Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Директива 94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу ""Про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів"" від 30 травня 1994 року. Європейський Союз. 1994

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Директива 94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу "Про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів" від 30 травня 1994 року ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ та РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Враховуючи положення Договору про створення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ), зокрема, статті 57 (2), перше і третє речення, статті 66 та статті 100a даного Договору, Враховуючи пропозиції Європейської Комісії (1), Враховуючи позиції Комітету з соціально-економічних питань (2), Діючи у відповідності до процедури, встановленої статтею 189, пункт Б Договору ( 994_017 ) (3),_______________ (1) OJ N C 139, 02.06.1592 р., стор. 12. (2) OJ N C 19, 25.01.1993 р., стор. 128. (3) Позиція Європейського парламенту від 18 листопада 1992 р. (OJ N C 337, 21.12.1992 р., стор. 14). Спільна позиція Ради ЄС від 22 грудня 1993 р. (OJ N C 101, 09.04.1994 р., стор. 14) та Рішення Європейського парламенту від 9 березня 1994 р. Беручи до уваги, що внутрішній ринок охоплює територію без внутрішніх кордонів і забезпечує вільне переміщення товарів, послуг, громадян та капіталу; Беручи до уваги необхідність прийняття відповідних заходів для забезпечення його функціонування; Беручи до уваги, що в своїй резолюції від 16 вересня 1986 р. (4) Рада ЄС визначила одним з завдань енергетичної політики Співтовариства та країн - членів Співтовариства поглиблення інтеграції та розвиток вільної, без перешкод, торгівлі на енергетичному ринку з метою підвищення надійності постачання, скорочення видатків та підвищення економічної конкурентоспроможності;_______________ (4) OJ N C 241, 25.09.1986 р., стор. 1. Беручи до уваги, що забезпечення вуглеводнями Співтовариства в значній мірі залежить від імпортних поставок; Беручи до уваги рекомендації щодо необхідності заохочення пошуку, розвідки та видобутку вуглеводневих ресурсів на території Співтовариства в найбільш ефективний спосіб; Беручи до уваги, що держави-члени мають суверенітет і суверенні права на вуглеводневі ресурси на своїх територіях; Беручи до уваги, що Співтовариство приєдналося до Конвенції Організації Об'єднаних Націй про прийняття Закону про використання морських ресурсів; Беручи до уваги, що необхідно вжити заходів для забезпечення недискримінаційного допуску та здійснення діяльності, пов'язаної з пошуком, розвідуванням та видобутком вуглеводнів, на умовах, що сприяють розвитку конкуренції в цій галузі і, таким чином, сприяють пошуку, розвідуванню та видобутку вуглеводневих ресурсів в країнах - членах Співтовариства у найбільш ефективний спосіб та посиленню інтеграції на внутрішньому енергетичному ринку; Беручи до уваги, що для досягнення поставленої мети необхідно запровадити єдині правила, які забезпечують рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів всім організаціям, які мають у своєму розпорядженні необхідні ресурси; Беручи до уваги, що дозволи повинні надаватися на основі об'єктивних, опублікованих критеріїв; Беручи до уваги, що умови надання дозволів повинні бути завчасно доведеними до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах; Беручи до уваги, що країни - члени Співтовариства повинні зберігати за собою право обмеження допуску до здійснення зазначених видів діяльності з міркувань захисту державних інтересів та висувати в якості умови надання зазначеного допуску отримання фінансової компенсації або компенсації у вигляді частки видобутих вуглеводнів, причому умови отримання такої компенсації не повинні передбачати втручання в управління організаціями; Беручи до уваги необхідність застосування цього права на недискримінаційній основі; Беручи до уваги, що, за винятком зобов'язань, пов'язаних з застосуванням цього права, необхідно вжити заходів для попередження випадків висунення перед організаціями інших умов і зобов'язань, не обгрунтованих з точки зору належного виконання зазначених видів діяльності; Беручи до уваги, що діяльність організацій підлягає контролю тільки в обсягах, необхідних для забезпечення дотримання ними цих умов і зобов'язань; Беручи до уваги, що розміри дільниць, на які видається дозвіл, та термін чинності дозволу повинні обмежуватись з метою запобігання резервування виключних прав за однією організацією на дільницю, пошук, розвідування та видобуток ресурсів на якій може бути здійснений більш ефективно за умови участі кількох організацій; Беручи до уваги, що країни - члени Співтовариства повинні користуватися в третіх країнах режимом, аналогічним режиму, створеному для організацій третіх країн в країнах - членах Співтовариства в силу даної Директиви; Беручи до уваги, що за необхідності будуть розроблені відповідні процедури з цього питання; Беручи до уваги, що ця Директива стосується дозволів, наданих після дати, до якої країни - члени Співтовариства зобов'язуються прийняти відповідні закони, законодавчі, нормативні та підзаконні акти на виконання даної Директиви; Беручи до уваги, що Директива Ради ЄЕС 90/531/ЄЕС від 17 вересня 1990 р. про процедури постачання організацій в галузях водопостачання, енергопостачання, транспорту та телекомунікацій (1) та Директива Ради ЄЕС 93/38/ЄЕС від 14 червня 1993 р., що координує процедури постачання організацій в галузях водопостачання, енергопостачання, транспорту та телекомунікацій (2), стосуються підприємств енергетичного комплексу в частині матеріального забезпечення, постачання робіт та послуг;_______________ (1) OJ N L 297, 29.10.1990 р., стор. 1 (2) OJ N L 199, 09.08.1993 р., стор. 84. Беручи до уваги, що застосування альтернативних угод, передбачених статтею 3 Директиви 90/531/ЄЕС, обумовлено, зокрема, положенням, що дозвіл на застосування таких угод повинен надаватися країною - членом Співтовариства на недискримінаційній та прозорій основі; Беручи до уваги, що країна - член Співтовариства дотримується цієї умови, якщо це не суперечить положенням даної Директиви; беручи до уваги настійну необхідність внесення поправок до Директиви 90/531/ЄЕС;... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435). Європейський Союз. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони. Європейський Союз. 2019 рікк
 3. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року". Європейський Союз. 2018 рікк
 4. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”". Європейський Союз. 2018 рікк
 5. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України". Європейський Союз. 2017 рікк
 6. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". Європейський Союз. 2016 рікк
 7. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 8. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. Європейський Союз. 2016 рікк
 9. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). Європейський Союз. 2016 рікк
 10. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2016 рікк
 11. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 12. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС. Європейський Союз. 2016 рікк
 13. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 14. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 15. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 16. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова". Європейський Союз. 2015 рікк
 17. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 18. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Європейський Союз. 2015 рікк
 19. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС". Європейський Союз. 2015 рікк
 20. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року". Європейський Союз. 2015 рікк