Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 21.12.2017 № 2428 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

21.12.2017  № 2428

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 січня 2018 р.

за № 92/31544

Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

Керуючись статтями 21, 22 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 15, 17, частиною другою статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року № 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за № 1294/18589 (зі змінами), що додаються.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

Голова

Ю. Артеменко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

ради України з питань

телебачення і радіомовлення

21.12.2017 № 2428

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 січня 2018 р.

за № 92/31544

ЗМІНИ

до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

1.

у розділі І:

пункт 1.5 викласти в такій редакції:

“1.5. Загальна характеристика телерадіоінформаційного простору, перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне, регіональне ефірне теле- та радіомовлення, наведені у додатках 1, 2 до цього Плану.”.

2. У розділі ІІ:

1) у главі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

“1.1. Пріоритетним завданням для Національної ради залишається розбудова мереж мовлення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі - НСТУ), у тому числі і в прикордонних регіонах України, де спостерігається недостатнє покриття сигналом українських мовників.”;

пункт 1.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти  1.5 - 1.11 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.10;

пункт 1.5 після слів “пропозицій НСТУ” доповнити словами “щодо розвитку мереж суспільно-політичного, культурно-освітнього, молодіжного каналів суспільного радіо”;

у пункті 1.7 слова та цифри “УР-1, УР-2, УР-3 та ефективного використання радіочастотного ресурсу” замінити словами та цифрами “та сіток мовлення на каналах УР-1, УР-2, УР-3, що дозволить більш ефективно використовувати радіочастотний ресурс”;

у пункті 1.8:

слово “державна” виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Національна рада розробляє План дій щодо розвитку мережі радіомовлення в діапазоні середніх хвиль для пріоритетного забезпечення українським мовленням тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, тимчасово непідконтрольних органам державної влади України територій Донецької та Луганської областей.”;

у пункті 1.9 слово “державного” виключити;

2) главу 3 викласти в такій редакції:

“3. Принципи та порядок переходу до цифрового ефірного телерадіомовлення

3.1. В Україні цифрове наземне ефірне теле- та радіомовлення реалізується у смугах радіочастот, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (далі - План використання радіочастотного ресурсу), у стандартах DVB-T, DVB-T2 та DRM, Т-DAB відповідно.

3.2. На підставі висновків УДЦР здійснюються заходи з реалізації проекту звукового мовлення у цифровому стандарті DAB у м. Києві з використанням потужностей державного оператора телекомунікацій Концерну РРТ.

3.3. Національна рада вивчає питання впровадження цифрового радіомовлення у стандарті DRM у діапазоні середніх хвиль.

3.4. Національна рада сприяє затвердженню національних стандартів для забезпечення подальшого розвитку цифрового наземного ефірного телевізійного мовлення в стандарті DVB-T2.

3.5. Національна рада аналізує інформацію щодо охоплення територій та населення цифровим сигналом, зони невпевненого прийому для покращення покриття цифровим сигналом на підставі вимірювань та/або розрахунків.

3.6. Вимкнення аналогового телебачення відбуватиметься поетапно.

Включення областей та населених пунктів України та/або окремих РЕЗ мовлення до відповідного етапу вимкнення аналогового телебачення здійснюється, враховуючи необхідність:

захисту інформаційного простору України;

забезпечення безперервності мовлення телекомпаній та їх прийому населенням на всій території країни;

ефективного використання радіочастотного ресурсу, враховуючи технічні можливості стандарту DVB-T2.

3.7. Завершення переходу від аналогового до цифрового мовлення здійснюється у строки, визначені Планом використання радіочастотного ресурсу. Суб’єкти господарювання, які використовують аналогові засоби мовлення, можуть припинити їхнє використання за власним бажанням раніше визначеного строку припинення використання радіотехнології “Аналогове телевізійне мовлення” та звернутися до Національної ради з відповідною заявою.

3.8. В останню чергу вимикаються телеканали, які використовуються НСТУ, телерадіоорганізаціями місцевого (регіонального в межах області) мовлення, які не мають ліцензії на цифрове мовлення, за умови нестворення завад цифровим засобам мовлення, та канали, що працюють на прикордонних територіях з країною-агресором та Республікою Молдова, а також у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (окуповані території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополь), на територіях, які розташовані на лінії зіткнення, а також на територіях, які межують із тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

3.9. Національна рада сприяє здійсненню мовлення ліцензіатами місцевої категорії мовлення, які використовують аналоговий стандарт, але не отримали ліцензії на цифрове мовлення, якщо таке мовлення не створює завад цифровому мовленню.

3.10. У разі надходження висновків УДЦР Національна рада розглядатиме питання про створення додаткових мультиплексів та добудову діючих.

3.11. Національна рада сприяє створенню локальних цифрових мультиплексів в стандарті DVB-Т/T2 з метою забезпечення цифровим телевізійним мовленням населення на території тимчасово окупованого Криму та непідконтрольних органам державної влади України територій Донецької та Луганської областей.

3.12. У зв’язку з дефіцитом радіочастотного ресурсу для потреб радіомовлення в смузі радіочастот 470-862 МГц, який пов’язаний з впровадженням систем  мобільного зв’язку в смузі І цифрового дивіденду, за наявності висновків УДЦР створюється загальнонаціональний мультиплекс у смузі частот метрового діапазону (174-230 МГц) з використанням потужностей державного оператора телекомунікацій Концерну РРТ.

3.13. За результатами перепланування частотних виділень, передбачених для цифрового телевізійного мовлення,  з метою вивільнення смуги частот І цифрового дивіденду (790-862 МГц) створюватимуться мережі синхронного телевізійного мовлення у смузі частот 21-48 ТВК (470-694 МГц) після повного переходу на цифровий стандарт мовлення та припинення використання аналогових технологій.

3.14. З метою реалізації прав телерадіоорганізацій на переоформлення чинних ліцензій у зв’язку з впровадженням цифрового телебачення Національна рада звертається до УДЦР щодо визначення вільного радіочастотного ресурсу, придатного для створення місцевих цифрових багатоканальних телемереж у порядку, визначеному пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”, відповідно до пропозицій, наданих місцевими телерадіоорганізаціями.

3.15. Національна рада за зверненням ліцензіатів переглядає розподіл програм у багатоканальних телемережах МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5 для загальнонаціонального покриття.

3.16. Конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення Національна рада проводить за наявності вільних каналів у цифрових мультиплексах.

3.17. Національна рада в межах повноважень розглядає питання створення провайдерами програмної послуги платних пакетів програм у багатоканальних цифрових ефірних телемережах для надання якісних, різноманітних програм всім верствам населення.

3.18. З метою безперешкодного доступу до програм ефірного цифрового мовлення їх розповсюдження здійснюється у відкритому доступі без застосування систем кодування, за винятком систем цифрового платного мовлення.

3.19. Національна рада розглядає заяви мовників та ухвалює рішення про продовження ліцензій на ефірне мовлення з використанням аналогових телевізійних каналів. Строк дії таких ліцензій встановлюється відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” з приміткою “До прийняття Національною радою окремого рішення про перехід на цифрове мовлення або вимкнення аналогового телевізійного мовлення у регіоні”, враховуючи кінцевий термін застосування радіотехнології аналогового телевізійного мовлення, визначений Планом використання радіочастотного ресурсу.

3.20. Конкурси на отримання ліцензій на ефірне телевізійне мовлення з використанням аналогових каналів не оголошуються, якщо це не викликано необхідністю інформаційної безпеки держави або забезпечення потреб місцевого телерадіомовлення.

3.21. Усі ліцензіати багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5 зобов’язані брати участь в інформуванні населення про перехід країни на цифровий стандарт мовлення, зокрема про дати відключення аналогового ефірного мовлення у регіонах, про причини переходу до цифрового мовлення, аргументи щодо необхідності переходу саме в ці терміни, представлення переваг, які отримають споживачі від переходу на цифрове мовлення в державі, умови подальшого доступу до сигналу вітчизняних телеканалів з ефіру; щодня безкоштовно транслювати у своїх програмах інформацію, зміст якої відповідає вимогам соціальної реклами, загальним хронометражем 5 хвилин на добу, з яких 30 %  - у прайм-таймі.

3.22. З метою найширшого охоплення населення цифровим телевізійним мовленням до вимкнення аналогового телебачення Національна рада сприяє здійсненню комплексу заходів щодо:

заохочення населення стосовно отримання або придбання обладнання для прийому цифрового сигналу (зокрема забезпечення за рахунок держави пільгових категорій громадян, соціальна реклама, привабливе змістове наповнення телепрограм);

залучення органів місцевого самоврядування, громадських благодійних організацій з метою сприяння придбанню обладнання для прийому цифрового сигналу;

роз’яснення серед населення способів покращення умов прийому програм цифрового ефірного телебачення (зокрема налаштування приймальних антен на цифрові передавачі, правильне налаштування обладнання для прийому цифрового сигналу, застосування сертифікованих антенних систем);

розробки технічних заходів стосовно збільшення кількості домогосподарств, які прийматимуть програми цифрового телебачення (зокрема добудова малопотужних передавачів у зонах невпевненого прийому телевізійного сигналу);

інформування населення про наявність інших можливостей перегляду вітчизняних телепрограм.

3.23. Національна рада здійснює консультації з громадськістю та органами державної влади з метою нормативного врегулювання питання щодо тарифів на телекомунікаційні послуги, що надаються для потреб телерадіомовлення з використанням радіочастотного ресурсу.

3.24. Вивільнення частотного ресурсу від засобів аналогового та цифрового мовлення для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління здійснюватиметься після повного переходу від аналогового до цифрового мовлення у строки, визначені Планом використання радіочастотного ресурсу, за наявності висновків УДЦР щодо вільного радіочастотного ресурсу для заміни діючих телевізійних каналів.

3.25. Національна рада в межах повноважень, передбачених законодавством, організовує заходи щодо обговорення технічних вимог до цифрового сигналу, технічної якості зображення телевізійних каналів, приймального телевізійного обладнання тощо.

3.26. З урахуванням розвитку новітніх медіа-послуг Національною радою вивчається питання розвитку нових технологій, які сприяють створенню  конкурентного середовища, дозволять реалізувати нові бізнес-можливості для мовників та провайдерів програмної послуги.”;

3) у главі 4:

пункт 4.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Розширення території покриття багатоканальної ефірної цифрової телемережі з використанням технології “МІТРІС” здійснюється на підставі дозвільних документів УДЦР. У разі їх відсутності - забезпечується через звернення суб’єкта господарювання, який надає або планує надавати програмні послуги на певній території, безпосередньо до УДЦР за зазначеним вище висновком, який разом із заявою є підставою для внесення змін до ліцензії.”;

4) у главі 5:

доповнити новими пунктами 5.4, 5.5 такого змісту:

“5.4. Ліцензіати, що здійснюють діяльність зі створення і розвитку супутникових каналів мовлення та телемереж (DTH-платформ), надають регулятору технічну можливість для проведення моніторингу.

5.5. Можливість застосування кодованого способу розповсюдження супутникових програм визначається з урахуванням інформаційної безпеки держави, уникнення  перешкод для доступу громадян до вітчизняних програм, необхідності максимального охоплення україномовним контентом всієї території України, зокрема тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь та тимчасово непідконтрольних органам державної влади України територій Донецької та Луганської областей, а також прикордонних областей України.”;

5) у главі 6:

пункт 6.2 викласти в такій редакції:

“6.2. З метою створення рівних умов ведення господарської діяльності в галузі телерадіомовлення та унеможливлення діяльності суб’єктів господарювання, які надають програмні послуги незалежно від технології без отримання відповідної ліцензії, Національна рада в межах компетенції вживає заходів:

до суб’єктів господарської діяльності, які використовують телекомунікаційні ресурси, Інтернет-мережу задля формування пакетів програм та забезпечення абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах;

до суб’єктів господарської діяльності, які не є ліцензіатами Національної ради, щодо ретрансляції  програм, які не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає Європейській конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України;

щодо опрацювання звернень від громадських організацій та об’єднань, які займаються питаннями діяльності провайдерів програмної послуги, з метою унеможливлення протиправної діяльності суб’єктів господарювання на ринку телекомунікаційних послуг;

щодо проведення нарад (конференцій), розміщення інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті Національної ради та роз’яснення про недопущення діяльності без відповідної ліцензії;

щодо звернення до органів державної влади для вжиття заходів стосовно припинення діяльності без відповідної ліцензії таких суб’єктів господарювання;

щодо ініціювання внесення змін до законодавства про врегулювання діяльності з використання Інтернет-мережі;

щодо ініціювання внесення змін до законодавства про посилення відповідальності за діяльність без відповідної ліцензії та порушення прав інтелектуальної власності у сфері телебачення і радіомовлення;

щодо запровадження принципів чесної конкуренції у діяльності провайдерів програмної послуги.”;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

“6.4. Задля спрощення регулювання діяльності ліцензіатів Національна рада здійснює виключно позапланові перевірки  провайдерів програмної послуги.”.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

доповнити пункт після підпункту 3 новими підпунктами 4, 5 такого змісту:

“4) моніторингу телепрограм з метою нагляду за дотриманням ліцензіатами обсягу передач та/або фільмів, виконаних державною мовою;

5) моніторингу телепрограм з метою висвітлення теми антитерористичної операції та теми окупації Криму;”.

У зв’язку з цим підпункти 4 - 6 вважати відповідно підпунктами 6 - 8;

2) у пункті 2:

підпункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

“телерадіоорганізації не мають права транслювати та анонсувати програми або їх відеосюжети, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, а також програми, здатні впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, а також програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати спеціальне попередження, відповідно позначатися в розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатись безпосередньо перед їх трансляцією.”;

3) у пункті 4:

підпункт 5 після слова “мовників” доповнити словами “, а також програми регіональних телерадіокомпаній з Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які залишили окуповані території”;

4) у пункті 5:

підпункт 9 викласти в новій редакції:

“9) ініціювання внесення змін до законодавства для регулювання діяльності ліцензіатів у сфері телерадіомовлення на  прикордонних територіях та на територіях, які розташовані на лінії зіткнення, а також на територіях, які межують із тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим;”;

у підпункті 10 слова “Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” замінити словами “чинного законодавства”;

у підпункті 13 слова “виконанню плану дій на 2017 рік щодо” виключити;

доповнити пункт новими підпунктами 16, 17 такого змісту:

“16) збір та аналіз інформації про правопорушення та втрати у сфері телерадіомовлення на окупованій території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

17) вивчення потреб областей України, зокрема прикордонних регіонів, в розвитку телекомунікаційної інфраструктури;”.

У зв’язку з цим підпункти 16, 17 вважати відповідно підпунктами 18, 19;

5) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

“сприяє спрощенню подання суб’єктами інформаційної діяльності щорічної інформації про свою структуру власності через модуль офіційного веб-сайту Національної ради шляхом заповнення відповідних форм.”.

4. У додатках:

1) у додатку 1:

у пункті 2 цифри “28”, “58”, “165” замінити цифрами “29”, “57”, “163”;

у пункті 5 цифри “61”, “224” замінити цифрами “39”, “232”;

у пункті 6 цифри “12” замінити цифрами “10”;

у пункті 7 цифри “744”, “180” замінити відповідно цифрами “716”, “201”;

у пункті 8 цифри “99” замінити цифрами “97”;

2) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається;

3) додатки 3, 4 виключити.

У зв’язку з цим у тексті цього Плану посилання на додатки 3, 4 виключити.

Начальник управління

радіочастотного ресурсу

та технічного контролю

Т. Мироненко


Додаток 2

до Плану розвитку національного

телерадіоінформаційного простору

(пункт 1.5 розділу І)

ПЕРЕЛІКИ

телерадіоорганізацій

Перелік

телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне аналогове телевізійне мовлення та/або цифрове телевізійне мовлення у стандарті DVB-T

№ з/п

Телерадіоорганізація

Логотип

Наявність ліцензії на мовлення

аналогове

цифрове

1

2

3

4

5

1

ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", м. Київ

"UA:ПЕРШИЙ" "UA: ПЕРШИЙ DIGITAL"

х

х

2

ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", м. Київ

"UA:КУЛЬТУРА"

х

3

ДП "Парламентський телеканал "Рада"

"Рада"

х

4

ТОВ ТРК "Студія "1+1", м. Київ

"1+1"

х

х

5

ПрАТ "Телеканал "Інтер", м. Київ

"ІНТЕР"

х

х

6

ТОВ "Новий канал", м. Київ

"Н"

х

х

7

ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк

"Україна"

х

х

8

ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк

"Індиго TV"

х

9

ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк

"НЛО.ТV"

х

10

ПрАТ "Міжнародний Медіа Центр-СТБ", м. Київ

"С-Можливо все!" (комбіноване)

х

х

11

ПрАТ "ТК "ТЕТ", м. Київ

"ТЕТ"

х

х

12

ТОВ "Телестудія "Служба інформації", м. Київ

"НТН"

х

х

13

ТОВ "Телеодин", м. Київ

"М1"

х

х

14

ТОВ "ТРК "Експрес-Інформ", м. Київ

"5 +"

х

 

15

Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ "ТРК "НБМ" , м. Київ

"5"

х

х

16

ТОВ "ТРО "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ

"К1" в колі

х

х

17

ТОВ "МК ТРК "ICTV", м. Київ

"зображувальне позначення - асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці" та/або "зображувальне позначення - асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці, на контрастному фоні" та/або "комбіноване позначення, яке складається: з зображувального елемента - асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці, та з словесного елемента "ICTV" - виконаного оригінальним шрифтом. Зображувальний та словесний елементи розташовано поруч"

х

х

18

ТОВ "Телеканал "ПРЯМИЙ", м. Київ

"ПРЯМИЙ"

х

х

19

ТОВ "ТРК "Кіно ТВ", м. Київ

"Ентер-фільм"

 

х

20

ТОВ "Музичне телебачення", м. Київ

"ZOOM"

 

х

21

ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ

"М"

х

х

22

ТОВ "ТРК "Музика ТВ", м. Київ

"ПІКСЕЛЬ TV"

 

х

23

ТОВ "ТОТВЕЛЬД", м. Київ

"XSPORT"

 

х

24

ТОВ "Телеканал "К2", м. Київ

"К2"

 

х

25

ТОВ "РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ", м. Одеса

"2+2"

 

х

26

ТОВ "ТРК "Нові комунікації", м. Київ

"Z ZIK"

 

х

27

ТОВ "Голдберрі", м. Київ

"ЕСПРЕСО"

х

28

ТОВ "АСПЕРА 2011", м. Київ

"ЕСКУЛАП-TV"

х

29

ТОВ "ТРК "Погода ТБ", м. Київ

"BUSINESS"

х

30

ТОВ "КОРОНА САНРАЙС", м. Київ

"ВІНТАЖ ТВ"

х

Перелік

телерадіоорганізацій, що здійснюють регіональне аналогове телевізійне мовлення та/або цифрове телевізійне мовлення у стандарті DVB-T2

№ з/п

Суб’єкт інформаційної діяльності

Логотип

Наявність ліцензії на мовлення

аналогове

цифрове

1

2

3

4

5

1

Виробниче МП "Горизонт", м. Первомайський Харківської області

"Горизонт-TV"

х

2

ДП "ТРК "Стерх" ТОВ "Природні інвестиції", м. Дніпро

"11 канал"

х

х

3

ДП "Дитяче телевізійне агентство", м. Хмельницький

"33 канал"

х

х

4

ДП "ТРК "Аверс" ВАТ "Корпорація "Аверс", м. Луцьк

"АВЕРС"

х

х

5

ДП ТРК "Мукачево "М-студіо" виробничо-комерційного ТОВ "Продюсер", м. Мукачево Закарпатської області

"МS"

х

х

6

Івано-Франківське обласне телебачення "Галичина", м. Івано-Франківськ

Галка в короні з печатки Ярослава Осмомисла

х

х

7

КП "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради, м. Чернігів

Одноголовий орел з мечем

х

 

8

Міське КП інформаційно-телевізійне агентство "ВІТА", м. Вінниця

Комбінований знак, який асоціюється із гербом міста Вінниці і має дві динамічні назви ВІТА ТБ VITA TV

х

х

9

ОА "Вінницька громадська ТРК "Вінниччина", м. Вінниця

Стилізована літера "В" на білому фоні та напис "Вінниччина"

х

х

10

Обласне об’єднання "Луганське кабельне телебачення", м. Луганськ

"ЛКТ"

х

х

11

ТОВ "Інформаційний телеканал "Репортер", м. Одеса

"РЕПОРТЕР"

х

х

12

ПрАТ "ТРК "Люкс", м. Львів

"24"

х

х

13

ПМП "ТРК "ДАНІО", с. Баранинці Ужгородського району Закарпатської області

"21 УЖГОРОД "

х

х

14

ПП "Інформаційна студія "Полісся-TV", м. Луцьк

"π"

х

 

15

ТОВ "ТРК "РАІ", м. Бурштин Івано-Франківської області

"РАІ"

х

16

ПрАТ "Медіагруп нові проекти", м. Київ

Стилізоване зображення "ВПТВ"

 

х

17

ПрАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська", м. Дніпро

"34"

х

х

18

ТОВ "Телерадіокомпанія "Твій Всесвіт", м. Первомайськ Миколаївської області

"Твій Всесвіт"

 

х

19

ТОВ "Медіагрупп "ФМ", м. Сімферополь

"ТВ FM"

х

 

20

ТОВ "TV-4", м. Тернопіль

"4tv"

х

х

21

ТОВ "Аріадна ТВ", м. Київ

ТОВ "АРІАДНА ТВ" емблема "112 Україна"

 

х

22

ТОВ "Лідер ТВ", м. Київ

ТОВ "ЛІДЕР ТВ" емблема "112 Україна"

 

х

23

ТОВ "Новий формат ТВ", м. Київ

ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" емблема "112 Україна"

 

х

24

ТОВ "Партнер ТВ", м. Київ

ТОВ "ПАРТНЕР ТВ" емблема "112 Україна"

 

х

25

ТОВ "ТВ Вибір", м. Київ

ТОВ "ТВ ВИБІР" емблема "112 Україна"

 

х

26

ТОВ "Гравіс", м. Київ

"ПЛЮСПЛЮС"

х

 

27

ТОВ "Гравіс-Кіно", м. Київ

"2+2"

х

28

ТОВ "Незалежна ТРК "ІРТА", м. Сєвєродонецьк

"ІРТА"

х

х

29

ТОВ "Місто ТБ", м. Чернівці

"Місто ТБ"

 

х

30

ТОВ "Запорізька незалежна ТРК "ТВ-5", м. Запоріжжя

"твоя стихія tv5"

х

х

31

ТОВ "Слово Волині", м. Луцьк

"12 канал"

 

х

32

ТОВ "Коледж преси та телебачення", м. Миколаїв

"ТАК ТV"

 

х

33

ТОВ "ТРК "Академ-ТV", м. Суми

"АТv"

х

х

34

ТОВ "ТРК "Відікон", м. Суми

"V" (Відікон)

х

х

35

ТОВ "ТРК "ВІККА", м. Черкаси

"ВІККА"

х

х

36

ТОВ "ТРК "Град", м. Чорноморськ Одеської області

"ГРАД"

х

 

37

ТОВ "ТРК "ІТВ", м. Сімферополь

"ИТВ"

х

х

38

ТОВ "ТРК "Регіональна телевізійна система", м. Луганськ

"ЛОТv24"

х

х

39

ТОВ "ТРК "Рівне 1", м. Рівне

"Рівне 1"

х

х

40

ТОВ ТРК "Міст ТБ", м. Львів

"ZIK"

х

 

41

ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк

"ДОНБАС "

х

х

42

ТОВ "ТРК "Херсон Плюс", м. Херсон

"Херсон Плюс"

 

х

43

ТОВ "ТРК ОНЮА "Академія", м. Одеса

"АКАДЕМІЯ" (комбіноване)

х

х

44

ТОВ "ТС "Астра-ТБ", м. Гірник Донецької області

"КРТ"

х

 

45

ТОВ "Чернівецький промінь", м. Чернівці

"Чернівецький промінь (комбіноване)"

 

х

46

ТОВ "Чорноморська телерадіокомпанія", м. Київ

Стилізоване зображення сонця та хвилі

х

х

47

ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", м. Київ

"ВТ"

х

х

48

"ВДТ"

х

х

49

"Д"

х

х

50

"27 канал"

х

х

51

Стилізоване зображення колосу

х

х

52

"m 1" ("Тиса один")

х

х

53

"Запоріжжя"

х

х

54

"ОДТРК Івано- Франківськ"

 

х

55

"ЦК", "КДРТРК"

х

х

56

Стилізована літера "К"

х

х

57

"КРЫМ", "UА:КРИМ"

х

х

58

"ЛОТ"

х

х

59

"ТРК ЛЬВІВ"

х

х

60

"ТМ"

х

х

61

Зображення вітрила

х

х

62

"Лтава"

х

х

63

"РТБ"

х

х

64

"UA:Суми"

х

х

65

"ТТБ"

х

х

66

"ОТБ"

х

х

67

"Скіфія"

х

х

68

"Поділля-центр" буква "Ц" з хвостиком у формі національного орнаменту на зеленому фоні

х

х

69

"Рось"

х

х

70

"БУКОВИНА"

х

х

71

"Чернігівська ОДТРК Сівер-ЦЕНТР"

х

х

72

"ТС"

х

х

Перелік

телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне радіомовлення

№ з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

ПАТ "НСТУ" (УР-1), м. Київ

"Українське радіо"

2

ПАТ "НСТУ" (УР-2), м. Київ

"Радіо "Промінь"

3

ПАТ "НСТУ" (УР-3), м. Київ

"Радіо "Культура"

4

ТОВ "ТРК "НБМ-Радіо", м. Київ

"Ретро ФМ"

5

ТОВ "ТРК "Радіо-Ера", м. Київ

"Радіо-Ера FM"

6

ДП "Новий обрій", м. Київ

"Радио Пятница"

7

ТОВ "ТРК "Медіа Маркет", м. Київ

"ХІТ ФМ"

8

ПрАТ "Наше радіо", м. Київ

"Наше радіо"

9

ТОВ "ТРО "Русское радио" - Україна", м. Київ

"Русское Радио"

10

ТОВ "ТРК "Клас", м. Київ

"Перець FM", "Стильное"

11

ТОВ "ТРК "Радіо Кохання", м. Київ

"Мелодія FM"

12

ДП "ТРО "Довіра", м. Київ

"АВТОРАДИО"

13

ПрАТ "ТРК "Люкс", м. Львів

"Люкс ФМ"

14

ПрАТ "РК "Гала", м. Київ

"Країна ФМ"

15

Українська корпорація телебачення і радіомовлення "ЮТАР", м. Київ

"KISS FM"

16

ТОВ "ТРК "Шансон", м. Київ

"Радио Шансон"

Перелік

телерадіоорганізацій, що здійснюють регіональне ефірне радіомовлення

№ з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

Дочірнє підприємство "ТРК "Центр", м. Сімферополь

"Лидер FM" (комбіноване)

2

ПГО "Громадське радіо" "ТРК "Громадське радіо", м. Київ

"Громадське радіо"

3

ПП "Компанія "Нова хвиля", м. Київ

"Power FM"

4

ПП "ТРК "Західна Столиця", м. Львів

"Західна Столиця"

5

ПП "ТРО "Софія", м. Херсон

“Херсон ФМ”

6

ПП ТРК "Подільські комунікації", м. Ладижин

"ЛАДА"

7

ПП фірма "Лямін", м. Київ

"Радіо РОКС-Україна"

8

ПрАТ "Студія "Європозитив", м. Київ

"NRJ"

9

ТОВ "Комунікаційне агентство "Сума технологій", м. Харків

"ПЕРЕЦЬ FМ"

10

ТОВ "Телевізійний канал "Надія", м. Київ

"Радіо голос надії"

11

ТОВ "Євромюзік", м. Київ

"Радио Шансон"

12

ТОВ "Мюзік радіо", м. Київ

"Легкое и спокойное радио RELAX"

13

ТОВ "Раді.О", м. Одеса

"Просто Радіо"

14

ТОВ "Радіо FM", м. Київ

"Радіо РОКС-Україна"

15

ТОВ "Радіо Тернопіль", м. Київ

"Мелодія FM"

16

ТОВ "Радіо Шарманка", м. Київ

"Power FM", "ЛЮБИМОЕ РАДИО"

17

ТОВ "Радіостанція "Великий Луг", м. Запоріжжя

"Максимум ФМ"

18

ТОВ "РК "Ностальжі", м. Запоріжжя

"Радіо Мелодія", "KISS FM"

19

ТОВ "Студія Артекс", м. Cімферополь

"Транс-М-Радіо"

20

ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ", м. Сімферополь

"Радіо Мейдан 102,7 FM", "Радіо Мейдан"

21

ТОВ "ТРК "52 канал", м. Одеса

"Град"

22

ТОВ "ТРК "Аккерман", м. Білгород-Дністровський

"Аккерман FM", "Балта FM", "Любашівка FM", "Миколаївка FM", "Саврань FM"

23

ТОВ "ТРК "Галичина", м. Львів

"FM Галичина"

24

ТОВ "ТРК "Град", м. Іллічівськ

"FM 1 перше радіо"

25

ТОВ "ТРК "Еммануїл", м. Київ

"Радіо Еммануїл"

26

ТОВ "ТРК "ІФ Медіа-Груп", м. Київ

"Радіо Марія"

27

ТОВ "ТРК "Класик Радіо", м. Київ

"Радіо РОКС-Україна"

28

ТОВ "ТРК "Контакт", м. Запоріжжя

"Радио Шансон"

29

ТОВ "ТРК "Львівська хвиля", м. Львів

"Львівська хвиля - радіо нашого міста"

30

ТОВ "ТРК "Нота", м. Київ

"Best FM"

31

ТОВ "ТРК "Онікс", м. Київ

"Легкое и спокойное радио Relax"

32

ТОВ "ТРК "Пілот-Україна", м. Одеса

"Радіо Next"

33

ТОВ Незалежна ТРК "ІРТА", м. Сєвєродонецьк

"Ірта"

34

ТОВ ТРК "АРТА ПЛЮС", м. Ізюм

"Радио "Класс"

35

ТОВ ТРК "Даяна Мастер", м. Київ

"KISS FM"

36

ТОВ ТРК "Праймедіа", м. Львів

"МАКСИМУМ ФМ"

37

ТОВ ТРК "Радіо - Санна", м. Одеса

"Радио Шлягер"

38

ТОВ Фірма "Волинь", м. Київ

"Радіо Next"

39

ПП "ТК "РАІ", м. Бурштин

"РАІ"

Начальник управління

радіочастотного ресурсу

та технічного контролю

Т. Мироненко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.02.2018 — 2018 р., № 13, стор. 72, стаття 457, код акта 89046/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 3 "Про внесення зміни до форми заяви про видачу (продовження) ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 95 "Про внесення змін до Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 10.06.2021 № 737 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 616 "Про затвердження Положення щодо впровадження Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 18.11.2021 № 1727 "Про затвердження Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 08.12.2021 № 2012 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 8. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 18. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 19. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 20. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -