<<
>>

Конвенція про права інвалідів (укр/рос) "{ Додатково див.Факультативний Протокол до Конвенції ( 995_g72 ) від 13.12.2006 }" { Конвенцію ратифіковано Законом N 1767-VI ( 1767-17 ) від 16.12.2009 }. Міжнародний документ. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Конвенція про права інвалідів (укр/рос) { Додатково див.Факультативний Протокол до Конвенції ( 995_g72 ) від 13.12.2006 } { Конвенцію ратифіковано Законом N 1767-VI ( 1767-17 ) від 16.12.2009 } Статус Конвенції див.( 995_j55 ) Дата підписання: 13.12.2006 Дата ратифікації Україною: 16.12.2009 Дата набрання чинності для України: 06.03.2010 Офіційний переклад Преамбула Держави - учасниці цієї Конвенції, a) нагадуючи про проголошені в Статуті Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ) принципи, в яких достоїнство й цінність, притаманні всім членам людської сім'ї, і рівні та невід'ємні їхні права визнаються за основу свободи, справедливості й загального миру; b) визнаючи, що Організація Об'єднаних Націй проголосила й закріпила в Загальній декларації прав людини ( 995_015 ) та в Міжнародних пактах про права людини ( 995_042, 995_043 ), що кожна людина має всі передбачені в них права й свободи без будь-якого розрізнення; c) підтверджуючи загальність, неподільність, взаємозалежність і взаємопов'язаність усіх прав людини й основоположних свобод, а також необхідність гарантувати інвалідам повне користування ними без дискримінації; d) посилаючися на Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ( 995_042 ), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (995_043 ), Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації ( 995_105 ), Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок ( 995_207 ), Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання ( 995_085 ), Конвенцію про права дитини ( 995_021 ) та Міжнародну конвенцію про захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей ( 995_203 ); e) визнаючи, що інвалідність - це поняття, яке еволюціонує, і що інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми, які мають порушення здоров'я, і відносницькими та середовищними бар'єрами і яка заважає їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими; f) визнаючи важливість, яку принципи й керівні орієнтири, що містяться у Всесвітній програмі дій стосовно інвалідів ( 995_427 ) та в Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для інвалідів ( 995_306 ), мають з погляду впливу на заохочення, формулювання та оцінку стратегій, планів, програм і заходів на національному, регіональному та міжнародному рівнях для подальшого забезпечення інвалідам рівних можливостей; g) наголошуючи на важливості актуалізації проблем інвалідності як складової відповідних стратегій сталого розвитку; h) визнаючи також, що дискримінація стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідності є ущемленням достоїнства й цінності, притаманних людській особистості; i) визнаючи далі багатоманітність інвалідів; j) визнаючи необхідність заохочувати й захищати права людини всіх інвалідів, зокрема тих, хто потребує активнішої підтримки; k) будучи занепокоєними тим, що, незважаючи на всі ці різноманітні документи й починання, інваліди продовжують натрапляти на бар'єри на шляху їхньої участі в житті суспільства як повноправних членів і з порушенням їхніх прав людини в усіх частинах світу; l) визнаючи важливість міжнародного співробітництва для поліпшення умов життя інвалідів у кожній країні, особливо в країнах, що розвиваються; m) визнаючи цінний нинішній і потенційний внесок інвалідів у загальний добробут і багатоманітність їхніх місцевих товариств і ту обставину, що сприяння повному здійсненню інвалідами своїх прав людини та основоположних свобод, а також повноцінній участі інвалідів дасть змогу зміцнити в них почуття причетності й досягти значних успіхів у людському, соціальному та економічному розвитку суспільства та викоріненні убогості; n) визнаючи, що для інвалідів важливою є їхня особиста самостійність і незалежність, зокрема свобода робити власний вибір; o) уважаючи, що інваліди повинні мати можливість активної залученості до процесів ухвалення рішень стосовно стратегій і програм, зокрема тих, які безпосередньо стосуються їх; p) будучи занепокоєними важкими умовами, на які натрапляють інваліди, які піддаються численним або загостреним формам дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних та інших переконань, національного, етнічного, аборигенного чи соціального походження, майнового стану, народження, віку або іншої обставини; q) визнаючи, що жінки-інваліди й дівчата-інваліди як удома, так і поза ним нерідко піддаються більшому ризикові насилля, травмування або наруги, недбалого чи зневажливого ставлення, поганого поводження або експлуатації; r) визнаючи, що діти-інваліди повинні в повному обсязі користуватися всіма правами людини й основоположними свободами нарівні з іншими дітьми, і нагадуючи у зв'язку із цим про зобов'язання, узяті на себе державами - учасницями Конвенції про права дитини ( 995_021 ); s) наголошуючи на необхідності врахування гендерного аспекту в усіх зусиллях зі сприяння повному здійсненню інвалідами прав людини й основоположних свобод; t) наголошуючи на тому факті, що більшість інвалідів живе в умовах убогості, і визнаючи у зв'язку із цим гостру необхідність займатися проблемою негативного впливу убогості на інвалідів; u) беручи до уваги, що обстановка миру та безпеки, заснована на повній повазі до цілей і принципів, викладених у Статуті Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ), і на дотриманні застосовних угод у галузі прав людини, є неодмінною умовою для повного захисту інвалідів, зокрема під час збройних конфліктів й іноземної окупації; v) визнаючи, що важливою є доступність фізичного, соціального, економічного та культурного оточення, охорони здоров'я та освіти, а також інформації та зв'язку, оскільки вона дає змогу інвалідам повною мірою користуватися всіма правами людини й основоположними свободами; w) беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи зобов'язання стосовно інших людей і того колективу, до якого вона належить, повинна добиватися заохочення й дотримання прав, що визнаються в Міжнародному біллі про права людини ( 995_015, 995_042, 995_043 ); x) будучи переконаними в тому, що сім'я є природним і основним осередком суспільства та має право на захист з боку суспільства й держави та що інваліди й члени їхніх сімей повинні отримувати необхідний захист і допомогу, які дають змогу сім'ям робити внесок у справу повного й рівного користування правами інвалідів; y) будучи переконаними в тому, що всеосяжна та єдина міжнародна конвенція про заохочення та захист прав і достоїнства інвалідів стане важливим внеском у подолання глибоко несприятливого соціального становища інвалідів і в розширення їхньої участі в громадському, політичному, економічному, соціальному та культурному житті за рівних можливостей - як у розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються; домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України:

 1. Конвенція між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 1918-VIII ( 1918-19 ) від 14.03.2017 }"Уряд України і Уряд Великого Герцогства Люксембург,. Міжнародний документ. 2017 рікк
 2. "КОНВЕНЦІЯ про мінімальні норми соціального забезпечення". Міжнародний документ. 2016 рікк
 3. "Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень". Міжнародний документ. 2016 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ про реєстри викидів і перенесення забруднювачів". Міжнародний документ. 2016 рікк
 5. "ПРОТОКОЛ про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан". Міжнародний документ. 2016 рікк
 6. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines"рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року". Міжнародний документ. 2016 рікк
 7. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно". Міжнародний документ. 2016 рікк
 8. "МЕМОРАНДУМ про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро". Міжнародний документ. 2016 рікк
 9. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями". Міжнародний документ. 2016 рікк
 10. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі". Міжнародний документ. 2015 рікк
 11. "КОНВЕНЦІЯ про основні цілі та норми соціальної політики № 117". Міжнародний документ. 2015 рікк
 12. "КОНВЕНЦІЯ між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна". Міжнародний документ. 2015 рікк
 13. "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру"". Міжнародний документ. 2015 рікк
 14. "ПРОТОКОЛ про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті". Міжнародний документ. 2015 рікк
 15. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Міжнародний документ. 2015 рікк
 16. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку". Міжнародний документ. 2015 рікк
 17. "ПРОТОКОЛ прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини". Міжнародний документ. 2015 рікк
 18. "ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 19. "ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 20. "БУДАПЕШТСЬКА КОНВЕНЦІЯ про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ) (укр/рос)". Міжнародний документ. 2015 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -