<<
>>

"ПРОТОКОЛ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ ТРІПС". Світова організація торгівлі (СОТ). 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРОТОКОЛ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ ТРІПС

{Протокол прийнято Законом № 981-VIII від 03.02.2016}

Офіційний переклад

Дата підписання:

06.12.2005

Дата прийняття Україною:

03.02.2016

Дата набрання чинності:

23.01.2017

Члени Світової організації торгівлі;

беручи до уваги Рішення Генеральної ради, яке міститься в документі WT/L/641, прийняте відповідно до пункту 1 статті Х Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі - Угода СОТ);

цим домовляються про таке:

1. З набранням чинності цим Протоколом згідно з пунктом 4 вносяться зміни до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі - Угода ТРІПС), як це передбачено у Додатку до цього Протоколу, шляхом включення статті 31bis після статті 31 і Додатку до Угоди ТРІПС після статті 73.

2. Застереження щодо будь-якого з положень цього Протоколу не можуть бути зроблені без згоди інших членів.

3. Цей Протокол є відкритим для прийняття його членами до 1 грудня 2007 року або до пізнішої дати, яка може бути визначена Конференцією міністрів.

4. Цей Протокол набирає чинності згідно з пунктом 3 статті Х Угоди СОТ.

5. Цей Протокол передається на зберігання Генеральному директорові Світової організації торгівлі, який невідкладно надсилає кожному члену засвідчену копію цього Протоколу та повідомлення про кожне його прийняття відповідно до пункту 3.

6. Цей Протокол реєструється відповідно до положень статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Учинено у м. Женева 6 грудня 2005 року в одному примірнику англійською, французькою та іспанською мовами, при цьому кожен текст є автентичним.


ДОДАТОК

ДО ПРОТОКОЛУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ ТРІПС

Стаття 31bis

1.

Зобов’язання члена-експортера згідно зі статтею 31(f) не застосовуються до виданої ним примусової ліцензії в обсязі, необхідному для цілей виробництва фармацевтичного(ої) продукту (продукції) та його (її) експорту до належного(их) члена(ів)-імпортера(ів) відповідно до умов, встановлених у пункті 2 Додатку до цієї Угоди.

2. Якщо примусова ліцензія видається членом-експортером відповідно до порядку, встановленого у цій статті та Додатку до цієї Угоди, співрозмірна компенсація згідно зі статтею 31(h) виплачується на території цього члена, враховуючи економічну вартість використання для члена-імпортера, дозволеного членом-експортером. Якщо примусова ліцензія видається на аналогічну продукцію на території належного члена-імпортера, зобов’язання цього члена згідно із статтею 31(h) не застосовуються щодо тієї продукції, за яку компенсація виплачується на території члена-експортера відповідно до першого речення цього пункту.

3. З метою використання ефекту масштабу виробництва для цілей підвищення платоспроможного попиту на фармацевтичну продукцію і сприяння розвитку місцевого виробництва цієї продукції: якщо країна-член, що розвивається, або найменш розвинена країна-член СОТ є стороною регіональної торговельної угоди у розумінні статті XXIV ГАТТ 1994 та Рішення від 28 листопада 1979 року про диференційований та більш сприятливий режим, взаємність і повнішу участь країн, що розвиваються (L/4903), щонайменше половину чинних членів якої становлять країни, що входять до актуального переліку ООН найменш розвинених країн, зобов’язання такого члена згідно зі статтею 31(f) не застосовуються в обсязі, необхідному для того, щоб фармацевтичний продукт, який виробляється або імпортується відповідно до примусової ліцензії на території цього члена, було експортовано на ринки тих інших країн, що розвиваються, або найменш розвинених країн, які є сторонами регіональної торговельної угоди і мають аналогічні проблеми у сфері охорони здоров’я. Цим узгоджено, що це не буде впливати на територіальний характер захисту відповідного патентного права.

4. Члени не оспорюватимуть будь-які заходи, застосовані відповідно до положень цієї статті та Додатку до цієї Угоди, згідно з підпунктами 1(b) та 1(c) статті XXIII ГАТТ 1994.

5. Ця стаття і Додаток до цієї Угоди застосовуються без шкоди для прав, зобов’язань та гнучких механізмів, які надаються членам відповідно до положень цієї Угоди іншими пунктами, ніж (f) та (h) статті 31, включаючи ті, які були підтверджені Декларацією про Угоду ТРІПС та охорону здоров’я (WT/MIN(01)/DEC/2), та їх тлумачення. Вони також застосовуються без шкоди для обсягів, у яких фармацевтична продукція, вироблена за примусовою ліцензією, може експортуватись відповідно до положень статті 31 (f).


ДОДАТОК

ДО УГОДИ ТРІПС

1. Для цілей статті 31bis і цього Додатку:

(а) «фармацевтичний продукт» означає будь-який запатентований продукт або продукт, виготовлений з використанням запатентованного процесу, у фармацевтичному секторі, необхідний для вирішення проблем охорони здоров’я, як це визначено у пункті 1 Декларації про Угоду ТРІПС та охорону здоров’я (WT/MIN(01)/DEC/2). Цим узгоджено, що активні інгредієнти, необхідні для їхнього виробництва, та діагностичні набори, необхідні для їхнього використання, також включені-1.

__________

-1Цей підпункт  застосовується без шкоди для підпункту 1(b).

(b) «належний член-імпортер» означає будь-яку найменш розвинену країну-члена і будь-якого іншого члена, який повідомив-2 Раду ТРІПС про свій намір використовувати порядок, встановлений у статті 31bis та цьому Додатку (далі – порядок), як імпортер; при цьому зрозуміло, що член може повідомити у будь-який момент, що він буде використовувати порядок у цілому або в обмежений спосіб, наприклад, лише у випадку надзвичайної ситуації в країні чи інших обставин крайньої необхідності або у випадках некомерційного використання для суспільних потреб. Слід зазначити, що деякі члени не будуть використовувати порядок як члени-імпортери-3, а деякі інші члени заявили, що якщо вони будуть використовувати цей порядок, то це буде лише у випадку надзвичайної ситуації у країні чи за інших обставин крайньої необхідності;

__________

-2Цим узгоджено, що це повідомлення не потребує затвердження органом СОТ для використання порядку.

-3Австралія, Канада, Європейські Співтовариства (для цілей статті 31bis і цього Додатка) з його державами-членами, Ісландія, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія та Сполучені Штати Америки.

(с) «член-експортер» означає члена, який використовує порядок для виробництва фармацевтичної продукції та її експорту до належного члена-імпортера.

2. Умови, зазначені у пункті 1 статті 31bis, є такими:

(а) належний(і) член(и)-імпортер(и)-4 надав повідомлення до Ради ТРІПС, у якому:

__________

-4Спільні повідомлення, що містять інформацію, яка вимагається згідно з цим підпунктом, можуть надаватися регіональними організаціями, зазначеними у пункті 3 статті 31bis, від імені належних членів-імпортерів, які використовують порядок і є учасниками цих організацій, за згодою цих учасників.

(і) зазначається найменування та орієнтовна кількість необхідного(ої) продукту (продукції)-5;

__________

-5Повідомлення буде оприлюднюватися Секретаріатом СОТ на сторінці веб-сайту СОТ, яка стосується цього порядку.

(іі) підтверджується, що відповідний належний член-імпортер, за винятком найменш розвиненої країни-члена, встановив одним зі способів, визначених у Доповненні до цього Додатку, що має недостатні або взагалі не має виробничих потужностей у фармацевтичному секторі для виробництва відповідного(ої) продукту (продукції); та

(ііі) підтверджується, що якщо фармацевтичний продукт запатентований на його території, він видав або має намір видати примусову ліцензію відповідно до статей 31 і 31bis цієї Угоди і положень цього Додатку-6;

__________

-6Цей підпункт застосовується без шкоди для статті 66.1 цієї Угоди.

(b) примусова ліцензія, видана членом-експортером відповідно до порядку, повинна містити такі умови:

(і) лише обсяг, необхідний для задоволення потреб належного(их) члена(ів)-імпортера(ів), може бути вироблений за ліцензією і вся вироблена продукція повинна бути експортована до члена(ів), які повідомили про свої потреби Раді ТРІПС;

(іі) продукція, яка виготовляється за ліцензією, повинна чітко ідентифікуватися як така, що виготовляється відповідно до порядку, за допомогою спеціального етикетування чи маркування. Постачальники повинні вирізняти таку продукцію за допомогою спеціального пакування та/або спеціального забарвлення / форми самої продукції, за умови, що таке розрізнення є практично можливим і не має значного впливу на ціну; та

(ііі) перед відправленням продукції ліцензіат розміщує на веб-сайті-7 таку інформацію:

__________

-7Ліцензіат для цих цілей може використовувати власний веб-сайт або, з допомогою Секретаріату СОТ, сторінку на веб-сайті СОТ, яка стосується цього порядку.

- кількість, яка поставляється до кожного пункту призначення, як зазначено вище в абзаці (і); та

- відмінні ознаки продукту (продукції), як зазначено вище в абзаці (іі);

(с) член-експортер повідомляє-8 Раді ТРІПС про видачу ліцензії, включаючи умови, висунуті до неї-9. Надана інформація повинна містити найменування та адресу ліцензіата, продукт (продукцію), на який(у) видана ліцензія, кількість, на яку вона видана, країна(и), до якої(их) продукт (продукцію) буде поставлено і термін дії ліцензії. В повідомленні також вказується адреса веб-сайту, зазначеного у підпункті (b)(iii), вище.

__________

-8Цим узгоджено, що це повідомлення не потребує затвердження органом СОТ для використання порядку.

-9Повідомлення буде оприлюднюватися Секретаріатом СОТ на сторінці веб-сайту СОТ, яка стосується цього порядку.

3. З метою забезпечення того, щоб продукція, що імпортується відповідно до порядку, використовувалася для цілей охорони здоров’я, які обумовили її ввезення, належні члени-імпортери вживають відповідних заходів, у межах своїх можливостей, пропорційні своїм адміністративним можливостям і ризику переорієнтування торгівлі для запобігання реекспорту продукції, яку було імпортовано на їхню територію згідно з порядком. У випадку, якщо у належного члена-імпортера, який є країною-членом, що розвивається, або найменш розвиненою країною-членом, виникають труднощі при застосуванні цього положення, розвинені країни-члени надають, за запитом і на взаємоузгоджених умовах, технічне й фінансове сприяння для забезпечення його застосування.

4. Члени забезпечують доступність ефективних правових засобів запобігання ввезенню на їхні території та продажу на них продукції, виробленої згідно з порядком і направлених на їхні ринки з порушенням його положень, використовуючи засоби, які вже мають бути доступними відповідно до цієї Угоди. Якщо будь-який член вважає, що такі засоби є недостатніми для цієї мети, відповідне питання може бути розглянуто Радою ТРІПС на запит цього члена.

5. З метою використання ефекту масштабу виробництва для цілей підвищення платоспроможного попиту на фармацевтичну продукцію і сприяння розвитку місцевого виробництва цієї продукції, визнається необхідність сприяння розвитку систем, що передбачають видачу регіональних патентів, які застосовуватимуться на території членів, зазначених у пункті 3 статті 31bis. З цією метою розвинені країни-члени зобов’язуються надати технічне сприяння відповідно до статті 67 цієї Угоди, включаючи у співпраці з іншими відповідними міжурядовими організаціями.

6. Члени визнають доцільність сприяння передачі технологій і нарощування потенціалу у фармацевтичному секторі для подолання проблем, які виникають у членів у зв’язку з недостатністю або відсутністю виробничих потужностей у фармацевтичному секторі. З цією метою належним членам-імпортерам та членам-експортерам рекомендується використовувати порядок у спосіб, який сприяв би досягненню цієї мети. Члени зобов’язуються співробітничати, приділяючи особливу увагу передачі технологій і нарощуванню потенціалу у фармацевтичному секторі, у діяльності, що здійснюватиметься згідно із статтею 66.2 цієї Угоди, пунктом 7 Декларації про Угоду ТРІПС та охорону здоров’я, а також у будь-якій іншій відповідній діяльності Ради ТРІПС.

7. Рада ТРІПС щорічно здійснює огляд функціонування порядку з метою забезпечення його ефективного застосування і щорічно звітує про його застосування перед Генеральною радою.


ДОПОВНЕННЯ ДО ДОДАТКУ ДО УГОДИ ТРІПС

Оцінка виробничих потужностей у фармацевтичному секторі

Вважається, що найменш розвинені країни-члени мають недостатні або взагалі не мають виробничих потужностей у фармацевтичному секторі.

Для інших належних членів-імпортерів недостатність або відсутність потужностей для виробництва відповідного(ої) продукту (продукції) може бути встановлена одним з таких способів:

(і) відповідний член довів, що він не має виробничих потужностей у фармацевтичному секторі; або

(іі) якщо член має певні виробничі потужності у цьому секторі, він вивчив їхній потенціал і встановив, що за винятком будь-яких потужностей, які належать власникові патенту або контролюються ним, наразі їх недостатньо для задоволення його потреб. Коли буде встановлено, що таких потужностей стало достатньо для задоволення потреб члена, ця процедура більше не застосовується.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.03.2017 — 2017 р., № 20, / № 18, 2016, ст. 706 /, стор. 169, стаття 582, код акта 85078/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Світова організація торгівлі (СОТ):

 1. "Протокол про внесення змін до Угоди про державні закупівлі". Світова організація торгівлі (СОТ). 2012 рікк
 2. Країни-члени СОТ та країни - спостерігачі " (станом на 1 жовтня 2009 року)"------------------------------------------------------------------. Світова організація торгівлі (СОТ). 2009 рікк
 3. Угода про державні закупівлі "{ Про приєднання до Угоди див. Закон N 1029-VIII ( 1029-19 ) від 16.03.2016 }" { Зміни до Угоди див. в Протоколі ( 981_055 ) від 30.03.2012 }. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 4. Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (укр/рос) "Члени цим домовляються про наступне:" Частина I. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 5. Домовленість про зобов'язання у сфері фінансових послуг (укр/рос) "Учасники Уругвайського раунду вважали за можливе взяти конкретні зобов'язання щодо фінансових послуг згідно з Генеральною угодою про торгівлю послугами ( 981_017 ) (далі в цій Домовленості іменується Угода) на основі підходу, альтернативного до передбаченого положеннями Частини III Угоди. Було погоджено, що цей підхід може бути застосований при такому його розумінні:"i) він не суперечить положенням Угоди ( 981_017 );. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 6. Рішення про створення Підготовчого комітету для Світової організації торгівлі (укр/рос) "Міністри,"Розглянувши Угоду про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) (далі в цьому Рішенні поіменованих як "Угода СОТ"та "СОТ"), та. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 7. Рішення про організаційні та фінансові наслідки, що випливають із впровадження Угоди про створення Світової організації торгівлі (укр/рос) "Міністри,"Визнаючи важливе значення ролі та допомоги у міжнародній торгівлі Світової організації торгівлі (далі в цьому Рішенні поіменованої як "СОТ"),. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 8. Декларація про вирішення спорів відповідно до Угоди про впровадження Статті VI Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 р. або Частини V Угоди про субсидії та компенсаційні заходи (укр/рос) "Міністри"Визнають, щодо вирішення спорів відповідно до Угоди про впровадження Статті VI Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 р. ( 981_010 ) або Частини V Угоди про субсидії та компенсаційні заходи ( 981_015 ), необхідність послідовного вирішення спорів, що виникають внаслідок антидемпінгових заходів та заходів компенсації мита.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 9. Рішення про перегляд Статті 17.6 Угоди про впровадження Статті VI Генеральної угоди про тарифи 1994 р. (укр/рос) "Міністри"Прийняли наступне рішення:. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 10. Рішення про боротьбу проти введення в оману (укр/рос) "Міністри,"Відмічаючи, що при тому, що проблеми введення у оману та заходи антидемпінгового обов'язку складали частину переговорів, які передували Угоді про впровадження Статті VI ГАТТ 1994 ( 981_010 ), учасники переговорів не змогли досягти згоди щодо конкретного тексту,. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 11. Рішення про розгляд публікацій Інформаційного центру ІСО/ІЕС (укр/рос) "Міністри"Прийняли рішення про те, що створений у відповідності з параграфом 1 Статті 13 Угоди про технічні бар'єри в торгівлі ( 981_008 ) в Додатку 1A до Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) Комітет з технічних бар'єрів торгівлі, без порушення положень про консультації та вирішення спорів, принаймні раз на рік розглядати публікації, здійснювані інформаційним центром ІСО/ІЕС по інформації, отриманій згідно з Кодексом про належну практику підготовки ( 981_008 ), ухвалення та застосування стандартів у Додатку 3 Угоди з метою надання Членам можливості обговорення будь-яких питань, пов'язаних з дією Кодексу.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 12. Рішення щодо запропонованої домовленості про інформаційну систему стандартів СОТ-ІСО (укр/рос) "Міністри"Прийняли рішення рекомендувати Секретаріату Світової організації торгівлі досягти домовленості з Міжнародною організацією стандартизації ("ІСО") про створення інформаційної системи, в рамках якої:. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 13. Рішення про повідомлення першої інтеграції згідно зі статтею 2.6 Угоди про текстиль та одяг (укр/рос) "Міністри,"Погоджуються, що учасники, які зберігають обмеження, встановлені згідно з параграфом 1 Статті 2 Угоди про текстиль та одяг ( 981_007 ), повинні повідомляти докладно про всі заходи, які будуть здійснені відповідно до параграфа 6 Статті 2 вказаної Угоди, Секретаріату ГАТТ не пізніше, ніж 1 жовтня 1994 року. Секретаріат ГАТТ повинен негайно розповсюдити ці повідомлення іншим учасникам для інформації. Ці повідомлення також слід надсилати до Органу моніторингу за текстилем, коли такий буде створено, для цілей параграфа 21 Статті 2 Угоди про текстиль та одяг.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 14. Рішення про торгівлю та охорону навколишнього природного середовища (укр/рос) "Міністри,"Провівши зустріч з нагоди підписання Заключного акту про результати Уругвайського раунду Багатосторонніх торгових переговорів ( 981_002 ) в Марракеші 15 квітня 1994 року,. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 15. Рішення про прийняття та приєднання до Угоди про створення Світової організації торгівлі (укр/рос) "Міністри,"Відмічаючи, що Статті XI та XIV Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) (яка далі у цьому Рішенні поіменована як "Угода СОТ") передбачають, що лише сторони, що підписали ГАТТ 1947 ( 995_264 ) на дату набуття чинності Угоди СОТ, для яких до ГАТТ 1994 ( 981_003 ) додаються розклади уступок та зобов'язань, і для яких до Генеральної угоди про торгівлю послугами ( 981_017 ) (яка далі у цьому Рішенні поіменована "ГАТС") додаються розклади конкретних зобов'язань, можуть приєднатися до Угоди СОТ;. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 16. Рішення про подання заявки та перегляд Домовленості про правила та процедури, що визначають вирішення спорів ( 981_019 ) (укр/рос) "Міністри,"Звертаючись до Рішення від 22 лютого 1994 р. про те, що існуючі правила та процедури ГАТТ 1947 ( 995_264 ) в області вирішення спорів лишаються в силі до дати набуття чинності Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ),. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 17. Рішення про приєднання до Угоди про державні закупки (укр/рос) "1. Міністри закликають Комітет з державних закупок, створений за Угодою про державні закупки ( 981_050 ) у Додатку 4 Угоди про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ), прояснити, що:"(a) Член, зацікавлений у приєднанні згідно з параграфом 2 Статті XXIV Угоди про державні закупки ( 981_050 ), повинен повідомити про свій інтерес Генерального директора СОТ, надіславши відповідну інформацію, в тому числі пропозицію щодо сфери охоплення для включення у Додаток I, з урахуванням відповідних положень Угоди, зокрема Статті I, і де можливо, Статті V;. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 18. Рішення про професійні послуги (укр/рос) "Міністри"Прийняли рішення рекомендувати Раді з торгівлі послугами ухвалити на своєму першому засіданні викладене далі рішення.. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 19. Рішення про переговори про основні телекомунікації (укр/рос) "Міністри"Приймають наступне рішення:. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
 20. Рішення про переговори про послуги морського транспорту (укр/рос) "Міністри,"Відмічаючи, що зобов'язання, взяті учасниками щодо послуг морського транспорту на час завершення Уругвайського раунду, набувають чинності на основі MFN в той же час, що і Угода про створення Світової організації торгівлі ( 995_342 ) (далі в цьому документі - "Угода СОТ"),. Світова організація торгівлі (СОТ). 1994 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -