<<
>>

Регламент Ради (ЄС) N 1225/2009 "Про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства" від 30 листопада 2009 року " (кодифікована версія)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейське співтовариство. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Регламент Ради (ЄС) N 1225/2009 "Про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства" від 30 листопада 2009 року (кодифікована версія) РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства ( 994_017 ), та, зокрема, його статтю 133, Беручи до уваги Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 від 22 жовтня 2007 року про встановлення спільної організації сільськогосподарських ринків та про деякі положення щодо окремих сільськогосподарських продуктів (Єдиний Регламент СМО)(1),---------------- (1) OB L 299 від 16.11.2007 року, C. 1. Беручи до уваги пропозицію Комісії, Оскільки: (1) До Регламенту Ради (ЄС) N 384/96 ( 994_843 ) від 22 грудня 1995 року про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства(2) декілька разів вносились значні зміни(3). В інтересах чіткості та раціональності вказаний Регламент повинен бути кодифікованим.---------------- (2) OB L 56 від 06.03.1996 року, C. 1. (3) Дивіться Додаток I. (2) Багатосторонні торговельні переговори, завершені у 1994 році, призвели до укладення нових угод про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі ( 995_264 ) (тут і далі названа "ГАТТ"). В контексті різного характеру нових правил відповідно щодо демпінгу та субсидій, також доцільним є наявність окремого зведення правил Співтовариства в кожній із цих двох областей. Відповідно, правила щодо захисту від субсидій і щодо компенсаційних мит містяться в окремому Регламенті; (3) Оскільки угода з демпінгу, а саме Угода про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 р. ( 981_010 ) (тут і далі названа "Угода про антидемпінг 1994 р."), містить докладні правила, що стосуються, зокрема, розрахунку демпінгу, процедури порушення і проведення розслідування, включаючи встановлення фактів і поводження з ними, запровадження попередніх заходів та стягнення антидемпінгових мит, тривалості і перегляду антидемпінгових заходів, а також оприлюднення інформації щодо антидемпінгових розслідувань. З метою забезпечення правильного і прозорого застосування таких правил, формулювання угоди повинно бути запроваджене у законодавство Співтовариства в максимально можливому ступені. (4) При застосуванні правил істотним для підтримки балансу прав і зобов'язань, встановлених Угодою ГАТТ ( 995_264 ), є врахування Співтовариством того, як вони інтерпретуються основними торговельними партнерами Співтовариства. (5) Бажаним є встановлення чітких і докладних правил розрахунку нормальної вартості. Зокрема, така вартість у всіх випадках повинна основувалась на репрезентативних продажах при звичайному ході торгівлі в країні, що експортує. Доцільним є надання рекомендацій щодо того, коли сторони можуть вважатись пов'язаними. Доцільним також є визначення обставин, за яких продажі на внутрішньому ринку можуть вважатися збитковими і можуть не братись до уваги, та за яких можливо вдатися до використання інформації про інші продажі або до конструйованої нормальної вартості або інформації про продажі в третю країну. Також бажаним є забезпечення належного розподілу витрат, навіть у випадках новоствореного виробництва, та формулювання рекомендацій щодо визначення ситуації новоствореного виробництва і ступеню і методу розподілу витрат. Також при конструюванні нормальної вартості необхідним є вказування методології, що має застосовуватись при визначенні розмірів торговельних, загальних і адміністративних витрат і рівня прибутку, які повинні бути включені до такої вартості. (6) Оскільки при визначенні нормальної вартості у випадках країн з неринковою економікою виявляється виправданим встановлення правил вибору відповідної третьої країни з ринковою економікою, яка має бути використана для таких цілей, і, якщо неможливо знайти відповідну третю країну, - передбачити можливість проведення розрахунку нормальної вартості на будь-який іншій обґрунтованій основі. (7) Для антидемпінгової практики Співтовариства доцільним є врахування змінених економічних умов в Казахстані. Зокрема, доцільним є вказати, що нормальна вартість може бути встановлена відповідно до правил, що застосовуються до країн з ринковою економікою, у випадках, коли, за умови проведення розслідування відносно виробництва та продажу відповідного продукту, може бути продемонстровано, що для одного або більше виробників переважають ринкові умови. (8) Також доцільним є забезпечення подібного режиму для імпорту з таких країн, які на час порушення відповідного антидемпінгового розслідування не є членами Світової організації торгівлі (СОТ). (9) Доцільним є вказування про те, що вивчення того, чи ринкові умови переважають, проводитиметься на основі належним чином обґрунтованих скарг від одного або більше виробників, які є предметом розслідування, які бажають скористатись можливістю визначення нормальної вартості на основі правил, які застосовуються до країн з ринковою економікою. (10) Доцільним є визначення експортної ціни та перелічення коригувань, які повинні бути внесені в тих випадках, коли потрібною вважається реконструювання такої ціни від рівня першої ціни на відкритому ринку. (11) З метою забезпечення справедливого порівняння експортної ціни і нормальної вартості рекомендується перелічити фактори, які можуть вплинути на ціни і їх порівнянність, і встановити спеціальні правила щодо того, коли і як повинні бути внесені коригування, включаючи необхідність уникнення будь-якого дублювання коригувань. Також необхідним є забезпечення можливості проведення порівняння з використанням середніх цін, хоча окремі експортні ціни можуть порівнюватися із середньою нормальною вартістю, коли останні відрізняються залежно від покупця, регіону або періоду часу. (12) Необхідним є встановлення чітких і докладних рекомендацій щодо факторів, які можуть бути важливими при визначенні факту заподіяння демпінговим імпортом значної шкоди або існування загрози заподіяння шкоди. При демонстрації того, що обсяг і рівень цін відповідного імпорту є причиною шкоди, яку зазнає промисловість Співтовариства, увагу повинно також бути приділено дії інших факторів, і особливо ринковим умовам, що переважають у Співтоваристві. (13) Доречним є визначення терміну "промисловість Співтовариства" і встановлення що сторони, пов'язані з експортерами, можуть бути виключені з такої промисловості, а також визначення поняття "зв'язані". Також необхідним є забезпечення вжиття антидемпінгових заходів від імені виробників регіону Співтовариства і встановлення рекомендації щодо визначення такого регіону. (14) Необхідно визначити, хто може подавати антидемпінгову скаргу, включаючи ступінь, в який вона має бути підтримана промисловістю Співтовариства, а також яку інформацію про демпінг, шкоду і причинно-наслідковий зв'язок між ними, яку така скарга повинна містити. Також доречним є визначення процедур для відмови у скаргах або порушення розслідування. (15) Оскільки необхідно встановити спосіб, в який заінтересовані сторони мають бути повідомленими про інформацію, запитувану органами влади, та спосіб, в який вони повинні мати широкі можливості для представлення всіх відповідних доказів і захисту своїх інтересів. Також бажаним є чітко встановити правила і процедури, яких необхідно дотримуватись в ході розслідування, зокрема, правила, відповідно до яких заінтересовані сторони повинні заявляти про себе, представляти свої точки зору і подавати інформацію протягом установленого часу, якщо такі точки зору і інформація повинні братись до уваги. Також доцільним є визначити умови, за яких заінтересована сторона може допускатися до інформації, наданої іншими заінтересованими сторонами, і коментувати її. Також збирання інформації має відбуватись у співробітництві між державами-членами і Комісією. (16) Необхідно визначити умови запровадження попередніх мит, включаючи умову, за якої вони можуть бути запроваджені не раніше 60 днів і не пізніше 9 місяців з моменту ініціювання розслідування. З адміністративних причин також необхідним є забезпечення можливості запровадження таких мит у всіх випадках Комісією, або безпосередньо на 9 місяців, або у два етапи - на шість і на три 3 місяці. (17) Необхідно встановити процедури прийняття зобов'язань, які усувають демпінг і шкоду, замість запровадження попереднього або остаточного мита. Також доречним є визначення наслідків порушення або відкликання зобов'язань, а також встановити можливість запровадження попередніх мит у випадку існування підозр порушення або за необхідності подальшого розслідування для отримання додаткових висновків. При прийнятті зобов'язань увагу має бути приділено попередженню спричинення антиконкурентної практики запропонованими зобов'язаннями і забезпеченням їх виконанням. (18) Необхідним є забезпечення завершення справ, незалежно від прийняття остаточних заходів, як правило, не пізніше 12 місяців і в будь-якому випадку не пізніше 15 місяців з початку розслідування. Розслідування або процедури повинні припинятися у випадках незначного демпінгу або незначної шкоди, і доцільним є визначення таких термінів. Якщо заходи повинні бути запроваджені, необхідним є забезпечення припинення розслідування і встановлення того, що заходи повинні бути нижче демпінгової маржі, якщо такий менший рівень дозволяє усунути шкоду, а також встановлення метод розрахунку рівня заходів у випадку застосування вибірок. (19) Необхідним є забезпечення стягнення попередніх мит за минулі періоди, якщо таке вважається доречним, і визначення обставин, за яких може початися застосування мит на минулі періоди для уникнення зменшення остаточних заходів, які мають бути застосовані. Також необхідним є забезпечення можливості застосування мит до минулих періодів у випадках порушення або відкликання зобов'язань. (20) Необхідним є забезпечення припинення дії заходів через п'ять років, якщо перегляд не свідчить про необхідність їх збереження. Також необхідним є забезпечення проміжних переглядів або розслідувань для встановлення обґрунтованості відшкодування антидемпінгових мит у випадках подання достатніх доказів про умови, що змінилися. Також доречним є встановлення, що при будь-якому перерахунку демпінгу, що вимагає реконструювання експортних цін, мита не повинні розглядатися як витрати, понесені в період між імпортом і перепродажем, якщо таке мито відображається на цінах продуктів, які є предметом застосування заходів у Співтоваристві. (21) Необхідним є забезпечення окремої можливості повторної оцінки експортних цін і демпінгової маржі, якщо мито покривається експортером шляхом укладення компенсаційної угоди, і заходи не відображаються на цінах продуктів, які є предметом застосування заходів у Співтоваристві. (22) Угода про антидемпінг 1994 р. ( 981_010 ) не містить положень щодо обходу антидемпінгових заходів, хоча окреме Міністерське рішення ГАТТ ( 995_264 ) визнало існування проблеми обходу і передало її для розгляду і винесення рішення до Антидемпінгового комітету ГАТТ. З огляду на нездатність до цього часу системи багатосторонніх переговорів досягти результатів і в очікуванні результату розгляду проблемного питання Антидемпінговим комітетом ГАТТ, необхідним є запровадження нових положень в законодавстві Співтовариства, що стосуються видів діяльності, включаючи незначне складальне виробництво товарів у Співтоваристві або третій країні, що має основною метою обхід антидемпінгових заходів. (23) Також бажаним є визначення того, які види діяльності становлять обхід запроваджених заходів. Здійснення видів діяльності, що становлять обхід, може відбуватись як в межах, так і за межами Співтовариства. Таким чином, необхідним є забезпечення того, що звільнення від сплати мит з продовженим терміном застосування, яке може бути вже надане імпортерам, може також надаватись експортерам, коли термін застосування мит продовжується з метою боротьби з обходом, який відбувається за межами Співтовариства. (24) Доречним є дозволяння призупинення дії антидемпінгових заходів у випадку тимчасової зміни ринкових умов, яке спричинює тимчасову недоцільність продовження застосування таких заходів. (25) Необхідним є забезпечення того, що імпорт, по відношенню до якого проводиться розслідування, міг підлягати реєстрації при ввезенні з метою уможливлення подальшого застосування заходів проти такого імпорту. (26) З метою забезпечення належного застосування заходів необхідним є проведення моніторингу за та звітування перед Комісією державами-членами про імпорт товарів, по відношенню до яких ведеться розслідування або застосовуються заходи, а також про розмір зібраних відповідно до цього Регламенту мит. (27) Необхідним є забезпечення проведення консультації в рамках Дорадчого комітету на належних і окремих стадіях розслідування. Комітет повинен складатися із представників держав-членів і представника Комісії в ролі голови. (28) Інформація, що надається державам-членам в рамках Дорадчого комітету, часто носить суто технічний характер та включає ретельно опрацьований економічний та юридичний аналіз. З метою надання державам-членам достатнього часу для опрацювання такої інформації, вона повинна надаватись у відповідний момент до дня проведення зустрічі, встановленого головою Комітету. (29) Доцільним є забезпечення проведення перевірочних візитів для вивчення інформації, наданої щодо демпінгу і шкоди; водночас, такі візити здійснюються за умови одержання належних відповідей на запитальники. (30) Важливим є забезпечення проведення вибірок у випадках, коли кількість сторін або угод є значною, з метою уможливлення завершення розслідування у встановлений термін. (31) У випадку незадовільного співробітництва сторін необхідним для встановлення висновків є забезпечення можливості використання іншої інформації, і така інформація може бути менш сприятливою для сторін, аніж та, що надавалась би у випадку, якщо вони б співробітничали. (32) Необхідним є запровадження положень щодо збереження конфіденційної інформації для нерозкриття комерційних секретів. (33) Важливим є встановлення положень для належного розкриття істотних фактів і висновків сторонам, які мають на це право, і проведення такого розкриття, зважаючи при цьому на процес прийняття рішень у Співтоваристві, в межах строків, що дозволяють сторонам захистити свої інтереси. (34) Доцільним є забезпечення існування адміністративної системи, за якої можуть надаватися аргументи щодо відповідності заходів інтересам Співтовариства, включаючи інтереси споживачів, і встановлення строків, впродовж яких така інформація повинна бути надана, а також права заінтересованих сторін на її розкриття, УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське співтовариство:

 1. "УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)". Європейське співтовариство. 2012 рікк
 2. "ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1207/2011 Европейской комиссии, устанавливающий требования относительно осуществления и совместимости наблюдений в рамках системы единого европейского неба**". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 3. Резолюція щодо поточної ситуації в Україні " Неофіційний переклад"від імені групи ЄНП. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 4. "УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 5. Документ спільної робочої групи Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році Звіт про хід реалізації проекту в Україні " на додаток до Спільного повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді Європи, Комітету з економічних та соціальних питань та Комітету регіонів" Новий відгук на Сусідство, що змінюється COM(2011)303. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 6. Резолюція Європейського Парламенту щодо України " 25 листопада 2010 року"Європейський Парламент,. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 7. "ДИРЕКТИВА № 2010/45/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации**". Європейське співтовариство. 2010 рікк
 8. Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства " 18 листопада 2010 року"ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 9. Спільна заява за підсумками тринадцятого саміту Україна - ЄС "Дата прийняття: 4 грудня 2009 р."Лідери Європейського Союзу та України зустрілися у Києві сьогодні, під час щорічного Саміту Україна - ЄС - першого Саміту від моменту набуття чинності Лісабонського договору 1 грудня. Господарем Саміту був Президент України Віктор Ющенко, якого супроводжував Міністр закордонних справ України Петро Порошенко. ЄС був представлений Прем'єр-Міністром Швеції Фредріком Райнфельдтом, як Президент Європейської Ради, та Президентом Європейської Комісії Жозе Баррозу. Президента Європейської Ради супроводжував Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Президента Європейської Комісії супроводжувала Комісар ЄС з питань торгівлі та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 10. Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування"" від 6 травня 2009 року" (Перероблене видання). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 11. "РЕШЕНИЕ № 2009/371/ПВД** Совета о создании Европейского полицейского ведомства (Европол)***". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 12. Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 13. "РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1073/2009 Европейского парламента и Совета ЕС об общих правилах для доступа к международному рынку автобусного транспортного сообщения и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 561/2006** (новая редакция)". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 14. "РЕГЛАМЕНТ № 924/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о трансграничных платежах в сообществе и об отмене Регламента (ЕС) 2560/2001**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 15. Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС " 16 вересня 2009 року" (Текст стосується ЄЕП). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 16. Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі " м. Прага"Дата прийняття: 7 травня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 17. "РЕГЛАМЕНТ ЕС № 81/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о внесении изменений в Регламент ЕС 562/2006 в отношении использования визовой информационной системы (вис) в рамках Шенгенского кодекса о границах**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 18. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію "Дата набрання чинності: 23 листопада 2009 р." I. Стратегічна частина. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 19. Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією " (Діалог Україна - ЄС про регіональну політику)"1. Принципи. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 20. "ДИРЕКТИВА № 2009/142/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС об установках, работающих на сжигаемом газообразном топливе** (Кодифицированный текст)". Європейське співтовариство. 2009 рікк