>>

ПОСТАНОВА від 14.05.2020 № 62 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2020

Документ актуальний на 20.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.05.2020  № 62

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 54 та 55 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статті 11 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, з метою поліпшення інформування банками клієнтів - фізичних осіб щодо банківських та інших фінансових послуг шляхом поширення реклами Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 28 листопада 2019 року № 141 “Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг” (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 2 виключити;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Постанова набирає чинності з 01 вересня 2020 року.”.

2. Затвердити Зміни до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 листопада 2019 року № 141, що додаються.

3.

Управлінню захисту прав споживачів фінансових послуг (Ольга Лобайчук) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Якова Смолія.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 02 вересня 2020 року.

Голова

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
14.05.2020  № 62

ЗМІНИ
до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг

1. У розділі I:

1) у пункті 3:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) істотна характеристика банківської послуги - відомості та/або дані про банківську послугу, визначені цим Положенням та внутрішніми документами банку;”;

у підпункті 3 слова “від банківської послуги” замінити словами “від послуги з надання споживчого кредиту та залучення банком у вклади (депозити) коштів та банківських металів”;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

“7) пакет банківських послуг - пропозиція банку придбати разом дві або більше окремі банківські послуги, які можуть бути придбані окремо;”;

2) у пункті 6 слова “рекламу та споживче кредитування” замінити словами “рекламу, споживче кредитування та про регулювання діяльності з надання фінансових послуг”;

3) розділ після пункту 7 доповнити новим пунктом 7-1 такого змісту:

“7-1. Національний банк застосовує своє професійне судження під час визначення того, що неповна або перекручена інформація про діяльність банку у сфері банківських послуг є такою, що вводить або може ввести клієнта в оману щодо прийняття рішення про придбання банківської послуги.”;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Банк у разі використання інформації третіх осіб [результатів досліджень, рейтингів, класифікацій або інших аналогічних за змістом даних (далі - дослідження)] надає клієнту такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи, яка виконала дослідження, дату проведення дослідження, інформацію про найменування видання, в якому опубліковані результати дослідження (за наявності).”;

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Банк під час інформування клієнта на власному вебсайті про послугу з надання споживчого кредиту або залучення банківського вкладу (депозиту) попереджає про можливі наслідки для клієнта в разі користування цією банківською послугою.

Банк має право на власний розсуд використовувати попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою в рекламі.”;

6) у пункті 10:

слова “банківські послуги” замінити словами “послуги з надання споживчого кредиту або залучення банківського вкладу (депозиту)”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Інформацію про дві та більше інші банківські послуги одного виду банк розміщує поряд, зазначивши в однаковий спосіб умови надання цих послуг.”;

7) у пункті 11:

у підпункті 3 слова “всіх банківських послуг, що входять до пакета” замінити словами “послуг з надання споживчого кредиту/залучення банківського вкладу (депозиту) у разі включення цих послуг до пакета”;

у підпункті 6 слово “посилання” замінити словом “гіперпосилання”;

8) у пункті 12:

в абзаці першому слова “, передбачених цим Положенням,” виключити;

в абзаці другому слова “чи виділення тексту попередження кольором, який відрізняється від кольору тексту інформування клієнта про інші умови,” виключити;

в абзаці третьому слова та цифри “гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12 друкарських пунктів” замінити словами “гарнітура та розмір якого ідентичні гарнітурі та розміру шрифту тексту інформування клієнта про умови надання послуги”;

абзац четвертий виключити;

9) абзаци перший - третій пункту 13 замінити одним новим абзацом такого змісту:

“13. Банк використовує примітки для уточнення інформації, що надається ним під час інформування клієнта. Гарнітура, колір і розмір шрифту примітки повинні бути ідентичними гарнітурі, кольору та розміру шрифту тексту інформування клієнта про умови надання послуги.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий уважати абзацом другим;

10) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Банк розміщує в рекламі послуги з надання споживчого кредиту інформацію про такі істотні характеристики послуги:

1) максимальну суму/ліміт кредиту, гривень;

2) строк кредитування, днів/місяців/років;

3) реальну річну процентну ставку, відсотків річних.”;

11) розділ після пункту 14 доповнити двома новими пунктами 14-1 та 14-2 такого змісту:

“14-1. Банк розміщує в рекламі послуги залучення банківського вкладу (депозиту) інформацію про такі істотні характеристики послуги:

1) процентну ставку, відсотків річних;

2) строк вкладу (депозиту), днів/місяців/років;

3) мінімальну суму вкладу (депозиту), гривень;

4) валюту вкладу (депозиту), гривня/іноземна валюта/банківські метали.

14-2. Перелік істотних характеристик інших банківських послуг для розміщення в рекламі визначається банком самостійно з урахуванням вимог цього Положення та законодавства України про рекламу.”;

12) пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Банк надає інформацію клієнту під час користування банківськими послугами за рахунком обліку фінансового активу в порядку та на умовах, передбачених відповідним договором, який обов’язково включає умову про інформування клієнта шляхом відправлення повідомлень на обраний клієнтом канал для комунікацій (смс-інформування, месенджер, електронна пошта, Інтернет-банкінг) про:

1) дату, баланс рахунку обліку фінансового активу та суму встановленого кредиту (за наявності) на цю дату;

2) суму здійснення операції за рахунком обліку фінансового активу із зазначенням окремо суми використаного кредиту (за наявності).”;

13) розділ після пункту 15 доповнити новим пунктом 15-1 такого змісту:

“15-1. Банк повідомляє клієнта про розмір наданого кредиту (овердрафту, кредитної лінії) або його зміну. Повідомлення включає дату та суму такого кредиту.”.

2. У розділі II:

1) пункт 16 виключити;

2) у пункті 17:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) істотні характеристики банківських послуг [для послуг з надання споживчого кредиту та залучення банківського вкладу (депозиту)] та умови і порядок надання (для інших банківських послуг);”;

у підпункті 9 слово “посилання” замінити словом “гіперпосилання”;

підпункт 11 доповнити словами “[для послуг з надання споживчого кредиту та залучення банком у вклади (депозити) коштів та банківських металів];”;

в абзаці четвертому підпункту 12 слова “посилання”, “перелік власних вебсайтів банків” замінити відповідно словами “гіперпосилання”, “довідник банків, що містить інформацію про банки та відокремлені підрозділи банків”;

підпункт 14 виключити;

підпункт 15 доповнити словами “(витяги з них)”;

підпункт 16 виключити;

в абзаці двадцять восьмому слова “та інформацію про істотні характеристики банківської послуги”, “з можливістю її порівняння” виключити;

3) у пункті 18:

після слів “вебсайті банку” доповнити словами “(на сторінці з інформацією про послугу)”;

цифри “1, 2” замінити цифрами “1-4”;

4) пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. Банк має право зазначати інформацію про істотні характеристики інших банківських послуг, що ним надаються, з урахуванням вимог пункту 20 розділу II цього Положення.”;

5) у пункті 20:

після слів “окремого документа” доповнити словом “(файла)”;

слова “з можливістю роздрукування цієї інформації” замінити словами “у форматі pdf для можливості роздрукувати цю інформацію”;

6) у пункті 22:

в абзаці першому:

після слова “вебсайті” доповнити словами “(на сторінці з інформацією про послугу)”;

слова “від банківської послуги” замінити словами “за послугами з надання споживчого кредиту та залучення банком у вклади (депозити) коштів”;

в абзаці другому:

після слів “Microsoft Excel” доповнити словами “або іншу ідентичну функцію”;

слова “банківськими послугами” замінити словами “послугами з надання споживчого кредиту та залучення банком у вклади (депозити) коштів”;

7) розділ після пункту 22 доповнити трьома новими пунктами 22-1-22-3 такого змісту:

“22-1. Банк розміщує на сторінці з інформацією про послугу приклади результатів розрахунків калькуляторів, до яких включає інформацію про всі припущення, використані для розрахунку загальних витрат за послугами з надання споживчого кредиту та доходів за послугами із залучення банком у вклади (депозити) коштів.

22-2. Банк забезпечує відображення таких результатів розрахунків калькулятора для послуги з надання споживчого кредиту:

1) загальні витрати за споживчим кредитом, гривень;

2) суму платежу за розрахунковий період [включає платіж за кредитом, проценти за користування кредитом, розмір платежів за додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], гривень;

3) загальну вартість кредиту для клієнта, гривень;

4) реальну річну процентну ставку, відсотків річних.

22-3. Банк забезпечує відображення таких результатів розрахунків калькулятора для послуги залучення банківського вкладу (депозиту):

1) загальну суму платежів за додаткові та супутні послуги банку, отримання яких є необхідним для укладення договору банківського вкладу (депозиту): відкриття поточного рахунку та інші послуги (за наявності), гривень;

2) процентну ставку за вкладом (депозитом) без урахування сплати податків, відсотків річних;

3) суму доходу від вкладної (депозитної) операції до оподаткування: у гривні [для вкладів (депозитів) у гривні], у валюті вкладу (депозиту) [для вкладів (депозитів) в іноземній валюті], у банківських металах [для вкладів (депозитів) у банківських металах];

4) оподаткування доходів від вкладної (депозитної) операції: суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору, гривень;

5) суму доходу від вкладної (депозитної) операції після оподаткування в гривнях [для вкладів (депозитів) у гривні], у валюті вкладу (депозиту) [для вкладів (депозитів) в іноземній валюті], у банківських металах [для вкладів (депозитів) у банківських металах];

6) процентну ставку за вкладом (депозитом) з урахуванням сплати податків, відсотків річних.”;

8) у пункті 24:

у підпункті 4 слово “відомості” замінити словами “гіперпосилання на відомості”;

підпункт 5 виключити;

у підпункті 6:

в абзаці другому слова “тарифи та посилання на”, “характеристики банківських послуг” замінити відповідно словами “гіперпосилання на тарифи та”, “характеристики послуг з надання споживчого кредиту та залучення банківського вкладу (депозиту)”;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами третім - шостим;

абзац третій викласти в такій редакції:

“гіперпосилання на вебсторінку банку, де розміщено порядок і процедуру захисту персональних даних (витяг);”;

в абзаці п’ятому слова “порядок”, “посилання” замінити відповідно словами “гіперпосилання на внутрішньобанківський документ (витяг), який регламентує порядок”, “гіперпосилання”;

у підпункті 7 слово “посилання” замінити словом “гіперпосилання”;

в абзаці шістнадцятому слова та цифри “або включити її та інформацію, зазначену в підпунктах 1-8 пункту 24 розділу II цього Положення, до публічної пропозиції (оферти)” виключити;

9) пункт 25 викласти в такій редакції:

“25. Інформація, зазначена в пункті 24 розділу II цього Положення, розміщується на початку першої сторінки публічної пропозиції (оферти) на власному вебсайті банку.”.

3. Положення доповнити новим розділом такого змісту:

III. Інформування клієнтів шляхом поширення реклами

26. Банку забороняється під час інформування клієнтів про умови надання банківських послуг шляхом поширення реклами надавати інформацію у спосіб, що ускладнює її візуальне сприйняття.

27. Ознаками, які свідчать, що спосіб викладення інформації про умови надання банківських послуг шляхом поширення реклами ускладнює її візуальне сприйняття, є використання:

1) приміток, виділення тексту з використанням напівжирного шрифту та/або похилого накреслення, візуальних елементів, великих літер (включаючи абревіатури), розміщених поруч, якщо такі способи виділення тексту реклами в сукупності становлять 40 та більше відсотків від загальної(го) площі/обсягу реклами;

2) кольорів тексту реклами, загальна кількість яких становить більше трьох;

3) стилю цифр іншого, ніж арабські;

4) відстані між рядками тексту реклами, яка менша 120 відсотків від кегля шрифту;

5) відстані між літерами тексту реклами, яка менша за товщину обведення цифр і літер або більша за ширину однієї літери цього тексту;

6) пропорційного співвідношення між висотою великих і малих літер тексту реклами іншого, ніж 3:2;

7) побудови геометричних фігур із рядків тексту реклами;

8) розміщення тексту реклами на полях рекламної площини;

9) фону тексту реклами, колір якого є однаковим з кольором тексту реклами, або використання як фону для тексту малюнків, фотографій або інших аналогічних зображень.

28. Ознаки, визначені в пункті 27 розділу III цього Положення, не застосовуються до використання в рекламі товарного знаку банку (логотипу).”.

4. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Положення
про інформаційне забезпечення
банками клієнтів щодо банківських
та інших фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
14.05.2020  № 62)
(пункт 18 розділу II)

Логотип банку

ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (ця інформація містить загальні умови надання банком послуг споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки банком кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від клієнта інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав, і надаються клієнту до укладення договору про споживчий кредит у формі паспорта споживчого кредиту)

I. Загальна інформація

Таблиця


з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення банком

1

2

3

1

1. Інформація про банк

2

Найменування


3

Номер і дата видачі банківської ліцензії


4

Адреса


5

Номер контактного(них) телефону(ів)


6

Адреса електронної пошти


7

Адреса офіційного вебсайта


8

2. Основні умови споживчого кредиту

9

Мета отримання кредиту


10

Цільова група клієнтів


11

Сума/ліміт кредиту, грн


12

Строк кредитування, дн./міс./р.


13

Процентна ставка, відсотки річних


14

Тип процентної ставки (фіксована/змінювана)


15

Реальна річна процентна ставка, відсотки річних


16

Власний платіж клієнта, відсотки від суми кредиту


17

3. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта

18

Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн


19

Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн


20

4. Порядок повернення споживчого кредиту

21

Періодичність погашення:


22

суми кредиту


23

відсотків за користування кредитом


24

комісій


25

Схема погашення


26

Спосіб погашення:


27

через термінал самообслуговування

(Розмір витрат клієнта, база їх розрахунку)

28

через операційну касу

(Розмір витрат клієнта, база їх розрахунку)

29

через систему дистанційного обслуговування

(Розмір витрат клієнта, база їх розрахунку)

30

інший спосіб погашення

(Розмір витрат клієнта, база їх розрахунку)

31

Попередження: клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України

32

5. Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов'язків за договором

33

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати:


34

платежів за кредитом


35

відсотків за користування кредитом


36

інших платежів


37

Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору


38

Інші заходи:

39

право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання

40

унесення інформації до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому

41

6. Права клієнта згідно із законодавством України

42

До укладення договору:

43

отримання від банку пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та фінансовий стан клієнта

44

безкоштовне отримання на вимогу клієнта копії проєкту договору в паперовому або електронному вигляді (за його вибором), крім випадків, коли банк не бажає продовжувати процес укладення договору з клієнтом

45

звернення до банку щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності клієнта, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій / Кредитному реєстрі Національного банку України

46

Після укладення договору:

47

відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором)


48

7. Прийняття рішення банком про розгляд заяви на отримання споживчого кредиту

49

Строк прийняття банком рішення за заявою (після отримання всіх необхідних документів), днів


50

Строк дії рішення банку за заявою, днів


51

8. Подання клієнтом звернення та терміни його розгляду

52

До банку:

53

перелік контактних даних банку зазначено в рядках 2, 4 - 7 таблиці додатка 1 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (далі - Положення).
Термін розгляду банком звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів або

54

до Національного банку України:

55

перелік контактних даних розміщено в розділі "Звернення громадян" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів, або

56

до суду:

57

клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (клієнти - споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

II. Пояснення щодо заповнення таблиці додатка 1

1. У колонці 3 таблиці зазначається:

1) у рядку 10 - категорія клієнтів, які мають право отримати споживчий кредит після оцінки їх кредитоспроможності;

2) у рядку 11 - мінімальний та максимальний розмір кредитних коштів, що може бути наданий клієнту в тимчасове користування, та порядок його зміни;

3) у рядку 12 - мінімальний та максимальний строк кредитування (може встановлюватися в роках, місяцях або днях);

4) у рядку 13 - максимальна плата за договором про споживчий кредит, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

5) у рядку 14 - тип процентної ставки (фіксована або змінювана), порядок її обчислення та індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки, уключаючи порядок зміни змінюваної процентної ставки та наслідки цієї зміни для клієнта (можливе зростання змінюваної процентної ставки залежно від зростання погодженого сторонами індексу);

6) у рядку 15 - максимальна плата за договором про споживчий кредит з урахуванням вартості всіх додаткових та супутніх послуг банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

7) у рядку 18 - мінімальний та максимальний розмір усіх витрат клієнта за договором про споживчий кредит, уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (зазначити суму або базу розрахунку).

Якщо немає інформації про вартість додаткових та супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, банк для надання такої інформації враховує вимоги законодавства України про споживче кредитування та Положення щодо визначення вартості цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості.

Якщо додаткові та супутні послуги за споживчим кредитом може надати лише банк або акредитована ним особа, то до цієї суми включають також витрати на оцінку переданого в іпотеку нерухомого майна (у разі проведення такої оцінки), державну реєстрацію іпотеки та/або реєстрацію прав власності на майно, нотаріальні послуги, страхування цього майна від ризиків випадкового знищення, пошкодження, псування та інші ризики, уключаючи фінансові, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит.

Якщо банк застосовує різні розміри грошових зборів і витрат за договором про споживчий кредит залежно від строку його дії або суми основного зобов’язання за цим договором, то в колонці 3 рядка 18 таблиці додатка 1 до Положення зазначається їх найвище значення;

8) у рядку 19 - мінімальна та максимальна орієнтовна вартість основного зобов’язання клієнта, що пропонується банком для укладення договору про споживчий кредит та включає суму коштів, які можуть бути надані клієнту в тимчасове користування відповідно до рядка 11 таблиці додатка 1 до Положення, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 18 таблиці додатка 1 до Положення;

9) у рядку 25 - суть схеми погашення споживчого кредиту із зазначенням її типу та можливих наслідків для клієнта в разі застосування цієї схеми [погашення заборгованості за споживчим кредитом однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення заборгованості) або погашення заборгованості з поступовим зменшенням суми платежів протягом усього строку кредитування (диференційована схема погашення заборгованості)];

10) у рядках 27-30 - розмір витрат клієнта в разі використання того чи іншого способу погашення заборгованості за договором про споживчий кредит [термінала самообслуговування, операційної каси, системи дистанційного обслуговування рахунку банку відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), або іншого способу погашення за наявності в банку];

11) у рядках 33-37 - інформація про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків за договором про споживчий кредит, уключаючи максимальну суму або відсоток неустойки (штрафу, пені) за прострочення сплати платежів за цим договором чи базу їх розрахунку, а також інші заходи, які має право вживати банк у такому разі;

12) у рядках 49, 50 - строк прийняття банком рішення про надання споживчого кредиту/відмови від його надання за заявою клієнта, а також строк дії цього рішення в календарних днях або місяцях.”;

2) Положення після додатка 1 доповнити двома новими додатками 2, 3 такого змісту:


“Додаток 2
до Положення
про інформаційне забезпечення
банками клієнтів щодо банківських
та інших фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
14.05.2020  № 62)
(пункт 18 розділу II)

Логотип банку

ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредит (під заставу рухомого майна) (ця інформація містить загальні умови надання банком послуг споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки банком кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від клієнта інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав, і надаються клієнту до укладення договору про споживчий кредит у формі паспорта споживчого кредиту)

I. Загальна інформація

Таблиця


з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення банком

1

2

3

1

1. Інформація про банк

2

Найменування


3

Номер і дата видачі банківської ліцензії


4

Адреса


5

Номер контактного(них) телефону(ів)


6

Адреса електронної пошти


7

Адреса офіційного вебсайта


8

2. Основні умови споживчого кредиту

9

Мета отримання кредиту


10

Цільова група клієнтів


11

Сума/ліміт кредиту, грн


12

Строк кредитування, дн./міс./р.


13

Процентна ставка, відсотки річних


14

Тип процентної ставки (фіксована/змінювана)


15

Реальна річна процентна ставка, відсотки річних


16

Власний платіж клієнта, відсотки від суми кредиту


17

3. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта

18

Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн


19

Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн


20

4. Забезпечення за споживчим кредитом

21

Застава/порука

(Так/Ні)

22

Вид застави


23

Орієнтовна мінімальна ринкова вартість рухомого майна, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 2 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (далі - Положення) (якщо застосовується)

(Зазначити відповідні суми, грн)

24

Наявність пропорційної залежності доступного розміру кредиту від ринкової вартості рухомого майна (якщо застосовується)


25

5. Порядок повернення споживчого кредиту

26

Періодичність погашення:


27

суми кредиту


28

відсотків за користування кредитом


29

комісій


30

Схема погашення


31

Спосіб погашення:


32

через термінал самообслуговування

(Розмір витрат клієнта, база їх розрахунку)

33

через операційну касу

(Розмір витрат клієнта, база їх розрахунку)

34

через систему дистанційного обслуговування

(Розмір витрат клієнта, база їх розрахунку)

35

інший спосіб погашення

(Розмір витрат клієнта, база їх розрахунку)

36

Попередження: клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України

37

6. Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов'язків за договором

38

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати:


39

платежів за кредитом


40

відсотків за користування кредитом


41

інших платежів


42

Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору


43

Інші заходи:

44

право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання

45

унесення інформації до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому

46

звернення стягнення на передане в заставу рухоме майно згідно із законодавством України

47

у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в заставу рухомого майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно клієнта може бути звернено стягнення для погашення кредиту

48

Попередження: банк задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в заставу рухомого майна в позасудовому порядку в разі наявності відповідного застереження в договорі застави

49

Попередження: застава майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за договором, закінчення строку дії договору або реалізації предмета застави

50

7. Права клієнта згідно із законодавством України

51

До укладення договору:

52

отримання від банку пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та фінансовий стан клієнта

53

безкоштовне отримання на вимогу клієнта копії проєкту договору в паперовому або електронному вигляді (за його вибором), крім випадків, коли банк не бажає продовжувати процес укладення договору з клієнтом

54

звернення до банку щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності клієнта, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій / Кредитному реєстрі Національного банку України

55

Після укладення договору:

56

відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором)


57

8. Прийняття рішення банком про розгляд заяви на отримання споживчого кредиту

58

Строк прийняття банком рішення за заявою (після отримання всіх необхідних документів), днів


59

Строк дії рішення банку за заявою, днів


60

9. Подання клієнтом звернення та терміни його розгляду

61

До банку:

62

перелік контактних даних банку зазначено в рядках 2, 4 - 7 таблиці додатка 2 до Положення.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів або

63

до Національного банку України:

64

перелік контактних даних розміщено в розділі "Звернення громадян" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів, або

65

до суду:

66

клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (клієнти - споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

II. Пояснення щодо заповнення таблиці додатка 2

1. У колонці 3 таблиці зазначається:

1) у рядку 10 - категорія клієнтів, які мають право отримати споживчий кредит після оцінки їх кредитоспроможності;

2) у рядку 11 - мінімальний та максимальний розмір кредитних коштів, що може бути наданий клієнту в тимчасове користування, та порядок його зміни;

3) у рядку 12 - мінімальний та максимальний строк кредитування (може встановлюватися в роках, місяцях або днях);

4) у рядку 13 - максимальна плата за договором про споживчий кредит, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

5) у рядку 14 - тип процентної ставки (фіксована або змінювана), порядок її обчислення та індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки, уключаючи порядок зміни змінюваної процентної ставки та наслідки цієї зміни для клієнта (можливе зростання змінюваної процентної ставки залежно від зростання погодженого сторонами індексу);

6) у рядку 15 - максимальна плата за договором про споживчий кредит з урахуванням вартості всіх додаткових та супутніх послуг банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

7) у рядку 18 - мінімальний та максимальний розмір усіх витрат клієнта за договором про споживчий кредит, уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (зазначити суму або базу розрахунку).

Якщо немає інформації про вартість додаткових та супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, банк для надання такої інформації враховує вимоги законодавства України про споживче кредитування та Положення щодо визначення вартості цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості.

Якщо додаткові та супутні послуги за споживчим кредитом може надати лише банк або акредитована ним особа, то до цієї суми включають також витрати на оцінку переданого в іпотеку нерухомого майна (у разі проведення такої оцінки), державну реєстрацію іпотеки та/або реєстрацію прав власності на майно, нотаріальні послуги, страхування цього майна від ризиків випадкового знищення, пошкодження, псування та інші ризики, уключаючи фінансові, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит.

Якщо банк застосовує різні розміри грошових зборів і витрат за договором про споживчий кредит залежно від строку його дії або суми основного зобов’язання за цим договором, то в колонці 3 рядка 18 таблиці додатка 2 до Положення зазначається їх найвище значення;

8) у рядку 19 - мінімальна та максимальна орієнтовна вартість основного зобов’язання клієнта, що пропонується банком для укладення договору про споживчий кредит та включає суму коштів, які можуть бути надані клієнту в тимчасове користування відповідно до рядка 11 таблиці додатка 2 до Положення, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 18 таблиці додатка 2 до Положення;

9) у рядку 22 - предмет рухомого майна, що може надаватися клієнтом як забезпечення виконання своїх зобов’язань за договором про споживчий кредит;

10) у рядку 24 - розмір співвідношення можливого розміру споживчого кредиту до ринкової вартості рухомого майна, що надано в заставу;

11) у рядку 30 - суть схеми погашення споживчого кредиту із зазначенням її типу та можливих наслідків для клієнта в разі застосування цієї схеми [погашення заборгованості за споживчим кредитом однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення заборгованості) або погашення заборгованості з поступовим зменшенням суми платежів протягом усього строку кредитування (диференційована схема погашення заборгованості)];

12) у рядках 32-35 - розмір витрат клієнта в разі використання того чи іншого способу погашення заборгованості за договором про споживчий кредит [термінала самообслуговування, операційної каси, системи дистанційного обслуговування рахунку банку відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), або іншого способу погашення за наявності в банку];

13) у рядках 38-42 - інформація про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків за договором про споживчий кредит, уключаючи максимальну суму або відсоток неустойки (штрафу, пені) за прострочення сплати платежів за цим договором чи базу їх розрахунку, а також інші заходи, які має право вживати банк у такому разі;

14) у рядках 58, 59 - строк прийняття банком рішення про надання споживчого кредиту/відмови від його надання за заявою клієнта, а також строк дії цього рішення в календарних днях або місяцях.


Додаток 3
до Положення
про інформаційне забезпечення
банками клієнтів щодо банківських
та інших фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
14.05.2020  № 62)
(пункт 18 розділу II)

Логотип банку

ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/на придбання житла (ця інформація містить загальні умови надання банком послуг споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг. Запропоновані індивідуальні умови залежатимуть від результатів оцінки банком кредитоспроможності, проведеної на підставі отриманої від клієнта інформації та з інших джерел за наявності законних на це підстав, і надаються клієнту до укладення договору про споживчий кредит у формі паспорта споживчого кредиту)

I. Загальна інформація

Таблиця


з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення банком

1

2

3

1

1. Інформація про банк

2

Найменування


3

Номер і дата видачі банківської ліцензії


4

Адреса


5

Номер контактного(них) телефону(ів)


6

Адреса електронної пошти


7

Адреса офіційного вебсайта


8

2. Основні умови споживчого кредиту

9

Мета отримання кредиту


10

Цільова група клієнтів


11

Сума/ліміт кредиту, грн


12

Строк кредитування, дн./міс./р.


13

Процентна ставка, відсотки річних


14

Тип процентної ставки (фіксована/змінювана)


15

Реальна річна процентна ставка, відсотки річних


16

Власний платіж клієнта, відсотки від суми кредиту


17

3. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта

18

Загальні витрати за кредитом [уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], грн


19

Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн


20

4. Забезпечення за споживчим кредитом

21

Застава/порука

(Так/Ні)

22

Вид застави


23

Орієнтовна мінімальна ринкова вартість майна / майнових прав, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 3 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (далі - Положення) (якщо застосовується)

(Зазначити відповідні суми)

24

Наявність пропорційної залежності доступного розміру кредиту від ринкової вартості майна / майнових прав (якщо застосовується)


25

5. Порядок повернення споживчого кредиту

26

Періодичність погашення:


27

суми кредиту


28

відсотків за користування кредитом


29

комісій


30

Схема погашення


31

Спосіб погашення:


32

через термінал самообслуговування

(Розмір витрат клієнта, база їх розрахунку)

33

через операційну касу

(Розмір витрат клієнта, база їх розрахунку)

34

через систему дистанційного обслуговування

(Розмір витрат клієнта, база їх розрахунку)

35

інший спосіб погашення

(Розмір витрат клієнта, база їх розрахунку)

36

Попередження: клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України

37

6. Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов'язків за договором

38

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати:


39

платежів за кредитом


40

відсотків за користування кредитом


41

інших платежів


42

Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору


43

Інші заходи:

44

право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання

45

унесення інформації до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому

46

звернення стягнення на передане в іпотеку житло, майнові права на незавершений об'єкт житлового будівництва або інше нерухоме майно згідно із законодавством України

47

у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку нерухомого майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно клієнта може бути звернено стягнення для погашення кредиту

48

Попередження: банк задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в іпотеку нерухомого майна в позасудовому порядку в разі наявності відповідного застереження в іпотечному договорі або в окремому договорі, укладеному з банком

49

Попередження: іпотека майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за договором, закінчення строку дії іпотечного договору або реалізації предмета іпотеки відповідно до Закону України "Про іпотеку"

50

7. Права клієнта згідно із законодавством України

51

До укладення договору:

52

отримання від банку пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та фінансовий стан клієнта

53

безкоштовне отримання на вимогу клієнта копії проєкту договору в паперовому або електронному вигляді (за його вибором), крім випадків, коли банк не бажає продовжувати процес укладення договору із клієнтом

54

звернення до банку щодо ознайомлення з інформацією, на підставі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності клієнта, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій / Кредитному реєстрі Національного банку України

55

Після укладення договору:

56

8. Прийняття рішення про розгляд заяви на отримання споживчого кредиту

57

Строк прийняття банком рішення за заявою (після отримання всіх необхідних документів), днів


58

Строк дії рішення банку за заявою, днів


59

9. Подання клієнтом звернення та терміни його розгляду

60

До банку:


61

перелік контактних даних банку зазначено в рядках 2, 4 - 7 таблиці додатка 3 до Положення.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів або

62

до Національного банку України:

63

перелік контактних даних розміщено в розділі "Звернення громадян" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів, або

64

до суду:

65

клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (клієнти - споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

II. Пояснення щодо заповнення таблиці додатка 3

1. У колонці 3 таблиці зазначається:

1) у рядку 10 - категорія клієнтів, які мають право отримати споживчий кредит після оцінки їх кредитоспроможності;

2) у рядку 11 - мінімальний та максимальний розмір кредитних коштів, що може бути наданий клієнту в тимчасове користування, та порядок його зміни;

3) у рядку 12 - мінімальний та максимальний строк кредитування (може встановлюватися в роках, місяцях або днях);

4) у рядку 13 - максимальна плата за договором про споживчий кредит, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

5) у рядку 14 - тип процентної ставки (фіксована або змінювана), порядок її обчислення та індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки, уключаючи порядок зміни змінюваної процентної ставки та наслідки цієї зміни для клієнта (можливе зростання змінюваної процентної ставки залежно від зростання погодженого сторонами індексу);

6) у рядку 15 - максимальна плата за договором про споживчий кредит з урахуванням вартості всіх додаткових та супутніх послуг банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, виражена у відсотках річних від загального розміру виданого кредиту;

7) у рядку 18 - мінімальний та максимальний розмір усіх витрат клієнта за договором про споживчий кредит, уключаючи відсотки за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (зазначити суму або базу розрахунку).

Якщо немає інформації про вартість додаткових та супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, банк для надання такої інформації враховує вимоги законодавства України про споживче кредитування та Положення щодо визначення вартості цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості.

Якщо додаткові та супутні послуги за споживчим кредитом може надати лише банк або акредитована ним особа, то до цієї суми включають також витрати на оцінку переданого в іпотеку нерухомого майна (у разі проведення такої оцінки), державну реєстрацію іпотеки та/або реєстрацію прав власності на майно, нотаріальні послуги, страхування цього майна від ризиків випадкового знищення, пошкодження, псування та інші ризики, уключаючи фінансові, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит.

Якщо банк застосовує різні розміри грошових зборів і витрат за договором про споживчий кредит залежно від строку його дії або суми основного зобов’язання за цим договором, то в колонці 3 рядка 18 таблиці додатка 3 до Положення зазначається їх найвище значення;

8) у рядку 19 - мінімальна та максимальна орієнтовна вартість основного зобов’язання клієнта, що пропонується банком для укладення договору про споживчий кредит та включає суму коштів, які можуть бути надані клієнту в тимчасове користування відповідно до рядка 11 таблиці додатка 3 до Положення, і загальні витрати за цим кредитом, визначені в рядку 18 таблиці додатка 3 до Положення;

9) у рядку 22 - предмет нерухомого майна, що може надаватися клієнтом як забезпечення виконання його зобов’язань за договором про споживчий кредит [для споживчого кредиту забезпеченого іпотекою - об’єкти нерухомості, які перебувають у власності клієнта (квартира, будинок), для споживчого кредиту на придбання житла - об’єкт нерухомості, на придбання якого видається цей кредит та за необхідності інші об’єкти нерухомості, які перебувають у власності клієнта (квартира, будинок)];

10) у рядку 24 - розмір співвідношення можливого розміру споживчого кредиту до ринкової вартості нерухомого майна/майнових прав на незавершений об’єкт житлового будівництва, що надано в заставу;

11) у рядку 30 - суть схеми погашення споживчого кредиту із зазначенням її типу та можливих наслідків для клієнта в разі застосування цієї схеми [погашення заборгованості за споживчим кредитом однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення заборгованості) або погашення заборгованості з поступовим зменшенням суми платежів протягом усього строку кредитування (диференційована схема погашення заборгованості)];

12) у рядках 32-35 - розмір витрат клієнта в разі використання того чи іншого способу погашення заборгованості за договором про споживчий кредит [термінала самообслуговування, операційної каси, системи дистанційного обслуговування рахунку банку відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), або іншого способу погашення за наявності в банку];

13) у рядках 38-42 - інформація про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків за договором про споживчий кредит, уключаючи максимальну суму або відсоток неустойки (штрафу, пені) за прострочення сплати платежів за цим договором чи базу їх розрахунку, а також інші заходи, які має право вживати банк у такому разі;

14) у рядках 57, 58 - строк прийняття банком рішення про надання споживчого кредиту/відмови від його надання за заявою клієнта, а також строк дії цього рішення в календарних днях або місяцях.”.

У зв’язку з цим додаток 2 вважати додатком 4;

3) додаток 4 викласти в такій редакції:


“Додаток 4
до Положення
про інформаційне забезпечення
банками клієнтів щодо банківських
та інших фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
14.05.2020  № 62)
(пункт 18 розділу II)

Логотип банку

ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту) [ця інформація містить загальні умови залучення банком у вклади (депозити) коштів та банківських металів клієнтів та не є пропозицією з надання цих послуг]

I. Загальна інформація

Таблиця


з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення банком

1

2

3

1

1. Інформація про банк

2

Найменування


3

Номер і дата видачі банківської ліцензії


4

Адреса


5

Номер контактного(них) телефону(ів)


6

Адреса електронної пошти


7

Адреса офіційного вебсайта


8

2. Основні умови банківського вкладу (депозиту)

9

Процентна ставка на вклад (депозит), відсотки річних


10

Строк вкладу (депозиту)


11

Валюта вкладу (депозиту)


12

Мінімальна сума вкладу (депозиту)


13

Строк, протягом якого клієнт повинен розмістити суму коштів на вклад (депозит) з дня укладення договору, днів


14

Вид договору банківського вкладу (депозиту)


15

Умови зняття (часткового зняття) вкладу (депозиту) протягом строку дії договору банківського вкладу (депозиту)


16

Умови поповнення вкладу (депозиту) протягом строку дії договору банківського вкладу (депозиту)


17

Порядок повернення вкладу (депозиту)


18

Виплата відсотків за вкладом (депозитом)


19

Порядок нарахування відсотків на суму вкладу (депозиту): з дня, наступного за днем надходження до банку грошових коштів або банківських металів, до дня, який передує дню повернення грошових коштів або банківських металів вкладнику або списання з вкладного (депозитного) рахунку вкладника з інших підстав

20

Автоматичне продовження строку дії договору банківського вкладу (депозиту) згідно з умовами договору

(Так/ні)

21

Попередження: внесення банком будь-яких змін до договору банківського вкладу (депозиту) здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України

22

3. Інформація про витрати клієнта та вимоги до клієнта

23

Платежі за додаткові та супутні послуги банку, отримання яких є необхідним для укладення договору банківського вкладу (депозиту):

24

відкриття поточного рахунку


25

інші послуги, отримання яких є необхідним для укладення договору банківського вкладу (депозиту)


26

оподаткування доходів, отриманих від вкладних (депозитних) операцій:

27

податок на доходи фізичних осіб, грн

(відсотки, база нарахування)

28

військовий збір, грн

(відсотки, база нарахування)

29

Наслідки повернення строкового банківського вкладу (депозиту) на вимогу клієнта до спливу строку договору банківського вкладу (депозиту):


30

попередження: в разі дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) на вимогу клієнта можливе зменшення доходу від строкового вкладу (депозиту) відповідно до умов цього договору.
Відповідно до законодавства України:
повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих відсотків за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу;
якщо клієнт/вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин, то договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором

31

повернення клієнту строкового банківського вкладу (депозиту) на вимогу клієнта до спливу строку договору банківського вкладу (депозиту)

(Так/ні)

32

процентна ставка в разі дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) на вимогу клієнта, відсотки річних

[Визначається у відсотках річних від суми вкладу (депозиту).
Порядок перерахунку нарахованих відсотків]

33

4. Права клієнта згідно із законодавством України

34

Ознайомлення з інформацією на вебсайті банку щодо участі банку в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та змістом довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб

35

5. Подання клієнтом звернення та терміни його розгляду

36

До банку:

37

перелік контактних даних банку зазначено в рядках 2, 4 - 7 таблиці додатка 4 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів або

38

до Національного банку України:

39

перелік контактних даних розміщено в розділі "Звернення громадян" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів, або

40

до суду:

41

клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України (клієнти - споживачі фінансових послуг звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

II. Пояснення щодо заповнення таблиці додатка 4

1. У колонці 3 таблиці зазначається:

1) у рядку 9 - розмір процентної ставки на вклад (депозит) у відсотках річних (від мінімального до максимального);

2) у рядку 10 - строк вкладу (депозиту) у днях або місяцях (від мінімального до максимального);

3) у рядку 11 - валюта вкладу (депозиту): гривня, іноземна валюта, банківські метали;

4) у рядку 12 - мінімальна сума вкладу (депозиту) за наявності такої вимоги;

5) у рядку 13 - строк, який починає відраховуватися з моменту укладення договору банківського вкладу (депозиту) та протягом якого клієнт зобов’язаний розмістити суму коштів на вклад (депозит), у днях (за наявності такої вимоги);

6) у рядку 14 - вид договору банківського вкладу (депозиту): вклад на вимогу, вклад строковий;

7) у рядку 15 - умови зняття (часткового зняття) коштів клієнтом протягом строку дії договору банківського вкладу (депозиту): обмеження можливих сум та періодичності часткового зняття коштів (за наявності);

8) у рядку 16 - умови поповнення вкладу (депозиту) протягом строку дії договору банківського вкладу (депозиту): обмеження можливих сум та періодичності поповнення вкладу (депозиту) (за наявності);

9) у рядку 17 - порядок повернення вкладу (депозиту), передбачений договором банківського вкладу (депозиту): дата повернення вкладу (депозиту), спосіб повернення [перерахування суми вкладу (депозиту) на поточний рахунок клієнта];

10) у рядку 18 - порядок виплати відсотків за вкладом (депозитом):

перерахування на поточний рахунок клієнта, відкритий в банку:

щомісячно/щоквартально/після закінчення строку дії договору банківського вкладу (депозиту);

капіталізація нарахованих відсотків:

щомісячно/щоквартально/після закінчення строку дії договору банківського вкладу (депозиту);

11) у рядку 20 - можливість самостійного продовження банком строку дії договору банківського вкладу (депозиту) після його закінчення на умовах, передбачених договором банківського вкладу (депозиту);

12) у рядках 24, 25 - інформація про вартість користування всіма додатковими та супутніми послугами банку, які є необхідними для укладення договору банківського вкладу (депозиту);

13) у рядку 32 - розмір процентної ставки в разі дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) на вимогу клієнта та порядок перерахунку нарахованих відсотків, уключаючи період, за який банк перераховує нараховані відсотки за цією процентною ставкою та наявність інших умов дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту), які впливають на період, за який здійснюється перерахунок відсотків.”.

Начальник Управління
захисту прав споживачів
фінансових послугО. Лобайчук


Публікації документа

 • Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 15.05.2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Національний банк України:

 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "08.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 2. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 08.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "09.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 4. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 09.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 6. Повідомлення Про офіційні курси гривні до іноземної... | від 10.01.2020. Національний банк України. 2020 рікк
 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 8. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 10-рш "Про внесення змін до рішення Правління Національного банку України від 29 березня 2018 року № 184-рш". Національний банк України. 2020 рікк
 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 11. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 08.01.2020 № 1 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2020 рікк
 13. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 14. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 15. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "15.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 16. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "15.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 17. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "16.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 18. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "16.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 13.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2020 рікк
 20. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "17.01.2020". Національний банк України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -