<<
>>

Глава I Загальні правила

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Правило 31 (Можливість відступів при розгляді конкретних справ)

Положення цього розділу не перешкоджають Суду після консультацій зі сторонами відступати від цих положень при розгляді конкретної справи, коли це доцільно.

Правило 32 (Практичні рекомендації)

Голова Суду може видавати практичні рекомендації, в основному стосовно таких питань, як з'явлення на слухання та подання документів у справі для іншої сторони.

Правило 33 [9] (Відкритий характер документів)

1.

Усі документи, що надійшли до канцелярії у зв'язку із заявою, за винятком поданих з приводу переговорів щодо дружнього врегулювання, як це передбачено правилом 62, мають бути доступними для громадськості, якщо, з причин, викладених у пункті 2 цього правила, голова палати не вирішить інакше - з власної ініціативи або за клопотанням сторони чи іншої заінтересованої особи.

2. Доступ громадськості до документа чи будь-якої його частини може бути обмежений в інтересах моралі, громадського порядку або національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін чи в разі крайньої необхідності, якщо, на думку голови, в особливих випадках публічність доступу може зашкодити інтересам правосуддя.

3. У клопотанні, поданому відповідно до пункту 1 цього правила, мають бути наведені причини для закриття доступу громадськості до документів і зазначено, чи це стосується всіх документів, чи лише деяких із них.

4. Винесені палатою ухвали та рішення стають доступними для громадськості. Суд періодично оприлюднює загальну інформацію про рішення, ухвалені комісіями згідно з пунктом 2 правила 53.

Правило 34 (Використання мов)

1. Офіційними мовами в Суді є англійська та французька мови.

2. До прийняття ухвали щодо прийнятності заяви все спілкування із заявниками, про яких ідеться у статті 34 Конвенції ( 995_004 ), або з їхніми представниками, а також оформлення документів у справі для іншої сторони здійснюються якщо не однією з офіційних мов Суду, то однією з офіційних мов Договірних Сторін.

3. а) Усе спілкування та оформлення документів у справі для іншої сторони, що подаються заявниками або їхніми представниками стосовно слухання чи після того, як справу було оголошено прийнятною, здійснюються однією з офіційних мов Суду, якщо голова палати не санкціонує продовження використання офіційної мови Договірної Сторони.

b) Якщо такий дозвіл надано, секретар має досягти необхідної домовленості щодо письмового або усного перекладу зауважень чи тверджень.

4. а) Усе спілкування та оформлення документів у справі для іншої сторони, що подаються Договірними Сторонами або третіми сторонами, здійснюються однією з офіційних мов Суду. Голова палати може надати дозвіл на використання неофіційної мови.

b) Якщо такий дозвіл надано, на сторону, що звернулася з таким проханням, покладається відповідальність за забезпечення перекладу та відшкодування витрат за переклад англійською або французькою мовою усних аргументів чи письмових заяв.

5.

Голова палати може запропонувати Договірній Стороні-відповідачеві забезпечити переклад її письмових клопотань офіційною мовою цієї сторони для того, щоб полегшити заявникові розуміння цих клопотань.

6. Будь-який свідок, експерт або інша особа, що постає перед Судом, може використовувати свою рідну мову, якщо не володіє достатньою мірою однією з офіційних мов. У такому випадку секретар має досягти необхідної домовленості щодо письмового або усного перекладу.

Правило 35 (Представництво Договірних Сторін)

Договірні Сторони мають бути представлені довіреними особами, яким надають допомогу адвокати чи радники.

Правило 36 [10] (Представництво заявників)

1. Особа, неурядова організація або група осіб може - особисто або через представника - попередньо подати заяву згідно зі статтею 34 Конвенції ( 995_004 ).

2. Після повідомлення Договірної Сторони-відповідача про надходження заяви, згідно з пунктом 2 (b) правила 54, необхідно забезпечити представництво заявника відповідно до пункту 4 цього правила, якщо голова палати не вирішить інакше.

3. У такий спосіб заявник має бути представлений на будь-якому слуханні, що проводиться за рішенням палати, якщо у порядку винятку голова палати не надасть заявникові дозвіл представляти свою справу особисто, але, за необхідності, з допомогою адвоката чи іншого затвердженого представника.

4. а) Представником, що виступає від імені заявника, згідно з пунктами 2 і 3 цього правила, є адвокат, який має дозвіл займатися адвокатською діяльністю в будь-якій із Договірних Сторін і проживає на території однієї з них, чи будь-яка інша особа, кандидатуру якої погоджено з головою палати.

b) Якщо, за виняткових обставин і на будь-якому етапі процесу, голова палати вирішує, що, з огляду на обставини чи поведінку адвоката або іншої особи, призначеної згідно з попередніми підпунктами, даний представник не може надалі здійснювати такі функції чи надавати допомогу заявникові і що заявникові слід шукати альтернативного представника, голова палати може видати відповідне розпорядження.

5. a) Адвокат чи інший затверджений представник, або сам заявник, якщо він звертається з проханням дозволити йому представляти свою справу особисто, повинен, навіть якщо такий дозвіл надається відповідно до умов наступного підпункту, достатньою мірою розуміти одну з офіційних мов Суду.

b) Якщо він не має достатніх навичок висловлюватися однією з офіційних мов Суду, тоді, згідно з пунктом 3 правила 34, голова палати може надати йому дозвіл користуватися однією з офіційних мов Договірних Сторін.

Правило 37 [11] (Повідомлення, сповіщення та виклики)

1. Повідомлення чи сповіщення, надіслані довіреним особам або адвокатам сторін, вважаються такими, що надіслані самим сторонам.

2. Якщо повідомлення, сповіщення або виклик надіслано особі, яка не є довіреною особою чи адвокатом сторони, і Суд вважає за необхідне в такому випадку отримати допомогу уряду держави, на території якої має здійснитися це повідомлення, сповіщення або виклик, тоді з відповідним проханням Голова Суду звертається безпосередньо до цього Уряду.

Правило 38 (Письмовий змагальний процес)

1. Зауваження в письмовій формі чи інші документи не можуть подаватися після строку, встановленого головою палати або суддею-доповідачем, - залежно від обставин, відповідно до цього Регламенту. Жодні зауваження в письмовій формі чи інші документи, подані після встановленого строку або подані з порушенням практичних рекомендацій, про які йдеться в правилі 32, не можуть бути долучені до справи, якщо голова палати не вирішить інакше.

2. Дата відправлення, зазначена на документі, а якщо її немає, то фактична дата його отримання канцелярією береться до уваги для встановлення строку, про який ідеться в пункті 1.

Правило 38A [12] (Розгляд процедурних питань)

Процедурні питання, які мають вирішуватися палатою, вирішуються під час розгляду справи, якщо голова палати не видав іншого розпорядження з цього приводу.

Правило 39 (Тимчасові заходи)

1. Палата або, коли це доцільно, її голова може - на прохання сторони чи будь-якої іншої заінтересованої особи або з власної ініціативи - вказати сторонам, який тимчасовий захід, на її думку, слід вжити в інтересах сторін або в інтересах належного провадження у справі.

2. Повідомлення про ці заходи негайно передається до Комітету міністрів.

3. Палата може вимагати від сторін надання інформації стосовно будь-якого питання, пов'язаного із здійсненням будь-якого тимчасового заходу, визначеного нею.

Правило 40 (Термінове сповіщення про Заяву)

У невідкладних випадках і з дозволу голови палати Секретар може, без шкоди для процедурних заходів, будь-якими наявними засобами поінформувати Договірну Сторону, якої стосується ця заява, про надходження заяви та стисло викласти її суть.

Правило 41 [13] (Черговість розгляду заяв)

Заяви розглядаються в порядку, що визначається їх готовністю до розгляду. Однак палата або її голова може визначати першочерговість розгляду тієї чи іншої заяви.

Правило 42 (колишнє правило 43) (Об'єднання та одночасний розгляд заяв)

1. На прохання сторін або на власний розсуд палата може видати наказ про об'єднання двох чи більше заяв.

2. Після консультацій зі сторонами голова палати може видати наказ про те, щоб провадження за заявами, переданими до тієї самої палати, проводилися одночасно, незалежно від винесення палатою ухвали про об'єднання заяв.

Правило 43 [14] (колишнє правило 44) (Вилучення з реєстру та поновлення в реєстрі)

1. На будь-якому етапі провадження Суд має право прийняти ухвалу про вилучення заяви із реєстру справ, відповідно до статті 37 Конвенції ( 995_004 ).

2. Якщо Договірна Сторона-заявник повідомляє Секретаря про свій намір не наполягати на дальшому розгляді справи, палата може вилучити заяву з реєстру справ Суду, згідно зі статтею 37 Конвенції ( 995_004 ), якщо інша заінтересована у справі Договірна Сторона чи Сторони погодяться з припиненням справи.

3. Ухвала про вилучення з реєстру заяви, оголошеної прийнятною, виноситься у формі судового рішення. Одразу після того, як це рішення стає остаточним, голова палати передає його до Комітету міністрів для здійснення ним, згідно з пунктом 2 статті 46 Конвенції ( 995_004 ), нагляду за виконанням будь-яких зобов'язань, що можуть братися у зв'язку з припиненням, дружнім врегулюванням чи вирішенням справи.

4. Після вилучення заяви Суд на свій власний розсуд вирішує питання щодо витрат. Якщо питання про витрати вирішене в ухвалі про вилучення з реєстру заяви, яку не було визнано прийнятною, голова палати передає ухвалу до Комітету міністрів.

5. Суд може поновити заяву в реєстрі, якщо дійде висновку, що це виправдано винятковими обставинами.

Правило 44 [15] (Вступ у справу третьої сторони)

1. а) Разом з повідомленням Договірної Сторони-відповідача, згідно з пунктом 2 (b) правила 54, про заяву, подану на підставі статті 34 Конвенції ( 995_004 ), копія цієї заяви передається Секретарем Суду будь-якій іншій Договірній Стороні, громадянином якої є заявник у даній справі. Так само Секретар Суду повідомляє таку Договірну Сторону про рішення щодо проведення усного слухання у справі.

b) Якщо, згідно з пунктом 1 статті 36 Конвенції (995_004), Договірна Сторона має намір здійснити своє право подати письмові зауваження або взяти участь у слуханнях, вона повідомляє про це в письмовій формі Секретаря Суду не пізніше ніж упродовж дванадцяти тижнів після передання заяви чи повідомлення про неї, про що йдеться у попередньому підпункті. За виняткових обставин голова палати може встановити для цього будь-який інший строк.

2. a) Одразу після повідомлення Договірної Сторони-відповідача про заяву, як це передбачено пунктом 1 правила 51 або пунктом 2 (b) правила 54, голова палати, керуючись інтересами належного здійснення правосуддя і положенням пункту 2 статті 36 Конвенції ( 995_004 ), може запропонувати або надати дозвіл тій чи іншій Договірній Стороні, яка не є стороною в розгляді, або тій чи іншій заінтересованій особі, яка не є заявником, подати свої міркування в письмовій формі або, у виняткових випадках, взяти участь у слуханні.

b) Клопотання про надання зазначеного дозволу має бути належним чином обгрунтоване і подане в письмовій формі однією з офіційних мов, як це передбачено пунктом 4 правила 34, не пізніше ніж упродовж дванадцяти тижнів після повідомлення Договірної Сторони про заяву. За виняткових обставин голова палати може встановити для цього будь-який інший строк.

3. a) У справах, які має розглядати Велика палата, початком строку, про який ідеться в попередніх пунктах, є момент повідомлення сторін про рішення палати, відповідно до пункту 1 правила 72, про відмову юрисдикції на користь Великої палати або про рішення колегії суддів Великої палати, ухвалене згідно з пунктом 2 правила 73, про задоволення клопотання сторони щодо передання справи до Великої палати.

b) Як виняток, передбачені цим правилом встановлені строки можуть бути подовжені головою палати, якщо для цього наведено достатні підстави.

4. Будь-яка пропозиція або надання дозволу, про які йдеться в пункті 2 (a) цього правила, має відповідати умовам, а також строкам, які встановлює голова палати. У разі недодержання таких умов голова палати може прийняти рішення не долучати зауважень до матеріалів справи або обмежити участь у слуханні тією мірою, якою він вважає за необхідне.

5. Письмові зауваження, подані відповідно до цього правила, мають бути виконані однією з офіційних мов, як це передбачено пунктом 4 правила 34. Секретар передає ці зауваження сторонам у справі, які мають право - з дотриманням встановлених головою палати умов, у тому числі щодо встановлених ним строків, - подати у відповідь свої письмові зауваження або, якщо це доречно, відповісти на них під час слухання.

<< | >>
Законодавчий акт: РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ " РЕГЛАМЕНТ СУДУ *" Страсбург, 01.11.2003. Європейський суд з прав людини. 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Глава I Загальні правила