Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 13.01.2022 № 4 "Про затвердження Змін до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України". Національний банк України. 2022

Документ актуальний на 20.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.01.2022 № 4

Про затвердження Змін до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення встановлення порядку обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2015 року № 859 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України (Андрій Супрун) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Ю. Гелетій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

13 січня 2022 року № 4

ЗМІНИ

до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

1.

У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) з питань регулювання ліквідності банківської системи з метою проведення та обліку операцій з депозитними сертифікатами Національного банку (далі -депозитні сертифікати) у Системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі - Система СЕРТИФ) та врегулювання відносин щодо взаємодії між Національним банком і банками України під час обліку депозитних сертифікатів та проведення операцій з ними.";

2) у пункті 2:

підпункт 1 замінити шістьма новими підпунктами 1-1-5 такого змісту:

"1) безумовна операція - операція з депозитними сертифікатами в Системі СЕРТИФ, виконання якої не потребує надання розпорядження власником рахунку;

1-1) обіг депозитних сертифікатів - вчинення правочинів, пов'язаних із переходом прав на депозитні сертифікати, крім правочинів, що укладаються в процесі їх розміщення або погашення;

1-2) погашення депозитних сертифікатів - перерахування на відповідний рахунок банку вартості депозитного сертифіката або вартості депозитного сертифіката та процентів за ним на дату погашення відповідно до строків та умов, передбачених для розміщення депозитних сертифікатів з одночасним списанням депозитних сертифікатів з рахунку банку в Системі СЕРТИФ та автоматичним їх анулюванням;

1-3) поставка без оплати - механізм розрахунків за операціями з депозитними сертифікатами, під час якого перехід права власності на депозитні сертифікати відбувається без здійснення Національним банком контролю за грошовими розрахунками (у разі їх наявності);

1-4) поставка проти оплати - механізм розрахунків за операціями з депозитними сертифікатами, під час якого в порядку, визначеному цим Положенням, переказ депозитних сертифікатів відбувається відразу після переказу грошових коштів;

1-5) програмно-технологічне забезпечення СертЛайн (далі - ПТЗ СертЛайн) - програмний комплекс, призначений для автоматизації кількісного обліку депозитних сертифікатів Національного банку, обслуговування операцій з їх розміщення, обігу, сплати доходу та погашення;";

пункт після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) розміщення депозитних сертифікатів - операція зарахування оплачених банком депозитних сертифікатів на його рахунок у Системі СЕРТИФ, результатом якої є набуття банком права власності на такі депозитні сертифікати;";

3) розділ після пункту 3 доповнити двома новими пунктами 3-1, 3-2 такого змісту:

"3-1. Обіг депозитних сертифікатів відбувається тільки поза організованим ринком капіталу.

3-2. Національний банк має право затверджувати форми вхідних і вихідних документів, що використовуються для провадження діяльності щодо обліку та проведення Національним банком та банками України операцій з депозитними сертифікатами. Форми документів затверджуються заступником Голови Національного банку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків відповідає за здійснення Національним банком діяльності з обліку та проведення операцій з депозитними сертифікатами.";

4) розділ після пункту 4 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1. Виписка з рахунку власника, що формується засобами Системи СЕРТИФ, містить повний перелік інформації для забезпечення підтвердження права власності банку на депозитні сертифікати, що обліковуються на його рахунку.";

5) у пункті 5 слова "Управління депозитарної діяльності Національного банку України (далі - Управління)" замінити словами "Структурний підрозділ Національного банку, завданням якого є забезпечення обігу та обліку депозитних сертифікатів (далі - Відповідальний підрозділ),";

6) розділ після пункту 5 доповнити двома новими пунктами 5-1, 5-2 такого змісту:

"5-1. Відповідальний підрозділ для врегулювання відносин, що виникають під час обслуговування операцій з депозитними сертифікатами, керується умовами укладеного Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком у частині участі в проведенні операцій з депозитними сертифікатами (далі - договір ЄДБО щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами), вимогами цього Положення, нормативно-правових актів Національного банку з питань регулювання ліквідності банківської системи та законодавством України.

5-2. Відповідальний підрозділ під час виконання своїх функцій взаємодіє з іншими підрозділами Національного банку в межах їх компетенції, визначених цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами Національного банку.";

7) пункти 6-14 виключити.

2. У розділі III:

1) у главі 1:

пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Відповідальний підрозділ здійснює облік депозитних сертифікатів і обслуговує операції з депозитними сертифікатами на рахунках банків відповідно до цього Положення, плану балансових рахунків та структури аналітичного рахунку Системи кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (додаток 1) та переліку проводок за операціями з депозитними сертифікатами в Системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (додаток 2).";

у першому реченні пункту 22 слово "цифровий" виключити;

у пункті 23:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - ідентифікаційний код в ЄДРПОУ) банку-продавця, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ банку-покупця, номер банківського рахунку банку-продавця (за операціями з дотриманням принципу "поставка проти оплати");";

підпункти 4, 5 після слова "код" доповнити словами "та назва";

пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. Операції з депозитними сертифікатами в Системі СЕРТИФ здійснюються на підставі зустрічних розпоряджень сторін правочину щодо депозитних сертифікатів, за умови збігання відповідних реквізитів, крім безумовних операцій.";

главу після пункту 24 доповнити новим пунктом 24-1 такого змісту:

"24-1. Відповідальний підрозділ у разі допущення банками під час проведення операцій з депозитними сертифікатами помилок або неможливості банком із технічних або інших причин подати за допомогою Системи СЕРТИФ розпорядження у формі електронного документа має право виконати операцію за письмовим розпорядженням (дорученням) банку або іншої особи у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку, за умови дотримання всіх таких вимог:

1) якщо операції за цими розпорядженнями не суперечать вимогам нормативно-правових актів Національного банку та цього Положення;

2) у разі надходження письмових розпоряджень банку, які повністю розкривають суть операції і містять усі необхідні дані для її виконання, а також подання документів, які є підставою для проведення такої операції;

3) у разі надання письмового розпорядження заступника Голови Національного банку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків відповідає за здійснення Національним банком обліку та проведення операцій з депозитними сертифікатами (або особи, яка виконує його обов'язки), або Голови Національного банку про згоду на виконання операцій на підставі письмових документів.";

пункти 25-27 викласти в такій редакції:

"25. Операції з депозитними сертифікатами не виконуються, якщо є помилки або немає реквізитів, обов'язковість яких установлена цим Положенням, у розпорядженнях, отриманих від банків, або в разі ненадання банком зустрічного розпорядження.

26. Право власності на депозитний сертифікат виникає в банку з моменту зарахування оплачених депозитних сертифікатів на рахунок банку в Системі СЕРТИФ.

Право власності на депозитні сертифікати в разі зарахування їх на балансовий рахунок банку для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих під час розміщення для подальшої оплати, виникає з моменту їх переведення на балансовий рахунок банку для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями.

27. Банк-власник для підтвердження права власності на депозитні сертифікати самостійно формує виписку з рахунку банку в Системі СЕРТИФ за допомогою засобів ПТЗ СертЛайн або отримує таку виписку від Національного банку за письмовим запитом за підписом уповноваженої особи банку.";

главу після пункту 27 доповнити новим пунктом 27-1 такого змісту:

"27-1. Національний банк для надання на письмовий запит банку виписки з рахунку банку в Системі СЕРТИФ здійснює перевірку повноважень уповноваженої особи банку, за підписом якої надано запит. Для цього Відповідальний підрозділ направляє засобами електронної пошти Національного банку до структурного підрозділу, що забезпечує відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку, запит на підтвердження повноважень такої особи.

Структурний підрозділ, що забезпечує відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку, звіряє підпис особи в запиті із підписами в картці зразків підписів, що надаються банками під час відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку, та повідомляє Відповідальний підрозділ засобами електронної пошти Національного банку про результати перевірки.

Відповідальний підрозділ, якщо звірка повноважень пройшла успішно, готує та надає банку виписку з рахунку банку в Системі СЕРТИФ, а якщо в особи, за підписом якої надано запит, немає відповідних повноважень, то надає банку письмову відмову.";

у підпункті 2 пункту 28 слова "на позабіржовому ринку" виключити;

у підпунктах 1, 2 пункту 29 слова "на позабіржовому ринку" виключити;

2) у главі 2:

пункт 31 виключити;

абзац перший пункту 32 викласти в такій редакції:

"32. Відповідальний підрозділ на підставі отриманого від структурного підрозділу, що забезпечує проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів, повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні тендера з розміщення депозитних сертифікатів/операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт Національного банку здійснює в Системі СЕРТИФ такі проводки:";

пункт 34 виключити;

пункти 35, 36 викласти в такій редакції:

"35. Відповідальний підрозділ після отримання від структурного підрозділу, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, інформації про оплату кожним банком депозитних сертифікатів, що розміщуються у повному обсязі, здійснює в Системі СЕРТИФ переказ оплачених депозитних сертифікатів з рахунку для обліку депозитних сертифікатів заблокованих під час розміщення для подальшої оплати на рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями.

36. Відповідальний підрозділ у разі неперерахування окремими банками коштів за розміщені депозитні сертифікати наступного робочого дня на підставі отриманого від структурного підрозділу, що забезпечує проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів, розпорядження про анулювання депозитних сертифікатів, заблокованих для оплати банком у Системі СЕРТИФ, здійснює відповідні проводки щодо анулювання неоплачених депозитних сертифікатів.";

3) у главі 4:

у заголовку слова "на позабіржовому ринку" виключити;

у пунктах 48, 49 слова "на позабіржовому ринку" виключити;

пункти 50, 52-54 викласти в такій редакції:

"50. Національний банк після квитування розпоряджень банку-продавця та банку-покупця надає банку-покупцю повідомлення про необхідність перерахування коштів за депозитні сертифікати, яке містить такі обов'язкові реквізити:

1) код банку-продавця;

2) код банку-покупця;

3) суму платежу;

4) номер і дату договору, за яким мають бути перераховані кошти;

5) реєстраційний номер операції, що присвоєний Системою СЕРТИФ;

6) ідентифікаційний код у ЄДРПОУ банку-продавця;

7) ідентифікаційний код у ЄДРПОУ банку-покупця;

8) номер банківського рахунку для оплати суми платежу банку-продавця.";

"52. Національний банк на підставі повідомлення СЕП про перерахування коштів за депозитними сертифікатами здійснює засобами Системи СЕРТИФ перерахування депозитних сертифікатів з балансового рахунку для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані для оплати банку-продавця, на балансовий рахунок банку-покупця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями.

53. Банк-покупець отримує виписку з рахунку банку в Системі СЕРТИФ, що є підтвердженням зарахування на його рахунок оплаченої кількості придбаних депозитних сертифікатів шляхом формування відповідного запиту засобами ПТЗ СертЛайн.

54. Національний банк у разі неперерахування банком-покупцем коштів до дати, зазначеної в повідомленні про перерахуванні коштів, під час виконання процедур завершення операційного дня виконує автоматичну відміну сквитованих розпоряджень, а також здійснює розблокування та повернення депозитних сертифікатів на балансовий рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями банку-продавця.";

4) у главі 5:

у заголовку слова "на позабіржовому ринку" виключити;

у пункті 55:

пункт після слів "списання депозитних сертифікатів" доповнити словами ", на підставі якого вони перераховуються,";

слова "на позабіржовому ринку" замінити словами "банку-продавця";

пункт 56 виключити;

у пункті 57:

слова "Після перерахування коштів банк" замінити словом "Банк";

пункт після слів "зарахування депозитних сертифікатів" доповнити словами ", на підставі якого вони перераховуються,";

слова "на позабіржовому ринку" виключити;

пункти 58-60 викласти в такій редакції:

"58. Розрахунки за операціями купівлі-продажу за принципом "поставка без оплати" здійснюються на підставі зустрічних розпоряджень банку-продавця та банку-покупця.

Переказ депозитних сертифікатів з рахунку постачальника на рахунок одержувача здійснюється в разі успішного квитування зустрічних розпоряджень банку-продавця та банку-покупця в Системі СЕРТИФ.

59. Банк-покупець отримує виписку з рахунку банку в Системі СЕРТИФ, що є підтвердженням зарахування на його рахунок оплаченої кількості придбаних депозитних сертифікатів, шляхом формування відповідного запиту засобами ПТЗ СертЛайн.

60. Національний банк під час завершення операційного дня в Системі СЕРТИФ здійснює автоматичну відміну несквитованих розпоряджень банку-продавця та банку-покупця та розблокування депозитних сертифікатів з балансового рахунку банку-продавця для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані за договорами банку-продавця, на балансовий рахунок банку-продавця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями.";

5) у главі 6:

пункти 62, 63 виключити;

пункт 64 викласти в такій редакції:

"64. Відповідальний підрозділ виконує операції блокування (обтяження зобов'язаннями) депозитних сертифікатів на користь Національного банку за операціями з рефінансування в Системі СЕРТИФ на підставі розпоряджень, наданих структурним підрозділом, що забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, засобами ПТЗ КредЛайн таким чином:

1) здійснює перевірку відповідності обсягів визначених депозитних сертифікатів кількості депозитних сертифікатів на відповідних рахунках у Системі СЕРТИФ;

2) виконує операції щодо блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ, після чого депозитні сертифікати переказуються на балансовий рахунок банку-заставодавця для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення виконання зобов'язання за операціями з рефінансування під заставу депозитних сертифікатів.";

пункти 65-68 виключити;

пункти 69, 70 викласти в такій редакції:

"69. Відповідальний підрозділ виконує операції з розблокування (припинення застави) депозитних сертифікатів, що були заблоковані на користь Національного банку за операціями з рефінансування в Системі СЕРТИФ на підставі розпоряджень, наданих структурним підрозділом, що забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, засобами ПТЗ КредЛайн таким чином:

1) здійснює перевірку відповідності обсягів визначених депозитних сертифікатів кількості депозитних сертифікатів на відповідних рахунках у Системі СЕРТИФ;

2) виконує операції щодо розблокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ, після чого депозитні сертифікати перераховуються на рахунок банку-заставодавця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями.

70. Відповідальний підрозділ у разі невиконання банком-заставодавцем зобов'язань за кредитом Національного банку отримує від структурного підрозділу, що забезпечує проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів, розпорядження щодо дострокового погашення заблокованих депозитних сертифікатів, що надані в заставу за кредитами овернайт та/або кредитами рефінансування, та виконує дії згідно з главою 8 розділу III цього Положення.";

пункт 70-1 виключити;

6) у главі 7:

пункти 71, 72 викласти в такій редакції:

"71. Банк-заставодавець за допомогою засобів Системи СЕРТИФ надає розпорядження на блокування депозитних сертифікатів, за результатом якого депозитні сертифікати блокуються на відповідному балансовому рахунку.

72. Банк-заставодержатель після отримання за допомогою засобів Системи СЕРТИФ інформації про ініційовану банком-заставодавцем операцію щодо блокування відповідної кількості депозитних сертифікатів надає засобами Системи СЕРТИФ зустрічне розпорядження на блокування депозитних сертифікатів.";

пункт 73 виключити;

у пункті 74 слова "банку-кредитора" замінити словами "банку-заставодержателя";

пункт 75 викласти в такій редакції:

"75. Національний банк під час завершення операційного дня Системи СЕРТИФ, якщо розпорядження банку-заставодавця та банку-заставодержателя не сквитувалися, здійснює їх автоматичну відміну та розблоковує депозитні сертифікати шляхом перерахування з балансового рахунку банку-заставодавця для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані за договорами, на рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями.";

у пунктах 76-78 слова "банку-кредитора" замінити словами "банку-заставодержателя";

пункт 79 виключити;

у пункті 81 слова "банку-кредитора" замінити словами "банку-заставодержателя";

7) у главі 8:

пункти 82, 83 викласти в такій редакції:

"82. Банк у разі проведення операцій з придбання депозитних сертифікатів на поза організованому ринку капіталу надає Національному банку за допомогою засобів електронної пошти Національного банку реквізити рахунку (код банку, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ, номер банківського рахунку) для забезпечення перерахування коштів як сплата доходу та/або погашення заставлених депозитних сертифікатів.

83. Національний банк обслуговує операції зі сплати доходу та/або погашення депозитних сертифікатів відповідно до умов розміщення депозитних сертифікатів та згідно з реєстром банків - власників депозитних сертифікатів (далі - реєстр банків), що формується засобами Системи СЕРТИФ автоматично на початку операційного дня дати погашення депозитних сертифікатів.";

абзац перший пункту 84 викласти в такій редакції:

"84. Реєстр банків, сформований засобами Системи СЕРТИФ для забезпечення перерахування коштів зі сплати доходу та/або погашення за депозитними сертифікатами на відповідні рахунки банків, містить такі обов'язкові реквізити:";

пункти 86, 87 викласти в такій редакції:

"86. Структурний підрозділ, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, на підставі реєстру банків, що формується засобами СЕРТИФ, до 11.00 дня погашення депозитних сертифікатів здійснює перерахування коштів банкам-власникам за депозитні сертифікати, які на день погашення не обтяжені зобов'язаннями, та за такі, що на день погашення є заблокованими як застава за міжбанківськими кредитами, згідно з реквізитами, зазначеними в пункті 82 глави 8 розділу ІІІ цього Положення.

87. Структурний підрозділ, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, у разі наявності в реєстрі банків депозитних сертифікатів з ознакою обтяження на користь Національного банку, здійснює перерахування коштів за такими депозитними сертифікатами відповідно до укладеного договору ЄДБО щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами, вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань регулювання ліквідності банківської системи.";

пункти 88, 89 та 91 виключити;

пункт 92 викласти в такій редакції:

"92. Відповідальний підрозділ у разі невиконання банком-заставодавцем зобов'язань за кредитом Національного банку на підставі отриманого від структурного підрозділу, що забезпечує проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів розпорядження щодо дострокового погашення депозитних сертифікатів, заблокованих як застава за операціями з рефінансування, виконує в Системі СЕРТИФ операцію щодо блокування депозитних сертифікатів для дострокового погашення, за результатами якої відповідна кількість депозитних сертифікатів переказується на балансові рахунки банків-власників для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих для погашення, із збереженням режиму обтяження зобов'язаннями.";

пункт 93 виключити;

пункти 94, 95 викласти в такій редакції:

"94. Структурний підрозділ, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, перераховує кошти за депозитними сертифікатами, що погашаються, на підставі отриманого від структурного підрозділу, що забезпечує проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів розпорядження щодо дострокового погашення депозитних сертифікатів та реєстру банків, що автоматично формується засобами Системи СЕРТИФ за результатом блокування Відповідальним підрозділом депозитних сертифікатів для дострокового погашення та надає Відповідальному підрозділу повідомлення про перерахування коштів за депозитними сертифікатами, що достроково погашаються.

95. Відповідальний підрозділ здійснює дострокове погашення депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ на підставі повідомлення про перерахування коштів, отриманого засобами СЕД АСКОД/засобами системи електронної пошти Національного банку від структурного підрозділу, що забезпечує здійснення грошових розрахунків.".

3. У додатках до Положення:

1) додаток 1 виключити.

У зв'язку з цим додатки 3-6 уважати відповідно додатками 1-4;

2) у додатку 1:

у колонці 3 рядків 12, 17 таблиці слово "позабіржовими" виключити;

у пункті 4:

в абзаці восьмому слова "на позабіржовому ринку" виключити;

в абзаці дванадцятому слово "позабіржовими" виключити;

в абзаці сімнадцятому слово "позабіржовому" виключити;

3) у таблиці додатка 2:

у рядках 33, 38, 40 слова "на позабіржовому ринку" виключити;

у рядку 46 слова "/додаткове блокування/заміна (збільшення)" виключити;

рядки 47-1 -47-6 виключити;

у рядку 48 слова "у разі вивільнення з-під застави/повернення кредиту Національного банку України та відсотків за ним/заміна (зменшення) застави" виключити;

у рядку 61 слова "з транзитного рахунку" виключити;

4) додаток 3 виключити.

У зв'язку з цим додаток 4 уважати додатком 3;

5) у додатку 3:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Облік депозитних сертифікатів та обслуговування операцій з ними здійснюються Відповідальним підрозділом за допомогою засобів Системи СЕРТИФ";

підпункт 3 пункту 2 викласти в такій редакції:

"3) розпоряджень, сформованих у програмно-технологічному забезпеченні КредЛайн на підставі отриманої інформації про задоволені заявки для блокування/розблокування депозитних сертифікатів до/з пулу активів (майна) за операціями з рефінансування під заставу депозитних сертифікатів;";

у підпункті 2 пункту 4 цифри "17.55" замінити цифрами "18.00";

пункт 5 виключити;

у пункті 6 цифри "19.30" замінити цифрами "20.00".

4. У тексті Положення посилання на додаток 6 замінити посиланням на додаток 3.


Публікації документа

 • Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 19.01.2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національний банк України:

 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 4. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 6. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 8. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 9. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 11. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "12.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 12. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "12.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 11.01.2022 № 1 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення системно важливих банків". Національний банк України. 2022 рікк
 14. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 15. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 16. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 17. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 18. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "17.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 19. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "17.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 13.01.2022 № 3 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -