Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 07.06.2016 № 295 "Про затвердження Порядку установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою". НКРЗІ. 2016

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

07.06.2016  № 295

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2016 р.

за № 922/29052

Про затвердження Порядку установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою

Відповідно до статей 18, 57, 66, 67 Закону України «Про телекомунікації», підпункту 4 пункту 3 та підпунктів 6, 26 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, що додається.

2. Внести до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 09 липня 2009 року № 1586, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2009 року за № 880/16896 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 1.3 розділу I абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

2) друге речення пункту 4.3 розділу IV викласти у такій редакції: «За одиницю виміру обсягу переданої/отриманої інформації (даних), яка використовується під час взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, приймається 1 хвилина для послуг голосової телефонії, 1 SMS (MMS) для повідомлень, 1 КБ для послуг передачі даних та доступу до Інтернет»;

3) розділ VI доповнити новим пунктом такого змісту:

«6.7. Розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою установлюються в порядку, затвердженому НКРЗІ.».

3.

Департаменту економічного аналізу в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова

Антимонопольного комітету України

Ю. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

07.06.2016  № 295

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2016 р.

за № 922/29052

ПОРЯДОК

установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою (далі - ІРП).

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх операторів телекомунікацій, які в установленому законодавством порядку визначені такими, що мають ІРП, і які надають послуги пропуску трафіку.

3. Розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з ІРП визначаються рішенням НКРЗІ шляхом встановлення їх фіксованих або граничних тарифів (верхніх та/або нижніх рівнів).

ІІ. Терміни та визначення

У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

економічно обґрунтовані витрати - витрати, визначення яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, норм і нормативів трудових та матеріальних витрат, технічних регламентів та врахуванням надання послуг нормованої якості;

одиниця трафіку - одиниця виміру обсягу переданої/отриманої інформації (даних), яка використовується під час взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій та приймається рівною 1 хвилині за послуги голосової телефонії, 1 SMS (MMS) за повідомлення, 1 КБ за послуги передачі даних та доступу до Інтернет;

оригінація трафіку - встановлення та підтримка телекомунікаційною мережею оператора телекомунікацій фізичних та/або логічних з’єднань від кінцевого обладнання абонентів, які ініціюють з’єднання для термінації внутрішньомережевого трафіку на власній телекомунікаційній мережі, або до точки взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора телекомунікацій для отримання послуг термінації трафіку та/або транзиту трафіку;

приведена собівартість пропуску трафіку - частка витрат операторів телекомунікацій, які вони несуть на обслуговування мереж для пропуску трафіку, яка розраховується на основі звітних даних бухгалтерського обліку операторів телекомунікацій та коефіцієнтів, які розраховані на підставі усереднених даних операторів телекомунікацій;

роздільний облік витрат - здійснення операторами телекомунікацій розподілу своїх витрат за видами послуг згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про телекомунікації» та інших нормативно-правових актах у сфері телекомунікацій.

ІІІ. Загальні принципи визначення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку

1. Для визначення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку передбачається, що пропуск трафіку включає в себе оригінацію, транзит та термінацію трафіку незалежно від того, в якому напрямку проходить трафік, та незалежно від того, один чи декілька операторів телекомунікацій беруть участь у технологічному процесі пропуску трафіку, або якщо трафік проходить по телекомунікаційній мережі одного оператора телекомунікацій.

2. Розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіку не залежать від напрямку проходження трафіку та кількості операторів телекомунікацій, що беруть участь у технологічному процесі пропуску трафіку.

3. Розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіку визначаються на основі собівартості з урахуванням прибутковості відповідних послуг.

4. Розрахунок фактичної собівартості послуг пропуску трафіку здійснюється на підставі даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та/або даних операторів телекомунікацій, що надають послуги фіксованого телефонного зв’язку, які отримані за результатами роздільного обліку витрат і зазначені в додатках 1 та 2 до цього Порядку.

До впровадження операторами телекомунікацій роздільного обліку витрат визначення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку здійснюється на основі приведеної собівартості пропуску трафіку.

ІV. Розрахунок приведеної собівартості пропуску трафіку

1. Розрахунок приведеної собівартості пропуску трафіку здійснюється за формулою

ПС = В/Т,

де

ПС

-

приведена собівартість пропуску трафіку в телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій з ІРП за звітний період;

В

-

витрати на пропуск трафіку за звітний період;

Т

-

обсяг трафіку, пропуск якого було здійснено в телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій за звітний період.

Обсяг трафіку визначається за такою формулою:

Т = Ториг + Ттерм+ Ттр,

де для мереж оператора телекомунікацій, що надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку:

Ториг

-

обсяг трафіку оригінації, який складається з обсягу вихідного трафіку, який надходить на телекомунікаційні мережі інших операторів телекомунікацій (національних та/або міжнародних), та обсягу вихідного трафіку, який термінується у власній телекомунікаційній мережі (внутрішньомережевий трафік);

Ттерм

-

обсяг трафіку термінації, який складається з обсягу вхідного трафіку, який надходить з мереж інших операторів телекомунікацій (національних та/або міжнародних), та обсягу внутрішньомережевого трафіку;

Tтр

-

обсяг транзитного трафіку, який пропускається через мережу оператора телекомунікацій між двома іншими мережами операторів телекомунікацій (національних та/або міжнародних);

для мереж оператора телекомунікацій, що надає послуги фіксованого зв’язку:

Ториг

-

обсяг трафіку оригінації, який складається з обсягу вихідного місцевого, міжміського та міжнародного трафіку, який надходить на телекомунікаційні мережі інших операторів телекомунікацій (національних та міжнародних), та обсягу вихідного місцевого і міжміського трафіку, який термінується у власній телекомунікаційній мережі (внутрішньомережевий трафік);

Ттерм

-

обсяг трафіку термінації, який складається з обсягу вхідного місцевого, міжміського та міжнародного трафіку, який надходить з мереж інших операторів телекомунікацій (національних та міжнародних), та обсягу внутрішньомережевого трафіку;

Tтр

-

обсяг транзитного трафіку, який пропускається через мережу оператора телекомунікацій між двома іншими мережами операторів телекомунікацій (національних та/або міжнародних).

Обсяги трафіку визначаються в одиницях трафіку на підставі даних білінгових систем операторів телекомунікацій.

2. Для розрахунку приведеної собівартості пропуску трафіку в телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій з ІРП використовуються дані про операційні витрати, зазначені операторами телекомунікацій з ІРП у розділі ІІІ «Елементи операційних витрат» звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма 2), наведеному у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (далі - розділ ІІІ форми 2), за звітний період, визначений НКРЗІ у запиті.

3. Визначення витрат на пропуск трафіку передбачає визначення частини операційних витрат, яка відноситься на обслуговування телекомунікаційної мережі для пропуску трафіку:

де

В

-

витрати на пропуск трафіку за звітний період;

Сn

-

значення відповідної статті розділу ІІІ форми 2 оператора телекомунікацій з ІРП за відповідний період;

Кn

-

коефіцієнт відношення операційних витрат до витрат на здійснення пропуску трафіку;

Кт

-

коефіцієнт використання ресурсів телекомунікаційних мереж для пропуску різних видів трафіку.

Коефіцієнти відношення витрат на здійснення пропуску трафіку до операційних витрат наведені в додатку 3 до цього Порядку.

4. Коефіцієнти Кn та Кт розраховуються шляхом співвідношення економічно обґрунтованих витрат на пропуск трафіку до загальної суми витрат за статтями розділу ІІІ форми 2.

5. До економічно обґрунтованих витрат на послуги пропуску трафіку не включаються:

витрати на взаєморозрахунки за послуги пропуску трафіку з іншими операторами телекомунікацій;

витрати на придбання кінцевого обладнання, створення та утримання бази даних абонентів, розрахунки з абонентами.

6. Не можуть бути включені в розрахунок приведеної собівартості пропуску трафіку такі операційні витрати:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми неустойки (штраф, пеня);

суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;

витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

суми спонсорської та благодійної допомоги;

суми, що відраховуються професійним та іншим спілкам;

собівартість реалізованих товарів та виробничих запасів;

втрати від знецінення запасів;

витрати з утримання об’єктів соціальної інфраструктури;

витрати на оплату консалтингових та аудиторських послуг;

витрати на оплату юридичних послуг у разі, коли у штаті оператора телекомунікацій передбачені посади юриста, юрисконсульта;

витрати на добровільне страхування майна та працівників;

витрати від списання недоамортизованих основних засобів;

витрати на збут;

витрати, пов’язані із зменшенням власного капіталу.

Суми неустойки (штраф, пеня), суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів, суми на оплату консалтингових та аудиторських послуг, спонсорської та благодійної допомоги покриваються за рахунок прибутку операторів телекомунікацій.

7. Для розрахунку приведеної собівартості пропуску трафіку передбачається, що на телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій, що надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, здійснюється пропуск трафіку, який складається з трафіку голосової телефонії, трафіку повідомлень SMS (ММS) та трафіку передачі даних (у тому числі трафіку до/від Інтернету).

8. Трафік послуг голосової телефонії, трафік SMS (ММS) та трафік передачі даних на телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, для розрахунку приведеної собівартості пропуску трафіку розподіляється у співвідношенні, наведеному у додатку 3 до цього Порядку.

9. Для розрахунку приведеної собівартості пропуску трафіку передбачається, що в телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій, що надає послуги фіксованого зв’язку, здійснюється пропуск трафіку, який складається з трафіку голосової телефонії та трафіку передачі даних (у тому числі трафіку до/від Інтернету).

10. Трафік послуг голосової телефонії та трафік передачі даних на мережах операторів телекомунікацій, що надають послуги фіксованого зв’язку для розрахунку приведеної собівартості пропуску трафіку, розподіляється у співвідношенні, наведеному у додатку 3 до цього Порядку.

V. Встановлення та зміна розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку

1. Розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з ІРП встановлюються чи змінюються з ініціативи НКРЗІ або за пропозицією операторів телекомунікацій.

2. НКРЗІ при прийнятті рішення щодо встановлення або зміни розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку враховує інформацію про діяльність операторів телекомунікацій, фактичну собівартість послуг пропуску трафіку, результати розрахунку приведеної собівартості пропуску трафіку, рівень та тенденції зміни розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку в країнах Європейського Союзу, країнах Східного партнерства, а також іншу інформацію.

3. Зміна ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, які впливають на рівень фактичної собівартості послуг пропуску трафіку операторів телекомунікацій, звернення оператора телекомунікацій щодо існування бар’єрів на ринку послуг пропуску трафіку, зміна технології надання послуг, що впливає на зміну їх собівартості, є підставами для перегляду розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку.

4. За власною ініціативою оператори телекомунікацій, які були визнані операторами телекомунікацій з ІРП, можуть впроваджувати роздільний облік витрат за видами послуг відповідно до вимог законодавства України про бухгалтерський облік та фінансову звітність.

5. Для перегляду діючих розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку з ініціативи оператора телекомунікацій з ІРП він подає до НКРЗІ обґрунтовані пропозиції, які містять:

нові розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіку;

пояснювальну записку щодо нових розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку з обґрунтуванням необхідності їх зміни;

інформацію щодо даних роздільного обліку витрат за попередній звітний період за таблицями, які наведено в додатках 1 та/або 2 до цього Порядку (за наявності);

копію звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма 2), наведеному в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, за відповідний звітний період.

За власною ініціативою оператор телекомунікацій може надавати додаткову інформацію та аргументацію щодо зміни розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку.

6. Оператори телекомунікацій мають право звернутися до НКРЗІ та на підставі фактичних даних ініціювати зміни до коефіцієнтів та показників, що наведені в додатках 1, 2 та 3 до цього Порядку.

7. Повнота і достовірність даних та інформації підтверджуються підписом керівника оператора телекомунікацій та засвідчуються печаткою (за наявності).

8. Розмір розрахункової такси за послугу термінації трафіку не може бути більшим, ніж розмір розрахункової такси за послугу пропуску трафіку.

9. Розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіку в телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій, що надають послуги фіксованого телефонного зв’язку, встановлюються залежно від рівня взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій.

10. Розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіку, визначені на основі собівартості, можуть бути скореговані залежно від діючих розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку, якщо існує значна різниця між ними, але не більше ніж на 40% за один раз.

11. Рішення щодо встановлення, зміни та скасування розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку та/або їх складових (термінації та/або транзиту) приймаються НКРЗІ не частіше двох разів за календарний рік.

12. Оприлюднення рішення щодо встановлення, зміни та скасування розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку повинно відбуватися не пізніше ніж за два місяця до набрання чинності відповідним рішенням НКРЗІ.

Директор Департаменту

економічного аналізу

А. Барабін

Додаток 1

до Порядку установлення розмірів

розрахункових такс за послуги пропуску

трафіку до телекомунікаційних мереж

операторів телекомунікацій

з істотною ринковою перевагою

(пункт 4 розділу ІІІ)

ДАНІ

операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) телефонного зв’язку,

за _____________

(вказати період)

ПОКАЗНИК

Одиниця виміру

Всього послуги мобільного зв’язку

У т.ч. на послуги голосової телефонії

оригінація

транзит

термінація

1. Фонд оплати праці: фонд основної та додаткової заробітної плати, надбавки та доплати, витрати за невідпрацьований час, заохочувальні та компенсаційні виплати, відрахування на соціальні заходи, у т.ч.:

тис. грн

виробничого персоналу

тис. грн

загальновиробничого персоналу

тис. грн

адміністративного персоналу

тис. грн

2. Видатки на відрядження, у т.ч.:

тис. грн

виробничого персоналу

тис. грн

загальновиробничого персоналу

тис. грн

адміністративного персоналу

тис. грн

3. Матеріальні затрати: витрати на матеріали та запчастини, витрати на паливо та енергозабезпечення, у т.ч.:

тис. грн

виробничого процесу

тис. грн

загальновиробничого процесу

тис. грн

адміністративного процесу

тис. грн

4. Витрати на оренду обладнання та технічну підтримку, у т.ч.:

тис. грн

виробничого процесу

тис. грн

загальновиробничого процесу

тис. грн

адміністративного процесу

тис. грн

5. Оплата послуг: оплата послуг аутсорсингу та сторонніх організацій, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:

тис. грн

виробничого процесу

тис. грн

загальновиробничого процесу

тис. грн

адміністративного процесу

тис. грн

6. Витрати на амортизацію: амортизація основних засобів, нематеріальних та необоротних активів

тис. грн

виробничого процесу

тис. грн

загальновиробничого процесу

тис. грн

адміністративного процесу

тис. грн

7. Витрати на збут, у т.ч.:

тис. грн

витрати на утримання центрів обслуговування абонентів та сервіс-центрів та оплату праці відповідних працівників

тис. грн

витрати, пов’язані з утриманням кінцевих абонентських пристроїв (субсидування придбання кінцевих абонентських пристроїв, утримання бази даних абонентів, розрахунки з кінцевими користувачами)

тис. грн

собівартість SIM

тис. грн

послуги контент-провайдерів

тис. грн

8. Інші операційні витрати, у т.ч.:

тис. грн

витрати на взаєморозрахунки з іншими операторами телекомунікацій

тис. грн

9. Операційні витрати, всього, з них:

тис. грн

операційні витрати, віднесені на голосовий трафік

тис. грн

10. Дохід від вихідного голосового трафіку

тис. грн

11. Середній дохід на абонента (ARPU)

тис. грн

12. Обсяг трафіку, у т.ч.

тис. хв.

внутрішньомережевий

тис. хв.

Х

вхідний трафік з мереж інших операторів телекомунікацій (національних та міжнародних)

тис. хв.

Х

Х

вихідний трафік на мережі інших операторів телекомунікацій (національних та міжнародних)

тис. хв.

Х

Х

транзитний (національний та міжнародний)

тис. хв.

Х

Х

13. Середня кількість хвилин на одного абонента за місяць (MoU)

хв.

14. Середній тариф на надання роздрібних голосових послуг

грн/хв.

Додаток 2

до Порядку установлення розмірів

розрахункових такс за послуги пропуску

трафіку до телекомунікаційних мереж

операторів телекомунікацій

з істотною ринковою перевагою

(пункт 4 розділу ІІІ)

ДАНІ

операторів телекомунікацій, що надають послуги фіксованого телефонного зв’язку

за _____________

(вказати період)

ПОКАЗНИК

Одиниця виміру

Всього послуги фіксованого телефонного зв’язку

Послуги місцевого зв’язку

Послуги міжміського зв’язку

Послуги міжнародного зв’язку

оригінація

транзит

термінація

оригінація

транзит

термінація

оригінація

транзит

термінація

1. Фонд оплати праці: фонд основної та додаткової заробітної плати, надбавки та доплати, витрати за невідпрацьований час, заохочувальні та компенсаційні виплати, відрахування на соціальні заходи, у т.ч.:

тис. грн

виробничого персоналу

тис. грн

загальновиробничого персоналу

тис. грн

адміністративного персоналу

тис. грн

2. Видатки на відрядження, у т.ч.:

тис. грн

виробничого персоналу

тис. грн

загальновиробничого персоналу

тис. грн

адміністративного персоналу

тис. грн

3. Матеріальні затрати: витрати на матеріали та запчастини, витрати на паливо та енергозабезпечення, у т.ч.:

тис. грн

виробничого процесу

тис. грн

загальновиробничого процесу

тис. грн

адміністративного процесу

тис. грн

4. Витрати на оренду обладнання та технічну підтримку, у т.ч.:

тис. грн

виробничого процесу

тис. грн

загальновиробничого процесу

тис. грн

адміністративного процесу

тис. грн

5. Оплата послуг: оплата послуг аутсорсингу та сторонніх організацій, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:

тис. грн

виробничого процесу

тис. грн

загальновиробничого процесу

тис. грн

адміністративного процесу

тис. грн

6. Витрати на амортизацію: амортизація основних засобів, нематеріальних та необоротних активів

тис. грн

виробничого процесу

тис. грн

загальновиробничого процесу

тис. грн

адміністративного процесу

тис. грн

7. Витрати на збут, у т.ч.:

тис. грн

витрати на утримання центрів обслуговування абонентів, сервіс-центрів та оплату праці відповідних працівників

тис. грн

витрати, пов’язані з утриманням кінцевих абонентських пристроїв (субсидування придбання кінцевих абонентських пристроїв, утримання бази даних абонентів, розрахунки з кінцевими користувачами)

тис. грн

послуги контент-провайдерів

тис. грн

8. Інші операційні витрати, у т.ч.:

тис. грн

витрати на взаєморозрахунки з іншими операторами телекомунікацій

тис. грн

9. Операційні витрати, всього, з них:

тис. грн

операційні витрати, віднесені на голосовий трафік

10. Дохід від вихідного голосового трафіку

тис. грн

11. Середній дохід на абонента (ARPU)

грн

12. Обсяг трафіку, у т.ч.

тис. хв.

внутрішньомережевий

тис. хв.

Х

Х

Х

вхідний трафік з мереж інших операторів телекомунікацій (національних та міжнародних)

тис. хв.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

вихідний трафік на мережі інших операторів телекомунікацій (національних та міжнародних)

тис. хв.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

транзитний (національний та міжнародний)

тис. хв.

Х

Х

Х

Х

Х

13. Середня кількість хвилин за місяць (MoU)

хв.

14. Середній тариф на надання роздрібних голосових послуг

грн/хв.

Додаток 3

до Порядку установлення розмірів

розрахункових такс за послуги пропуску

трафіку до телекомунікаційних мереж

операторів телекомунікацій

з істотною ринковою перевагою

(пункт 3 розділу ІV)

КОЕФІЦІЄНТИ

відношення витрат на здійснення пропуску трафіку до операційних витрат

n

Назва статті Сn

Коефіцієнт Кn

для операторів телекомунікацій з ІРП, що надають послуги рухомого (мобільного) телефонного зв’язку

для операторів телекомунікацій з ІРП, що надають послуги фіксованого телефонного зв’язку

1

Матеріальні затрати

0,4

0,8

2

Витрати на оплату праці

0,8

0,8

3

Відрахування на соціальні заходи

0,8

0,8

4

Амортизація

0,9

0,7

5

Інші операційні витрати

0,5

0,3

Коефіцієнти використання ресурсів телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з ІРП, що надають послуги рухомого (мобільного) телефонного зв’язку, для різних видів трафіку

Вид трафіку

Коефіцієнт Кт

Голосової телефонії

0,7

SМS (ММS)

0,05

Передачі даних

0,25

Коефіцієнти використання ресурсів телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з ІРП, що надають послуги фіксованого телефонного зв’язку, для різних видів трафіку

Вид трафіку

Коефіцієнт Кт

Голосової телефонії

0,8

Передачі даних

0,2


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.07.2016 — 2016 р., № 56, стор. 290, стаття 1957, код акта 82467/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 16. фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 01.12.2020 № 464 "Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»". НКРЗІ. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 26.02.2019 № 94 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 160 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України". НКРЗІ. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -