Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 01.08.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020

Документ актуальний на 08.09.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

01.08.2020  № 216

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 серпня 2020 р.

за № 781/35064

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», з метою вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та службових перевірок НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 04 лютого 2016 року № 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за № 328/28458, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Головної інспекції Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Центрального управління

Служби безпеки України

01 серпня 2020 року № 216

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 серпня 2020 р.

за № 781/35064

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України

1.

У розділі І:

у пункті 3:

абзац перший пункту 3 після слів «службові розслідування» доповнити словами «і перевірки», а після слів «об’єктах СБУ,» словами «епідеміологічних розслідувань,»;

абзац другий виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Службове розслідування (службова перевірка) не проводиться, якщо обставини вчинення правопорушення (час, місце, спосіб тощо), а також причини та умови, що сприяли його вчиненню, встановлено або встановлюються під час іншого службового розслідування, службової перевірки, аудиту, інвентаризації, здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

У кожному випадку вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, невиконання військовими посадовими особами вимог Закону України «Про запобігання корупції» з метою виявлення причин та умов, що сприяли їх вчиненню, службове розслідування призначається або проводиться за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або на підставі припису Національного агентства з питань запобігання корупції.».

2. У розділі III:

пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами 3-5;

в абзаці шостому пункту 3 слова «або дата» виключити.

3. У розділі IV:

абзаци третій і четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Службове розслідування починається з наступного дня після підписання наказу про його призначення або з дати, визначеної наказом про його призначення.

Завершення службового розслідування визначається датою підписання висновку за результатами службового розслідування особою, яка проводила розслідування одноособово, або головою і членами комісії.»;

у пункті 2 слова «, а також період ознайомлення зазначеного військовослужбовця з висновком за результатами службового розслідування» виключити;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«3. Якщо останній день строку службового розслідування (перевірки) припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.».

4. У розділі V:

у пункті 4:

абзац четвертий після слова «документи,» доповнити словами «у тому числі, які містять державну таємницю та службову інформацію,»;

абзац п’ятий після слова «одержувати» доповнити словом «відповідну інформацію,»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«проводити огляд службових приміщень, автомобілів, сейфів, шаф, сховищ, речей і документів в присутності відповідальної особи або/та її керівника, під час якого в установленому порядку здійснювати доступ до службових засобів обчислювальної техніки, інформаційних баз даних, вилучати службові електронні носії інформації (у разі виявлення загрози знищення на них даних), друкувати виявлені на таких носіях інформації дані, копіювати документи, застосовувати засоби фото- та/або відеофіксації.»;

в абзаці восьмому пункту 5 слова «подавати на затвердження» замінити словами «доповідати на розгляд»;

в абзаці четвертому пункту 6 слова «не менш як двох членів комісії» замінити словами «члена (членів) комісії, який (які) проводив (проводили) опитування»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Про проведення огляду службового приміщення, автомобіля, сейфу, шафи, сховища, речей чи документів складається акт, у якому зазначаються дата, час і місце його проведення; посади, військові звання, імена та прізвища осіб, які брали в ньому участь; хід та отримані результати. Фотокартки, аудіо/відеозаписи, вилучені службові електронні носії інформації, роздруковані документи та зняті копії долучаються до акта огляду, який підписується його учасниками.»;

абзац п’ятий пункту 14 викласти в такій редакції:

«надавати вказівки щодо додаткової перевірки фактів і обставин, які раніше не були відомі або не враховані в процесі службового розслідування, а також щодо доопрацювання висновку за результатами службового розслідування.».

5. У розділі VII:

абзац перший пункту 4 після слова «комісії» доповнити словами «і не пізніше останнього дня строку проведення службового розслідування доповідається службовій особі, яка його призначила»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Протягом трьох робочих днів із дня накладення резолюції на висновку за результатами службового розслідування або аркуші резолюцій до нього службовою особою, яка його призначила, військовослужбовець, стосовно якого воно проводилось, повідомляється про завершення розслідування із визначенням дати прибуття для ознайомлення з висновком та матеріалами службового розслідування.

Ознайомлення військовослужбовця з висновком та матеріалами службового розслідування проводиться протягом одного робочого дня в присутності службової особи, яка провела його одноособово, або голови чи членів комісії.

У разі відмови військовослужбовця засвідчити підписом факт ознайомлення з висновком службового розслідування, службовою особою, яка провела розслідування одноособово, або головою комісії (членами комісії) робиться про це запис в аркуші ознайомлення, який засвідчується їх підписом.

Якщо військовослужбовець, стосовно якого проведено службове розслідування, не прибув у визначений для ознайомлення день без поважних причин (хвороба, відрядження, відпустка, виконання невідкладних службових обов’язків тощо) та не повідомив комісію про причини своєї відсутності, вважається, що в такої особи відсутні зауваження до результатів службового розслідування.

Про факт неприбуття військовослужбовця для ознайомлення з висновком не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для ознайомлення складається довідка за підписом службової особи, яка провела розслідування одноособово, або голови комісії (членів комісії) з відображенням відомостей щодо дати та способу доведення до військовослужбовця інформації щодо необхідності прибуття та відомості щодо причин його неприбуття.».

6. У розділі VIII:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Рішення за результатами службового розслідування приймається службовою особою, яка його призначила, у строк, передбачений частиною першою статті 87 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України для притягнення військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності, про що накладається резолюція в аркуші резолюцій або на висновку.»;

абзац третій пункту 6 виключити.

7. У розділі IX:

у пункті 4 слова «або розпорядження» виключити, а слово «дату» замінити словом «строк»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Строк проведення службової перевірки не може перевищувати одного місяця.

У разі невстановлення особи, яка вчинила дисциплінарне правопорушення або порушення виконавської дисципліни, службова перевірка може бути продовжена особою, яка її призначила, але не більше ніж на один місяць.»;

пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Проведення службової перевірки здійснюється за загальними правилами проведення службових розслідувань, встановленими розділами IV, V, а також VII (у частині порядку ознайомлення військовослужбовця, стосовно якого проведено службову перевірку, з висновками та матеріалами її проведення) цієї Інструкції, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.»;

у пунктах 10 і 11 слова «доповідна записка» у відповідних відмінках замінити словом «висновок» у відповідному відмінку;

пункт 12 виключити.

У зв’язку з цим пункт 13 вважати пунктом 12.

Помічник Голови Служби -

начальник Головної інспекції

Служби безпеки України

Ю. Яковчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.08.2020 — 2020 р., № 67, стор. 556, стаття 2182, код акта 100477/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -