Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 14.01.2022 № 16-рш "Про затвердження Змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України". Національний банк України. 2022

Документ актуальний на 19.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

14.01.2022 №  16-рш

Про затвердження Змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

Відповідно до статей 15 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою удосконалення умов користування послугами, що надаються Національним банком України в межах Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг, Правління Національного банку України вирішило:

1. Затвердити Зміни до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 03 січня 2017 року № 2-рш (у редакції рішення Правління Національного банку України від 05 листопада 2018 року № 740-рш, зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Операційному департаменту (Сергій Подік) забезпечити відкриття окремих (поточних) рахунків банку в Національному банку України для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку України у разі звернення банку.

3. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) довести до відома банків України інформацію про прийняття цього рішення.

4. Департаменту комунікацій (Галина Калачова) не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності цим рішенням розмістити Зміни на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного банку України Кирила Шевченка.

6. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова

К. Шевченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Правління

Національного банку України

14.01.2022№ 16-рш

ЗМІНИ

до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

1.

У розділі I:

1) у пункті 1:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) із здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України;";

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"18) із надання сервісів кіберзахисту;

19) із відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку.";

2) у пункті 6:

пункт після підпункту 11 доповнити новим підпунктом 11-1 такого змісту:

"11-1)документи Центру кіберзахисту Національного банку (далі -документи Центру кіберзахисту) - методологічні, технологічні, технічні документи, що розміщені на порталі Центру кіберзахисту Національного банку (https://cyber.bank.gov.ua/) та регламентують взаємодію між Центром кіберзахисту Національного банку і банками України;";

підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) Заява-договір - заява, що подається КЛІЄНТОМ у двох примірниках до Національного банку за формою, наведеною в додатку 3 до цього Договору, та на підставі якої Національний банк відкриває КЛІЄНТУ відповідний банківський рахунок.

Заява-договір обов'язково подається КЛІЄНТОМ разом із Заявою про приєднання за потреби підключення до послуг із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку та операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів для здійснення процедури ліквідації, із відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку, а також до послуг із відкриття, використання і закриття рахунку для здійснення процедури з управління непроданими активами банків України;";

пункт після підпункту 43 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"44) MISP-NBU Центру кіберзахисту - спеціалізований сайт Національного банку, призначений для організації доступу банків до системи збору, обробки, зберігання і обміну інформацією загально-організаційного та технічного характеру в режимі реального часу з урахуванням вимог конфіденційності (далі - MISP-NBU).";

абзац сорок шостий викласти в такій редакції:

"Інші терміни в цій Публічній пропозиції вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про електронні довірчі послуги", "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", в Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами), Положенні про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829 (зі змінами), Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 56) (зі змінами).".

2. У розділі III:

1) у пункті 1 статті 1:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) послуг із здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України;";

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"18) послуг із надання сервісів кіберзахисту;

19) послуг із відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку.";

2) у статті 2:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"підпунктах 1, 2, 5, 8, 14, 17, 18 та 19 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки банки;";

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Національний банк має право в односторонньому порядку призупинити/припинити надання послуг, зазначених у підпунктах 1-3, 5-9, 14, 15, 17-19 статті 1 розділу III цього Договору, КЛІЄНТАМ-банкам, щодо яких Національний банк прийняв рішення:";

3) у статті 3:

у розділі 3.1:

заголовок розділу викласти в такій редакції:

"3.1. Умови надання послуг із здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України";

пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1. Цей Договір визначає порядок проведення Національним банком операцій із КЛІЄНТОМ у ВКВ і ОКВ на валютному ринку України та операцій із цінними паперами на ринках капіталу України.

2. Послуги зі здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України надаються Національним банком КЛІЄНТАМ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.";

підпункт 3 пункту 3 викласти в такій редакції:

"3) з купівлі-продажу цінних паперів на ринках капіталу України.";

у пункті 15:

абзац дванадцятий підпункту 15.1 викласти в такій редакції:

"Обов'язковими реквізитами угоди мають бути серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами на ринках капіталу, та номери рахунків у цінних паперах Сторін.";

підпункти 15.4, 15.5 викласти в такій редакції:

"15.4. Угоди укладаються поза організованим ринком капіталу із дотриманням принципу розрахунків "поставка цінних паперів проти оплати".

15.5. Якщо валютою розрахунків за угодами з купівлі-продажу цінних паперів, які мають обіг на території України, є національна валюта, то:

Сторони на дату оплати і поставки цінних паперів подають до депозитарію цінних паперів розпорядження на їх переказ з урахуванням вимог законодавства України з питань депозитарної та клірингової діяльності щодо здійснення розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати";

покупець цінних паперів на дату їх оплати і поставки забезпечує перерахування коштів своїм обслуговуючим банком на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів від депозитарію цінних паперів.;";

абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:

"21. Національний банк може призупинити/розірвати цей Договір щодо надання послуг зі здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України у випадках, передбачених законодавством України, а також у разі: ";

абзац перший пункту 23 викласти в такій редакції:

"23. Національний банк у разі призупинення дії цього Договору щодо надання послуги зі здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України повідомляє КЛІЄНТА про це за 24 години до часу призупинення дії цього Договору щодо цієї послуги та з моменту відправлення повідомлення припиняє укладення угод із КЛІЄНТОМ. У разі розірвання - за один тиждень до передбачуваної дати розірвання цього Договору.";

у розділі 3.2:

розділ після пункту 4 доповнити новим пунктом 41 такого змісту:

"4-1. КЛІЄНТ надає згоду на перерахування Національним банком у день погашення депозитних сертифікатів, наданих КЛІЄНТОМ у заставу за кредитами Національного банку, вартості депозитних сертифікатів або вартості депозитних сертифікатів та процентів за ними на окремий (поточний) рахунок КЛІЄНТА в Національному банку, відкритий для зарахування грошових коштів у національній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених депозитних сертифікатів. ".

підпункт 4 пункту 5 викласти в такій редакції:

"4) забезпечує облік та проведення операцій з депозитними сертифікатами, а саме:

проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт/тендерів із розміщення депозитних сертифікатів;

проведення операцій з купівлі-продажу депозитних сертифікатів поза організованим ринком капіталу з дотриманням принципу "поставка проти оплати" та "поставка без оплати";

проведення операцій щодо застави депозитних сертифікатів за кредитами Національного банку;

проведення операцій міжбанківського кредитування під заставу депозитних сертифікатів;

операції репо з переходом прав власності на депозитні сертифікати на міжбанківському кредитному ринку;

погашення депозитних сертифікатів, що належать КЛІЄНТУ та вільні від зобов'язань за кредитами Національного банку, шляхом перерахування на відповідний рахунок КЛІЄНТА вартості депозитних сертифікатів або вартості депозитних сертифікатів та процентів за ними до 11.00 дня їх погашення відповідно до строків та умов, передбачених для розміщення депозитних сертифікатів;

погашення депозитних сертифікатів, що надані КЛІЄНТОМ у заставу за кредитами Національного банку, шляхом перерахування у день їх погашення відповідно до строків та умов, передбачених для розміщення депозитних сертифікатів, вартості депозитних сертифікатів або вартості депозитних сертифікатів та процентів за ними на окремий (поточний) рахунок КЛІЄНТА в Національному банку, відкритий для зарахування грошових коштів у національній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених депозитних сертифікатів;

облік прав власності за депозитними сертифікатами окремо за кожним кодом видачі депозитних сертифікатів у розрізі власників депозитних сертифікатів;";

пункт 7 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"5) відкрити окремий (поточний) рахунок КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених депозитних сертифікатів.";

у розділі 3.10:

пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1. Цей Договір визначає порядок надання послуг депозитарію Національного банку, а саме послуг із відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку (далі -ЦП), обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за правочинами щодо ЦП, та обслуговування операцій емітентів щодо випущених ними ЦП.

2. Депозитарій відповідно до умов цього Договору зобов'язується надавати депозитарній установі, яка відповідає вимогам законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності Національного банку, послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, зберігання та обліку ЦП, права на які та права за якими належать депозитарній установі та/або її депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за правочинами щодо ЦП, виплату доходів за ЦП та обслуговування інших операцій емітента щодо випущених ним ЦП, надання інформації щодо рахунку в цінних паперах на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, НКЦПФР з питань депозитарної та клірингової діяльності та законодавства України.";

підпункти 4, 9, 12, 14, 19 пункту 5 викласти в такій редакції:

"4) здійснювати зберігання та облік ЦП, права на які та права за якими належать депозитарній установі та/або її депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, які перебувають на зберіганні в депозитарії;";

"9) здійснювати контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать депозитарній установі та/або її депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, кількості, що визначається депозитарною установою в розпорядженнях про переказ ЦП, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку;";

"12) здійснювати облік ЦП, що належать депозитарній установі, на її рахунку в цінних паперах окремо від ЦП, що належать депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів;";

"14) на запит депозитарної установи, наданий засобами системи автоматизації депозитарію, надавати в електронному вигляді інформацію щодо ЦП, що обліковуються на її рахунку в цінних паперах;";

"19) надавати депозитарній установі отриману від клірингової установи інформацію про внесення до внутрішньої системи обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, інформації (змін до інформації) щодо депонентів/номінальних утримувачів, взятих на облік кліринговою установою.";

підпункти 1, 2, 9, 13 пункту 6 викласти в такій редакції:

"1) обслуговувати операції з ЦП на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, уключаючи розрахунки за правочинами щодо ЦП, відповідно до отриманих засобами системи автоматизації депозитарію розпоряджень клірингової установи про поставку ЦП за результатами правочинів щодо ЦП, укладених на організованому ринку капіталу, або відомостей сквитованих розпоряджень Національного банку за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ЦП за операціями рефінансування, що надаються банками засобами системи автоматизації Національного банку;

2) отримувати з реєстру договорів брокерів та надавати кліринговій установі інформацію, унесену до цього реєстру депозитарною установою, щодо найменування та коду депонентів/номінальних утримувачів (за потреби) та інвестиційних фірм, яким депонентами/номінальними утримувачами депозитарної установи надані повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонентів/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів, та ЦП, що належать депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів депозитарної установи, яка потрібна для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, з метою її відображення у внутрішній системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність;";

"9) у разі початку депозитарною установою процедури припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті розпорядження депозитарної установи щодо ЦП, що належать їй та її депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, виконання яких не заборонено законодавством України;";

"13) на підставі інформації, отриманої депозитарієм від клірингової установи, без розпорядження депозитарної установи виконувати на рахунку в цінних паперах депозитарної установи депозитарні операції щодо ЦП, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП із дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" та розрахунки за якими забезпечуються кліринговою установою;";

підпункти 2, 3, 5, 12 пункту 7 викласти в такій редакції:

"2) виконувати депозитарні операції щодо ЦП депонентів/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів, які заблоковані для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", розрахунки за якими забезпечуються кліринговою установою, тільки на підставі розпоряджень та/або повідомлень депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою депозитарієм від клірингової установи;

3) у разі початку процедури припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, протягом трьох робочих днів повідомити депозитарій стосовно такого припинення із зазначенням підстави припинення і надалі подавати депозитарію тільки ті розпорядження щодо ЦП, що належать їй та її депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, виконання яких не заборонено законодавством України;";

"5) подавати обліковий реєстр власників ЦП не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного запиту від депозитарію, якщо інше не передбачено таким запитом;";

"12) виконувати за рахунком у цінних паперах депонента/номінального утримувача, унесеного до реєстру договорів брокерів та взятого на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, адміністративні операції щодо закриття рахунку в цінних паперах такому депоненту/номінальному утримувачу або внесення змін до реквізитів рахунку в цінних паперах, внесених до реєстру договорів брокерів, тільки після отримання від депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку відповідних змін щодо такого депонента/номінального утримувача;";

підпункти 4, 5 пункту 8 викласти в такій редакції:

"4) уносити до реєстру договорів брокерів інформацію щодо найменування та коду депонентів/номінальних утримувачів (за потреби) та інвестиційних фірм, яким депонентами/номінальними утримувачами депозитарної установи надані повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонентів/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів та ЦП, що належать депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів депозитарної установи, потрібну для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

5) отримувати на підставі відповідного розпорядження/запиту, наданого засобами системи автоматизації депозитарію, інформацію в електронному вигляді щодо ЦП, що обліковуються на її рахунку в цінних паперах, або іншу інформацію, передбачену нормативно-правовими актами Національного банку;";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Договір щодо надання послуг із відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, зберігання та обліку ЦП, права на які та права за якими належать депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів такої депозитарної установи та самій депозитарній установі, обслуговування операцій на цьому рахунку в цінних паперах, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, виплату доходів за ЦП та обслуговування інших операцій емітента щодо випущених ним ЦП, надання інформації щодо рахунку в цінних паперах на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, НКЦПФР з питань депозитарної та клірингової діяльності та законодавства України, може бути розірваний (дія цього Договору припинена) виключно за умови відсутності ЦП на рахунку в цінних паперах депозитарної установи. Розірвання цього Договору відбувається з одночасним закриттям рахунку в цінних паперах депозитарної установи або після передавання баз даних, архівів баз даних та документів, визначених відповідними нормативно-правовими актами, уповноваженому на зберігання/депозитарній установі-правонаступнику, або після закриття депозитарною установою всіх рахунків у цінних паперах, що обслуговувалися депозитарною установою на підставі відповідних договорів.";

підпункти 8, 9 пункту 9 розділу 3.12 уважати відповідно підпунктами 7, 8;

у розділі 3.14:

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"видачу готівки для операційної каси КЛІЄНТА, приймання Національним банком від КЛІЄНТА придатної та не придатної до обігу готівки, банкнот (монет), що вилучаються з обігу, та невідсортованих банкнот гривень через:";

підпункти 1, 2 пункту 7 викласти в такій редакції:

"1) касове обслуговування за заявкою КЛІЄНТА відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;

2) видачу готівки КЛІЄНТУ для його операційної каси, а також приймання від КЛІЄНТА придатної та не придатної до обігу готівки, банкнот (монет), що вилучаються з обігу, та невідсортованих банкнот гривень:

Центральним сховищем - у касетах;

іншими підрозділами грошового обігу - як в інкасаторських мішках, так і в касетах, а також заздалегідь опломбованих мішках (за згодою КЛІЄНТА), що передбачено нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує касову роботу;";

підпункти 6, 7 пункту 8 викласти в такій редакції:

"6) визначати остаточні обсяги видачі готівки за номіналами банкнот і монет;

7) у разі використання касет щороку станом на 01 січня та 01 липня (протягом п'яти робочих днів після звітної дати) звіряти кількість касет, які перебувають на зберіганні в КЛІЄНТА, шляхом отримання від Клієнта інформації про кількість касет, що перебувають у нього на зберіганні;";

підпункти 2-4 пункту 9 викласти в такій редакції:

"2) скасовувати заявки на здійснення операцій з готівкою не пізніше 16.30 напередодні дня здійснення операції (у п'ятницю та передсвяткові дні - до 15.30) або в інший час за домовленістю з Національним банком;

3) отримувати на підставі акта про приймання-здавання визначену кількість касет як обмінний фонд [обмін касет на зазначену в акті їх кількість здійснюється під час видачі (приймання) банкнот].

Якщо немає обмінного фонду, то отримувати банкноти в касетах з подальшим поверненням до Національного банку з готівкою або порожніми на підставі оформлення КЛІЄНТОМ опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться;

4) уносити зміни до складу уповноважених осіб, бригади інкасаторів, інкасатора-водія або заміни оперативного автомобіля не пізніше 09.15 дня здійснення операції або в інший час за домовленістю з Національним банком.";

підпункти 3, 5, 7, 8 пункту 10 викласти в такій редакції:

"3) дотримуватись установленого порядку оброблення, формування і пакування готівки (зокрема виконувати відсортування придатної готівки від зношеної, зношених банкнот (монет) від придатних, значно зношених від невідсортованих) згідно з вимогами нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;"

"5) перераховувати відповідні суми за отриману готівку з кореспондентського рахунку КЛІЄНТА до Національного банку, як правило, напередодні або в операційний день отримання готівки;";

"7) зазначати в заявках на отримання та/або здавання готівки кількість касет, потрібних для перевезення банкнот;

8) здавати Національному банку готівку, сформовану відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;";

підпункт 1 пункту 12 викласти в такій редакції:

"1) плата за послугу, яку надає Національний банк, установлюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком. Перерахування Національному банку коштів за видачу/приймання готівки національної валюти для/від операційної каси КЛІЄНТА здійснюється в розмірі суми видачі/приймання, зазначеної в заявці КЛІЄНТА;";

у пункті 13:

підпункти 1-3 викласти в такій редакції:

"1) за встановленими під час оброблення готівки фактами надлишків, недостач та сумнівних банкнот (які визнані за результатами дослідження неплатіжними, підробленими, навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму без оформлення відповідних документів) (далі - недостачі), оформленими Національним банком актами (у довільній формі), КЛІЄНТ повністю відшкодовує Національному банку суми недостач (у строки, визначені відповідним нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує касову роботу) та сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідних актів від Національного банку;

2) за кожен факт порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо сортування/формування/пакування готівки, уключаючи наявність серед зношеної, значно зношеної та вилученої з обігу готівки - придатної до обігу готівки, виявлений Національним банком та оформлений актом (у довільній формі), КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання акта від Національного банку;

3) якщо представники КЛІЄНТА (інкасатори КЛІЄНТА або інкасатори іншої зазначеної у заявці КЛІЄНТА установи банку), якому Національний банк надіслав засобами програмного комплексу АРМ "Заявка" повідомлення про здійснення операції здавання (одержання) готівки через приміщення для приймання-передавання готівки, не з'явилися у визначений в повідомленні час, про що оформлено Національним банком акт (у довільні формі), то КЛІЄНТ сплачує Національному банку протягом трьох робочих днів штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із дня отримання акта від Національного банку;";

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

"6) за затримку оплати за надані послуги КЛІЄНТ сплачує Національному банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.";

у розділі 3.15:

абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. Предметом цього Договору є комплекс зобов'язань Національного банку та КЛІЄНТА щодо касового обслуговування КЛІЄНТА, яке включає видачу готівки для каси КЛІЄНТА, приймання Національним банком від КЛІЄНТА придатної та не придатної до обігу готівки, банкнот (монет), що вилучаються з обігу через службу інкасації КЛІЄНТА.";

підпункти 1, 2 пункту 7 викласти в такій редакції:

"1) касове обслуговування за заявкою КЛІЄНТА відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;

2) видачу готівки КЛІЄНТУ, а також приймання від КЛІЄНТА придатної та не придатної до обігу готівки, банкнот (монет), що вилучаються з обігу:

Центральним сховищем - у касетах;

іншими підрозділами грошового обігу - як в інкасаторських мішках, так і в касетах відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;";

підпункти 6, 7 пункту 8 викласти в такій редакції:

"6) визначати остаточні обсяги видачі готівки за номіналами банкнот і монет;

7) у разі використання касет щороку станом на 01 січня та 01 липня (протягом п'яти робочих днів після звітної дати) звіряти кількість касет, які перебувають на зберіганні в КЛІЄНТА, шляхом отримання від Клієнта інформації про кількість касет, що перебувають у нього на зберіганні;";

підпункти 2-4 пункту 9 викласти в такій редакції:

"2) скасовувати заявки на здійснення операцій з готівкою не пізніше 16.30 напередодні дня здійснення операції (у п'ятницю та передсвяткові дні - до 15.30) або в інший час за домовленістю з Національним банком;

3) отримувати на підставі акта про приймання-здавання визначену кількість касет як обмінний фонд [обмін касет на зазначену в акті їх кількість здійснюється під час видачі (приймання) банкнот].

Якщо немає обмінного фонду, то отримувати банкноти в касетах з подальшим поверненням до Національного банку з готівкою або порожніми на підставі оформлення КЛІЄНТОМ опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться;

4) уносити зміни до складу уповноважених осіб, бригади інкасаторів, інкасатора-водія або заміни оперативного автомобіля не пізніше 09.15 дня здійснення операції або в інший час за домовленістю з Національним банком.";

підпункти 3, 5-7 пункту 10 викласти в такій редакції:

"3) дотримуватись установленого порядку оброблення, формування і пакування готівки (зокрема виконувати відсортування придатної готівки від зношеної, зношених банкнот (монет) від придатних, значно зношених від невідсортованих) згідно з вимогами нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;";

"5) перераховувати відповідні суми за отриману готівку з кореспондентського рахунку КЛІЄНТА до Національного банку, як правило, напередодні або в операційний день отримання готівки;

6) зазначати в заявках на отримання та/або здавання готівки кількість касет, потрібних для перевезення банкнот;

7) здавати Національному банку готівку, сформовану відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;";

підпункт 1 пункту 12 викласти в такій редакції:

"1) плата за послугу, яку надає Національний банк, установлюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком. Перерахування Національному банку коштів за видачу/приймання готівки національної валюти для/від операційної каси КЛІЄНТА здійснюється в розмірі суми видачі/приймання, зазначеної в заявці КЛІЄНТА;";

у пункті 13:

підпункти 1-3 викласти в такій редакції:

"1) за встановленими під час оброблення готівки фактами надлишків, недостач та сумнівних банкнот (які визнані за результатами дослідження неплатіжними, підробленими, навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму без оформлення відповідних документів) (далі - недостачі), оформленими Національним банком актами (у довільній формі), КЛІЄНТ повністю відшкодовує Національному банку суми недостач (у строки, визначені нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує касову роботу) та сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідних актів від Національного банку;

2) за кожен факт порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо сортування/формування/пакування готівки, уключаючи наявність серед зношеної, значно зношеної та вилученої з обігу готівки - придатної до обігу готівки, виявлений Національним банком та оформлений актом (у довільній формі), КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання акта від Національного банку;

3) якщо представники КЛІЄНТА (інкасатори КЛІЄНТА або інкасатори іншої зазначеної у заявці КЛІЄНТА установи банку), якому Національний банк надіслав засобами програмного комплексу АРМ "Заявка" повідомлення про здійснення операції здавання (одержання) готівки через приміщення для приймання-передавання готівки, не з'явилися у визначений в повідомленні час, про що оформлено Національним банком акт (у довільні формі), то КЛІЄНТ сплачує Національному банку протягом трьох робочих днів штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із дня отримання акта від Національного банку;";

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

"6) за затримку оплати за надані послуги КЛІЄНТ сплачує Національному банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.";

статтю після розділу 3.17 доповнити двома новими розділами такого змісту:

"3.18. Умови надання сервісів кіберзахисту

1. Цей Договір визначає умови та порядок надання Національним банком таких сервісів кіберзахисту:

1) доступ до MISP-NBU;

2) здійснення проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring).

2. Національний банк надає послугу КЛІЄНТУ відповідно до Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", нормативно-правових актів Національного банку з питань кіберзахисту, документів Центру кіберзахисту та цього Договору.

3. Національний банк надає КЛІЄНТУ сервіс щодо доступу до MISP-NBU, що включає етапи створення профілю КЛІЄНТА, облікового запису для організації доступу КЛІЄНТА, підключення до MISP-NBU, для здійснення інформаційного обміну з метою:

1) ужиття спільних із КЛІЄНТОМ заходів щодо виявлення, запобігання, нейтралізації кіберзагроз та попередження про можливі кібератаки;

2) мінімізації ризиків реалізації кібератак, наслідків реалізованих кібератак на об'єкти кіберзахисту КЛІЄНТА;

3) підвищення обізнаності персоналу КЛІЄНТА з питань кіберзахисту.

4. Національний банк надає КЛІЄНТУ сервіс щодо здійснення проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring), що складається з окремих функцій щодо:

виявлення фішингових доменів (Phishing Domain);

виявлення витоків даних (Data Leakages);

виявлення скомпрометованих користувачів та клієнтів (Account Take Over);

моніторинг потенційних вразливостей (Vulnerability discovery/research).

5. Національний банк надає КЛІЄНТУ послугу з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

6. КЛІЄНТ має право скористатися будь-яким сервісом (уключаючи окремі функції), визначеним у пункті 1 розділу 3.18 статті 3 розділу III цього Договору. Для отримання послуги КЛІЄНТ заповнює заяву, зразок якої наведений в додатку 1 до цього Договору.

7. Відповідно до цього Договору Національний банк зобов'язується:

1) надати КЛІЄНТУ доступ до MISP-NBU;

2) забезпечувати роботу в MISP-NBU відповідно до регламенту роботи Центру кіберзахисту Національного банку, порядку інформаційного обміну, документів Центру кіберзахисту;

3) надати інструкцію користувача MISP-NBU шляхом розміщення її на порталі Центру кіберзахисту Національного банку та підтримувати її в актуальному стані;

4) створити для КЛІЄНТА профіль КЛІЄНТА та обліковий запис для організації доступу КЛІЄНТА до MISP-NBU;

5) надати уповноваженому представнику КЛІЄНТА права щодо адміністрування облікових записів КЛІЄНТА у MISP-NBU;

6) забезпечувати конфіденційність даних КЛІЄНТА, що містяться в його профілі організації та обліковому записі;

7) надавати КЛІЄНТУ консультативну допомогу щодо роботи MISP-NBU та/або застосування результатів здійснення проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring);

8) своєчасно інформувати КЛІЄНТА про зміни в роботі MISP-NBU та/або тимчасове зупинення надання послуги в разі технічної неможливості надання послуги, регламентних робіт;

9) використовувати інформацію та матеріали, надані КЛІЄНТОМ, виключно для виконання зобов'язань за цим Договором;

10) виконувати функції проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring), обрані КЛІЄНТОМ, у терміни, встановлені документами Центру кіберзахисту, та в межах технічних можливостей обладнання Центру кіберзахисту;

11) інформувати Замовника про результати здійснення проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring) у терміни та способи, встановлені документами Центру кіберзахисту.

8. Відповідно до цього Договору Національний банк має право:

1) в односторонньому порядку призупинити надання послуги КЛІЄНТУ в разі:

настання подій, визначених у пункті 2-1 статті 2 розділу III цього Договору;

виявлення фактів невиконання та/або порушення КЛІЄНТОМ умов цього Договору;

виявлення дій КЛІЄНТА, що мають ознаки деструктивного впливу на MISP-NBU або ознаки кібератаки (сканування, DDos-атака, SQL-ін'єкції, злам тощо);

2) за умови підключення КЛІЄНТА до сервісу проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring), уключаючи його окремі функції:

здійснювати моніторинг (неінтрузивний аналіз) об'єктів інформаційної інфраструктури (інформаційних мереж) КЛІЄНТА, що доступні з мережі Інтернет, з метою виявлення вразливих місць програмно-апаратних засобів та помилок конфігурацій з повідомленням КЛІЄНТА про виявлені вразливості за умови підключення КЛІЄНТА до сервісу проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring), уключаючи його окремі функції;

здійснювати моніторинг інформаційного простору та мережі Інтернет щодо виявлення вразливостей, можливої компрометації об'єктів інформаційної інфраструктури КЛІЄНТА та/або витоків даних із повідомленням КЛІЄНТА про виявлення таких подій;

отримувати від КЛІЄНТА технічну інформацію, потрібну для здійснення проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring) у терміни та обсяги, встановлені документами Центру кіберзахисту;

9. Відповідно до цього Договору КЛІЄНТ зобов'язується:

1) дотримуватися регламенту роботи Центру кіберзахисту Національного банку, порядку інформаційного обміну, вимог документів Центру кіберзахисту;

2) своєчасно надавати Національному банку інформацію про зміни, що відбулися відносно свого уповноваженого представника (контактні дані, скасування повноважень, звільнення, переведення тощо), профілю організації та облікового запису в MISP-NBU;

3) надавати Національному банку технічну можливість, потрібну для здійснення проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring) у терміни та обсяги, встановлені документами Центру кіберзахисту, за умови підключення КЛІЄНТА до сервісу проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring), уключаючи його окремі функції;

4) не використовувати інформацію, отриману під час інформаційного обміну через MISP-NBU, з іншою метою, ніж зазначена в пункті 3 розділу 3.18 статті 3 розділу III цього Договору, якщо інше не передбачено законодавством України;

5) дотримуватися вимог конфіденційності, визначених цим Договором та порядком інформаційного обміну;

6) не передавати інформацію, отриману під час інформаційного обміну через MISP-NBU, третім особам без погодження з Національним банком.

10. Відповідно до цього Договору КЛІЄНТ має право:

1) використовувати можливості та функціонал MISP-NBU у межах обсягів наданої послуги;

2) використовувати інформацію, до якої отримали доступ, для організації та здійснення кіберзахисту власних інформаційно-телекомунікаційних систем та ресурсів.

11. Національний банк не несе відповідальності за зміст інформації, яка надсилається КЛІЄНТОМ.

12. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

13. КЛІЄНТ здійснює оплату послуг, наданих Національним банком, відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

3.19. Умови надання послуг із відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку

1. Цей Договір визначає порядок надання послуг Національним банком із відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку [далі - окремі (поточні) рахунки].

2. Послуги з відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку надаються Національним банком КЛІЄНТУ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору, та вимог Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615 (зі змінами), Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 травня 2020 року № 67 (зі змінами), Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 року № 95 (зі змінами), у тому числі на підставі:

Заяви про приєднання з відповідно обраною послугою про відкриття банківського рахунку за формою, наведеною в додатку 1 до цього Договору;

Заяви-договору, яка подається КЛІЄНТОМ до Національного банку в двох примірниках за формою, наведеною в додатку 3 до цього Договору.

3. Заява-договір подається КЛІЄНТОМ до Національного банку в двох примірниках для окремого (поточного) рахунку в національній та іноземній валютах.

4. Національний банк на умовах та в порядку, визначених цим Договором:

1) відкриває окремі (поточні) рахунки КЛІЄНТУ в Національному банку в національній та іноземній валютах для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;

2) зараховує на окремі (поточні) рахунки КЛІЄНТА грошові кошти в національній та/або іноземній валюті відповідно до укладеного з КЛІЄНТОМ договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, цього Договору в частині надання послуг щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами, якими КЛІЄНТ дає згоду на переказ за розпорядженням депозитарної установи Національного банку/реєстру банків - власників депозитних сертифікатів грошових коштів, отриманих КЛІЄНТОМ як надходження від сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку, на виконання зобов'язань перед Національним баком за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки, а також за операціями з передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків (далі - зобов'язання перед Національним банком);

3) перераховує з окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА грошові кошти, отримані як надходження від сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку, на зазначений КЛІЄНТОМ рахунок на підставі відповідних заявок КЛІЄНТА та повідомлень Національного банку, які є невід'ємними частинами генеральних договорів (кредитного/про проведення операцій своп процентної ставки), за відповідним розпорядженням Національного банку, а саме:

заявки КЛІЄНТА на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) у пулі та повідомлення Національного банку про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) у пулі (у разі прийняття рішення про задоволення заявки КЛІЄНТА). КЛІЄНТ може направити грошові кошти в національній валюті на рахунки в Національному банку щодо виконання вимог за зобов'язаннями перед Національним банком для дострокового (часткового/повного)/строкового погашення кредиту за операціями з рефінансування;

заявки КЛІЄНТА на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, з гарантійного фонду та повідомлення Національного банку про задоволення/відхилення заявки на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, з гарантійного фонду (у разі прийняття рішення про задоволення заявки КЛІЄНТА);

4) перераховує з окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА грошові кошти, отримані КЛІЄНТОМ як надходження від сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку, на рахунки в Національному банку щодо виконання вимог за зобов'язаннями перед Національним банком на підставі рішення Правління Національного банку щодо невиконання або неналежного виконання зобов'язань перед Національним банком, або вжиття заходів для задоволення вимог Національного банку за генеральним кредитним договором, генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки, договором про зберігання запасів готівки Національним банком та проведення операцій з ними за відповідним розпорядженням Національного банку;

5) перераховує з окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА грошові кошти, отримані як надходження від сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку, на кореспондентський рахунок КЛІЄНТА в Національному банку для їх подальшого перерахування на накопичувальний рахунок, відкритий уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у разі ліквідації КЛІЄНТА на підставі рішення Правління Національного банку про відкликання банківської ліцензії за відповідним розпорядженням Національного банку;

6) здійснює розрахункові операції відповідно до встановленого графіка документообігу для платежів в іноземній валюті;

7) забезпечує своєчасне зарахування коштів у національній чи іноземній валюті на окремі (поточні) рахунки КЛІЄНТА;

8) на вимогу КЛІЄНТА надає виписку з окремих (поточних) рахунків, доповнену потрібними документами, на підставі довіреності, поданої до Національного банку в довільній формі. Водночас дублікати виписок з особових рахунків КЛІЄНТА можуть бути видані протягом п'яти років від дня здійснення операцій лише на підставі письмового звернення КЛІЄНТА та оплати відповідно до тарифів Національного банку;

9) гарантує таємницю операцій за окремими (поточними) рахунками КЛІЄНТА. Без згоди КЛІЄНТА довідки зовнішнім аудиторам з питань проведення операцій за окремими (поточними) рахунками можуть надаватися лише у випадках, передбачених законодавством України або цим Договором;

10) до 05 січня року, наступного за звітним, надає КЛІЄНТУ виписки з окремих (поточних) рахунків, відкритих в іноземній валюті, станом на 01 січня під підпис у відповідному журналі.

5. Національний банк має право:

1) не перераховувати кошти КЛІЄНТУ в разі незадоволення заявок КЛІЄНТА, зазначених у підпункті 3 пункту 4 розділу 3.19 статті 3 розділу III цього Договору;

2) отримувати від КЛІЄНТА плату за надані послуги згідно з тарифами, що діють на момент оплати;

3) зберігати кошти КЛІЄНТА, які є на окремих (поточних) рахунках, без нарахування процентів за залишками на таких рахунках;

4) надавати інформацію про проведення операції відкриття/закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА відповідним контролюючим органам, у тому числі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та інформацію щодо стану окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА, відкритих у Національному банку, на запит незалежного аудитора;

5) перераховувати грошові кошти з окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА на відповідні рахунки в Національному банку щодо виконання вимог за зобов'язаннями перед Національним банком на підставі рішення Правління Національного банку зазначеного в підпункті 3 пункту 4 розділу 3.19 статті 3 розділу III цього Договору;

6) обмежувати право клієнта щодо розпорядження грошовими коштами на окремих (поточних) рахунках (здійснювати примусове списання (стягнення) коштів з рахунків КЛІЄНТА, накладати арешт на кошти КЛІЄНТА тощо) у випадках та в порядку, передбачених законодавством України, укладеними КЛІЄНТОМ із Національним банком генеральним кредитним договором, генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки, договором про зберігання запасів готівки Національним банком та проведення операцій з ними.

6. КЛІЄНТ має право:

1) розпоряджатися коштами на своїх окремих (поточних) рахунках із дотриманням вимог законодавства України, цього розділу, укладених КЛІЄНТОМ із Національним банком генерального кредитного договору, генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, договору про зберігання запасів готівки Національним банком та проведення операцій з ними, крім коштів, які підлягають примусовому списанню (стягненню);

2) вимагати своєчасного й повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг.

7. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) виконувати вимоги законодавства України, зокрема нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення розрахункових операцій в національній валюті, розрахункових операцій в іноземній валюті та надання звітності, застосування Національним банком стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, проведення Національним банком на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки, передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними;

2) дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що впроваджені в Україні, під час здійснення розрахунків у національній та іноземній валюті;

3) дотримуватися вимог законодавства України щодо обмежень під час здійснення операцій та розрахунків в іноземній валюті;

4) не пізніше наступного робочого дня після виявлення повідомляти Національний банк про зарахування на окремі (поточні) рахунки КЛІЄНТА коштів, що йому не належать, усі помічені неточності або помилки у виписках з окремого (поточного) рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком;

5) підтверджувати залишки на окремих (поточних) рахунках станом на початок року в строки, установлені нормативно-правовими актами Національного банку. У разі неотримання Національним банком підтвердження про залишки коштів станом на 01 січня за окремими (поточними) рахунками КЛІЄНТА в письмовій формі до 20 січня ці залишки вважаються підтвердженими;

6) КЛІЄНТ надає згоду на розкриття інформації незалежним аудиторам стосовно стану окремого (поточного) рахунку під час проведення аудиту фінансової звітності Національного банку;

7) у триденний строк письмово повідомити Національний банк про зміну свого місцезнаходження та/або інших реквізитів;

8) інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

8. Порядок розрахунків:

1) Національний банк не нараховує і не сплачує проценти за залишками коштів на окремих (поточних) рахунках КЛІЄНТА;

2) КЛІЄНТ своєчасно сплачує Національному банку плату за послуги згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку;

3) розмір оплати в разі внесення Національним банком змін до тарифів змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору);

4) оплата послуг за цим Договором здійснюється КЛІЄНТОМ не пізніше дня надання послуг;

5) КЛІЄНТ здійснює оплату за надані Національним банком послуги за рахунком в іноземній валюті на наступний після отримання послуг день у безготівковій формі в гривнях за курсом Національного банку, установленим на дату здійснення операції, шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, зазначений в розділі VII цього Договору, з обов'язковим зазначенням у призначенні платежу суми та дати переказу в іноземній валюті;

6) КЛІЄНТ відшкодовує комісію в триденний строк або в строк, погоджений із Національним банком, але не більше 25 днів із моменту отримання листа від Національного банку, яку списує закордонний банк-кореспондент із кореспондентського рахунку Національного банку за виконання зовнішнього платежу КЛІЄНТА шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, зазначений в розділі VII цього Договору.

9. Порядок закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА:

1) рахунки КЛІЄНТА можуть бути закриті:

на підставі поданої КЛІЄНТОМ до Національного банку заяви про закриття рахунку, якщо:

на цьому рахунку немає залишку коштів та немає заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку, наданих КЛІЄНТОМ на виконання зобов'язань перед Національним банком відповідно до укладених КЛІЄНТОМ із Національним банком генерального кредитного договору, генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, договору про зберігання запасів готівки Національним банком та проведення операцій з ними;

на рахунок не накладено арешт згідно з постановою про арешт коштів державного виконавця/приватного виконавця, судовим рішенням (у тому числі рішенням, ухвалою, постановою суду) чи ухвалою слідчого судді, суду, постановленою під час здійснення кримінального провадження;

на підставі рішення суду;

за ініціативою Національного банку, якщо операції за цими рахунками не здійснюються протягом року після закінчення строку дії укладених КЛІЄНТОМ з Національним банком генерального кредитного договору, генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, договору про зберігання запасів готівки Національним банком України та проведення операцій з ними і на цих рахунках немає залишку коштів;

з інших підстав, передбачених законодавством України;

2) під час закриття рахунків залишок коштів на них:

у національній валюті - перераховується Національним банком на визначений в рішенні суду або Національного банку рахунок у національній валюті;

в іноземній валюті - продається (конвертується) КЛІЄНТОМ за офіційним курсом Національного банку на день здійснення операції та еквівалент проданої іноземної валюти перераховується Національним банком на визначений в рішенні суду або Національного банку рахунок у національній валюті;

3) якщо протягом строку дії укладених КЛІЄНТОМ із Національним банком генерального кредитного договору, генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, договору про зберігання запасів готівки Національним банком та проведення операцій з ними не здійснювались операції за рахунками, то Національний банк залишає за собою право відмовити в обслуговуванні цих рахунків та закрити їх;

4) Національний банк у разі отримання заяви КЛІЄНТА про закриття рахунків здійснює завершальні операції за рахунками (з виконання платіжних вимог на примусове списання коштів тощо);

5) датою закриття рахунків є наступний операційний день за днем виплати/перерахування залишку коштів із відповідних рахунків. Якщо на дату прийняття заяви про закриття рахунку КЛІЄНТА на ньому немає залишку коштів та зазначена заява про закриття рахунку подана в операційний час, то датою закриття такого рахунку є день отримання Національним банком цієї заяви. КЛІЄНТ отримує від Національного банку довідку про закриття рахунків.";

3) абзац перший пункту 2 статті 5 викласти в такій редакції:

"2. Національний банк/депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає КЛІЄНТУ/депозитарній установі засобами електронної пошти Національного банку та/або шляхом надсилання електронною поштою на електронну адресу КЛІЄНТА/депозитарної установи, зазначену в Заяві про приєднання/анкеті рахунку в цінних паперах (у випадках, передбачених законодавством), акт про надані послуги за розрахунковий період (далі - акт) згідно з тарифами Національного банку/депозитарію. Сторони погодили, що підписання акта може здійснюватися власноручно в паперовій формі або з використанням кваліфікованого електронного підпису в електронній формі. У разі оформлення акта в паперовій формі Національний банк/депозитарій надсилає до п'ятого числа наступного місяця КЛІЄНТУ/депозитарній установі акт, підписаний уповноваженою особою/уповноваженими особами Національного банку/депозитарію, засобами поштового зв'язку на адресу КЛІЄНТА/депозитарної установи, зазначену в Заяві про приєднання/анкеті рахунку в цінних паперах як адресу для поштових відправлень, або, якщо така адреса не зазначена КЛІЄНТОМ/депозитарною установою, - на адресу місцезнаходження КЛІЄНТА/депозитарної установи або в інший прийнятний для Національного банку/депозитарію спосіб, визначений КЛІЄНТОМ/депозитарною установою в Заяві про приєднання/анкеті рахунку в цінних паперах.".

3. У додатках до Публічної пропозиції:

1) розділ II таблиці додатка 1 викласти в такій редакції:

"

II. Види послуг

№ з/п

№ послуги

Найменування послуги

Відмітки КЛІЄНТА-1

1

2

3

4

1

1

Із здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України

2

2

Щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами

3

3

Надання послуг системою електронної пошти Національного банку та/або доступу до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв'язку

4

4

Надання інформаційних послуг Національної платіжної системи "Український платіжний простір"

5

5

Розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку

6

6

Із надання в користування засобів захисту інформації Національного банку

7

7

Із надання послуг засвідчувальним центром

8

10

Послуги депозитарію Національного банку України (депозитарний договір)-2

9

11

Послуги банківського обслуговування з використанням програмного комплексу "Клієнт банку - Банк"

10

12

Послуги з відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку та операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів для здійснення процедури ліквідації банку

11

13

Послуги із відкриття, використання і закриття банківського рахунку для здійснення процедури з управління непроданими активами банків України

12

14

Послуги з касового обслуговування банків у національній валюті України

13

15

Послуги з касового обслуговування інкасаторських компаній

14

17

Послуги з перевезення валютних цінностей

15

18

Надання сервісів кіберзахисту:

1) надання доступу до MISP-NBU

2) проактивний моніторинг ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring), який включає:

виявлення фішингових доменів (Phishing Domain)

виявлення витоків даних (Data Leakages)

виявлення скомпрометованих користувачів та клієнтів (Account Take Over)

моніторинг потенційних вразливостей (Vulnerability discovery/research)

16

19

Послуги з відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку

__________

-1 Позначити "Так" усі види послуг, які має намір отримувати КЛІЄНТ.

-2 Зазначений вид послуг передбачає обов'язкове обрання також послуг 3, 6

";

2) у пункті 1 додатка 3 слово "накопичувальний" виключити.

{Текст взято з сайту НБУ https://www.bank.gov.ua}

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Національний банк України:

 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "04.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 4. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "05.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 6. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "06.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 8. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "10.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 9. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "11.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 11. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "12.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 12. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "12.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 11.01.2022 № 1 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення системно важливих банків". Національний банк України. 2022 рікк
 14. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 15. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "13.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 16. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 17. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "14.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 18. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "17.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 19. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЕННЯ "17.01.2022". Національний банк України. 2022 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 13.01.2022 № 3 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Національний банк України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -