Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива 82/121/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "з інформації, що регулярно опубліковується підприємствами, акції яких внесені до офіційного реєстру фондових бірж" 15 лютого 1982 року. 1982

Директива 82/121/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств з інформації, що регулярно опубліковується підприємствами, акції яких внесені до офіційного реєстру фондових бірж 15 лютого 1982 року ( Додатково див. Директиву 2001/34/ЄС ( 994_191 ) від 28.05.2001 ) РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Беручи до уваги Угоду щодо заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ), зокрема її Статті 54 (3) (є) та 100, Беручи до уваги пропозицію від Комісії (1), Беручи до уваги точку зору Європейського Парламенту (2), Беручи до уваги точку зору Комітету з економічних та соціальних питань (3),_______________ (1) OJ N C 29, 01.02.79, p. 5 і OJ N C 210, 16.08.80, p. 5. (2) OJ N C 85, 08.04.80, p. 69. (3) OJ N C 53, 03.03.80, p. 54. Беручи до уваги, що Директива 80/390/ЄЕС Ради від 17 березня 1980, яка координує підготовку, уважне вивчення та розподіл детального списку звітних документів, які потрібно опублікувати для того, щоб цінні папери були внесені до офіційного реєстру фондової біржі( 994_457 ) (4), намагається надати кращий захист інвесторам та вищий ступінь рівноцінності в захисті, що надається, координуючи вимоги щодо інформації, яка публікується під час прийняття;_______________ (4) OJ N L 100, 17.04.80, p. 1. Беручи до уваги, що у випадку внесення цінних паперів до офіційного реєстру фондової біржі, захист інвесторів потребує, щоб останньому була представлена відповідна регулярна інформація протягом всього періоду прийому цінних паперів; Беручи до уваги, що координація вимог для цієї регулярної інформації має подібні задачі до тих, що передбачені для складових реєстру, тобто поліпшити такий захист та зробити його більш відповідним, полегшити реєстрацію цих цінних паперів на більше ніж одній фондовій біржі в Співтоваристві, і цим внести свій вклад в заснування справжнього ринку капіталу Співтовариства, дозволяючи більш повне взаємопроникнення ринків цінних паперів; Беручи до уваги, що відповідно до Директиви 79/279/ЄЕС Ради від 5 березня 1979, що координує умови внесення цінних паперів до реєстру фондових бірж ( 994_449 ) (5), зареєстровані підприємства повинні якомога швидше надати доступ інвесторам до їх річної фінансової звітності та звітної інформації щодо підприємства за весь фінансовий рік;_______________ (5) OJ N L 66, 16.03.79, p. 21. Беручи до уваги те, що закони, постанови й адміністративні положення стосовно річних звітів певних видів підприємств Держав-членів були приведені у відповідність до Директиви 78/660/ЄЕС (6)( 994_908 );_______________ (6) OJ N L 222, 14.08.78, p. 11. Беручи до уваги те, що підприємства повинні також принаймні один раз протягом кожного фінансового року надавати інвесторам звіти про їх діяльність; Беручи до уваги, що ця Директива може, в результаті, обмежуватися до координації змісту та розповсюдження окремого звіту за перші шість місяців фінансового року; Беручи до уваги, однак, що у випадку звичайних боргових зобов'язань, через права, які вони надають їх власникам, опублікування доповіді піврічного звіту не є суттєвим; Беручи до уваги, що, на основі Директиви 79/279/ЄЕС ( 994_449 ), конвертовані або змінні боргові зобов'язання і боргові зобов'язання з гарантією можуть бути внесені в реєстр, лише якщо пов'язані з ними акції вже зареєстровані на тій самій фондовій біржі або на іншому упорядкованому, регулярно діючому, визнаному вільному ринку або таким чином одночасно допущені; Беручи до уваги, що Держави-члени можуть частково відмінити цей принцип, лише якщо їхні компетентні органи влади задоволені тим, що власники мають у їхньому розпорядженні всю інформацію, необхідну, щоб формувати думку щодо вартості акцій, до яких ці боргові зобов'язання мають відношення; беручи до уваги, що, як результат, отже, регулярна інформація потребує координації тільки для підприємств, чиї акції внесено до офіційного реєстру фондових бірж; Беручи до уваги, що піврічний звіт повинен надати інвесторам можливість робити обгрунтовану оцінку загального розвитку діяльності підприємства протягом звітного періоду; беручи до уваги, однак, що цей звіт повинен вміщувати тільки істотні деталі щодо фінансового положення і загального розвитку бізнесу підприємства, що розглядається; Беручи до уваги, що для того, щоб урахувати труднощі, що випливають із сучасного стану законів у деяких Державах-членах, для забезпечення положень цієї Директиви може бути дозволений довший період, чим установлений для адаптації національних законів; Беручи до уваги, що, для того, щоб забезпечити ефективний захист інвесторів і належне функціонування фондових бірж, правила, які стосуються регулярної інформації, що буде видана компаніями, акції яких занесені до офіційного реєстру фондових бірж в рамках Співтовариства, повинні застосуватися не тільки до підприємств з Держав-членів, але також і до підприємств з Держав - не членів; ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>
Стаття 5
Розділ V Контактний Комітет

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003 - 2003 год
 2. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств, - 1993 год
 3. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, - 1993 год
 4. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 } - 1993 год
 5. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66, - 1993 год
 6. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду; - 1992 год
 7. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору, - 1992 год
 8. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору, - 1992 год
 9. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46) - 1992 год
 10. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124) - 1992 год
 11. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47) - 1992 год
 12. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року - 1992 год
 13. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 14. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 15. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) } - 1992 год
 16. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 17. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 18. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 19. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32, - 1992 год
 20. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору, - 1992 год