Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 30.09.2011 № 6 "Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та визначення її персонального складу". 2011

Інформація актуальна на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ПОСТАНОВА

30.09.2011  № 6

Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та визначення її персонального складу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

№ 12 від 23.12.2011

№ 7 від 30.03.2012

№ 14 від 21.12.2012

№ 1 від 08.02.2013

№ 9 від 22.11.2013

№ 1 від 07.02.2014

№ 4 від 25.09.2015}

Розглянувши Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та з метою вдосконалення роботи з попереднього розгляду проектів постанов Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового забезпечення, відповідно до статей 36, 37 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Утворити при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ Науково-консультативну раду.

2.

Затвердити Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та визначити персональний склад ради (додатки № 1 і  № 2).

Голова Вищого

спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних

і кримінальних справ

Л.І. Фесенко

Секретар пленуму

Вищого спеціалізованого

суду України

з розгляду цивільних

і кримінальних справ

Д.Д. Луспеник


Додаток № 1

до постанови пленуму

Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

30.09.2011  № 6

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

1. Загальні положення

1.1.

Це Положення визначає порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - Науково-консультативна рада).

1.2. Науково-консультативна рада є дорадчим органом, що утворюється відповідно до статті 37 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" із фахівців у галузі права для розгляду проблемних питань застосування норм права, попереднього розгляду проектів постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового забезпечення. До повноважень Науково-консультативної ради належать:

- підготовка наукових висновків щодо застосування відповідної норми права під час вирішення окремих категорій справ відповідної судової спеціалізації з метою їх однакового застосування;

- вивчення й опрацювання проектів узагальнень практики застосування судами цивільної та кримінальної юрисдикцій норм матеріального і процесуального права з метою забезпечення їх однакового застосування під час розгляду справ;

- попередній розгляд проектів постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо надання рекомендаційних роз'яснень з питань застосування судами цивільної та кримінальної юрисдикцій законодавства України під час розгляду справ;

- вивчення та надання рекомендацій з питань правового характеру, що виникають у судовій практиці;

- надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

- попередній розгляд інших питань діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового обґрунтування та забезпечення.

На засіданнях Науково-консультативної ради можуть обговорюватися теоретичні роботи та практичні посібники з питань права, судочинства та організації судової діяльності.

{Пункт 1.2 в редакції Постанови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 25.09.2015}

1.3.

Діяльність Науково-консультативної ради покликана сприяти здійсненню судами цивільної та кримінальної юрисдикцій правосуддя відповідно до вимог міжнародних стандартів у сфері судочинства та чинного законодавства України.

2. Склад та структура Науково-консультативної ради

2.1. Науково-консультативна рада утворюється строком на п'ять років із числа вчених, суддів та інших висококваліфікованих спеціалістів у галузі права, які за характером своєї діяльності пов'язані з роботою судів цивільної та кримінальної юрисдикції.

Склад Науково-консультативної ради формується за добровільною згодою її членів.

У роботі Науково-консультативної ради (секції або робочої групи) можуть брати участь судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які не є її членами.

До участі в засіданні Науково-консультативної ради можуть бути запрошені вчені та практики, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами.

2.2. Персональний склад Науково-консультативної ради, до якого входять Голова Науково-консультативної ради, його заступник, вчений секретар та інші члени, визначається пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за поданням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Повноваження Науково-консультативної ради припиняються після затвердження її нового складу.

{Пункт 2.2 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 9 від 22.11.2013}

Повноваження Науково-консультативної ради припиняються в день затвердження пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ нового її складу.

{Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 25.09.2015}

2.3. Головою Науково-консультативної ради є Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

2.4. Голова Науково-консультативної ради керує її роботою відповідно до цього Положення, головує на засіданнях Науково-консультативної ради, визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях ради, порядок розробки та реалізації її рекомендацій, дає доручення вченому секретареві й членам ради, вживає заходи щодо реалізації рекомендацій та рішень Науково-консультативної ради.

2.5. У разі відсутності Голови Науково-консультативної ради його обов'язки виконує заступник Голови, а за його відсутності - вчений секретар Науково-консультативної ради за дорученням Голови чи його заступника.

2.6. З метою ефективної організації роботи у складі Науково-консультативної ради утворюються секції: цивільного судочинства; кримінального та адміністративного судочинства; секція судоустрою і статусу суддів.

Головами секції цивільного судочинства та секції кримінального та адміністративного судочинства є заступники Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які координують діяльність судової палати у цивільних справах і судової палати у кримінальних справах відповідно, а секції судоустрою і статусу суддів - заступник Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, на якого відповідно до пункту 2 частини 1 статті 34 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ покладено обов'язок координації роботи Науково-консультативної ради з питань судоустрою та статусу суддів.

{Абзац другий пункту 2.6 в редакції Постанови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 9 від 22.11.2013}

Голова секції організовує її роботу, головує на засіданнях, визначає коло питань, що підлягають розгляду, дає доручення членам секції з питань її роботи, бере участь у розробці проекту плану роботи Науково-консультативної ради та вживає заходів щодо реалізації завдань роботи секції.

У разі відсутності голови секції його обов'язки виконує заступник голови секції, яким є секретар відповідної судової палати.

2.7. Вчений секретар Науково-консультативної ради забезпечує організацію роботи Науково-консультативної ради та її секцій, проводить підготовку засідань ради, розробляє план її роботи, організовує і контролює його виконання, готує проекти документів Науково-консультативної ради.

2.8. У разі необхідності члени Науково-консультативної ради можуть утворювати робочі групи для вивчення й обговорення окремих питань судової практики та організації діяльності судів, підготовки проектів відповідних матеріалів.

3. Компетенція Науково-консультативної ради

3.1. Науково-консультативна рада вивчає проблемні питання застосування норм права, що виникають у судовій практиці, та на підставі вимог закону й наукового аналізу судової практики розробляє і надає Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ рекомендації щодо:

проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

проектів рішень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового обґрунтування та забезпечення;

матеріалів узагальнень судової практики;

проектів роз'яснень пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

проектів звернень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

інших проблемних питань правового характеру, що виникають у судовій практиці та діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, вирішення яких потребує наукового обґрунтування та забезпечення.

{Пункт 3.1 в редакції Постанови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 25.09.2015}

3.2. Членам Науково-консультативної ради надається можливість:

- бути присутніми на засіданнях пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ і брати участь в обговоренні загальних питань судової діяльності;

- в установленому порядку ознайомлюватися з матеріалами судової практики і судової статистики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та інших судів;

- виявляти особисту ініціативу в порушенні перед Науково-консультативною радою, а також Головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та його заступниками питань щодо підвищення рівня якості розгляду справ і вдосконалення законодавства, конституційності законів та інших правових актів, необхідності офіційного тлумачення положень Конституції та законів України;

- готувати наукові висновки з питань правового характеру.

Члени Науково-консультативної ради беруть участь у розробці та обговоренні рекомендацій Науково-консультативної ради.

За дорученням голови Науково-консультативної ради, його заступника або вченого секретаря члени Науково-консультативної ради готують письмові висновки з окремих питань, а також виконують інші доручення відповідно до цього Положення та планів роботи Науково-консультативної ради.

3.3. Члени Науково-консультативної ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

За добросовісне виконання своїх обов'язків члени Науково-консультативної ради можуть бути в установленому порядку заохочені згідно з наказом Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

{Положення доповнено пунктом 3.3 згідно з Постановою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 25.09.2015}

4. Порядок діяльності Науково-консультативної ради

4.1. Науково-консультативна рада організовує свою роботу згідно із затвердженими на її засіданні планами роботи на перше та друге півріччя, які формуються на підставі пропозицій її членів і суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які не є її членами. Про необхідність розгляду питань, не передбачених планом роботи, членам Науково-консультативної ради повідомляється не пізніше 20 днів до засідання.

4.2. Основною формою діяльності Науково-консультативної ради є пленарні засідання та засідання секцій.

4.3. Пленарні засідання Науково-консультативної ради скликаються в разі потреби, але не рідше одного разу на рік; засідання секцій - у разі потреби, але не рідше одного разу на півріччя. За 15 днів до засідання Науково-консультативної ради або її секції членам Науково-консультативної ради (секції) має бути надіслано порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню. До участі в засіданні Науково-консультативної ради можуть бути запрошені вчені та практики, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами.

4.4. На пленарних засіданнях Науково-консультативної ради та засіданнях її секцій забезпечується всебічне й творче обговорення питань, що розглядаються.

4.5. За результатами розгляду правових і методичних питань Науково-консультативна рада приймає мотивовані рекомендації, а з питань організації роботи Науково-консультативної ради або її секцій - рішення.

Рішення Науково-консультативної ради приймається більшістю голосів її членів.

4.6. На пленарних засіданнях Науково-консультативної ради та засіданнях її секцій ведеться протокол.

Протокол пленарного засідання Науково-консультативної ради підписується головуючим на засіданні та вченим секретарем Науково-консультативної ради, який за доручення Голови чи його заступника брав участь у цьому засіданні.

Протокол засідання секції підписується головуючим на засіданні секції.

4.7. Голова Науково-консультативної ради або за його дорученням - заступник Голови чи вчений секретар повідомляє її членів про результати розгляду у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ підготовлених радою рекомендацій.

4.8. Про роботу Науково-консультативної ради її Голова у разі потреби інформує пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

4.9. Рекомендації та рішення Науково-консультативної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня їх прийняття.

4.10. Членам Науково-консультативної ради видається посвідчення за підписом Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Для одержання посвідчення член Науково-консультативної ради надає до управління кадрової роботи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ копію паспорта, копію диплома доктора (кандидата) юридичних наук (за наявності), заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та дві фотокартки розміром 3 х 4.

Посвідчення підлягає поверненню до управління кадрової роботи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ після закінчення терміну, на який його видано.

{Пункт 4.10 в редакції Постанови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 25.09.2015}

4.11. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Науково-консультативної ради здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, за кодом економічної класифікації видатків "інші видатки" на підставі затвердженого кошторису.

{Положення доповнено пунктом 4.11 згідно з Постановою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 25.09.2015}


Додаток № 2

до постанови пленуму

Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

30.09.2011  № 6

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

ГУЛЬКО

Борис Іванович

-

Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, заслужений юрист України, голова ради

КРАВЧЕНКО

Станіслав Іванович

-

заступник Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, заступник голови ради

ТКАЧУК

Олег Степанович

-

кандидат юридичних наук, доцент, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, вчений секретар ради

СЕРДЮК

Валентин Васильович

-

доктор юридичних наук, доцент, заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, вчений секретар ради

Секція цивільного судочинства

1.

БЕЗКЛУБИЙ

Ігор Анатолійович

-

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2.

БОГІНІЧ

Олег Леонідович

-

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

3.

ГРИЦЕНКО

Іван Сергійович

-

доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

4.

ДЗЕРА

Олександр Васильович

-

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, академік АН вищої школи України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України

5.

ЗАІКА

Юрій Олександрович

-

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

6.

КОМАРОВ

В'ячеслав Васильович

-

кандидат юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України

7.

КОССАК

Володимир Михайлович

-

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка

8.

КОХАНОВСЬКА

Олена Велеонінівна

-

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

9.

КУЗНЕЦОВА

Наталія Семенівна

-

доктор юридичних наук, академік НАПрНУ, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10.

ЛУЦЬ

Володимир Васильович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрНУ

11.

МАЙДАНИК

Роман Андрійович

-

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

12.

ПАЛІЮК

Василь Павлович

-

кандидат юридичних наук, суддя Апеляційного суду Миколаївської області у відставці, заслужений юрист України

13.

СПАСИБО-ФАТЄЄВА

Інна Валентинівна

-

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри цивільного права N 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

14.

СТЕФАНЧУК

Руслан Олексійович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України

15.

ЧАНИШЕВА

Галина Іванівна

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, декан соціально-правового факультету, завідувач кафедри трудового права і права соціального забезпечення Національного університету "Одеська юридична академія"

16.

ШУЛЬГА

Михайло Васильович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Секція кримінального та адміністративного судочинства

1.

АНДРУШКО

Петро Петрович

-

кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2.

БИТЯК

Юрій Прокопович

-

доктор юридичних наук, академік НАПрНУ, професор, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

3.

БОЙКО

Андрій Михайлович

-

доктор юридичних наук, професор, член Вищої ради юстиції

4.

ДУДОРОВ

Олександр Олексійович

-

доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету

5.

ЗАДОЯ

Костянтин Петрович

-

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

6.

КАПЛІНА

Оксана Володимирівна

-

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

7.

МАЛЯРЕНКО

Василь Тимофійович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, заслужений юрист України

8.

НАВРОЦЬКИЙ

В'ячеслав Олександрович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ

9.

НОР

Василь Тимофійович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений юрист України

10.

СІРОТКІНА

Марія Вячеславівна

-

кандидат юридичних наук, начальник відділу опрацювання правових позицій науково-експертного управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

11.

ТАЦІЙ

Василь Якович

-

доктор юридичних наук, професор, президент НАПрНУ, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

12.

ТИХИЙ

Володимир Павлович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, віце-президент НАПрНУ - керівник Київського регіонального центру НАПрНУ, заслужений юрист України

13.

ТЮТЮГІН

Володимир Ілліч

-

кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права N 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

14.

ШАКУН

Василь Іванович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

15.

ШЕПІТЬКО

Валерій Юрійович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

16.

ШИБІКО

Василь Петрович

-

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України

Секція судоустрою і статусу суддів

1.

БАБАНЛИ

Расім Шагінович

-

кандидат юридичних наук, начальник науково-експертного управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

2.

БУЛКАТ

Марина Сергіївна

-

кандидат юридичних наук, заступник начальника управління - начальник юридичного відділу управління юридичного забезпечення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

3.

ДОЛЕЖАН

Валентин Володимирович

-

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету "Одеська юридична академія"

4.

ГЛУЩЕНКО

Світлана Володимирівна

-

кандидат юридичних наук, начальник управління забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

5.

ГОРОДОВЕНКО

Віктор Валентинович

-

доктор юридичних наук, голова Апеляційного суду Запорізької області, заслужений юрист України

6.

КАПУСТИНСЬКИЙ

Віктор Анатолійович

-

кандидат юридичних наук, керівник апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, заслужений юрист України

7.

КІВАЛОВ

Сергій Васильович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, президент Національного університету "Одеська юридична академія", заслужений юрист України, народний депутат України

8.

НАЗАРОВ

Іван Володимирович

-

доктор юридичних наук, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

9.

ПРИТИКА

Дмитро Микитович

-

доктор юридичних наук, академік НАПрНУ, народний депутат України.

{Додаток № 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 12 від 23.12.2011, № 7 від 30.03.2012, № 14 від 21.12.2012, № 1 від 08.02.2013; в редакції Постанови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 9 від 22.11.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 1 від 07.02.2014; в редакції Постанови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 25.09.2015}

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 30.09.2011 № 6 "Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та визначення її персонального складу". Вищий спеціалізований суд. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 30.09.2011 № 6 "Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та визначення її персонального складу". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -