<<
>>

Угода про виконання Проекту (Проект енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Київською міською державною адміністрацією від 25 квітня 2000 р. " Номер Позики 4534 UA"Угода від 25 квітня 2000 року між Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Банк) та Київською міською державною адміністрацією (далі - Київська міська держадміністрація).. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2000

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Угода 
про виконання Проекту
(Проект енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва)
між Міжнародним банком реконструкції та розвитку
та Київською міською державною адміністрацією
від 25 квітня 2000 р.

Номер Позики 4534 UA
Угода від 25 квітня 2000 року між Міжнародним банком
реконструкції та розвитку (далі - Банк) та Київською міською
державною адміністрацією (далі - Київська міська
держадміністрація). Оскільки (A) згідно з Угодою про Позику ( 996_026 ),
датованою тим самим числом, яка додається, між Україною (далі -
Позичальник) та Банком, Банк погодився надати Позичальнику суму,
еквівалентну вісімнадцяти мільйонам двісті дев'яноста тисячам (18
290 000) доларів США, згідно з положеннями Угоди про Позику, але
лише за умови, що Київська міська держадміністрація погодиться
взяти на себе такі зобов'язання щодо Банку, які викладені в цій
Угоді. (B) Відповідно до угоди про субкредитування, яка має бути
укладена між Міністерством фінансів України, що виступає як
представник Позичальника, та Київською міською держадміністрацією,
кошти позики, яка надається відповідно до Угоди про Позику
( 996_026 ), надаються Київській міській держадміністрації на
умовах, визначених у вищезгаданій Угоді про субкредитування, а
також
Оскільки Київська міська держадміністрація, враховуючи
укладення Угоди про Позику ( 996_026 ) між Позичальником та
Банком, висловила згоду взяти на себе зобов'язання, викладені в
цій Угоді, тому, враховуючи зазначене вище, Сторони домовляються про
наступне:
Стаття I
Визначення
Параграф 1.01. Якщо контекст не потребує іншого, низка
термінів, визначених в Угоді про Позику ( 996_026 ), Преамбулі до
цієї Угоди, а також у документі "Загальні умови" (визначеному як
такий), має відповідні значення, вказані у цих документах, а
термін "грн." або "гривня" означає національну валюту
Позичальника.
Стаття II
Виконання Проекту
Параграф 2.01. Київська міська держадміністрація заявляє про
свої зобов'язання щодо досягнення цілей Проекту, викладених у
Додатку 2 до Угоди про Позику ( 996_026 ), і для цього
зобов'язується виконувати Проект з належною старанністю та
ефективністю, використовуючи для цього відповідну практику
виконання адміністративних, фінансових, природоохоронних робіт та
надання комунальних послуг, а також надавати або забезпечувати у
разі виникнення потреби своєчасне надання коштів, обладнання,
послуг та інших ресурсів, необхідних для виконання Проекту. Параграф 2.02.
Київська міська держадміністрація належним
чином виконує всі свої зобов'язання згідно з Угодою про
субкредитування. За винятком випадків, відповідно узгоджених з
Банком, Київська міська держадміністрація не вдається до будь-яких
дій і не сприятиме будь-яким діям, які могли б спричинити зміну,
відміну, передачу або відмову від Угоди про субкредитування чи
якихось її положень. Параграф 2.03. Крім випадків, коли Банк обумовить інше,
закупки товарів, необхідних для Частини A.1(a) Проекту, та
аудиторських послуг, необхідних для Частини B.1(b) Проекту,
фінансування яких передбачається за рахунок коштів Позики,
здійснюються відповідно до положень Додатка до цієї Угоди про
виконання Проекту. Параграф 2.04. Київська міська держадміністрація виконує
зобов'язання, викладені у Параграфах 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08
та 9.09 документа "Загальні умови" (стосовно, відповідно,
страхування, використання товарів та послуг, планів та графіків,
документації та звітів, технічного обслуговування, придбання
землі) по відношенню до Частин A Проекту. Параграф 2.05. (a) До завершення Проекту Київська міська
держадміністрація забезпечує функціонування ГВП як окремої
юридичної особи з функціями та зобов'язаннями, погодженими з
Банком. (b) Київська міська держадміністрація забезпечує, що упродовж
усього часу (i) на чолі ГВП стоятиме досвідчений директор Проекту,
(ii) ГВП матиме належно укомплектований штат і (iii) при потребі,
ГВП отримуватиме допомогу з боку консультантів, причому їхні
кваліфікація, досвід роботи та технічні завдання мають
задовольняти Банк.
Параграф 2.06. (a) Київська міська держадміністрація на
прохання Банку обмінюється думками з приводу стану виконання
Проекту, виконання своїх зобов'язань за цією Угодою та Угодою про
субкредитування, а також стосовно інших питань, що відносяться до
використання Позики. (b) Київська міська держадміністрація негайно повідомляє Банк
про будь-які обставини, що стають на перешкоді або загрожують
здійсненню цілей Позики або виконанню Київською міською
держадміністрацією своїх зобов'язань за цією Угодою про проект та
Угодою про субкредитування.
Параграф 2.07. Київська міська держадміністрація: (a) дотримується політики та процедурних правил, які надають
йому можливість постійно здійснювати оперативний контроль та
оцінку, згідно з показниками, узгодженими між Позичальником та
Банком, виконання Проекту та досягненням цілей Проекту;
(b) готує згідно з технічним завданням, задовільним для
Банку, і надсилає до Банку 31 грудня 2001 року - або близько цієї
дати - звіт, який підсумовує результати оперативного контролю та
оцінки роботи, спрямованої на виконання Проекту, згідно з пунктом
(a) цього Параграфа, за станом на дату складання зазначеного
звіту, а також який містить рекомендовані заходи, спрямовані на
забезпечення виконання Проекту та досягнення цілей Проекту
протягом періоду після дати складання звіту, а також
(c) розглядає разом з Банком до 31 березня 2002 року, або
пізніше за узгодженням з Банком, звіт, зазначений в пункті (b)
цього Параграфа, після чого здійснює всі заходи, необхідні для
успішного завершення виконання Проекту та досягнення цілей
Проекту, на основі висновків та рекомендацій зазначеного звіту, а
також з урахуванням точки зору Банку.
Параграф 2.08. Виходячи з положень Параграфа 9.07 документа
"Загальні умови", але не обмежуючись ними, Київська міська
держадміністрація: (i) готує відповідно до керівних положень, прийнятних для
Банку, і надає Банку не пізніше ніж через шість (6) місяців після
Заключної дати, або пізніше, згідно з домовленістю між Банком та
Київською міською держадміністрацією, план заходів, спрямованих на
забезпечення енергоефективності по Проекту, а також
(ii) забезпечує Банку відповідну можливість обмінюватися
думками з Київською міською держадміністрацією стосовно
зазначеного плану.
Стаття III
Фінансові зобов'язання
Параграф 3.01. (a) Київська міська держадміністрація не
пізніше 31 березня 2000 року створює та продовжує використовувати
систему фінансового менеджменту, зокрема вести документацію,
рахунки, готувати фінансові звіти згідно з прийнятими для Банку
стандартами бухгалтерського обліку, що адекватно відображають
операції, реєструвати окремо ресурси та витрати стосовно Частин
A.1(a) та B.1(b) Проекту. (b) Київська міська держадміністрація: (i) проводить аудиторську перевірку документації, рахунків та
фінансових звітів, про які йдеться у пункті (a) цього Параграфа, а
також документації та рахунків щодо Спеціального рахунку за кожний
фінансовий рік відповідно до прийнятних для Банку належних
принципів аудиту, що їх послідовно застосовують незалежні
аудитори, прийнятні для Банку;
(ii) надає Банку негайно після складання, але за будь-яких
обставин не пізніше ніж через шість місяців після закінчення
кожного такого року (A) завірені копії своїх фінансових звітів,
зазначених у пункті (a) цього Параграфа, за кожний рік, за який
здійснено аудит, та (B) думку щодо таких звітів та звіт про
результати такого аудиту, проведеного зазначеними аудиторами в
такому обсязі й настільки детально, як того вимагає Банк, а також
(iii) надсилає до Банку таку іншу інформацію стосовно
зазначених документів, рахунків та фінансових звітів, а також їх
аудиторської перевірки та вказаних аудиторів, яку Банк може час
від часу обгрунтовано зажадати.
(c) Щодо всіх витрат, з якими пов'язані зняття коштів з
рахунку Позики відповідно до звітів про витрати, Київська міська
держадміністрація:
(i) веде або забезпечує ведення відповідно до належної
практики бухгалтерського обліку звіти та окремі рахунки, що
відображають такі витрати;
(ii) забезпечує зберігання принаймні протягом одного року
після отримання Банком аудиторського звіту за той фінансовий рік,
в якому було проведено останнє зняття коштів з рахунку Позики, всю
документацію (контракти, рахунки-фактури, рахунки, розписки та
інші документи), яка засвідчує такі витрати;
(iii) надає можливість представникам Банку перевіряти таку
документацію.
(d) Київська міська держадміністрація: (i) проводить аудиторську перевірку документації та рахунків,
про які йдеться в пункті (c) (i) цього Параграфа за кожний
фінансовий рік відповідно до прийнятних для Банку належних
принципів аудиту, що їх послідовно застосовують незалежні
аудитори, прийнятні для Банку;
(ii) надає Банку негайно після складання, але за будь-яких
обставин не пізніше ніж через шість місяців після закінчення
кожного такого року звіт про результати такої аудиторської
перевірки, проведеної зазначеними аудиторами в такому обсязі й
настільки детально, як того вимагає Банк, в тому числі окрему
думку зазначених аудиторів щодо того, чи можна для підтвердження
зняття коштів покладатися на звіти про витрати протягом
відповідного фінансового року, а також на процедури та порядок
внутрішнього контролю, які використовувалися при їх підготовці; а
також
(iii) надсилає до Банку таку іншу інформацію стосовно
зазначених документів та рахунків, а також їх аудиторської
перевірки, яку Банк може час від часу обгрунтовано зажадати.
Параграф 3.02. Київська міська держадміністрація готує згідно
з прийнятними для Банку керівними положеннями і надсилає до Банку
не пізніше ніж через 45 днів після закінчення кожного календарного
піврічні Звіти про управління проектом, кожний з яких: (a) (i) визначатиме фактичні джерела і напрямки використання
коштів Проекту, як акумулятивно, так і за звітний період, а також
заплановані джерела і напрямки використання коштів Проекту на
період тривалістю шість місяців після звітного періоду та (ii)
відображатиме окремо витрати, фінансовані за рахунок коштів
субкредиту впродовж звітного періоду та витрати, які пропонується
фінансувати за рахунок коштів субкредиту протягом шестимісячного
періоду, наступного після звітного;
(b) (i) описуватиме технічний поступ у впровадженні Проекту,
як акумулятивно, так і за звітний період та (ii) пояснюватиме
розбіжності між фактичними та раніше запланованими досягненнями у
впровадженні Проекту; а також
(с) відображатиме стан закупівель, здійснюваних в рамках
Проекту, та витрат за контрактами, що фінансуються за рахунок
коштів субкредиту, на кінець звітного періоду.
Параграф 3.03. Київська міська держадміністрація: (a) регулюватиме тарифи на теплопостачання в місті Києві з
метою відшкодування виправданої вартості теплопостачання
підприємствами теплопостачання;
(b) скорочуватиме заборгованість по платежах за
теплопостачання за станом на 1 січня 1998 р. відповідно до плану
реструктуризації заборгованості, який передбачає оплату залишкової
заборгованості в розмірі 21.8 млн. грн. до 31 грудня 2000 р.;
(c) забезпечуватиме покриття в грошовій або іншій формі
покриття рахунків за теплопостачання будівель в рамках цього
Проекту, надаючи своєчасності їх покриття пріоритетного значення;
(d) надаватиме пріоритетності модернізації будівель з
хорошими показниками покриття рахунків за теплопостачання.
Стаття IV
Дата набрання чинності, припинення дії,
анулювання та призупинення Угоди
Параграф 4.01. Ця Угода вступає в силу і набирає чинності на
дату набрання чинності Угодою про Позику ( 996_026 ). Параграф 4.02. Ця Угода і всі зобов'язання Банку та Київської
міської держадміністрації у відповідності до неї припиняють свою
дію на дату припинення дії Угоди про Позику згідно з її умовами,
про що Банк негайно сповіщає Київську міську держадміністрацію. Параграф 4.03. Всі положення цієї Угоди залишаються в силі і
діють незалежно від будь-якого анулювання чи призупинення в рамках
документа "Загальні умови".
Стаття V
Різне
Параграф 5.01. Будь-яке повідомлення або прохання, необхідне
або дозволене до подання, або подане у рамках цієї Угоди, а також
будь-яка угода між сторонами, що передбачається цією Угодою,
повинні бути у письмовій формі. Подібні повідомлення або прохання
вважаються належним чином здійсненими, якщо вони пересилаються або
передаються особисто, поштою, телеграмою, телексом або радіограмою
стороні, яка цього потребує, або якій це дозволяється, за адресою
що її наведено нижче, або за адресою, окремо визначеною цією
стороною та відповідно переданою стороні, яка надсилає таке
повідомлення або звертається з таким проханням, а саме:
Для Банку:
Сполучені Штати Америки
Вашингтон, округ Колумбія, 20433
вул. 1818, NW
Міжнародний банк реконструкції та розвитку
Телеграфна адреса: Телекс:
INTBAFRAD 248423 (MCI) або
Вашингтон 64145 (MCI)
округ Колумбія
Для Київської міської державної адміністрації:
Київська міська державна адміністрація
вул. Хрещатик 36
Київ, 252044
Україна
Факсимільний зв'язок
380 44 228 0661
Параграф 5.02. Будь-яка дія, необхідна або дозволена для
виконання, а також оформлення будь-якого документа, необхідного
або дозволеного для оформлення, в рамках цієї Угоди від імені
Київської міської держадміністрації можуть бути здійсненими або
оформленими Головою Київської міської держадміністрації або іншою
такою особою чи особами, яких Голова Київської міської
держадміністрації призначить письмовим розпорядженням, при цьому
Київська міська держадміністрація надішле до Банку документальне
засвідчення повноваження такої особи, а також надає зразки
підписів кожної такої особи. Параграф 5.03. Ця угода може бути виконана у кількох
примірниках, кожен з яких є оригіналом, а всі вони разом - одним
правовим документом.
На засвідчення цього Сторони, діючи через своїх належним
чином уповноважених представників, висловили згоду поставити свої
підписи під даним Договором в окрузі Колумбія, Сполучені Штати
Америки, в день і рік, зазначені на першій сторінці Угоди.
від Міжнародного банку
реконструкції та розвитку
Віце-президент по регіону
Європи та Центральної Азії
Від Київської міської державної адміністрації
Повноважний представник
Додаток
Закупівля
Розділ I. Закупівля товарів та робіт
Частина A: Загальна
Закупівля товарів, робіт, а також товарів та робіт за
контрактами на поставку та встановлення здійснюються згідно з
положеннями Розділу I "Керівних положень щодо проведення
закупівель у рамках позик Міжнародного Банку Реконструкції та
Розвитку та кредитів Міжнародної Асоціації Розвитку"
( 996_022 ), опублікованих Банком у січні 1995 року,
доопрацьованих у січні та серпні 1996 року, вересні 1997 року та
січні 1999 року (далі - Керівні положення), та наведених нижче
відповідних положень Розділу I цього Додатка.
Частина B: Міжнародні конкурсні торги
1. Якщо інше не передбачене в Частині С цього Розділу, (i)
закупівля товарів та робіт згідно з контрактами на поставку та
встановлення, а також (ii) закупівля товарів здійснюються згідно з
контрактами, укладеними відповідно до положень Розділу II
документа "Керівні положення" ( 996_022 ) та пункту 5 Додатка 1 до
документа "Керівні положення". 2. Наступні положення застосовуються (i) до товарів та робіт
в рамках контрактів на поставку та встановлення та (ii) до товарів
та робіт, закупки яких здійснюються за контрактами, укладеними
згідно з пунктом 1 цієї Частини B.
Пільги по відношенню до товарів вітчизняного виробництва
Положення параграфів 2.54 та 2.55 Керівних положень
( 996_022 ), а також Додатка 2 до них розповсюджуються (i) на
товари та роботи в рамках контрактів на поставку та встановлення
та (ii) на товари, вироблені на території Позичальника.
Частина С: Інші процедури закупівель
1. Національні конкурсні торги
Закупівля робіт на загальну суму, що не перевищує 1 300 000
дол. США у еквіваленті може здійснюватися за контрактами,
присудженими згідно з положеннями пунктів 3.3 та 3.4 документа
"Керівні положення" ( 996_022 ).
2. Міжнародний шопінг
Закупівля товарів, вартість яких нижча ніж 300 000 доларів
США у еквіваленті в розрахунку на один контракт, а загальна сума
не перевищує 1 200 000 доларів США у еквіваленті, може
здійснюватися згідно з процедурами міжнародного шопінгу,
відповідно до пунктів 3.5 та 3.6 документа "Керівні положення"
( 996_022 ).
Частина D: Розгляд Банком рішень щодо закупівлі
1. Планування закупівлі
До випуску запрошень взяти участь в торгах за присудження
контрактів до Банку на розгляд та затвердження відповідно до
положень пункту 1 Додатка 1 до "Керівних положень" ( 996_022 )
подається запропонований план закупівлі для Проекту. Закупки всіх
товарів та робіт здійснюються згідно із зазначеним планом
закупівель після його затвердження Банком, а також відповідно до
положень вищезгаданого пункту 1.
2. Попередній розгляд
До всіх контрактів на закупівлі, укладених в рамках Позики,
застосовуються процедури, визначені в пунктах 2 і 3 Додатка 1 до
Керівних положень ( 996_022 ).
Розділ II. Залучення консультантів
Частина A: Загальна
Послуги консультантів залучаються згідно з положеннями Вступу
та Розділу IV "Керівних положень про відбір та залучення послуг
консультантів позичальниками Світового Банку", опублікованих
Банком у січні 1997 року та доопрацьованих у вересні 1997 року та
січні 1999 року (далі - "Керівні положення щодо залучення
консультантів"), а також відповідно до положень Розділу II цього
Додатка.
Частина B: Відбір за принципом найменших витрат
Залучення аудиторських послуг в рамках Частини В.1 Проекту,
вартість яких менша ніж 50 000 доларів США у еквіваленті у
розрахунку на контракт, може здійснюватися за контрактами,
присудженими відповідно до положень пунктів 3.1 та 3.6 "Керівних
положень".
Частина С: Розгляд Банком питань про відбір консультантів
Попередній розгляд
По відношенню до кожного контракту на залучення аудиторських
фірм, вартість якого еквівалентна 50 000 доларів США або більше,
до Банку надається для попереднього розгляду та затвердження
інформація про кваліфікацію, досвід, технічні завдання та умови
найму аудиторських фірм. Кожен такий контракт укладається лише
після його затвердження.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Розділ II. Залучення консультантів

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР):

 1. Стосовно Угоди про позику № 8404-UA (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 2. Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії Позика № 8462-UA Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 3. Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 4. Стосовно: Позика МБРР № 8549-UAПроект розвитку дорожньої галузі Переглянуті показники моніторингу результативності Проекту. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 5. Стосовно: Позика МБРР № 8195-UAДругий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху Друге внесення змін до Угоди про позику. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 6. "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 7. "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 8. Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 9. Поправка до Статей угоди " (Керуючим, заступникам та країнам-членам)" 17 лютого 2009 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 10. Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 11. Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 12. Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 13. Про надання авансової позики на підготовку Проекту "Фінансування розвитку села" Внесення змін до Листа-угоди N Р 4020-UA " 15 березня 2006 р."Світовий банк Поштова адреса: Телефон: Міжнародний банк 1818 H (202) 477-12-34 реконструкції Street N.W. Телеграфна адреса: та розвитку Washington, INTBAFRAD Міжнародна асоціація D.C. 20433 Телеграфна адреса: розвитку U.S.A. INDEVAS. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 14. Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"" Від 26 вересня 2006 р." ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 15. Посібник Світового банку з надання коштів для реалізації проектів " Департамент позик" 1 травня 2006 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 16. Загальні умови надання позик " Датовано 1 липня 2005 р. (зі змінами, унесеними станом на 12 лютого 2008 р.)"{ Додатково див. зміни до Загальних умов в :. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005 рікк
 17. Лист-угода про надання Гранта Уряду Японії на підготовку Пілотного проекту " 17 березня 2005 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005 рікк
 18. Лист-угода про надання Гранта Уряду Японії на підготовку "Проекту системи казначейства - 2"" 11 лютого 2005 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005 рікк
 19. Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно співробітництва у сфері державної служби та адміністративної реформи "Дата підписання: 27.05.2004 р."Дата набуття чинності: 27.05.2004 р.. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2004 рікк
 20. Лист-угода стосовно японського гранта для підготовки Проекту реформування енергетичного сектора Грант N TF053330 "Дата підписання: 18.11.2004 р."Дата набуття чинності: 18.11.2004 р.. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2004 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -