Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 01.11.2012 № 560 "Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 11.11.2010 № 514". НКРЗІ. 2012

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

01.11.2012  № 560

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 листопада 2012 р.

за № 1958/22270

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 610 від 17.12.2019}

Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 11.11.2010 № 514

Відповідно до пункту 20 статті 18 та статті 42 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 11 листопада 2010 року № 514 "Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за № 32/18770.

3. Департаменту регулювання та ліцензування подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

В.о.

Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

О.Ю. Потімков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

01.11.2012  № 560

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 листопада 2012 р.

за № 1958/22270

ПОРЯДОК

ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру подання документів на включення, внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, їх перелік, порядок розгляду та прийняття рішень про включення, внесення змін до зазначеного реєстру чи відмову у такому включенні, внесенні змін.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заява про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - заява) - документ встановленої форми, наведеної в додатку 1 до цього Порядку, який надсилається заявником для його включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

заявник - суб'єкт господарювання, який бажає здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зареєстрований в установленому законом порядку та включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

заява суб’єкта господарювання про зміну даних, зазначених у заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, - документ встановленої форми, наведеної в додатку 2 до цього Порядку, який у разі зміни даних, зазначених у заяві, надсилається суб'єктом господарювання для внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

довідка про наявність суб’єкта господарювання в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - довідка) - документ встановленої форми, наведеної в додатку 3 до цього Порядку, який надається НКРЗІ та містить відомості про наявність або відсутність суб’єкта господарювання в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій;

повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - повідомлення НКРЗІ) - документ встановленої форми, наведеної в додатку 4 до цього Порядку, що підтверджує включення заявника до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до рішення НКРЗІ;

реєстр - реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій, що містить перелік суб’єктів господарювання, які мають право здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до заявлених видів діяльності.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку відповідно до Законів України "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України".

1.3. Рішення про включення заявника до реєстру, внесення змін до реєстру приймаються НКРЗІ відповідно до цього Порядку.

1.4. Реєстр ведеться в електронній формі. Дані реєстру, наведені у пункті 3.4 розділу III цього Порядку, є відкритими.

1.5. Реєстр ведеться українською мовою.

1.6. У разі виявлення невідповідності запису в реєстрі заяві пріоритет має запис на паперових носіях.

1.7. Заявник набуває право здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного (зазначених) в реєстрі виду (видів) діяльності:

1.7.1. Для видів діяльності у сфері телекомунікацій, які не підлягають ліцензуванню, - з дати прийняття НКРЗІ рішення про включення (внесення змін) до реєстру;

1.7.2. Для видів діяльності у сфері телекомунікацій, які підлягають ліцензуванню, - з дати видачі відповідної ліцензії.

1.8. Суб’єкт господарювання не може передавати повідомлення НКРЗІ іншим суб'єктам господарювання для здійснення ними діяльності у сфері телекомунікацій.

1.9. Заявник забезпечує достовірність відомостей, які містяться у заяві.

1.10. У випадку, якщо зазначений у заяві вид діяльності не підлягає ліцензуванню, заявник з моменту включення до реєстру (внесення змін до реєстру) набуває статусу оператора/провайдера телекомунікацій та забезпечує виконання відповідних правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, встановлених НКРЗІ.

1.11. У випадку, якщо зазначений у заяві вид діяльності підлягає ліцензуванню, заявник з моменту включення до реєстру (внесення змін до реєстру) набуває статусу оператора/провайдера телекомунікацій, а з моменту отримання ліцензії (копії ліцензії) набуває права на здійснення виду діяльності, що вказаний у ліцензії (копії ліцензії), та забезпечує виконання відповідних ліцензійних умов.

1.12. Реєстр публікується в офіційному бюлетені НКРЗІ, а також розміщується та регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

II. Порядок розгляду документів та прийняття рішення

2.1. Заява подається в паперовій та електронній формах.

2.2. Заява в паперовій формі направляється поштою або подається особисто заявником до відділу документального забезпечення та контролю НКРЗІ не менше як за місяць до початку здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Електронна форма заяви подається до НКРЗІ через мережу Інтернет на адресу reestr@nkrzi.gov.ua або на електронному носії разом із заявою.

2.3. Дата відправлення заяви заявником підтверджується поштовою квитанцією, штемпелем на конверті, описом вкладення та іншими документами, які можуть свідчити про здачу заяви оператору поштового зв'язку, у кур’єрську службу або у відділ документального забезпечення та контролю НКРЗІ або відправлення документів в електронній (сканованій) формі тощо. Документи реєструються в НКРЗІ в день отримання їх безпосередньо від заявника або в день доставляння засобами електронного зв’язку, поштою чи кур’єрською службою.

2.4. НКРЗІ перевіряє заяву на відповідність вимогам цього Порядку та повноту надання інформації.

2.5. Рішення про включення оператора, провайдера телекомунікацій до реєстру підлягає оприлюдненню НКРЗІ відповідно до частини четвертої статті 22 Закону України "Про телекомунікації".

2.6. НКРЗІ приймає рішення про включення заявника до реєстру протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.

2.7. Заява залишається без розгляду у разі, якщо:

подана (підписана) особою, яка не має на це відповідних повноважень;

заповнена з порушенням установленої НКРЗІ форми.

Про залишення заяви без розгляду заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви, при цьому заява та документи, що до неї додавались, заявнику не повертаються.

У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, суб'єкт господарювання може повторно подати заяву про включення до реєстру, яка розглядається НКРЗІ у порядку, встановленому пунктом 2.6 цього розділу, при цьому документи, що надані при попередній подачі та не потребують виправлення, можуть повторно не надаватись.

III. Порядок включення операторів, провайдерів телекомунікацій до реєстру

3.1. Для включення до реєстру заявник подає до НКРЗІ заяву в паперовій та електронній формах.

3.2. Реєстр створюється у вигляді масивів реєстрових записів.

3.3. Реєстровий запис містить такі дані:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця;

код за ЄДРПОУ - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців;

код Класифікації видів економічної діяльності (код КВЕД);

статус заявника (оператор або провайдер);

місцезнаходження (місце проживання) заявника;

адреса для листування;

контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса (е-mail), адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL);

прізвище, ім’я, по батькові керівника;

вид діяльності у сфері телекомунікацій згідно з орієнтовним переліком, наведеним у додатку 5 до цього Порядку;

територія здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

номер та дата рішення НКРЗІ про включення до реєстру;

номер та дата повідомлення НКРЗІ.

3.4. Оприлюдненню підлягають такі дані реєстру:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця;

код за ЄДРПОУ - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців;

статус суб’єкта господарювання (оператор або провайдер);

місцезнаходження (місце проживання) заявника;

контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса (е-mail), адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL);

прізвище, ім’я, по батькові керівника;

вид діяльності у сфері телекомунікацій згідно з орієнтовним переліком, наведеним у додатку 5 до цього Порядку;

територія здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

номер та дата рішення НКРЗІ про включення до реєстру;

номер та дата повідомлення НКРЗІ.

3.5. Реєстр оприлюднюється за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку.

3.6. Види діяльності у сфері телекомунікацій, які можуть здійснюватись суб’єктами господарювання на підставі ліцензії, включаються

до реєстру після отримання заявником відповідної ліцензії із зазначенням території та строку здійснення діяльності. Орієнтовний перелік видів діяльності у сфері телекомунікацій, що здійснюються операторами, провайдерами телекомунікацій, наведено у додатку 5 до цього Порядку.

3.7. Заявник є включеним до реєстру з дати прийняття відповідного рішення НКРЗІ.

3.8. Після прийняття НКРЗІ рішення про включення до реєстру (внесення змін до реєстру) заявнику протягом 3 робочих днів надсилається повідомлення НКРЗІ.

IV. Порядок внесення змін до реєстру

4.1. Рішення про внесення змін до реєстру приймається за повідомленням суб'єкта господарювання про зміну даних, зазначених у заяві, або за ініціативою НКРЗІ у разі припинення діяльності суб’єктом господарювання у сфері телекомунікацій.

4.2. У разі зміни даних, зазначених у заяві, суб’єкт господарювання зобов’язаний подати до НКРЗІ повідомлення про внесення змін до реєстру у строк, що не перевищує 30 робочих днів з дня виникнення відповідних змін.

4.2.1. Рішення про внесення змін до реєстру приймається НКРЗІ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації повідомлення про внесення змін до реєстру, поданого суб’єктом господарювання.

4.2.2. За результатами прийнятого рішення про внесення змін до реєстру НКРЗІ протягом 3 робочих днів надсилає суб’єкту господарювання повідомлення НКРЗІ. Попереднє повідомлення НКРЗІ є недійсним з дня прийняття рішення НКРЗІ про внесення змін до реєстру.

4.3. Статус суб’єкта господарювання при здійсненні виду діяльності, який підлягає ліцензуванню, змінюється НКРЗІ в день видачі відповідної ліцензії, в день набрання чинності рішенням НКРЗІ про анулювання ліцензії, в день закінчення строку дії ліцензії або в день прийняття рішення про визнання недійсною ліцензії у випадках, передбачених законодавством.

4.4. Статус суб'єкта господарювання при здійсненні виду діяльності, який не підлягає ліцензуванню, змінюється НКРЗІ в день набрання чинності відповідним рішенням НКРЗІ про внесення змін до реєстру.

4.5. У разі якщо підставою для внесення змін до реєстру є зміна та/або доповнення виду (видів) діяльності у сфері телекомунікацій, суб'єкт господарювання набуває право на здійснення доповненого (зміненого) виду діяльності:

4.5.1. Для видів діяльності у сфері телекомунікацій, які не підлягають ліцензуванню, - з дати прийняття НКРЗІ рішення про внесення змін до реєстру;

4.5.2. Для видів діяльності у сфері телекомунікацій, які підлягають ліцензуванню, - з дати видачі відповідної ліцензії.

4.6. У разі втрати або пошкодження повідомлення НКРЗІ на підставі відповідної заяви суб’єкта господарювання НКРЗІ протягом 7 робочих днів з дати надходження заяви надсилає дублікат повідомлення НКРЗІ.

Втрачений або пошкоджений оригінал повідомлення НКРЗІ є недійсним.

V. Надання відомостей з реєстру

5.1. Відомості, що містяться в реєстрі та підлягають оприлюдненню відповідно до пункту 3.4 розділу III цього Порядку, є відкритими і загальнодоступними.

5.2. Відомості, що містяться в реєстрі, надаються у вигляді довідки про наявність суб’єкта господарювання в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій.

5.3. Видача довідки здійснюється на безоплатній основі.

Директор Департаменту

регулювання та ліцензування

М. Сокирко


Додаток 1

до Порядку ведення реєстру

операторів, провайдерів

телекомунікацій

ЗАЯВА

про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Додаток 2

до Порядку ведення реєстру

операторів, провайдерів

телекомунікацій

ЗАЯВА

суб’єкта господарювання про зміну даних, зазначених у заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій


Додаток 3

до Порядку ведення реєстру

операторів, провайдерів

телекомунікацій

ДОВІДКА

про наявність суб’єкта господарювання в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій

Найменування або прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарської діяльності

Порядковий номер в реєстрі

Статус суб’єкта господарювання

Вид діяльності

Територія здійснення діяльності

Номер та дата рішення про включення до реєстру

1

2

3

4

5

6

Голова НКРЗІ

____________

(підпис)

__________________

(ініціали, прізвище)


Додаток 4

до Порядку ведення реєстру

операторів, провайдерів

телекомунікацій

ПОВІДОМЛЕННЯ

про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій


Додаток 5

до Порядку ведення реєстру

операторів, провайдерів

телекомунікацій

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

видів діяльності у сфері телекомунікацій, що здійснюються операторами, провайдерами телекомунікацій

1. Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку-1:

1.1 місцевого;

1.2 міжміського;

1.3 міжнародного.

2. Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку-1,3:

2.1 місцевого;

2.2 міжміського;

2.3 міжнародного.

3. Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку-1, 3.

4. Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації-1:

4.1 телекомунікаційних мереж;

4.2 мереж ефірного телемовлення;

4.3 мереж ефірного радіомовлення;

4.4 проводового радіомовлення та телемереж.

5. Надання послуг доступу до Інтернету:

5.1 з використанням радіочастотного ресурсу-3, 4;

5.2 без використання радіочастотного ресурсу-2, 4.

6. Надання в користування каналів електрозв’язку з правом здійснення їх технічного обслуговування та експлуатації:

6.1 з використанням радіочастотного ресурсу-3, 4;

6.2 без використання радіочастотного ресурсу-2, 4.

7. Надання телекомунікаційних послуг, які не увійшли до пунктів 1-6:

7.1 з використанням радіочастотного ресурсу-3, 4;

7.2 без використання радіочастотного ресурсу-2, 4.

__________

-1Види діяльності у сфері телекомунікацій, наведені у пунктах 1-4 цього Переліку, можуть здійснюватись операторами телекомунікацій за умови включення до реєстру та отримання відповідних ліцензій, передбачених частиною сьомою статті 42 Закону України "Про телекомунікації", а також провайдерами телекомунікацій на мережі оператора за умови включення до реєстру та на підставі договору з цим оператором, копії його ліцензії, виданої НКРЗІ, на якій НКРЗІ друкується напис такого змісту:

З оригіналом згідно.

Копія ліцензії видана провайдеру телекомунікацій ____________________________

без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку

Місцезнаходження: _____________________________________________________

Місце провадження діяльності:___________________________________________

Дата прийняття та номер рішення

про видачу копії ліцензії:________________________________________________

Голова НКРЗІ ___________________________         ________________________

                                                                   (підпис)                                           (ініціали, прізвище)

Дата видачі копії ліцензії: ________________

-2Телекомунікаційні послуги, наведені у підпункті 5.2 пункту 5, підпункті 6.2 пункту 6 та підпункті 7.2 пункту 7 цього Переліку, можуть надаватись провайдерами телекомунікацій на мережі оператора за умови включення до реєстру та на підставі договору з цим оператором.

-3Використання радіочастотного ресурсу України для надання телекомунікаційних послуг здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

-4Види діяльності, наведені у пунктах 5, 6, 7 цього Переліку, які не підлягають ліцензуванню відповідно до частини сьомої статті 42 Закону України "Про телекомунікації" та можуть здійснюватись операторами телекомунікацій за умови включення до реєстру.


Додаток 6

до Порядку ведення реєстру

операторів, провайдерів

телекомунікацій

РЕЄСТР

операторів, провайдерів телекомунікацій

№ з/п

Суб’єкт господарювання (найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

Статус заявника

Місцезнаходження (місце проживання)

Контак тні дані (телефон, e-mail, URL)

ПІБ. керівника

Вид діяльності

Уточнення виду діяльності

Терито рія здійснення діяльності

Номер та дата рішення про включення до реєстру

Номер та дата повідомлення НКРЗІ про включення до реєстру

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

__________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


Документи та файли

Сигнальний документ — f389716n154.doc
Сигнальний документ — f389716n155.doc
Сигнальний документ — f389716n152.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2012 — 2012 р., № 91, стор. 263, стаття 3723, код акта 64488/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.09.2021 № 336 "Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 02.11.2021 № 413 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299". НКРЗІ. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -