<<
>>

Європейський Союз. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". 2016

Дата підписання:24.11.2016Дата набрання чинності для України:25.11.20161. ВступМеморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі між Україною та Європейським Союзом (ЄС), укладений 1 грудня 2005 року, визначив фундаментальні принципи стратегії співпраці між цими двома сторонами впродовж останніх десяти років. Протягом зазначеного періоду були досягнуті значні успіхи у реалізації п'яти дорожніх карт, визначених цим документом, а саме у сфері (і) ядерної безпеки; (ii) інтеграції ринків електроенергії та газу; (iii) підвищення безпеки енергопостачання і транзиту вуглеводнів; (iv) у вугільній галузі та (v) енергоефективності використання відновлювальних джерел енергії. Завдяки цьому значно підвищився рівень інтеграції енергетичних ринків України та ЄС.Незмінною метою залишається повна інтеграція енергетичних ринків України та ЄС в інтересах споживачів та з огляду на необхідність взаємного посилення безпеки енергопостачання та охорони довкілля в енергетичній галузі. У зв'язку з цим Україна та ЄС (надалі - «Сторони») зацікавлені в активізації співпраці у сфері енергетики та у здійсненні реформ в енергетичному секторі, зокрема, у галузях, зазначених нижче.Впродовж кількох останніх років відбулася низка значних подій, які були взяті до уваги під час підготовки цього Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства, а саме:- Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, яка була підписана у березні та червні 2014 року, містить положення, що конкретно стосуються сфери енергетики, торгівлі енергоносіями та гармонізації українського законодавства з правом ЄС у галузі енергетики. їх застосування є основою для зміцнення співпраці між Сторонами у сфері енергетики.- 1 лютого 2011 року Україна набула статусу Договірної Сторони у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства і вже вжила перших заходів з дотримання низки своїх міжнародних зобов'язань, передбачених цим документом, зокрема, у газовій сфері, а також взяла на себе зобов'язання реалізувати в повному обсязі Третій Енергетичний Пакет ЄС.- У червні 2016 року, через рік після приєднання України до програми «Горизонт 2020» (Horizon 2020) була укладена Угода між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018), яка ратифікована Верховною Радою України 22 вересня 2016 року. Набуття Україною статусу асоційованого члена цієї програми, зважаючи на визнану компетенцію наукових установ та «ноу-хау» України у сфері ядерної енергетики, дозволить додатково розширити взаємовигідну співпрацю між Україною та ЄС;- Україна поділяє цілі та принципи Енергетичного Союзу, встановлені Рамковою стратегією Європейської Комісії щодо Сталого Енергетичного Союзу з довгостроковою політикою щодо запобігання зміні клімату-1, які передбачають забезпечення споживачів (як побутових, так і бізнесу) енергією у безпечний, захищений, стабільний, конкурентоспроможний та доступний спосіб. З цією метою сторони домовились про тісну співпрацю з метою реалізації принципів, передбачених зазначеною стратегією Енергетичного Союзу.__________-1 Рамкова стратегія щодо Сталого Енергетичного союзу з довгостроковою політикою щодо запобігання змінам клімату, Повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді, Європейському соціально-економічному комітету, Комітету регіонів та Європейському інвестиційному банку від 25 лютого 2015 року.Сторони також нагадують про необхідність взяття до уваги в ході реалізації їхньої співпраці у сфері енергетики нещодавніх декларацій, ініціатив та угод, зокрема, таких:- Спільна декларація України та ЄС щодо модернізації української газотранспортної системи від 23 березня 2009 року;- Угоди, укладені між Кабінетом Міністрів України та Євратомом у галузі ядерної безпеки та мирного використання ядерної енергії-2;__________-2 А саме Угода про співробітництво у галузі ядерної безпеки та Угода про співробітництво у галузі керованого термоядерного синтезу, обидві є чинним з листопада 2002 року, а також Угода про співробітництво у галузі мирного використання ядєрної енергії, є чинною з вересня 2006 року.- У галузі ядерної безпеки співробітництво здійснюється в інтересах України у рамках Інструменту співробітництва в галузі ядерної безпеки (INSC);- Рішення Комісії С(2013) 3496 від 24 червня 2013 року про надання Євратомом позики на підтримку реалізації Програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій;- Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове та технологічне співробітництво, укладена у 2002 році і останній раз поновлена у 2014 році (надалі - «Угода про наукове та технологічне співробітництво»); та- Угода, прийнята двадцять першою сесією Конференції Сторін Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (UNFCCC) у Парижі в грудні 2015 року (надалі - «Паризька угода про зміни клімату») і ратифікована Верховною Радою України 14 липня 2016 року, у контексті якої Україна та ЄС спільно з іншими Сторонами UNFCCC домовились, серед іншого, про необхідність якнайшвидше досягти піка глобальних викидів (парникових газів), після чого їх кількість повинна зменшуватись на основі найглибших наявних наукових знань. Вони також домовились кожні 5 років збиратися разом і встановлювати більш амбітні цілі, які вимагаються рівнем наукових знань, та доповідати одна одній і широкому загалу про те, наскільки успішно відбувається реалізація поставлених ними цілей.Визнаючи необхідність розвитку енергетичної інфраструктури України та реалізації проектів, спрямованих на поглиблення її інтеграції в енергетичну інфраструктуру ЄС, Сторони домовились про співробітництво щодо залучення інвестицій та фінансування.З урахуванням вищевикладеного, Сторони ставлять собі за мету співпрацювати задля упорядкування своїх відповідних енергетичних стратегій і розширення інструментів співробітництва між ними у зазначених нижче сферах.2. Енергетична безпека, солідарність і довіраСторони прагнуть до зміцнення взаємної енергетичної безпеки на основі принципу солідарності та довіри. Для успішної реалізації своїх намірів Сторони ставлять собі за мету:- регулярний обмін інформацією стосовно нових політичних ініціатив, сценаріїв та прогнозів щодо споживання та постачання енергії, у тому числі орієнтація на гармонізацію методології їх моделювання;- співробітництво щодо реалізації спільних ініціатив та способів диверсифікації та підвищення безпеки енергопостачання, включаючи захист критично важливих енергетичних структур та захист від загроз кібербезпеці;- покращення сполучення між Україною та державами - членами ЄС, а також з іншими Договірними Сторонами Енергетичного Співтовариства та всередині нього, усунення усіх бар'єрів, у тому числі регуляторних, з метою полегшення транскордонних потоків газу та недискримінаційного доступу до інфраструктури та джерел природного газу;- співпраця у процесі ідентифікації та реалізації Проектів спільного інтересу (РСІ) (у відповідних випадках) та Проектів спільного інтересу у рамках Енергетичного Співтовариства або Проектів взаємного інтересу (РЕСІ та РМІ), співробітництво з метою підвищення ступеня сумісності та координованості проектів РСІ та РЕСІ/РМІ, а також у прагненні забезпечити в повному обсязі застосування правил енергетичного ринку до всіх транскордонних перегонів на основі законодавства ЄС;- розвиток успішного співробітництва після стрес-тестів ЄС-3 2014 року за рахунок продовження співпраці щодо підвищення безпеки постачання природного газу у рамках діючих проектів та ініціатив, а також за рахунок посилення діяльності у регіонах та ініціювання аналогічного співробітництва у сфері електроенергетики;__________-3 Повідомлення Комісії Європейському Парламенту та Раді про короткострокову стабільність європейської газової системи COM(2014) 654 final.- підтримка екологічно безпечного внутрішнього виробництва енергії, у тому числі відновлювальних джерел енергії згідно з принципами сталого розвитку.Визнаючи стратегічну роль України як газотранзитної держави, Сторони мають продовжувати співпрацю для забезпечення безпечного, надійного та прозорого транзиту газу територією України, зокрема, шляхом імплементації в повному обсязі положень Спільної декларації України та ЄС щодо модернізації української газотранспортної системи 2009 року. З огляду на це ЄС підтримує зусилля України, спрямовані на збереження ролі важливої газотранзитної держави.З огляду на суттєву ємність комплексу підземних сховищ газу України та його стратегічно важливе значення з точки зору безпеки постачання газу в Україні та Європі, Сторони планують проаналізувати можливість підвищення ступеня інтегрованості зазначених об'єктів у ринок газу ЄС за рахунок підвищення прозорості та ефективності їхнього функціонування, у тому числі можливість створення газового хабу на території України, продовжуючи процес необхідного відокремлення у відповідності до положень Третього енергетичного пакету.Україна має намір швидко реалізувати рішення щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу (unbundling decision) по відношенню до НАК «Нафтогаз України» в інтересах внутрішнього ринку та з максимальним врахуванням інтересів народу України.Сторони мають намір продовжувати свою співпрацю у нафтовому секторі, у тому числі з метою забезпечення безпечного та надійного транзиту сирої нафти територією України та реалізації проектів з диверсифікації, а також задля створення Україною системи мінімальних запасів сирої нафти та нафтопродуктів.Спираючись на широкомасштабне співробітництво під час проведення всеосяжного та прозорого оцінювання ризиків та рівня безпеки атомних реакторів (стрес-тестів) після аварії на атомній станції Фукусіма, Сторони повинні, як і раніше, тісно співпрацювати у питаннях підвищення ядерної безпеки, а також поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом з тим, щоб Україна включила у своє законодавство найбільш актуальну нормативно-правову базу, імплементовану в ЄС у цій сфері. Забезпечення найвищого рівня ядерної безпеки запишається одним із ключових пріоритетів для обох Сторін. Зокрема, Сторони повинні співпрацювати з таких питань:- зміцнення адміністративної спроможності та компетенції, а також забезпечення повної незалежності національних регуляторів-4;__________-4 Директива 2014/87/ЄВРОАТОМ від 8 липня 2014, що вносить зміни до Директиви 2009/71/ЄВРОАТОМ, що встановлює для Співтовариства основи з ядерної безпеки ядерних установок.- реалізація цілей у сфері безпеки відповідно до Віденської декларації про ядерну безпеку від 9 лютого 2015 року на принципах для виконання цілей Конвенції щодо ядерної безпеки з метою запобігання аваріям та зменшення радіологічних наслідків;- оперативна реалізація заходів з підвищення рівня безпеки, визначених оновленим Національним планом дій України, підготовленим за результатами зазначених «стрес-тестів», та звітування відповідним європейським і міжнародним форумам;- сприяння поширенню ефективної культури безпеки в ядерній енергетиці серед усіх відповідних зацікавлених сторін;- розроблення національної програми довгострокового поводження з відпрацьованим ядерним паливом всіх видів та реалізація національної програми поводження з радіоактивними відходами в Україні;- впровадження системи регулярних «партнерських перевірок» згідно з відповідними підходами, реалізованими в ЄС на основі принципів, передбачених Директивами про ядерну безпеку та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом;- посилення обміну інформацією та удосконалення транскордонних механізмів у сфері планування протиаварійних заходів та реагування на аварійну ситуацію;- підвищення рівня прозорості у сфері ядерної безпеки, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, інформування та залучення населення.Сторони також повинні співпрацювати у питаннях диверсифікації джерел постачання ядерного палива для ядерних реакторів типу ВВЕР (WER), у тому числі за рахунок місцевих резервів, приділяючи особливу увагу питанню ліцензування палива від альтернативних постачальників.Сторони передбачають тісну співпрацю з тим, щоб забезпечити врегулювання Україною екологічних проблем, які виникають в енергетичному секторі, з метою реалізації цілей сталого розвитку, у тому числі тих, що мають транскордонний або глобальний характер, а також з тим, щоб забезпечити імплементацію відповідних багатосторонніх природоохоронних угод. Оцінки впливу на навколишнє середовище, що здійснюються згідно з правом ЄС, а також відповідними міжнародними зобов'язанням, слугуватимуть обов'язковим інструментом, що забезпечить дотримання стандартів захисту навколишнього середовища.З огляду на необхідність підвищення рівня енергетичної безпеки та енергетичної незалежності України, Сторони планують співпрацювати з метою збереження цілісності та підвищення стабільності функціонування національної електроенергетичної системи та її спроможності задовольняти попит на електроенергію у довгостроковій перспективі.На підставі досягнутих на сьогоднішній день результатів, Сторони мають намір розширити свою співпрацю щодо реформування та реструктуризації вугільної галузі України, приділяючи належну увагу екологічним та соціальним аспектам її функціонування, у тому числі шляхом внесення законодавчих змін задля розвитку вугільного ринку та надання допомоги у глибокій та всеосяжній реструктуризації цієї галузі.3. Інтеграція енергетичних ринківЗ метою забезпечення повної інтеграції енергетичних ринків України та ЄС та повноцінної імплементації Третього Енергетичного Пакету Сторони тісно співпрацюватимуть задля:- зміцнення адміністративної спроможності та ефективності всіх відповідних установ та зацікавлених сторін з метою здійснення реформ в енергетичному секторі, зокрема, національного регулятора, з урахуванням політик у сфері захисту конкуренції та державної підтримки, за рахунок (серед іншого) посилення обміну між національними регуляторами та антимонопольними органами України та країн ЄС;... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. Європейський Союз. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони - 2019 год
 2. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року" - 2018 год
 3. Європейський Союз. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”" - 2018 год
 4. Європейський Союз. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України" - 2017 год
 5. Європейський Союз. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС - 2016 год
 6. Європейський Союз. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу - 2016 год
 7. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) - 2016 год
 8. Європейський Союз. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку - 2016 год
 9. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС - 2016 год
 10. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС - 2016 год
 11. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС - 2016 год
 12. Європейський Союз. УГОДА про фінансування - 2016 год
 13. Європейський Союз. УГОДА про фінансування - 2016 год
 14. Європейський Союз. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова" - 2015 год
 15. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року" - 2015 год
 16. Європейський Союз. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором" - 2015 год
 17. Європейський Союз. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС" - 2015 год
 18. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року" - 2015 год
 19. Європейський Союз. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності" - 2015 год
 20. Європейський Союз. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1501 від 8 вересня 2015 року про рамки інтероперабельності відповідно до статті 12(8) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку - 2015 год