<<
>>

НАКАЗ від 19.11.2018 № 2075 "Про затвердження Змін до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2018

Документ актуальний на 10.01.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

19.11.2018  № 2075


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2018 р.
за № 1364/32816

Про затвердження Змін до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», статті 9-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», з метою вдосконалення речового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України речовим майном НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 10 листопада 2016 року № 584, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2016 року за № 1639/29769, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення і Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал армії України


В.

ГрицакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
19 листопада 2018 року № 2075


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2018 р.
за № 1364/32816

ЗМІНИ
до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період

1. У пункті 4 розділу II:

в абзаці другому після слова «закладу» доповнити словами «, зарахування на посаду, присвоєння військового звання»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«Всі розрахунки за належне військовослужбовцям речове майно проводяться за повний місяць.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. Абзац четвертий пункту 4 розділу III виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим.

3. У розділі IV:

1) в абзаці першому пункту 1 після слова «забезпечення» доповнити словами «до підрозділу, органу, закладу через підрозділи господарського забезпечення»;

2) у пункті 5:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Розрахунок вартості предметів речового майна при проведенні заміни одних предметів речового майна на інші здійснюється за затвердженими Головою СБУ компенсаційними цінами вартості речового майна на поточний рік, які щороку до 20 січня доводяться ДГЗ до підрозділів, органів, закладів.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій доповнити словами «(далі - Порядок виплати грошової компенсації).»;

3) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Військовослужбовці, переведені з інших військових формувань до підрозділів, органів, закладів та які на попередньому місці служби використовували предмети військової форми одягу військовослужбовців Сухопутних військ та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, в СБУ отримують аналогічні предмети речового майна після закінчення строків носіння раніше отриманих предметів.»;

4) доповнити пункт 7 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«У Центральному управлінні військовослужбовці підрозділів, органів, закладів, штатом яких не передбачені господарські підрозділи, зараховуються на речове забезпечення до ДГЗ.».

У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим;

5) у пункті 10:

після слова «які» доповнити словами «переводяться для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань,»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі переведення військовослужбовця для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, один примірник атестата надається військовослужбовцю.»;

6) у пункті 18:

слова «період з часу виникнення права на його отримання у строк носіння не включається» замінити словами «строки носіння майна продовжуються на період перебування в такій відпустці»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Період перебування у відпустці по догляду за дитиною обраховується на підставі наказів по особовому складу з місяця початку відпустки до місяця її закінчення (припинення).»;

7) абзаци другий, третій пункту 19 викласти у такій редакції:

«Військовослужбовцям, яким присвоєно вище військове звання вперше, за предмети повсякденної форми одягу, не отримані у попередньому військовому званні, проводяться розрахунки. Такі розрахунки проводяться в місяцях пропорційно часу, що минув з місяця настання права на отримання такого майна до місяця присвоєння вищого військового звання.

Форма розрахунку при присвоєнні вищого офіцерського звання наведена у додатку 12 до цієї Інструкції.»;

8) пункт 22 викласти у такій редакції:

«22. Військовослужбовцям у разі переведення до інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу СБУ грошова компенсація за не отримане протягом служби в СБУ речове майно розраховується пропорційно часу, що минув з моменту настання права на таке майно до дати виключення зі списків особового складу СБУ, без врахування місяця виключення.

Компенсація за неотримане речове майно виплачується згідно з вимогами Порядку виплати грошової компенсації.»;

9) у пункті 29:

в абзаці першому слова та цифри «військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 178» замінити словами «грошової компенсації»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Для військовослужбовців підрозділів УВБ регіонального дислокування підготовку довідки про вартість речового майна проводить ДГЗ.»;

10) пункти 31-33 викласти у такій редакції:

«31. Військовослужбовці, які мають вислугу 25 календарних років та більше, під час звільнення з військової служби у запас або відставку забезпечуються належними предметами речового майна або грошовою компенсацією за нього без врахування місяця виключення зі списків особового складу.

32. Військовослужбовцям, які мають вислугу до 25 календарних років, під час звільнення з військової служби у запас або відставку з правом носіння військової форми одягу за належне їм, але не отримане речове майно виплачується грошова компенсація пропорційно часу, що минув з моменту виникнення права на отримання цього майна, не враховуючи місяць виключення зі списків особового складу СБУ, або за бажанням видаються предмети повсякденної форми одягу на суму грошової компенсації.

Неотримане речове майно таких військовослужбовців розраховується пропорційно часу та відображується у довідці-розрахунку-1 (додаток 17).

33. Військовослужбовцям, які мають вислугу до 25 календарних років, під час звільнення з військової служби у запас або відставку без права носіння військової форми одягу виплачується грошова компенсація за неотримане речове майно, яка нараховується пропорційно часу, що минув з моменту виникнення права на отримання речового майна, не враховуючи місяць виключення зі списків особового складу СБУ.

Неотримане речове майно таких військовослужбовців розраховується пропорційно часу та відображується у довідці-розрахунку-1.»;

11) пункт 34 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Вартість предметів речового майна, що підлягає відшкодуванню (утриманню), може бути компенсована за рахунок вартості не отриманих протягом військової служби належних предметів речового майна.

Розмір грошової компенсації за неотримане речове майно визначається пропорційно часу, що минув з моменту виникнення права на отримання речового майна, не враховуючи місяць виключення зі списків особового складу СБУ.

Неотримане речове майно таких військовослужбовців розраховується пропорційно часу та відображується у довідці-розрахунку-2 (додаток 18).»;

12) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«35. Грошова компенсація за неотримані предмети речового майна військовослужбовців, які виключені зі списків особового складу СБУ у зв’язку зі смертю, розраховується на дату (місяць) виключення зі списків особового складу СБУ та виплачується відповідно до Порядку виплати грошової компенсації.».

4. Абзац третій пункту 2 Пояснень щодо порядку заповнення форми № 21 додатка 10 після слова «військовослужбовцем» доповнити словами «, третій - надається військовослужбовцям, які звільняються в запас або переводяться для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань.».

5. Доповнити Інструкцію після додатка 11 новим додатком 12, що додається.

У зв’язку з цим додатки 12-18 вважати відповідно додатками 13-19.

У тексті Інструкції посилання на додатки 12-18 замінити відповідно посиланнями на додатки 13-19.

6. Доповнити Інструкцію після додатка 16 новими додатками 17, 18, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 17-19 вважати відповідно додатками 20-21.

У тексті Інструкції посилання на додатки 17-19 замінити відповідно посиланнями на додатки 20-21.

Начальник Департаменту
господарського забезпечення


В. КіптенкоДодаток 12
до Інструкції про речове
забезпечення військовослужбовців
Служби безпеки України в мирний
час та особливий період
(пункт 19 розділу IV)

РОЗРАХУНОК
при присвоєнні вищого офіцерського звання


Додаток 17
до Інструкції про речове
забезпечення військовослужбовців
Служби безпеки України в мирний
час та особливий період
(пункт 32 розділу IV)

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК-1


Додаток 18
до Інструкції про речове
забезпечення військовослужбовців
Служби безпеки України в мирний
час та особливий період
(пункт 34 розділу IV)

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК-2


Документи та файли

Сигнальний документ — f480393n78.doc
Сигнальний документ — f480393n79.doc
Сигнальний документ — f480393n80.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.12.2018 — 2018 р., № 98, стор. 553, стаття 3270, код акта 92606/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 08.01.2019 № 19 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 04.03.2019 № 361 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 08.04.2019 № 573/152/252 "Про затвердження Положення про Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях". Служба безпеки України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 24.04.2019 № 667/316/197 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Управління державної охорони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України від 31 серпня 1999 року № 168ДСК/628ДСК/219ДСК/38ДСК/392ДСК/7/1-402". Служба безпеки України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 15.05.2019 № 766 "Про внесення змін до Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 22.04.2019 № 657/947 "Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Служба безпеки України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 03.05.2019 № 707 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 22.05.2019 № 822 "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.05.2019 № 833 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію відпочинку у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 31.05.2019 № 864 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 22.07.2019 № 1132 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 08.08.2019 № 1239 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 08.08.2019 № 1239 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2019 рікк
 20. ДОГОВІР від домовилися про таке: "про співробітництво між Службою безпеки України та Історичним архівом державної безпеки Угорщини". Служба безпеки України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -