<<
>>

Глава V Палати

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Правило 24 [5] (Склад Великої палати)

1. Велика палата складається із сімнадцяти суддів та принаймні трьох підмінних суддів.

2. a) До складу Великої палати входять Голова та заступники Голови Суду і голови секцій. Якщо заступник Голови Суду або голова секції не може брати участь у розгляді справи у складі Великої палати, його заміняє заступник голови відповідної секції.

b) Суддя, обраний від Договірної Сторони, якої стосується справа, або, коли це доцільно, суддя, призначений з огляду на правило 29 чи правило 30, засідає як член Великої палати за посадою згідно з пунктами 2 і 3 статті 27 Конвенції ( 995_004 ).

c) У справах, переданих на розгляд Великої палати на підставі статті 30 Конвенції ( 995_004 ), до складу Великої палати також входять члени палати, яка відмовилася від юрисдикції.

d) У справах, переданих на розгляд Великої палати на підставі статті 43 Конвенції ( 995_004 ), до складу Великої палати не може входити суддя, який брав участь у складі первісної палати в її нарадах щодо прийнятності або конкретних обставин справи, за винятком голови цієї палати та судді, який брав участь у таких нарадах від Високої Договірної Сторони, якої стосувалася справа.

e) Судді та підмінні судді, які мають доповнити склад Великої палати у кожній справі, переданій на її розгляд, призначаються з-поміж решти суддів шляхом жеребкування, яке проводить Голова Суду в присутності Секретаря.

Методика жеребкування встановлюється на пленарному засіданні Суду, з належним урахуванням необхідності забезпечення "географічної" збалансованості складу Суду, що має відображати різні системи права Договірних Сторін.

3. Якщо той чи інший суддя не може брати участі в слуханні, його заміщає підмінний Суддя в порядку, в якому його обирали б згідно з пунктом 2 (e) цього правила. У разі необхідності, Голова Суду може упродовж судового провадження призначити додаткових підмінних суддів, відповідно до пункту 2 (e) вище.

4. Судді та підмінні судді, призначені згідно з викладеними вище положеннями, надалі братимуть участь у складі Великої палати в розгляді справи доти, доки провадження не буде завершено. Якщо вони брали участь у розгляді справи по суті, тоді навіть після закінчення строку їхніх повноважень вони й далі займатимуться цією справою.

5. a) Колегія у складі п'яти суддів Великої палати, покликана розглядати клопотання, подані за статтею 43 Конвенції ( 995_004 ), складається із:

- Голови Суду,

- голів або, якщо вони не можуть брати участі в слуханні, заступників голів відповідних секцій - крім тієї, з якої було сформовано палату, що розглядала справу, передати яку на розгляд до Великої палати просить подавець клопотання;

- додаткового судді, визначеного за ротацією з-поміж суддів, - крім тих, що розглядали цю справу в палаті.

b) Суддя, обраний від Договірної Сторони, якої стосується дана справа, або суддя, який є її громадянином, не може бути членом колегії.

c) Будь-якого члена колегії, що не може брати участі в розгляді, заміняє інший суддя, який не брав участі у розгляді цієї справи в палаті і який призначається за ротацією.

Правило 25 (Створення секцій)

1.

Палати, передбачені в підпункті (b) статті 26 Конвенції ( 995_004 ) (які в цьому Регламенті називаються "секціями"), створюються на пленарному засіданні Суду, за пропозицією його Голови, строком на три роки, відлік якого починається з дня виборів керівництва Суду, передбаченого в правилі 8. Має бути створено принаймні чотири секції.

2. Кожний суддя є членом однієї із секцій. Склад секцій має бути збалансований "географічно" та за ознакою статі й має відображати різні системи права Договірних Сторін.

3. Якщо суддя перестає бути членом Суду до спливу строку, на який було створено секцію, місце цього судді в секції посідає його наступник - член Суду.

4. У виняткових випадках голова Суду вносить зміни до складу секцій, якщо цього вимагають обставини.

5. За пропозицією Голови на пленарному засіданні Суду може бути створено додаткову секцію.

Правило 26 [6] (Створення палат)

1. Палати у складі семи суддів, передбачені пунктом 1 статті 27 Конвенції ( 995_004 ) для розгляду справ, що передаються до Суду, створюються зі складу секцій таким чином:

а) За умови дотримання пункту 2 цього правила та пункту 4 правила 28 (останнє речення), до складу палати в кожному випадку входять голова секції та суддя, обраний від Договірної Сторони, якої стосується справа. Якщо цей суддя не є членом секції, якій було доручено розгляд даної заяви згідно з правилом 51 чи 52, тоді він бере участь у розгляді як член палати за посадою, згідно з пунктом 2 статті 27 Конвенції ( 995_004 ). У разі неможливості участі цього судді в розгляді або якщо його відведено, застосовується правило 29.

b) Інші члени палати призначаються головою секції за ротацією з-поміж членів відповідної секції.

c) Члени секції, яких не призначено в такий спосіб, беруть участь у розгляді як підмінні судді.

2. Голова палати може звільнити суддю, обраного від Договірної Сторони, якої стосується справа, або, коли це доцільно, суддю ad hoc, призначеного згідно з правилами 29 і 30, від необхідності бути присутнім на засіданнях, присвячених підготовчим або процедурним питанням. Для цілей таких засідань вважається, що відповідна Договірна Сторона вже призначила замість цього судді першого підмінного суддю, як цього вимагає пункт 1 правила 29.

3. Навіть після закінчення строку своїх повноважень судді й далі залучаються до проваджень у справах, у розгляді яких по суті вони брали участь.

Правило 27 (Комісії)

1. Комісії у складі трьох суддів, які належать до тієї самої секції, створюються згідно з пунктом 1 статті 27 Конвенції ( 995_004 ). Після консультацій із головами секцій Голова Суду вирішує, яку кількість комісій має бути створено.

2. Комісії створюються строком на дванадцять місяців зі складу членів кожної секції за ротацією, за винятком голови секції.

3. Судді секції, що не є членами комісії, можуть бути призначені замість тих членів комісії, які не можуть брати участі в засіданнях.

4. Кожна комісія очолюється членом секції, який має в ній старшинство.

Правило 28 [7] (Неможливість брати участь у розгляді справи, відведення або звільнення від участі)

1. Суддя, який не може брати участі в засіданнях, до яких його залучено, повинен якнайшвидше повідомити про це голову палати.

2. Суддя не може брати участі в розгляді справи, у якій він особисто заінтересований, або якщо він раніше діяв як довірена особа, адвокат або радник сторони чи особи, заінтересованої в цій справі, або як член суду чи слідчої групи, або в будь-якій іншій якості.

3. Якщо суддю відведено на підставі однієї зі згаданих причин або з якоїсь особливої причини, він повідомляє про це голову палати, який має звільнити його від розгляду цієї справи.

4. Якщо голова палати вважає, що є підстава для відведення судді, він має проконсультуватися з цим суддею, а в разі виникнення незгоди це питання вирішується палатою. Після заслуховування думки судді, про якого йдеться, палата проводить нараду й голосування без присутності цього судді. Для цілей проведення палатою наради й голосування, такого суддю заміняє перший підмінний суддя в палаті. Таке саме правило застосовується, якщо суддя засідає від Договірної Сторони, якої стосується справа. У такому випадку вважається, що ця Договірна Сторона вже призначила першого підмінного суддю для участі в засіданні замість відведеного судді, відповідно до пункту 1 правила 29.

Правило 29-1 (Судді ad hoc)

1. a) Якщо суддя, обраний від Договірної Сторони, якої стосується справа, не може брати участі в роботі палати, чи його відведено, чи звільнено, чи якщо взагалі немає такого судді, голова палати пропонує цій стороні повідомити його, чи бажає вона призначити суддею для розгляду справи або іншого обраного суддю, або суддю ad hoc, і якщо так, то одночасно повідомити ім'я призначеної особи.

b) Це саме правило застосовується, коли особа, призначена таким чином, не може брати участі в розгляді або її відведено.

c) Суддя ad hoc повинен мати належну кваліфікацію, згідно з пунктом 1 статті 21 Конвенції ( 995_004 ); не повинні існувати будь-які з підстав, згаданих у правилі 28 цього Регламенту, які перешкоджали б йому взяти участь у розгляді справи; і він повинен задовольняти всі критерії, які дають йому змогу бути завжди готовим, залишатися в розпорядженні Суду та присутнім на засіданнях, як це передбачено пунктом 5 цього правила.

2. Якщо Договірна Сторона, якої стосується справа, не надішле відповіді упродовж тридцяти днів або строку, подовженого для неї головою палати, вважається, що вона відмовилася від права призначити суддю ad hoc. Презумпція щодо відмови від такого права набуває чинності також у разі, якщо Договірна Сторона, якої стосується справа, вже двічі призначала на посаду судді ad hoc осіб, яких палата визнала такими, що не задовольняють умови, викладені в підпункті (c) пункту 1 цього правила.

3. Голова палати може вирішити не пропонувати Договірній Стороні, якої стосується справа, робити призначення згідно з підпунктом (a) пункту 1 цього правила доти, доки вона не одержить повідомлення про заяву відповідно до пункту 2 правила 54 цього Регламенту. У такому випадку доти, доки не відбудеться згаданого призначення, вважається, що Договірна Сторона вже призначила першого підмінного суддю замість обраного судді.

4. На початку першого засідання, на якому має розглядатися справа після призначення судді ad hoc, він складає присягу або робить урочисту заяву, передбачену правилом 3. Ця дія фіксується в протоколі.

5. Судді ad hoc мають бути готовими до виконання функцій за розпорядженням Суду та, за умов дотримання пункту 2 правила 26, до участі в засіданнях палати.

Правило 30 [8] (Спільний інтерес)

1. Якщо дві чи більше Договірних Сторін - заявників чи відповідачів - мають спільний інтерес, голова палати може запропонувати їм призначити, за згодою між ними, одного суддю, обраного від однієї з цих Договірних Сторін, як суддю їхнього спільного інтересу, який розглядатиме справу за посадою. Якщо сторони не можуть дійти згоди, голова обирає суддю їхнього спільного інтересу шляхом жеребкування з-поміж кандидатур суддів, запропонованих сторонами.

2. Голова палати може не пропонувати залученим у справу Договірним Сторонам призначити суддю згідно з пунктом 1 цього правила доти, доки вони не одержать повідомлення про заяву відповідно до пункту 2 правила 54 цього Регламенту.

3. Якщо між цими Договірними Сторонами виникає спір щодо наявності спільного інтересу чи щодо будь-якого пов'язаного з цим питання, спір розв'язує палата, одержавши у разі необхідності письмові зауваження від зазначених Сторін.

<< | >>
Законодавчий акт: РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ " РЕГЛАМЕНТ СУДУ *" Страсбург, 01.11.2003. Європейський суд з прав людини. 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Глава V Палати