Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 23.08.2012 № 428 "Про затвердження Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 23.07.2009 № 1607". НКРЗІ. 2012

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

23.08.2012  № 428

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 вересня 2012 р.

за № 1571/21883

Про затвердження Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 23.07.2009 № 1607

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

№ 359 від 12.07.2016}

Відповідно до статей 18, 20, 66 Закону України "Про телекомунікації", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 23 липня 2009 року № 1607 "Про затвердження Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв’язку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2009 року за № 736/16752.

3. Департаменту зв’язку та Департаменту правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

П.

Яцук

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови

Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Голова Державної служби

спеціального зв'язку

та захисту інформації України

Р.І. Кузьмін

М.Ю. Бродський

Г.А. Резніков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

23.08.2012  № 428

(у редакції рішення

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

12.07.2016  № 359)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 вересня 2012 р.

за № 1571/21883

ПРАВИЛА

надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають умови надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку (далі - ККЕ) операторів, провайдерів телекомунікацій іншим суб’єктам господарювання для власних потреб або надання телекомунікаційних послуг.

2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

бронювання місця в ККЕ - послуга постачальника, яка полягає у закріпленні за замовником місця в каналі ККЕ для подальшого використання згідно з виданими технічними умовами (далі - ТУ) до дати підписання акта прокладання кабелю, але не більше строку дії ТУ;

використання ККЕ - послуга постачальника з надання замовнику у користування місця у каналі ККЕ на договірних умовах на певний строк;

вільна ємність ККЕ - вільна площа каналу/каналів ККЕ, яка не зарезервована/заброньована, доступна до використання і не передбачена оператором, провайдером телекомунікацій для використання в найближчі дванадцять місяців;

ділянка ККЕ - частина ККЕ між двома або більше оглядовими пристроями, двома адресами, муфтою та адресою, двома муфтами;

заміна кабелю - заміна наявного кабелю електрозв’язку замовника на інший кабель, що має такі самі або інші діаметр й довжину на ділянках ККЕ, визначених попереднім робочим проектом;

замовник - суб’єкт господарювання, який отримує у постачальника на договірних засадах послуги з надання в користування ККЕ;

надання в користування ККЕ - забезпечення можливості прокладання кабелів електрозв’язку в каналах ККЕ шляхом виконання комплексу організаційно-технічних заходів з метою взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж для власних потреб та/або надання телекомунікаційних послуг, що включає надання замовнику послуг з:

розробки та видачі ТУ;

погодження робочого проекту;

технічного нагляду постачальником ККЕ;

бронювання місця в ККЕ;

надання місця в каналі ККЕ;

використання ККЕ;

надання місця в каналі ККЕ - послуга постачальника, яка полягає у наданні замовнику місця в каналі/каналах ККЕ з метою прокладання кабелю замовника;

планові експлуатаційні роботи - ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування, метою яких є відтворення первинного стану колодязів, блоків каналів ККЕ та кабелів електрозв’язку, в тому числі заміна існуючих кабелів, прокладених замовниками у ККЕ;

погодження робочого проекту - комплекс робіт, що проводиться постачальником з метою визначення відповідності розробленої проектної документації виданим ТУ;

позапланові експлуатаційні роботи - відновлювальні ремонтні роботи, пов’язані з ліквідацією аварій кабелів електрозв’язку та кабельних муфт замовників, колодязів, каналів/блоків каналів ККЕ;

постачальник - оператор, провайдер телекомунікацій, що є власниками (володільцями) ККЕ і на договірних умовах надають в користування ККЕ замовникам для власних потреб або для надання телекомунікаційних послуг;

пошкодження ККЕ - стан ККЕ, коли має місце відхилення від нормативного стану, що створило аварію на телекомунікаційній мережі або створює передумови для її виникнення;

резервування місця в ККЕ - гарантування постачальником протягом строку до шістдесяти днів наявності вільної ємності ККЕ для можливості прокладання замовником кабелю електрозв’язку згідно з виданими ТУ. Відлік зазначеного строку починається з дати видачі ТУ замовнику;

робочий день - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством;

розробка та видача ТУ - комплекс робіт з підготовки та видачі вихідних даних постачальником для виконання замовником проектних робіт на прокладання кабелів електрозв’язку в каналах ККЕ, у тому числі оглядових пристроях;

технічний нагляд - послуга постачальника, яка полягає у здійсненні представником (інспектором) постачальника технічного нагляду за роботою замовника або виконавця робіт у ККЕ при прокладанні, демонтажі, обслуговуванні кабелів електрозв’язку та кабельних муфт.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у статті 1 Закону України “Про телекомунікації”.

II. Надання запитів про можливість надання в користування ККЕ

1. Для встановлення можливості надання в користування ККЕ замовник має право звернутися до постачальника із запитом про можливість надання в користування ККЕ (далі - запит).

У запиті заявником зазначаються:

найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

ділянки ККЕ, на яких планується прокладання кабелів (із зазначенням зовнішнього діаметра кабелів), а у разі необхідності встановлення на ділянці ККЕ муфти кабелю зв’язку - її тип;

реквізити для повідомлення про виставлення рахунка.

Запит подається виключно для прокладання одного кабелю на одній ділянці ККЕ.

За зверненням замовника постачальник повинен надати документи, які підтверджують право власності або володіння на ККЕ.

2. Постачальник розглядає подані запити, при цьому здійснює перевірку повноти наданої у запиті інформації без стягнення за це плати та у разі виявлення недоліків протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту письмово повідомляє про це замовника.

У разі відсутності недоліків у наданому запиті протягом десяти робочих днів, починаючи з дати подання замовником запиту або отримання від замовника необхідної інформації (усунення недоліків у запиті), постачальник зобов’язаний:

1) за умови наявності вільної ємності ККЕ надіслати про це письмове повідомлення замовнику та одночасно виставити рахунок на оплату послуги з розробки та видачі ТУ за реквізитами, вказаними у запиті;

2) за умови відсутності вільної ємності ККЕ запропонувати альтернативну пропозицію (у разі її наявності) на базі своїх ресурсів або розширення існуючої ККЕ на замовленому напрямку у строк не більше одного року за рахунок постачальника.

У разі якщо на заявленій ділянці ККЕ проводиться реконструкція і відсутня альтернативна пропозиція, ТУ для розробки проекту прокладання кабелю на цій ділянці видаються замовнику у строк, що не перевищує одного місяця після завершення відповідних робіт;

3) письмово повідомити про відмову у видачі ТУ із зазначенням причин відмови згідно з пунктом 3 цього розділу.

3. Постачальник має право відмовити замовнику у видачі ТУ в разі:

1) відмови замовника від альтернативної пропозиції або пропозиції постачальника провести розширення ККЕ на замовленій ділянці за рахунок постачальника у запропонований строк;

2) наявності простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані послуги з надання в користування ККЕ, надані цим постачальником;

3) неможливості виконання вимог будівельних норм в галузі зв’язку для прокладання та монтажу кабелю на заявленій ділянці ККЕ;

4) ненадання замовником документів, зазначених в абзацах другому -шостому пункту 3 розділу V цих Правил за виданими ТУ, але виданими не раніше набрання чинності цими Правилами.

4. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він повинен подати постачальнику остаточний запит у строк, який не перевищує семи робочих днів з дня отримання поданих постачальником пропозицій.

5. У разі позитивної відповіді на остаточний запит щодо можливості надання в користування ККЕ (далі - запит) та оплати замовником послуги з розробки та видачі ТУ постачальник у строк до п’яти робочих днів, починаючи з дати отримання підтвердження оплати послуги з розробки та видачі ТУ, надає замовнику:

ТУ, на підставі яких замовник розробляє або замовляє розробку робочого проекту;

відомості про осіб, які мають право від імені постачальника ККЕ погодити робочий проект, та про особу, відповідальну за зв’язки із замовником;

проект договору про надання в користування ККЕ.

У разі зазначення замовником у запиті інформації про необхідність встановлення муфти кабелю зв’язку на ділянці постачальник у ТУ вказує граничну кількість муфт кабелю зв’язку в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв’язку) ККЕ різного типу відповідно до Технічних вимог до технічних засобів та об’єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 29 березня 2016 року № 238, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 року за № 579/28709, для врахування замовником при розробленні робочого проекту та (на вимогу замовника) номери оглядових пристроїв (кабельних колодязів зв’язку) ККЕ на замовленій ділянці, у яких не допускається встановлення муфт кабелю зв’язку.

6. ТУ на прокладання кабелів вважаються дійсними протягом одного року з дня видачі за умови своєчасного укладання договору про надання в користування ККЕ відповідно до пункту 2 розділу ІІІ цих Правил.

Якщо замовник у строк, встановлений пунктом 7 цього розділу не подав на погодження постачальнику робочий проект, розроблений відповідно до виданих ТУ, та/або не звернувся за продовженням строку дії ТУ, ТУ вважаються такими, що втратили чинність.

Повторне отримання ТУ здійснюється замовником відповідно до пунктів 1, 2 цього розділу.

Строк дії ТУ продовжується лише один раз на строк, вказаний у зверненні, але не більше ніж на шість місяців.

7. Робочий проект прокладання та монтажу кабелю електрозв’язку має відповідати вимогам чинних у сфері телекомунікацій норм і стандартів.

Робочий проект подається на погодження постачальнику не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії ТУ.

8. Постачальник протягом десяти робочих днів перевіряє оформлення робочого проекту на відповідність виданим ТУ. У разі виявлення недоліків письмово інформує про це замовника протягом трьох робочих днів з наданням переліку таких недоліків. Якщо зауваження до робочого проекту не надані замовнику в письмовій формі, робочий проект вважається погодженим.

Замовник усуває виявлені недоліки та надає робочий проект постачальнику на повторний розгляд.

Якщо робочий проект відповідає виданим ТУ, постачальник зобов’язаний його погодити.

Якщо робочий проект не погоджено, постачальник у письмовій формі інформує про це замовника, наводячи обґрунтовані підстави для відмови.

При повторному розгляді проектної документації висунення будь-яких нових зауважень з боку постачальника, крім наданих раніше, не допускається.

Якщо при повторному розгляді робочого проекту попередні недоліки замовником не усунені або усунені частково, постачальник аргументовано відмовляє в погодженні робочого проекту.

Постачальник зобов’язаний погодити або письмово повідомити замовника про відмову в погодженні робочого проекту протягом десяти робочих днів з дня отримання доопрацьованого робочого проекту.

9. У разі заміни кабелів замовника в ККЕ постачальника з демонтажем раніше прокладеного кабелю замовником сплачуються такі послуги:

1) при заміні кабелю на тих самих ділянках на кабель таких самих діаметра та довжини - послуга з технічного нагляду постачальником ККЕ;

2) при заміні кабелю на тих самих ділянках на кабель іншого типу (оптичний кабель зв’язку замість електричного кабелю зв’язку або навпаки) такого самого або меншого діаметра, тієї самої або меншої довжини:

послуга з погодження робочого проекту з урахуванням внесених змін;

послуга з технічного нагляду постачальником ККЕ;

3) при заміні кабелю на тих самих ділянках на кабель меншої довжини такого самого діаметра:

послуга з погодження робочого проекту;

послуга з технічного нагляду постачальником ККЕ;

4) при заміні кабелю на тих самих ділянках на кабель більшого діаметра такої самої чи меншої довжини:

послуга з розробки та видачі ТУ;

послуга з погодження робочого проекту;

послуга з технічного нагляду постачальником ККЕ;

послуга з надання місця в каналі ККЕ.

Послуга з надання місця в каналі ККЕ сплачується у розмірі різниці між вартістю послуги з надання місця в ККЕ кабелю, що прокладається, та вартістю послуги з надання місця в ККЕ кабелю, що демонтується, на дату надання послуги.

10. Протягом строку бронювання замовник зобов’язаний провести прокладання (монтаж) кабелю згідно з робочим проектом та надати постачальнику документи згідно з абзацами другим-шостим пункту 3 розділу V цих Правил.

У разі недотримання вимог цього пункту відповідні ТУ втрачають чинність, а робочий проект вважається непогодженим.

Повторне отримання ТУ та погодження робочого проекту здійснюються відповідно до пунктів 1-8 цього розділу.

III. Вимоги до договорів про надання в користування ККЕ

1. Договір про надання в користування ККЕ повинен відповідати нормам чинного законодавства та містити:

1) технічні характеристики (інформацію про кількість, діаметр та довжину кабелю, кількість каналів тощо), умови та строк бронювання місця в ККЕ, технічного нагляду власником ККЕ, надання місця в ККЕ та використання ККЕ;

2) зобов’язання сторін щодо дотримання вимог з експлуатації та обслуговування технічних засобів, інженерних об’єктів та виробничих споруд, які прокладаються в ККЕ;

3) порядок проведення планових та позапланових експлуатаційних робіт у ККЕ;

4) порядок розрахунків за надання в користування ККЕ;

5) порядок вивільнення ресурсів у ККЕ (демонтаж кабелю);

6) відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору;

7) процедуру врегулювання спорів;

8) строк дії та умови розірвання договору.

Постачальнику забороняється включати до договору умови, які передбачають покладання робіт на замовника, зокрема ремонт чи дообладнання замовником колодязів, блоків каналів ККЕ, які призводять до витрат, пов’язаних з цими роботами, а також вимоги, які передбачають передачу прокладених замовником кабелів електрозв’язку на баланс власника ККЕ.

Будь-які зміни, що вносяться до договору про надання в користування ККЕ, оформлюються як додаткові угоди до договору.

2. Строк дії договору на користування ККЕ визначається за згодою сторін.

В договорі може бути передбачено його розірвання достроково за ініціативою постачальника у разі наявності у замовника заборгованості за надані постачальником послуги з надання в користування ККЕ понад три місяці.

Сторони зобов’язані попередити одна одну про розірвання договору про надання в користування ККЕ не менше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії договору.

Якщо сторони договору не повідомили одна одну про розірвання договору, договір вважається продовженим на строк, обумовлений у договорі.

Договір має бути укладений до закінчення максимального строку резервування місця в ККЕ. У разі неукладення договору з вини замовника у зазначений строк ТУ втрачають чинність.

IV. Досудове врегулювання спорів

1. Досудове врегулювання спорів між замовником та постачальником, які виникають на будь-яких етапах укладення та виконання договору, вирішується шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів. Консультації та переговори проводяться уповноваженими представниками замовника та постачальника ККЕ після попереднього повідомлення однієї зі сторін про ініціювання проведення переговорів.

2. Якщо за результатами переговорів з’ясовано, що сторони не можуть дійти згоди щодо укладення чи виконання договору, позиції сторін оформлюються у вигляді протоколу розбіжностей. Кожна зі сторін може направити протокол розбіжностей разом із заявою про врегулювання спору в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ). За результатами розгляду заяви НКРЗІ надає сторонам рекомендації щодо досудового врегулювання спору.

3. У разі неможливості досудового врегулювання спору між сторонами шляхом переговорів або відповідно до пункту 2 цього розділу спір вирішується в судовому порядку.

V. Допуск до ККЕ

1. Постачальник надає замовнику допуск до ККЕ відповідно до умов, визначених у договорі.

2. Для отримання допуску на проведення монтажних робіт згідно з робочим проектом замовник повинен письмово звернутись до постачальника.

У зверненні замовника визначаються ділянка (ділянки) ККЕ, на якій (яких) планується виконання робіт відповідно до робочого проекту, та строки проведення цих робіт.

До звернення додаються:

перелік осіб, які будуть проводити роботи на ділянці ККЕ;

гарантійний лист замовника щодо залучення підрядної організації до виконання будівельних робіт (у разі залучення);

технологічна карта або графік виконання робіт;

копія погодженого робочого проекту;

реквізити договору про надання в користування ККЕ.

Постачальник протягом трьох робочих днів з дня реєстрації звернення перевіряє надані документи та у разі відсутності зауважень щодо повноти їх надання виставляє замовнику рахунок на оплату послуги з технічного нагляду постачальником ККЕ.

У разі неможливості виконання робіт з прокладання кабелю на замовленій ділянці сторони складають акт про виявлені дефекти ККЕ. При цьому замовнику надається альтернативна пропозиція із внесенням відповідних змін до ТУ, робочий проект та договір про надання в користування ККЕ без стягнення плати за внесення таких змін.

Плата за послугу з бронювання місця в ККЕ не стягується до усунення дефектів.

Замовник проводить оплату за технічний нагляд постачальником ККЕ відповідно до умов договору.

На наступний робочий день після здійснення замовником оплати за технічний нагляд постачальник надає допуск на проведення монтажних робіт у ККЕ, після чого замовнику (підряднику) забезпечується доступ до ККЕ в присутності інспектора з технічного нагляду постачальника.

3. Замовник (підрядник) зобов’язаний провести монтаж кабелів згідно з робочим проектом.

Після виконання робіт з прокладання (монтажу) кабелю протягом 20 робочих днів замовник зобов’язаний надати постачальнику такі документи:

копію допуску на проведення монтажних робіт у ККЕ;

копію погодженого робочого проекту;

виконавче креслення траси проходження кабелю в ККЕ, затверджене замовником;

підписаний акт прокладання кабелю.

Постачальник протягом п’яти робочих днів розглядає отримані документи та у разі відсутності зауважень щодо їх змісту та повноти надання призначає комісію з визначення відповідності виконаних робіт з прокладання кабелю робочому проекту.

У разі виявлення недоліків в отриманих документах постачальник письмово повідомляє про це замовника у той самий строк.

Протягом десяти робочих днів з дати призначення комісії або отримання повідомлення від замовника про усунення недоліків у документах комісія постачальника з визначення відповідності виконаних робіт з прокладання кабелю робочому проекту перевіряє виконані роботи та підписує акт прокладання кабелю або мотивовано відмовляє в його підписанні. У такому випадку акт прокладання кабелю підписується після усунення замовником недоліків.

Підписаний сторонами акт прокладання кабелю підтверджує належне виконання замовником ТУ та робочого проекту.

З дати підписання акта прокладання кабелю надання послуги з бронювання місця в ККЕ припиняється.

Підписання акта прокладання кабелю є підставою для надання послуги з використання ККЕ.

Монтажні роботи можуть бути виконані замовником/підрядником лише під наглядом інспектора з технічного нагляду постачальника.

4. Прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію проводиться відповідно до чинного законодавства України.

5. Планові експлуатаційні роботи в кабельній каналізації можуть виконуватися замовником або підрядником, що діє від його імені, лише під наглядом інспектора з технічного нагляду постачальника.

У повідомленні, яке надсилається замовником за три робочих дні до початку планових експлуатаційних робіт, вказуються запланований обсяг та приблизний час проведення робіт.

6. Про позапланові експлуатаційні роботи замовник зобов’язаний сповістити постачальника телефоном із подальшим письмовим підтвердженням до кінця наступного робочого дня.

У повідомленні вказується час початку проведення позапланових експлуатаційних робіт.

На підставі повідомлення постачальник зобов’язаний надати замовнику допуск до ККЕ з часу початку проведення позапланових експлуатаційних робіт, вказаних замовником, та забезпечити технічний нагляд за проведенням відповідних робіт до повного завершення їх виконання.

Кожного разу після завершення замовником позапланових експлуатаційних робіт сторони підтверджують виконання робіт відповідним актом приймання виконаних робіт, підписаним сторонами.

Факт відмови в підписанні акта приймання виконаних робіт будь-якою зі сторін фіксується в акті, при цьому вказується причина відмови.

Під час проведення позапланових експлуатаційних робіт дозволяється встановлення додаткової муфти оптичного кабелю зв’язку понад граничну кількість муфт в оглядовому пристрої (кабельному колодязі зв’язку) ККЕ залежно від його типу. У такому разі протягом 30 робочих днів з дати встановлення оптичної кабельної муфти замовник здійснює перенесення муфти в оглядовий пристрій (кабельний колодязь зв’язку) ККЕ, у якому кількість існуючих у ньому муфт не перевищує граничну, або демонтує пошкоджений кабель на ділянці із заміною на новий кабель таких самих діаметра та довжини.

7. У разі виявлення однією зі сторін пошкодження ККЕ, яке впливає або може вплинути на технічний стан кабелів електрозв’язку, сторони зобов’язані негайно повідомити одна одну про виявлений факт та підтвердити повідомлення офіційним листом.

Упродовж трьох робочих днів з дати отримання однією зі сторін повідомлення щодо пошкодження ККЕ сторони зобов’язані скласти в двох примірниках та підписати акт визначення технічного стану ККЕ. Факт відмови в підписанні зазначеного акта будь-якою зі сторін фіксується в акті із зазначенням причин відмови.

Пошкодження кабельної каналізації мають бути усунені постачальником протягом чотирнадцяти робочих днів з дати підписання акта про визначення технічного стану ККЕ, а у разі небезпеки аварії - негайно після отримання постачальником відповідного повідомлення.

Якщо усунення пошкодження ККЕ потребує погодження з третіми сторонами, відлік строку усунення пошкодження розпочинається з дати отримання таких погоджень.

Якщо усунення пошкодження ККЕ неможливе або потребується більше тридцяти робочих днів на його усунення, постачальник повинен розглянути питання про надання альтернативної траси прокладання кабелю з наданням відповідних ТУ та відповідним внесенням змін до договору про надання в користування ККЕ. При цьому оплата послуг з надання місця в каналі ККЕ та з погодження робочого проекту, а також з використання ККЕ на пошкодженій ділянці не здійснюється.

8. Вивільнення ресурсів зайнятої ККЕ відбувається у разі розірвання договору про надання в користування ККЕ або закінчення строку його дії.

Замовник зобов’язаний демонтувати кабелі електрозв’язку протягом двадцяти робочих днів з дня розірвання договору або закінчення строку його дії, якщо договором не визначено інше.

У разі якщо замовник (крім бюджетних установ) не проведе демонтування кабелів зв’язку у вищевказані строки, постачальник має право демонтувати з ККЕ кабелі електрозв’язку замовника за власний рахунок та на ризик замовника з відшкодуванням збитків відповідно до законодавства.

У разі якщо на день припинення договору між замовником та постачальником має місце спір, демонтаж та видалення кабелю із ККЕ забороняються до вирішення спору у встановленому законодавством порядку.

VI. Умови розрахунків та оплати наданих послуг

1. За надані постачальником послуги з надання в користування ККЕ замовник здійснює їх оплату згідно з договором про надання в користування ККЕ.

2. НКРЗІ встановлює тарифи на надання в користування ККЕ, які передбачають надання замовнику послуг з:

розробки та видачі ТУ;

погодження робочого проекту;

технічного нагляду постачальником ККЕ;

бронювання місця в ККЕ;

надання місця в каналі ККЕ;

використання ККЕ.

3. Надання в користування ККЕ здійснюється постачальником за тарифами, встановленими НКРЗІ, з дня набрання ними чинності або внесення змін до них.

{Правила в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 359 від 12.07.2016}

Директор Департаменту зв’язку

В. Гресько


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.10.2012 — 2012 р., № 72, стор. 231, стаття 2916, код акта 63442/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 13. фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 01.12.2020 № 464 "Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 26.02.2019 № 94 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 160 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України". НКРЗІ. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.05.2019 № 214 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 257 "Про внесення зміни до пункту 10 додатка до Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг". НКРЗІ. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 254 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -