Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 16.09.2011 № 5 "Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України". 2011

Інформація актуальна на 01.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

16.09.2011  № 5

Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Верховного Суду

№ 6 від 23.05.2014

№ 9 від 29.05.2015

№ 15 від 16.09.2016

№ 22 від 31.10.2016}

Розглянувши подання Голови Верховного Суду України щодо затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України, керуючись частиною восьмою статті 45, частинами першою та другою статті 46 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Пленум Верховного Суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України (додається).

Голова Верховного

Суду України

В.В.

Онопенко

Секретар Пленуму

Верховного Суду України

Ю.Л.Сенін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Пленуму

Верховного Суду України

16.09.2011  № 5

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України

Це Положення визначає правові засади організації та діяльності Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (далі - відповідно Рада, Суд).

1.

Науково-консультативна рада утворюється при Верховному Суді України для підготовки наукових висновків з питань діяльності Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення. До повноважень Ради належать:

- підготовка наукових висновків щодо відповідної норми права;

- попередній розгляд проектів висновків Пленуму Суду щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

- попередній розгляд проектів конституційних подань Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

- попередній розгляд інших питань діяльності Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

{Пункт 1 в редакції Постанови Верховного Суду № 9 від 29.05.2015}

2. Рада утворюється із числа висококваліфікованих фахівців у галузі права в кількості, яка забезпечує виконання Радою покладених на неї завдань, і діє до дня початку діяльності Верховного Суду у складі, визначеному Законом України від 02.06.2016 № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів».

{Абзац перший пункту2 в редакції Постанови Верховного Суду № 15 від 16.09.2016}

Членом Ради може бути обраний фахівець, який має науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук.

Персональний склад Ради за поданням Голови Суду затверджується Пленумом Суду шляхом відкритого голосування і є додатком до цього Положення.

Пропозиції щодо персонального складу Ради можуть надавати Голові Суду судді Суду, керівник апарату Суду, керівники юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ за погодженням із кандидатом у члени Ради.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду № 9 від 29.05.2015}

Повноваження члена Ради припиняються у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано;

2) складання повноважень за його особистою заявою;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) його смерті.

Повноваження члена Ради можуть бути також достроково припинені за рішенням Пленуму Суду в разі невиконання обов'язків члена Ради понад шість місяців.

3. Члени Ради відповідно до визначеної судової спеціалізації за зверненням суддів Суду надають наукові висновки, щодо питань, визначених пунктом 1 цього Положення. На прохання голови Ради члени Ради також вивчають питання, що виникають у судовій практиці, і подають до Суду рекомендації щодо:

а) проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

б) попередній розгляд проектів конституційних подань Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

в) інших питань діяльності Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

У разі необхідності голова Ради може скликати засідання Ради.

Засідання Ради вважається повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів Ради. До засідання членам Ради заздалегідь надсилаються поштовим або електронним зв'язком порядок денний і матеріали з питань, що виносяться на обговорення.

{Пункт 3 в редакції Постанови Верховного Суду № 9 від 29.05.2015}

4. Організацію і забезпечення роботи Ради здійснюють її голова, заступник голови і вчений секретар. Вони обираються з числа суддів та працівників апарату Суду, які мають науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук, та звільняються Пленумом Суду шляхом відкритого голосування.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду № 6 від 23.05.2014}

До повноважень голови Ради належать:

{Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови Верховного Суду № 9 від 29.05.2015}

- визначення порядку денного засідання Ради;

- організація підготовки проектів рекомендацій та рішень Ради;

- головування на засіданнях Ради;

- внесення пропозицій керівнику апарату Суду щодо організаційного, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Ради апаратом Суду;

- здійснення інших повноважень, передбачених цим Положенням.

5. У разі відсутності голови Ради його повноваження виконує заступник голови Ради, а в разі відсутності заступника голови Ради - вчений секретар Ради.

6. Вчений секретар Ради здійснює організаційно-методичне, документальне та інформаційне забезпечення роботи Ради та її членів.

До повноважень вченого секретаря Ради належать:

- організація направлення поштовим або електронним зв'язком членам Ради матеріалів з питань, визначених підпунктами "а" - "в" пункту 3 цього Положення;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Верховного Суду № 9 від 29.05.2015}

- підготовка матеріалів на засідання Ради;

- повідомлення членів Ради про дату, час, місце, порядок денний засідання Ради;

- підготовка проектів документів Ради з урахуванням рекомендацій, наданих членами Ради;

- у разі необхідності забезпечення членів Ради офіційними виданнями Суду, іншою юридичною літературою та матеріалами.

Направлення поштовим або електронним зв'язком членам Ради матеріалів з питань, визначених пунктом 1 цього Положення, здійснює управління забезпечення діяльності відповідної судової палати Суду.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Верховного Суду № 9 від 29.05.2015}

У разі тимчасової відсутності голови Ради та його заступника вчений секретар Ради виконує повноваження Голови Ради.

7. Члени Ради мають право:

- бути присутніми на засіданнях Суду та засіданнях Пленуму Суду;

- знайомитися з матеріалами судової практики Верховного Суду України і судовою статистикою.

У разі необхідності з числа членів Ради можуть утворюватися робочі групи для вивчення та обговорення окремих питань застосування законодавства в судовій практиці, надання висновків на законопроекти, які стосуються судової системи і діяльності Суду, тощо.

Члени Ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

За добросовісне виконання своїх обов'язків члени Ради можуть бути в установленому порядку заохочені наказом Голови Суду.

{Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду № 9 від 29.05.2015}

8. За результатами розгляду науково-консультаційних питань Рада більшістю голосів присутніх на засіданні приймає мотивовані рекомендації, а з питань організації роботи Ради - рішення. У разі відсутності на засіданні члена Ради він може у письмовому вигляді подати свою пропозицію щодо прийняття чи неприйняття рекомендації (рішення) Ради, яка підлягає врахуванню під час ухвалення цієї рекомендації (рішення).

9. Робота Ради висвітлюється в журналі "Вісник Верховного Суду України", на веб-сайті Суду та в інших засобах масової інформації.

10. Членам Ради видається посвідчення за підписом керівника апарату Суду. Для одержання посвідчення член Ради надає до управління кадрової роботи Суду копію паспорта, копію диплома доктора (кандидата) юридичних наук, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та 2 фотокартки розміром 3 х 4.

Посвідчення підлягає поверненню до управління кадрової роботи Суду після закінчення терміну, на який його видано.

11. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення здійснення правосуддя Судом, за кодом економічної класифікації видатків "інші видатки" на підставі затвердженого кошторису.


Додаток

до Положення

про Науково-консультативну раду

при Верховному Суді України,

затвердженого постановою

Пленуму Верховного Суду України

16.09.2011  № 5

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Науково-консультативної ради при Верховному Суді України

ГУМЕНЮК

Василь Іванович

-

суддя Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України,  голова Ради

КРИВЕНДА

Олег Вікторович

-

суддя Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України; заступник

голови Ради

КОНСТАНТИЙ

Олександр Володимирович

-

доктор юридичних наук, науковий консультант управління забезпечення діяльності Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України; вчений секретар Ради

За адміністративно-правовою спеціалізацією: адміністративне право; адміністративний процес; фінансове право; інформаційне право; трудове право (у частині державної служби); право соціального забезпечення

БЕВЗЕНКО

Володимир Михайлович

-

доктор юридичних наук

БИТЯК

Юрій Прокопович

-

доктор юридичних наук

ГЕТМАНЦЕВ

Данило Олександрович

-

доктор юридичних наук

ЗАЙЧУК

Олег Володимирович

-

доктор юридичних наук

КУБКО

Євген Борисович

-

доктор юридичних наук

КУЧЕРЯВЕНКО

Микола Петрович

-

доктор юридичних наук,

кандидат економічних наук

ЛУКАШЕВ

Олександр Анатолійович

-

доктор юридичних наук

ЛУК’ЯНЕЦЬ

Дмитро Миколайович

-

доктор юридичних наук

МОНАЄНКО

Антон Олексійович

-

доктор юридичних наук

НАСТЮК

Василь Якович

-

доктор юридичних наук

ОНІЩУК

Микола Васильович

-

доктор юридичних наук

ОЧКУРЕНКО

Сергій Володимирович

-

кандидат юридичних наук

ПРИЛИПКО

Сергій Миколайович

-

доктор юридичних наук

ПРИЛУЦЬКИЙ

Сергій Валентинович

-

доктор юридичних наук

СЕЛІВАНОВ

Анатолій Олександрович

-

доктор юридичних наук

ЧЕРНАДЧУК

Віктор Дмитрович

-

доктор юридичних наук

За господарсько-правовою спеціалізацією: господарське право; господарський процес

БЕЛЯНЕВИЧ

Олена Анатоліївна

-

доктор юридичних наук

БОШИЦЬКИЙ

Юрій Ладиславович

-

кандидат юридичних наук

ВІННИК

Оксана Мар’янівна

-

доктор юридичних наук

КІБЕНКО

Олена Рувімівна

-

доктор юридичних наук

КУЗНЄЦОВА

Наталія Семенівна

-

доктор юридичних наук

МАЙДАНИК

Роман Андрійович

-

доктор юридичних наук

НОСІК

Володимир Васильович

-

доктор юридичних наук

ОРЛЮК

Олена Павлівна

-

доктор юридичних наук

ПОДЦЕРКОВНИЙ

Олег Петрович

-

доктор юридичних наук

ХАРИТОНОВА

Олена Іванівна

-

доктор юридичних наук

ШАПОВАЛОВА

Ольга Вікторівна

-

доктор юридичних наук

ЩЕРБИНА

Валентин Степанович

-

доктор юридичних наук

За кримінально-правовою спеціалізацією: кримінальне право; кримінально-виконавче право; кримінальний процес; адміністративно-деліктне право

АНДРУШКО

Петро Петрович

-

кандидат юридичних наук

БОЙКО

Андрій Михайлович

-

доктор юридичних наук

БОРИСОВ

В’ячеслав Іванович

-

доктор юридичних наук

БУРДІН

Володимир Миколайович

-

доктор юридичних наук

ГРИЩУК

Віктор Климович

-

доктор юридичних наук

ДУДОРОВ

Олександр Олексійович

-

доктор юридичних наук

КАПЛІНА

Оксана Володимирівна

-

доктор юридичних наук

ЛОБОЙКО

Леонід Миколайович

-

доктор юридичних наук

ЛОСКУТОВ

Тимур Олександрович

-

кандидат юридичних наук

НАВРОЦЬКИЙ

В’ячеслав Олександрович

-

доктор юридичних наук

ПАНОВ

Микола Іванович

-

доктор юридичних наук

ПИСЬМЕНСЬКИЙ

Євген Олександрович

-

доктор юридичних наук

СІРИЙ

Микола Іванович

-

кандидат юридичних наук

ТАЦІЙ

Василь Якович

-

доктор юридичних наук

ТИХИЙ

Володимир Павлович

-

доктор юридичних наук

ТЮТЮГІН

Володимир Ілліч

-

кандидат юридичних наук

ШАПЧЕНКО

Сергій Дмитрович

-

кандидат юридичних наук

ШИЛО

Ольга Георгіївна

-

доктор юридичних наук

УДАЛОВА

Лариса Давидівна

-

доктор юридичних наук

За цивільно-правовою спеціалізацією: цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; трудове право; право соціального забезпечення; земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

БИЧКОВА

Світлана Сергіївна

-

доктор юридичних наук

БОДНАР

Тетяна Валеріївна

-

доктор юридичних наук

ВАСИЛЬЄВА

Валентина Антонівна

-

доктор юридичних наук

ВАВЖЕНЧУК

Сергій Ярославович

-

доктор юридичних наук

ВЕНЕДІКТОВА

Ірина Валентинівна

-

доктор юридичних наук

ГАЛЯНТИЧ

Микола Костянтинович

-

доктор юридичних наук

ГОЛУБЄВА

Неллі Юріївна

-

доктор юридичних наук

ДЗЕРА

Олександр Васильович

-

доктор юридичних наук

ДОВГЕРТ

Анатолій Степанович

-

доктор юридичних наук

ЗАІКА

Юрій Олександрович

-

доктор юридичних наук

КОССАК

Володимир Михайлович

-

доктор юридичних наук

КОТ

Олексій Олександрович

-

кандидат юридичних наук

КОХАНОВСЬКА

Олена Велеонінівна

-

доктор юридичних наук

ЛУЦЬ

Володимир Васильович

-

доктор юридичних наук

ЛУЦЬ

Людмила Андріївна

-

доктор юридичних наук

МИКІЄВИЧ

Михайло Миколайович

-

доктор юридичних наук

МИХАЛЬНЮК

Оксана Василівна

-

кандидат юридичних наук

МІНЧЕНКО

Раїса Миколаївна

-

доктор юридичних наук

РОТАНЬ

Володимир Гаврилович

-

доктор юридичних наук

ХАРИТОНОВ

Євген Олегович

-

доктор юридичних наук

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Верховного Суду № 6 від 23.05.2014, № 9 від 29.05.2015; в редакції  Постанови Верховного Суду № 15 від 16.09.2016, із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду № 22 від 31.10.2016}

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 16.09.2011 № 5 "Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України". Верховний Суд України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 16.09.2011 № 5 "Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -