>>

НАКАЗ від 03.01.2023 № 40 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру". Служба безпеки України. 2023

Документ актуальний на 15.03.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.01.2023  № 40

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2023 р.

за № 354/39410

Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

Відповідно до статті 9-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пункту 9 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24 березня 2017 року № 442 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 вересня 2013 року № 1064», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2017 року за № 514/30382.

3. Департаменту регуляторної політики та підприємництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України згідно з розподілом обов’язків.

Перший віце-прем’єр-міністр

України -

Міністр економіки України

Ю.

Свириденко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

03 січня 2023 року № 40

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2023 р.

за № 354/39410

ПОРЯДОК

здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

1. Цей Порядок визначає завдання і порядок проведення спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, яким є ДРС, планових та позапланових перевірок додержання дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі - Закон).

3. Предметом перевірок є розпорядчі та інші документи дозвільних органів (їх посадових осіб) з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі.

4. Об’єктами перевірки є дозвільні органи (їх посадові особи).

5. Суб’єктами перевірки є посадові особи ДРС та її територіальних органів, які входять до складу комісії з проведення перевірки (далі - комісія), представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій, залучені ДРС до участі у проведенні перевірки за погодженням з їх керівниками.

6. Державний контроль за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

7. Планові перевірки проводяться згідно з річним планом, який затверджується Мінекономіки до 01 грудня року, що передує плановому.

План проведення перевірок, затверджений наказом Мінекономіки, розміщується на офіційних вебсайтах Мінекономіки та ДРС.

8. ДРС надсилає дозвільному органу повідомлення про проведення планової перевірки не пізніше ніж за три робочі дні до її початку.

Повідомлення надсилається до дозвільного органу через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - система електронної взаємодії).

9. Під час проведення планової перевірки щодо додержання дозвільним органом (його посадовою особою) порядку видачі кожного окремого документа дозвільного характеру (його виду) комісія детально вивчає та аналізує:

1) додержання порядку прийняття від суб’єкта господарювання або адміністратора заяви та документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру (зокрема, щодо комплектності поданих документів), їх реєстрації та розгляду;

2) додержання дозвільним органом вимог Закону щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання;

3) додержання порядку та строків прийняття рішень про видачу документів дозвільного характеру та про відмову у видачі документів дозвільного характеру;

4) додержання порядку та строків видачі документів дозвільного характеру, надання письмового повідомлення суб’єкту господарювання (адміністратору) про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

5) забезпечення дозвільним органом (його посадовими особами) оприлюднення та вільного до-ступу до необхідної суб’єктам господарювання інформації для провадження ними господарської діяльності.

10. Позапланові перевірки проводяться ДРС з підстав, визначених частиною другою статті 9-1 Закону. Позапланова перевірка може проводитися за місцезнаходженням дозвільного органу (його посадової особи) або у приміщенні ДРС (її територіального органу).

Під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються лише ті питання, які стали підставою для проведення такої перевірки.

Проведення позапланової перевірки за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для раніше проведеної позапланової перевірки, забороняється, крім випадку недопущення комісії до проведення перевірки, що підтверджується актом про створення перешкод.

Про проведення позапланової перевірки об’єкт перевірки не повідомляється.

11. Строк проведення перевірок не може перевищувати п’яти робочих днів.

12. До участі в проведенні перевірки можуть залучатися представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій за погодженням з їх керівниками.

13. Комісія складається щонайменше з двох посадових осіб ДРС та/або її територіальних органів, з числа яких призначається голова комісії, який:

є відповідальним за своєчасне проведення перевірки;

розподіляє обов’язки з виконання завдань під час проведення перевірки між членами комісії та здійснює контроль за їх виконанням.

14. ДРС видає наказ про проведення планової або позапланової перевірки (далі - наказ), у якому зазначаються:

підстава для проведення перевірки;

склад комісії та її голова;

предмет перевірки;

вид перевірки (планова, позапланова за місцезнаходженням дозвільного органу (його посадової особи), позапланова в приміщенні ДРС (її територіального органу));

найменування об’єкта перевірки;

дати початку та закінчення перевірки;

період діяльності об’єкта перевірки, який перевіряється (у разі проведення планової перевірки).

15. Посвідчення на проведення перевірки додержання дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі (далі - посвідчення) (додаток 1) оформляється на підставі наказу та підписується власноруч або за допомогою кваліфікованого електронного підпису Головою ДРС або особою, яка виконує його обов’язки.

Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень на проведення перевірок (додаток 2), який ведеться в паперовому або електронному вигляді.

16. ДРС надсилає офіційний лист до дозвільного органу через систему електронної взаємодії, у якому зазначаються:

підстава для проведення перевірки;

питання, які є предметом перевірки;

перелік документів (засвідчені в установленому законодавством порядку копії), які необхідно надати для проведення перевірки, та строк і спосіб їх надання.

Обов’язковими додатками до листа є наказ ДРС про проведення перевірки та посвідчення в разі проведення позапланової перевірки у приміщенні ДРС (її територіального органу).

У разі проведення позапланової перевірки у приміщенні ДРС (її територіального органу) у листі обов’язково зазначається перелік документів, засвідчені в установленому законодавством порядку копії яких необхідно надати ДРС, та термін надання цих копій.

17. Посадові особи ДРС під час проведення перевірки мають право:

1) здійснювати запити до дозвільного органу (його посадових осіб), а також інших органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються предмета перевірки;

2) одержувати від дозвільного органу (його посадових осіб) інформацію та документи, що стосуються предмета перевірки;

3) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням фото-, аудіо- та відеотехніки.

18. Посадові особи ДРС під час проведення перевірки зобов’язані:

у повному обсязі, об’єктивно та неупереджено проводити перевірку в межах повноважень, передбачених Законом та цим Порядком;

дотримуватися ділової етики спілкування у взаємовідносинах із дозвільними органами (їх посадовими особами);

ознайомлювати дозвільні органи (керівника, уповноважену особу) з результатами проведеної перевірки, зокрема, за допомогою електронного документообігу, поштового зв’язку в строки, передбачені законодавством.

У разі створення перешкод комісія протягом одного дня складає в довільній формі акт про створення перешкод, один примірник якого надається (надсилається) до дозвільного органу (уповноваженій особі дозвільного органу) протягом трьох робочих днів після оформлення, а другий додається до матеріалів перевірки.

19. Під створенням перешкод розуміється незабезпечення об’єктом перевірки доступу комісії до проведення планової/позапланової перевірки та/або ненадання у строки, установлені посадовими особами ДРС, інформації (надання інформації не в повному обсязі, надання недостовірної інформації та/або надання інформації не по суті поставлених питань та документів (засвідчені в установленому законодавством порядку копії), необхідних для здійснення контролю за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі.

20. Дозвільний орган (уповноважена особа дозвільного органу), щодо якого проводиться перевірка, має право:

1) вимагати від посадових осіб ДРС дотримання вимог законодавства;

2) перевіряти наявність у посадових осіб ДРС службових посвідчень у разі проведення перевірки за місцезнаходженням об’єкта перевірки;

3) бути присутнім під час проведення перевірки в разі проведення перевірки за місцезнаходженням об’єкта перевірки;

4) ознайомлюватися з актом, приписом, складеними за результатами проведення перевірки;

5) перевіряти наявність у голови та членів комісії посвідчення на проведення перевірки з одержанням його копії;

6) не допускати представників комісії до проведення перевірки, якщо:

перевірка проводиться з порушенням передбачених законодавством вимог щодо періодичності проведення перевірок;

у разі проведення перевірки за місцезнаходженням об’єкта перевірки голова та члени комісії не надали копію посвідчення на проведення перевірки, або якщо таке посвідчення оформлене з порушеннями вимог цього Порядку, або у члена комісії відсутнє службове посвідчення;

строк перевірки перевищує строк, визначений Законом.

7) подавати в письмовій або в електронній формі через систему електронної взаємодії, свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки додержання дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, установленого порядку їх видачі (далі - акт перевірки), складеного посадовими особами ДРС за результатами перевірки.

21. Дозвільний орган (уповноважена особа дозвільного органу) зобов’язаний:

забезпечити допуск комісії до проведення перевірки за умови дотримання нею порядку проведення перевірки;

на вимогу комісії забезпечити надання приміщення (окремого кабінету або робочого місця) для можливості проведення перевірки;

під час проведення перевірки в строки, установлені комісією, надавати документи (засвідчені в установленому законодавством порядку копії), що стосуються предмета перевірки;

на усну або письмову вимогу комісії забезпечувати копіювання документів, надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки, зокрема через систему електронної взаємодії;

надавати ДРС інформацію про усунення недоліків та порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі протягом 30 днів з дня отримання акта перевірки;

виконувати вимоги комісії щодо усунення перешкод під час перевірки.

22. За результатами проведення перевірки оформляється акт перевірки, який складається в довільній формі у двох примірниках (у разі залучення посадових осіб інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), установ та організацій - відповідно до кількості установ та організацій, представники яких брали участь у проведенні перевірки), підписується головою і членами комісії та затверджується головою ДРС або особою, яка виконує його обов’язки.

В акті перевірки зазначаються:

інформація про діяльність дозвільного органу;

відомості про виявлені факти порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі з посиланням на статті, абзаци та пункти законодавчих і нормативно-правових актів, вимоги яких порушені;

дані про складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у разі складення протоколу);

припис про усунення недоліків та порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі, виявлених під час проведення перевірки, та строк їх усунення, що є обов’язковим для виконання.

Якщо дозвільний орган (уповноважена особа дозвільного органу), щодо якого проводиться перевірка, не погоджується з актом, він підписує його із зауваженнями, які є невід’ємною частиною такого акта.

Зауваження дозвільного органу до акта перевірки оформляються окремим листом та надсилаються до ДРС через систему електронної взаємодії чи вручаються особисто протягом двох робочих днів з дня отримання акта перевірки.

Акт перевірки вважається врученим з дати надходження до ДРС через систему електронної взаємодії електронного повідомлення із зазначеним часом про його доставку дозвільному органу.

23. Надсилання документів, визначених цим Порядком, через систему електронної взаємодії здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55.

24. ДРС за результатами кожної перевірки формує окрему справу, що містить такі документи:

копію наказу;

посвідчення;

акт перевірки;

зауваження до акта перевірки (у разі їх наявності);

акт про створення перешкод у проведенні перевірки (у разі їх наявності);

копії документів, які підтверджують факти порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі (у разі наявності порушень);

інформацію про усунення недоліків та порушень (у разі їх наявності);

інші документи, що стосуються проведення перевірки.

Директор департаменту

регуляторної політики

та підприємництва

Мінекономіки

О. Палазов


Додаток 1

до Порядку здійснення контролю

за додержанням вимог законодавства

з питань видачі документів

дозвільного характеру

(пункт 15)

ПОСВІДЧЕННЯ

на проведення перевірки додержання дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі


Додаток 2

до Порядку здійснення контролю

за додержанням вимог законодавства

з питань видачі документів

дозвільного характеру

(пункт 15)

ЖУРНАЛ

обліку посвідчень на проведення перевірок

№ з/п

Номер посвідчення

Власні імена та прізвища голови та членів комісії з проведення перевірки ДРС

Найменування дозвільного органу та його місцезнаходження

Строк проведення перевірки

Реквізити наказу про проведення перевірки

1

2

3

4

5

6

Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

Наказ; Міністерство економіки від 03.01.2023 № 40

Прийняття від 03.01.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0354-23

Законодавство України

станом на 15.03.2023

чинний


Документи та файли

 • Сигнальний документ — f524166n115.docx від 15.03.23 16:15, 16 кб

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.03.2023 — 2023 р., № 26, стор. 302, стаття 1497, код акта 117042/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 16 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України ". Служба безпеки України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 31.01.2023 № 35 "Про затвердження Змін до Порядку призначення та виплати у Службі безпеки України одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану»". Служба безпеки України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 16.01.2023 № 21 "Про внесення змін до наказу Центрального управління Служби безпеки України від 27 грудня 2022 року № 493". Служба безпеки України. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 08.02.2023 № 55 "Про внесення зміни до Порядку здійснення деяких виплат військовослужбовцям Служби безпеки України під час дії воєнного стану". Служба безпеки України. 2023 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2023 № 29 "Про внесення змін до наказу Центрального управління Служби безпеки України від 09 січня 2023 року № 7". Служба безпеки України. 2023 рікк
 6. НАКАЗ від 09.01.2023 № 7 "Про затвердження Інструкції з оформлення і подання до Служби безпеки України документів і матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим, а також порядку їх розгляду". Служба безпеки України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 01.02.2023 № 39 "Про внесення змін до наказу Центрального управління Служби безпеки України від 09 січня 2023 року № 6". Служба безпеки України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 09.01.2023 № 6 "Про затвердження Інструкції з оформлення і подання до Служби безпеки України документів і матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів". Служба безпеки України. 2023 рікк
 9. НАКАЗ від 31.01.2022 № 44 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого вилову спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2022 рік та внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України". Служба безпеки України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 12.05.2022 № 120 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 01.06.2022 № 133 "Про затвердження Норм забезпечення спеціальним форменим одягом та спорядженням військовослужбовців штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2022 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 20.04.2022 № 29 "Про затвердження Порядку та форми ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку". Служба безпеки України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 23.06.2022 № 159 "Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на виконання топографо-геодезичних вишукувань під час дії воєнного стану, їх обліку та зберігання". Служба безпеки України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 30.05.2022 № 127 "Про затвердження Порядку надання в електронній формі інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на запити органів Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 26.07.2022 № 494 "Про затвердження Переліку записів, які не зобов’язані вести оператори ринку, діяльність яких становить низький ризик поширення хвороб тварин". Служба безпеки України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2022 № 229 "Про затвердження Порядку призначення та виплати у Службі безпеки України одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану»". Служба безпеки України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 05.08.2022 № 222 "Про затвердження форми довідки на військовозобов’язаного (резервіста) Служби безпеки України, який виїжджає за кордон". Служба безпеки України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 14.09.2022 № 295 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Центрального управління Служби безпеки України від 06 вересня 2022 року № 273". Служба безпеки України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 06.09.2022 № 273 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 30.09.2022 № 331 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -