<<
>>

НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020

Документ актуальний на 12.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

12.05.2020  № 124

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 травня 2020 р.

за № 467/34750

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081, з метою вдосконалення порядку забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України та членів їх сімей житловими приміщеннями НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 листопада 2007 року № 792, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2007 року за № 1308/14575, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту господарського забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

12 травня 2020 року № 124

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 травня 2020 р.

за № 467/34750

ЗМІНИ

до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень

1.

У пункті 1.3 слова «органами, закладами та установами СБ України» замінити словами «органами, закладами, установами СБ України, штабом Антитерористичного центру при СБ України».

2. Розділ II викласти в такій редакції:

«II. Житлово-побутові комісії

2.1. Житлово-побутові комісії утворюються у Центральному управлінні, його підрозділах, а також органах, закладах, установах СБ України, штабі Антитерористичного центру при СБ України з метою дотримання вимог чинного законодавства при веденні обліку співробітників, які потребують поліпшення житлових умов, та членів їх сімей, розподілу та використання житлової площі.

Питання, пов’язані з забезпеченням житлом співробітників штабу Антитерористичного центру при СБ України, закладів, установ СБ України, які здійснюють діяльність у місті Києві та Київській області та не ведуть житлове будівництво (крім Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та Національної академії СБ України, які ведуть окремий квартирний облік), вирішуються в порядку, встановленому для співробітників підрозділів Центрального управління СБ України.

2.2. Житлово-побутова комісія Центрального управління СБ України, житлово-побутові комісії органів, закладів та установ СБ України:

організовують ведення квартирного обліку;

здійснюють розгляд рапортів (звернень) співробітників СБ України та членів їх сімей про зарахування на квартирний облік, внесення змін до справ квартирного обліку, зняття з квартирного обліку, надання житлових приміщень, включення (виключення) до (з) списків осіб, які мають право на першочергове чи позачергове одержання житлових приміщень, з інших питань житлового забезпечення;

здійснюють розгляд матеріалів щодо правомірності перебування військовослужбовців Служби безпеки України та членів їх сімей на квартирному обліку та у списках осіб, які мають право на першочергове чи позачергове одержання житлових приміщень, та перегляд рішень про надання їм житла в порядку, установленому законодавством;

здійснюють перегляд раніше прийнятих рішень з питань житлового забезпечення;

організовують перевірку житлових умов співробітників СБ України у випадках, визначених законодавством;

взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями відповідно до законодавства та компетенції;

розглядають інші питання відповідно до законодавства.

Житлово-побутові комісії підрозділів Центрального управління СБ України, а також житлово-побутові комісії штабу Антитерористичного центру при СБ України, закладів та установ СБ України, зазначених в абзаці другому пункту 2.1 цього розділу, здійснюють повноваження, визначені абзацами третім - шостим цього пункту.

2.3. Житлово-побутова комісія затверджується у складі голови комісії, заступника голови комісії, членів комісії та її секретаря. Загальний склад житлово-побутової комісії повинен становити не менше семи осіб.

Склад житлово-побутової комісії Центрального управління затверджується наказом Центрального управління СБ України.

Склад інших житлово-побутових комісій затверджується наказом підрозділу Центрального управління, органу, закладу, установи СБ України, штабу Антитерористичного центру при СБ України.

Члени житлово-побутової комісії Центрального управління призначаються з числа представників підрозділів Центрального управління, штабу Антитерористичного центру при СБ України, які за посадою мають бути не нижче заступників керівників цих підрозділів (штабу Антитерористичного центру при СБ України).

2.4. Голова житлово-побутової комісії організовує роботу комісії та забезпечує для цього необхідні умови.

Голова житлово-побутової комісії зобов’язаний:

здійснювати керівництво діяльністю житлово-побутової комісії та вести її засідання;

визначати дату та порядок денний проведення засідань житлово-побутової комісії;

попередньо розглядати матеріали, які будуть обговорюватися на засіданні житлово-побутової комісії;

бути присутнім на всіх засіданнях житлово-побутової комісії (крім випадків неможливості прибуття з поважних причин - відрядження, відпустка чи хвороба);

забезпечувати дотримання вимог законодавства України в діяльності житлово-побутової комісії.

Голова житлово-побутової комісії має право:

скликати засідання житлово-побутової комісії;

вносити пропозиції на засіданні житлово-побутової комісії для прийняття рішень з питань, які належать до її компетенції;

вимагати від посадових осіб СБ України виконання рішень житлово-побутової комісії;

звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються прийнятих житлово-побутовою комісією рішень чи проектів її рішень;

доручати членам житлово-побутової комісії підготовку матеріалів з окремих питань для винесення їх на розгляд житлово-побутової комісії.

2.5. Заступник голови житлово-побутової комісії виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності (відрядження, відпустка чи хвороба).

На заступника голови житлово-побутової комісії поширюються права та обов’язки членів комісії.

2.6. Секретар житлово-побутової комісії за дорученням голови комісії:

забезпечує скликання засідань житлово-побутової комісії;

складає протоколи засідань житлово-побутової комісії;

готує проекти протоколів та інших документів, що стосуються діяльності житлово-побутової комісії;

виконує інші завдання, що пов’язані із забезпеченням діяльності житлово-побутової комісії;

відповідає за належне ведення та збереження документів, створених у процесі діяльності житлово-побутової комісії;

здійснює ознайомлення членів комісії (у разі їх звернення) з обліковими квартирними справами осіб, питання яких виноситься на розгляд житлово-побутової комісії.

У разі відсутності секретаря житлово-побутової комісії особою, яка виконує його обов’язки, за рішенням голови житлово-побутової комісії тимчасово призначається один із членів житлово-побутової комісії.

Секретар житлово-побутової комісії не має права голосу на засіданнях комісії.

2.7. Члени житлово-побутової комісії зобов’язані:

бути присутніми на всіх засіданнях житлово-побутової комісії (крім випадків неможливості прибуття з поважних причин: відрядження, відпустка чи хвороба);

опрацьовувати всі документальні матеріали, що виносяться на розгляд засідань житлово-побутової комісії, як під час проведення засідань, так і під час підготовки до них;

дотримуватися вимог законодавства в діяльності житлово-побутової комісії;

брати участь в перевірках житлових умов військовослужбовців СБ України та членів їх сімей у випадках, передбачених законодавством.

2.8. Члени житлово-побутової комісії мають право:

вносити пропозиції до порядку денного засідання житлово-побутової комісії, а також стосовно організації роботи житлово-побутової комісії, поліпшення житлових умов військовослужбовців СБ України та членів їх сімей, ведення квартирного обліку та з інших питань, які належать до компетенції житлово-побутової комісії;

за дорученням голови житлово-побутової комісії здійснювати підготовку матеріалів з окремих питань для розгляду їх на засіданні житлово-побутової комісії;

ознайомлюватися і вивчати документальні матеріали облікових квартирних справ з метою встановлення правомірності прийняття рішення або формування власної позиції з питань, підготовлених до розгляду на засіданні житлово-побутової комісії, у тому числі шляхом звернення до відповідного структурного підрозділу ПГЗ;

викладати на засіданнях житлово-побутової комісії окрему думку, яка вноситься до протоколу.

2.9. Житлово-побутова комісія здійснює свою роботу в формі засідань, які проводяться не менше ніж раз на місяць (за винятком випадків, коли відсутні питання, що можуть бути включені до її порядку денного).

Перелік питань для розгляду (порядок денний), дату, час та місце проведення засідання визначає голова житлово-побутової комісії.

Підготовку матеріалів на розгляд житлово-побутової комісії Центрального управління СБ України здійснює відповідний структурний підрозділ ПГЗ з урахуванням доручень керівництва СБ України, пропозицій керівників підрозділів Центрального управління, органів, закладів, установ СБ України, штабу Антитерористичного центру при СБ України, співробітників СБ України та інших громадян відповідно до законодавства.

Проекти протоколів та порядок денний засідання житлово-побутової комісії Центрального управління СБ України з метою належного опрацювання членами комісії та підготовки можливих пропозицій передаються їм не пізніше ніж за 5 робочих днів до запланованого засідання в електронній формі з відповідною документальною фіксацією вказаного факту.

У разі призначення головою комісії позапланового засідання проекти протоколів та порядок денний передаються членам комісії заздалегідь до початку засідання.

Про дату, час та місце проведення засідання члени комісії повідомляються особисто секретарем житлово-побутової комісії або за допомогою засобів зв’язку.

2.10. Підготовку матеріалів на розгляд житлово-побутової комісії підрозділу Центрального управління, органу, закладу, установи СБ України, штабу Антитерористичного центру при СБ України здійснює секретар відповідної комісії.

Проект протоколу та порядок денний засідання житлово-побутової комісії підрозділу Центрального управління, органу, закладу, установи СБ України, штабу Антитерористичного центру при СБ України з метою належного опрацювання їх членами комісії та підготовки можливих пропозицій передаються їм не пізніше ніж за два робочих дні до запланованого засідання.

2.11. На засідання житлово-побутової комісії в установлених законодавством випадках запрошується особа, стосовно якої розглядається питання.

2.12. Засідання житлово-побутової комісії є правомірним за наявності на засіданні не менше двох третин членів затвердженого складу такої комісії.

Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального затвердженого складу житлово-побутової комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови житлово-побутової комісії.

2.13. За результатами розгляду на засіданні питань житлово-побутовою комісією приймаються рішення.

Рішення житлово-побутової оформлюються протоколом, який підписується головою комісії, всіма членами комісії, що були присутні на її засіданні, та секретарем комісії.

У протоколі зазначається розподіл голосів («за», «проти», «утримався») при прийнятті кожного рішення.

У разі незгоди з рішенням житлово-побутової комісії окрема думка члена комісії зазначається в протоколі засідання.

2.14. Рішення житлово-побутової комісії Центрального управління СБ України затверджуються заступником Голови СБ України, до функціональних обов’язків якого належить координація господарського забезпечення.

Рішення житлово-побутової комісії органу, закладу та установи СБ України затверджуються керівником відповідного органу, закладу та установи СБ України.

Рішення житлово-побутових комісій підрозділів Центрального управління, штабу Антитерористичного центру при СБ України, закладів та установ СБУ, зазначених в абзаці другому пункту 2.1 цього розділу, після їх підписання в порядку, визначеному пунктом 2.14 цього розділу, враховуються при подальшому розгляді відповідних питань житлово-побутовою комісією Центрального управління СБ України.

Рішення житлово-побутових комісій з питань, що стосуються військовослужбовців з числа заступників Голови СБ України, затверджуються Головою СБ України, а з питань, що стосуються керівників органів, закладів, установ СБ України, штабу Антитерористичного центру при СБ України,- заступником Голови СБ України, до функціональних обов’язків якого належить координація господарського забезпечення.

2.15. Безпосереднє виконання рішень житлово-побутової комісії покладається на ПГЗ та посадових осіб підрозділів Центрального управління, органів, закладів, установ СБ України, штабу Антитерористичного центру при СБ України, в частині, що стосується їхніх повноважень.».

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1:

в абзаці першому слова «відповідними житлово-побутовими комісіями Центрального управління, органів, закладів та установ СБ України» замінити словами «відповідною житлово-побутовою комісією Центрального управління, органу закладу чи установи СБ України»

доповнити новими абзацами такого змісту:

«Рішення житлово-побутової комісії Центрального управління СБ України приймається з урахуванням пропозицій житлово-побутових комісій підрозділів Центрального управління СБ України, штабу Антитерористичного центру СБ України, закладів та установ СБУ, зазначених в абзаці другому пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції.

Рапорти та заяви співробітників, осіб, звільнених із військової служби, членів їх сімей підлягають розгляду на засіданні житлово-побутової комісії у строк не більше одного місяця від дня їх надходження. При цьому загальний строк вирішення відповідною житлово-побутовою комісією питань, порушених у таких рапортах та заявах, не може перевищувати сорока п’яти днів (крім випадків розгляду питань зарахування на квартирний облік, рішення за якими приймаються у місячний строк з дня подання співробітником усіх необхідних документів).»;

2) у пункті 3.4 слова «органу, закладу чи установи СБ України» замінити словами «органу, закладу, установи СБ України, штабу Антитерористичного центру при СБ України».

4. У розділі V:

1) у пункті 5.4:

абзац другий викласти в такій редакції:

«у Центральному управлінні СБ України - за рішеннями керівників підрозділів Центрального управління, які погоджуються з житлово-побутовою комісією Центрального управління СБ України та затверджуються Головою СБ України»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Заступникам Голови СБ України, керівникам підрозділів Центрального управління, органів, закладів та установ СБ України, штабу Антитерористичного центру при СБ України службові житлові приміщення надаються за рішенням Голови СБ України з урахуванням пропозицій житлово-побутової комісії Центрального управління СБ України.»;

2) у пункті 5.10 слова «органу, закладу чи установи СБ України» замінити словами «органу, закладу, установи СБ України, штабу Антитерористичного центру при СБ України»;

3) пункт 5.12 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Рішення про виключення з числа службових житлових приміщень, наданих співробітникам підрозділів Центрального управління СБ України, приймається житлово-побутовою комісією Центрального управління СБ України на підставі пропозицій житлово-побутових комісій підрозділів Центрального управління СБ України та затверджується заступником Голови СБ України, до функціональних обов’язків якого належить координація господарського забезпечення, з наданням необхідних документів для його вивчення.

Рішення про виключення з числа службових житлових приміщень, наданих заступникам Голови СБ України, керівникам підрозділів Центрального управління, органів, закладів, установ СБ України, штабу Антитерористичного центру при СБ України, приймається Головою СБ України на підставі пропозицій житлово-побутової комісії Центрального управління СБ України»;

4) у пункті 5.20 слова «органі, закладі чи установі» замінити словами «органі, закладі, установі СБ України, штабі Антитерористичного центру при СБ України».

5. У розділі VII:

1) у пункті 7.1:

в абзаці першому слова «органи, заклади та установи СБ України» замінити словами «органи, заклади, установи СБ України, штаб Антитерористичного центру при СБ України»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Департамент оперативного документування, Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, Головне управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки, Військово-медичне управління, штаб Антитерористичного центру при СБ України, регіональні органи, заклади, установи СБ України, які є розпорядниками бюджетних коштів,- стосовно військовослужбовців, які проходять військову службу в цих підрозділах, органах, закладах, установах СБ України, штабі Антитерористичного центру при СБ України.»;

2) у пункті 7.8:

слова «орган, заклад та установа СБ України» замінити словами «орган, заклад, установа СБ України, штаб Антитерористичного центру при СБ України».

6. У пункті 8.2 розділу VIII слова «органам, закладам та установам СБ України» замінити словами «органам, закладам, установам СБ України, штабу Антитерористичного центру при СБ України».

7. У пункті 9.4 розділу IX слова «органами, закладами та установами СБ України» замінити словами «органами, закладами, установами СБ України, штабом Антитерористичного центру при СБ України».

Т.в.о. начальника

Департаменту господарського

забезпечення

О. Орлов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.06.2020 — 2020 р., № 44, стор. 196, стаття 1421, код акта 99296/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 09.07.2020 № 193 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -