<<
>>

Протокол, що стосується зміни Статті 50 a) Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 26 жовтня 1990 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1990

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Протокол, 

що стосується зміни Статті 50 a) Конвенції

про міжнародну цивільну авіацію

(укр/рос)

Підписаний у Монреалі 26 жовтня 1990 року

( Протокол ратифіковано Законом

N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

Дата ратифікації: 11.07.2002 Дата набуття чинності: 21.01.2003

АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, ЗІБРАВШИСЬ на свою двадцять восьму (надзвичайну) сесію у

Монреалі 25 жовтня 1990 року, ВІДЗНАЧИВШИ, що велика кількість Договірних держав висловлює

бажання збільшити число членів Ради з метою забезпечення кращої

збалансованості за рахунок більш широкого представництва

Договірних держав, ВВАЖАЮЧИ за доцільне збільшити число членів цього органу з

тридцяти трьох до тридцяти шести членів, ВВАЖАЮЧИ за необхідне змінити з вищезазначеною метою

Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, вчинену в Чикаго

сьомого дня грудня 1944 року ( 995_038 ), 1. ЗАТВЕРДЖУЄ відповідно до положень пункту a) Статті 94

вищезгаданої Конвенції ( 995_038 ) таку запропоновану зміну до

зазначеної Конвенції:

"У Статті 50 a) Конвенції ( 995_038 ) змінити друге речення,

замінивши "тридцяти трьох" на "тридцяти шести".";

2. ВСТАНОВЛЮЄ згідно з положеннями згаданого пункту a) Статті

94 згаданої Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана запропонована

зміна набуває чинності після її ратифікації ста вісьмома

Договірними державами; 3. ПОСТАНОВЛЯЄ, щоб Генеральний секретар Міжнародної

організації цивільної авіації склав Протокол російською,

англійською, іспанською та французькою мовами, тексти якого є

рівно автентичними і включають вищезгадану зміну та викладені

нижче положення: a) Протокол підписується Головою Асамблеї та її Генеральним

секретарем; b) Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка

ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію

( 995_038 ) або приєдналася до неї; c) ратифікаційні грамоти здаються на зберігання до

Міжнародної організації цивільної авіації; d) Протокол набуває чинності для держав, які його

ратифікували, в день здачі на зберігання сто восьмої

ратифікаційної грамоти; e) Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні

держави про дату здачі на зберігання кожного документа про

ратифікацію Протоколу; f) Генеральний секретар негайно повідомляє всі

держави-учасниці згаданої Конвенції ( 995_038 ) про дату набуття

Протоколом чинності; g) для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала

Протокол після вищезгаданої дати, Протокол набуває чинності після

здачі нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до Міжнародної

організації цивільної авіації. В РЕЗУЛЬТАТІ ЦЬОГО, відповідно до вищезазначених дій

Асамблеї, Цей Протокол був складений Генеральним секретарем

Організації.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова та Генеральний секретар

вищезгаданої двадцять восьмої (надзвичайної) сесії Асамблеї

Міжнародної організації цивільної авіації, уповноважені на це

Асамблеєю, підписали цей Протокол.

ВЧИНЕНО у Монреалі двадцять шостого дня жовтня місяця одна

тисяча дев'ятсот дев'яностого року в одному примірнику російською,

англійською, іспанською та французькою мовами, причому кожен текст

є рівно автентичним. Цей Протокол залишається на зберігання в

архівах Міжнародної організації цивільної авіації, а його завірені

копії надсилаються Генеральним секретарем Організації всім

державам-учасницям Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,

вчиненої в Чикаго сьомого дня грудня місяця одна тисяча дев'ятсот

сорок четвертого року ( 995_038 ).

Ассад Котайт Ш.С. Сидху

Голова двадцять восьмої Генеральний секретар

(надзвичайної) сесії Асамблеї

Вірність перекладу тексту з російської на українську мову

засвідчено начальником Служби офіційних перекладів Правового

департаменту МЗС України.

Протокол

касающийся изменения Статьи 50 a)

Конвенции о международной гражданской авиации

Подписан в Монреале 26 октября 1990 года

Дата ратифікації: 11.07.2002 Дата набуття чинності: 21.01.2003

АССАМБЛЕЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ,

СОБРАВШИСЬ на свою двадцать восьмую (чрезвычайную) сессию в

Монреале 25 октября 1990 года,

ОТМЕТИВ, что большое количество Договаривающихся государств

выражает желание увеличить число членов Совета в целях обеспечения

лучшей сбалансированности за счет более широкого представительства

Договаривающихся государств,

СЧИТАЯ целесообразным увеличить число членов этого органа с

тридцати трех до тридцати шести членов,

СЧИТАЯ необходимым изменить с вышеуказанной целью Конвенцию о

международной гражданской авиации, совершенную в Чикаго седьмого

дня декабря 1944 года ( 995_038 ),

1. УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с положениями пункта a) Статьи

94 вышеупомянутой Конвенции ( 995_038 ) следующую предложенную

поправку к указанной Конвенции:

"В Статье 50 a) Конвенции ( 995_038 ) изменить второе

предложение, заменив "тридцати трех" на "тридцати шести";

2. УСТАНАВЛИВАЕТ в соответствии с положениями упомянутого

пункта a) Статьи 94 названной Конвенции ( 995_038 ), что

вышеупомянутая предложенная поправка вступает в силу после ее

ратификации ста восемью Договаривающимися государствами;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, чтобы Генеральный секретарь Международной

организации гражданской авиации составил Протокол на русском,

английском, испанском и французском языках, тексты которого

являются равно аутентичными и включают вышеупомянутую поправку и

излагаемые ниже положения:

a) Протокол подписывается Председателем Ассамблеи и ее

Генеральным секретарем;

b) Протокол открыт для ратификации любым государством,

которое ратифицировало упомянутую Конвенцию о международной

гражданской авиации ( 995_038 ) или присоединилось к ней;

c) ратификационные грамоты сдаются на хранение Международной

организации гражданской авиации;

d) Протокол вступает в силу в отношении государств, которые

ратифицировали его, в день сдачи на хранение сто восьмой

ратификационной грамоты;

e) Генеральный секретарь немедленно уведомляет все

Договаривающиеся государства о дате сдачи на хранение каждого

документа о ратификации Протокола;

f) Генеральный секретарь немедленно уведомляет все

государства - участники упомянутой Конвенции ( 995_038 ) о дате

вступления Протокола в силу;

g) в отношении любого Договаривающегося государства,

ратифицировавшего Протокол после вышеупомянутой даты, Протокол

вступает в силу после сдачи его ратификационной грамоты на

хранение Международной организации гражданской авиации.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО, в соответствии с вышеуказанными

действиями Ассамблеи,

Настоящий Протокол был составлен Генеральным секретарем

Организации.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Председатель и Генеральный секретарь

вышеупомянутой двадцать восьмой (чрезвычайной) сессии Ассамблеи

Международной организации гражданской авиации, уполномоченные на

то Ассамблеей, подписали настоящий Протокол.

СОВЕРШЕНО в Монреале двадцать шестого дня октября месяца одна

тысяча девятьсот девяностого года в виде одного документа на

русском, английском, испанском и французском языках, причем каждый

текст является равно аутентичным. Настоящий Протокол остается на

хранении в архивах Международной организации гражданской авиации,

а заверенные копии его направляются Генеральным секретарем

Организации всем государствам - участникам Конвенции о

международной гражданской авиации, совершенной в Чикаго седьмого

дня декабря одна тысяча девятьсот сорок четвертого года

( 995_038 ).

Ассад КОТАЙТ Ш. С. СИДХУ

Председатель Генеральный секретарь

двадцать восьмой

(чрезвычайной)

сессии Ассамблеи

Офіційний вісник України

2005, N 5


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.02.2005 — 2005 р., № 5, стор. 361, стаття 333, код акта 31544/2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО):

 1. Заключительный акт Международной Конференции по воздушному праву (Дипломатическая конференция по авиационной "безопасности), проводившейся под эгидой Международной организации гражданской авиации в Пекине с 30 августа по 10 сентября 2010 года" (Пекин, 10 сентября 2010 года). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2010 рікк
 2. Протокол, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов " (Пекин, 10 сентября 2010 года)"Государства-участники настоящего Протокола,. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2010 рікк
 3. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации " (Пекин, 10 сентября 2010 года)"Государства-участники настоящей Конвенции,. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2010 рікк
 4. "СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ к Чикагской конвенции 1944 г.". Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2006 рікк
 5. Декларация глобальных принципов либерализации международного воздушного транспорта " (Монреаль, 24 - 29 марта 2003 года)"Всемирная авиатранспортная Конференция на тему "Проблемы и возможности либерализации", проведенная Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в ее Штаб-квартире в Монреале с 24 по 29 марта 2003 года с участием 145 государств и 29 организаций,. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2003 рікк
 6. Статус Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 1944 г.) ( 995_038 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Конвенция ( 995_038 ) вступила в силу 4 апреля 1947 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 7. Статус Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 г.) ( 995_244 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 04.12.69 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 8. Статус Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности (Рим, 7 октября 1952 г.) ( 995_231 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 04.02.58 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 9. Статус Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 г.) ( 995_165 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 27.02.51 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 10. Статус Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (Монреаль, 1 марта 1991 г.) ( 995_016 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Вступление в силу:. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 11. Статус Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль, 28 мая 1999 г.) ( 995_594 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"В силу еще не вступила.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 12. Статус Протокола об изменении Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, подписанной в Риме 7 октября 1952 года (Монреаль, 23 сентября 1978 г.) ( 954_001 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Вступление в силу: В силу еще не вступил. В соответствии с параграфом 1 статьи XXII Протокол ( 954_001 ) вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 13. Статус Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970 г.) ( 995_167 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"Дата вступления в силу 14.10.71 г.. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 14. Статус Протокола о борьбе с незаконными актами насилия "в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую"авиацию, дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконными. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 15. Статус Протокола, касающегося изменения Конвенции о международной гражданской авиации (статьи 3bis) (Монреаль, 10 мая 1984 г.) ( 995_423 ) " (по состоянию на 1 ноября 2001 г.)"119 договаривающихся государств. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 2001 рікк
 16. Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень (укр/рос) " Статус Конвенції див. ( 954_009 )" { Про приєднання до Конвенції див. Закон N 685-VI ( 685-17 ) від 17.12.2008 }. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1999 рікк
 17. Протокол, що стосується зміни Статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 6 жовтня 1989 року"( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1989 рікк
 18. Протокол об изменении Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, подписанной в Риме 7 октября 1952 года " Монреаль, 23 сентября 1978 года" Статус Протокола см.( 954_007 ). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1978 рікк
 19. Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) " Підписаний у Монреалі 30 вересня 1977 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ) Дата ратифікації: 11.07.2002 Дата набуття чинності: 21.01.2003. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1977 рікк
 20. Протокол об аутентичном четырехъязычном тексте Конвенции о международной гражданской авиации " (Монреаль, 30 сентября 1977 года)"Нижеподписавшиеся правительства,. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 1977 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -