Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 08.12.2020 № 352 "Про затвердження Змін до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2020

Документ актуальний на 19.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

08.12.2020  № 352

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 грудня 2020 р.

за № 1292/35575

Про затвердження Змін до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період

Відповідно до статті 10 Закону України «Про Службу безпеки України», статті 9-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», з метою вдосконалення речового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України речовим майном НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 10 листопада 2016 року № 584, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2016 року за № 1639/29769, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення і Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

08 грудня 2020 року № 352

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 грудня 2020 р.

за № 1292/35575

ЗМІНИ

до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період

1.

Абзац дев’ятий пункту 3 розділу I викласти в такій редакції:

«спеціальний формений одяг - комплект спеціального обмундирування (головні убори, обмундирування, взуття, білизна, рукавиці), спеціальне спорядження, які видаються військовослужбовцям для виконання функціональних обов’язків за штатними посадами;».

2. У розділі II:

1) абзаци сьомий, восьмий підпункту 2 пункту 2 викласти в такій редакції:

«Майно особистого користування - предмети військової форми одягу, які поділяються на польовий, повсякденний формений одяг, предмети підтримання боєздатності (життєдіяльності), а також комплект спеціального обмундирування, що видаються в особисте користування військовослужбовцям.

Інвентарне майно - предмети військової форми одягу, взуття, спорядження (у тому числі спеціальне), спеціальний одяг, спортивне майно, технічні засоби речового напряму, обладнання, намети, брезенти та інше устаткування, що використовується особовим складом тимчасово, у тому числі у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (далі - ВНЗ) або під час проведення спеціальних заходів, робіт тощо.»;

2) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Строки носіння або експлуатації речового майна особистого користування, що видається військовослужбовцям, обчислюються з моменту виникнення у них права на його отримання, крім комплекту спеціального обмундирування.»;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Строки носіння або експлуатації предметів інвентарного речового майна та комплекту спеціального обмундирування обчислюються з дня фактичної їх видачі для носіння чи експлуатації.».

3. У розділі III:

1) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі неможливості видачі речового майна, видача проводиться протягом календарного року.»;

2) пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Підрозділи Центрального управління СБУ, які не перебувають на речовому забезпеченні в ДГЗ, та регіональні підрозділи, органи, заклади до 20 лютого надсилають до ДГЗ залишки речового майна станом на 01 лютого за формою та номенклатурою, що визначає ДГЗ.».

4. У розділі IV:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Військовослужбовців зараховують на речове забезпечення до підрозділу, органу, закладу через підрозділи господарського забезпечення на підставі:

атестата на речове майно, форма якого наведена в додатку 10 до цієї Інструкції;

наказу про призначення на посаду до підрозділу, органу, закладу.

Підставою для зарахування на речове забезпечення вперше військовослужбовців, осіб, призваних із запасу або переведених із інших військових формувань, передбачених законодавством України, є наказ про прийняття на військову службу до підрозділу, органу, закладу.

Під час зарахування військовослужбовця на речове забезпечення заповнюється картка обліку речового майна особистого користування, форму якої наведено в додатку 11 до цієї Інструкції.»;

2) в абзаці п’ятому пункту 3 слова та цифри «форму якої наведено у додатку 11 до цієї Інструкції.» виключити;

3) в абзаці першому пункту 5 після слів «предметів речового майна» доповнити словами «(повсякденна форма одягу),»;

4) пункти 8, 9 викласти в такій редакції:

«8. За військовослужбовцями, прийнятими на військову службу повторно протягом 12 місяців після виключення зі списків особового складу, обліковується раніше отримане речове майно, строки носіння якого не закінчилися.

Строки носіння такого речового майна обчислюються з урахуванням строку його носіння до виключення зі списків особового складу та без урахування часу перебування в запасі (іншому військовому формуванні України, утвореному відповідно до закону України).

Час перебування військовослужбовців у запасі (інших військових формуваннях України, утворених відповідно до законів України) обчислюється підрозділом кадрового забезпечення підрозділу, органу, закладу та зазначається в довідці, яка надається до господарського підрозділу разом із наказом про прийняття на військову службу до підрозділу, органу, закладу, для здійснення перерахунку строків носіння та визначення наступної належності.

9. У разі призначення військовослужбовця для подальшого проходження військової служби в інший підрозділ, орган, заклад або переміщення по службі в межах підрозділу, органу, закладу зі зміною місця дислокації йому під час вибуття оформлюється атестат на речове майно, який надсилається до місця подальшого проходження військової служби для постановки на речове забезпечення або видається військовослужбовцю під особистий підпис.

В атестаті на речове майно відображаються найменування речового майна, одиниця виміру, група забезпечення військовослужбовця, кількість предметів та строк видачі останніх предметів речового майна.»;

5) абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:

«У разі переведення військовослужбовця для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, оформлюється атестат на речове майно підрозділом, органом, закладом, у якому військовослужбовець перебуває на речовому забезпечені, у трьох примірниках. Перший примірник атестата направляється в підрозділ кадрового забезпечення для його долучення до матеріалів особової справи, другий примірник атестата залишається в господарському підрозділі, третій примірник атестата видається військовослужбовцю під особистий підпис.»;

6) в абзаці другому пункту 14 після слів «досудового слідства,» доповнити словами та цифрами «2 відділу 2 служби Штабу Антитерористичного центру при СБУ,»;

7) у пункті 30 слова «речового майна» замінити словами «повсякденної форми одягу».

5. У розділі VII:

1) пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 11-14 вважати відповідно пунктами 10-13;

2) пункти 10, 11 викласти в такій редакції:

«10. При переміщенні військовослужбовця з одного підрозділу, органу, закладу до іншого, у якому використовується спеціальне спорядження, видане спорядження не вилучається, а записується до атестата на речове майно.

11. Військовослужбовці при виключенні зі списків особового складу чи переміщенні по службі на посади, за якими спеціальне спорядження не використовується, здають його до господарського підрозділу.»;

6. У додатках до Інструкції:

1) додаток 10 викласти в новій редакції, що додається;

2) у додатку 11:

у відмітці до додатка цифру «3» замінити цифрою «1»;

у поясненні щодо порядку заповнення форми № 45 до додатка:

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. При знятті із забезпечення особи, на яку заведена картка, у графі «Залишок на момент вибуття» виводяться залишки матеріальних засобів із зазначенням у кожному реквізиті-підставі кількості, місяця і року видачі.»;

після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Ознайомлення військовослужбовців із загальним оформленням Картки обліку речового майна особистого користування, кількістю належних та виданих йому предметів речового майна, строків їх видачі, правильністю виведених залишків здійснюється за їх бажанням з підписом у графах «Підпис про ознайомлення» та «Кількість та строк отримання перерахованих в арматурних картках предметів підтверджую.».

У зв’язку з цим пункт 6 вважати відповідно пунктом 7;

3) додаток 14 викласти в новій редакції, що додається.

Начальник Департаменту

господарського забезпечення

О. Провоторов

Додаток 10

до Інструкції про речове забезпечення

військовослужбовців Служби безпеки

України в мирний час та особливий період

(пункт 1 розділу IV)

Форма № 21

АТЕСТАТ

на речове майно

Додаток 14

до Інструкції про речове забезпечення

військовослужбовців Служби безпеки

України в мирний час та особливий період

(пункт 26 розділу IV)

КВИТАНЦІЯ ЗАМОВЛЕННЯ


Документи та файли

Сигнальний документ — f501943n75.doc
Сигнальний документ — f501943n76.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.01.2021 — 2021 р., № 2, стор. 248, стаття 110, код акта 102380/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -