<<
>>

РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019

Документ актуальний на 19.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

22.01.2019  № 31

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2019 р.

за № 166/33137

Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу

Відповідно до статей 18, 70 Закону України «Про телекомунікації», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, з метою спрощення умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єктами господарювання, які використовують чи мають намір використовувати номерний ресурс телекомунікаційних мереж загального користування для надання телекомунікаційних послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 01 червня 2007 року № 769, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2007 року за № 679/13946, що додаються.

2. Департаменту зв’язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О.

Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

Голова Державної регуляторної

служби України

Ю. Терентьєв

Л.О. Євдоченко

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

22 січня 2019 року № 31

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2019 р.

за № 166/33137

ЗМІНИ

до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України

1. У пункті 1.4 глави 1:

в абзаці другому слово «присвоєний» замінити словом «розподілений»;

абзац третій викласти у такій редакції:

«використаний номерний ресурс - частина задіяного номерного ресурсу, який використовується для надання телекомунікаційних послуг споживачам та/або забезпечення технологічних процесів функціонування телекомунікаційних мереж;»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«дозвіл на використання номерного ресурсу (далі - дозвіл) - документ, що засвідчує право оператора використовувати виділений рішенням НКРЗІ номерний ресурс за призначенням у визначеній телекомунікаційній мережі та/або території протягом визначеного строку (додаток 1);»;

абзаци тринадцятий, чотирнадцятий виключити.

2. У главі 2:

у пункті 2.1:

у підпункті 2.1.3:

слово «звіт» замінити словом «відомості»;

слова «звіт не додається» замінити словами «відомості не додаються»;

підпункт 2.1.4 виключити;

у пункті 2.5 слова «формує окрему справу заявника» замінити словами «готує відповідний проект рішення НКРЗІ».

3. Пункт 5.1 глави 5 викласти у такій редакції:

«5.1. Скорочені номери виділяються операторам телекомунікацій в межах Національного плану нумерації. Один скорочений номер виділяється оператору (операторам) для організації доступу до однієї спільної голосової довідкової служби, інформаційно-довідкової служби (послуги) або замовної послуги на території місцевої телефонної мережі або на території міст, селищ міського типу, сільських районів області (зони нумерації) або на всій території України в інтересах одного замовника.».

4. У главі 6:

заголовок глави викласти у такій редакції:

«6. Виділення та використання кодів мереж призначення та кодів мереж рухомого (мобільного) зв’язку»;

пункт 6.1 викласти у такій редакції:

«6.1. Виділення кодів мереж призначення (Destination Network Code, DN code) та кодів мереж рухомого (мобільного) зв’язку (Mobile Network Code, MNC) операторам здійснюється відповідно до Національного плану нумерації та Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-Т Rec.Е.164 «Міжнародний план нумерації електрозв’язку загального користування», ITU-T Rec.Е.212 «План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів».»;

пункт 6.2 викласти у такій редакції:

«6.2. Умови виділення операторам кодів DN та MNC:

6.2.1. Коди DN виділяються операторам міжміського фіксованого телефонного зв’язку або рухомого (мобільного) зв’язку для позначення (ідентифікації) абонентів в мережі фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації або в мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

6.2.2. Коди MNC виділяються операторам фіксованого телефонного зв’язку або рухомого (мобільного) зв’язку для позначення (ідентифікації) абонентів в мережі фіксованого зв’язку або в мережі рухомого (мобільного) зв’язку.»;

пункт 6.3 викласти у такій редакції:

«6.3. Для отримання коду DN та MNC оператор подає до НКРЗІ із супровідним листом заяву про виділення номерного ресурсу, до якої додаються документи, зазначені в пункті 2.1 глави 2 цього Положення з урахуванням вимог пункту 6.2 цієї глави.»;

у пункті 6.6:

слова «мережі призначення» замінити літерами та словом «DN або MNC»;

підпункт 6.6.1 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 6.6.2 вважати підпунктом 6.6.1;

у підпункті 6.6.1 літери «КІД» замінити літерами та словом «DN або MNC.»;

пункт 6.7 викласти у такій редакції:

«6.7. У разі використання кодів DN та/або MNC оператор зобов’язаний проводити вторинний розподіл номерного ресурсу в межах коду DN або MNC на території здійснення діяльності, що зазначена у дозволі, відповідно до вимог законодавства.»;

доповнити новим пунктом 6.8 такого змісту:

«6.8. Дозволяється використання на ТМЗК України номерного ресурсу, виділеного Директором Бюро стандартизації Міжнародного союзу електрозв’язку відповідно до Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-Т Rec.Е.164 «Міжнародний план нумерації електрозв’язку загального користування», ITU-T Rec.Е.212 «План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів.».

5. У підпункті 7.3.3 пункту 7.3 глави 7 слово «Звіт» замінити словом «Відомості».

6. Пункт 8.7 глави 8 викласти у такій редакції:

«8.7. У разі переоформлення дозволу за підпунктами 7.2.3, 7.2.5 пункту 7.2 глави 7 цього Положення установлюється строк задіяння номерного ресурсу один рік від дати видачі переоформленого дозволу, за винятком випадку, коли оператор зазначає у заяві менший строк задіяння номерного ресурсу.».

7. У главі 9:

пункт 9.1 викласти у такій редакції:

«9.1. НКРЗІ ведеться облік використання номерного ресурсу в електронному вигляді.»;

пункт 9.4 викласти у такій редакції:

«9.4. НКРЗІ інформує учасників ринку телекомунікацій про обсяги розподіленого операторам номерного ресурсу із зазначенням індексів, видів та обсягів номерного ресурсу, назв послуг, термінів дії дозволів та території використання, щомісяця оприлюднюючи відповідну інформацію на веб-сайті НКРЗІ.»;

доповнити новими пунктами 9.5, 9.6 такого змісту:

«9.5. Облік номерного ресурсу здійснюється з урахуванням інформації відповідно до прийнятих рішень НКРЗІ та включає відомості про оператора, номер і дату прийнятого рішення НКРЗІ та видачі дозволу, вид, обсяг, індекси номерного ресурсу, територію його використання, терміни дії дозволів та терміни задіяння.

Облік номерного ресурсу здійснюється протягом трьох робочих днів після оформлення дозволу на використання номерного ресурсу.

9.6. НКРЗІ повідомляє ЦОВЗ про первинний розподіл міжнародних кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7, кодів DN та MNC протягом 20 робочих днів після оформлення відповідного дозволу на використання номерного ресурсу з метою інформування Бюро стандартизації електрозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку.».

8. У додатках до Положення:

1) у додатках 2-5:

слова «Керівник оператора» замінити словами «Керівник суб’єкта господарювання (уповноважена особа)»;

слова та цифри

«

________________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

_____________________________________

(посада працівника НКРЗІ, який прийняв заяву)

___  _________________ 200__ року.» виключити;

2) у додатку 3:

пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Замовник спільної голосової довідкової служби, інформаційно-довідкової служби (послуги) або замовної послуги

_____________________________________________________________________________

                                                             (повне найменування юридичної особи)

Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання ___________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) ___»;

3) у додатку 6:

слово «ЗВІТ» замінити словом «ВІДОМОСТІ»;

слова «Керівник оператора» замінити словами «Керівник суб’єкта господарювання (уповноважена особа)»;

слова та цифри

«

________________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

_____________________________________

(посада працівника НКРЗІ, який прийняв звіт)

___  _________________ 200__ року.» виключити.

Директор Департаменту зв’язку

І.І. Хохотва


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.03.2019 — 2019 р., № 19, стор. 103, стаття 672, код акта 93589/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
 19. відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 20. фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -