Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 28.05.2021 № 178 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021

Документ актуальний на 15.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

28.05.2021  № 178

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 червня 2021 р.

за № 796/36418

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262, з метою удосконалення вирішення питань, пов’язаних з проходженням військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 14 жовтня 2008 року № 772, та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1323/16014, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Т.в.о.

Міністра освіти і науки України

Міністр оборони України

Л. Денісова

М. Кизим

А. Таран

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального

управління Служби

безпеки України

28 травня 2021 року № 178

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 червня 2021 р.

за № 796/36418

ЗМІНИ

до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

1. У розділі І:

1) у пункті 1.3:

абзаци перший, другий викласти в такій редакції:

«1.3. На військовослужбовців, які подаються до присвоєння військового звання (пониження у військовому званні, поновлення у військовому званні), призначення на посади (крім призначення на рівні посади без зміни профілю службової діяльності) або звільнення з військової служби, в органах, підрозділах, закладах, установах Служби безпеки України оформляються подання до присвоєння чергового військового звання (додаток 1), подання до присвоєння чергового військового звання полковник, у порядку заохочення (додаток 2), подання до пониження, поновлення у військовому званні (додаток 3), подання до призначення (додаток 4), подання до звільнення з військової служби (додаток 5), які підписуються їх прямими начальниками та направляються в порядку підпорядкування через підрозділи кадрового забезпечення для прийняття рішення начальниками, зазначеними в пункті 1.2 цього розділу. Зазначені подання готуються підрозділами, в яких проходять військову службу вказані військовослужбовці (крім подань до призначення на посади в інші органи, підрозділи, заклади, установи та їх структурні підрозділи, які готуються цими органами, підрозділами, закладами, установами та їх структурними підрозділами). Організаційно-методичне забезпечення їх підготовки здійснює Управління роботи з особовим складом.

У поданнях щодо призначення на посади, присвоєння чергового військового звання «полковник», достроково або на один ступінь вище від військового звання, передбаченого штатною посадою, пониження у військовому званні, поновлення у військовому званні зазначаються стисла характеристика ділових та моральних якостей військовослужбовця, професійна підготовка, відповідність кваліфікаційним вимогам, рівень фізичної підготовки, стан справ на ділянці роботи, за яку він відповідає, досягнуті результати.»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«У разі оформлення подання до звільнення з військової служби у ньому зазначається: підстава для оформлення документів до звільнення; коли і ким проведено бесіду про звільнення; чи ознайомлений військовослужбовець із розрахунком вислуги років (у разі наявності права на пенсію за вислугу років); порядок подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для військовослужбовців СБУ, які звільняються з військової служби; право військовослужбовця на носіння військової форми одягу; клопотання про вид заохочення; інформація про використання військовослужбовцем передбачених законодавством відпусток та необхідність виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток; пропозиції про припинення доступу до державної таємниці.»;

в абзаці сьомому слова «позбавлення військового звання;» виключити;

в абзаці восьмому слова «, позбавлення військового звання» виключити;

2) пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Для отримання дозволу на навчання у закладі вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр або магістр вперше без відриву від служби військовослужбовці подають рапорти у порядку підпорядкування на ім’я прямих начальників. Дозволом на навчання є відповідні резолюції на цих рапортах, які зберігаються в матеріалах особових справ військовослужбовців. У рапорті зазначаються військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, займана посада, рівень освіти військовослужбовця, назва закладу вищої освіти, до якого бажає вступити військовослужбовець, галузь знань та спеціальність, за якою буде проводитися навчання.

У разі, якщо військовослужбовець офіцерського складу, який здобув безоплатну вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету, висловив бажання навчатися в інших закладах вищої освіти без відриву від служби, він подає рапорт у порядку підпорядкування, в якому обов’язково вказує відомості щодо строку військової служби для визначення його права на таке навчання відповідно до пункту 8 Положення.».

2. У розділі II:

1) пункт 2.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«особа має громадянство (підданство) іншої держави;

стосовно особи набрало законної сили рішення суду про визнання її активів або активів, набутих за її дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.»;

2) у пункті 2.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.3. Прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з присвоєнням первинного офіцерського звання здійснюється наказами Голови Служби безпеки України, а військовослужбовців і військовозобов’язаних із числа офіцерів у званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно - наказами першого заступника Голови Служби безпеки України.»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«У разі прийняття громадян призовного віку на військову службу за контрактом осіб рядового складу, громадян призовного віку та військовозобов’язаних за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та офіцерського складу підрозділи кадрового забезпечення органів, підрозділів, закладів, установ, до яких прийнято таких військовослужбовців, зобов’язані письмово інформувати про цей факт районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації зазначених військовослужбовців для зняття їх з військового обліку.»;

3) у пункті 2.5:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Військовослужбовці, які бажають продовжити військову службу, відповідно до пункту 6 контракту про проходження військової служби у Службі безпеки України, форма якого наведена у додатку до Положення (далі - контракт), не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії контракту подають у порядку підпорядкування рапорт прямому начальнику, який має право підписання контракту від імені Служби безпеки України з цим військовослужбовцем.»;

доповнити новими абзацами п’ятим - дев’ятим такого змісту:

«За результатами розгляду рапортів військовослужбовців про намір укласти новий контракт начальниками, до повноважень яких віднесено затвердження атестації, приймається рішення про проведення атестування таких військовослужбовців відповідно до підпункту «б» пункту 51 Положення.

У разі відсутності наміру щодо укладання нового контракту з військовослужбовцем про проходження військової служби з боку Служби безпеки України рішення про недоцільність проведення їх атестування та недоцільність укладання нового контракту приймається посадовою особою, уповноваженою відповідно до пункту 11 Положення підписувати новий контракт від імені Служби безпеки України.

Рішення, передбачені абзацами п’ятим та шостим цього пункту, оформлені у вигляді резолюцій на рапортах військовослужбовців, доводяться до них особисто та є повідомленням відповідно до пункту 6 контракту наміру щодо укладання (недоцільності укладання) нового контракту про проходження військової служби з боку Служби безпеки України.

У разі, якщо військовослужбовцем з поважних причин не подано рапорт про намір укласти новий контракт про проходження військової служби у строк, передбачений пунктом 6 контракту, рішення про проведення атестування таких військовослужбовців відповідно до підпункту «б» пункту 51 Положення або про недоцільність проведення їх атестування у зв’язку з відсутністю наміру щодо укладання нового контракту про проходження військової служби з боку Служби безпеки України доводиться до них особисто під час індивідуальної бесіди, що оформлюється довідкою за підписами начальників, зазначених у абзацах п’ятому та шостому цього пункту.

Остаточне рішення про укладання з військовослужбовцями нового контракту або відмову в укладанні контракту у разі, якщо їм було повідомлено про намір укладання з ними контракту, приймається посадовими особами, зазначеними у пункті 11 Положення, з урахуванням результатів атестування. Таке рішення доводиться до військовослужбовців не пізніше 10 робочих днів після затвердження атестації.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим;

у абзаці десятому слова «про проходження військової служби» виключити;

4) пункт 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. Військовослужбовці, які перебувають у довготривалих закордонних відрядженнях, беруть участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустках для догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, відпустках для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, своє повернення з них оформляють поданими рапортами, які є підставою для видання відповідних наказів по особовому складу. У разі закінчення строку дії контракту під час їх відсутності на постійному місці служби (перебування у відпустках) строки дії таких контрактів вважаються продовженими до повернення зазначених військовослужбовців до постійного місця служби (виходу з відпусток), а також на строк, необхідний для прийняття рішення щодо доцільності (недоцільності) укладення нового контракту, але не більше ніж на один місяць.

Військовослужбовцям, у яких строк дії контракту закінчився в період між днем звільнення з військової служби та днем набрання судовим рішенням законної сили про визнання наказу про звільнення незаконним та його скасування, строк дії контракту вважається продовженим до дати видання наказу про поновлення на військовій службі, а також на строк, необхідний для прийняття рішення щодо доцільності (недоцільності) укладення нового контракту, але не більше ніж на один місяць з дати видання наказу про поновлення на військовій службі.

Військовослужбовцям, у яких строк дії контракту закінчився в період між днем призупинення військової служби та днем набрання законної сили виправдувальним вироком, закриття кримінального провадження відповідно до пунктів 1-3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України або призначення вироком суду покарання у виді службового обмеження військовослужбовця, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні, строк дії контракту вважається продовженим до дати видання наказу про скасування призупинення військової служби, а також на строк, необхідний для прийняття рішення щодо доцільності (недоцільності) укладення нового контракту, але не більше ніж на один місяць з дати видання такого наказу.

У всіх випадках про продовження строку контракту видається наказ по особовому складу посадової особи, до повноважень якої віднесено право підписання нового контракту від імені Служби безпеки України.

Нові контракти з такими військовослужбовцями можуть укладатися, на їх прохання, на строк, передбачений пунктом 14 Положення.»;

5) доповнити новим пунктом 2.7 такого змісту:

«2.7. Якщо у військовослужбовців, яких планується направити у довготривале закордонне відрядження, строк контракту закінчується у період перебування у такому відрядженні або раніше ніж через чотири місяці після їх повернення, новий контракт з такими військовослужбовцями може укладатися перед їх вибуттям у відрядження на строки, визначені пунктом 14 Положення. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку попереднього контракту.».

У зв’язку з цим пункти 2.7, 2.8 вважати відповідно пунктами 2.8, 2.9;

6) у абзаці першому пункту 2.8 слово «шостий» замінити словом «сьомий».

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1:

абзац перший викласти у такій редакції:

«3.1. Військові звання військовослужбовцям присвоюються в послідовному порядку з урахуванням вимог пунктів 17-25 та 31, 32 Положення наказами прямих начальників, яким надано право приймати громадян на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу та офіцерського складу.»;

у абзаці другому слова «Особам офіцерського складу» замінити словом «Військовозобов’язаним»;

абзац третій викласти у такій редакції:

«Військовослужбовцям, поданим до призначення на вищі посади, за якими штатом передбачено вище військове звання, його присвоєння здійснюється з урахуванням вимог пунктів 22, 23 та 31, 32 Положення одночасно (одним наказом по особовому складу) з призначенням на посаду за умови закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.»;

2) у пункті 3.2 слово «Перше» замінити словом «Первинне»;

3) у пункті 3.5:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Особам, які мають спеціальні звання вищого начальницького складу, спеціальні звання вищого складу поліції, вищі класні чини, військові звання вищого офіцерського складу присвоюються в порядку переатестування Президентом України.»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«До прийняття рішення про переатестування осіб у військових званнях вищого офіцерського складу таким особам при прийнятті на військову службу до Служби безпеки України присвоюється військове звання полковника, якщо таке звання не було присвоєне раніше.».

4) У абзаці першому пункту 3.7 слова «Позбавлення військового звання,» виключити.

4. У розділі IV:

1) заголовок доповнити словами «, призупинення військової служби»;

2) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. Військовослужбовці Служби безпеки України призначаються на посади, що передбачені в штатах Служби безпеки України.

Кваліфікаційні вимоги до військових посад у Службі безпеки України визначаються відповідно до вимог законодавства.

Переміщення по службі військовослужбовців Служби безпеки України здійснюється на підставі подання до призначення або рапорту, у випадках, визначених у абзаці четвертому пункту 1.3 розділу І цієї Інструкції.»;

3) у пункті 4.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4.4. Строк тимчасового виконання обов’язків за посадою та рішення про звільнення військовослужбовця від виконання обов’язків за основною посадою визначаються в наказі про покладання на військовослужбовця таких обов’язків. У разі прийняття рішення про звільнення військовослужбовця від виконання обов’язків за основною посадою тимчасове виконання обов’язків за цією посадою може покладатись на інших військовослужбовців у межах строків тимчасового виконання обов’язків за іншою посадою військовослужбовцем, який займає цю посаду.»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Покладання тимчасового виконання обов’язків за вакантною або не вакантною посадою на інших військовослужбовців проводиться з урахуванням вимог підпункту «е» пункту 43 Положення.»;

4) пункт 4.5 викласти в такій редакції:

«4.5. Громадяни України, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом, призначаються на вакантні посади в органи, підрозділи, заклади, установи, для комплектування яких здійснювались їх підбір і вивчення. Якщо на момент прийняття такої особи на військову службу за контрактом зазначена посада виявиться не вакантною, особа призначається на іншу рівну посаду з такими ж кваліфікаційними вимогами до неї, у тому числі в іншому органі, підрозділі, закладі, установі.

Вакантною вважається посада, яка є не укомплектованою, а також посада, яку обіймав військовослужбовець, звільнений з військової служби, переведений до іншого військового формування або переміщений до іншого органу, підрозділу, закладу, установи, але не виключений зі списків особового складу.»;

5) пункт 4.6 доповнити новими абзацами такого змісту:

«При переміщенні військовослужбовців за підпунктом «е» пункту 46 Положення визначена службова потреба у посиленні відповідної ділянки зазначається у поданні до призначення.

Військовослужбовці, які переміщуються за підпунктом «е» пункту 46 Положення в обов’язковому порядку подають рапорти, у яких зазначають про свою згоду на переміщення, посаду та структурний підрозділ регіонального органу (органу військової контррозвідки регіонального дислокування), у якому планується їх призначення.»;

6) у пункті 4.9:

у абзаці п’ятому слово та літеру «підпунктом «д»» замінити словом та літерою «підпунктом «ґ»»;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

«про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.»;

абзац восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - п’ятнадцятим;

у абзаці чотирнадцятому слово та літеру «підпунктом «ж»» замінити словом та літерою «підпунктом «є»»;

7) пункт 4.10 викласти в такій редакції:

«4.10. У разі прийняття Головою Служби безпеки України управлінських рішень щодо переміщення військовослужбовців для здійснення оперативно-службової діяльності на окремих напрямах та підвищення її ефективності, зарахування військовослужбовців у розпорядження прямих начальників у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів (підпункт «б» пункту 48 Положення) здійснюється на підставі мотивованих рапортів відповідних начальників, наказами Голови Служби безпеки України.

У разі проведення змін в штатах органів, підрозділів, закладів, установ Служби безпеки України, внаслідок яких скорочено військові посади, зарахування військовослужбовців, посади яких скорочені, у розпорядження прямих начальників згідно з підпунктом «б» пункту 48 Положення здійснюється наказами начальників органів, підрозділів, закладів, установ Служби безпеки України на підставі наказів Голови Служби безпеки України про зміни в штатах та організаційні заходи, із дня скорочення посади.

Організація роботи з такими військовослужбовцями та вирішення питання їх подальшого службового використання здійснюється відповідно до пунктів 4.9-4.15, 4.17 цього розділу.

З військовослужбовцем, якого звільнено з посади у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів та зараховано у розпорядження, начальник, у розпорядження якого він зарахований, або один із його заступників (з військовослужбовцем, який зарахований у розпорядження Голови Служби безпеки України,- Голова Служби безпеки України чи за його дорученням один із його заступників або начальник Управління роботи з особовим складом), а в органах військової контррозвідки начальник структурного підрозділу, який займає посаду не нижчу за посаду, за якою військовослужбовець перебуває у розпорядженні, проводить бесіду, під час якої ознайомлює його з наказом про зарахування у розпорядження, роз’яснює права та обов’язки, пов’язані з перебуванням у розпорядженні, особливості виплати грошового забезпечення, доводить тимчасові функціональні обов’язки на період перебування у розпорядженні, а також попереджає про те, що у разі, якщо до завершення строку перебування у розпорядженні він не буде призначений на штатну посаду відповідно до пунктів 44-46 Положення, у встановленому порядку вирішуватиметься питання про можливість його подальшого використання на військовій службі. Результати цієї бесіди оформлюються довідкою (рапортом), яка (який) долучається до частини «Особова справа» матеріалів особової справи військовослужбовця.

Призначення військовослужбовців, посади яких скорочуються або які зараховані у розпорядження, здійснюється відповідно до вимог пункту 1.3 розділу I цієї Інструкції та пункту 4.3 цього розділу.

У разі відсутності в органі, підрозділі, закладі, установі посади, яка є рівною або нижчою (не більш як на один ступінь, виходячи з граничного військового звання, передбаченого за посадою) посади, яку займав військовослужбовець до зарахування в розпорядження, та у разі наявності у військовослужбовця фахової підготовки, достатнього досвіду за відповідними напрямками оперативно-службової діяльності керівник цього органу, підрозділу, закладу, установи не пізніше місяця з дня зарахування військовослужбовця у розпорядження організовує через Управління роботи з особовим складом підбір відповідних посад у системі Служби безпеки України з урахуванням результатів попередньої діяльності, стану здоров’я. Зазначені заходи не проводяться у випадку прийняття посадовою особою, визначеною у пункті 67 Положення, рішення про задоволення клопотання (поданого рапорту) військовослужбовця, який зарахований у розпорядження, про звільнення з військової служби у Службі безпеки України у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

Військовослужбовці, звільнені з посад Указами Президента України та зараховані у розпорядження Голови Служби безпеки України, можуть бути призначені за їх згодою на посади, призначення на які здійснюється Головою Служби безпеки України або його заступниками. Вакантні посади, на яких можуть бути використані такі військовослужбовці, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 43 Положення, визначаються Головою Служби безпеки України. Таким військовослужбовцям не можуть пропонуватися посади, призначення на які віднесено до повноважень Президента України.

У разі неможливості призначення військовослужбовця, який перебуває в розпорядженні у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на рівну посаду відповідним начальником приймається рішення про його призначення на нижчу посаду (не більш як на один ступінь, виходячи з граничного військового звання, передбаченого за посадою) або за згодою військовослужбовця на іншу нижчу посаду.

У випадку відсутності відповідних вакантних посад або через ненадання військовослужбовцем згоди на його призначення на іншу нижчу посаду після закінчення строку перебування військовослужбовця у розпорядженні (з урахуванням його продовження відповідно до пункту 4.14 цього розділу) стосовно військовослужбовця приймається рішення про неможливість його подальшого службового використання, що оформлюється висновком, який затверджується начальниками органів, підрозділів, закладів, установ. Стосовно військовослужбовців, які перебувають в розпорядженні Голови Служби безпеки України, такі висновки готуються Управлінням роботи з особовим складом та затверджуються Головою Служби безпеки України.

У зазначеному висновку, який є підставою для підготовки матеріалів до звільнення військовослужбовця з військової служби та є чинним протягом трьох місяців з дня його затвердження, в обов’язковому порядку зазначаються:

біографічні дані військовослужбовця (прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, стаж військової служби);

остання посада перед зарахуванням у розпорядження з датою призначення на неї;

строк останнього перебування в розпорядженні;

вжиті заходи щодо подальшого службового використання цього військовослужбовця та посадові особи, які брали участь у цих заходах;

результати медичного огляду в разі направлення військовослужбовця до військово-лікарських комісій для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров’я;

результати вжитих заходів та висновки щодо подальшого службового використання військовослужбовця.

Висновок, передбачений абзацом восьмим цього пункту, також обов’язково складається стосовно військовослужбовців, які зараховані у розпорядження за підпунктом «е» пункту 48 Положення. У цьому висновку в обов’язковому порядку зазначаються підстави скасування або обставини, що перешкоджали переоформленню допуску до державної таємниці та пропозиції щодо подальшого службового використання військовослужбовця.

Заходи, передбачені абзацами четвертим, шостим - п’ятнадцятим цього пункту також здійснюються стосовно військовослужбовців, які зараховані у розпорядження за підпунктом «и» пункту 48 Положення.»;

8) у пункті 4.11:

в абзаці першому слово та літеру «підпунктом «є»» замінити словом та літерою «підпунктом «е»»;

слова та цифри ««е» пункту 62 та підпунктом «е» пункту 63 Положення» замінити словами та цифрами ««ґ» пункту 1 частини четвертої, підпунктом «д» пункту 1, підпунктом «д» пункту 2 частини п’ятої та підпунктом «д» пункту 1, підпунктом «ґ» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».»;

9) у пункті 4.13:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4.13. Звільнення військовослужбовця з посади та зарахування його в розпорядження відповідного начальника провадиться з дня видання наказу по особовому складу про таке звільнення з посади та зарахування в розпорядження (крім повернення (відкликання) військовослужбовців, направлених Службою безпеки України для роботи на штатних посадах в інших установах, підприємствах і організаціях на час виконання конкретних завдань в інтересах контррозвідки, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю та закінчення роботи (відкликання) військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів освіти), а у разі, якщо таке звільнення з посади здійснюється у зв’язку із проведенням організаційно-штатних заходів,- із дня набрання чинності наказом про зміни в штатах Служби безпеки України та організаційні заходи або дня, зазначеного в цьому наказі.»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«Зарахування військовослужбовця у розпорядження з підстави, передбаченої підпунктом «и» пункту 48 Положення, здійснюється з дня набуття законної сили виправдувальним вироком, закриття кримінального провадження відповідно до пунктів 1-3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України або призначення вироком суду покарання у виді службового обмеження військовослужбовця, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні.

У разі, коли військовослужбовець, військову службу якому призупинено та стосовно якого судом винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно якого закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1-3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України або призначено вироком суду покарання у виді службового обмеження військовослужбовця, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні на час призупинення військової служби, перебував у розпорядженні за однією з підстав, передбачених пунктом 48 Положення, він зараховується у розпорядження відповідного начальника або призначається на рівну посаду за наявності підстав.»;

10) у пункті 4.14:

у абзаці першому слово «тринадцятим» замінити словом «сімнадцятим»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«До рапорту мають бути додані підтвердні документи: листки тимчасової непрацездатності; постанови військово-лікарської комісії про потребу надання військовослужбовцю відпустки у зв’язку із хворобою; витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника або заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення військовослужбовця до проведення антитерористичної операції та наказів оперативного штабу з управління антитерористичною операцією про його прибуття (вибуття) до (зі) складу сил і засобів, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції; витяги з наказів Командувача об’єднаних сил (по стройовій частині) про прибуття та вибуття або залучення до складу сил і засобів, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, з метою виконання службових (бойових) завдань або довідки про участь у цих заходах.»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Строк перебування військовослужбовців у розпорядженні відповідних начальників на час перебування у відпустках, передбачених пунктом 53 Положення, продовжується наказами по особовому складу на підставі поданих військовослужбовцями рапортів про надання таких відпусток.»;

11) у пункті 4.15:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Правила, передбачені абзацом першим цього пункту, не поширюються на випадки, які є підставою для зарахування військовослужбовця в розпорядження відповідного начальника відповідно до підпунктів «в», «ґ»-«и» пункту 48 Положення, а також відвідно до підпункту «б» пункту 48 Положення - у разі припинення підстав для перебування у розпорядженні відповідно до підпунктів «в», «д»-«з» пункту 48 Положення або проведення у період перебування військовослужбовця в розпорядженні відповідного начальника згідно з підпунктом «а» пункту 48 Положення організаційних заходів, в результаті яких скорочено або заміщено іншим військовослужбовцем посаду, для заміщення якої планувалось переміщення військовослужбовця до нового місця служби, або розформовано (скорочено, припинено, ліквідовано) орган, підрозділ, заклад, установу в цілому.»;

12) доповнити новим пунктом такого змісту:

«4.18. Наказ про призупинення військової служби для військовослужбовців, які самовільно залишили підрозділ (орган, заклад, установу) Служби безпеки України або місце служби, дезертирували або добровільно здалися в полон, видається на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надісланого з відповідного органу досудового розслідування.».

5. У розділі V:

1) у пункті 5.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«підготовки матеріалів до звільнення у зв’язку з поданням військовослужбовцем рапорту про звільнення з військової служби або прийняттям рішення про недоцільність укладання нового контракту відповідно до абзацу шостого пункту 2.5 розділу II цієї Інструкції;»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«здійснення стосовно військовослужбовця кримінального провадження (у разі застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або цілодобового домашнього арешту, оголошеного у розшук), складення протоколу про адміністративне корупційне правопорушення або проведення службового розслідування, у зв’язку з чим його відсторонено від посади, відсторонено від виконання службових повноважень, або набрання законної сили вироком суду, яким усунено від виконання службових обов’язків, визначено покарання у виді службового обмеження військовослужбовця, арешту з відбуттям на гауптвахті або тримання у дисциплінарному батальйоні,- до закінчення вищезазначених заходів та прийняття рішення стосовно такого військовослужбовця;»;

абзац сьомий після слова «другого» доповнити словами «або третього»;

2) у пункті 5.3 слова та цифри «за підпунктами «е» пунктів 62 і 63 Положення (підпункт «в» пункту 51 Положення)» замінити словами та цифрами «за підпунктом «ґ» пункту 1 частини четвертої, підпунктом «д» пункту 1, підпунктом «д» пункту 2 частини п’ятої та підпунктом «д» пункту 1, підпунктом «ґ» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» з урахуванням вимог частини третьої статті 102 Дисциплінарного статуту Збройних сил України.»;

3) у пункті 5.5 абзац сьомий виключити;

4) у пункті 5.7 абзац восьмий доповнити словами «, знання ним законодавства у сфері прав людини та дотримання ним прав людини у службовій діяльності»;

5) у пункті 5.8:

абзац третій доповнити словами «або включення до резерву призначення на вищі посади»;

абзац четвертий після слів «навчального закладу» доповнити словами «(військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)»;

абзац шостий викласти у такій редакції:

«про переміщення на іншу посаду зі зміною напряму службової діяльності - оперативну, слідчу, науково-педагогічну, наукову або іншу (із зазначенням мотивів переведення; на яку посаду і коли);»;

6) у пункті 5.9 слово «першого» замінити словом «первинного»;

7) пункт 5.14 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Рішення атестаційної комісії носить рекомендаційний характер та враховується відповідним начальником при прийнятті кадрових рішень.»;

8) абзац перший пункту 5.18 викласти в такій редакції:

«5.18. Управління роботи з особовим складом та/або відповідні підрозділи кадрового забезпечення щороку до 01 грудня складають на наступний рік списки військовослужбовців, які підлягають атестуванню в наступному році. Ці списки до 10 грудня надсилаються (передаються) для ознайомлення та організації відповідної роботи в підрозділи, де проходять службу військовослужбовці, а списки керівників органів, підрозділів, закладів і установ Служби безпеки України, які підлягають атестуванню на Центральній атестаційній комісії Служби безпеки України,- до Управління роботи з особовим складом.».

6. У пункті 6.6 розділу VI:

абзац другий викласти в такій редакції:

«У разі, якщо після використання першої частини щорічної основної відпустки військовослужбовець набув право на відпустку більшої тривалості, інша частина відпустки надається з урахуванням її збільшення.»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«Об’єднані відпустки або їх частини, щорічні основні відпустки або їх частини, які не були надані у минулих роках, а також щорічні відпустки військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників, надаються поза графіком на підставі поданих ними рапортів за рішенням їх начальників.

Час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, надається один раз на щорічну основну відпустку.».

7. У розділі VII:

1) абзац перший пункту 7.2 викласти в такій редакції:

«7.2. Військовослужбовці, які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів (у разі неможливості їх використання на службі), попереджаються начальником органу, підрозділу, закладу, установи чи за його дорученням одним із його заступників або іншою посадовою особою, яка займає посаду не нижчу за посаду, за якою військовослужбовець перебуває у розпорядженні, про звільнення з військової служби шляхом ознайомлення з висновком, зазначеним у пункті 4.10 розділу IV цієї Інструкції (з підтвердженням ознайомлення особистим підписом військовослужбовця)»;

2) у пункті 7.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7.4. З військовослужбовцями, які звільняються за підпунктами «б», «в», «д» частини третьої, підпунктами «б», «в», «г» пункту 1, підпунктами «а», «б» пункту 2 частини четвертої, підпунктами «а»-«ґ», «ж», «і» пункту 1, підпунктами «а»-«ґ», «и», пункту 2, підпунктами «а», «б» пункту 3 частини п’ятої, підпунктами «а»-«ґ», «з» пункту 1, підпунктами «а»-«г», «ж», пункту 2, підпунктами «а», «б» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», перед звільненням із військової служби проводиться не менше двох індивідуальних бесід (крім випадків, коли такі бесіди провести неможливо у разі застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або цілодобового домашнього арешту або відсутності відомостей про місцеперебування військовослужбовця).»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«з особами офіцерського складу (крім вищого офіцерського складу) - безпосереднім начальником і начальником органу, підрозділу, закладу, установи чи його заступником; а в департаментах (головних управліннях) Центрального управління - безпосереднім начальником і начальником від керівника структурного підрозділу (служби, центру інспекції, головного відділу) і вище або його заступником;»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«з військовослужбовцями, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників,- начальником, у розпорядженні якого вони перебувають, чи за його дорученням одним із його заступників або іншою посадовою особою, яка займає посаду не нижчу ніж посада, за якою військовослужбовець перебуває у розпорядженні, а з військовослужбовцями, які перебувають у розпорядженні Голови Служби безпеки України,- Головою Служби безпеки України чи за його дорученням одним із його заступників або начальником Управління роботи з особовим складом.»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Перша бесіда проводиться завчасно перед поданням до звільнення, під час якої з’ясовується ставлення до звільнення, роз’яснюються підстави і строки подання до звільнення, порядок отримання належних грошових виплат, використання відпусток, пенсійного забезпечення, обов’язок виконання заходів фінансового контролю, надаються необхідні роз’яснення з інших питань, встановлюється підрозділ Центрального управління, регіональний орган Служби безпеки України чи військовий комісаріат для направлення військовослужбовця на військовий облік, уточнюється місце його проживання після звільнення, з’ясовуються прохання військовослужбовця.»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі неприбуття військовослужбовця без поважних причин для проведення бесід у визначений прямим начальником день та час такі бесіди не проводяться, про що складається акт, який підписується безпосереднім начальником військовослужбовця та всіма особами, що були залучені (запрошені) для проведення бесіди.»;

3) пункти 7.5, 7.6 викласти в такій редакції:

«7.5. Бесіди, передбачені пунктом 7.4 цієї Інструкції, не проводяться з військовослужбовцями, які звільняються з військової служби за підставами, передбаченими підпунктами «г», «ґ», «е» частини третьої, підпунктами «ґ», «д», «е» пункту 1, підпунктом «в» пункту 2 частини четвертої, підпунктами «д», «е», «є», «з»-«й», «л», «н» пункту 1, підпунктами «д»-«з», «і», «л» пункту 2, підпунктом «в» пункту 3 частини п’ятої, підпунктами «д»-«ж», «и»-«ї» пункту 1, підпунктами «ґ»-«є», «з», «и» пункту 2, підпунктом «в» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Зміна підстав звільнення такого військовослужбовця на будь-яку іншу підставу за ініціативою військовослужбовця не допускається.

7.6. Подання до звільнення військовослужбовця з військової служби за підпунктом «г» частини третьої, підпунктом «д» пункту 1, підпунктом «в» пункту 2 частини четвертої, підпунктом «е» пункту 1, підпунктом «е» пункту 2, підпунктом «в» пункту 3 частини п’ятої та підпунктом «е» пункту 1, підпунктом «д» пункту 2, підпунктом «в» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та виключення його зі списків особового складу здійснюється після отримання органом, підрозділом, закладом, установою копії вироку суду, що набрав законної сили, з дня набрання законної сили вироком суду.

Подання до звільнення військовослужбовців, військову службу яким призупинено та стосовно яких обвинувальні вироки суду набрали законної сили, яким призначено кримінальне покарання у вигляді штрафу, яких звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47-49 Кримінального кодексу України, а також яких звільнено від відбування покарання на підставі амністії, здійснюється підрозділами (органами, закладами, установами) Служби безпеки України, у яких проходили службу такі військовослужбовці до призупинення військової служби, а у разі їх розформування (скорочення, припинення, ліквідації) в цілому,- у яких знаходяться на зберіганні матеріали особових справ таких військовослужбовців або іншим підрозділом (органом, закладом, установою) за рішенням Голови Служби безпеки України.

Подання до звільнення військовослужбовця з військової служби за підпунктом «и» пункту 1, підпунктом «з» пункту 2 частини п’ятої та підпунктом «ж» пункту 1, підпунктом «є» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та виключення його зі списків особового складу здійснюються протягом трьох робочих днів з дня отримання Службою безпеки України копії судового рішення, яке набрало законної сили, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення.

Звільнення військовослужбовця з військової служби за підпунктом «і» пункту 1, підпунктом «и» пункту 2 частини п’ятої та підпунктом «з» пункту 1, підпунктом «ж» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» здійснюється з урахуванням строків, визначених Законом України «Про запобігання корупції». Інформація, що стала підставою для підготовки матеріалів до звільнення, обов’язково зазначається в поданні до звільнення.

Звільнення військовослужбовця з військової служби за підпунктом «ї» пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» має бути здійснено не пізніше місячного строку з дня отримання результатів спеціальної перевірки, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу).

Подання до звільнення військовослужбовця з військової служби за підпунктом «н» пункту 1, підпунктом «л» пункту 2 частини п’ятої та підпунктом «ї» пункту 1, підпунктом «и» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та виключення його зі списків особового складу здійснюються на підставі копії судового рішення, яке набрало законної сили.»;

4) пункт 7.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7.8-7.18 вважати відповідно пунктами 7.7-7.17;

5) абзац перший пункту 7.7 викласти в такій редакції:

«7.7. Військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби на їх прохання за станом здоров’я згідно з підпунктами «б» (у частині, що стосується звільнення у зв’язку з обмеженою придатністю до військової служби за станом здоров’я), «ґ», «ж» пункту 1, підпунктом «ґ» пункту 2 частини п’ятої, підпунктами «а», «б» (у частині, що стосується звільнення у зв’язку з обмеженою придатністю до військової служби за станом здоров’я), «ґ» пункту 1, підпунктом «г» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» виключно на підставі власноруч написаних рапортів. В інших випадках подання таких рапортів не є обов’язковим.»;

6) у пункті 7.8:

слова «за службовою невідповідністю» замінити словами «через службову невідповідність»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Військовослужбовці, які подаються до звільнення згідно з підпунктами «е», «и», «ї» пункту 1, підпунктами «е», «з» пункту 2, підпунктом «в» пункту 3 частини п’ятої та підпунктами «е», «ж» пункту 1, підпунктами «д», «є» пункту 2, підпунктом «в» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», на огляд до військово-лікарських комісій не направляються.»;

7) у абзаці другому пункту 7.9 слова «за службовою невідповідністю» замінити словами «через службову невідповідність»;

8) у пункті 7.10:

у абзаці першому слова та цифри «за підпунктом «ї» пункту 62 Положення або підпунктом «и» пункту 63 Положення» замінити словами та цифрами «за підпунктом «і» пункту 1, підпунктом «и» пункту 2 частини п’ятої та підпунктом «з» пункту 1, підпунктом «ж» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»»;

абзац другий доповнити словами «, стану здоров’я»;

9) пункт 7.11 викласти у такій редакції:

«7.11. Військовослужбовець, стосовно якого прийнято рішення про дострокове розірвання контракту, має право оскаржити це рішення у встановленому чинним законодавством порядку. У разі визнання судом рішення про дострокове розірвання контракту (звільнення) незаконним військовослужбовець поновлюється на посаді, яку займав до звільнення, або на рівній посаді, або у розпорядженні відповідного начальника, якщо в день звільнення він перебував у такому розпорядженні та наказ про зарахування його у розпорядження цього начальника судом не скасовано (або не визнано незаконною бездіяльність відповідних посадових осіб, що призвело до порушення граничного строку перебування військовослужбовця у розпорядженні).»;

10) у абзаці другому пункту 7.13 слова та цифри «(підпункт «б» пункту 62 Положення та підпункт «б» пункту 63 Положення)» виключити;

11) у пункті 7.16 слова та цифри «(пункти 62 і 63 Положення)» виключити;

12) у пункті 7.17 слова «із дня смерті» замінити словами «з наступного після загибелі (смерті) дня»;

8. У розділі VIII слова «(освітні) заклади» замінити словами «заклади освіти» у всіх відмінках.

9. У додатку 2 до Інструкції слова «вище за військове звання, передбачене штатною посадою» замінити словами «вище від військового звання, передбаченого штатною посадою».

10.  Додатки 3, 5 до Інструкції викласти в нових редакціях, що додаються.

11. У додатку 6 до Інструкції:

абревіатуру «ВНЗ» замінити словами «закладі вищої освіти»;

слово «трудовий» замінити словом «страховий».

Начальник Управління

роботи з особовим складом

І. Фараджев

Додаток 3

до Інструкції про організацію

виконання Положення

про проходження військової служби

військовослужбовцями Служби

безпеки України

(пункт 1.3 розділу I)

ПОДАННЯ

Додаток 5

до Інструкції про організацію

виконання Положення

про проходження військової служби

військовослужбовцями Служби

безпеки України

(пункт 1.3 розділу I)

ПОДАННЯ

до звільнення з військової служби


Документи та файли

Сигнальний документ — f507187n212.docx
Сигнальний документ — f507187n214.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.06.2021 — 2021 р., № 49, стор. 32, стаття 3052, код акта 105546/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 15.03.2021 № 76 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2021 № 102 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК". Служба безпеки України. 2021 рікк
 8. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 26.04.2021 № 143 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 17.05.2021 № 162 "Про внесення зміни до Порядку проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях". Служба безпеки України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 09.06.2021 № 191 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.06.2021 № 199 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 24.06.2021 № 214 "Про внесення зміни до Порядку відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються Службою безпеки України за запитом на інформацію". Служба безпеки України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 23.07.2021 № 257 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи". Служба безпеки України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 12.07.2021 № 76 "Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств". Служба безпеки України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.07.2021 № 258 "Про затвердження Змін до Умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 31.08.2021 № 159 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики". Служба безпеки України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 15.09.2021 № 321 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 13.09.2021 № 320 "Про затвердження Положення про державний нагляд за безпечним веденням робіт у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 20.09.2021 № 323/421 "Про взаємодію між Службою безпеки України і Службою зовнішньої розвідки України при пересиланні матеріалів особових справ співробітників та військовозобов'язаних, які перебувають у їхньому запасі". Служба безпеки України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -