Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. 1992

Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32, Враховуючи пропозицію Комісії (1), висловлену після одержання висновків групи осіб, призначених Науково-Технічним Комітетом з числа наукових спеціалістів у державах-членах, Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2), Враховуючи висновок Комітету з Економічних та Соціальних питань (3),_______________ (1) OJ No C 210, 23.8.1990, p. 7. (2) OJ No C 267, 14.10.1991, p. 210. (3) OJ No C 168, 10.7.1990, p. 18. Беручи до уваги, що 2 лютого 1959 р. Рада прийняла Директиви, які визначають основні стандарти захисту здоров'я робітників і населення в цілому від загрози, яка виникає у зв'язку з іонізуючим випромінюванням (4), із змінами, внесеними відповідно до Директиви 80/836/Euratom (5) та Директиви 84/467/Euratom (6);_______________ (4) OJ No 11, 20.2.1959, p. 221/59. (5) OJ No L 246, 17.9.1980, p. 1. (6) OJ No L 265, 5.10.1984, p. 4. Беручи до уваги, що, згідно зі Статтею 2 Директиви 80/836/Euratom, ці основні норми безпеки стосуються, між іншим, транспортування природних і штучних радіоактивних речовин; Беручи до уваги, що, відповідно до Статті 3 Директиви 80/836/Euratom, кожна держава-член повинна зробити обов'язковим звітування про діяльність, яка характеризується ризиками, пов'язаними з іонізуючим випромінюванням; оскільки, з огляду на можливу небезпеку та інші відповідні міркування, на цю діяльність необхідно одержувати попередній дозвіл у випадках, що визначаються кожною державою-членом; Беручи до уваги, що внаслідок цього, держави-члени створили на своїх територіях системи на виконання вимог Статті 3 Директиви 80/836/Euratom, які встановлюють основні стандарти відповідно до Статті 30 Угоди про "Євратом" ( 994_027 ); оскільки, таким чином, шляхом внутрішнього контролю, який держави-члени здійснюють на основі національних норм, що відповідають існуючим вимогам Співтовариства та міжнародним правилам, держави-члени продовжують забезпечувати на своїх територіях порівнянний рівень захисту; Беручи до уваги, що охорона здоров'я робітників і населення в цілому вимагає, щоб перевезення радіоактивних відходів між державами-членами, а також до Співтовариства та із нього, підпадали під систему одержання попереднього дозволу; оскільки ця вимога співпадає з політикою Співтовариства щодо додатковості; Беручи до уваги, що резолюція Європейського Парламенту від 6 липня 1988 р. щодо висновків Комітету з розслідування обробки й транспортування ядерних матеріалів (7) вимагає, зокрема, встановлення всебічних правил Співтовариства, які б зробили транскордонні пересування ядерних відходів керованими системою суворого контролю і надання дозволів з місця походження до місця зберігання;_______________ (7) OJ No C 235, 12.9.1988, p. 70. Беручи до уваги, що Директива Ради 84/631/ЄЕС від 6 грудня 1984 р. про нагляд і контроль у Європейському Співтоваристві за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів( 994_902 ) (8) не застосовується до радіоактивних відходів;_______________ (8) OJ No L 326, 13.12.1984, p. 31. Директива із останніми змінами, внесеними відповідно до Директиви 86/279/ЄЕС (OJ No L 181, 4.7.1986, p. 13). Беручи до уваги, що у своєму Рішенні N 90/170/ЄЕС (9) Рада вирішила, що Співтовариство повинне приєднатись до Базельської Конвенції про контроль за транскордонними пересуваннями небезпечних відходів та їх утилізацією від 22 березня 1989 р. ( 995_022 ); оскільки ця Конвенція не застосовується до радіоактивних відходів;_______________ (9) OJ No L 92, 7.4.1990, p. 52. Беручи до уваги, що всі держави-члени підписали кодекс чесної практики Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо транскордонних пересувань радіоактивних відходів; Беручи до уваги, що поводження з радіоактивними відходами вимагає нагляду і контролю, включаючи обов'язкову та єдину процедуру повідомлення про перевезення таких відходів; Беручи до уваги, що необхідні заходи для забезпечення контролю перевезень, які вже здійснені; Беручи до уваги, що компетентні органи держав-членів, до яких ввозяться радіоактивні відходи, повинні мати змогу заперечувати проти перевезення радіоактивних відходів; Беручи до уваги, що бажано також, щоб компетентні органи держави-члена походження і транзитної(них) держави-члена(нів) мали змогу, керуючись певними критеріями, встановлювати умови здійснення перевезень радіоактивних відходів по їх території; Беручи до уваги, що для захисту здоров'я людей та довкілля від небезпеки, пов'язаної із такими відходами, необхідно брати до уваги ризики, які можуть траплятися поза межами Співтовариства; оскільки, таким чином, при ввезенні радіоактивних відходів на територію Співтовариства чи вивезенні з неї необхідно проводити консультації з третьою країною призначення чи походження і третьою країною чи країнами транзиту, а також інформувати їх та одержувати їхній дозвіл; Беручи до уваги, що Четверта Конвенція Країн Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону та Європейського Співтовариства, яку було підписано в Lom&eacute 15 грудня 1989 р., містить конкретні положення щодо експорту радіоактивних відходів із Співтовариства до держав, які не є членами, але приєдналися до цієї Конвенції; Беручи до уваги, що радіоактивні відходи можуть містити ядерні матеріали, як визначено у Положенні Комісії (Євратом) N 3227/76 від 19 жовтня 1976 р. щодо застосування положень засобів безпеки Євратома (10), і транспортування таких речовин має підпадати під Міжнародну Конвенцію щодо фізичних засобів захисту ядерних матеріалів (МАГАТЕ, 1980) ( 995_024 ),_______________ (10) OJ No L 363, 31.2.1976, p. 1. Положення із змінами, внесеними відповідно до Положення (Євратом) No 220/90 (OJ No L 22, 27.1.1990, p. 56). ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>
Глава I. Сфера застосування
Глава II. Перевезення між Державами-Учасницями
Стаття 5
Глава III. Імпорт і експорт у Спільноті
Глава IV. Операції з повторних перевезень
Глава V. Процесуальні норми
Глава VI. Заключні положення
Фінське спеціальне видання ...: Глава 15 Том 11 стор. 10

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003 - 2003 год
 2. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств, - 1993 год
 3. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, - 1993 год
 4. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 } - 1993 год
 5. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66, - 1993 год
 6. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду; - 1992 год
 7. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору, - 1992 год
 8. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору, - 1992 год
 9. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46) - 1992 год
 10. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124) - 1992 год
 11. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47) - 1992 год
 12. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року - 1992 год
 13. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 14. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 15. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) } - 1992 год
 16. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 17. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 18. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 19. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору, - 1992 год
 20. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, - 1992 год