Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Рішення зборів суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 26.10.2010 N 3 ПОЛОЖЕННЯ про апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "1. Загальні положення". Вищий спеціалізований суд. 2010

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ

З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення зборів суддів

Вищого спеціалізованого

суду України

з розгляду цивільних

і кримінальних справ

26.10.2010 N 3

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

1. Загальні положення

1.1. Апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду

цивільних і кримінальних справ (далі - апарат) здійснює

організаційне забезпечення діяльності Вищого спеціалізованого суду

України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - Суд).

1.2. У своїй діяльності апарат керується Конституцією України

( 254к/96-ВР ), законами України "Про судоустрій і статус суддів"

( 2453-17 ), "Про державну службу" ( 3723-12 ), іншими

нормативно-правовими актами України, а також наказами

і розпорядженнями Голови Суду, його заступників, наказами

і розпорядженнями керівника апарату Суду, цим Положенням.

1.3. До складу апарату входять його структурні підрозділи:

управління, самостійні відділи, відділи у складі управління,

канцелярії, служби, інші структурні та штатні одиниці, визначені

Законом та затверджені зборами суддів Суду.

1.4. Структура і штатний розпис апарату затверджуються

зборами суддів Суду за поданням Голови Суду в межах видатків на

утримання Суду, передбачених у Державному бюджеті України.

1.5. Керівництво роботою апарату здійснює керівник апарату

Суду. Керівник апарату Суду має заступника. Керівник апарату Суду і його заступник призначаються

на посаду та звільняються з неї Головою Державної судової

адміністрації України. У своїй діяльності керівник апарату Суду,

його заступник підконтрольні Голові Суду і підзвітні зборам

суддів.

1.6. Голова Суду контролює ефективність діяльності апарату,

вносить Голові Державної судової адміністрації України подання

про призначення на посаду керівника апарату Суду, заступника

керівника апарату та про звільнення їх з посад, а також

про застосування до керівника апарату Суду, його заступника

заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно

до законодавства.

1.7.

Структурні підрозділи апарату діють відповідно

до положень, затверджених керівником апарату Суду, а також

Інструкції з діловодства Суду, що затверджується зборами суддів

Суду. Посадові інструкції працівників апарату розробляються

керівниками структурних підрозділів апарату та затверджуються

керівником апарату Суду.

1.8. Призначення на посади та звільнення з посад працівників

апарату, застосування до них заохочень і накладання стягнень (крім

посади заступника керівника апарату) здійснюється керівником

апарату Суду. Добір працівників апарату проводиться на конкурсній основі.

1.9. Правовий статус працівників апарату визначається Законом

України "Про державну службу" ( 3723-12 ). Правовий статус

та умови діяльності помічників суддів Суду визначаються Законом

України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) і положенням

про помічника судді, що затверджується Радою суддів України.

На помічників суддів поширюється дія Закону України "Про державну

службу" ( 3723-12 ). Помічник судді призначається на посаду та звільняється

з посади керівником апарату Суду за поданням судді. Помічник судді

з питань підготовки справ до розгляду підзвітний лише відповідному

судді. З інших питань - керівнику апарату Суду та керівнику

структурного підрозділу апарату по забезпеченню діяльності

відповідної судової палати.

1.10. Умови оплати праці, матеріально-побутового, медичного,

санаторно-курортного та транспортного забезпечення працівників

апарату визначаються законами України "Про державну службу"

( 3723-12 ), "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ), іншими

нормативно-правовими актами.

2. Основні функції апарату

2.1. Відповідно до завдань та повноважень, визначених

Законом України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 )

та цим Положенням, апарат виконує такі функції: 2.1.1. У сфері організаційно-методичного та правового

забезпечення: організовує виконання наказів і розпоряджень Голови Суду,

його заступників, наказів і розпоряджень керівника апарату Суду,

службових доручень секретаря відповідної судової палати, секретаря

Пленуму Суду; забезпечує облік і систематизацію законодавчих та інших

нормативно-правових актів, а також підтримує їх тексти

в контрольному стані; готує проекти звернення до Верховного Суду України

про направлення конституційного подання щодо конституційності

законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів

Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових

актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного

тлумачення Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України; здійснює нормативно-правову експертизу документів, у тому

числі проектів законів та інших нормативно-правових актів,

що стосуються судочинства, судоустрою, статусу суддів

та діяльності Суду, готує проекти висновків на відповідні

законопроекти і передає їх на розгляд секретаря Пленуму Суду; готує довідкові та аналітичні матеріали з питань,

що розглядаються Судом, Головою Суду та його заступниками,

секретарем відповідної судової палати, секретарем Пленуму Суду,

керівником апарату Суду та його заступником; з метою забезпечення однакового застосування норм права

при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції бере участь

у підготовці матеріалів щодо практики застосування матеріального

і процесуального закону; бере участь у підготовці інформації про стан правосуддя

у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих

категорій судових справ; бере участь у здійсненні суддями Суду роботи з аналізу

судової практики, вивченні судової статистики, а також розробці

пропозицій щодо застосування та удосконалення законодавства; формує статистичні звіти про роботу Суду, огляди статистичних

даних про підсумки роботи Суду; здійснює організаційне забезпечення підготовки і проведення

судових засідань відповідної судової палати, засідань Пленуму,

Науково-консультативної ради при Суді, надає інформаційну

та консультативно-методичну допомогу в процесі розробки

та опрацювання внесених на їх розгляд питань; забезпечує облік та узагальнення пропозицій і зауважень,

висловлених на засіданнях Пленуму, зборах суддів Суду, судових

засіданнях Суду; відповідно до компетенції Голови Суду, його заступників,

секретаря відповідної судової палати, секретаря Пленуму Суду,

керівника апарату Суду за їх дорученням забезпечує організацію

та проведення в Суді зборів суддів, робочих нарад, міжнародних

зустрічей та інших заходів; бере участь у підготовці проектів перспективних і поточних

планів роботи Суду, забезпеченні їх виконання, готує аналітичні

матеріали щодо їх реалізації; організовує прийом громадян, розглядає їх пропозиції, заяви

і скарги, що надходять до Суду, вивчає та узагальнює питання, які

порушуються громадянами в їх зверненнях, вносить пропозиції щодо

їх вирішення; забезпечує розроблення процедурних норм стосовно внутрішньої

діяльності Суду, проектів правових актів внутрішньоорганізаційного

характеру. 2.1.2. У сфері документального забезпечення: забезпечує ведення протоколів, фіксування технічними засобами

судових засідань та засідань Пленуму Суду, зборів суддів Суду,

нарад, прес-конференцій та інших заходів; забезпечує належну організацію роботи з документами

в апараті, правильність їх оформлення та своєчасність проходження,

приймання і експедиційну обробку; аналізує, опрацьовує та доставляє службову кореспонденцію

адресатам - суддям та працівникам апарату; впроваджує передові технології організації роботи

з документами в Суді; забезпечує опрацювання, друкування, тиражування матеріалів

та документів, пов'язаних із діяльністю Суду; забезпечує розсилку в установленому порядку рішень Суду,

а також судових повідомлень та викликів; здійснює ведення, забезпечення функціонування й удосконалення

системи документального забезпечення Суду, розробляє Інструкцію

з діловодства у Суді; забезпечує підготовку і складання документів відповідно

до чинного процесуального законодавства України, згідно з вимогами

Інструкції з діловодства у Суді, Регламенту Пленуму Суду; організовує користування, облік та зберігання документів

Суду, комплектування архіву, підготовку документів та архівних

справ для передачі їх в установленому порядку на постійне

зберігання. 2.1.3. У сфері інформаційно-технічного забезпечення: забезпечує Суд, його посадових осіб відповідною інформацією

з правових та інших питань на основі сучасних методів і засобів

обробки даних комп'ютерних мереж та телекомунікацій; забезпечує функціонування, методичне і технологічне ведення

відповідних баз даних інформаційних комп'ютеризованих систем

індивідуального та колективного користування; здійснює інформаційно-технічне забезпечення судових засідань,

зборів суддів та Пленуму Суду; організовує проведення науково-дослідних і конструкторських

робіт зі створення проблемно-орієнтованих комплексів, робочих

місць у Суді, забезпечує вдосконалення систем судового

і загального діловодства та правової інформації; забезпечує бібліотечно-інформаційну діяльність Суду; забезпечує функціонування автоматизованої системи

документообігу Суду, автоматизованого розподілу справ між суддями. 2.1.4. У сфері фінансового, кадрового, матеріально-технічного

та соціально-побутового забезпечення: здійснює фінансування діяльності Суду та структурних

підрозділів апарату відповідно до видатків Державного бюджету

України, передбачених кошторисом витрат на забезпечення здійснення

повноважень Суду; забезпечує підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування

Суду на розгляд Кабінету Міністрів України, прогнозує наслідки

внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів із цих

питань; розробляє проекти структури, штатного розпису апарату

та кошторису витрат на утримання Суду; організовує та здійснює роботу щодо кадрового забезпечення

суддів, працівників апарату, забезпечення виконання в Суді

положень законів України "Про судоустрій і статус суддів"

( 2453-17 ), "Про державну службу" ( 3723-12 ); готує інформаційно-аналітичні матеріали з кадрових питань; вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників

апарату; здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Суду

в межах наявних коштів; організовує оперативне управління державним майном, переданим

Суду для здійснення ним діяльності; забезпечує в установленому порядку передбачені законодавством

соціально-побутові та житлові умови суддям (у тому числі суддям

у відставці) і працівникам апарату; забезпечує суддів та працівників апарату необхідними засобами

зв'язку та іншою оргтехнікою; здійснює господарське обслуговування Суду; забезпечує дотримання в Суді вимог штатної, фінансової,

касової і розрахункової дисципліни, проводить інвентаризацію

матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків. 2.1.5. В інших сферах діяльності Суду: встановлює та підтримує постійні зв'язки із засобами масової

інформації, організовує висвітлення діяльності Суду; забезпечує підготовку та поширення матеріалів про діяльність

Суду; організовує проведення прес-конференцій та інших заходів; здійснює розробку пропозицій щодо розвитку зв'язків

із судовими органами інших держав і міжнародними організаціями,

забезпечує встановлення та підтримку міжнародних зв'язків Суду

з органами судової влади, урядовими й неурядовими організаціями

іноземних держав, забезпечує посадових осіб Суду відповідними

матеріалами та документами; забезпечує ділові зв'язки з дипломатичними місіями в Україні

та представництвами України за кордоном, організовує переклад

у ході зустрічей, а також переклад документів, що надходять

до Суду іноземною мовою; організовує прийом у Суді делегацій, державних і політичних

діячів, дипломатичних представників інших держав та представників

міжнародних організацій; організовує випуск офіційних друкованих видань, засновником

яких є Суд, здійснює інформаційне наповнення веб-сайта Суду; організовує роботу з охорони державної таємниці, забезпечує

дотримання режимів секретності та службової таємниці, контролює

виготовлення, використання та зберігання печаток і штампів Суду; забезпечує планування та проведення мобілізаційної підготовки

в Суді, організовує роботу із забезпечення безпеки суддів

і працівників апарату, в тому числі в умовах надзвичайних ситуацій

та воєнного стану.

2.2. Апарат виконує також інші функції, передбачені законами

України, іншими нормативно-правовими актами, наказами

і розпорядженнями Голови Суду та його заступників, наказами

і розпорядженнями керівника апарату Суду, дорученнями секретаря

відповідної судової палати, секретаря Пленуму Суду виданими

в межах їхніх повноважень.

3. Керівник апарату

3.1. На виконання завдань, покладених на апарат, його

керівник: забезпечує діяльність Суду як юридичної особи; здійснює безпосереднє керівництво апаратом, спрямовує,

координує та контролює роботу його структурних підрозділів,

забезпечує взаємодію між ними, відповідає за організаційне

забезпечення Суду, суддів, судового процесу, функціонування

автоматизованої системи документообігу в Суді; забезпечує виконання працівниками апарату своїх посадових

обов'язків, наказів і розпоряджень Голови Суду та його

заступників, наказів і розпоряджень керівника апарату Суду,

службових доручень секретаря відповідної судової палати

та секретаря Пленуму Суду; затверджує положення про структурні підрозділи апарату

та посадові інструкції працівників апарату; призначає на посади, звільняє з посад та здійснює переведення

на інші посади працівників апарату, в тому числі помічників

суддів - за поданням суддів Суду; застосовує до працівників апарату заохочення та накладає

на них дисциплінарні стягнення; визначає повноваження заступника керівника апарату; забезпечує плановість і ефективність у роботі структурних

підрозділів апарату, затверджує плани роботи структурних

підрозділів апарату, звіти про їх виконання та інші нормативні

документи, що регламентують діяльність апарату, його працівників; розподіляє обов'язки між структурними підрозділами апарату

та координує здійснення організаційних заходів щодо забезпечення

підготовки і проведення судових засідань, засідань Пленуму

та зборів суддів Суду, виконання інших покладених на апарат

завдань; організує розробку інструкцій, положень та інших документів,

передбачених Законом України "Про судоустрій і статус суддів"

( 2453-17 ) та іншими законодавчими актами, затверджує їх у межах

компетенції та контролює виконання; проводить службові наради з керівниками структурних

підрозділів та працівниками апарату; інформує збори суддів Суду про свою діяльність; з метою організаційного забезпечення діяльності Суду укладає

від імені Суду договори та вчиняє інші правочини; вносить Голові Суду пропозиції щодо структури і штатного

розпису апарату; організовує спільну роботу при підготовці матеріалів

із питань, що належать до компетенції кількох структурних

підрозділів; систематично інформує Голову Суду про виконання апаратом

покладених на нього завдань, а також службових доручень, вносить

на розгляд Голови Суду пропозиції з питань, що стосуються роботи

апарату; у межах компетенції контролює реалізацію апаратом рішень,

прийнятих Головою Суду, його заступниками, секретарями відповідних

судових палат, секретарем Пленуму Суду, зборами суддів; розглядає пропозиції, подані суддями, керівниками структурних

підрозділів апарату щодо забезпечення діяльності Суду, приймає

за результатами їх розгляду рішення, а в разі необхідності

доповідає про ці пропозиції Голові Суду; бере участь у засіданнях зборів суддів Суду, службових

нарадах за участю Голови Суду при вирішенні організаційних,

фінансових, кадрових та інших питань забезпечення діяльності Суду; видає накази та розпорядження з питань діяльності апарату; за поданням керівників структурних підрозділів апарату

затверджує професійно-кваліфікаційні характеристики працівників

відповідних підрозділів, а також у межах своїх повноважень інші

документи, що регламентують діяльність апарату; забезпечує виконання вимог законодавства з питань державної

служби в апараті; організовує проведення атестації та роботу щодо підвищення

кваліфікації працівників апарату; організовує фінансове та матеріально-технічне забезпечення

діяльності Суду, розглядає замовлення структурних підрозділів

на закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг та подає

план закупівель на затвердження Голови Суду; підписує платіжні та інші фінансові документи, звіти,

довіреності на отримання матеріальних цінностей, акти

приймання-передачі товарів, виконання робіт, надання послуг тощо; затверджує зразки та описи печаток (без зображення Державного

Герба України) і штампів апарату, забезпечує загальний контроль

за їх зберіганням та належним використанням; контролює діяльність підприємств, що надають відповідні

послуги чи забезпечують діяльність Суду; здійснює інші повноваження, пов'язані з реалізацію функцій

щодо організаційного забезпечення діяльності Суду, суддів

та судового процесу, контролем за роботою структурних підрозділів

апарату та окремих його працівників.

3.2. У разі відсутності керівника апарату Суду його обов'язки

виконує заступник керівника апарату.

4. Структурні підрозділи апарату

4.1. Структурні підрозділи апарату здійснюють функції

відповідно до цього Положення і положень про них,

що затверджуються керівником апарату Суду.

4.2. Структурні підрозділи апарату забезпечують діяльність

Суду з питань, що належать до їх компетенції.

4.3. У своїй діяльності структурні підрозділи апарату

підпорядковані керівнику апарату Суду, а також відповідно

до встановленого розподілу обов'язків його заступнику, взаємодіють

між собою шляхом проведення консультацій, узгодження планів роботи

тощо. Структурний підрозділ, що безпосередньо забезпечує діяльність

відповідної судової палати, свою діяльність погоджує також

із секретарем цієї судової палати.

4.4. Керівники самостійних структурних підрозділів апарату: здійснюють керівництво діяльністю відповідних підрозділів

апарату та забезпечують виконання покладених на ці підрозділи

завдань, несуть за це персональну відповідальність у передбаченому

законодавством порядку; розподіляють обов'язки між своїм заступником та іншими

працівниками підрозділів, у разі службової необхідності проводять

перерозподіл обов'язків між ними, дають службові доручення, в тому

числі письмові, забезпечують планування роботи, належний рівень

трудової та виробничої дисципліни, ведення в підрозділах

діловодства згідно з Інструкцією з діловодства в Суді,

організовують взаємодію відповідних підрозділів з іншими

підрозділами апарату; організовують роботу і забезпечують контроль за своєчасним

виконанням працівниками очолюваних ними підрозділів посадових

обов'язків, наказів і розпоряджень Голови Суду, його заступників,

наказів і розпоряджень керівника апарату Суду і, відповідно

до встановленого розподілу обов'язків, його заступника, службових

доручень секретаря відповідної судової палати, секретаря Пленуму

Суду, доповідають про підготовлені підрозділами

інформаційно-аналітичні, статистичні, експертні та інші матеріали; сприяють підвищенню кваліфікації та навчанню працівників,

надають пропозиції керівнику апарату Суду про призначення

на посади, звільнення з посад, умови оплати праці, заохочення

чи притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників

відповідних структурних підрозділів апарату; забезпечують розроблення професійно-кваліфікаційних

характеристик і посадових інструкцій, формування кадрового резерву

та подають зазначені документи на затвердження в установленому

порядку; представляють підрозділи з питань, віднесених

до їх компетенції; здійснюють інші повноваження щодо організаційного

забезпечення діяльності Суду.

4.5. Заступники керівників структурних підрозділів апарату

координують діяльність окремих працівників, у разі відсутності

керівника, виконують його обов'язки, здійснюють інші повноваження,

визначені посадовими інструкціями.

4.6. У разі відсутності начальника відділу у складі

управління, заступника начальника управління, керівника служби

виконання його обов'язків покладається на одного із працівників

цього підрозділу.

4.7. Працівники структурних підрозділів апарату: забезпечують своєчасне та якісне виконання завдань відповідно

до їх функціональних обов'язків, несуть за це відповідальність

у передбаченому законодавством порядку; виконують накази і розпорядження Голови Суду, його

заступників, накази і розпорядження керівника апарату Суду

і, відповідно до встановленого розподілу обов'язків, його

заступника, а також службові доручення секретаря відповідної

судової палати, секретаря Пленуму Суду, безпосереднього керівника; у разі необхідності можуть бути присутніми на зборах суддів

Суду, а також службових нарадах при розгляді питань, у підготовці

яких вони брали або братимуть участь; мають право вносити пропозиції щодо організації роботи

відповідного структурного підрозділу його керівнику, а в разі

недосягнення згоди - керівнику апарату Суду та, відповідно

до встановленого розподілу обов'язків, його заступнику.

4.8. Працівники апарату зобов'язані дотримуватися посадових

інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог

Інструкції з діловодства у Суді, інших локальних документів,

що регламентують роботу Суду, етики державного службовця, а також

підвищувати свій професійний рівень і ділову кваліфікацію.

4.9. На працівників апарату поширюється дія законів та інших

нормативно-правових актів, що регулюють порядок і умови

проходження державної служби, законодавства про працю.

4.10. Заохочення працівників апарату здійснюється шляхом: видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну

безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання

трудових обов'язків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів

України; нагородження Почесною відзнакою Суду; нагородження Почесною грамотою Суду; нагородження цінним подарунком Суду; оголошення подяки; в інший спосіб, визначений законодавством.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Вищий спеціалізований суд:

 1. Про розгляд справи за позовом Бондаренка В.О. до Наці... | від 05.04.2017 № 761/5328/16-ц. Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.09.2017 № 3 "Про хід виконання постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 лютого 2017 року № 1 «Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік»". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 08.09.2017 № 2 "Про стан здійснення правосуддя судами цивільної і кримінальної юрисдикцій у І півріччі 2017 року". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 03.02.2017 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12.02.2016 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2015 році та завдання на 2016 рік". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 03.06.2016 № 4 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 6 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах"". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 03.06.2016 № 5 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 3 "Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 6 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 10 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах"". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 4 "Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового її складу". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 11 "Про узагальнення практики розгляду судами справ про оспорювання рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду України при Торгово-промисловій палаті України та розгляду заяв про їх визнання і примусове виконання". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 13 "Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 12 "Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 5 "Про внесення змін до складу редакційної колегії Часопису цивільного і кримінального судочинства". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 1 "Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 5 "Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 7 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин"". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 3 "Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 4 "Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -