<<
>>

РІШЕННЯ від 26.11.2019 № 561 "Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень". НКРЗІ. 2019

Документ актуальний на 22.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

26.11.2019  № 561

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 грудня 2019 р.

за № 1292/34263

Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень

Відповідно до Закону України від 18 вересня 2019 року № 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких рішень, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти згідно з переліком, що додається.

3. Департаменту правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 18 вересня 2019 року № 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню", але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби спеціального зв'язку

та захисту інформації України

Голова Державної служби статистики

В.

Криклій

Ю. Терентьєв

В. Петров

І. Вернер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку

та інформатизації

26 листопада 2019 року N 561

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 грудня 2019 р.

за № 1292/34263

ЗМІНИ

до деяких рішень

1. У Ліцензійних умовах користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19 серпня 2005 року № 53, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1237/11517 (із змінами):

1) у главі 1:

абзац другий пункту 1.4 виключити;

пункт 1.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.6, 1.7 вважати відповідно пунктами 1.5, 1.6;

2) у додатках до Ліцензійних умов:

у підпункті 3.1 пункту 3 додатка 1 позицію "Наявність раніше отриманих ліцензій на вид діяльності у сфері телекомунікацій (номер і дата ліцензії):" виключити;

у підпункті 3.1 пункту 3 додатка 10 слова "ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та" виключити;

у підпункті 3.1 пункту 3 додатка 11 позицію

"

Наявність раніше отриманих ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

номер ліцензії:

дата видачі:

термін дії:

"

виключити;

у пункті 5 додатка 12 позицію "Наявність раніше отриманих ліцензій на вид діяльності у сфері телекомунікацій (номер та дата ліцензії):" виключити.

2. У Правилах взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 08 грудня 2005 року № 155, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 січня 2006 року за № 71/11945 (у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 31 березня 2015 року № 174):

1) у пункті 1.6 розділу I слова "ліцензій та/або" виключити;

2) у розділі II:

у пункті 2.2:

в абзаці першому слова "підписані керівником та засвідчені печаткою (за наявності)" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"витяг з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

абзац третій викласти в такій редакції:

"підписані керівником копії дозволів на використання номерного ресурсу, який буде використовуватись для надання відповідних телекомунікаційних послуг, якщо такі послуги надаються з використанням номерного ресурсу.";

у пункті 2.4:

в абзаці другому слова ", ліцензійних умов" виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"одна зі сторін взаємоз'єднання не набула права на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону України "Про телекомунікації";";

3) у додатку 3 до Правил слова ", номер та дата видачі ліцензії, вид діяльності згідно з ліцензією" замінити словами "вид (види) телекомунікаційних послуг".

3. У Положенні про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 01 червня 2007 року № 769, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 червня 2007 року за № 679/13946 (із змінами):

1) підпункт 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.1.2, 2.1.3 вважати відповідно підпунктами 2.1.1, 2.1.2;

2) у главі 3:

друге речення пункту 3.2 викласти в такій редакції: "Право користування номерним ресурсом надається без права передання його іншим особам, крім випадків вторинного розподілу номерного ресурсу відповідно до законодавства.";

у пункті 3.4:

підпункт 3.4.2 викласти в такій редакції:

"3.4.2. Невідповідність заявленого номерного ресурсу видам телекомунікаційних послуг.";

у підпункті 3.4.4 слова "ліцензійних умов та/або" виключити;

3) у главі 4:

підпункт 4.5.3 пункту 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5.3. Відомості про перелік видів телекомунікаційних послуг та територію, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій.";

4) у пункті 5.3 глави 5 цифри "2.1.1-2.1.3" замінити цифрами "2.1.1, 2.1.2";

5) у главі 7:

підпункт 7.2.2 пункту 7.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 7.2.3-7.2.8 вважати відповідно підпунктами 7.2.2-7.2.7.

У тексті посилання на підпункти 7.2.3-7.2.6 замінити посиланнями відповідно на підпункти 7.2.2-7.2.5;

підпункт 7.3.1 пункту 7.3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 7.3.2-7.3.6 вважати відповідно підпунктами 7.3.1-7.3.5;

підпункт 7.4.2 пункту 7.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 7.4.3-7.4.5 вважати відповідно підпунктами 7.4.2-7.4.4;

6) у підпункті 8.3.5 пункту 8.3 глави 8 слова "ліцензійних умов та/або" виключити;

7) у главі 10:

підпункт 10.1.3 пункту 10.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 10.1.4 вважати підпунктом 10.1.3;

у пункті 10.2 цифри "10.1.1-10.1.3" замінити цифрами "10.1.1, 10.1.2";

у пункті 10.6 цифри "10.1.2-10.1.4" замінити цифрами "10.1.2, 10.1.3";

8) у додатках до Положення:

у додатку 1 слова "відповідно до ліцензії

________________________________________________________________________,

(відомості про ліцензію, на підставі якої виділено номерний

_________________________________________________________________________

ресурс, у тому числі: номер, дата видачі та термін дії, вид діяльності та територія її здійснення

"

виключити;

пункт 4 додатка 2 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 4;

пункт 4 додатка 3 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 4;

пункт 3 додатка 4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3;

пункт 3 додатка 5 виключити.

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3.

4. У Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 09 липня 2009 року № 1586, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2009 року за № 880/16896 (із змінами):

1) у пункті 1.2 розділу I слова "на підставі відповідних ліцензій" виключити;

2) у пункті 7.1 розділу VII, пункті 8.1 розділу VIII, пункті 9.1 розділу IX слова "на підставі ліцензій" виключити;

3) у пункті 10.1 розділу X слова "на підставі відповідних ліцензій" виключити.

5. В Основних вимогах до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 29 листопада 2012 року № 624, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2150/22462 (із змінами):

1) пункт 1.3 розділу I викласти в такій редакції:

"1.3. Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі - договір) укладається між споживачем та оператором, провайдером, відомості про яких містяться в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій та які мають ліцензії та/або дозвіл, необхідність отримання яких визначено законом, з урахуванням положень Правил та інших нормативно-правових актів.";

2) в абзаці другому підпункту 3.9.2 пункту 3.9 розділу III слова "на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій чи" виключити.

6. У Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 13 грудня 2012 року № 649, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 січня 2013 року за № 92/22624 (із змінами):

1) у пункті 1.3 розділу I слова "ліцензії, дозволів, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам" замінити словами "дозволів, та інформації, поданої у повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та у повідомленні про внесення змін до відомостей, які зазначені у раніше поданому повідомленні";

2) у пункті 2.2 розділу II:

в абзаці третьому слова "ліцензій, інших" виключити;

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий-сьомий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;

3) у розділі III:

у пункті 3.6:

абзаци третій, четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий-восьмий вважати відповідно абзацами третім-шостим;

в абзаці третьому слова "факту включення до реєстру" замінити словами "відповідних відомостей про такого оператора в реєстрі";

в абзаці п'ятому слово "ліцензій," виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"своєчасність подання до НКРЗІ повідомлення про зміну відомостей, зазначених у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.";

у пункті 3.7:

у підпункті 3.7.1:

в абзаці другому слова "заяви про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, повідомлень про зміни зазначених у цій заяві даних про оператора, провайдера" замінити словами "повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, повідомлення про внесення змін до відомостей, які зазначені у раніше поданому повідомленні,";

в абзаці четвертому слова "розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій або" виключити;

абзац п'ятий підпункту 3.7.2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

абзац третій пункту 3.8 викласти в такій редакції:

"наявність відповідних відомостей про такого провайдера в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій;";

4) у пункті 4.2 розділу IV слова "ліцензії, дозволів, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам" замінити словами "дозволів, та інформації, поданої у повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та у повідомленні про внесення змін до відомостей, які зазначені у раніше поданому повідомленні";

5) абзац п'ятий пункту 4.9, пункти 4.10-4.12 глави 4 розділу VI виключити;

6) у розділі VII:

пункт 7.16 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.17-7.23 вважати відповідно пунктами 7.16-7.22;

у пункті 7.16 слова "розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій (додаток 7) або" виключити;

у пункті 7.17 слова "розпорядження або" виключити;

пункт 7.19 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.20-7.23 вважати відповідно пунктами 7.19-7.22;

пункт 7.20 викласти в такій редакції:

"7.20. Суб'єкт ринку телекомунікацій, який одержав припис про усунення порушень законодавства про телекомунікації, зобов'язаний у встановлений у приписі строк усунути порушення та подати НКРЗІ інформацію у письмовій формі про їх усунення.";

у пункті 7.21 слова "розпоряджень НКРЗІ чи" виключити;

у пункті 7.22 слова "розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій або" виключити;

7) у додатках до Порядку:

у додатках 4, 5 слова

"

ліцензія на здійснення діяльності від ____________________________ № _____________,

___________________________________________________________________________

                                                                                      (вид діяльності, зазначений у ліцензії)

"

виключити;

додатки 6, 7 виключити.

У зв'язку з цим додаток 8 вважати додатком 6.

У тексті Порядку посилання на додаток 8 замінити посиланням на додаток 6.

7. У додатках 4, 5 до Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 27 грудня 2012 року № 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 175/22707 (із змінами), слова

"

ліцензія на здійснення діяльності від _______________________________ № __________,

___________________________________________________________________________

                                                                                        (вид діяльності, зазначений у ліцензії)

"

виключити.

8. У додатку 2 до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 30 липня 2013 року № 487, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 1426/23958 (із змінами), слова ", номер та дата видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій" виключити.

9. У пункті 2.1 розділу II Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 10 грудня 2013 року № 803, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2014 року за № 207/24984 (із змінами):

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) право на здійснення Діяльності суб'єкт господарювання набуває шляхом подання до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону України "Про телекомунікації" та Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за № 1958/22270;";

підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) у разі зміни відомостей, зазначених у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, суб'єкт господарювання зобов'язаний подати до НКРЗІ відповідне повідомлення у порядку, визначеному частиною третьою статті 42 Закону України "Про телекомунікації", протягом десяти робочих днів з дня настання таких змін.".

10. У розділі II Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 31 липня 2015 року № 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року за № 1019/27464 (із змінами):

у пункті 2 слова ", згідно з ліцензією" виключити;

у пункті 3 слова "відповідно до ліцензії" виключити.

11. Пункт 5 розділу I Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 05 квітня 2016 року № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869 (із змінами), викласти в такій редакції:

"5. Усі оператори, провайдери телекомунікацій, які мають право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону України "Про телекомунікації", безоплатно подають до НКРЗІ квартальну та річну звітність державною мовою в обсягах, формах та строки, визначені цим Порядком (звітність подається виключно відповідно до здійснюваного виду діяльності).

Якщо оператори, провайдери телекомунікацій, відомості про яких містяться в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, фактично не здійснюють діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного(их) у такому реєстрі виду(ів) телекомунікаційних послуг, вони зобов'язані повідомити НКРЗІ про це листом у строк, встановлений для подання звітності.".

12. У додатку 1 до Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30 травня 2017 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2017 року за № 1115/30983:

у пункті 2 слова "Вид діяльності у сфері телекомунікацій" замінити словами "Перелік видів телекомунікаційних послуг";

пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.

В.о. директора

Департаменту правового

забезпечення

Є. Бакіров


Додаток

до рішення Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері зв'язку та інформатизації

26.11.2019  № 561

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, що втратили чинність

1. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 26 січня 2006 року № 179 "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2006 року за № 145/12019 (із змінами).

2. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 грудня 2009 року № 1789 "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 13 січня 2010 року за № 19/17314 (із змінами).

3. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29 липня 2010 року № 348 "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 року за № 688/17983 (із змінами).

4. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11 листопада 2010 року № 513 "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1200/18495 (із змінами).

5. Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 05 листопада 2013 року № 716 "Про затвердження зразка заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за № 1994/24526 (із змінами).

В.о. директора

Департаменту правового

забезпечення

Є. Бакіров


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.01.2020 — 2020 р., № 2, стор. 344, стаття 110, код акта 97385/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019 рікк
 6. РІШЕННЯ від 26.02.2019 № 94 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2019 рікк
 7. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 160 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України". НКРЗІ. 2019 рікк
 8. РІШЕННЯ від 07.05.2019 № 214 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 257 "Про внесення зміни до пункту 10 додатка до Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг". НКРЗІ. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 254 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 20.08.2019 № 385 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 30 серпня 2016 року № 456". НКРЗІ. 2019 рікк
 12. РІШЕННЯ від 03.09.2019 № 403 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 серпня 2018 року № 414". НКРЗІ. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 03.09.2019 № 403 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 серпня 2018 року № 414". НКРЗІ. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 29.10.2019 № 505 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403 «Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 серпня 2018 року № 414»". НКРЗІ. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 26.11.2019 № 564 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 18 вересня 2018 року № 488". НКРЗІ. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 19.11.2019 № 544 "Про внесення зміни до пункту 5 розділу II Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг". НКРЗІ. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 26.11.2019 № 561 "Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень". НКРЗІ. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 19.11.2019 № 541 "Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 17.12.2019 № 610 "Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій". НКРЗІ. 2019 рікк
 20. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (Україна), та Комісією з питань регулювання суспільних комунікацій Латвійської Республіки щодо співробітництва у сфері регулювання електронних комунікацій". НКРЗІ. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -