<<
>>

НАКАЗ від 03.05.2019 № 707 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2019

Документ актуальний на 26.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

03.05.2019  № 707

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 травня 2019 р.

за № 538/33509

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», частини першої статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», пункту 2 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081, Порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450, з метою вдосконалення порядку забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України та членів їх сімей житловими приміщеннями НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 листопада 2007 року № 792, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2007 року за № 1308/14575, що додаються.

2.

Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту господарського забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Голови Служби

генерал-полковник

В. Маліков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

03 травня 2019 року № 707

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 травня 2019 р.

за № 538/33509

ЗМІНИ

до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень

1. Пункт 1.1 розділу I після слів «особам офіцерського» доповнити словами «(у тому числі тим, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу)».

2. У розділі V:

1) пункт 5.1 викласти у такій редакції:

«5.1. Співробітники та члени їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності за місцем проходження служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби житла для постійного проживання, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця проходження військової служби (відповідно до переліку таких населених пунктів, що визначається згідно із законодавством), забезпечуються службовими житловими приміщеннями.»;

2) пункт 5.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5.3-5.24 вважати відповідно пунктами 5.2-5.23;

3) пункт 5.8 після слова «додатку» доповнити цифрою та словами «1 до цієї Інструкції».

3. У розділі VII:

1) абзац перший пункту 7.1 викласти у такій редакції:

«7.1. У разі відсутності можливості розміщення військовослужбовців у спеціально пристосованих житлових приміщеннях чи гуртожитку Центральне управління, його підрозділи, органи, заклади та установи СБ України орендують за місцем проходження служби житло (ліжко-місця чи кімнати в гуртожитках, квартири тощо) для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової служби), офіцерського складу СБ України, у тому числі тих, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу СБ України (далі - військовослужбовці), та членів їх сімей.»;

2) пункт 7.2 викласти у такій редакції:

«7.2. Для укладення договору оренди житлового приміщення військовослужбовець подає рапорт начальнику відповідального підрозділу, до якого додаються:

проект договору оренди житлового приміщення, який укладатиметься між орендодавцем та відповідальним підрозділом, з визначенням окремо розмірів орендної плати та житлово-комунальних послуг;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім’ї, для яких орендується житло;

копія документа, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

інформація (витяг, інформаційна довідка) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та бюро технічної інвентаризації про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;

копії довідок про реєстрацію місця проживання (або перебування) особи на кожного члена сім’ї, який проживає разом із військовослужбовцем, форми яких визначено додатками 13, 14 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 (військовослужбовці органів, закладів, установ, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509, а також копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї);

копія довідки за матеріалами особової справи співробітника про склад його сім’ї;

копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки.

У разі зміни місця проходження служби додатково надається довідка про забезпечення житлом (додаток 2) за попереднім місцем проходження військової служби (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).»;

3) пункт 7.4 викласти в такій редакції:

«7.4. Відповідальний підрозділ відмовляє в укладенні договору оренди житлового приміщення у разі:

наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площа якого відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством, в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження, або забезпечення службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання (грошовою компенсацією за належне йому для отримання житлове приміщення), або проживання військовослужбовця у спеціально пристосованих житлових приміщеннях чи гуртожитку відповідального підрозділу;

нездачі службового жилого приміщення (спеціально пристосованого житлового приміщення, у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

навмисного погіршення військовослужбовцем житлових умов шляхом обміну займаного житлового приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатних і достатніх за розміром для проживання житлового будинку (частини будинку), квартири, а також внаслідок вилучення житлового приміщення, використовуваного для провадження господарської діяльності промислового характеру, у населених пунктах, зазначених в абзаці другому цього пункту,- протягом п’яти років з моменту вчинення таких дій.»;

4) пункт 7.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«встановлення факту подання військовослужбовцем недостовірної інформації, яка стала підставою для укладення договору оренди житлового приміщення.».

4. У розділі VIII:

1) пункти 8.1, 8.2 викласти в такій редакції:

«8.1. Грошова компенсація за піднайом (найом) житлового приміщення (далі - грошова компенсація) виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) військовослужбовцям, а також курсантам вищих військових навчальних закладів СБ України та військових навчальних підрозділів СБ України закладів вищої освіти, які мають сім’ї.

8.2. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям, курсантам військових навчальних закладів СБ України та військових навчальних підрозділів СБ України закладів вищої освіти здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених для цих потреб підрозділам, органам, закладам та установам СБ України, у розмірах та на умовах, визначених Порядком виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 (далі - Порядок).»;

2) пункт 8.6 викласти в такій редакції:

«8.6. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площа якого відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством, або забезпечення службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання (грошовою компенсацією за належне йому для отримання житлове приміщення), або проживання військовослужбовця у спеціально пристосованих житлових приміщеннях чи гуртожитку відповідального підрозділу у населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження. Перелік таких населених пунктів визначається згідно із законодавством;

нездачі службового жилого приміщення (спеціально пристосованого житлового приміщення, у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

навмисного погіршення військовослужбовцем житлових умов шляхом обміну займаного житлового приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатних і достатніх за розміром для проживання житлового будинку (частини будинку), квартири, а також внаслідок вилучення житлового приміщення, використовуваного для провадження господарської діяльності промислового характеру, у населених пунктах, зазначених в абзаці другому цього пункту,- протягом п’яти років з моменту вчинення таких дій;

якщо відповідальний підрозділ орендує житло для проживання військовослужбовця та членів його сім’ї.»;

3) у пункті 8.7:

слова »Особи офіцерського складу» замінити словом «Військовослужбовці»;

слова «вищого навчального закладу» замінити словами «закладу вищої освіти»;

4) пункт 8.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«встановлення факту подання військовослужбовцем недостовірної інформації, яка стала підставою для виплати грошової компенсації.».

5. Доповнити Інструкцію новим додатком 2, що додається.

У зв’язку з цим додаток вважати додатком 1.

6. У пункті 2 додатка 1 слова «за місцем її проходження» замінити словами «у населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця проходження військової служби».

Начальник Департаменту

господарського забезпечення

В. Кіптенко


Додаток 2

до Інструкції

про організацію забезпечення

і надання військовослужбовцям

Служби безпеки України та членам

їх сімей житлових приміщень

(пункт 7.2 розділу VII)

ДОВІДКА

про забезпечення житлом


Документи та файли

Сигнальний документ — f485166n63.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.06.2019 — 2019 р., № 46, стор. 220, стаття 1595, код акта 94738/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 09.07.2020 № 193 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 06.08.2020 № 220 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 01.08.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 03.08.2020 № 214 "Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 08.01.2019 № 19 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -