<<
>>

РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020

Документ актуальний на 17.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

28.01.2020  № 30

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2020 р.

за № 311/34594

Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування

З метою підвищення ефективності робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, відповідно до статей 14, 16 і 56 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19 квітня 2007 року № 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 року за № 829/14096, що додаються.

2. Департаменту державного нагляду разом з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 5 Змін, затверджених цим рішенням, який набирає чинності з 01 липня 2020 року.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о.

Голови  Державної регуляторної

служби України

Голова  Антимонопольного комітету України

О. Мірошніченко

Ю. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку

та інформатизації

28 січня 2020 року № 30

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2020 р.

за № 311/34594

ЗМІНИ

до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування

1. У главі 1:

1) у пункті 1.6:

в абзаці четвертому після слів "отримувати від користувачів РЧР" доповнити словами ", інших суб'єктів господарювання й фізичних осіб";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"направляти повідомлення щодо недопустимості експлуатації (використання) джерел радіозавад.";

2) у пункті 1.9:

друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Вартість робіт з технічного радіоконтролю визначається тарифами на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, затверджені рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01 листопада 2016 року № 578 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж", зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за № 1530/29660 (із змінами).".

2. Абзац п'ятий глави 2 викласти в такій редакції:

"незаконно діючий РЕЗ, ВП (далі - НДП) - РЕЗ, ВП будь-якого призначення, що експлуатуються без передбачених законодавством дозвільних документів або з порушенням норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП на бездозвільній та безоплатній основі, та/або внесені до Переліку типів (видів) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територію України;".

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

в абзаці першому слова "Філії УДЦР" замінити словами "УДЦР/Філії";

друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "До листа, у письмовій формі або у електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису, додається заявка на виявлення та усунення дії джерел радіозавад, форму якої наведено в додатку 3 до Порядку.";

2) пункт 3.5 викласти у такій редакції:

"За результатами розгляду кожної заявки та проведених заходів щодо усунення дії джерел радіозавад УДЦР/Філії надає заявнику повідомлення у письмовій формі або у електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Заявник, у разі необхідності, може звернутися до УДЦР з проханням щодо надання узагальненого звіту про результати розгляду своїх заявок.";

3) пункт 3.9 викласти у такій редакції:

"У разі, коли роботи з усунення радіозавад не можуть бути виконані в повному обсязі у визначені терміни, строки виконання робіт можуть бути продовжені за рішенням заступника керівника УДЦР або начальника Філії на строк не більше 25 робочих днів. У строк до двох робочих днів після прийняття такого рішення УДЦР/Філії направляє заявнику письмове повідомлення.".

4. У главі 4:

1) у пункті 4.1 слова "у термін до трьох робочих днів" замінити словами "не пізніше одного робочого дня";

2) абзац другий пункту 4.6 викласти в такій редакції:

"Один примірник протоколу надається власнику джерела радіозавади з метою негайного приведення ним усіх необхідних заходів у строк не пізніше ніж через п'ять робочих днів, про що зазначається в протоколі для усунення або обмеження радіозавади.";

3) абзац третій пункту 4.7 викласти в такій редакції:

"УДЦР відповідає за ненаправлення або направлення з порушенням встановленого терміну, звернення до НКРЗІ, за наявності підстав для його направлення.";

4) пункт 4.9 викласти в такій редакції:

"4.9. У разі, коли встановлено, що джерелом радіозавади є НДП, УДЦР/Філія визначає місцезнаходження (адресу розміщення), проводить заходи щодо встановлення власника НДП, складає протокол інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку.

Протягом трьох робочих днів з дати встановлення місцезнаходження НДП:

за наявності інформації про його власника, копія протоколу інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП та інші матеріали, що стосуються виявлення НДП, з повідомленням про недопустимість його експлуатації (використання), за підписом керівника УДЦР або начальника Філії направляються власнику НДП;

за відсутності інформації про його власника, копія протоколу інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП та інші матеріали, що стосуються виявлення НДП, з повідомленням про недопустимість його експлуатації (використання), за підписом керівника УДЦР або начальника Філії направляються власнику (балансоутримувачу) або орендарю споруди (приміщення), де розміщено НДП.

У разі повторної фіксації використання НДП після встановленого в повідомленні терміну про недопустимість його експлуатації (використання) або якщо проведеними УДЦР/Філією заходами власник (балансоутримувач) або орендар споруди (приміщення), де розміщено НДП, або власник НДП не встановлений, протягом трьох робочих днів засвідчена УДЦР/Філією копія протоколу інструментальної оцінки характеристик виявленого НДП (за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку) та інші матеріали, що стосуються виявлення НДП, за підписом керівника УДЦР або начальника Філії направляються до НКРЗІ.".

5. Доповнити Порядок:

1) новою главою такого змісту:

"5. Порядок розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад РЕЗ стандартів та радіотехнологій, що діють у суміжних смугах радіочастот

5.1. Перед оформленням і подачею до УДЦР/Філії заявки на виявлення та усунення дії джерел радіозавад РЕЗ стандартів та радіотехнологій, що діють у суміжних смугах радіочастот, заявник повинен провести спільні, узгоджені заходи з власником джерела, що може створювати радіозавади, спрямовані на визначення та усунення радіозавади.

5.1.1. Заявник повідомляє про наявність впливу радіозавади від дії іншого РЕЗ, що працює у суміжних смугах радіочастот, власника джерела, що може створювати радіозавади і надає матеріали (статистичні дані та графіки, спектрограми за наявністю тощо), що підтверджують наявність радіозавади.

5.1.2. Протягом трьох робочих днів після такого повідомлення власник джерела, що може створювати радіозавади разом із заявником проводять заходи щодо перевірки відповідності РЕЗ, що відчувають завади та РЕЗ, які можуть бути джерелом радіозавади, вимогам використання цих РЕЗ в Україні та вживають усіх можливих заходів щодо припинення або зниження до прийнятного (допустимого) рівня дії радіозавади. Для цього, зокрема, власник джерела, що може створювати радіозавади, за необхідності, в узгодженому з заявником порядку здійснює короткочасне відключення секторів (передавачів) РЕЗ, які можуть утворювати радіозаваду.

5.2. Якщо заходи, наведені у підпункті 5.1.2 пункту 5.1 цього Порядку, не призвели до припинення або зниження до прийнятного (допустимого) рівня дії радіозавади протягом трьох робочих днів, сторони не знаходять спільного рішення щодо заходів з припинення або зниження до прийнятного (допустимого) рівня дії радіозавади, заявник направляє заявку за формою, наведеною в додатку 9 до Порядку, до УДЦР/Філії. До заявки додаються матеріали (статистичні дані та графіки, спектрограми за наявністю тощо), якими підтверджується наявність радіозавади та матеріали вжиття заходів, передбачених у підпункті 5.1.2 пункту 5.1 цього Порядку, якщо вони були проведені.

5.3. Після отримання заявки за формою, наведеною в додатку 9 до Порядку, УДЦР/Філії проводять аналіз дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП заявника та власника джерела, що може створювати радіозавади з метою виявлення РЕЗ, що можуть створювати радіозавади.

Після цього УДЦР/Філії впродовж п'яти робочих днів проводять вимірювання характеристик випромінювання РЕЗ власника джерела, що може створювати радіозавади та складає відповідний протокол. При необхідності УДЦР/Філії проводять перевірку РЕЗ заявника на відповідність умовам дозволу на експлуатацію РЕЗ або ВП. Для проведення таких заходів заявник та власник джерела, що може створювати радіозавади зобов'язані надати доступ до своїх РЕЗ представникам УДЦР/Філії. Термін розгляду заявки подовжується на час ненадання такого доступу.

Для перевірки того, що радіозавада створюється РЕЗ, що діють на суміжних смугах радіочастот, УДЦР/Філії мають право ініціювати короткочасне відключення секторів (передавачів) РЕЗ власника, які можуть створювати радіозавади.

5.4. У разі встановлення невідповідності характеристик РЕЗ граничним нормам випромінювання, визначеним Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (із змінами) (далі - План використання радіочастотного ресурсу України), та/або умовам застосування РЕЗ або ВП, власник джерела, що створює радіозавади, повинен вжити усі необхідні заходи для приведення роботи свого РЕЗ відповідно до вимог УДЦР/Філії, зазначених у протоколі обстеження джерела радіозавад. У разі невжиття заходів протягом робочого дня, наступного за днем отримання протоколу, власник РЕЗ, що створює радіозавади, повинен його вимкнути до вжиття зазначених заходів.

У разі встановлення невідповідності характеристик РЕЗ заявника нормам, визначеним Планом використання радіочастотного ресурсу України та/або умовам застосування РЕЗ або ВП, УДЦР/Філії припиняє розгляд заявки, про що заявник повідомляється у триденний строк після прийняття такого рішення письмово або у електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

5.5. У разі встановлення, що характеристики РЕЗ заявника та власника джерела, що створює радіозавади, відповідають умовам дозволу на експлуатацію РЕЗ або ВП, та джерелом радіозавад є РЕЗ НДП або РЕЗ, який не працює у суміжних смугах радіочастот, продовження робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад здійснюється у загальному порядку.

5.6. У разі якщо радіоелектронні засоби і випромінювальні пристрої, що створюють радіозавади, та обладнання, на яке впливають ці радіозавади, відповідають нормам і вимогам нормативних документів, але ці радіозавади заважають нормальному функціонуванню зазначеного обладнання, і якщо сторони не досягли згоди стосовно заходів щодо усунення радіозавад, НКРЗІ повинна запропонувати обов'язкові для сторін заходи щодо усунення радіозавад, включаючи анулювання дозволів на експлуатацію. З метою уникнення повторення аналогічних конфліктів несумісності РЕЗ, НКРЗІ ініціює перегляд діючих методик розрахунку електромагнітної сумісності.";

2) новим додатком 9, що додається.

6. У додатку 3 Порядку літери "М. П." вилучити.

Директор Департаменту

державного нагляду

О. Шнайдер


Додаток 9

до Порядку виконання робіт

з виявлення та усунення дії

джерел радіозавад у смугах

радіочастот загального

користування

(пункт 5.2)

ЗАЯВКА

на виявлення та усунення дії джерела радіозавади

Власник РЕЗ, ВП

Адреса власника РЕЗ, ВП контактні телефони

Договір з УДЦР/Філією на виконання робіт з технічного радіоконтролю

Назва, тип РЕЗ, ВП, що зазнають впливу радіозавади

Означення заявником станції (сектора)

Адреса місця розташування РЕЗ, особливості встановлення антени

Географічні координати, Широта (град.мін.сек.)

Географічні координати, Довгота (град.мін.сек.)

Частоти приймання (передавання), що зазнають впливу, (МГц)

Напрямок (азимут) на джерело радіозавади (за наявності)

Дата реєстрації радіозавади

Час дії радіозавади (періодичність)

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, ВП, ким виданий

Результати впливу радіозавади

Ознаки джерела радіозавади (позивний сигнал або інша модифікаційна ознака)

ЗАЯВНИК

___________

(посада)

____________

(підпис)

______________

(прізвище)

"___" _________ 20__ року


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.04.2020 — 2020 р., № 28, стор. 96, стаття 1033, код акта 98688/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
 18. відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 19. фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 01.12.2020 № 464 "Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»". НКРЗІ. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -