<<
>>

НАКАЗ від 22.11.2019 № 1800 "Про затвердження Інструкції про порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України (військових навчальних підрозділів Служби безпеки України закладів вищої освіти), які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням". Служба безпеки України. 2019

Документ актуальний на 20.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

22.11.2019  № 1800

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 грудня 2019 р.

за № 1269/34240

Про затвердження Інструкції про порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України (військових навчальних підрозділів Служби безпеки України закладів вищої освіти), які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", законів України "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про вищу освіту", з метою врегулювання питань відбору, вивчення та прийому на навчання громадян України до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України (військових навчальних підрозділів Служби безпеки України закладів вищої освіти), які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України (військових навчальних підрозділів Служби безпеки України закладів вищої освіти), які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Центрального управління Служби безпеки України:

від 21 жовтня 2010 року № 542 "Про затвердження Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2010 року за № 1095/18390;

від 16 вересня 2015 року № 607 "Про затвердження Особливостей відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2015 року за № 1204/27649.

3.

Начальникам Управління правового забезпечення та Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Г. Новосад


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

22 листопада 2019 року № 1800

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 грудня 2019 р.

за № 1269/34240

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України (військових навчальних підрозділів Служби безпеки України закладів вищої освіти), які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок відбору, вивчення та особливості прийому на навчання громадян України до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням (далі - ВВНЗ).

2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

вивчення - з'ясування професійної придатності кандидатів і проведення перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих ними відомостей;

відбір - визначення серед осіб, які вивчаються й перевіряються як кандидати, найбільш придатних для проходження військової служби (навчання) за контрактом як курсанти ВВНЗ;

заінтересовані підрозділи - підрозділи Центрального управління, регіональні органи, органи військової контррозвідки та установи Служби безпеки України (далі - СБУ), Штаб Антитерористичного центру при СБУ, які здійснюють відбір, вивчення та направлення кандидатів для участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання до ВВНЗ;

кандидати - громадяни України, які виявили бажання за денною формою навчання за державним замовленням здобути у ВВНЗ ступінь вищої освіти (ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти, ступінь магістра за умови наявності ступеня бакалавра) для подальшої служби на посадах офіцерського складу в СБУ та відповідають установленим вимогам щодо проходження військової служби (навчання) як курсанти ВВНЗ;

професійна придатність - здатність особи за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно засвоювати освітньо-професійну програму та виконувати службові обов'язки під час проходження військової служби (навчання) як курсанти ВВНЗ;

установчі дані кандидата - інформація, яка дає змогу ідентифікувати особу за її прізвищем, іменем та по батькові, датою і місцем народження, місцями проживання, реєстрації та роботи (служби, навчання).

Інші терміни, що використовуються у цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про вищу освіту".

3. Кандидатом на навчання у ВВНЗ може бути особа, яка має повну загальну середню або вищу освіту, віком від 17 до 30 років, у тому числі якій 17 років виповнюється у рік початку військової служби (навчання).

4. Рішення щодо проведення набору громадян України на навчання до ВВНЗ з одночасним визначенням обсягів прийому кандидатів за спеціальностями (спеціалізаціями), освітніми рівнями та статтю, а також частини обсягів прийому для зарахування кандидатів, яким відповідно до законодавства встановлено спеціальні умови для участі в конкурсному відборі, щороку приймає Голова СБУ або особа, яка виконує його обов'язки, на підставі пропозицій Управління роботи з особовим складом СБУ (далі - УРОС), визначених з урахуванням потреб комплектування СБУ та спроможності ВВНЗ забезпечити підготовку фахівців.

5. Загальне організаційно-методичне керівництво організацією та веденням відбору кандидатів здійснює УРОС.

Безпосередніми організаторами і виконавцями заходів із відбору та вивчення кандидатів є заінтересований підрозділ, а також відповідний структурний підрозділ УРОС або підрозділ кадрового забезпечення заінтересованих підрозділів (далі - підрозділ кадрового забезпечення).

Службові особи ВВНЗ не здійснюють заходів з відбору та вивчення кандидатів.

6. Організаційні заходи та порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на навчання до ВВНЗ визначаються відповідними правилами прийому, які розробляються у разі прийняття рішення щодо проведення набору до ВВНЗ, з дотриманням вимог відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та оприлюднюються в установленому законодавством порядку.

II. Організація відбору та вивчення кандидатів

1. Відбір та вивчення кандидатів здійснюються на добровільній основі з дотриманням законодавства, прав та свобод громадян і гідності особи.

Кількість кандидатів, які відбираються заінтересованими підрозділами, не обмежується.

2. Заходи з відбору кандидатів проводяться після доведення УРОС до заінтересованих підрозділів переліку спеціальностей (спеціалізацій) та освітніх рівнів, за якими передбачено прийом на навчання до ВВНЗ.

3. Відбір кандидатів починається з прийому заінтересованими підрозділами власноруч написаних заяв від громадян України на ім'я Голови СБУ за зразком згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

Прийом заяв від громадян України завершується 01 лютого.

Якщо заява надійшла до ВВНЗ поштою, її у строк не більше ніж п'ять робочих днів з дати отримання надсилають до регіонального органу СБУ за місцем проживання (перебування) заявника.

4. Після отримання заінтересованим підрозділом заяви, її протягом п'яти робочих днів надсилають до УРОС для реєстрації та внесення даних до автоматизованої інформаційної системи обліку кадрів (далі - АІС).

Після реєстрації та внесення даних до АІС заяву надсилають до заінтересованого підрозділу для здійснення заходів з вивчення кандидата.

5. Вивчення кандидатів починається з дня отримання заінтересованим підрозділом зареєстрованих в АІС їх заяв.

Після отримання заяв кандидатів начальник заінтересованого підрозділу визначає з числа найбільш досвідчених співробітників уповноважених осіб для здійснення заходів з відбору та вивчення кандидатів (далі - уповноважені особи заінтересованих підрозділів).

Вивчення проводиться за планом, складеним уповноваженою особою заінтересованого підрозділу спільно зі співробітником підрозділу кадрового забезпечення. План вивчення кандидата після затвердження начальником заінтересованого підрозділу разом із заявою надсилається до підрозділу кадрового забезпечення.

6. На початковому етапі вивчення кандидатів уповноважені особи заінтересованого підрозділу проводять з ними бесіду щодо свідомого обрання спеціальності (спеціалізації), роз'яснюють особливості, пов'язані із проходженням військової служби в СБУ, наслідки повідомлення особою неповної та неправдивої інформації про себе та свої родинні зв'язки, вимоги до рівня фізичної підготовленості, а також повідомляють про зміст та порядок проведення заходів з їх вивчення.

Одночасно співробітники підрозділів кадрового забезпечення видають кандидату бланки анкети та автобіографії, а також повідомляють їх про дату наступного відвідування та необхідність надання документів згідно з переліком документів, які надаються кандидатом на навчання, визначеним у додатку 2 до цієї Інструкції.

7. Вивчення кандидата складається з:

первинного медичного огляду кандидатів військово-лікарською комісією, що проводиться у порядку, визначеному Інструкцією про організацію медичного огляду кандидатів на військову службу в Службу безпеки України, навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України та військових навчальних підрозділах Служби безпеки України закладів вищої освіти, членів сімей співробітників-військовослужбовців, які направляються у відрядження за кордон, та осіб, звільнених з військової служби у Службі безпеки України, затвердженою наказом Центрального управління Служби безпеки України від 03 січня 2019 року № 3, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 січня 2019 року за № 104/33075 (далі - Інструкція № 3);

попереднього професійно-психологічного відбору кандидатів, що проводиться відповідно до вимог наказу Центрального управління Служби безпеки України від 16 березня 2017 року № 149/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2017 року за № 487/30355;

перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих кандидатом відомостей, що здійснюється відповідно до вимог наказу Центрального управління Служби безпеки України від 21 жовтня 2015 року № 700/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2015 року за № 1343/27788 (далі - Наказ № 700);

аналізу інформації, отриманої під час вивчення кандидата.

Перевірка у зв'язку з допуском до державної таємниці здійснюється на другому курсі навчання у ВВНЗ в порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами СБУ, які регламентують діяльність у сфері забезпечення державної таємниці.

8. На наступній зустрічі кандидат надає співробітнику підрозділу кадрового забезпечення власноруч заповнені бланки анкети й автобіографії, встановлені переліком документи та їх копії, а також повідомляє про близьких йому осіб, які проходять службу або працюють в СБУ.

Співробітник підрозділу кадрового забезпечення перевіряє відповідність наданих копій документів їх оригіналам та повертає оригінали документів кандидатові.

Під час проведення зустрічі кандидат подає заяву на проведення перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих відомостей за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції. Якщо кандидат не досягнув вісімнадцятирічного віку, згоду на проведення перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих відомостей дають його батьки, усиновителі, піклувальники. Вивчення кандидатів, які не надали згоду на проведення перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих відомостей, припиняється.

9. Співробітник підрозділу кадрового забезпечення після отримання від кандидата заповнених бланків анкети, автобіографії, згоди на проведення перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих відомостей та інших необхідних документів видає кандидату направлення для проходження первинного медичного огляду та професійно-психологічного відбору.

10. Під час вивчення кандидата уповноважені особи заінтересованого підрозділу та співробітники підрозділів кадрового забезпечення проводять бесіди з ним та його батьками, під час яких з'ясовують моральні та особистісні якості кандидата, ставлення кандидата та його батьків до навчання у ВВНЗ та подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу СБУ, а також інформують про необхідність ознайомлення з правилами прийому до ВВНЗ.

11. Організація перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих кандидатом відомостей покладається на співробітників підрозділів кадрового забезпечення. До проведення такої перевірки залучаються уповноважені підрозділи СБУ, визначені у Наказі № 700.

12. За результатами проведеного вивчення та аналізу зібраної інформації про кандидата уповноважена особа заінтересованого підрозділу за участю всіх співробітників, задіяних у вивченні кандидата, складає узагальнюючу довідку з обов'язковим викладенням у ній інформації про:

установчі дані кандидата;

навчання, трудову (службову) діяльність кандидата;

результати первинного медичного огляду та професійно-психологічного відбору кандидата, реєстраційні номери та дати відповідних довідок і висновків;

результати перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих кандидатом відомостей;

ділові, моральні й особистісні якості кандидата та інші дані, що його характеризують;

мотиви вступу кандидата до ВВНЗ та проходження військової служби  в СБУ;

назву ВВНЗ, спеціальність (спеціалізацію/спеціалізації) та освітній рівень підготовки кандидата;

ознайомлення кандидата з правилами прийому до ВВНЗ та особливостями, пов'язаними із проходженням військової служби в СБУ.

13. Узагальнююча довідка за підписами учасників вивчення подається для затвердження начальнику заінтересованого підрозділу.

Узагальнююча довідка разом з матеріалами, отриманими під час вивчення кандидата, долучається до навчальної справи кандидата, яка у разі прийняття рішення про направлення його для участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання надсилається до відповідного ВВНЗ.

Навчальна справа формується протягом вивчення кандидата з додержанням вимог нормативно-правових актів, які регламентують організацію діловодства, та має містити отримані від кандидата документи (копії документів), матеріали його вивчення та перевірки правдивості, повноти й об'єктивності наданих відомостей.

14. Вивчення кандидата припиняється:

у разі визнання кандидата не рекомендованим до навчання у ВВНЗ за результатами професійно-психологічного відбору або непридатним до навчання за станом здоров'я;

у разі виявлення за результатами перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих відомостей підстав, за яких відповідно до Наказу № 700 кандидат не може бути прийнятий на військову службу (навчання) за контрактом курсанта до ВВНЗ;

у разі наявності відомостей (судового рішення) про притягнення кандидата до кримінальної відповідальності, якщо судимість не погашена або не знята в установленому порядку, або до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, або військового адміністративного правопорушення;

за власним бажанням та з інших підстав, визначених законодавством України.

15. Рішення щодо припинення вивчення кандидата приймається начальником заінтересованого підрозділу на підставі висновку, який складається особами, задіяними у проведенні заходів із вивчення кандидата.

У висновку зазначаються причини припинення вивчення кандидата із зазначенням реєстраційних номерів та дат відповідних довідок і висновків.

Затверджені начальником заінтересованого підрозділу висновки надсилаються до УРОС для внесення відповідних відомостей до АІС.

Про припинення вивчення заінтересований підрозділ інформує кандидата під час зустрічі (під особистий підпис на звороті його заяви або надсилає відповідне письмове повідомлення за адресою проживання кандидата (рекомендованим листом із повідомленням про вручення)).

16. Матеріали вивчення кандидата, якому відмовлено в подальшому вивченні, а також повернуті ВВНЗ навчальні справи вступників, які не зараховані на навчання, зберігаються в підрозділах кадрового забезпечення протягом року з дати прийняття рішення про припинення вивчення (отримання навчальних справ), після чого знищуються.

17. Кандидати, які не згодні з рішенням про припинення їх вивчення, у двотижневий строк можуть подати письмове оскарження на ім'я Голови СБУ.

18. Вивчення кандидатів та надсилання їх навчальних справ до ВВНЗ здійснюється до 10 червня.

19. Після розгляду матеріалів навчальних справ кандидатів ВВНЗ не пізніше 30 червня надсилає до заінтересованих підрозділів виклики, у яких зазначаються дата прибуття кандидатів до ВВНЗ, місцезнаходження, за яким вони мають прибути, а також перелік документів, необхідних для участі в конкурсному відборі.

20. Заінтересований підрозділ направляє кандидата для участі в конкурсному відборі у ВВНЗ лише у разі наявності виклику та документів, які згідно з правилами прийому до ВВНЗ засвідчують право кандидата брати участь у конкурсному відборі.

Про випадки невідповідності наданих кандидатом документів вимогам, визначеним цією Інструкцією, або особистої відмови кандидата від участі в конкурсному відборі заінтересований підрозділ невідкладно письмово інформує УРОС та ВВНЗ.

21. Проїзд кандидатів до ВВНЗ та у зворотному напрямку, їх проживання та харчування здійснюються за власні кошти.

Кандидати з числа військовослужбовців строкової військової служби, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, протягом вступного періоду з дня прибуття до ВВНЗ забезпечуються місцем для проживання та безкоштовним харчуванням або грошовою компенсацією згідно з добовою вартістю продовольчих пайків для військовослужбовців за нормою № 1 - загальновійськова Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426.

III. Організація проведення у ВВНЗ заходів щодо допуску кандидатів до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання

1. До участі в конкурсному відборі допускаються кандидати, які подали документи, що відповідають вимогам правил прийому до ВВНЗ, успішно пройшли остаточний медичний огляд, професійно-психологічний відбір та оцінювання рівня фізичної підготовленості.

2. Остаточний медичний огляд проводиться перед оцінюванням рівня фізичної підготовленості кандидатів у порядку, визначеному Інструкцією № 3.

3. Остаточний професійно-психологічний відбір та визначення на його основі придатності кандидатів до проходження військової служби (навчання) як курсанти ВВНЗ здійснюється комісією відповідно до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 01 березня 2012 року № 79, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 березня 2012 року за № 436/20749.

Придатність кандидата до проходження військової служби (навчання) як курсанти ВВНЗ оцінюється так: "пройшов професійно-психологічний відбір" або "не пройшов професійно-психологічного відбору". Кандидати, які не пройшли професійно-психологічного відбору, до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються.

4. Оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидатів здійснюється комісією відповідно до Інструкції з організації фізичної та вогневої підготовки в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 липня 2010 року № 369, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 792/18087.

У разі однакової позиції в рейтинговому списку вступників перевага віддається кандидатові, який отримав вищу оцінку за результатами оцінювання фізичної підготовленості.

Кандидати, які не виконали жодної з визначених вправ, що передбачені оцінюванням рівня фізичної підготовленості, а також ті, які отримали оцінку "незадовільно", до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються.

5. Кандидати, які без поважних причин не з'явилися для участі у заходах щодо допуску до конкурсного відбору у визначений розкладом час або забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються.

У разі наявності поважних причин, підтверджених документально, кандидати допускаються до зазначених заходів за рішенням приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ лише в межах установлених строків їх проведення.

6. Персональні дані осіб, які вступають на навчання до ВВНЗ за державним замовленням, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не вносяться.

7. Скарги з питань допуску кандидатів до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання до ВВНЗ розглядаються згідно із законодавством України.

Начальник Управління

роботи з особовим складом

І. Фараджев


Додаток 1

до Інструкції про порядок відбору,

вивчення та прийому кандидатів

на навчання до вищих військових

навчальних закладів Служби

безпеки України (військових

навчальних підрозділів Служби

безпеки України закладів вищої

освіти), які здійснюють підготовку

фахівців для потреб Служби

безпеки України за державним

замовленням

(пункт 3 розділу II)

ЗАЯВА


Додаток 2

до Інструкції про порядок відбору,

вивчення та прийому кандидатів

на навчання до вищих військових

навчальних закладів Служби

безпеки України (військових

навчальних підрозділів Служби

безпеки України закладів вищої

освіти), які здійснюють підготовку

фахівців для потреб Служби

безпеки України за державним

замовленням

(пункт 6 розділу II)

ПЕРЕЛІК

документів, які надаються кандидатом на навчання

1. Анкета.

2. Автобіографія.

3. Копія медичної довідки про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, форму якої наведено у додатку 3 до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382.

4. Копія сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, форму якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238.

5. Копія паспорта громадянина України (ID-картки).

6. Копія свідоцтва про народження.

7. Копії документів про отримання освіти (диплом, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (атестат) та додаток до нього, табель навчальних досягнень учнів 5 - 11 класів (за наявності)).

8. Довідка щодо планового завершення навчання та отримання диплома, форму якої наведено у додатку 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417 (для кандидатів, які виявили бажання здобути ступінь магістра).

9. Копії трудової книжки та довідки про застраховану особу за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, що видані територіальними органами Пенсійного фонду України (за формами ОК-5 та ОК-7) (за наявності).

10. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності).

11. Копія військового квитка (приписного свідоцтва) (за наявності).

12. Копія посвідчення водія (за наявності).

13. Копія свідоцтва про одруження (за наявності).

14. Копії документів, що засвідчують право кандидата брати участь у конкурсному відборі за спеціальними умовами (за наявності).

15. Копія довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи.

16. Характеристика, скріплена печаткою, за останнім місцем навчання, роботи або проходження військової служби за підписом ректора (директора) закладу освіти, керівника підприємства (організації, установи), командира військової частини.

17. Відгуки з місця навчання, роботи або проходження військової служби.

18. Документи, що засвідчують досягнення на навчальних олімпіадах різних рівнів (грамоти, дипломи, похвальні листи тощо) (за наявності).

19. Шість кольорових фотокарток розміром 4 × 6 см, дві кольорові фотокартки розміром 9 × 12 см.

20. Інші документи (та їх копії), що підтверджують повідомлені кандидатом відомості.

21. Письмова згода на проведення перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих кандидатом відомостей та обробку персональних даних.


Додаток 3

до Інструкції про порядок відбору,

вивчення та прийому кандидатів

на навчання до вищих військових

навчальних закладів Служби

безпеки України (військових

навчальних підрозділів Служби

безпеки України закладів вищої

освіти), які здійснюють підготовку

фахівців для потреб Служби

безпеки України за державним

замовленням

(пункт 8 розділу II)

ЗАЯВА


Документи та файли

Сигнальний документ — f491780n132.doc
Сигнальний документ — f491780n133.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.01.2020 — 2020 р., № 1, стор. 161, стаття 24, код акта 97302/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 3. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 09.07.2020 № 193 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 06.08.2020 № 220 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 01.08.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 03.08.2020 № 214 "Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 01.09.2020 № 250 "Про внесення змін до Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -