Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 28.12.2021 № 155 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні". Національний банк України. 2021

Документ актуальний на 12.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.12.2021  № 155

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 41 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, з метою вдосконалення нагляду (оверсайта) платіжних систем Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 грудня 2013 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за № 2213/24745 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома об’єктів оверсайта інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

К. Шевченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

28 грудня 2021 року № 155

ЗМІНИ

до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні

1.

У пункті 1 розділу II:

1) абзац дванадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - вісімнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - сімнадцятим;

2) в абзаці тринадцятому слово “наказу” замінити словами “розпорядчого акта”;

3) в абзаці чотирнадцятому слова “невід’ємною частиною письмового посвідчення (наказу)” замінити словами “додатком до розпорядчого акта про перевірку”;

4) в абзаці п’ятнадцятому слова “письмовому посвідчені/наказі” замінити словами “розпорядчому акті про перевірку”;

5) пункт після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

“розпорядчий акт про перевірку - наказ Національного банку на проведення перевірки (планової, позапланової, безвиїзної)”;

6) абзац сімнадцятий виключити.

2. У розділі III:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Національний банк затверджує до 25 грудня року, що передує плановому, план проведення перевірок, який є підставою для проведення планових перевірок і оформлення уповноваженими працівниками розпорядчих актів на проведення планових перевірок.

Затверджений план проведення перевірок оприлюднюється на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку протягом п’яти робочих днів із дня його затвердження.”;

2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. У розпорядчому акті про перевірку зазначаються:”;

3) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. Новий розпорядчий акт про перевірку видається в разі:”;

4) У другому реченні пункту 4 слова “письмового посвідчення” замінити словами “розпорядчого акта про перевірку”;

5) у пункті 5:

в абзаці першому слова та цифри “частіше одного разу на 36 місяців” замінити словами та цифрами “раніше ніж через 36 місяців”;

в абзаці третьому слова “письмовому посвідченні” замінити словами “розпорядчому акті про перевірку”.

3. У пункті 1, абзаці першому пунктів 2 та 3, другому реченні пункту 5 розділу IV слова “наказу”, “наказі”, “наказ” замінити відповідно словами “розпорядчого акта про перевірку”, “розпорядчому акті про перевірку”, “розпорядчий акт про перевірку”.

4. Пункт 4 розділу V доповнити новим абзацом такого змісту:

“Керівник об’єкта перевірки має бути поінформований про продовження строку виїзної перевірки не пізніше останнього дня проведення перевірки в порядку, передбаченому в абзаці другому пункту 1 розділу VI цього Положення.”.

5. У розділі VI:

1) у пункті 1 слова “письмового посвідчення (засвідченої копії наказу)”,

“письмового посвідчення (наказу)”, “Оригінал нового письмового посвідчення (засвідчена копія нового наказу) пред’являється, а його копія”, “письмового посвідчення (наказу)”, “письмового посвідчення (засвідченій копії наказу)”, “письмового посвідчення (засвідченої копії наказу)”, “Оригінал письмового посвідчення (засвідчена копія наказу)” замінити відповідно словами “засвідченої копії розпорядчого акта про перевірку в паперовій формі”, “розпорядчого акта про перевірку”, “Засвідчена копія нового розпорядчого акта про перевірку”, “розпорядчого акта про перевірку”, “засвідченій копії розпорядчого акта про перевірку”, “розпорядчого акта про перевірку”, “Засвідчена копія розпорядчого акта про перевірку”;

2) пункт 2 доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

“Керівник об’єкта перевірки зобов’язаний:

1) забезпечити членам робочої групи безоплатний доступ у режимі перегляду до всіх інформаційних систем, що потрібні для проведення перевірки, вибірки та вивантаження необхідної інформації для її подальшого аналізу, консультаційну підтримку з питань функціонування таких систем;

2) забезпечити безоплатне надання на письмовий запит членів робочої групи письмових пояснень із питань діяльності об’єкта перевірки, інформації, копій документів, витягів із них, включаючи ті, що зберігаються в інформаційних системах об’єкта перевірки та виготовлених методом сканування або створення фотокопій), засвідчених особистим підписом керівника об’єкта перевірки із зазначенням найменування його посади, власного імені та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису “Згідно з оригіналом”;

3) забезпечити невідкладний зв’язок членів робочої групи з відповідальною особою об’єкта перевірки та працівниками, до обов’язків яких належить виконання відповідних операцій (процесів), що підлягають перевірці впродовж усього часу здійснення перевірки.”.

6. Пункт 1 розділу VII доповнити чотирма новими підпунктами такого змісту:

“12) одержувати доступ у режимі перегляду до систем автоматизації операцій, які використовуються об’єктом перевірки, уключаючи середовища, що забезпечують діяльність цих систем (середовища промислової експлуатації, а також тестові, резервні та інші середовища), будь-яких даних цих систем і середовищ, здійснення вибірок та вивантаження потрібної для здійснення перевірки інформації з метою її подальшого аналізу;

13) запитувати в об’єкта перевірки і перевіряти інформацію, яка стосується питань перевірки, про осіб, які перебувають або перебували з об’єктом перевірки в ділових відносинах;

14) за попереднім погодженням із керівником об’єкта перевірки проводити інтерв’ю з уповноваженими особами об’єкта перевірки, що підтверджуються відповідним протоколом;

15) запитувати в об’єкта перевірки інформацію, матеріали, документи, які не належать до періоду поточної перевірки, та письмові пояснення щодо них з метою уточнення фактів і обставин, які стосуються періоду поточної перевірки.”.

7. У розділі XI:

1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Розпорядчий акт про проведення безвиїзної перевірки об’єкта нагляду підписує керівник Національного банку. Розпорядчий акт про проведення перевірки має містити:”;

2) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Керівник об’єкта перевірки має бути поінформований в разі продовження строку безвиїзної перевірки шляхом надсилання копії розпорядчого акта про перевірку поштою на адресу керівника об’єкта перевірки, а також корпоративною поштою Національного банку на електронну корпоративну пошту об’єкта перевірки не пізніше останнього дня перевірки.”.


Публікації документа

 • Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 04.01.2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національний банк України:

 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 4. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 6. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 8. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 9. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 11. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "12.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 12. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "12.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 11.01.2022 № 1 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення системно важливих банків". Національний банк України. 2022 рікк
 14. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 15. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 16. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 17. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 18. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 19. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
 20. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2021". Національний банк України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -