться случаи, когда потерпевшая сторона не имела времени или

возможности подготовить свою защиту в ходе разбирательства по

уголовному делу в случае, если обвинение основывалось на

материалах, добытых под пыткой или подтвердить которые потерпевшая

сторона не имела возможности или, если в рамках гражданского

процесса по отношению к участвующим сторонам был нарушен принцип

равенства сторон. Любые нарушения должны, как следует из текста

Рекомендации, быть настолько серьезными, чтобы возникало серьезное

сомнение в отношении внутринациональных процедур.

Иные замечания

13. Рекомендация не определяет, кто именно должен ставить

вопрос о пересмотре дел. Принимая во внимание, что основной целью

Рекомендации является обеспечение адекватной защиты потерпевших

вследствие нарушений Конвенции ( 995_004 ), установленных Судом,

логика системы подразумевает, что указанные лица должны иметь

право обратиться с необходимым ходатайством в компетентный суд или

иной внутринациональный орган. Принимая во внимание различные

традиции Договаривающихся Сторон, положения подобного характера не

были включены в Рекомендацию. 14. Рекомендация не затрагивает также такой специальной

проблемы, как "массовые дела", то есть дела, в которых

определенная структурная недостаточность ведет к множественным

нарушениям Конвенции ( 995_004 ). В таких делах, в принципе,

государство могло бы определить, что является наилучшим решением,

- пересмотр дела, или возобновление производства по делу, или иная

мера. 15. В ходе подготовки Рекомендации было установлено, что

пересмотр дела или возобновление производства по делу могут

порождать определенные проблемы для третьих сторон, в особенности,

если они приобрели права добросовестно. Однако такая проблема

существует уже и в ходе применения внутринационального права при

пересмотре или возобновлении производства по делу. Решения,

принимаемые в таких делах, должны быть применимы, по крайней мере

mutatis mutandis, и к делам, в которых пересмотр дела или

возобновление производства по делу необходимы в целях исполнения

решения Суда. 16. В делах по пересмотру или возобновлению производства по

делу, в которых Суд присудил справедливую компенсацию, вопрос о

том, каким образом такая компенсация будет принята в расчет,

должен решаться по усмотрению компетентного внутринационального

суда либо соответствующих властей с учетом обстоятельств каждого

дела.


Публікації документа

 • Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. від 2000 — 2000 р., № 1

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Комітет Міністрів Ради Європи:

 1. Декларація про майбутнє Європейського суду з прав людини " Конференція високого рівня держав-учасниць Ради Європи" Організована за домогою турецького головування у Комітеті Міністрів Ради Європи. Комітет Міністрів Ради Європи. 2011 рікк
 2. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки " УХВАЛЕНО Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів"Комітет Міністрів відповідно до положень ст. 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2010 рікк
 3. "РЕГЛАМЕНТ Комитета министров Совета Европы о порядке контроля за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека и условий мировых соглашений". Комітет Міністрів Ради Європи. 2006 рікк
 4. Рекомендация N R (2005) 2 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О хорошей практике приграничного и межтерриториального сотрудничества территориальных сообществ или властей и устранение препятствий ему"" (19 января 2005 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 5. Рекомендация N Rec (2005) 10 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об "особых методах расследования"тяжких преступлений, в том числе террористических актов"" (20 апреля 2005 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 6. Рекомендация N R (2005) 7 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О документах, удостоверяющих личность, и документах для поездок за границу и борьбе с терроризмом"" (30 марта 2005 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 7. Рекомендация N R (2005) 3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О преподавании языков сопредельных государств в приграничных регионах"" (2 февраля 2005 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2005 рікк
 8. Рекомендація Rec(2004)5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо перевірки законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в Європейській конвенції з прав людини " УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2004 рікк
 9. Рекомендація Rec(2004)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту"" УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2004 рікк
 10. Рекомендація Rec(2004)4 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці " УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. Комітет Міністрів Ради Європи. 2004 рікк
 11. Рекомендация N Rec (2003) 24 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "Об организации паллиативного ухода"" (12 ноября 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 12. Рекомендация N Rec (2003) 15 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об архивировании электронных документов в правовой сфере"" (9 сентября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 13. Рекомендация N Rec (2003) 2 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О бытовом обслуживании в неблагоприятных городских районах"" (13 февраля 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 14. Рекомендация N Rec (2003) 21 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О сотрудничестве в области предупреждения преступлений"" (24 сентября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 15. Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Гарантувати довгострокову ефективну діяльність Європейського суду з прав людини"" УХВАЛЕНО на 112-й сесії в Страсбурзі Комітетом міністрів від 15 травня 2003 р."Комітет міністрів,. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 16. Рекомендация N Rec (2003) 3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О сбалансированном представительстве женщин и мужчин"в процессе принятия политических и общественных решений". Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 17. Рекомендация N Rec (2003) 10 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О ксенотрансплантации"" (19 июня 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 18. Рекомендация N Rec (2003) 23 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об осуществлении исполнения наказания в виде пожизненного заключения и других длительных сроков заключения администрациями мест лишения свободы"" (9 октября 2003 года). Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 19. Рекомендация N Rec (2003) 9 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О мерах поддержки демократического и социального распространения цифрового вещания"" (28 мая 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк
 20. Рекомендация N Rec (2003) 22 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "Об условно-досрочном освобождении"" (24 сентября 2003 года)" неофициальный перевод. Комітет Міністрів Ради Європи. 2003 рікк